Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/ / (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Regnskabstjeneste Forsvarets Sundhedstjeneste Medlemmerne af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde opgaveanalyse. Ref.: Aftale på forsvarsområdet af FORMÅL Formålet med dette direktiv er at iværksætte udarbejdelse af opgaveanalyse for effektivisering af forsvarets munderingsområde. Opgaveanalysen skal give rammerne for udarbejdelse af en analyse, der sigter mod at forsvarets munderingsforpligtelse reduceres. Postadresse Besøgsadresse Danneskiold-Samsøes Allé 1 Danneskiold-Samsøes Allé København K 1434 København K EAN: CVR: Telefon Gennemvalg: Telefax og Internet

2 2. BAGGRUND Som følge af aftalen på forsvarsområdet skal forsvaret undersøge, om forsvarets munderingsforpligtigelse til militært ansatte fortsat er tidssvarende. Opgavestillingen har blandt andet rod i en rapport fra Udvalget for analyser af forsvaret, hvor der er peget på muligheden for at opnå budgetforbedringer ved ikke fremadrettet at tilbyde de ansatte arbejdsgiverbetalt idrætstøj. Idet idrætsbeklædning som helhed ikke er et egentligt fastholdelsestiltag, men er en del af den samlede mundering, vil et sådant tiltag forudsætte en ændring af forsvarets internt fastsatte retningslinjer for udlevering af udstyr og beklædningsgenstande i personligt udlån den såkaldte munderingsforpligtelse. I 2011 valgte forsvaret at udskifte det kendte røde idrætstøj med nyt og mere tidssvarende idrætstøj. Samtidig ændredes praksis fra at de ansatte fik idrætstøjet udleveret fra forsvarets depoter til, at de ansatte kunne rekvirere direkte via internettet. Der blev i den forbindelse indgået en leverandøraftale for perioden For så vidt genanskaffelse til civile blev denne mulighed annulleret i 2011, og for alle militært ansatte er genanskaffelsen nu udskudt til På den baggrund fremgår det af budget- og lønanalyserne, at: Udvalget vurderer, at det fremadrettet bør analyseres, hvorvidt den eksisterende munderingsforpligtigelse er tidssvarende eller fremadrettet skal ændres således, at munderingsforpligtigelsens omfang reduceres. I den forbindelse bør forskellige muligheder for udlevering af træningstøj i relation til værnepligtige og militært ansat personel være genstand for analyse. Forsvarets munderingsforpligtelse ses at dække over den overordnede ramme hvad er forsvaret forpligtiget til og/eller, hvad har forsvaret forpligtiget sig til. Hertil kommer den praktiske udførelse, herunder anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer. Munderingsforpligtelsen den overordnede ramme: Munderingsforpligtigelsen dækker hele forsvarets munderingsområde og ikke kun den del, der kan relateres til forsvarets fastholdelsestiltag. Forsvaret har ikke ét samlet regelgrundlag, der beskriver den overordnede munderingsforpligtigelse. Referencegrundlaget findes i et antal forskellige love, skrevne og uskrevne aftaler, regler, bestemmelser m.v. Munderingsforpligtelsen hvorledes omsættes forpligtelsen i praksis: Udmøntningen består i, at de ansatte - iklædt personel - udleveres fri beklædning, der passer til de opgaver, den enkelte løser. Det kan være alt fra dagligdags- til kampuniformer/mundering eller anden arbejdsmundering, herunder idrætspåklædning, der er et krav for at kunne løse en given arbejdsopgave. Eller mundering, der modsvarer de klimatiske forhold, personellet arbejder i, f.eks. til Nordatlanten, Afghanistan og lignende. Omfanget af dette er forskelligt inden for de enkelte værn mv. Alle værn har således hver sine uniformsbestemmelser samt regler for udlevering af mundering. Forsvarskommandoen vil i løbet af 2013 iværksætte en gennemgang og tilpasning af munderingsforpligtelsen med henblik på at ensrette og målrette udleveringen af mundering og andet udstyr og beklædningsgenstande til det aktuelle og konkrete behov. OPGAVE Forsvarets Materieltjeneste pålægges, under inddragelse af de operative kommandoer, Hjemmeværnskommandoen og andre relevante myndigheder og tjenester, at udarbejde en opgaveanalyse for det samlede initiativ vedrørende reducering af forsvarets munderingsforpligtelse. 2

3 2.1. Den samlede opgave Opgaveanalysen skal give rammerne for udarbejdelse af en analyse af mulighederne for at reducere forsvarets munderingsområde. Opgaveanalysen skal behandle udgangssituationen, herunder redegøre for: Den overordnede ramme for munderingsforpligtelsen, som forsvaret forvalter ud fra i dag. Hvorledes munderingsforpligtelsen omsættes i praksis i dag, herunder hvilke krav, der gør sig gældende, hvorledes de forskellige munderingspakker er sammensat samt anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer m.v. Den efterfølgende analyse skal analysere mulighederne for, hvorledes forsvaret kan tilpasse den samlede munderingsforpligtelse med henblik på at ensrette og målrette udleveringen af mundering og andet udstyr og beklædningsgenstande til det aktuelle og konkrete behov, således at der samlet set opnås en reduktion Bemærkninger til den samlede opgave Opgaveanalysen skal endvidere som minimum behandle: Forudsætninger, kendsgerninger og afhængigheder for det efterfølgende arbejde. Synopsis for analyse/notat, herunder validering af opgaverne i relation til selve analysen. Validering af tidsplan og milepæle. Validering af krav og valgkriterier. En opgørelse for alle de i dag kendte projektnumre og de økonomiske budget- og plantal, som indeholder udgifter (indkøb/anskaffelse såvel som drift) i tilknytning til det samlede munderingsområde, herunder en kort beskrivelse af indhold/kategorisering af mundering. Forslag til baseline, idet provenuet forventes at skulle beregnes som udgifter/provenuer i relation til finansrammen. Forslag til eventuel etablering af projektgruppe, herunder projektleder. Analysen skal udover ovenstående som minimum behandle muligheder, begrænsninger samt mulige løsningsforslag med tilhørende konsekvensbeskrivelser, herunder: En anbefaling til en beskrivelse af den nye overordnede ramme for munderingsforpligtigelsen som forsvaret fremadrettet skal forvalte ud fra. En anbefaling til hvorledes munderingsforpligtigelsen skal omsættes i praksis fremadrettet, herunder hvilke krav, der gør sig gældende, hvorledes de forskellige munderingspakker ønskes sammensat samt anskaffelses-, udleverings-, opbevarings-, drifts- og bortskaffelsesprocedurer m.v. En anbefaling til de fremadrettede projektnumre og de økonomiske budget- og plantal, som vil indeholde udgifter (indkøb/anskaffelse såvel som drift) i tilknytning til det samlede munderingsområde, herunder kort beskrivelse af indhold/kategorisering af mundering, samt hvem der er berettiget Krav/valgkriterier. Størst mulig fleksibilitet. Størst mulig tilpasning til det aktuelle og individuelle behov, herunder operativt behov. 3

4 Mindst mulig lager- og myndighedsbeholdninger. Mindst muligt i langtidsudlån ved brugerne. Mest mulig ensretning mellem værn. Mest mulig standardisering og modulering Projektbenævnelse. Det overordnede projekt benævnes rationalisering af forsvarets munderingsområde. Underliggende delopgaver og projekter benævnes: Opgaveanalyse vedrørende rationalisering af forsvarets munderingsområde. Analyse vedrørende rationalisering af forsvarets munderingsområde Koordination. De operative kommandoer, Hjemmeværnskommandoen og øvrige relevante myndigheder og tjenester inddrages i arbejdet. Endvidere skal der koordineres i forhold til de øvrige forligsrelaterede tiltag, vedrørende kategoriprogram, lagerbeholdning samt effektiviseringsprogram for depot-, distributionsog transportstrukturen samt HR-delstrategi 5 vedrørende fastholdelse mv. I dag eksisterer der en strategisk Projekt Business Case nr. 10 (FMT SBC 10) vedrørende idrætsbeklædning. Denne forventes at udgå, når analysen er tilendebragt. 3. RAMMER Det samlede krav er, at der skal findes en varig minimumsbesparelse på ca.15 mio. kr. fra og med 2014, dog i muligt omfang allerede fra Analyse skal således beskrive den samlede nettobesparelse i relation til finansrammen. I den samlede opgørelse skal indregnes allerede realiserede provenuer i relation til finansrammen og i forhold til baseline. I den samlede opgørelse skal der medtages muligt salg af mundering. I den samlede opgørelse skal der ikke medtages provenuer i forhold til struktur, lønsum, etablissement m.v. Dette skal dog illustreres med henblik på inddragelse i øvrige forligsrelaterede tiltag. Prisniveauet sættes til 2012, hvorfor alle tal skal omregnes hertil. På baggrund af analysen vil der efterfølgende blive udarbejdet en Projekt Business Case, ligesom den justerede økonomi vil blive indarbejdet i kapacitetsplanerne for TERMIN Opgaveanalysen skal være Forsvarskommandoen i hænde senest tirsdag den 31. januar Der er allerede gennemført reducerende tiltag med effekt i 2013, fx er genanskaffelsen af idrætstøj udskudt fra 2013 til 2014, hvilket giver en midlertidig besparelse i 2013 på ca. 8 mio. kr. Disse reduktioner skal medregnes. 4

5 4.1. Milepæle. Forsvarskommandoen opererer med følgende foreløbige milepæle for nærværende initiativ: 31. januar 2013: Forsvarets Materieltjeneste fremsender opgaveanalysen. Februar 2013: Sagsbehandling i Forsvarskommandoen, herunder udarbejdelse af supplerende direktiv. 28. februar 2013: Forsvarskommandoen udgiver supplerende direktiv. Marts maj 2013: Forsvarets Materieltjeneste gennemfører analyse. 31. maj 2013: Forsvarets Materieltjeneste fremsender analyse. Juni-juli 2013: Sagsbehandling i Forsvarskommandoen, herunder oplæg til beslutning om valg af løsning. 31. juli 2013: Endelig godkendelse af analyse samt valg af løsning. Forsvarets Materieltjeneste pålægges at udarbejde Business Case for valgt løsning. 3. kvartal 2013: Fremsendelse og godkendelse af Business Case. 4. kvartal 2013: Implementering iværksættes, herunder tilpasning af lister og beholdninger, hvormed egentlig provenuindhentning påbegyndes. 2014: Implementering afsluttes. Det samlede projekt forventes færdigimplementeret ultimo KONTAKTOPLYSNINGER Forsvarskommandoens kontaktperson er FKO-PLA202, major Jacob Kornerup, telefon E.b. FLEMMING LENTFER generalmajor Chef for Planlægningsstaben Intern fordeling: CHPL, CHOE, CHOP, CHPS, CHKOM, CHPLA, CHOBC, CHOPP, CHPSA, CHPLA1, CHPLA2, CHPLA3, CHOBC1, CHOBC2, CH OBC4, CHOPP1, CHPSA1, LDKOM2 PACHFST, PLA102, PLA109, PLA202, PLA203, PLA204, PLA205, OBC205, OBC405, PSA104, PSA207, PRESSE03 5

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere