Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune"

Transkript

1 Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON TIL FORÆLDRE MED ANBRAGTE BØRN ( 54)...8 MERUDGIFTER ( 41)...9 TABT ARBEJDSFORTJENESTE ( 42)...11 ØKONOMISK STØTTE TIL UDGIFTER IFM. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER (IKKE EFTERSKOLER) ( 52, STK. 4)...13 ØKONOMISK STØTTE TIL UDGIFTER IFM. ANBRINGELSER ( 52, STK. 5)...16 EFTERVÆRN ( 76)

3 Indledning Dette katalog er baseret på reglerne om særlig støtte til børn og unge i lov om social service (serviceloven). Udsatte børn og unge og deres familier bevilges hjælp og støtte i form af foranstaltninger og økonomisk støtte. Foranstaltningerne er i serviceniveaubeskrivelserne beskrevet, så det fremgår, hvilken målgruppe foranstaltningen henvender sig til, hvad den typisk kan indeholde, og hvor længe og hvor mange timer der almindeligvis gives støtte i. Målgruppe Målgruppen er beskrevet i Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik og defineres som truede børn samt børn med svære problemer. Truede børn og unge belastes vedvarende af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø. I den målgruppe er belastningsfaktorerne større end beskyttelsesfaktorerne. Det kan dreje sig om forskellige former for misbrug, diagnosticerede børn og unge eller børn med forældre med begrænsede intellektuelle ressourcer. Børnene i denne målgruppe kan også være tynget af alvorlige problemer relateret enten til barnet selv eller forældrene. Børn og unge i denne målgruppe mangler ofte en vis robusthed, netværk, sociale kompetencer samt tryghed og omsorg. Børn med svære problemer har et behandlingsbehov og/eller er plejekrævende. Der kan bl.a. være tale om misbrug, spiseforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og svært fysisk og/eller psykisk handicappede børn og unge. Det kan desuden være børn og unge med svære problemer, der i hele deres opvækst kan have været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorg og tryghed. Børnene kan også have været udsat for overgreb af nære omsorgspersoner; psykisk/fysisk overgreb eller seksuelt overgreb. De unge kan have en kriminel adfærd. Målgruppen indeholder også forældre med fravær af evne eller vilje til at samarbejde med myndigheder, hvilket kan være til skade for børnene. For unge over 15 år kan manglende evne og vilje til samarbejde ligeledes være gældende og være et problem. Generelt er det karakteristisk for børnene og de unge, at der er fravær af beskyttelsesfaktorer for børnene og de unge i denne målgruppe. Lov om social service Anbringelsesreformen præciserer, at kommunerne ikke må tage usaglige økonomiske hensyn ved valg af tilbud til det enkelte barn. Det betyder, at kommunen ikke må tage økonomiske hensyn, som betyder, at der vælges en løsning, som ikke tilgodeser barnets behov fra starten, eller at en nødvendig foranstaltning ophører i utide på grund af besparelser i kommunen. Samtidig er der dog også tale om et område, hvor der anvendes betydelige midler. Det indebærer, at det er nødvendigt, at kommunen tager saglige økonomiske hensyn. Det kan f.eks. medføre, at kommunen ved valg af foranstaltning kan vælge det konkrete tilbud, der både tilgodeser barnets eller den unges behov, samtidig med at det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Det skal understreges, at alle afgørelser om udsatte børn og deres familier bygger på en individuel faglig vurdering. Tildelingskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem diagnoser, sociale situationer, serviceniveau og bevillinger. 3

4 Det skal desuden fremhæves, at indeværende foranstaltninger ikke kan iværksættes uden, der er gennemført en 50 undersøgelse og foreligger en handleplan. I forbindelse med en foranstaltning være udgifter i tilknytning til en foranstaltning. F.eks. til sociale aktiviteter og lign. Der er lavet et takstblad, hvori alle disse udgifter og den vejledende ramme for disse er fastlagt. Serviceloven: 46. Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Stk. 2. Støtten må ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten må i hvert enkelt tilfælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Stk. 4. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvor dette ikke er muligt, må foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge. Stk. 5. Ved anvendelse af bestemmelserne i dette kapitel skal der lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste, herunder skal der lægges vægt på at give barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. 4

5 Døgnophold ( 52 stk.3 nr. 4) Døgnophold Formål Vurderes det, at en familie har et særligt behov for støtte til at opnå mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer, og behovet ikke skønnes at kunne dækkes gennem en ambulant foranstaltning, kan kommunen tilbyde familiebehandling til hele familien som en del af e døgnophold efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4. Herudover er det et formål at undersøge samspilsformerne og forældrekompetencerne med henblik på at vurdere om familien kan forblive samlet. Indhold Behandlingen kan foregå i en godkendt familiepleje, en døgninstitution eller i et godkendt opholdssted. Godkendelse sker efter reglerne i servicelovens 142 Behandlingen kan fx indeholde: udførelse af praktiske dagligdags opgaver lege og spil familie- og gruppesamtaler individuel støtte psykolog- eller anden terapeutisk behandling. Ud over den lovpligtige plan efter servicelovens 140 kan det være hensigtsmæssigt, at de personer, der skal udføre behandlingen, sammen med forældre, barn og den unge opstiller en plan med mål for selve behandlingen. Herved bliver det muligt at revidere den daglige behandling i løbet af forløbet i takt med forældrenes ændrede forståelse af deres egen situation. Målgruppe Bruges kun i helt specielle sager. Kun hvis anbringelse er nødvendig, men hvor der ikke er grundlag nok for en tvangsmæssig anbingelse. Og hvor det vurderes der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at lave et miljøskift for at kunne lave forandringer i familien. Omfang Varighed Særlige forhold Døgnbasis Der kan maksimalt tildeles 9 måneder. Det forudsætter dog, at behandlingen har en dokumenteret effekt på børnenes trivsel og udvikling efter de første 3 måneder. Alle familier der indstilles til døgnophold skal visiteres gennem visitationsudvalget. 5

6 Relateret støtte Det forventes at forældrene deltager på fuld tid i behandling og kan som udgangspunkt ikke passe et almindeligt arbejde. Som kompensation tilbydes forældrene tabt arbejdsfortjeneste efter Da familien har ophold sammen, er der ikke tale om en anbringelse af barnet, hvorfor børnetilskud, børnefamilieydelse og bidrag bevares. Er familien selv ansvarlig for husholdningen, bevares også evt. sociale ydelser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge og pension. Afholder institutionen forsørgelsesudgifterne, bortfalder de sociale ydelser, medmindre der fastsættes en betaling for opholdet. Betalingen kan fastsættes efter en konkret vurdering af familiens betalingsevne og værdien af institutionens forsørgelsesudgifter. Der kan opkræves betaling for kost og logi - logi dog kun, hvis familien ikke har udgifter til anden bolig. 6

7 Anden hjælp ( 52 stk. 3 nr. 10) Anden hjælp Formål At yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte. Formålet med servicelovens 52, stk. 3, nr. 10, er at give kommunen vide rammer, når det konkrete hjælpetilbud skal findes. Den grundlæggende betingelse i 52, stk. 1, om, at det skal være af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte, at kommunen etablerer hjælp, skal naturligvis være opfyldt. Efter denne bestemmelse kan der derfor etableres nye foranstaltningstyper i takt med, at disse udvikles. Eftersom denne foranstaltning kan bruges til at etablere nye eller unikke tilbud er det ikke muligt at definere målgruppe, indhold, omfang og varighed. Det er dog en forudsætning at der gøres brug af de eksisterende tilbud såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt. 7

8 Kontaktperson til forældre med anbragte børn ( 54) Kontaktperson til forældre med anbragte børn Formål At styrke kontakten mellem forældrene og barnet, At gøre anbringelsesforløbet mindre smertefuldt for forældrene, At støtte forældrene i at acceptere anbringelsen At forbedre forældreskabet under anbringelsen, At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet, fordi forældrene har et sted at gøre af deres følelser og frustrationer mod anbringelsesstedet, mod systemet og mod sig selv Indhold Støttepersonen skal være en uvildig person, der kan lytte og være der for forældrenes egen skyld. Støttepersonen skal kunne give forældrene med- og modspil, hjælp til udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på og yde hjælp til at forberede og evaluere møder og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Støttepersonen varetager ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter. Målgruppe Omfang Alle forældremyndighedsindehavere, der har et barn anbragt skal have tilbudt en støtteperson. Kommunen fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel vurdering af forældrenes behov. Typisk 1-5 timer om måneden og aflønnes som personlig rådgiver med 2 vederlag. Varighed Tildeles fra det tidspunkt, hvor en anbringelse indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen skal være et tilbud under anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse. Fylder barnet 18 år ophører ordningen. Særlige forhold Den af forældrene udpegede person skal være godkendt af rådgiveren. 8

9 Merudgifter ( 41) Merudgifter Formål At dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Foranstaltningen giver således hjemmel til at dække de udgifter som familien ikke vil have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Indhold Der kan ydes dækning af merudgifter til eksempelvis medicin, befordring, beklædning, fritidsaktiviteter og lign., hvorimod behandling ikke er en udgift der følger af forsørgelsen. Der henvises til bilaget Takster for merudgifter 41 for at se en mere detaljeret beskrivelse af målgruppe samt de enkelte merudgifter, eventuelle undtagelser og takster. Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med: betydeligt og varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne indgribende kroniske lidelser indgribende langvarige lidelser. Indgribende lidelser betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse og familien pga. barnets funktionsnedsættelse ikke kan leve som andre familier almindeligvis gør. Kronisk lidelse betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. Langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere. Det er en betingelse for, at der kan bevilges merudgiftsydelse efter Servicelovens 41, at barnet eller den unge med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse forsørges i eget hjem. Ved forsørgelse i eget hjem forstås at barnet eller den unge: bor hos indehaveren af forældremyndigheden eller andre pårørende er indlagt på hospital er på aflastning efter Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5 er på kost eller efterskole (uden at der er tale om en anbringelse) Der henvises til bilaget Takster for merudgifter 41 for en mere detaljeret beskrivelse af målgruppen. Omfang De udgifter som kan bevilges efter Servicelovens 41, er de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, som er en direkte følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende lidelse. Indehaveren af forældremyndigheden afholder selv den del af udgifterne, der udgør den normale forsørgelsesudgift af et barn eller en ung i hjem- 9

10 met. Varighed Særlige forhold Der skal ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Der følges op én gang minimum årligt. Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem og er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 bevilges de nødvendige merudgifter efter Servicelovens , som en del af anbringelsesudgiften. Udgiften refunderes plejefamilien med faktiske afholdte udgifter (ingen standardisering og minimumsgrænse) efter særskilt dokumentation for aftalte nødvendige merudgifter. Relateret støtte 10

11 Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) Tabt arbejdsfortjeneste Formål At tilgodese at børn med nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse har særlige behov som kan medføre tabt arbejdsfortjeneste når barnet forsørges i hjemmet. At familien kan leve så normalt som muligt, på trods af det handicappede barn. At barnet kan forblive i hjemmet undgå anbringelse og hindre at lidelse/handicappet forværres. Indhold Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstabet, som opstår, når forældre som har et barn under 18 år med et handicap, som forhindrer dem i at passe deres arbejde og opretholde deres sædvanlige arbejdsindtægt. Der skal være tale om et dokumenteret indtægtstab som følge af hel eller delvist ophør i beskæftigelse. Målgruppe Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Indgribende lidelser betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse og familien pga. barnets funktionsnedsættelse ikke kan leve som andre familier almindeligvis gør. Kronisk lidelse betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. Langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere. Det er en betingelse at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge: Har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald. Har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af dets handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at skade andre. Sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe det i løbet af natten. Skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser. Har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole. Ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en 11

12 forælder: Helt eller delvist være holdt op med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet. Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet. Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed ikke har et indtægtstab. Indtægtstabet skal beregnes med udgangspunkt i den løn, man forventeligt kunne have erhvervet på ansøgningstidspunktet. Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen, og den ene part ikke har del i forældremyndigheden. Barnet må ikke være anbragt uden for eget hjem. Da det er en betingelse at barnet er omfattet af ovennævnte personkreds, skal vurderingen fremgå af journalen, og i videst muligt omfang dokumenteres eksempelvis ved skriftlige udtalelser fra læge, sygehus m.v. De indhentede udtalelser er kun vejledende. Det er sagsbehandleren der vurderer om barnet er omfattet af personkredsen. Såfremt barnet ikke er omfattet af målgruppen skal der vurderes om ansøgeren i stedet kan være omfattet af 26 i Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel eller i forhold til Servicelovens 52 stk. 3 nr. 8. Det er socialrådgiveren i familieafdelingen der vurderer om ansøgeren er omfattet heraf samt indstiller hertil. Det er administrativ medarbejder i borgerservice der beregner og udbetaler. Omfang Der kan være tale om både del- og fuldtidskompensation. Udgangspunktet for beregning af tabt arbejdsfortjeneste er, at familien skal bevare det hidtidige forsørgelsesniveau. Der tages udgangspunkt i følgende kriterier for tildeling af tabt arbejdsfortjeneste Løbende tabt arbejdsfortjeneste: Huslige gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask osv.) = typisk 2-10 timer om ugen Logistik (f.eks. hvis barnet møder sent/får tidligt fri) = Individuelt Ikke fuld deltagelse i skole- eller pasningstilbud = Individuelt op til fuld tabt arbejdsfortjeneste Specialrengøring og ekstra tøjvask (f.eks. astma) = Individuelt op til 7 timer pr. uge Tilberedning af specialkost = Op til 7 timer pr. uge Fuld tabt arbejdsfortjeneste: Børn der ikke må komme ud blandt andre (f.eks. pga. nedsat immunforsvar) Børn der ikke kan deltage i skole/pasningstilbud i maksimalt 3 måneder, men det tilstræbes dog, at der findes en anden løsning hurtigere Børn der er indlagt og har brug for, at den ene forælder er medindlagt I helt særlige alvorlige tilfælde kan der bevilliges fuld tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre i en periode på op til 14 dage. Tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage: Børn der skal til kontroller, indlæggelse eller undersøgelse. Det skal dog have et samlet omfang på minimum 4 hele arbejdsdage på et år 12

13 Ordinært fravær til forældremøder, tandlægebesøg osv. på et almindeligt niveau (ca. 4 gange pr. år) kompenseres der ikke for Udmålingen af ovenstående skal altid vurderes i forhold til den enkelte families situation, f.eks. om der er to forældre, skæve arbejdstider, andre børn, barnets/børnenes alder og andre iværksatte foranstaltninger og merudgiftsydelser. Der henvises i øvrigt til bilaget Tabt arbejdsfortjeneste 42 for at se det konkrete beregningsgrundlag. Varighed Der er pligt til løbende at følge sagerne for, at sikre at hjælpen opfylder sit formål. Opfølgningen skal være helhedsorienteret og der skal overvejes andre muligheder for hjælp. Opfølgning skal som minimum ske ved udløb af bevillingsperioden. Ved opfølgning på delvist tabt arbejdsfortjeneste skal der indhentes lønsedler eller anden dokumentation for at sikre at bevillingen er korrekt. Der kan i visse situationer ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter at grundlaget for bevilling er bortfaldet. Det kan eksempelvis dreje sig om tilfælde hvor barnet med kort varsel anbringes uden for hjemmet eller i forbindelse med barnets død. Dette gælder dog ikke, hvis der på forhånd aftalt en bestemt periode til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, eller fordi modtageren ønsker, at afviklingsperioden er kortere. Særlige forhold Ved ansøgning om længerevarende, løbende tabt arbejdsfortjeneste er det vigtigt at drøfte konsekvenserne med forældrene, herunder mulighederne for senere at vende tilbage til arbejdsmarkedet og berettigelse til understøttelse. Forældrene skal altid rådes til at kontakte A-kasse eller fagforening, så det sikres at de er tilstrækkeligt orienteret om vilkårene. Alternativer til tabt arbejdsfortjeneste bør overvejes, eksempelvis praktisk bistand i hjemmet, barnepige, aflastning. Der kan også være tale om en kombination af tabt arbejdsfortjeneste og øvrige hjælpemuligheder. Kommunen er forpligtiget til at eventuelle alternativer er kvalificerede i forhold til familiens/barnets situation. 13

14 Økonomisk støtte til udgifter ifm. forebyggende foranstaltninger (ikke efterskoler) ( 52, stk. 4) Økonomisk støtte til udgifter ifm. forebyggende foranstaltninger (ikke efterskoler) Formål At undgå en anbringelse. At fremme en hjemgivelse. At yde hjælp til forældremyndighedsindehaverens samvær med barnet eller den unge under anbringelsen for at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. Indhold Forældrene kan have udgifter som følge af foranstaltningen, som de ikke selv har råd til at afholde, og det er derfor muligt at yde støtte til disse udgifter. Der kan være tale om hjælp til: Bedre bolig istandsættelse, flytning og indskud. Der kan f.eks. ydes støtte til udgifter til særlig indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet. Sanering af gæld Kortvarig betaling af husleje Betaling af mindre anskaffelser eller Udgifter i forbindelse med forældremyndighedsindehavers samvær med barnet eller den unge under anbringelsen, hvor der klart er tale om et formål med støtten til en stabil kontakt. F.eks. hjælp til transportudgifter i forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er nødvendige for at et fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i hjemmet. Der kan desuden være tale om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste som følge af familiebehandling iværksat efter nr. 3 og 4, hvis forældrene på grund af deres deltagelse i familiebehandlingen i en kortere, afgrænset periode ikke kan varetage deres arbejde. I det omfang tilskuddet skal dække udgifter, som familien også ville have haft, uanset om de skulle deltage i familiebehandling, er tilskuddet skattepligtigt. Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde tilskud til fødselsdagsog julegaver. Støtten kan gives sammen med andre hjælpeforanstaltninger efter SL 52 stk. 3. Målgruppe Der skal være en klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at fremme en hjemgivelse eller undgå en anbringelse. Dette skal fremgå af 50 undersøgelsen og / eller handleplanen iht Den formålsbestemte støtte skal indgå som et led i en samlet løsning af familiens problemer og tilsigter, at sætte familien i stand til at selv at klare sine vanskeligheder 14

15 Omfang Dækker udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter servicelovens 52, stk. 3, udgifter, der er en del af foranstaltningen samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Den økonomiske støtte er trangsbestemt. Det betyder, at der kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i det omfang, denne ikke selv har midler til afholdelse af udgifterne. Det afgørende for bedømmelsen af trangen vil være, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance, men det er i øvrigt op til kommunen at fastlægge, hvordan beregningen skal foretages. Hvis familiens økonomi er meget anstrengt, kan der også ydes hjælp til mindre udgifter. Varighed Særlige forhold Ubegrænset Den økonomiske støtte iht. SL 52 stk. 5 er skattefrie jf. Ligningslovens 9 stk. 7. Relateret støtte 15

16 Økonomisk støtte til udgifter ifm. anbringelser ( 52, stk. 5) Økonomisk støtte til udgifter ifm. anbringelser Formål At yde økonomisk bistand for: At undgå anbringelse At fremme en hjemgivelse At støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse uden for hjemmet. Indhold Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder. Som eksempler på bestemmelsens anvendelsesmuligheder kan nævnes hjælp til bedre bolig, fx hjælp til istandsættelse, flytning og indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje eller betaling af mindre anskaffelser. Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde tilskud til fødselsdagsog julegaver. Eksempelvis kan bestemmelsen anvendes til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er nødvendige for, at et fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i hjemmet. Der kan fx ydes støtte til udgifter til særlig indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet. Målgruppe Familier med anbragte børn og unge og familier med børn og unge, som er så truede, at de vil blive anbragt uden økonomisk støtte. Hjælp i medfør af servicelovens 52, stk. 5, er ikke trangsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes økonomi, men alene af formålet med støtten. Omfang Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. Bestemmelsen giver mulighed for at yde hjælp til udgifter i forbindelse med forældremyndighedsindehaverens samvær med barnet eller den unge under anbringelsen for at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. I disse situationer er det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og formålet at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn. Når støtten ydes for at undgå en anbringelse eller for at fremme en hjemgivelse, er det en forudsætning, at der er en klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at undgå anbringelse eller fremme hjemgivelse. Varighed Ubegrænset Særlige forhold Relateret støtte 16

17 Efterværn ( 76) Efterværn Formål Særlig støtte i form af forskellige foranstaltninger ifølge servicelovens 76 til unge over 18 år skal sikre, at de unge, som har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år, kan bibeholde en form for støtte, frem til de fylder 23 år. Støtten skal dog stadig ophøre, når behovet er opfyldt. Indhold Efterværn kan iværksættes som 76.2 personlig rådgiver/kontaktperson døgnophold personlig rådgiver fast kontaktperson udslusningsordning 76.5 kortvarigt ophold Foranstaltninger efter 76.2 kan kun iværksættes hvis den unge tidligere har modtaget støtte efter eller 7. Foranstaltninger efter 76.3 og 5 kan kun iværksættes hvis den unge tidligere har været anbragt Målgruppe De unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud over det 18. år, er: unge med svære adfærdsvanskeligheder unge med misbrugsproblemer unge med psykiske og/eller sociale problemer sent udviklede unge med behov for støtte til social og personlig udvikling. Kriteriet i 76 er, at det skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Ved vurderingen af, om der skal iværksættes efterværn, skal kommunen tage stilling til, om efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge får en bedre overgang til voksenlivet. Det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for den unge. Anbringelse af over 18-årige kan kun ske, hvis den unge har været anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år. Et allerede etableret døgnophold forud for det fyldte 18. år kan opretholdes efter servicelovens 76, og et afbrudt anbringelsesforløb kan genetableres - enten på det samme eller et andet anbringelsessted. Derudover kan der for anbragte unge etableres en udslusningsordning i det tidligere døgnanbringelsessted. En udslusningsordning kan være opdelt på mange måder tidsmæssigt og kan fungere over en længere periode som en base for den unge som evt. alternativ til en familie. Nogle tidligere anbragte kan have et meget sparsomt netværk og savne nogle at fejre fx julen med. Et tidligere anbringelsessted kan også være en aflastningsordning for den unge i weekenden, eller når den unge ellers har behov, således at det efter- 17

18 værn, der etableres, er fleksibelt og sker ud fra den unges behov. Omfang Varighed Personlig rådgiver tildeles som udgangspunkt 1-4 gange om måneden i op til 2 timer om ugen. For kontaktpersoner er det typisk 4-9 timer om ugen. Maksimalt indtil det fyldte 23. år. Hvis det er fortsat ophold på et socialpædagogisk opholdssted, døgninstitution eller i en plejefamilie, skal der foreligge en faglig vurdering der godtgør, at den unge kan udskrives inden det 20. år. Særlige forhold Den unge skal naturligvis selv være indforstået med iværksættelsen. En afgørelse efter 76 kan således ikke træffes uden den unges samtykke. Den sociale lovgivning er kompliceret, og også anden lovgivning har betydning for den unges liv. Kommunen skal tilrettelægge arbejdet med den unge på en sådan måde, at den unge sikres relevant vejledning i forhold til alle relevante livsaspekter. Det er alene de foranstaltninger, der er nævnt i servicelovens 76, der kan opretholdes eller genetableres. Har den unge et behov for støtte, der vil række ind i voksenlivet, kan der ikke ydes støtte efter 76. Er der behov for foranstaltninger på længere sigt, er det derfor voksenreglerne i serviceloven, der skal finde anvendelse. Relateret støtte Ved det 18. år bortfalder forældrenes pligt til at forsørge den unge. Det betyder, at der i god tid skal tages stilling til den unges forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal være opmærksom på de rettigheder, den unge kan have efter anden lovgivning. Kommunen skal således vejlede den unge om de muligheder, tilbud og rettigheder, der er relevante for den unge. Den unge har mulighed for i lighed med andre over 18-årige at modtage kontanthjælp og aktivering, hvis den unge konkret opfylder betingelserne efter disse bestemmelser. Er den unge i døgnophold, skal kommunen træffe afgørelse om egenbetaling. Da unge, der er anbragt uden for hjemmet, er under offentlig forsørgelse, har de ikke adgang til at få SU. 18

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere