Velkommen til årsmødet Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til årsmødet 2014. Indledning"

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning 2014 Velkommen til årsmødet Indledning Beretningen i år bliver nok lidt anderledes end den plejer. Ikke fordi det er min sidste chance for at have æren af at fremlægge Hovedbestyrelsens bedrifter og holdninger i det forgangne år, men fordi vi i Hovedbestyrelsen har valgt at finde nye former for kommunikation med vores medlemmer, samarbejdsparter og ikke mindst medlemmerne imellem. Det er en større strategi, som vil indgå i drøftelserne på generalforsamlingen for foreningens medlemmer senere på dagen. Årsmødet er og vil dog fortsat være en krumtap i FSD`s liv. Først og fremmest gennem de temaer og faglige input, der danner rammen for årsmøderne, men også de skriftlige og mundtlige beretninger, der gennem årene er blevet præsenteret på Årsmødet. Det forhindrer imidlertid ikke, at vi nytænker årsmødernes forløb og måderne at aflægge beretning på. Som I vil bemærke, udgiver vi i år en årsmødeavis, der indeholder et udpluk af de udtalelser og holdninger, vi er fremkommet med siden sidste årsmøde i oktober Det svarer stort set til indholdet i de mundtlige beretninger, jeg plejer at aflægge, og jeg kunne derfor afslutte min beretning allerede nu og henvise jer til at læse avisen grundigt og debattere den. Men så let slipper I ikke! Der er allerede i avisen på snedig journalistisk vis fremhævet citater og markeringer af, hvad vi finder væsentligt. Jeg vil om lidt yderligere fremhæve og supplere nogle af disse highlights og forsøge at fremhæve tværgående tendenser. Inden da, vil jeg dog nævne, at årsmødeavisen er tænkt som et dynamisk værktøj, der vil udvikle sig yderligere under Årsmødet med mulighed for jer til at komme med kommentarer, samt indeholde hovedessensen af de gode oplæg, vi har i vente. Og jo, vi har opdaget den trykte presses dødskamp, og årsmødeavisen vil derfor naturligvis blive tilgængelig på FSD`s hjemmeside. I vil endvidere kunne blive en af de heldige, der på video vil få mulighed for at give jeres mening til kende her og nu.

2 Tværgående problemstillinger. På tværs af lov- og indsatsområder rejser der sig gennem det seneste år en række generelle problemstillinger, hvor nogle af de væsentligste i ikke prioriteret rækkefølge er: Er kvaliteten i lovgivningen dalet eller er kommunerne blot blevet dummere og / eller mindre lovlydige? Hvor forskellige må kommunerne være? Er det kommunale selvstyre en forhindring eller forudsætningen for god betjening af borgerne? Er kommunalfuldmagts begrebet tidssvarende i en tid, hvor man tilstræber samskabelse, kvalitet og borgerens frie valg? Virker økonomiske incitamenter for borgerne og kommunerne? Og hvis ja, hvornår overgår det til kassetænkning? Hvordan nedbrydes siloer? Ved vi tilstrækkeligt om, hvad der virker? Hvorledes opnår vi borgernes tillid? Lad os tage fat fra en ende. Lovgivningen Om der er tale om lovsjusk eller manglende kommunal forståelse af lovgivningen afhænger nok af øjnene, der ser. Under alle omstændigheder må det konstateres, at der i det forgangne år har været for mange store og betydningsfulde sager, hvor implementeringsarbejdet ikke var færdiggjort ved reformernes ikrafttræden, og hvor der i hvert fald ikke forelå en fælles forståelse af væsentlige begreber og nødvendige administrative forudsætninger. Jeg tænker primært på kontanthjælpsreformen, hvor der blev knyttet meget vidtrækkende konsekvenser til nye begreber som uddannelses- eller aktivitetsparathed, hvor loven lagde op til en horisont på et år som grundlag for denne vurdering, og hvor man ikke tog hensyn til kontanthjælpsmodtagere, der på grund af barsel var afskåret fra at påbegynde job eller uddannelse.

3 Den tidligere beskæftigelsesminister skal have stor ros for med stor hast at rette op på disse mangler og også tak for venlig tilkendegivelse af, at FSD konstruktivt havde medvirket til at der blev rettet op. Vi kunne imidlertid godt have undværet, at den umiddelbare reaktion på vores opråb var, at vi skulle efterlyse større statslig detailstyring, ligesom kortene om refusionstænkning og for store kommunale forskelle blev trukket lidt hastigt op af lommen Gensidig forsørgelsespligt er ligeledes en væsentlig del af reformen og tidligere nævnt i mundtlige beretninger gennem årene. Lad mig derfor blot nævne, at en så vidtrækkende reform burde have været gjort til genstand for grundigere selvstændig behandling, da den har store konsekvenser for den enkelte, men også for administrationen af disse regler, først og fremmest ved det dyneløfteri bestemmelsen forudsætter skal finde sted. At den argumentation, der senest er fremført for udvidelsen af forsørgelsespligten, skulle være at tilskynde folk til at indgå ægteskab virker noget konstrueret og efterrationaliserende, lige som argumentet om at reglerne skal styrke, at civilsamfundet og de nærmeste træder til i stedet for at lade det offentlige bære alle økonomiske byrder synes at være hentet ind til lejligheden, og i givet fald burde have omfattet alle, der har økonomisk fordel af at dele udgifter, f.eks. søskende, studiekammerater, forældre og voksne børn med mere. Kommunerne kender godt reglerne om førtidspension, og specielt er vi i FSD lidt stolte af, at vi har været med til at føde ideen om at begrænse førtidspensionering af yngre mennesker og skabe en mere aktiv og sammenhængende tilværelse, hvad der faktisk også fremgår af vores årsmødeavis. Ikke desto mindre følte socialministeren sig foranlediget til den 11. september at fremsende en præcisering af, at personer, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, fortsat skal have tilkendt førtidspension. Det er klar og forståelig men også kendt tale. Der drejer sig således ikke om manglende kendskab til loven og dens forarbejder, men opfattelsen af, hvad der skal til for at opfylde intentionen om at komme tættere på arbejdsmarkedet. Eller sagt med andre ord, hvornår det er åbenbart formålsløst at yde en indsats for den enkelte. Vi påpegede allerede ved lovens ikrafttræden, at unge handicappede, der ikke længere får tilkendt pension, ville få yderst vanskeligt ved at betale husleje blandt andet i de midlertidige botilbud og opfordrede til en løsning af dette konkrete problem, se i øvrigt side 14 i årsmødeavisen.

4 Det er tilsyneladende for vanskeligt at løse, og jeg kan forstå LEV`s frustration over, at flere udviklingshæmmede risikerer at få forringet deres levevilkår. Jeg må dog undre mig lidt over LEV`s manglende ambitioner på deres medlemmers og pårørendes vegne om at komme tættere på arbejdsmarkedet, lige som jeg kan undre mig over socialministerens hyrdebrev og løftede pegefinger, når han samtidig oplyser, at ankestyrelsen som en neutral, juridisk instans er ved at analysere konkrete sager på området. Vi deltager gerne i en konstruktiv drøftelse, når denne analyse foreligger. Det må da være muligt at finde en tilfredsstillende løsning på det begrænsede, men for den enkelte alvorlige problem. Disse lidt mavesure bemærkninger om lovsjusk med mere håber jeg generelt bliver modtaget i den konstruktive ånd, de er fremsat. Det må for alle parter og ikke mindst borgeren være en klar fordel, at spørgsmål af den karakter, som de nævnte eksempler illustrerer, er gennemgået og forudset, inden lovene bliver vedtaget og træder i kraft. Vi tilbyder selvsagt gerne vores medvirken i en styrket dialog i det lovforberedende arbejde. Hvor forskellige må kommunerne være? Det er et yderst vanskeligt spørgsmål at stille sig selv og især at besvare, men yderst relevant og i hvert fald på top 5 over journalisters spørgsmål til Foreningen. Det er generelt vores holdning, at forskelligheder skal kunne forklares og begrundes i forskellige socioøkonomiske forhold og eller lokalt, politisk fastsatte serviceniveauer. Dette rummer i sig selv mulighed for forskellighed. Langt sværere er det, at vi også har den holdning, at der på landsdækkende, for borgerne vitale områder må være en grænse for, hvor stor spredningen er kommunerne imellem. Blandt andet derfor efterlyste vi en reform af førtidspensionssystemet, og af samme årsag gennemførte vi i kommunerne en hurtig re visitation i starten af året af de unge kontanthjælpsmodtagere, da forskellen på hvem, der i de enkelte kommuner var erklæret uddannelses- respektive aktivitets parate tilsyneladende var for stor. I foråret rasede debatten om kommunale forskelligheder for fuld styrke i næsten en hel uge. På side 15, kan I se et lille klip om Foreningens holdning under overskriften: Kommunerne kan ikke hjælpe handicappede ens.

5 Hvad der startede som en beklagelse fra to kolleger og mødre, boende i to forskellige kommuner, med hver sit barn med nogenlunde samme diagnose over, at de ikke fik nøjagtig samme medicintilskud, i parentes bemærket afprøvet og tiltrådt i Ankestyrelsen, udviklede sig til et drama om at familier måtte gå fra hus, hjem og arbejde for at få deres barn behandlet på en specialiseret institution. Jeg har stor respekt for forældres kamp for deres børns rettigheder, at de forventer den bedst opnåelige faglige indsats, og at de prioriterer familiens medvirken højt, hvilket forudsætter en geografisk nærhed til behandlingsinstitutionen. Alligevel viser debatten, at det er nødvendigt med en løbende forventningsafstemning her under at tydeliggøre umuligheden af at hver kommune har sin egen specialinstitution på alle områder, at dette aldrig har været muligt og derfor ikke er en konsekvens af opgave og strukturreformen eller de økonomiske konjunkturer. Er det kommunale selvstyre en forhindring eller forudsætningen for god betjening af borgerne? Grundlæggende bør svaret være let at give og for mig er det let. Nærhed og beslutningskompetence er væsentlige forudsætninger for at betjene borgerne bedst muligt ikke mindst i en fremtid, hvor borgerne i større omfang skal være herre i eget liv, og det offentlige skal stå til rådighed som facilitator. Udlægning af opgaver på social - sundheds- og arbejdsmarkedsområdet fra stat til regioner og kommuner gennem de seneste årtier dokumenterer værdien af, at områderne blev en del af den kommunale hverdag og styring. For andre er svaret måske mere grumset. Kigger vi ind i vores organisation blev opgave og strukturreformen flere steder oplevet som en form for centralisering, hvor kommunen politisk og fagligt involverede sig mere aktivt i de enkelte tilbud, end man var vant til. Det er man blevet nu, og jeg mener at vi i dag er kommet godt igennem reformens implementering. Kigger man opad organisatorisk er idyllen tilsyneladende ikke helt så udtalt! Regering og Folketing bliver i stadig stigende omfang forsøgt styret fra oven af EU både i den overordnede økonomiske politik, men senest også på social og arbejdsmarkeds politikken. Samtidig har kommunerne som bekendt en grundlovssikret ret til selvstændigt at styre deres anliggender under statens tilsyn ordnet ved lov.

6 Der er således basis for en gigantisk stoleleg, hvor regering og Folketing har en naturlig og i høj grad legitim interesse i at føre lovgivningen til dørs, og hvor vi, som skal føre politikken ud i livet, kun kan glæde os over at der er så stor politisk vilje til at gøre det bedste for borgerne selv om statslig styring ikke altid er befordrende for ønsket om regelsanering. Kampen om at sikre et dagligt brusebad til vores ældre, der førte til ældremilliarden er vel det hidtil tydeligste eksempel på ønsket om at detailstyre samt at være den, der er nærmest til at have borgernes bedste for øjet. Heldigvis og vigtigst var der enighed om at styrke indsatsen for de ældre. Var debatten opstået i dag havde man næppe diskuteret brusebade, men vakuumpakket smørebrød, og om nogle måneder snerydning og så videre. Vi er på de ældres vegne glade for milliarden og glade for at vi kan og har kunnet tænke kreativt. Vi ser dog frem til en lempeligere administration og større tillid til at den enkelte kommune kan administrere beløbet til borgernes bedste. Øremærkede bloktilskud bliver således aldrig vores livret, men var nok i situationen det muliges kunst. Apropos livretter og ældremad skal der ikke herske tvivl om, at et godt og nærende måltid, især for de ældre, der modtager vores hjælp, også prioriteres højt i kommunerne. Vi finder således debatten væsentlig, og stiller os gerne til rådighed for en vurdering af næringsindhold, produktionsforhold, levering og ikke mindst servering, som det måske vigtigste. Ældrekommissionens rapport fra i fjor pegede med rette på ensomhed som det største problem på vores plejecentre, og hvor måltidet er en vigtig faktor til at bryde denne ensomhed. Måltidets kvalitet skal være i orden men skal nydes med andre og inddrage den enkelte ældre i produktionen. I stedet for blot at bekræfte hinanden i denne fælles holdning, bør vi, når låget er taget af gryden, fjerne nogle af de centrale, hygiejniske bestemmelser der gør, eksempelvis plejehjemskøkkenerne til lukket land for beboerne. I tilknytning til spørgsmålet, om kommunernes selvstyre er det naturligt at stille spørgsmålet, om tolkningen af kommunalfuldmagten er tidssvarende.

7 Samskabelse er et nyt og bærende princip i socialpolitikken, hvor kommunen i skiftende alliancer og samarbejdsformer skal bidrage sammen med erhvervslivet, private, frivillige organisationer, socialøkonomiske virksomheder med mange flere, og hvor vores medvirken vil have større effekt, hvis vi får friere og mere fleksible rammer for vores virksomhed. Vi har i årsmødeavisen side 16 med overskriften Er ferierejsen en borgerret vovet os ud på lidt minefyldt farvand. Ikke for at argumentere for et bestemt serviceniveau i kommunerne, men for at give et eksempel på at tilkøb af know how samtidig kan sikre en tryghed og kontinuitet for brugeren ved at anvende i forvejen kendt personale fra de kommunale tilbud Det kan være i forbindelse med ledsagelse på ferieture, men også i forbindelse med andre aktiviteter for ældre og handicappede mennesker. Virker økonomiske incitamenter for borgerne og kommunerne? Det kan der vel grundlæggende ikke sættes spørgsmålstegn ved, hvor i mod der er en løbende debat om i hvilket omfang økonomisk tænkning fylder for meget i forhold til valg af ydelse og faglig kvalitet. Spørgsmålet om afstanden mellem lønindtægter og overførselsindkomster er for lav til at motivere til jobsøgning m.v. er således et gennemgående tema i den politiske debat. Spørgsmålet er således også på top 5 blandt de spørgsmål journalisterne stiller til os som direktører på området. Vi har desværre ikke det præcise svar, som nok heller ikke kan gives, da motivation til at komme i beskæftigelse er langt mere nuanceret, hvad den politiske debat også afspejler. Vi bakkede op om ændring af kontanthjælpen til de under 30 årige og kunne med beskæftigelsesministeren glæde os over, at omkring færre unge var på kontanthjælp i første kvartal 2014 efter reformen end i første kvartal Jeg havde på foreningens vegne den 23. august i Jyllandsposten mulighed for at udtrykke tilfredshed med denne udvikling, men gjorde samtidig gældende, at dette ikke alene kunne tilskrives justeringen af hjælpen til su-niveau, men også den omstændighed, at samtlige unge i forbindelse med reformen havde været til motiverende samtaler i kommunerne.

8 Anvendelse af økonomiske sanktioner eller pression mod forældre i komplicerede sager om børn og unge, de såkaldte forældrepålæg, samt overvejelse om indførelse af tilsvarende sanktioner mod forældre, der ikke sender deres børn i daginstitution bør ske med stor varsomhed. For det første, fordi sådanne sanktioner alene har virkning for forældre med lav indkomst, og der desværre ofte sker omsorgssvigt i mere velhavende familier, hvor børne- familieydelsen ikke har stor betydning. For det andet, at specielt unge, vil få et våben i hænde mod forældrene i en i forvejen splittet familie, og for det tredje, specielt vedrørende daginstitutioner, at det bør være kvaliteten og indholdet i institutionen, der skal kommunikeres ud og være det afgørende for forældrenes beslutning. Vi har jo allerede muligheden for økonomiske og pædagogiske fripladser. At vi i kommunerne er modtagelige for incitamentsstyring i en sådan grad, at vi næsten dagligt bliver anklaget for refusions og kassetænkning, skal ikke være nogen hemmelighed. Det er jo ikke nogen skam at leve op til forventningerne og intentionerne! Alligevel kan der være grund til at se på, om den form for styring er ført for vidt, specielt i detaljeringsgraden. Vi er derfor mere end tilfredse med forslaget til ændring af beskæftigelsesindsatsen, der bygger på Carsten Kochudvalget 1s anbefalinger om netop at sanere omfanget af refusions satser. Frem for alt er det positivt, at refusionen i højere grad kommer til at lægge vægt på resultater end produktivitet, proces og valg af foranstaltning. En nedtrapning af refusionen over tid er et eksempel her på. Blot må man her tage højde for de overgangsproblemer, der vil opstå, lige som vi kan forudse, at kommunerne vil stå tilbage med en restgruppe, hvor mulighederne er udtømt, og hvor der må sikres ressourcer, økonomisk som fagligt, eventuelt i form af et alternativ til arbejdsmarkedet. Den, der betaler orkestret, må vælge melodien. Noget i den retning lyder et gammelt ordsprog. Det er i hvert fald blandt andet den tænkning, der ligger bag ideen om aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter til hospitaler og praksissektor. Eller i hvert fald et lønligt håb om en gang imellem at blive indbudt til ønskekoncert. Et andet vigtigt incitament skulle være, at kommunerne kunne få et økonomisk incitament til at forebygge og undgå dyre behandlinger. En god og rigtig strategi, som desværre ikke holder vand, fordi en meget begrænset del af behandlingerne er forebyggelige. Hospitalerne har i betragteligt omfang øget produktiviteten, hvad de skal have stor ros for.

9 Dette medfører imidlertid, at kommunernes udgifter er steget eksplosivt til medfinansieringen af sygehusene, ligesom patienternes tilstand ved udskrivningen stiller stadig øgede krav til den kommunale sundhedstjeneste. Også her vil vi foretrække en afregning, der ikke så ensidigt bygger på produktivitet. Hvordan nedbryder vi siloerne? Vores velfærdssamfund er i en god mening opbygget på en opdeling i politiske, administrative og faglige enheder, der med en høj grad af sektoransvar og faglig ekspertise hver i sær betjener borgerne på et højt niveau inden for hvert deres område. Det er imidlertid ikke nok. Hvis vi mener alvor med at sætte borgeren i centrum, kræver det en helhedstænkning, der matcher borgerens hele liv og derfor nødvendig vis må gå på tværs. Det er beskrevet i årsmødeavisens leder med nogle få eksempler Den har fået overskriften Vi vælter højhuset nedefra, både for at markere, at vi må starte med os selv og ikke vente på at Christiansborg og Slotsholmen får den samme gode idé, men også fordi jeg ved selvsyn i Rødovre har oplevet, at to højhuse bevidst blev lagt ned præcist og nydeligt, blot man placerer krudtet i bunden. Jeg vil derfor begrænse mig til at fokusere på nogle få områder, hvor silonedbrydningen er særlig påkrævet, og hvor vi er godt i gang. Det i særklasse alvorligste problem, vi har i dagens Danmark, er stigningen i antallet af psykisk sårbare unge for ikke at bruge de politisk ukorrekte udtryk, unge med alvorlige sindslidelser og sygdomme. Samtidig er det en gruppe af enkeltpersoner for hvem det er en livsnødvendighed, at vi handler på tværs. Tidlig og løbende opsporing, der involverer alle i den unges nærhed. Behandling, der kræver samarbejde mellem hospital, distriktspsykiatri, praktiserende læge og social- og sundhedsforvaltning Uddannelse, ikke mindst inddragelse af ungdoms uddannelsesinstitutioner. Beskæftigelse, hvor jobcentre, erhvervsliv og faglige organisationer er væsentlige aktører, og sidst, men ikke mindst pårørende, og frivillige, som det ultimative netværk. Det er en stor og vigtig opgave at få alt dette til at spille sammen, uden at den unge, som det hele drejer sig om, føler sig omklamret af systemet.

10 Vi kastede os derfor med stor energi over etableringen af de rehabiliterings teams, der blev oprettet som led i førtidspensionsreformen, netop med dette samspil for øje. At vi så ikke har fået den kredit for indsatsen, som vi efter egen opfattelse fortjener, kan således til skrives det tidligere omtalte forbedringspotentiale i det lovforberedende arbejde. Det ville således have været en fordel, hvis det nødvendige antal psykiatere og social læger havde været til rådelighed fra starten, lige som det havde været en klar fordel, hvis der havde været enighed om målgruppens størrelse. I min beretning sidste år nævnte jeg projektet Headspace, som en spændende mulighed, hvor frivillige kræfter kan komme i kontakt med blandt andet psykisk sårbare unge og skabe en forbindelse og skabe tillid til det offentlige behandlersystem. Forsøget har nu eksisteret i et år i seks kommuner og afventer en første evaluering. Umiddelbart virker det lovende netop som redskab til at opnå en styrket, helhedsorienteret indsats, Opbygningen af det fremtidige sundhedsvæsen er en entreprenøropgave i såvel fysisk, som i overført betydning, der kun overgås af Københavns Metro og Femernsund Broen. Med etablering af superspecialiserede hospitaler og det nære sundhedsvæsen i stærk udvikling risikerer vi, at der opføres nye siloer, hvis ikke vi etablerer de nødvendige porte, overgange og slisker, der sikrer sammenhæng. Vi er godt i gang med denne opgave blandt andet i kraft af de forbedrede sundhedsaftaler, mulighederne i den nye overenskomst med de praktiserende læger samt etablering af fælles forløbsprogrammer. At der dog ligger dybereliggende historiske og kulturelle barrierer, der skal ryddes af vejen fremgår af kronikken i årsmødeavisen, skrevet af Inge Kristensen, Ballerup Kommune med den uhyggeligt klingende overskrift: Social- og sundhedsområdet skurer mod hinanden som knoglerne i et åbent benbrud. Læs den, men ikke lige før sengetid! Hvem er bedst til at betjene ledige A-kasse medlemmer? Det er et spørgsmål, der har præget debatten om den fremtidige beskæftigelsesindsats, og hvor svaret har svinget lidt som et pendul. Det er positivt, at der med en kommende beskæftigelsesreform sættes et punktum, og at der lægges op til at bidrage med det bedste fra de to verdner ved i et vist omfang at holde møder, hvor den ledige mødes med repræsentanter fra såvel A-kasse som jobcenter.. Så er det op til os at sikre, at disse møder får en høj kvalitet og samtidig begrænses til det nødvendige i antal og indhold.

11 Ved vi tilstrækkeligt om, hvad der virker? Da Henrik Dam Kristensen i sin tid tiltrådte som socialminister efter i en periode at have været landbrugs- og fødevareminister, var en af hans første udtalelser, at han undrede sig over, at der blev forsket mere i en enkelt roesort end i det samlede socialområde. Om det siger mest om landbruget eller socialområdet lader jeg være usagt. Under alle omstændigheder er der behov for mere evidens på vores områder Derfor støtter FSD socialpædagogernes ønske om, at der etableres et nationalt forskningsprogram, som I kan se på side 9 i avisen under overskriften Tidspunktet er det rette. SL afholdt for en lille måned siden en høring om temaet på Christiansborg, hvor jeg havde mulighed for at være til stede, og hvor jeg fik bekræftet behovet for et sådant program. Samtidig fik jeg bekræftet, at der før videre foretages, er behov for en solid begrebsafklaring om hvad der er forskning, anvendt forskning, praksisnærhed, dokumentation, evidens og meget mere. Jeg fik samtidig mulighed for at slå til lyd for, at professionshøjskolerne får mulighed for at tilbyde masteruddannelser og ansætte Ph.D studerende. Ikke fordi dette nødvendigvis fører til mere forskning, men fordi det vil medvirke til at gøre uddannelsesstederne og dermed eleverne, som er hovedparten af vores fremtidige arbejdskraft, mere videnskabs orienteret i deres senere arbejde, hvilket vil medvirke til at højne kvaliteten yderligere. Tillid Tillid er noget man skal gøre sig fortjent til fremhæver jeg i lederen i årsmødeavisen. Når jeg føler trang til at gentage det her ved afslutningen af beretningen, er det fordi tillid er fundamentet for at vi overhovedet kan udføre vores arbejde. Vores tillid til de mennesker, vi betjener, men i mindst lige så høj grad, at vi gør os værdige til deres. I al beskedenhed mener jeg, at vi har gjort os fortjent til en langt højere tillid, end der bliver os tildel. Det er ærgerligt, og der findes mange forklaringer, hvor af nogle kan søges i denne beretning. Vi skal imidlertid ikke gå i forsvarsposition, men bidrage til en øget tillid ved stor åbenhed om vores opgavevaretagelse, og frem for alt ved at styrke dialogen med de direkte berørte. Det kan gøres på mange måder ved inddragelse af bisiddere med videre, men primært ved at skabe forståelse for og forklare, hvorfor vi og vores medarbejdere gør, som vi gør. Men vigtigst af alt, at efterlyse og lytte til borgerens ønsker og drømme.

12 Afslutning Dette er som bekendt min sidste beretning som formand for FSD. Jeg vil derfor ikke begrænse mig til at takke vores dygtige sekretariat Janne og Dorthe for endnu et fremragende arrangement, men for 14 af slagsen. Så vil jeg også give den servicemeddelelse, at sekretariatet har en længere opsigelsesvarsel end formanden, så I kan se frem til deres servicering et år endnu.

13

14

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Årsberetning Det Centrale Handicapråd

Årsberetning Det Centrale Handicapråd Årsberetning Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10 82 Teksttelefon: 33 11 10 81 Mail: dch@dch.dk Hjemmeside:

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere