Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune"

Transkript

1 Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON TIL FORÆLDRE MED ANBRAGTE BØRN ( 54)...8 MERUDGIFTER ( 41)...9 TABT ARBEJDSFORTJENESTE ( 42)...11 ØKONOMISK STØTTE TIL UDGIFTER IFM. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER (IKKE EFTERSKOLER) ( 52, STK. 4)...13 ØKONOMISK STØTTE TIL UDGIFTER IFM. ANBRINGELSER ( 52, STK. 5)...16 EFTERVÆRN ( 76)

3 Indledning Dette katalog er baseret på reglerne om særlig støtte til børn og unge i lov om social service (serviceloven). Udsatte børn og unge og deres familier bevilges hjælp og støtte i form af foranstaltninger og økonomisk støtte. Foranstaltningerne er i serviceniveaubeskrivelserne beskrevet, så det fremgår, hvilken målgruppe foranstaltningen henvender sig til, hvad den typisk kan indeholde, og hvor længe og hvor mange timer der almindeligvis gives støtte i. Målgruppe Målgruppen er beskrevet i Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik og defineres som truede børn samt børn med svære problemer. Truede børn og unge belastes vedvarende af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø. I den målgruppe er belastningsfaktorerne større end beskyttelsesfaktorerne. Det kan dreje sig om forskellige former for misbrug, diagnosticerede børn og unge eller børn med forældre med begrænsede intellektuelle ressourcer. Børnene i denne målgruppe kan også være tynget af alvorlige problemer relateret enten til barnet selv eller forældrene. Børn og unge i denne målgruppe mangler ofte en vis robusthed, netværk, sociale kompetencer samt tryghed og omsorg. Børn med svære problemer har et behandlingsbehov og/eller er plejekrævende. Der kan bl.a. være tale om misbrug, spiseforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og svært fysisk og/eller psykisk handicappede børn og unge. Det kan desuden være børn og unge med svære problemer, der i hele deres opvækst kan have været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorg og tryghed. Børnene kan også have været udsat for overgreb af nære omsorgspersoner; psykisk/fysisk overgreb eller seksuelt overgreb. De unge kan have en kriminel adfærd. Målgruppen indeholder også forældre med fravær af evne eller vilje til at samarbejde med myndigheder, hvilket kan være til skade for børnene. For unge over 15 år kan manglende evne og vilje til samarbejde ligeledes være gældende og være et problem. Generelt er det karakteristisk for børnene og de unge, at der er fravær af beskyttelsesfaktorer for børnene og de unge i denne målgruppe. Lov om social service Anbringelsesreformen præciserer, at kommunerne ikke må tage usaglige økonomiske hensyn ved valg af tilbud til det enkelte barn. Det betyder, at kommunen ikke må tage økonomiske hensyn, som betyder, at der vælges en løsning, som ikke tilgodeser barnets behov fra starten, eller at en nødvendig foranstaltning ophører i utide på grund af besparelser i kommunen. Samtidig er der dog også tale om et område, hvor der anvendes betydelige midler. Det indebærer, at det er nødvendigt, at kommunen tager saglige økonomiske hensyn. Det kan f.eks. medføre, at kommunen ved valg af foranstaltning kan vælge det konkrete tilbud, der både tilgodeser barnets eller den unges behov, samtidig med at det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Det skal understreges, at alle afgørelser om udsatte børn og deres familier bygger på en individuel faglig vurdering. Tildelingskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem diagnoser, sociale situationer, serviceniveau og bevillinger. 3

4 Det skal desuden fremhæves, at indeværende foranstaltninger ikke kan iværksættes uden, der er gennemført en 50 undersøgelse og foreligger en handleplan. I forbindelse med en foranstaltning være udgifter i tilknytning til en foranstaltning. F.eks. til sociale aktiviteter og lign. Der er lavet et takstblad, hvori alle disse udgifter og den vejledende ramme for disse er fastlagt. Serviceloven: 46. Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Stk. 2. Støtten må ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten må i hvert enkelt tilfælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Stk. 4. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvor dette ikke er muligt, må foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge. Stk. 5. Ved anvendelse af bestemmelserne i dette kapitel skal der lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste, herunder skal der lægges vægt på at give barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. 4

5 Døgnophold ( 52 stk.3 nr. 4) Døgnophold Formål Vurderes det, at en familie har et særligt behov for støtte til at opnå mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer, og behovet ikke skønnes at kunne dækkes gennem en ambulant foranstaltning, kan kommunen tilbyde familiebehandling til hele familien som en del af e døgnophold efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4. Herudover er det et formål at undersøge samspilsformerne og forældrekompetencerne med henblik på at vurdere om familien kan forblive samlet. Indhold Behandlingen kan foregå i en godkendt familiepleje, en døgninstitution eller i et godkendt opholdssted. Godkendelse sker efter reglerne i servicelovens 142 Behandlingen kan fx indeholde: udførelse af praktiske dagligdags opgaver lege og spil familie- og gruppesamtaler individuel støtte psykolog- eller anden terapeutisk behandling. Ud over den lovpligtige plan efter servicelovens 140 kan det være hensigtsmæssigt, at de personer, der skal udføre behandlingen, sammen med forældre, barn og den unge opstiller en plan med mål for selve behandlingen. Herved bliver det muligt at revidere den daglige behandling i løbet af forløbet i takt med forældrenes ændrede forståelse af deres egen situation. Målgruppe Bruges kun i helt specielle sager. Kun hvis anbringelse er nødvendig, men hvor der ikke er grundlag nok for en tvangsmæssig anbingelse. Og hvor det vurderes der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at lave et miljøskift for at kunne lave forandringer i familien. Omfang Varighed Særlige forhold Døgnbasis Der kan maksimalt tildeles 9 måneder. Det forudsætter dog, at behandlingen har en dokumenteret effekt på børnenes trivsel og udvikling efter de første 3 måneder. Alle familier der indstilles til døgnophold skal visiteres gennem visitationsudvalget. 5

6 Relateret støtte Det forventes at forældrene deltager på fuld tid i behandling og kan som udgangspunkt ikke passe et almindeligt arbejde. Som kompensation tilbydes forældrene tabt arbejdsfortjeneste efter Da familien har ophold sammen, er der ikke tale om en anbringelse af barnet, hvorfor børnetilskud, børnefamilieydelse og bidrag bevares. Er familien selv ansvarlig for husholdningen, bevares også evt. sociale ydelser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge og pension. Afholder institutionen forsørgelsesudgifterne, bortfalder de sociale ydelser, medmindre der fastsættes en betaling for opholdet. Betalingen kan fastsættes efter en konkret vurdering af familiens betalingsevne og værdien af institutionens forsørgelsesudgifter. Der kan opkræves betaling for kost og logi - logi dog kun, hvis familien ikke har udgifter til anden bolig. 6

7 Anden hjælp ( 52 stk. 3 nr. 10) Anden hjælp Formål At yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte. Formålet med servicelovens 52, stk. 3, nr. 10, er at give kommunen vide rammer, når det konkrete hjælpetilbud skal findes. Den grundlæggende betingelse i 52, stk. 1, om, at det skal være af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte, at kommunen etablerer hjælp, skal naturligvis være opfyldt. Efter denne bestemmelse kan der derfor etableres nye foranstaltningstyper i takt med, at disse udvikles. Eftersom denne foranstaltning kan bruges til at etablere nye eller unikke tilbud er det ikke muligt at definere målgruppe, indhold, omfang og varighed. Det er dog en forudsætning at der gøres brug af de eksisterende tilbud såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt. 7

8 Kontaktperson til forældre med anbragte børn ( 54) Kontaktperson til forældre med anbragte børn Formål At styrke kontakten mellem forældrene og barnet, At gøre anbringelsesforløbet mindre smertefuldt for forældrene, At støtte forældrene i at acceptere anbringelsen At forbedre forældreskabet under anbringelsen, At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet, fordi forældrene har et sted at gøre af deres følelser og frustrationer mod anbringelsesstedet, mod systemet og mod sig selv Indhold Støttepersonen skal være en uvildig person, der kan lytte og være der for forældrenes egen skyld. Støttepersonen skal kunne give forældrene med- og modspil, hjælp til udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på og yde hjælp til at forberede og evaluere møder og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Støttepersonen varetager ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter. Målgruppe Omfang Alle forældremyndighedsindehavere, der har et barn anbragt skal have tilbudt en støtteperson. Kommunen fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel vurdering af forældrenes behov. Typisk 1-5 timer om måneden og aflønnes som personlig rådgiver med 2 vederlag. Varighed Tildeles fra det tidspunkt, hvor en anbringelse indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen skal være et tilbud under anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse. Fylder barnet 18 år ophører ordningen. Særlige forhold Den af forældrene udpegede person skal være godkendt af rådgiveren. 8

9 Merudgifter ( 41) Merudgifter Formål At dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Foranstaltningen giver således hjemmel til at dække de udgifter som familien ikke vil have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Indhold Der kan ydes dækning af merudgifter til eksempelvis medicin, befordring, beklædning, fritidsaktiviteter og lign., hvorimod behandling ikke er en udgift der følger af forsørgelsen. Der henvises til bilaget Takster for merudgifter 41 for at se en mere detaljeret beskrivelse af målgruppe samt de enkelte merudgifter, eventuelle undtagelser og takster. Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med: betydeligt og varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne indgribende kroniske lidelser indgribende langvarige lidelser. Indgribende lidelser betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse og familien pga. barnets funktionsnedsættelse ikke kan leve som andre familier almindeligvis gør. Kronisk lidelse betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. Langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere. Det er en betingelse for, at der kan bevilges merudgiftsydelse efter Servicelovens 41, at barnet eller den unge med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse forsørges i eget hjem. Ved forsørgelse i eget hjem forstås at barnet eller den unge: bor hos indehaveren af forældremyndigheden eller andre pårørende er indlagt på hospital er på aflastning efter Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5 er på kost eller efterskole (uden at der er tale om en anbringelse) Der henvises til bilaget Takster for merudgifter 41 for en mere detaljeret beskrivelse af målgruppen. Omfang De udgifter som kan bevilges efter Servicelovens 41, er de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, som er en direkte følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende lidelse. Indehaveren af forældremyndigheden afholder selv den del af udgifterne, der udgør den normale forsørgelsesudgift af et barn eller en ung i hjem- 9

10 met. Varighed Særlige forhold Der skal ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Der følges op én gang minimum årligt. Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem og er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 bevilges de nødvendige merudgifter efter Servicelovens , som en del af anbringelsesudgiften. Udgiften refunderes plejefamilien med faktiske afholdte udgifter (ingen standardisering og minimumsgrænse) efter særskilt dokumentation for aftalte nødvendige merudgifter. Relateret støtte 10

11 Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Tabt arbejdsfortjeneste Formål At tilgodese at børn med nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse har særlige behov som kan medføre tabt arbejdsfortjeneste når barnet forsørges i hjemmet. At familien kan leve så normalt som muligt, på trods af det handicappede barn. At barnet kan forblive i hjemmet undgå anbringelse og hindre at lidelse/handicappet forværres. Indhold Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstabet, som opstår, når forældre som har et barn under 18 år med et handicap, som forhindrer dem i at passe deres arbejde og opretholde deres sædvanlige arbejdsindtægt. Der skal være tale om et dokumenteret indtægtstab som følge af hel eller delvist ophør i beskæftigelse. Målgruppe Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Indgribende lidelser betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse og familien pga. barnets funktionsnedsættelse ikke kan leve som andre familier almindeligvis gør. Kronisk lidelse betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. Langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere. Det er en betingelse at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge: Har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald. Har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af dets handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at skade andre. Sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe det i løbet af natten. Skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser. Har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole. Ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en 11

12 forælder: Helt eller delvist være holdt op med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet. Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet. Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed ikke har et indtægtstab. Indtægtstabet skal beregnes med udgangspunkt i den løn, man forventeligt kunne have erhvervet på ansøgningstidspunktet. Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen, og den ene part ikke har del i forældremyndigheden. Barnet må ikke være anbragt uden for eget hjem. Da det er en betingelse at barnet er omfattet af ovennævnte personkreds, skal vurderingen fremgå af journalen, og i videst muligt omfang dokumenteres eksempelvis ved skriftlige udtalelser fra læge, sygehus m.v. De indhentede udtalelser er kun vejledende. Det er sagsbehandleren der vurderer om barnet er omfattet af personkredsen. Såfremt barnet ikke er omfattet af målgruppen skal der vurderes om ansøgeren i stedet kan være omfattet af 26 i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel eller i forhold til Servicelovens 52 stk. 3 nr. 8. Det er socialrådgiveren i familieafdelingen der vurderer om ansøgeren er omfattet heraf samt indstiller hertil. Det er administrativ medarbejder i borgerservice der beregner og udbetaler. Omfang Der kan være tale om både del- og fuldtidskompensation. Udgangspunktet for beregning af tabt arbejdsfortjeneste er, at familien skal bevare det hidtidige forsørgelsesniveau. Der tages udgangspunkt i følgende kriterier for tildeling af tabt arbejdsfortjeneste Løbende tabt arbejdsfortjeneste: Huslige gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask osv.) = typisk 2-10 timer om ugen Logistik (f.eks. hvis barnet møder sent/får tidligt fri) = Individuelt Ikke fuld deltagelse i skole- eller pasningstilbud = Individuelt op til fuld tabt arbejdsfortjeneste Specialrengøring og ekstra tøjvask (f.eks. astma) = Individuelt op til 7 timer pr. uge Tilberedning af specialkost = Op til 7 timer pr. uge Fuld tabt arbejdsfortjeneste: Børn der ikke må komme ud blandt andre (f.eks. pga. nedsat immunforsvar) Børn der ikke kan deltage i skole/pasningstilbud i maksimalt 3 måneder, men det tilstræbes dog, at der findes en anden løsning hurtigere Børn der er indlagt og har brug for, at den ene forælder er medindlagt I helt særlige alvorlige tilfælde kan der bevilliges fuld tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre i en periode på op til 14 dage. Tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage: Børn der skal til kontroller, indlæggelse eller undersøgelse. Det skal dog have et samlet omfang på minimum 4 hele arbejdsdage på et år 12

13 Ordinært fravær til forældremøder, tandlægebesøg osv. på et almindeligt niveau (ca. 4 gange pr. år) kompenseres der ikke for Udmålingen af ovenstående skal altid vurderes i forhold til den enkelte families situation, f.eks. om der er to forældre, skæve arbejdstider, andre børn, barnets/børnenes alder og andre iværksatte foranstaltninger og merudgiftsydelser. Der henvises i øvrigt til bilaget Tabt arbejdsfortjeneste 42 for at se det konkrete beregningsgrundlag. Varighed Der er pligt til løbende at følge sagerne for, at sikre at hjælpen opfylder sit formål. Opfølgningen skal være helhedsorienteret og der skal overvejes andre muligheder for hjælp. Opfølgning skal som minimum ske ved udløb af bevillingsperioden. Ved opfølgning på delvist tabt arbejdsfortjeneste skal der indhentes lønsedler eller anden dokumentation for at sikre at bevillingen er korrekt. Der kan i visse situationer ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter at grundlaget for bevilling er bortfaldet. Det kan eksempelvis dreje sig om tilfælde hvor barnet med kort varsel anbringes uden for hjemmet eller i forbindelse med barnets død. Dette gælder dog ikke, hvis der på forhånd aftalt en bestemt periode til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, eller fordi modtageren ønsker, at afviklingsperioden er kortere. Særlige forhold Ved ansøgning om længerevarende, løbende tabt arbejdsfortjeneste er det vigtigt at drøfte konsekvenserne med forældrene, herunder mulighederne for senere at vende tilbage til arbejdsmarkedet og berettigelse til understøttelse. Forældrene skal altid rådes til at kontakte A-kasse eller fagforening, så det sikres at de er tilstrækkeligt orienteret om vilkårene. Alternativer til tabt arbejdsfortjeneste bør overvejes, eksempelvis praktisk bistand i hjemmet, barnepige, aflastning. Der kan også være tale om en kombination af tabt arbejdsfortjeneste og øvrige hjælpemuligheder. Kommunen er forpligtiget til at eventuelle alternativer er kvalificerede i forhold til familiens/barnets situation. 13

14 Økonomisk støtte til udgifter ifm. forebyggende foranstaltninger (ikke efterskoler) ( 52, stk. 4) Økonomisk støtte til udgifter ifm. forebyggende foranstaltninger (ikke efterskoler) Formål At undgå en anbringelse. At fremme en hjemgivelse. At yde hjælp til forældremyndighedsindehaverens samvær med barnet eller den unge under anbringelsen for at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. Indhold Forældrene kan have udgifter som følge af foranstaltningen, som de ikke selv har råd til at afholde, og det er derfor muligt at yde støtte til disse udgifter. Der kan være tale om hjælp til: Bedre bolig istandsættelse, flytning og indskud. Der kan f.eks. ydes støtte til udgifter til særlig indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet. Sanering af gæld Kortvarig betaling af husleje Betaling af mindre anskaffelser eller Udgifter i forbindelse med forældremyndighedsindehavers samvær med barnet eller den unge under anbringelsen, hvor der klart er tale om et formål med støtten til en stabil kontakt. F.eks. hjælp til transportudgifter i forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er nødvendige for at et fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i hjemmet. Der kan desuden være tale om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste som følge af familiebehandling iværksat efter nr. 3 og 4, hvis forældrene på grund af deres deltagelse i familiebehandlingen i en kortere, afgrænset periode ikke kan varetage deres arbejde. I det omfang tilskuddet skal dække udgifter, som familien også ville have haft, uanset om de skulle deltage i familiebehandling, er tilskuddet skattepligtigt. Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde tilskud til fødselsdagsog julegaver. Støtten kan gives sammen med andre hjælpeforanstaltninger efter SL 52 stk. 3. Målgruppe Der skal være en klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at fremme en hjemgivelse eller undgå en anbringelse. Dette skal fremgå af 50 undersøgelsen og / eller handleplanen iht Den formålsbestemte støtte skal indgå som et led i en samlet løsning af familiens problemer og tilsigter, at sætte familien i stand til at selv at klare sine vanskeligheder 14

15 Omfang Dækker udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter servicelovens 52, stk. 3, udgifter, der er en del af foranstaltningen samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Den økonomiske støtte er trangsbestemt. Det betyder, at der kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i det omfang, denne ikke selv har midler til afholdelse af udgifterne. Det afgørende for bedømmelsen af trangen vil være, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance, men det er i øvrigt op til kommunen at fastlægge, hvordan beregningen skal foretages. Hvis familiens økonomi er meget anstrengt, kan der også ydes hjælp til mindre udgifter. Varighed Særlige forhold Ubegrænset Den økonomiske støtte iht. SL 52 stk. 5 er skattefrie jf. Ligningslovens 9 stk. 7. Relateret støtte 15

16 Økonomisk støtte til udgifter ifm. anbringelser ( 52, stk. 5) Økonomisk støtte til udgifter ifm. anbringelser Formål At yde økonomisk bistand for: At undgå anbringelse At fremme en hjemgivelse At støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse uden for hjemmet. Indhold Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder. Som eksempler på bestemmelsens anvendelsesmuligheder kan nævnes hjælp til bedre bolig, fx hjælp til istandsættelse, flytning og indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje eller betaling af mindre anskaffelser. Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde tilskud til fødselsdagsog julegaver. Eksempelvis kan bestemmelsen anvendes til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er nødvendige for, at et fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i hjemmet. Der kan fx ydes støtte til udgifter til særlig indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet. Målgruppe Familier med anbragte børn og unge og familier med børn og unge, som er så truede, at de vil blive anbragt uden økonomisk støtte. Hjælp i medfør af servicelovens 52, stk. 5, er ikke trangsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes økonomi, men alene af formålet med støtten. Omfang Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. Bestemmelsen giver mulighed for at yde hjælp til udgifter i forbindelse med forældremyndighedsindehaverens samvær med barnet eller den unge under anbringelsen for at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. I disse situationer er det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og formålet at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. Når støtten ydes for at undgå en anbringelse eller for at fremme en hjemgivelse, er det en forudsætning, at der er en klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at undgå anbringelse eller fremme hjemgivelse. Varighed Ubegrænset Særlige forhold Relateret støtte 16

17 Efterværn ( 76) Efterværn Formål Særlig støtte i form af forskellige foranstaltninger ifølge servicelovens 76 til unge over 18 år skal sikre, at de unge, som har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år, kan bibeholde en form for støtte, frem til de fylder 23 år. Støtten skal dog stadig ophøre, når behovet er opfyldt. Indhold Efterværn kan iværksættes som 76.2 personlig rådgiver/kontaktperson døgnophold personlig rådgiver fast kontaktperson udslusningsordning 76.5 kortvarigt ophold Foranstaltninger efter 76.2 kan kun iværksættes hvis den unge tidligere har modtaget støtte efter eller 7. Foranstaltninger efter 76.3 og 5 kan kun iværksættes hvis den unge tidligere har været anbragt Målgruppe De unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud over det 18. år, er: unge med svære adfærdsvanskeligheder unge med misbrugsproblemer unge med psykiske og/eller sociale problemer sent udviklede unge med behov for støtte til social og personlig udvikling. Kriteriet i 76 er, at det skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Ved vurderingen af, om der skal iværksættes efterværn, skal kommunen tage stilling til, om efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge får en bedre overgang til voksenlivet. Det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for den unge. Anbringelse af over 18-årige kan kun ske, hvis den unge har været anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år. Et allerede etableret døgnophold forud for det fyldte 18. år kan opretholdes efter servicelovens 76, og et afbrudt anbringelsesforløb kan genetableres - enten på det samme eller et andet anbringelsessted. Derudover kan der for anbragte unge etableres en udslusningsordning i det tidligere døgnanbringelsessted. En udslusningsordning kan være opdelt på mange måder tidsmæssigt og kan fungere over en længere periode som en base for den unge som evt. alternativ til en familie. Nogle tidligere anbragte kan have et meget sparsomt netværk og savne nogle at fejre fx julen med. Et tidligere anbringelsessted kan også være en aflastningsordning for den unge i weekenden, eller når den unge ellers har behov, således at det efter- 17

18 værn, der etableres, er fleksibelt og sker ud fra den unges behov. Omfang Varighed Personlig rådgiver tildeles som udgangspunkt 1-4 gange om måneden i op til 2 timer om ugen. For kontaktpersoner er det typisk 4-9 timer om ugen. Maksimalt indtil det fyldte 23. år. Hvis det er fortsat ophold på et socialpædagogisk opholdssted, døgninstitution eller i en plejefamilie, skal der foreligge en faglig vurdering der godtgør, at den unge kan udskrives inden det 20. år. Særlige forhold Den unge skal naturligvis selv være indforstået med iværksættelsen. En afgørelse efter 76 kan således ikke træffes uden den unges samtykke. Den sociale lovgivning er kompliceret, og også anden lovgivning har betydning for den unges liv. Kommunen skal tilrettelægge arbejdet med den unge på en sådan måde, at den unge sikres relevant vejledning i forhold til alle relevante livsaspekter. Det er alene de foranstaltninger, der er nævnt i servicelovens 76, der kan opretholdes eller genetableres. Har den unge et behov for støtte, der vil række ind i voksenlivet, kan der ikke ydes støtte efter 76. Er der behov for foranstaltninger på længere sigt, er det derfor voksenreglerne i serviceloven, der skal finde anvendelse. Relateret støtte Ved det 18. år bortfalder forældrenes pligt til at forsørge den unge. Det betyder, at der i god tid skal tages stilling til den unges forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal være opmærksom på de rettigheder, den unge kan have efter anden lovgivning. Kommunen skal således vejlede den unge om de muligheder, tilbud og rettigheder, der er relevante for den unge. Den unge har mulighed for i lighed med andre over 18-årige at modtage kontanthjælp og aktivering, hvis den unge konkret opfylder betingelserne efter disse bestemmelser. Er den unge i døgnophold, skal kommunen træffe afgørelse om egenbetaling. Da unge, der er anbragt uden for hjemmet, er under offentlig forsørgelse, har de ikke adgang til at få SU. 18

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere