Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E k s t e r n e s t y r i n g e r B i l l e d j u s t e r i n g S k æ r m j u s t e r i n g B P l u g a n d p l a y E n e r g i s p a r e r F e j l f i n d i n g T e k n i s k e s p e c i f i k a t i o n e r V i s n i n g s t i l s t a n d e Information vedrørende 1 enb ru af IT ds ty r ik erh ed rl ig e emæ rk ning er til 2 -s rme mb al ag ens indh ol d 2 Ins tal ations vej edning il ag

2 Information vedrørende g enb ru g af IT u ds ty r F o r at m i ni m ere p å vi rk ni ng en af m i l j ø et, l æg g er A c er st ærk væg t p å m i l j ø b esk y t t el se o g anser g enb rug o g b o rt sk affel se af b rug t ud st y r so m en af vi rk so m h ed ens t o p p ri o ri t et er. H o A c m b d o m d m i l j ø m g k d p å m h, o g b o d p å k l o g l d b p d t i i o t i l d m i l j ø m g p å s er er vi eg et evi st e e æssi e ræft er, er vi rk er vo res vi rk so ed est ræb er s erfo r at ud vi e evere e ed st e ro uk er rel at n eres æssi e vi rk ni ng. For yderligere information om genbrug - besø g v enligst fø lgende w G lobalt : h ttp :/ / global. ac er. c om/ about/ sustainability. h tm ebsteder: S ik k erh ed E lek trisk sik k erh ed B emæ rk : F o r at si k re d i n si k k erh ed o g fo r at fo rl æng e p ro d uk t et s l evet i d sk al d u l æse fø l g end e si k k erh ed sanvi sni ng er g rund i g t, i nd en p ro d uk t et t ag es i anvend el se fo r fø rst e g ang. S ik k erh ed v ed installation S ik k erh ed v ed rengø ringen B erø r i k k e sk ærm ens i nd vend i g e d el e. Det er k un aut o ri sered e o g k val i fi c ered e t ek ni k ere, d er m å å b ne LC D-sk ærm ens k ab i net. H o l d i st i k k et (i k k e i el l ed ni ng en), nå r d u sæt t er st i k k et i k o nt ak t en. S ø rg fo r at h ave t ø rre h ænd er. Det t e p ro d uk t m å k un anvend es m ed d en st rø m st y rk e, d er er ang i vet p å m ærk ni ng en. H vi s d u er usi k k er p å, h vi l k en st rø m st y rk e d er er t i l g æng el i g, sk al d u sp ø rg e d i n fo rh and l er el l er d et l o k al e el -sel sk ab. Det t e p ro d uk t er ud st y ret m ed et 3-b enet h anst i k (et h anst i k m ed j o rd fo rb i nd el se). Det t p asser k un i nd i en j o rd et st i k k o nt ak t. H vi s d u i k k e k an sæt t e d et j o rd ed e h anst i k i st i k k o nt ak t en, sk al d u k o nt ak t e d i n el ek t ri k er fo r at få h am t i l at ud sk i ft e d i n fo ræl d ed e st i k k o nt ak t. A nvend i k k e en 2-b enet ad ap t er i st ed et fo r d et j o rd ed e h anst i k. U d sæt i k k e LC D-sk ærm en fo r vand el l er fo r o m g i vel ser m ed h ø j e t em p erat urer el l er h ø j l uft fug t i g h ed, so m f.ek s. k ø k k ener el l er svø m m eb assi ner. B l o m st ervaser fy l d t m ed vand i nærh ed en af sk ærm en er o g så farl i g e. H vi s LC D-sk ærm en fung erer uno rm al t (f.ek s. ud send er rø g, st ø j el l er l ug t ), sk al d u st rak s t ag e st i k k et ud af k o nt ak t en o g k o nt ak t e d i n aut o ri sered e fo rh and l er el l er et servi c ec ent er. B erø r i k k e sel ve sk ærm efl ad en m ed fi ng rene el l er m ed h å rd e g enst and e. U nd l ad at ri d se el l er eft erl ad e o l i esl am p å sk ærm fl ad en. B esk y t d i n LC D-sk ærm ved at i nst al l ere d en et st ed, d er er g o d t vent i l eret, fug t b esk y t t et o g st ø vfri t. U nd l ad at i nst al l ere LC D-sk ærm en t æt p å en varm ek i l d e (f.ek s. o vne, varm eap p arat er, i l d st ed er, fy rrum el l er i so l en). F o r at und g å el ek t ri sk st ø d el l er at sk ærm en fal d er ned, sk al LC D-sk ærm en p l ac eres et st ed, h vo r d en er ud en fo r b ø rns ræk k evi d d e. F ast g ø r d i n LC D-sk ærm si k k ert, o g fo rk l ar d i ne b ø rn si k k erh ed sreg l erne eft er b eh o v. N å r LC D-sk ærm en i nst al l eres, el l er vi nk l en i nd st i l l es, sk al d er t ag es h ensy n t i l b æreevne o g ni vel l eri ng fo r d en k o nst ruk t i o n, d er sk al st ø t t e LC D-sk ærm en. U nd l ad at sp rø j t e rensem i d l er el l er vand p å LC D-sk ærm en el l er k ab i net t et. V ed reng ø ri ng af LC D-sk ærm en sk al d u sø rg e fo r, at d er i k k e t ræng er væsk e i nd i LC D-sk ærm en el l er i no g et af t i l b eh ø ret. F ug t en ren, b l ø d, fnug -fri k l ud m ed vand el l er g l asrenser ud en sp ri t. V ri d d en, så d en k un er l et fug t et, o g t ø r fo rsi g t i g t o verfl ad en p å LC D-sk ærm en. Det anb efal es at b rug e en si l k ek l ud, d er ud el uk k end e b rug es t i l at reng ø re sk ærm fl ad en m ed. 1

3 S æ b L C D k æ F ø l g m p t o m o g i k k y d m p b l y : P å g d l y b k i m d b S l k o t o g t d i g d i m t i l l k l i d t m g l y y p å i g t d o y p d b h t i p i x p å l m k i l p l t p å 0, 0 l m i m l p i x, l p i x d t i d t t N å d m b i l l i t i m k d d l i y g g d i t i l t b i l l N å d t l l l m t i b i l l A t k i t i m l o g k o g d t p b l rl ig e emæ rk ning er til -s rme end e sy er er no rm al e fo r LC D-sk ærm e er e ensb et end e ed ro em er ved ud st ret rund af et fl uo resc erend e s esk affenh ed en an sk ærm en fl re und er en fø rst e rug. uk fo r nt ak en, ænd en en, fo r at få en fl ren at fo rsvi nd e. Du vi unne se en ureg el æssi sst rk e sk ærm en, afh æng af en sk ri veb rd st e u rug er. LC D-sk ærm en ar effek ve el s 99, 99% el er ere. Det an nk ud ere et er 1% el er nd re (fo rå rsag et af en ang end e el el er en el er al er ænd ). r et sam e ed e vi ses evi s, an et er fo rb ve en eft ersk e, nå r er sk ft es et ny ed e. r et e sk er, vi sk ærm en ret ab eres ang so ved at sk ft e ed e. sl uk e fo r LC D-sk ærm en fl ere er vi så rri ere fo r et e ro em. E mb al l ag ens indh ol d LC D-sk ærm D-sub -si g nal k ab el DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) K vi k st art g ui d e E l l ed ni ng B rug ervej l ed ni ng (C D) 2

4 Ins tal l ations vej l edning P lac ering B emæ rk : Læs afsni t t et o m si k k erh ed g rund i g t, i nd en i nst al l at i o nen p å b eg y nd es. I nstallation V ed m o nt eri ng af LC D-sk ærm en sk al d u o vervej e sk ærm ens p l ac eri ng : F o r at m i nd sk e sk ærm ens refl ek t eri ng, b esk y t t e d i ne ø j ne o g si k re en fø rst ek l asses k val i t et, sk al d u und g å at p l ac ere LC D-sk ærm en t æt p å vi nd uer, el l er and et st ed s h vo r er er m o d l y s. H o l d en sy nsafst and p å m i nd st 30 c m fra sk ærm en. Den ø verst e k ant af sk ærm en b ø r være en l i l l e sm ul e o ver ø j enh ø j d e. J ust er sk ærm ens fo rrest e o g b ag est e vi nk l er, så d et er b ek vem t fo r d i g at se p å sk ærm b i l l ed et. M ontering sk æ rmen p å stø ttefoden T ag st ø t t efo d en ud af k assen o g p l ac é r d en p å en j ævn b o rd fl ad e. P l ac é r sk ærm en o ven p å st ø t t efo d en. M o nt er sk ærm en o g st ø t t efo d en l ang s m ed sk i nnen. h ø k l i k l y d, d k o m m o l i g t p å p l Der res en nå r e er rd ent ad s. T ilslutning af L C D -sk æ rmen til en p c S ø rg fo r, at st rø m fo rsy ni ng en t i l p c en er sl uk k et, o g at el st i k k et er t ag et ud. T i l sl ut o g fast g ø r b eg g e end er af si g nal k ab l et t i l h h v. p c en o g LC D-sk ærm T i l sl ut el l ed ni ng t i l LC D-sk ærm en. S æt el st i k k et i st i k k o nt ak t en. B rug l ed ni ng ssam l eren t i l at b i nd e st rø m l ed ni ng en o g D-sub -si g nal k ab l et /DV I -D-k ab l et o p. T ænd fo r st rø m fo rsy ni ng erne t i l p c en o g LC D-sk ærm en. en. ❶ E l l ed ni ng ❷ DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) ❸ D-sub -si g nal k ab el 3

5 E k sterne styringer S ø m l d M u O S D u P l u M i n u A u m a A u j u i n 1 tr ki e 2 en -m en 3 > s 4 < s to ti sk 5 to ster g S ø m å l r a G r ø n l a m p D d f o r ø m m O r a n l a m p S m i b a r d l n d I n f a r v D u f o r ø m m T r y p å d n a p f o r a r m r i n u ( O S D ) T r y n l f o r a f o r l a d d tr sl et ti /f e: er er tæn t str en. ge e: kær en er en er gi esp en e ti sta. gen e: er er sl kket str en. k en e kn t sta te skær sty gsm en en. k en ga g ti t e en. T r y k p å d en kn a p f o r a t v æl ge el l er j u ster e en f u n kti o n, n å r skær m sty r i n gsm en u en er sta r tet. T r y p å d n a p o i p å o f o r a j u l y d r, n å r m r i n u i r ( n f o r m o d l m h ø j l T r y p å d n a p f o r a m m u d a f m a n u a l, n å r m r i n u r T r y p å d n a p f o r a f å m l a o p m p o o n, f a o o n v a l a u m a n å r m r i n u i r k en e kn g kl k < g > t ster e sty ken skær sty gsm en en kke er sta tet ku el er ed tta er e). k en e kn t ko e en skær sty gsm en en er sta tet. k en e kn t skær en ti t ti er e si ti se g kl kkei ter to ti sk, skær sty gsm en en kke er sta tet. 4

6 B illedj ustering til analog B i l l ed i nd st i l l i ng erne fo r d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r anal o g t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne, så d e b l i ver, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s H o r i so n ta l /V er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gsm en u e D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u tt ( A n a l o g) 5

7 B illedj ustering til digital B i l l ed i nd st i l l i ng erne p å d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r d i g i t al t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne t i l at være, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s AH do jr ui so stmn ta enl /V t er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gssm en u e V a l g a f i n p u t / D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u t ( D i gi ta l ) 6

8 S k æ rmj u Funk tionsdefinition stering Primært in d e k s s y mb o l S e k u n d ært in d e k s s y mb o l S e k u n d ære in d e k s e mn e r B e s k riv e l s e Ko n tr a st J u ster er ko n tr a sten m el l em f o r gr u n d o g b a ggr u n d a f et skær m b i l l ed e. L y ssty r ke J u ster er l y ssty r ken p å skær m en s b a ggr u n d. F a se Kl o kkei n ter v a l J u ster er b i l l ed ets f o ku s ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). J u ster er b i l l ed ets kl o kkei n ter v a l ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). V a n d r et F l y tter b i l l ed et ti l v en str e o g h ø j r e p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). L o d r et F l y tter b i l l ed et o p o g n ed p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). I kke r el ev a n t V a r m f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l v a r m h v i d. I kke r el ev a n t Ko l d f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l ko l d h v i d. B r u ger d ef i n i ti o n /r ø d J u ster er r ø d t/gr ø n t/b l å t n i v ea u. B r u ger d ef i n i ti o n /gr ø n B r u ger d ef i n i ti o n /b l å I kke r el ev a n t E n g e l s k I kke r el ev a n t I kke r el ev a n t T y s k B r u ges ti l a t v æl ge d et sp r o g, d u ø n sker. I r a n F n s k I r a n S p a n s k I r a n I l n s k I r a n I r a n I r a n H o l l a n d s k I r a n F s k I r a n V a n d r F l y m r i n u l v o h ø j r L o d r F l y m r i n u o p o n O S D d i l a y J u i n d l l i n f o r O S D d i l a y kke el ev t ra kke el ev t kke el ev t ta ie kke el ev t kke el ev t kke el ev t kke el ev t in kke el ev t Русский et tter skær sty gsm en en ti en str e g e. et tter skær sty gsm en en g ed. ti sd sp ster er sti ger ti sd sp. I kke r el ev a n t D D C /C I D D C /C I -o m ski f ter ( ku n ti l a n a l o gt i n p u t). A n a l o d i l D D C I A n v d l a v d ø n i n p u l d D D C I m f ( n l D V I n p u I r a n M d D i l a y o p l ø i n L f r o i n d n o r, d b r u l d a l i n d n d u n o n I r a n G d a n n G d a n n l f a b r i n d l l i n I r a n E x i L u O S D v i n d u o m d r i n n g gi ta /C en es ti t æl ge en sked e tki e, /C -o ski ter ku ti -i t). kke el ev t ed el el se sp sn g, /V ekv en s g ga gsp ten er ges ti en ktu el e ga gs ti sf kti. kke el ev t en el se en er sy stem et ti ksi sti ger. kke el ev t t kker et g gem er æn ger e. 7

9 B il ag P lug and p lay P ro d uk t et er ud st y ret m ed d en senest e V E S A plug and play-funk t i o n fo r at und g å k o m p l i c ered e o g t i d sk rævend e i nst al l at i o ns p ro c ed urer. P lug and play -unk t i o nen g ø r d et m ul i g t fo r d i t c o m p ut ersy st em at i d ent i fi c ere LC D-sk ærm en nem t o g i nd st i l l e funk t i o ner aut o m at i sk. LC D-sk ærm en o verfø rer d e U dv i de de di s play i de nt i f i k at i o ns dat a (E DI D) t i l d i t c o m p ut ersy st em vi a D i s play D at a K anale n (DDC ), så d i n c o m p ut er k an b rug e LC D-sk ærm ens sel vi nd st i l l end e funk t i o n. E nergisp arer LC D-sk ærm en h ar i nd b y g g et st rø m st y resy st em (st rø m sp arer). Fej lfinding S t rø m LE D l y ser i k k e N å r LC D-sk ærm en i k k e b rug es et st y k k e t i d, sæt t er st rø m st y resy st em et aut o m at i sk sy st em et i l avsp ænd i ng st i l st and fo r at sp are st rø m. B evæg m usen, el l er t ry k p å en k nap fo r at k o m m e t i l b ag e t i l no rm al p o si t i o n. S t rø m sp arefunk t i o nen k an k un b et j enes m ed c o m p ut ersy st em et s sk ærm k o rt. Du k an i nd st i l l e d enne funk t i o n fra d i n c o m p ut er. LC D-sk ærm en er k o m p at i b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N Ü T E K, nå r d en anvend es m ed V E S A DP M S. F o m o g p d t l i d d k m, d m i l t i d l i k k b l i b t r at sp are st rø fo rl æng e ro uk et s evet sk al u sl uk e fo r LC D-sk ærm ens st rø fo rsy ni ng nå r en er uvi rk so ang el er e ver rug. K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. I k o n sl uk k et K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. S ø rg fo r at si g nal k ab l et er t i l sl ut t et ri g t i g t. S t rø m sp areren k an sl uk k e sk ærm en aut o m at i sk und er funk t i o n. S ø rg fo r at sk ærm en g enst art es ved at t ry k k e p å en t ast e p å t ast at uret. F arvest and ard Læs F arvet em p. j ust eri ng fo r at j ust ere R G B -farven el l er væl g e farvet em p erat urer. I nst ab i l i t et el l er b rum m en B i l l ed fo rsk y d ni n g el l er fo rk ert st ø rrel se F j t t y i d k E M I t m i i ern al el ek ri sk ud st r nærh ed en, er an fo rå rsag e (el ek ro ag net sk nt erferens). K o nt ro l l é r sk ærm ens si g nal k ab el fo r at si k re, at i ng en af b enene er b ø j ed e. T ry k p å aut o -j ust eri ng sk nap p en fo r aut o m at i sk at o p t i m ere sk ærm en. I nd st i l referenc ep o si t i o nen. 8

10 T k s p P d i m o o m m t o m m M o p l ø x W X G A + M p i x O p t i l M t ek nis e ec ifik ationer anel ensi n Di ag nal 559 (22 er) LC D-sk ærm ak s. sni ng / ak s. el 16, 7 æg e farve LC D p anel (b ag l y s k i l d e) P i x el sp ænd V and ret 0, 282m m x l o d ret 0, 282m m y c d K o 0 : Ly sst rk e 250 /m nt rast LC svart i d 5 m s V i suel vi nk el V and ret 170 /Lo d ret 160 E ffek t i vt d i sp l ay V and ret 473, 8 m m x l o d ret 296, 1 m m I nd g ang ssi g nal S i g nal t i l st and S Y N C frek vens S i m ul eret vi d eo frek vens: 0, 7 V p p, 75 (sep arat S Y N C o g k o m b i neret S Y N C ) V and ret 30 k H z 82 k H z x l o d ret 56 H z 76 H z M ak s. p i x el ur 135M H z I nd g ang sk l em m e B i l l ed e D-S ub 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DC P )(val g fri ) S t rø m t ransfo rm er A C V, H z S t rø m fo rb rug O m g i vend e b et i ng el ser F t i o i l W S t m b W V A C H z t i l S t m b W V A C H z k t i l T p t i o p b F t i g h % % t i o % p b unk nst st and 48 rø esp arend e st and 2 ved rø esp arend e sl uk et st and 1 ved em erat ur 5 C 35 C (funk n) / -20 C 55 C (o evari ng ) ug ed (funk n) / 20 85% (o evari ng ) A k t uel l e m å l (B x D x H ) 513, 5 x 198, 2 x 40 5, 2 m m N et t o væg t S i k k erh ed sst and ard 4, 9 k g T C O 0 3; U L/C U L; T Ü V -G S ; C E /LV D; T Ü V -E R G O ; C B ; C C C ; F C C -B ; V C C I -B ; C E /E M C ; C -T i c k ; B S M I ; I S O ; E P A ; P C T ; N O M ; W E E E ; P S B ; H G 9

11 M V isningstilstande H vi s si g nal et i d i t p c -sy st em er d et sam m e so m en af fø l g end e referenc e si g nal t i l st and e, vi l sk ærm en b l i ve j ust eret aut o m at i sk. H vi s d et i k k e er t i l fæl d et, vi l sk ærm en i k k e vi se d i sp l ay, el l er LE D vi l i k k e vi ses. F o r m ere i nfo rm at i o n o m j ust eri ng st i l st and en se i nst ruk t i o ner o m d i t sk ærm k o rt. S k t i l V H z ærm st and e and r. frek vens (k ) Lo d r. frek vens (H z ) P i x el frek vens (M H z ) S Y N C p o l ari t et (L/V ) V E S A V G A x S V G A 0 x ,, , X G A, , , S X G A S X G A x, W X G A + x 0 W X G A + x V G A T E X T x 0, , , , 175 -/- 37, , , 50 -/- 37, 50 75, 31, 50 -/ , , , /+ 37, /+ 48, 77 72, /+ 46, , 49, 50 / x , , -/- 56, , -/ , 29 78, 750 /+ 1152x , 50 75, 10 8, / , , /+ 79, , , / / / , , 322 -/+ i o x 0 0 0, x 0 x,, ac nt sh , 66, / , , 50 57, 283 -/ , /- 10

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208709

.48716100. Sagsnr :208709 Udsho S andv ej141 Udsho S and DK3230 T 48716100 bkbo g@bkbo g dk www bkbo g dk Cv n 12041489 Sa gsops ng Ad esse:g bj e gs en48,g e ej e,3250g e ej e Kon an p s:8 400 000 Sagsn :208709 Ej e udg / md :118

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI F ds hus Kon an 1 595 000 Ej udg p md 2 238 Udbe a ng 80 000 B / N eksk ej udg 8 428/ 6 617 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå G undm2 Sag 80 2/ 2 2000 712 05214F0635 Kon ak A anhansen I ndeha,ej endomsmæg &a ua MDE

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere