Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E k s t e r n e s t y r i n g e r B i l l e d j u s t e r i n g S k æ r m j u s t e r i n g B P l u g a n d p l a y E n e r g i s p a r e r F e j l f i n d i n g T e k n i s k e s p e c i f i k a t i o n e r V i s n i n g s t i l s t a n d e Information vedrørende 1 enb ru af IT ds ty r ik erh ed rl ig e emæ rk ning er til 2 -s rme mb al ag ens indh ol d 2 Ins tal ations vej edning il ag

2 Information vedrørende g enb ru g af IT u ds ty r F o r at m i ni m ere p å vi rk ni ng en af m i l j ø et, l æg g er A c er st ærk væg t p å m i l j ø b esk y t t el se o g anser g enb rug o g b o rt sk affel se af b rug t ud st y r so m en af vi rk so m h ed ens t o p p ri o ri t et er. H o A c m b d o m d m i l j ø m g k d p å m h, o g b o d p å k l o g l d b p d t i i o t i l d m i l j ø m g p å s er er vi eg et evi st e e æssi e ræft er, er vi rk er vo res vi rk so ed est ræb er s erfo r at ud vi e evere e ed st e ro uk er rel at n eres æssi e vi rk ni ng. For yderligere information om genbrug - besø g v enligst fø lgende w G lobalt : h ttp :/ / global. ac er. c om/ about/ sustainability. h tm ebsteder: S ik k erh ed E lek trisk sik k erh ed B emæ rk : F o r at si k re d i n si k k erh ed o g fo r at fo rl æng e p ro d uk t et s l evet i d sk al d u l æse fø l g end e si k k erh ed sanvi sni ng er g rund i g t, i nd en p ro d uk t et t ag es i anvend el se fo r fø rst e g ang. S ik k erh ed v ed installation S ik k erh ed v ed rengø ringen B erø r i k k e sk ærm ens i nd vend i g e d el e. Det er k un aut o ri sered e o g k val i fi c ered e t ek ni k ere, d er m å å b ne LC D-sk ærm ens k ab i net. H o l d i st i k k et (i k k e i el l ed ni ng en), nå r d u sæt t er st i k k et i k o nt ak t en. S ø rg fo r at h ave t ø rre h ænd er. Det t e p ro d uk t m å k un anvend es m ed d en st rø m st y rk e, d er er ang i vet p å m ærk ni ng en. H vi s d u er usi k k er p å, h vi l k en st rø m st y rk e d er er t i l g æng el i g, sk al d u sp ø rg e d i n fo rh and l er el l er d et l o k al e el -sel sk ab. Det t e p ro d uk t er ud st y ret m ed et 3-b enet h anst i k (et h anst i k m ed j o rd fo rb i nd el se). Det t p asser k un i nd i en j o rd et st i k k o nt ak t. H vi s d u i k k e k an sæt t e d et j o rd ed e h anst i k i st i k k o nt ak t en, sk al d u k o nt ak t e d i n el ek t ri k er fo r at få h am t i l at ud sk i ft e d i n fo ræl d ed e st i k k o nt ak t. A nvend i k k e en 2-b enet ad ap t er i st ed et fo r d et j o rd ed e h anst i k. U d sæt i k k e LC D-sk ærm en fo r vand el l er fo r o m g i vel ser m ed h ø j e t em p erat urer el l er h ø j l uft fug t i g h ed, so m f.ek s. k ø k k ener el l er svø m m eb assi ner. B l o m st ervaser fy l d t m ed vand i nærh ed en af sk ærm en er o g så farl i g e. H vi s LC D-sk ærm en fung erer uno rm al t (f.ek s. ud send er rø g, st ø j el l er l ug t ), sk al d u st rak s t ag e st i k k et ud af k o nt ak t en o g k o nt ak t e d i n aut o ri sered e fo rh and l er el l er et servi c ec ent er. B erø r i k k e sel ve sk ærm efl ad en m ed fi ng rene el l er m ed h å rd e g enst and e. U nd l ad at ri d se el l er eft erl ad e o l i esl am p å sk ærm fl ad en. B esk y t d i n LC D-sk ærm ved at i nst al l ere d en et st ed, d er er g o d t vent i l eret, fug t b esk y t t et o g st ø vfri t. U nd l ad at i nst al l ere LC D-sk ærm en t æt p å en varm ek i l d e (f.ek s. o vne, varm eap p arat er, i l d st ed er, fy rrum el l er i so l en). F o r at und g å el ek t ri sk st ø d el l er at sk ærm en fal d er ned, sk al LC D-sk ærm en p l ac eres et st ed, h vo r d en er ud en fo r b ø rns ræk k evi d d e. F ast g ø r d i n LC D-sk ærm si k k ert, o g fo rk l ar d i ne b ø rn si k k erh ed sreg l erne eft er b eh o v. N å r LC D-sk ærm en i nst al l eres, el l er vi nk l en i nd st i l l es, sk al d er t ag es h ensy n t i l b æreevne o g ni vel l eri ng fo r d en k o nst ruk t i o n, d er sk al st ø t t e LC D-sk ærm en. U nd l ad at sp rø j t e rensem i d l er el l er vand p å LC D-sk ærm en el l er k ab i net t et. V ed reng ø ri ng af LC D-sk ærm en sk al d u sø rg e fo r, at d er i k k e t ræng er væsk e i nd i LC D-sk ærm en el l er i no g et af t i l b eh ø ret. F ug t en ren, b l ø d, fnug -fri k l ud m ed vand el l er g l asrenser ud en sp ri t. V ri d d en, så d en k un er l et fug t et, o g t ø r fo rsi g t i g t o verfl ad en p å LC D-sk ærm en. Det anb efal es at b rug e en si l k ek l ud, d er ud el uk k end e b rug es t i l at reng ø re sk ærm fl ad en m ed. 1

3 S æ b L C D k æ F ø l g m p t o m o g i k k y d m p b l y : P å g d l y b k i m d b S l k o t o g t d i g d i m t i l l k l i d t m g l y y p å i g t d o y p d b h t i p i x p å l m k i l p l t p å 0, 0 l m i m l p i x, l p i x d t i d t t N å d m b i l l i t i m k d d l i y g g d i t i l t b i l l N å d t l l l m t i b i l l A t k i t i m l o g k o g d t p b l rl ig e emæ rk ning er til -s rme end e sy er er no rm al e fo r LC D-sk ærm e er e ensb et end e ed ro em er ved ud st ret rund af et fl uo resc erend e s esk affenh ed en an sk ærm en fl re und er en fø rst e rug. uk fo r nt ak en, ænd en en, fo r at få en fl ren at fo rsvi nd e. Du vi unne se en ureg el æssi sst rk e sk ærm en, afh æng af en sk ri veb rd st e u rug er. LC D-sk ærm en ar effek ve el s 99, 99% el er ere. Det an nk ud ere et er 1% el er nd re (fo rå rsag et af en ang end e el el er en el er al er ænd ). r et sam e ed e vi ses evi s, an et er fo rb ve en eft ersk e, nå r er sk ft es et ny ed e. r et e sk er, vi sk ærm en ret ab eres ang so ved at sk ft e ed e. sl uk e fo r LC D-sk ærm en fl ere er vi så rri ere fo r et e ro em. E mb al l ag ens indh ol d LC D-sk ærm D-sub -si g nal k ab el DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) K vi k st art g ui d e E l l ed ni ng B rug ervej l ed ni ng (C D) 2

4 Ins tal l ations vej l edning P lac ering B emæ rk : Læs afsni t t et o m si k k erh ed g rund i g t, i nd en i nst al l at i o nen p å b eg y nd es. I nstallation V ed m o nt eri ng af LC D-sk ærm en sk al d u o vervej e sk ærm ens p l ac eri ng : F o r at m i nd sk e sk ærm ens refl ek t eri ng, b esk y t t e d i ne ø j ne o g si k re en fø rst ek l asses k val i t et, sk al d u und g å at p l ac ere LC D-sk ærm en t æt p å vi nd uer, el l er and et st ed s h vo r er er m o d l y s. H o l d en sy nsafst and p å m i nd st 30 c m fra sk ærm en. Den ø verst e k ant af sk ærm en b ø r være en l i l l e sm ul e o ver ø j enh ø j d e. J ust er sk ærm ens fo rrest e o g b ag est e vi nk l er, så d et er b ek vem t fo r d i g at se p å sk ærm b i l l ed et. M ontering sk æ rmen p å stø ttefoden T ag st ø t t efo d en ud af k assen o g p l ac é r d en p å en j ævn b o rd fl ad e. P l ac é r sk ærm en o ven p å st ø t t efo d en. M o nt er sk ærm en o g st ø t t efo d en l ang s m ed sk i nnen. h ø k l i k l y d, d k o m m o l i g t p å p l Der res en nå r e er rd ent ad s. T ilslutning af L C D -sk æ rmen til en p c S ø rg fo r, at st rø m fo rsy ni ng en t i l p c en er sl uk k et, o g at el st i k k et er t ag et ud. T i l sl ut o g fast g ø r b eg g e end er af si g nal k ab l et t i l h h v. p c en o g LC D-sk ærm T i l sl ut el l ed ni ng t i l LC D-sk ærm en. S æt el st i k k et i st i k k o nt ak t en. B rug l ed ni ng ssam l eren t i l at b i nd e st rø m l ed ni ng en o g D-sub -si g nal k ab l et /DV I -D-k ab l et o p. T ænd fo r st rø m fo rsy ni ng erne t i l p c en o g LC D-sk ærm en. en. ❶ E l l ed ni ng ❷ DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) ❸ D-sub -si g nal k ab el 3

5 E k sterne styringer S ø m l d M u O S D u P l u M i n u A u m a A u j u i n 1 tr ki e 2 en -m en 3 > s 4 < s to ti sk 5 to ster g S ø m å l r a G r ø n l a m p D d f o r ø m m O r a n l a m p S m i b a r d l n d I n f a r v D u f o r ø m m T r y p å d n a p f o r a r m r i n u ( O S D ) T r y n l f o r a f o r l a d d tr sl et ti /f e: er er tæn t str en. ge e: kær en er en er gi esp en e ti sta. gen e: er er sl kket str en. k en e kn t sta te skær sty gsm en en. k en ga g ti t e en. T r y k p å d en kn a p f o r a t v æl ge el l er j u ster e en f u n kti o n, n å r skær m sty r i n gsm en u en er sta r tet. T r y p å d n a p o i p å o f o r a j u l y d r, n å r m r i n u i r ( n f o r m o d l m h ø j l T r y p å d n a p f o r a m m u d a f m a n u a l, n å r m r i n u r T r y p å d n a p f o r a f å m l a o p m p o o n, f a o o n v a l a u m a n å r m r i n u i r k en e kn g kl k < g > t ster e sty ken skær sty gsm en en kke er sta tet ku el er ed tta er e). k en e kn t ko e en skær sty gsm en en er sta tet. k en e kn t skær en ti t ti er e si ti se g kl kkei ter to ti sk, skær sty gsm en en kke er sta tet. 4

6 B illedj ustering til analog B i l l ed i nd st i l l i ng erne fo r d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r anal o g t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne, så d e b l i ver, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s H o r i so n ta l /V er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gsm en u e D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u tt ( A n a l o g) 5

7 B illedj ustering til digital B i l l ed i nd st i l l i ng erne p å d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r d i g i t al t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne t i l at være, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s AH do jr ui so stmn ta enl /V t er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gssm en u e V a l g a f i n p u t / D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u t ( D i gi ta l ) 6

8 S k æ rmj u Funk tionsdefinition stering Primært in d e k s s y mb o l S e k u n d ært in d e k s s y mb o l S e k u n d ære in d e k s e mn e r B e s k riv e l s e Ko n tr a st J u ster er ko n tr a sten m el l em f o r gr u n d o g b a ggr u n d a f et skær m b i l l ed e. L y ssty r ke J u ster er l y ssty r ken p å skær m en s b a ggr u n d. F a se Kl o kkei n ter v a l J u ster er b i l l ed ets f o ku s ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). J u ster er b i l l ed ets kl o kkei n ter v a l ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). V a n d r et F l y tter b i l l ed et ti l v en str e o g h ø j r e p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). L o d r et F l y tter b i l l ed et o p o g n ed p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). I kke r el ev a n t V a r m f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l v a r m h v i d. I kke r el ev a n t Ko l d f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l ko l d h v i d. B r u ger d ef i n i ti o n /r ø d J u ster er r ø d t/gr ø n t/b l å t n i v ea u. B r u ger d ef i n i ti o n /gr ø n B r u ger d ef i n i ti o n /b l å I kke r el ev a n t E n g e l s k I kke r el ev a n t I kke r el ev a n t T y s k B r u ges ti l a t v æl ge d et sp r o g, d u ø n sker. I r a n F n s k I r a n S p a n s k I r a n I l n s k I r a n I r a n I r a n H o l l a n d s k I r a n F s k I r a n V a n d r F l y m r i n u l v o h ø j r L o d r F l y m r i n u o p o n O S D d i l a y J u i n d l l i n f o r O S D d i l a y kke el ev t ra kke el ev t kke el ev t ta ie kke el ev t kke el ev t kke el ev t kke el ev t in kke el ev t Русский et tter skær sty gsm en en ti en str e g e. et tter skær sty gsm en en g ed. ti sd sp ster er sti ger ti sd sp. I kke r el ev a n t D D C /C I D D C /C I -o m ski f ter ( ku n ti l a n a l o gt i n p u t). A n a l o d i l D D C I A n v d l a v d ø n i n p u l d D D C I m f ( n l D V I n p u I r a n M d D i l a y o p l ø i n L f r o i n d n o r, d b r u l d a l i n d n d u n o n I r a n G d a n n G d a n n l f a b r i n d l l i n I r a n E x i L u O S D v i n d u o m d r i n n g gi ta /C en es ti t æl ge en sked e tki e, /C -o ski ter ku ti -i t). kke el ev t ed el el se sp sn g, /V ekv en s g ga gsp ten er ges ti en ktu el e ga gs ti sf kti. kke el ev t en el se en er sy stem et ti ksi sti ger. kke el ev t t kker et g gem er æn ger e. 7

9 B il ag P lug and p lay P ro d uk t et er ud st y ret m ed d en senest e V E S A plug and play-funk t i o n fo r at und g å k o m p l i c ered e o g t i d sk rævend e i nst al l at i o ns p ro c ed urer. P lug and play -unk t i o nen g ø r d et m ul i g t fo r d i t c o m p ut ersy st em at i d ent i fi c ere LC D-sk ærm en nem t o g i nd st i l l e funk t i o ner aut o m at i sk. LC D-sk ærm en o verfø rer d e U dv i de de di s play i de nt i f i k at i o ns dat a (E DI D) t i l d i t c o m p ut ersy st em vi a D i s play D at a K anale n (DDC ), så d i n c o m p ut er k an b rug e LC D-sk ærm ens sel vi nd st i l l end e funk t i o n. E nergisp arer LC D-sk ærm en h ar i nd b y g g et st rø m st y resy st em (st rø m sp arer). Fej lfinding S t rø m LE D l y ser i k k e N å r LC D-sk ærm en i k k e b rug es et st y k k e t i d, sæt t er st rø m st y resy st em et aut o m at i sk sy st em et i l avsp ænd i ng st i l st and fo r at sp are st rø m. B evæg m usen, el l er t ry k p å en k nap fo r at k o m m e t i l b ag e t i l no rm al p o si t i o n. S t rø m sp arefunk t i o nen k an k un b et j enes m ed c o m p ut ersy st em et s sk ærm k o rt. Du k an i nd st i l l e d enne funk t i o n fra d i n c o m p ut er. LC D-sk ærm en er k o m p at i b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N Ü T E K, nå r d en anvend es m ed V E S A DP M S. F o m o g p d t l i d d k m, d m i l t i d l i k k b l i b t r at sp are st rø fo rl æng e ro uk et s evet sk al u sl uk e fo r LC D-sk ærm ens st rø fo rsy ni ng nå r en er uvi rk so ang el er e ver rug. K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. I k o n sl uk k et K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. S ø rg fo r at si g nal k ab l et er t i l sl ut t et ri g t i g t. S t rø m sp areren k an sl uk k e sk ærm en aut o m at i sk und er funk t i o n. S ø rg fo r at sk ærm en g enst art es ved at t ry k k e p å en t ast e p å t ast at uret. F arvest and ard Læs F arvet em p. j ust eri ng fo r at j ust ere R G B -farven el l er væl g e farvet em p erat urer. I nst ab i l i t et el l er b rum m en B i l l ed fo rsk y d ni n g el l er fo rk ert st ø rrel se F j t t y i d k E M I t m i i ern al el ek ri sk ud st r nærh ed en, er an fo rå rsag e (el ek ro ag net sk nt erferens). K o nt ro l l é r sk ærm ens si g nal k ab el fo r at si k re, at i ng en af b enene er b ø j ed e. T ry k p å aut o -j ust eri ng sk nap p en fo r aut o m at i sk at o p t i m ere sk ærm en. I nd st i l referenc ep o si t i o nen. 8

10 T k s p P d i m o o m m t o m m M o p l ø x W X G A + M p i x O p t i l M t ek nis e ec ifik ationer anel ensi n Di ag nal 559 (22 er) LC D-sk ærm ak s. sni ng / ak s. el 16, 7 æg e farve LC D p anel (b ag l y s k i l d e) P i x el sp ænd V and ret 0, 282m m x l o d ret 0, 282m m y c d K o 0 : Ly sst rk e 250 /m nt rast LC svart i d 5 m s V i suel vi nk el V and ret 170 /Lo d ret 160 E ffek t i vt d i sp l ay V and ret 473, 8 m m x l o d ret 296, 1 m m I nd g ang ssi g nal S i g nal t i l st and S Y N C frek vens S i m ul eret vi d eo frek vens: 0, 7 V p p, 75 (sep arat S Y N C o g k o m b i neret S Y N C ) V and ret 30 k H z 82 k H z x l o d ret 56 H z 76 H z M ak s. p i x el ur 135M H z I nd g ang sk l em m e B i l l ed e D-S ub 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DC P )(val g fri ) S t rø m t ransfo rm er A C V, H z S t rø m fo rb rug O m g i vend e b et i ng el ser F t i o i l W S t m b W V A C H z t i l S t m b W V A C H z k t i l T p t i o p b F t i g h % % t i o % p b unk nst st and 48 rø esp arend e st and 2 ved rø esp arend e sl uk et st and 1 ved em erat ur 5 C 35 C (funk n) / -20 C 55 C (o evari ng ) ug ed (funk n) / 20 85% (o evari ng ) A k t uel l e m å l (B x D x H ) 513, 5 x 198, 2 x 40 5, 2 m m N et t o væg t S i k k erh ed sst and ard 4, 9 k g T C O 0 3; U L/C U L; T Ü V -G S ; C E /LV D; T Ü V -E R G O ; C B ; C C C ; F C C -B ; V C C I -B ; C E /E M C ; C -T i c k ; B S M I ; I S O ; E P A ; P C T ; N O M ; W E E E ; P S B ; H G 9

11 M V isningstilstande H vi s si g nal et i d i t p c -sy st em er d et sam m e so m en af fø l g end e referenc e si g nal t i l st and e, vi l sk ærm en b l i ve j ust eret aut o m at i sk. H vi s d et i k k e er t i l fæl d et, vi l sk ærm en i k k e vi se d i sp l ay, el l er LE D vi l i k k e vi ses. F o r m ere i nfo rm at i o n o m j ust eri ng st i l st and en se i nst ruk t i o ner o m d i t sk ærm k o rt. S k t i l V H z ærm st and e and r. frek vens (k ) Lo d r. frek vens (H z ) P i x el frek vens (M H z ) S Y N C p o l ari t et (L/V ) V E S A V G A x S V G A 0 x ,, , X G A, , , S X G A S X G A x, W X G A + x 0 W X G A + x V G A T E X T x 0, , , , 175 -/- 37, , , 50 -/- 37, 50 75, 31, 50 -/ , , , /+ 37, /+ 48, 77 72, /+ 46, , 49, 50 / x , , -/- 56, , -/ , 29 78, 750 /+ 1152x , 50 75, 10 8, / , , /+ 79, , , / / / , , 322 -/+ i o x 0 0 0, x 0 x,, ac nt sh , 66, / , , 50 57, 283 -/ , /- 10

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K 10-07- 2 0 1 2 B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere