Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne"

Transkript

1 Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne Af lektor, ph.d. LASSE HØJLUND CHRISTENSEN, Aarhus Universitet, advokat KIM G. HANSEN, ph.d., LL.M., Kromann Reumert og advokatfuldmægtig CHRISTIAN JUL MADSEN, Kromann Reumert Forfatterne placerer domænenavne i en finansierings - og insolvensretlig sammenhæng. Det er som udgangspunkt alene top level domænet.dk, der behandles, men der tilføjes enkelte bemærkninger om lovvalg i forbindelse med internationale domænenavne. Den teknologiske udvikling har gennem de senere årtier givet anledning til en række nye udfordringer for retssystemet. Domænenavne på Internettet er en af disse udfordringer. Det seneste tiltag med henblik på at regulere domænenavne på Internettet er for Danmarks vedkommende Dansk Internet Forum s regelsæt om Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk. 1 DIFO s regelsæt regulerer ikke udtømmende behandlingen af domænenavne. Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne på Internettet er eksempelvis ikke reguleret. Dette kan næppe tages som udtryk for emnets begrænsede praktiske relevans. Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne som led i finansiering af en virksomhed, eller som led i sikring af kreditors usikrede fordring, må således antages at have stor praktisk relevans på linie med f.eks. mere traditionel finansiering via pant i løsøre og fast ejendom, jf. nærmere pkt. 2 om domænenavnes økonomiske værdi. Formålet med artiklen er at undersøge de regler, der gælder for pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne. 1. DOMÆNENAVNE - EN BESKRIVELSE I DIFO s regelsæt, pkt. 1.4, litra e, er et domænenavn defineret som en betegnelse sammensat af bogstaver og tegn indeholdt på tegnsæt for dan- 1 Herefter benævnt DIFO s regelsæt. Regelsættet, version 05 af 30. november 2001, der findes på DIFO s hjemmeside trådte i kraft pr. 1. januar Se nærmere om DIFO og om domænenavne i det hele taget Mads Bryde Andersen: ITretten, 2001, s. 160 ff., s. 499 ff. og s Domænenavne under.dk-domænet administreres af DK Hostmaster A/S efter delegation fra DIFO. RETTID

2 ske domænenavne. Domænenavne anvendes af praktiske årsager som mnemotekniske erstatninger for unikke numeriske IP-adresser. Eksempelvis kan man finde hjemmesiden for Juridisk Institut, Aarhus Universitet, ved at taste i stedet for Oversættelsen fra domænenavn til IP-adresse sker via databaser i de såkaldet Domain Name Servere (DNS). Når IP-adresserne er unikke, må domænenavne i sagens natur også være det, og der eksisterer således kun én hjemmeside med adressen Domænenavnes funktion er således at lokalisere aktiviteter på internettet. John L. Hines beskriver det således (I World E-Commerce & IP Report 9.3 (June 2001), s. 4): Owning a domain name is merely a contractual right - incident to registration - to direct how a character string will resolve when a person enters the name on his or her browser. This associated functionality, rather than the presentational aspects of the character string, makes the character string a domain name. 2. DOMÆNENAVNE - ØKONOMISK VÆRDI Et domænenavns potentielle økonomiske værdi som finansieringsobjekt er snævert knyttet til muligheden for at overdrage domænenavnet. DIFO s regelsæt indeholder i pkt. 2.5 bl.a. følgende bestemmelse: registranten kan overdrage sin ret til at tage domænenavnet i brug til en tredjemand. Denne ubetingede ret til at overdrage den eneret, som et domænenavn repræsenterer, må antages at have en potentiel økonomisk værdi, 2 men denne værdi kan knytte sig til forskellige forhold. 3 Der kan være en væsentlig forskel på værdien af domænenavne, der indeholder varemærker eller firmanavne, og domænenavne som ikke indeholder sådanne. At domænenavne, der indeholder et varemærke, er et økonomisk aktiv illustreres af den efterhånden righoldige praksis om overførsler af domænenavne til varemærkeindehaveren, jf. eksempelvis U SHD om overdragelse af domænenavnet rolex.dk fra en privatperson til Montres Rolex S.A, U ØLD Beologicsagen og U SHD B Melitta-sagen. 4 Et domænenavn kan også i øvrigt være et væsentligt bindeled mellem en bestemt virksomhed og denne virksomheds kunder. Det kan i så fald i et eller andet omfang bære virksomhedens good-will, således at grænserne mellem værdien af virksomhedens domænenavn og virksomhedens good-will bliver flydende Dette gælder dog ikke visse topdomænenavnene, f.eks..mil og.gov, som er forbeholdt USA s militære og statslige myndigheder. I praksis opgøres værdien af domænenavne formentlig ofte ved hjælp af metoder baseret på forventet indtjening. Se endvidere Kasper Heine og Jacob Hedebrink i U 2001 B 52. I Danmark har TDC A/S erhvervet retten til domænenavnet TDC.dk fra Thy Data Center for 8,5 mio. kroner, jfr. Annette Andersen og Michael B. Elmer i U 2001 B 409. RETTID

3 Også domænenavne uden forbindelse til virksomheder eller personer, kan have en økonomisk værdi, der efter omstændighederne kan være større end de førnævnte domænenavne. Dette kan særligt gøre sig gældende, hvor domænenavnet har en mere generisk karakter. Eksempelvis vil et domænenavn som sex.com have en økonomisk værdi uanset virksomhedens beskæftigelsesområde, idet domænenavnet generelt er så stærkt og eftertragtet, at det kan værdiansættes uafhængigt af virksomhedens varemærke, firmanavn eller good-will. 5 Begrundelsen for dette skal i det væsentlige søges i følgende forhold. For det første må det som udgangspunkt antages, at desto bredere og mere generelt formuleret et domænenavn er, desto større må skaren af potentielle købere være. Ved et domænenavn bestående af et varemærke og/eller firmanavn, vil der, medmindre domænenavnet er registreret som led i netpirateri og dermed skal overføres vederlagsfrit til en varemærkeindehaver og/eller en indehaver af firmanavnet i bedste fald være en begrænset skare af potentielle købere til domænenavnet B nemlig varemærkeindehaveren/e og/eller indehaveren af firmanavnet. For det andet må det antages, at et domænenavns økonomiske værdi som udgangspunkt må være ligefremt proportionalt med dets anvendelsesmuligheder eller sagt med andre ord, hvor generisk det er. Eksempelvis vil et domænenavn som biler.dk have interesse for samtlige bilforhandlere i landet. Et domænenavn kan således uanset udformningen have en økonomisk værdi, og det kan derfor i større eller mindre grad have interesse for kreditorer. For kreditorerne vil det, hvor domænenavnet er panteobjekt, være afgørende for valget af rette sikringsakt, hvorledes et domænenavn finansieringsretligt kvalificeres. 3. FINANSIERINGSRETLIG KVALIFICERING AF DOMÆNE- NAVNE Et domænenavn er en formueret, som kan overføres til tredjemand og som har en økonomisk værdi. 6 Denne formueret er i sin simpleste form den ydelse, som registranten har krav på i henhold til kontrakten med DIFO, jfr. ovenfor pkt. 1. Der er således grundlæggende tale om en fordringsret, 7 men denne karakteristik kan have større eller mindre gennem Til illustration heraf oplyste On-linenyhedstjenesten Bloomberg News - - således den 3. april 2001, at en person, som havde franarret en anden person domænenavnet sex.com, måtte betale en erstatning i størrelsesordenen 65 mio. US $ til den retmæssige indehaver. De 40 mio. US $ vedrørte et egentligt tab, mens US $ 25 mio. var punitive damages. I USA er domænenavnet loans.com blevet overdraget for ca. US $ 3 mio. Jf. nærmere W.E. von Eyben Fomuerettigheder, 7. udg., 1983, s. 12 ff. Se om det obligationsretlige fordringsbegreb Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret 1, 2000, s. 17 og s. 26 ff. og Henry Ussing: Obligationsretten, alm. del, 4. udg., 1967, s. 1 ff. RETTID

4 slagskraft. Er der tale om et domænenavn som sex.com knytter værdien sig til registrantens ret i henhold til kontrakten, jfr. ovenfor pkt. 2. Er der derimod tale om f.eks. varemærkerelaterede domænenavne, knytter værdien sig snarere til de omstændigheder, der har skabt varemærket. - Domænenavne har således ikke nogen entydig karakter. De hviler altid på en fordringsret, men andre karaktertræk kan i det konkrete tilfælde overskygge denne ret. Dette indebærer dog ikke, at disse andre karaktertræk nødvendigvis skal slå igennem i finansieringsretlig sammenhæng. Domænenavne bør således ikke i finansieringsretlig sammenhæng sammenblandes med varemærker. En person eller en virksomhed kan efter varemærkeloven erhverve eneret til varemærker, jfr. varemærkelovens 1. Enerettens nærmere indhold er fastsat i lovens 4-6, som en ret for varemærkerettens indehaver til efter omstændighederne at forbyde andre, der ikke har indehaverens samtykke, at bruge varemærket erhvervsmæssigt. Selv om det kan være vanskeligt at fastlægge enerettens nærmere gennemslagskraft over for et nyt retligt fænomen som domænenavne, 8 ligger det fast, at en varemærkeret i et eller andet omfang slår igennem. Se om varemærkets gennemslagskraft over for domænenavne f.eks. Mads Bryde Andersen: IT-retten, s. 473 ff. (og om markedsføringsretlige grundsætninger, s. 478 ff.), Lars Stoltze: Internetret, 2001, s. 97 ff., Lone Prehn i U 2001 B 52 med utrykt retspraksis, Kasper Heine og Jacob Hedebrink i U 2001 B 55 om klagenævnet for domænenavne og Knud Wallberg i U 2001 B 47 om de åbne internationale topdomæner. Dette indebærer ikke, at domænenavnet og varemærkeretten flyder sammen til et enkelt aktiv, men alene at varemærkeretten har overtaget i forhold til domænenavnet - den, der kan håndhæve en varemærkeret, kan efter omstændighederne forbyde andre at anvende varemærket som domænenavn. Såfremt den samme person kan råde både over et varemærke og domænenavnet, kan han således pantsætte varemærket til A og domænenavnet til B, men det er klart, at panteretten i domænenavnet ikke har nogen større værdi, såfremt varemærkeretten (kan) håndhæves over for B. Det bør dog som hovedregel ikke hindre en panteret, at den kan vise sig uden værdi. Det er panthaverens risiko. B må overveje, om han vil ofre tid og eventuelt omkostninger på en måske værdiløs panteret i et domænenavn. 9 En lignende sammenhæng findes mellem et varemærke og goodwill. En virksomheds good-will kan pantsættes særskilt, men dette er vel ofte uden større værdi, såfremt panthaveren ikke samtidig har sikret sig de aktiver, der bærer good-will en, f.eks. et varemærke. Domænenavne bør i finansieringsretlig sammenhæng heller ikke henføres til good-willbegrebet. Dette begreb kan defineres på forskellig 8 Jfr. f.eks. Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterielret, 6. udg., 2002, s. 309 f. 9 Jfr. om good-will Erik Werlauff i J 1991, s. 166 f., og Jens Anker Andersen i J 1993, s. 28. RETTID

5 måde, men Arne Møllin Ottosens definition i Justitia, 1994, nr. 6, s. 44, rammer efter vores opfattelse noget væsentligt. Goodwill er en størrelse udgørende det fænomen, at ét eller flere grundlag er i stand til at generere fordele af økonomisk værdi for den, der råder over disse grundlag - under den løbende drift udtrykt i en omsætning, ved salg af virksomheden ved en pris ud over værdien af de påviselige aktiver i videste forstand. Goodwill er ikke disse grundlag, men afleder sin eksistens af dem. Hvor de har en selvstændig retlig tilværelse og egenværdi, er de ikke omfattet af et pant i goodwill ; det er alene den del af en evt. salgssum, der ligger ud over summen af egenværdierne. 10 Som mulige eksempler på grundlag med en selvstændig retlig tilværelse og egenværdi nævnes bl.a. (s. 25) patenter og (s. 26) varemærker. En panteret i good-will omfatter ifølge Ottosens definition ikke sådanne aktiver, som (s. 44)... panthaver må sikre sig ved en formelig panteret efter de for hver enkelt [aktivtype] gældende regler. Dette begrundes (s ) bl.a. med de grundlæggende panteretlige krav om individualisering og idenfikation og (hensynene bag) forbudet i Tinglysningslovens 47 b, stk. 1. En panteret i good-will, der uden videre omfatter f.eks. et varemærke, er i realiteten en panteret i de til enhver tid værende good-will relaterede aktiver (hvad det så end er for aktiver). Det må tilsvarende antages, at en panteret i en virksomheds good-will ikke omfatter eventuelle domænenavnes egenværdi. Et domænenavn - eller rettere registrantens ret i henhold til kontrakten med DIFO - lever således i princippet sit eget liv, selv om selve domænenavnet indgår i et varemærke og/eller danner grundlag for goodwill. Det er således nødvendigt at undersøge, hvordan domænenavnet som en selvstændig formueret kan placeres i en finansieringsretlig sammenhæng. Selv om retten kan karakteriseres som en fordringsret, kan det ikke uden videre udledes, at registrantens ret kan behandles som en fordringsret i finansieringsretlig sammenhæng. GBL 31 er møntet på pengefordringer (simple gældsbreve), men den kan efter omstændighederne anvendes analogt på andre fordringer. Se f.eks. Lennart Lynge Andersen m.fl.: Gældsbrevsloven med kommentarer, 1997, s. 167: Reglerne i kapitel 3 omfatter i analog version ikke blot fordringer på penge, men også (simple) fordringer på andet... Der er dog tale om, hvad der i lovsprog ofte kaldes tilsvarende anvendelse. Dels er gældsbrevsloven skrevet med pengefordringer for øje, og dels er interferensen med andre regelsæt mere udpræget ved fordringer, der ikke lyder på betaling... Ved overdragelse af en fordring, der lyder på et fysisk aktiv, skal forholdet mellem erhververen og skyldnerens kreditor - og omsætningssfære bedømmes efter reglerne herom Ottosens definition bygger grundlæggende på Erik Werlauffs definition i J 1991 s Når der som her tages udgangspunkt i disse definitioner, er U VLK forkert, jfr. Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Kreditretten, 3. udg., 2000, s RETTID

6 Se endvidere Udkast til lov om gældsbreve med tilhørende bemærkninger, 1935, s. 17, Henry Ussing og C.C. Dybdal: Gældsbrevslovene, 2. udg., 1940, s. 72, Preben Lyngsø: Gældsbrevsloven, 3. udg., 1989, s. 177, og Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. del, 1993, s. 74, note 7. Der foreligger ikke en klar linie i praksis. Domstolene har anvendt GBL 31 analogt på andre fordringer end pengefordringer, jfr. flertallet i U ØLD (en panteret i nogle bankers og advokaters indeståelse for pantebreves tinglysning og levering skulle sikres ved denunciation over for udstederne), og en andelshavers ret til at levere f.eks. kartofler til et andelsselskab opfattes tilsyneladende som en fordringsret i praksis, jfr. U VLD og U VLK (panthaveren havde i begge tilfælde sikret sin panteret i en leveringsret ved denunciation til andelsselskabet. Retten tog dog ikke stilling til, om dette er den rette sikringsakt, idet der ikke blev procederet på spørgsmålet). 11 Domstolene har omvendt tilladt pant i pengefordringer tinglyst efter reglerne om løsøre, jfr. U VLK. 12 Det kan således ikke udelukkes, at domstolene vil anvende GBL 31 analogt, når der er tale om domænenavne. Det er dog i den forbindelse væsentligt at bemærke, at håndpanteretten i så fald videreudvikles ganske markant. Det var håndpantet, der først i retspraksis og senere ved gældsbrevsloven blev videreudviklet til at imødekomme behovet for at benytte pengefordringer som belåningsgrundlag. 13 Dette var ikke uden problemer. Det kendetegnede f.eks. oprindeligt håndpanteretten, at panthaveren skulle have det pantsatte i hænde, men dette krav kunne ikke uden videre overføres til simple pengefordringer. Der foreligger her ikke noget fysisk, der kan overgives til panthaveren. Problemet blev klaret ved at omformulere sikringsakten til et krav om rådighedsberøvelse. Pantsætteren berøves herefter rådigheden over fordringen (pengene) ved underretningen til fordringens debitor. Se om underretningens rådighedsberøvende funktion f.eks. Thomas Rørdam og Vagn Carstensen: Pant, 7. udg., s. 48: Når meddelelsen typisk samtidig medfører, at overdragerens legitimation til at oppebære fordringen ophører, jf. gbl 29, er det almindelige princip om, at en persons kreditorer kun er begrænset i deres 11 Se om kartoffelleveringsrettigheder og de her nævnte domme Hans Helge Beck Thomsen i TfL 2001, s Kendelsen er afsagt før EF-domstolens afgørelse i sagen Bosman (dom af 15. december 1995 i sagen C-415/93). Den er måske forenelig med det dagældende transfersystem, idet en fodboldklubs krav på transfer i forbindelse med en spillers overgang til en ny klub kunne opfattes som en fordring på den nye klub, der hvilede på et i forhold til kontrakten med spilleren selvstændigt grundlag (de nationale og internationale forboldforbunds bestemmelser om transfer). Se om det dagældende transfersystem Lars Halgreen: Sportsret, 2000, s. 96 ff. og præmisserne 6-24 i sagen Bosman. Der kunne i så fald være et praktisk behov for at anvende løsørereglerne, idet der ikke kan denuncieres over for en på tidspunktet for pantsætningen som oftest ukendt debitor (den nye klub), sml. Hans Willumsen: Tinglysningsloven med kommentarer, 1997, s Se herom Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udg., 1951, bd. 3, s ff., og Henning Matzen: Den Danske Panterets Historie, 1869, s. 152 og s. 331 ff. RETTID

7 fyldestgørelse, når den pågældende også selv er det, tilgodeset. Sikringsaktens meddelelse virker således rådighedsbegrænsende. Såfremt et domænenavn pantsættes efter reglerne om pengefordringer, vil der ikke foreligge en tilsvarende faktisk rådighedsberøvelse, idet det fortsat vil være pantsætteren, der disponerer over retten i henhold til kontrakten med DIFO. Det karakteristiske for håndpanteretten - den faktiske rådighedsberøvelse - forlades således helt, og selv om underretningen stadig vil virke prioritetskonstaterende, (i hvert fald i et vist omfang) offentliggørende og stadig vil vanskeliggøre, at der rådes retligt, 14 er det vel et spørgsmål, om håndpantelignende regler bør strækkes så vidt. Ser man på bestemmelsen i GBL 31, forekommer det heller ikke nærliggende at strække anvendelsesområdet for denne så vidt. Bestemmelsen er bygget op omkring fordringer på generisk bestemte ydelser, og den finder efter den almindelige opfattelse ikke anvendelse, såfremt fordringer på individuelt bestemte ting overdrages. 15 Et domænenavn kan ikke uden videre placeres i disse kategorier. Registrantens ret i henhold til kontrakten er ikke en ret til en fysisk ydelse (hverken en genus eller en species ydelse), men nærmere en serviceydelse. Når der henses til, at et væsentligt kendetegn for domænenavne er deres unikke karakter, jfr. ovenfor pkt. 1, må et domænenavn dog mest nærliggende opfattes som noget individuelt bestemt. En vis tilbageholdenhed med at overføre regler møntet på pengefordringer til domænenavne kan også spores i USA. Domænenavnets retlige karakter er blevet behandlet i en række domme i USA. Den mest omtalte dom er Network Solutions Incorporated vs. Umbro International Inc. fra the Virginia Supreme Court. Flertallet i The Virginia Supreme Court karakteriserede et domænenavn på følgende måde: Irrespective of how a domain name is classified, we agree with Umbro that a domain name registrant acquires the contractual right to use a unique domain name for a specified period of time. However, that contractual right is inextricably bound to the domain name sevices that NSI provides. In other words whatever contractual rights the jugdement debtor has in the domain names at issue in this appeal those rights do not exist separate and apart from NSI services that make the domain names operational Internet addresses. Therefore we conclude that a domain name registration is the product of a contract for services between the registrar and registrant. Der var altså tale om en kontraktret, men der kunne ikke foretages udlæg i denne ret efter reglerne om udlæg i fordringer (garnishment): A contract for services is not a liability as that term is used in [staten Virginias regler om udlæg i fordringer] and hence is not subject to garnishment. Flertallet opfattede således i den omhandlede sammenhæng begrebet liability som møntet på pengefordringer, og de ønskede ikke at udvide begrebet til at omfatte en kontraktret som den i sagen omhandlede: If we allow the garnishment of NSI s services in this case because those services create a contractual right to use a domain name, we believe that practically any service would be garnishable. 14 Se om sikringsaktens forskellige funktioner f.eks. Thomas Rørdam og Vagn Carstensen: Pant, s. 45 ff. 15 Se Lennart Lynge Andersen m.fl.: Gældsbrevsloven med kommentarer, s. 167, Preben Lyngsø: Gældsbrevsloven, s. 177 og Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. del, s. 74, note 7. RETTID

8 Når reglerne om pengefordringer formentlig ikke kan anvendes, er det nærliggende at undersøge, om der findes andre (naturlige) muligheder. Bestemmelsen om underpant i TL 47, stk. 1, omfatter efter ordlyden løsøre. Den er således ikke umiddelbart en mulighed, idet dette begreb efter en sædvanlig forståelse henviser til fysiske aktiver, der kan flyttes. Begrebet er dog løbende blevet fortolket udvidende. Således var det i 1800-tallet fysiske aktiver, der spillede den største rolle som belåningsgrundlag. De fysiske aktiver henførtes enten til de rørlige eller urørlige. Se f.eks. F.T.J. Gram: Den danske formueret, bd. 1, 1855, s. 14: De legemlige Ting ere enten rørlige eller urørlige eftersom de uden Skade for Form og Substans kunne flyttes fra et Sted til et andet, eller ikke. De rørlige Ting kaldes i Loven sædvanlig Løsøre, rørendes eller rørligt Gods... De urørlige derimod urørendes Gods, Grund eller faste Eiendomme.... Der kunne efter Fdg 28 juli tinglyses underpant i rørligt gods, men selv om begrebet rørligt gods som udgangspunkt var møntet på fysiske aktiver, kunne der i retslitteraturen spores spredte tendenser til - uden nærmere diskussion - at udvide begrebet til fordringer. 16 Bestemmelsen i TL 47, stk. 1, erstattede i 1927 Fdg 28 juli , men tendensen til at udvide begrebet (nu det til rørligt gods svarende begreb løsøre) fortsatte, jfr. U ØLD (pengefordringer) og U ØLD (patentrettigheder). De spredte tilløb til at udvide begrebet til fordringer kom dog aldrig til at spille nogen større rolle i forbindelse med underpant. Det var - som nævnt tidligere - i stedet håndpantet, der først i retspraksis og senere ved gældsbrevsloven blev videreudviklet til at imødekomme behovet for at benytte fordringer som belåningsgrundlag. Denne udvikling er vel baggrunden for det forbud mod underpant i fordringer, der blev indført i forbindelse med gældsbrevsloven. Det var nærliggende at afskære risikoen for konflikt mellem forskellige sikringsakter, når underpant i fordringer alligevel ikke spillede nogen praktisk rolle. Se om begrundelsen for forbuddet mod underpant i fordringer Udkast til lov om gældsbreve med tilhørende bemærkninger, s. 62: Efter nugældende Ret kan Fordringer pantsættes ved Tinglysning af Pantebrev i Overensstemmelse med Reglerne i Tinglysningslovens 47 om Underpant i Løsøre. I forbindelse med Bestemmelserne i Udkastets 22 og 31 har man, for saa vidt angaar alle Fordringsrettigheder, 17 foreslaaet at afskaffe denne - for saadanne Rettigheders Vedkommende - ganske upraktiske Pantsætningsmaade. 16 Jfr. f.eks. Henning Matzen: Forelæsninger over den danske Tingsret, 1884, s. 572, og Carl Torp: Dansk Tingsret, 2. udg., 1916, s Forbuddet omfatter efter ordlyden omsætningspapirer, simple Gældsbreve og andre Fordringer. Det rækker således umiddelbart videre end GBL 31, der efter ordlyden alene omfatter simple gældsbreve. Denne forskel bør dog ikke strækkes for vidt. Dels anvendes GBL 31 i vidt omfang analogt, og dels har lovgiver med ordene andre fordringer formentlig alene haft andre pengefordringer i tankerne. RETTID

9 Løsørebegrebet er derimod fortsat blevet udvidet for andre rettigheder. Det er for det første sket, når der ikke (ellers) er hjemmel til at opnå en kreditorbeskyttet panteret, f.eks. i forbindelse med varemærker, 18 goodwill 19 og måske know-how 20. Løsørereglerne i TL kap. 7 fungerer tilsyneladende som en opsamlingshjemmel i sådanne tilfælde. For det andet er udvidelsen af løsørebegrebet sket med henvisning til praktiske behov. 21 Det er ikke ganske klart, hvad begrebet praktiske behov dækker, men det dækker så vidt ses - ud over de i forrige afsnit nævnte tilfælde - over det forhold, at domstolene anerkender et ønske om at kunne anvende samme sikringsakt, når flere forskellige aktiver i praksis pantsættes samlet. Der skal vel foreligge en vis sammenhæng mellem aktiverne, 22 men retspraksis er inden for denne ramme tilsyneladende parat til at strække sig ganske vidt. 23 Det vil på denne baggrund ikke forekomme overraskende, såfremt domstolene tillader pantsætning efter løsørereglerne. Når et aktiv ikke uden videre kan henføres til de traditionelle finansieringsretlige begreber, er det fristende at henføre det til eller sidestille det med det noget udflydende begreb immaterielle aktiver. Efter amerikansk ret betragtes et domænenavn i forbindelse med sikkerhedsstillelse tilsyneladende som et general intangible (en immateriel ret), jfr. Brent R. Cohen og Thomas D. Laue i Journal of Bankruptcy Law and Practice, July/Augsut 2001, vol. 10, no. 5, Acquiring and Enforcing Security Interests in Cyberspace Assets, s. 433 f.: By a process of elimination, a domaine name is considered a general intangible, as that term is defined under the Uniform Commercial Code. Forfatterne anbefaler (s. 434 f.), at domænenavnet tillige registreres som et varemærke og sikres efter reglerne herom. 18 Jfr. Mogens Koktvedgaard: Lærebog i immaterielret, s Jfr. U HD og U HD. 20 Jfr. Hanne Bender i U 1993 B 423 f. 21 Jfr. om praktiske behov Thomas Rørdam og Vagn Carstensen: Pant, s. 322 f. 22 Jfr. f.eks. Nis Jul Clausen: Sikkerhed i fordringer, 3. udg., 2000, s. 58 f. 23 Jfr. U HD (Et flertal i Højesteret fandt, at en løsørepanteret i lejerettigheder i lejede forretningslokaler omfattede lejerens betingede krav på tilbagebetaling af depositum og tilføjede: Da tinglysningslovens 47, stk. 5, ikke er til hinder for tinglysning af bestemmelsen om, at panteretten efter løsøreejerpantebrevet også omfatter lejerettigheder i lejede forretningslokaler, er den nødvendige sikringsakt iagttaget ved tinglysning af pantebrevet ), der bygger videre på U HK (bestemmelsen i tinglysningslovens 47, stk. 5, ikke til hinder for tinglysning af bestemmelse om, at panteretten efter et løsøreejerpantebrev tillige omfattede indtægter af pantet, herunder leje og forpagtningsafgift). Se om dommene f.eks. Bent Iversen i R & R 1990/3 s. 48 ff., særligt s. 50: Særlig afgørelsen UfR HD viser med tydelighed, at Højesteret vil være villig til at anlægge en liberal fortolkning af bestemmelsen i TL 47, stk. 5. Selv om det har været formålet med TL 47, stk. 5, at lade håndpantereglerne fortrænge reglerne om underpantsætning, tillades aktiver, der efter traditionel sprogbrug betegnes som fordringer, underpantsat efter reglerne i TL kap. 7 (herunder 47 b, stk. 2), når væsentlige praktiske hensyn i forbindelse med tinglysning af panteret i løsøre taler herfor. RETTID

10 Hertil kommer, at selv om domænenavne - som nævnt tidligere - ikke må sammenblandes med varemærker og good-will, så kan disse aktiver vel ofte i praksis fremtræde som så tæt sammenvævede, at det vil være hensigtsmæssigt at pantsætte dem samlet. Det kan på det foregående grundlag konkluderes, at det umiddelbart er vanskeligt at placere domænenavne i en finansieringsretlig sammenhæng, men domstolene vil formentlig acceptere pantsætning (i hvert fald) efter løsørereglerne. Denne retstilstand kan næsten kun skabe usikkerhed. Det er ikke hensigtsmæssigt, såfremt retspraksis accepterer forskellige sikringsakter, 24 men såfremt dette ikke er tilfældet, kan panthaveren risikere at lide et retstab, hvis et domænenavn kvalificeres forkert. Dette kan begrænse domænenavnes praktiske anvendelighed som finansieringsinstrument. Som et eksempel på den usikkerhed, som fordringsbegrebet kan medføre, kan henvises til rettighederne i henhold til en lejekontrakt om en fast ejendom. Rettighederne kan karakteriseres som en fordringsret, 25 men den primære ret (brugsretten) knytter sig til den faste ejendom på en sådan måde, at den snarere må karakteriseres som en ret over en fast ejendom, jfr. Tinglysningslovens Det er derimod ikke nærliggende at karakterisere rettighederne som løsøre, selv om det er forudsat i Bet. 1957: og accepteret i retspraksis, 28 at sådanne rettigheder kan tinglyses efter løsøreregler. Det er således et spørgsmål, om tiden ikke er løbet fra følgende udtalelse i Bet. 1957: 172, s. 13:... udvalget... foreslår [ikke] særregler om pantsætning af patent-, varemærke- og mønsterret så lidt som om lignende 24 Jfr. om det uhensigtsmæssige i muligheden for forskellige sikringsakter Halfdan Krag Jespersen: Ejendomsbestanddele og tilbehørspant, 1986, s. 134 med note Se f.eks. Peter Mortensen: Tinglysning - rettigheder over fast ejendom, 3. udg., 2001, s. 47 f., om pant i de underliggende lejerettigheder i forbindelse med pant i bygning på fremmed grund : Ved pant i en lejeret opnås panteret i en fordring, nemlig fordringen på at få det lejede stillet til rådighed. Pantsætningen forudsætter derfor, at panthaver har ret til at indtræde i lejemålet i stedet for den opringelige lejer. Det kan synes tvivlsomt, om en underpantsætning af en fordring overhovedet kan tinglyses, jfr. forbudet i TL 47, stk. 4, og i bekræftende fald om lysning kan ske i tingbogen. Når panthaver har indtrædelsesret, er der imidlertid også tale om en rettighed over en fast ejendom, der kan tinglyses på grundens ejendomsblad..., og Erik Mikkelsen i TfR , der ikke kan se nogen... Grund til, at Pantsætning af en Lejeret ikke skulde kunne ske paa samme Maade som Pantsætning af en Fordring. 26 Se U VLK (Et pantebrev med pant i brugsretten i henhold til en tinglyst forpagtningskontrakt kunne forlanges tinglyst efter reglerne for fast ejendom) og f.eks. Hans Willumsen: Tinglysningsloven med kommentarer, s. 430 f., og Knud Illum: Tinglysning, 7. udg., 1994, s. 42, s. 63, note 114, og s. 370 f. 27 S. 12: Fremdeles har udvalget haft opmærksomheden rettet på, om der skulle være trang til at give særskilte bestemmelser om pantsætning af en virksomheds lejeret og good-will... De kan imidlertid pantsættes efter reglerne i 47, idet de ikke betragtes som fordringer i den forstand, at de rammes af 47, stk 5." 28 Se U ØLK og U ØLK (Landsretten udtalte bl.a. følgende om pantsætning efter løsørereglerne:... findes der intet til Hinder for Pantsætning af Forretningens Good-will, og den i Forbindelse dermed staaende Lejeret ifølge Kontrakten. ). RETTID

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA (Product Liability for Warning and Instruction Defects in Denmark and the USA) Stine Egeris Pedersen Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Juridisk Institut

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere