AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand"

Transkript

1 REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt. Dagsorden: 1. Indledning og kort præsentation 2. Budgetter a) Gennemgang af driftsrammer 2016 for kirkekasser og PU-kasse -inkl. særpunkt: Fordeling af omprioriteringspuljen for 2016 b) Gennemgang af anlægsbevillinger for 2016 c) PU s bud på videre udvikling i driftsrammer fra 2017 og frem d) Langtidsplan for anlægsarbejder: Prioritering for Beslutning: Kommunikationsprojekt i forlængelse af overgang til ChurchDesk PU foreslår at afsætte kr. som éngangsbeløb til et projekt i 2016, hvor en journalistisk medarbejder kommer ud og i hvert pastorat arbejder fuldtids 1-3 uger. Første fase er analyse af hidtidig kommunikation og arbejdsdeling herom. Anden fase er en proces med lokale medarbejdere og involverede både med lokalt kursus og sparring om målsætninger, som inden afslutning af opholdet samles i en plan for den fremtidige kommunikation i pastoratet inkl. hvem gør hvad og hvordan. (Se vedhæftet oplæg fra Henrik Oest og Esben Andersen, som PU anbefaler.) PU indstiller til beslutning med kvalificeret flertal: - at projektet gennemføres i 2016 som beskrevet og finansieret over PU-kassen med midler, der ellers ville være gået til anlæg. 4. Diakoni i sognene Rapport fra det fælles diakoniudvalg om resultaterne af besøgsrunde i menighedsrådene 5. Dåbsprojekt Esben Andersen orienterer om et fælles dåbsudvalg nedsat mellem de fire provstier og den videre proces i at analysere dåbsudviklingen og mulige tiltag (både fælles og lokalt) for at fremme dåbsfrekvensen. 6. Drøftelse af tilbud fra Folkekirkesamvirket Kort orientering om og drøftelse af tilbud fra Folkekirkesamvirket om hhv. Kirke Care og PREP-kurser, jfr. 7. Eventuelt 1

2 Ad 1 Lis Glibstrup (LG) bød velkommen til de mange fremmødte trods folketingsvalget samme dag. Akkompagneret af Leif Kerstens indledtes mødet med fællessang: Spænd over os dit himmelsejl. Ad 2 BUDGETTER v/ Lis Glibstrup (LG) LG gennemgik den økonomiske udvikling i provstiet samt PU s bevillinger og beslutninger for 2016 i henhold til den udarbejdede PowerPoint-præsentation, der medsendes vedhæftet. LG forklarede, at der i perioden generelt udvises en jævn stigning i alle udgiftsposter (s. 2-4) og gjorde dernæst opmærksom på, at denne udvikling måske ikke varer ved. I forbindelse med budgettet for PU-kassen 2016 lød et spørgsmål fra salen: Hvorfor er diverse steget til kr.? Denne post skyldes udgifter i forbindelse med ansættelse af ny provstisekretær kr. er afsat et beløb, der refunderes af Aarhus Domprovsti, da den nye sekretær arbejder nogle timer om ugen for ÅDP. EA redegjorde for Reformationsprojektet (s. 4): Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Luther satte et opslag på kirkedøren i Wittenberg med 95 teser mod kirkens handel med afladsbreve. Det resulterede i en omfattende reform af den kristne kirke og dermed af samfundsstrukturen i hele Nordeuropa. Jubilæet for reformationen i 2017 vil blive markeret i hele landet med roadshows, teaterstykker m.m. Alle provstier afsætter alt efter størrelse hhv og kr. Aarhus Domprovsti har afsat kr. Omfordeling af driftsmidler til sognene (s. 5): LG oplyste, at der i princippet var plads til en stigning på 1,7% til sognene. Alle sogne fik en driftsstigning på 0,5%. 3 sogne Gellerup, Møllevang og Helligånd - en driftsstigning på 1,5%. I Harlev-Framlev skal der ansættes en ny præst i en 50% lokalfinansieret stilling, hvorfor driftsrammen er tilsvarende hævet. På længere sigt er målsætningen, at stillingen kan blive normeret og dermed finansieret over Fællesfonden, men det kan have lange udsigter, og det kan vi simpelthen ikke vente på, da der er brug for flere præsteressourcer her og nu. I 2013 blev kirkegårdstaksterne generelt hævet. Beløb fra rationaliseringer på kirkegårdene er forblevet i sognene, mens sogne uden kirkegård også bør have gavn af den forbedring af økonomien, som skyldes indførelsen af fælles, højere takster. Derfor har Gellerup, Møllevang og Helligånd fået en ekstra ligning på 1%. Endelig har søjlesognene fået udligning for stigning i de ekstraudgifter, som de dermed afholder på fællesskabets vegne: Helligånd: kr., Brabrand: 50.o00 kr., Skjoldhøj: kr. Fårup-Sabro har fået en øgning på kr kr. - dels som en styrkelse af kassebeholdningen og dels til øgning af aktivitetsniveauet. 2

3 Stigningen i PU-kassens budget skyldes, at flere vedtagne fællesaktiviteter efter beslutning på budgetsamråd bliver afholdt heraf nu også med ChurchDesk-udgifterne til sognenes hjemmesider. Der blev spurgt om, hvad provstierne yder af økonomi til Ungdomskirken. EA forklarede, at det har ligget på ca. 700.ooo kr. pr. år, fordi der inden opstarten var opsamlet en del kapital. Niveauet i 2016 er samlet fra de fire provstiet, hvilket svarer til den reelle driftsudgift, så længe bygningen lejes. Bliver Ungdomskirken gjort permanent, skal bygningen købes til en engangsudgift på ca. 8 mio. kr., mens den årlige driftsudgift vil blive ca kr. lavere end i dag (forskellen mellem leje og løbende udgifter til vedligehold). Spørgeren ønskede synliggjort, hvad der yderligere bliver taget fra forlods inden fordelingen mellem provstierne af de lokale kirkeskattemidler i Aarhus Kommune. EA svarede, at Ungdomskirken er det eneste, der tages forlods, idet de øvrige fællesforetagender finansieres via søjlesogne og derfor er med i de lokale budgetter. Grethe Seirup (Tilst) ønskede oplyst, hvorfor man giver penge til kirkegårde, der ikke eksisterer, da de jo ikke har brug for pengene til vedligehold af maskiner osv. LG svarede, at stigningen i kirkegårdstaksterne er en ekstraindtægt til fælleskassen, der efter bedste evne fordeles ud. Det er derfor også rimeligt, at alle får del i denne ekstraindtægt, og de 3 sogne (Gellerup, Møllevang og Helligånd) har lige så stor andel i fælleskassen som de andre sogne. LG uddybede dernæst de forskellige kolonner i skemaet på s. 6 i præsentationen: Den lyserøde kolonne Omprioritering er inkluderet i den gule kolonne Drift. Beløbene i Søjle -kolonnen kommer ind i kassen og udbetales igen. Søjle KK-Vest : Disse penge gives ud af ligningsbeløbet. Enkelte sogne er ikke med heri. Kirkekalkning : Der er her tale om en driftsudgift. Den grønne søjle F-drift er faktisk drift = sognenes reelle og sammenlignelige driftsrammer. Anlæg : De bevilgede beløb i Drifts- og anlægssøjler tilsammen viser det udbetalte ligningsbeløb fra kommunen. Kasted Sogn ønskede oplyst, hvorfor Kasted KK-Vest står under Tilst. Dette skyldes, at Kasted dermed kan opnå en besparelse. Poul Langagergaard redegjorde for stigningen i udgifterne til KK-Vest, der skyldes, at Brabrand/Sdr. Aarslev er kommet med i KK-Vest. LG redegjorde for sognenes anlægsbevillinger 2016 (skemaerne s. 7 til 9). Fårup-Sabro får ny præst næste år, og præstegården skal renoveres. En spørger ønskede oplyst, om det ikke ville være billigere at købe en ny præstebolig, hvilket EA bekræftede. Fårup- Sabro ønsker imidlertid at renovere den eksisterende præstegård. PU er af den opfattelse, at det af flere grunde ville være den bedste løsning at sælge den eksisterende præstegård og købe en ny i Sabro. Det er dog helt op til Fårup-Sabro MR at træffe den afgørende beslutning i denne sag. 3

4 LK redegjorde dernæst for grundkalkningen af Sabro Kirkes østgavl og derpå for færdiggørelsen af sognegården i Hasle. Der er afsat kr. til dette formål et beløb, der måske ikke slår til. Det samme gør sig gældende i forbindelse med køb af ny præstegård i Møllevang Sogn. Der er her afsat kr., og selv om et salg af boligen på Rødkløvervej indbringer et pænt beløb, er det ikke sikkert, at det afsatte beløb er tilstrækkeligt. En mødedeltager ville gerne vide, hvad der menes med et dåbshus. Tilst MR svarede, at Tilst Kirke er gammel og forholdene i våbenhuset meget dårlige for dåbsbørn og deres forældre. Derfor ønskes bygget et dåbshus. En mødedeltager ønskede oplyst, hvorfor man ønsker at købe en ny præstebolig i Møllevang Sogn. Møllevang MR forklarede, at de har prøvet ikke at have en præstebolig til en præst. Rødkløvervej skal sælges og indgå i projektet. Tanken om en ny præstebolig opstod som følge af dette salg. Derudover er der et behov for, at den kirkebogsførende præst bor i eller i nærheden af sognet. LG gennemgik dernæst anlægsønskerne for (s. 11), idet hun understregede følgende: At anlægsønsker figurerer på denne liste er ikke ensbetydende med, at pengene ER bevilget. Der er tale om en ønskeliste. Orgeludvidelsen i Brabrand er et eksempel på et projekt, der er blevet udskudt. I Hasle Sogn kan det meget vel blive aktuelt at udskyde moderniseringen af kirkegården, da man samtidig har et stort projekt i forbindelse med sognegården. Der er ønsket kr. til kirkegårdsprojektet. Grethe Seirup (Tilst) ønskede oplyst, hvad der er galt med blytaget i Fårup. LG forklarede, at det er blevet tyndt. Taget kan dog holde et år endnu. Budgetgennemgangen blev afrundet med en drøftelse af fremtidsudsigterne. PU håber at have været så forudseende, at den moderate fremskrivning af driftsbudgetterne kan fortsætte. PU ser dog skyer i horisonten mht. anlægsbudgettet, der ikke vil være så stort fremover. I Fællesfonden er der ikke sat penge af til pensioner. De vil derfor kræve en større procentdel end hidtil. Et andet forhold, der trækker i den forkerte retning, er den kendsgerning, at medlemstallet i Aarhus Vestre Provsti er faldende. Befolkningstilvæksten er begrænset - f.eks. sammenholdt med udviklingen i Aarhus C. Vi kan derfor frygte, at de andre provstier ønsker at ændre den nuværende fordelingsnøgle. Dog vil udbygningen omkring Søren Frichs Vej medføre en vis vækst i vores provsti og dermed øgede driftsudgifter i Aaby Sogn. Måske får Gl. Aaby Kirke større betydning fremover. Poul Langagergård tilføjede, at den årlige, gennemsnitlige befolkningstilvækst i Aarhus Kommune som helhed udgør personer. Medlemsandelen i folkekirken er faldet i alle provstier. Kun i Aarhus Vestre Provsti går vi nominelt ret kraftigt tilbage. 4

5 EA berettede om et besøg i Planlægningsafdelingen i Aarhus Kommune: Der lægges her først og fremmest vægt på byfortætning. Dernæst prioriteres nybyggeri i Lisbjerg efterfulgt af nybyggeri i Solbjerg. EA konstaterede, at antallet af kirkelige handlinger i Aarhus Vestre Provsti ligger væsentligt lavere end i Nordre og Søndre Provsti. Når/hvis de øvrige provstier ønsker ændringer, er vi nødt til at være åbne over for evt. tilpasninger. Indskudt minipunkt: Til sidst henledte Leif Kerstens mødedeltagernes opmærksomhed på messen Kirkens Forum der afholdes fredag d. 25. september 2015 i Fredericia. Messen kan have interesse for både personale og MR-medlemmer. Hvis der er interesse herfor, vil der være fælles bustransport til Fredericia. Forslaget bliver sendt rundt. Ad 3 KOMMUNIKATIONSPROJEKT v/ Esben Andersen (EA) EA redegjorde indledningsvis for det foreslåede fælles kommunikationsprojekt og omdelte dokumentet Skitse til kommunikationsprojekt EA & HO 12/5.15, idet han understregede, at en evt. godkendelse ville kræve et kvalificeret flertal. Hvis afstemningsresultatet ikke gav et kvalificeret flertal, så gennemføres projektet ikke. De enkelte sogne må så i givet fald selv købe sig til konsulenthjælp. EA orienterede dernæst om, at der i Aarhus Domprovsti er ansat en kommunikationsmedarbejder med det formål at synliggøre provstiet og dets aktiviteter. EA anførte, at kr. er mange penge, men mindede om, at beløbet skal divideres med 11 (sogne). Pengene skal tages fra anlægskontoen dette ene år. Den journalistiske medarbejder, der vil kunne varetage projektet, er p.t. deltidsansat hos Folkekirkeinfo. Han er ekstremt dygtig på sit felt og vil i givet fald skulle udstationeres i sognene. Der var divergerende holdninger til kommunikationsprojektet blandt mødedeltagerne. Projektets fortalere gav udtryk for følgende: Pengene kan være givet godt ud, for der er også brugt mange penge på ChurchDesk. Det er et virkelig godt projekt. Det handler bare om at komme i gang. Projektet vil være rigtig godt for os. Og vi kan lære af hinanden. Der er ½ år til 2016, så der er god tid til afklaring. Det giver god mulighed for at gøre noget af det, vi ikke plejer at gøre. Projektet er dejlig musik for vores MR (Skjoldhøj), der bakker op om projektet. Vi skal trække i samme retning. 5

6 De mødedeltagere, der var knap så positivt stemt over for projektet, gav udtryk for følgende: Formen er meget beklagelig. MR skal forholde sig hertil, og det har været vanskeligt at nå. Er der et reelt behov herfor? Vi ønsker ikke at få presset noget ned over hovedet. Vi har brug for mere info om ChurchDesk og kombinere det med vores strategi. Vi er ikke klar hertil i Hvordan er den medarbejder, der skal stå for projektet, forankret? Er der ikke blot tale om et beskæftigelsesprojekt? EA forklarede, at projektet er inspireret af Aarhus Domprovstis tiltag med at ansætte en kommunikationsmedarbejder. Der er ikke tale om et jobskabelses- eller beskæftigelsesprojekt. Et spændende projekt man skal ikke lukke af over for nye ideer. Men hvad skal små sogne hermed? Michael Pedersen (Møllevang) tilkendegav, at sognene er forskellige. I Møllevang er der allerede ansat en informationsmedarbejder. Hvad er det for et signal, vi sender til ham? Du laver ikke dit arbejde godt nok, og nu kommer der en og fortæller, hvad du skal gøre. Det signal har vi ikke lyst til at sende. Synes, det er en uskik, at der udspringer et behov af noget, som vi betaler dyrt for. ChurchDesk må lære os, hvordan vi får mest ud af det. Det skal der ikke laves et nyt projekt for. EA svarede, at ChurchDesk selvfølgelig skal tage sig af den rent tekniske brug af systemet. Anni Albæk (Møllevang) anførte, at det er godt at være solidarisk, men samtidig dybt problematisk, at en idé præsenteres for MR så kort tid før, en stillingtagen hertil ønskes. Det bør tages til efterretning. Samtidig medfører projektet en arbejdsbyrde for de enkelte sogne. Kommunikation er et modeord. Hvad er det helt præcist, vi skal kommunikere? EA svarede hertil, at det er svært at kommunikere en idé ud, før den er opstået og beklagede samtidig, at PU desværre ikke altid er ude i god tid. Endelig blev følgende spørgsmål rejst: Kunne projektet ikke blot gælde for nogle sogne og ikke alle? EA svarede, at han ikke havde overvejet en sådan løsning, idet det er et problem at afholde en fælles udgift over provstikassen, som ikke alle har glæde af. EA tilføjede, at det ville være ærgerligt, hvis sognene ikke kunne blive enige og understregede, at projektet ikke skal trækkes ned over hovedet på nogen. Da afstemningen begyndte, opstod der blandt mødedeltagerne tvivl om fremgangsmåden, idet flere ikke havde nået at få MR s stillingtagen. EA oplyste, at man lovmæssigt ikke skal have bundne mandater. Hvis de fremmødte ikke ønskede en afstemning nu, skulle der afholdes ekstraordinært budgetsamråd i august. 6

7 Lars Vestergaard (Hasle) anførte, at der ikke er tale om en ordentlig demokratimodel. Hasle MR ønsker ikke at spænde ben for projektet ved at stemme nej. Der må kunne findes en mellemvej. De sogne, der har lyst til at deltage, kunne f.eks. ansøge KM. På baggrund af den opståede tvivl foreslog EA, at afstemningen skulle stoppes, idet ingen skal tages som gidsler. En god idé ville så ikke blive til noget, men projektet skulle gerne samle ikke splitte - ÅVP. Det blev fra mødedeltagernes side tilkendegivet, at projektet skal ikke falde på et procedurespørgsmål. PU valgte at holde en kort pause i mødet, så deltagerne kunne få lejlighed til at drøfte afstemningen og den videre fremgangsmåde. Efter en pause på 10 minutter kom forslaget til afstemning. LG offentliggjorde afstemningsresultatet: 115 afgivne stemmer i alt 81,6 for og 33,4 imod inkl. 4 blanke. 76,67 = 2/3. Forslaget blev dermed vedtaget. EA opfordrede til, at de MR, der ikke har haft emnet oppe, tager en snak om det og gerne sender ÅVP besked om resultatet af drøftelsen. Ad 4 DIAKONI v/ Sigfred Lauridsen (SL) og Kirsten Steiner (KS) SL berettede om Diakoniudvalgets møde med Aarhus Vestre Provstiudvalg i foråret Provstiudvalget så gerne, at Diakoniudvalget tog rundt og besøgte alle MR med henblik på at etablere en dialog med fokus på diakoni. Diakoniudvalget vidste fra den forudgående undersøgelse, at der foregik rigtig meget i ÅVP, og det at deltage i de mange MR-møder var en fantastisk oplevelse. Efterfølgende har Diakoniudvalget udarbejdet en rapport med titlen Diakoni i Århus Vestre Provsti og undertitlen En undersøgelse i 16 sogne. Rapporten udsendes digitalt til MRformænd, præster og sognemedhjælpere, og den lægges på provstiets hjemmeside. Det var endvidere muligt at få et eksemplar med hjem efter dagens møde. KS gennemgik dernæst et spørgeskema, som sognene har besvaret. Følgende idéer og temaer er i den forbindelse kommet frem: 1) Frivillige: Hvordan finder vi frivillige? Der afholdes et fyraftensarrangement d. 25. august 2015 kl i Brabrand Sognegård 2) Kirken ud af huset 3) Åben sognegård 4) Migrantmenigheder kontakt hertil 5) Børn og unge 6) Mænd projekter for mænd 7) Besøgstjeneste 8) Facebook 7

8 På Esben Andersens forslag blev de øvrige dagsordenspunkter behandlet over en kop kaffe ved bordene i den anden ende af lokalet. Ad 5 DÅBSPROJEKT v/ Esben Andersen (EA) Den samlede dåbsfrekvens er faldende. EA redegjorde for den udfordring, vi står overfor som følge heraf. 9% af de forældre, der er medlemmer af folkekirken, vælger ikke at få døbt deres spædbørn. Der er nedsat et udvalg med henblik på at analysere årsagerne og komme med forslag til, hvad kan der gøres. I januar 2016 munder dette initiativ ud i en rapport med idéer og redskaber, der kan bruges i sognene. Rapporten udgives i en grundversion, der kan tilpasses lokalt. Karsten Høgild fra Aaby er vores præst i dette projekt. I august gennemføres gruppeinterviews med provstiets præster, og d. 29. oktober 2015 arrangeres en fælles temadag for alle præster i Aarhus Kommune. Det vides ikke p.t., om og hvordan MR bliver inddraget i projektet. Ad 6 TIL FRA FOLKEKIRKESAMVIRKET v/ Esben Andersen (EA) EA orienterede kort om de to tilbud hhv. om Kirke Care og PREP-projekt (samlivsundervisning), og spurgte de fremmødte om input hertil. Mandag d. 22. juni 2015 kl er der orienteringsmøde om tilbud fra Folkekirkesamvirket. Nogle gav udtryk for betænkelighed ved initiativtagerne bag, mens andre påpegede, at gode folk i Aarhus anbefaler initiativet. Flere sogne anførte, at de hellere vil støtte Natteravnene. Fra Ungdomskirkens side gjorde man opmærksom på, at man ikke er en aktiv medspiller. Ledige pladser på kurserne fremgår af hjemmesiden. Det anbefales, at MR drøfter en evt. deltagelse. Ad 7 Intet under dette punkt. Referat: HWO og EA 8

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere