Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E k s t e r n e s t y r i n g e r B i l l e d j u s t e r i n g S k æ r m j u s t e r i n g B P l u g a n d p l a y E n e r g i s p a r e r F e j l f i n d i n g T e k n i s k e s p e c i f i k a t i o n e r V i s n i n g s t i l s t a n d e Information vedrørende 1 enb ru af IT ds ty r ik erh ed rl ig e emæ rk ning er til 2 -s rme mb al ag ens indh ol d 2 Ins tal ations vej edning il ag

2 Information vedrørende g enb ru g af IT u ds ty r F o r at m i ni m ere p å vi rk ni ng en af m i l j ø et, l æg g er A c er st ærk væg t p å m i l j ø b esk y t t el se o g anser g enb rug o g b o rt sk affel se af b rug t ud st y r so m en af vi rk so m h ed ens t o p p ri o ri t et er. H o A c m b d o m d m i l j ø m g k d p å m h, o g b o d p å k l o g l d b p d t i i o t i l d m i l j ø m g p å s er er vi eg et evi st e e æssi e ræft er, er vi rk er vo res vi rk so ed est ræb er s erfo r at ud vi e evere e ed st e ro uk er rel at n eres æssi e vi rk ni ng. For yderligere information om genbrug - besø g v enligst fø lgende w G lobalt : h ttp :/ / global. ac er. c om/ about/ sustainability. h tm ebsteder: S ik k erh ed E lek trisk sik k erh ed B emæ rk : F o r at si k re d i n si k k erh ed o g fo r at fo rl æng e p ro d uk t et s l evet i d sk al d u l æse fø l g end e si k k erh ed sanvi sni ng er g rund i g t, i nd en p ro d uk t et t ag es i anvend el se fo r fø rst e g ang. S ik k erh ed v ed installation S ik k erh ed v ed rengø ringen B erø r i k k e sk ærm ens i nd vend i g e d el e. Det er k un aut o ri sered e o g k val i fi c ered e t ek ni k ere, d er m å å b ne LC D-sk ærm ens k ab i net. H o l d i st i k k et (i k k e i el l ed ni ng en), nå r d u sæt t er st i k k et i k o nt ak t en. S ø rg fo r at h ave t ø rre h ænd er. Det t e p ro d uk t m å k un anvend es m ed d en st rø m st y rk e, d er er ang i vet p å m ærk ni ng en. H vi s d u er usi k k er p å, h vi l k en st rø m st y rk e d er er t i l g æng el i g, sk al d u sp ø rg e d i n fo rh and l er el l er d et l o k al e el -sel sk ab. Det t e p ro d uk t er ud st y ret m ed et 3-b enet h anst i k (et h anst i k m ed j o rd fo rb i nd el se). Det t p asser k un i nd i en j o rd et st i k k o nt ak t. H vi s d u i k k e k an sæt t e d et j o rd ed e h anst i k i st i k k o nt ak t en, sk al d u k o nt ak t e d i n el ek t ri k er fo r at få h am t i l at ud sk i ft e d i n fo ræl d ed e st i k k o nt ak t. A nvend i k k e en 2-b enet ad ap t er i st ed et fo r d et j o rd ed e h anst i k. U d sæt i k k e LC D-sk ærm en fo r vand el l er fo r o m g i vel ser m ed h ø j e t em p erat urer el l er h ø j l uft fug t i g h ed, so m f.ek s. k ø k k ener el l er svø m m eb assi ner. B l o m st ervaser fy l d t m ed vand i nærh ed en af sk ærm en er o g så farl i g e. H vi s LC D-sk ærm en fung erer uno rm al t (f.ek s. ud send er rø g, st ø j el l er l ug t ), sk al d u st rak s t ag e st i k k et ud af k o nt ak t en o g k o nt ak t e d i n aut o ri sered e fo rh and l er el l er et servi c ec ent er. B erø r i k k e sel ve sk ærm efl ad en m ed fi ng rene el l er m ed h å rd e g enst and e. U nd l ad at ri d se el l er eft erl ad e o l i esl am p å sk ærm fl ad en. B esk y t d i n LC D-sk ærm ved at i nst al l ere d en et st ed, d er er g o d t vent i l eret, fug t b esk y t t et o g st ø vfri t. U nd l ad at i nst al l ere LC D-sk ærm en t æt p å en varm ek i l d e (f.ek s. o vne, varm eap p arat er, i l d st ed er, fy rrum el l er i so l en). F o r at und g å el ek t ri sk st ø d el l er at sk ærm en fal d er ned, sk al LC D-sk ærm en p l ac eres et st ed, h vo r d en er ud en fo r b ø rns ræk k evi d d e. F ast g ø r d i n LC D-sk ærm si k k ert, o g fo rk l ar d i ne b ø rn si k k erh ed sreg l erne eft er b eh o v. N å r LC D-sk ærm en i nst al l eres, el l er vi nk l en i nd st i l l es, sk al d er t ag es h ensy n t i l b æreevne o g ni vel l eri ng fo r d en k o nst ruk t i o n, d er sk al st ø t t e LC D-sk ærm en. U nd l ad at sp rø j t e rensem i d l er el l er vand p å LC D-sk ærm en el l er k ab i net t et. V ed reng ø ri ng af LC D-sk ærm en sk al d u sø rg e fo r, at d er i k k e t ræng er væsk e i nd i LC D-sk ærm en el l er i no g et af t i l b eh ø ret. F ug t en ren, b l ø d, fnug -fri k l ud m ed vand el l er g l asrenser ud en sp ri t. V ri d d en, så d en k un er l et fug t et, o g t ø r fo rsi g t i g t o verfl ad en p å LC D-sk ærm en. Det anb efal es at b rug e en si l k ek l ud, d er ud el uk k end e b rug es t i l at reng ø re sk ærm fl ad en m ed. 1

3 S æ b L C D k æ F ø l g m p t o m o g i k k y d m p b l y : P å g d l y b k i m d b S l k o t o g t d i g d i m t i l l k l i d t m g l y y p å i g t d o y p d b h t i p i x p å l m k i l p l t p å 0, 0 l m i m l p i x, l p i x d t i d t t N å d m b i l l i t i m k d d l i y g g d i t i l t b i l l N å d t l l l m t i b i l l A t k i t i m l o g k o g d t p b l rl ig e emæ rk ning er til -s rme end e sy er er no rm al e fo r LC D-sk ærm e er e ensb et end e ed ro em er ved ud st ret rund af et fl uo resc erend e s esk affenh ed en an sk ærm en fl re und er en fø rst e rug. uk fo r nt ak en, ænd en en, fo r at få en fl ren at fo rsvi nd e. Du vi unne se en ureg el æssi sst rk e sk ærm en, afh æng af en sk ri veb rd st e u rug er. LC D-sk ærm en ar effek ve el s 99, 99% el er ere. Det an nk ud ere et er 1% el er nd re (fo rå rsag et af en ang end e el el er en el er al er ænd ). r et sam e ed e vi ses evi s, an et er fo rb ve en eft ersk e, nå r er sk ft es et ny ed e. r et e sk er, vi sk ærm en ret ab eres ang so ved at sk ft e ed e. sl uk e fo r LC D-sk ærm en fl ere er vi så rri ere fo r et e ro em. E mb al l ag ens indh ol d LC D-sk ærm D-sub -si g nal k ab el DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) K vi k st art g ui d e E l l ed ni ng B rug ervej l ed ni ng (C D) 2

4 Ins tal l ations vej l edning P lac ering B emæ rk : Læs afsni t t et o m si k k erh ed g rund i g t, i nd en i nst al l at i o nen p å b eg y nd es. I nstallation V ed m o nt eri ng af LC D-sk ærm en sk al d u o vervej e sk ærm ens p l ac eri ng : F o r at m i nd sk e sk ærm ens refl ek t eri ng, b esk y t t e d i ne ø j ne o g si k re en fø rst ek l asses k val i t et, sk al d u und g å at p l ac ere LC D-sk ærm en t æt p å vi nd uer, el l er and et st ed s h vo r er er m o d l y s. H o l d en sy nsafst and p å m i nd st 30 c m fra sk ærm en. Den ø verst e k ant af sk ærm en b ø r være en l i l l e sm ul e o ver ø j enh ø j d e. J ust er sk ærm ens fo rrest e o g b ag est e vi nk l er, så d et er b ek vem t fo r d i g at se p å sk ærm b i l l ed et. M ontering sk æ rmen p å stø ttefoden T ag st ø t t efo d en ud af k assen o g p l ac é r d en p å en j ævn b o rd fl ad e. P l ac é r sk ærm en o ven p å st ø t t efo d en. M o nt er sk ærm en o g st ø t t efo d en l ang s m ed sk i nnen. h ø k l i k l y d, d k o m m o l i g t p å p l Der res en nå r e er rd ent ad s. T ilslutning af L C D -sk æ rmen til en p c S ø rg fo r, at st rø m fo rsy ni ng en t i l p c en er sl uk k et, o g at el st i k k et er t ag et ud. T i l sl ut o g fast g ø r b eg g e end er af si g nal k ab l et t i l h h v. p c en o g LC D-sk ærm T i l sl ut el l ed ni ng t i l LC D-sk ærm en. S æt el st i k k et i st i k k o nt ak t en. B rug l ed ni ng ssam l eren t i l at b i nd e st rø m l ed ni ng en o g D-sub -si g nal k ab l et /DV I -D-k ab l et o p. T ænd fo r st rø m fo rsy ni ng erne t i l p c en o g LC D-sk ærm en. en. ❶ E l l ed ni ng ❷ DV I -si g nal k ab el (ek st raud st y r) ❸ D-sub -si g nal k ab el 3

5 E k sterne styringer S ø m l d M u O S D u P l u M i n u A u m a A u j u i n 1 tr ki e 2 en -m en 3 > s 4 < s to ti sk 5 to ster g S ø m å l r a G r ø n l a m p D d f o r ø m m O r a n l a m p S m i b a r d l n d I n f a r v D u f o r ø m m T r y p å d n a p f o r a r m r i n u ( O S D ) T r y n l f o r a f o r l a d d tr sl et ti /f e: er er tæn t str en. ge e: kær en er en er gi esp en e ti sta. gen e: er er sl kket str en. k en e kn t sta te skær sty gsm en en. k en ga g ti t e en. T r y k p å d en kn a p f o r a t v æl ge el l er j u ster e en f u n kti o n, n å r skær m sty r i n gsm en u en er sta r tet. T r y p å d n a p o i p å o f o r a j u l y d r, n å r m r i n u i r ( n f o r m o d l m h ø j l T r y p å d n a p f o r a m m u d a f m a n u a l, n å r m r i n u r T r y p å d n a p f o r a f å m l a o p m p o o n, f a o o n v a l a u m a n å r m r i n u i r k en e kn g kl k < g > t ster e sty ken skær sty gsm en en kke er sta tet ku el er ed tta er e). k en e kn t ko e en skær sty gsm en en er sta tet. k en e kn t skær en ti t ti er e si ti se g kl kkei ter to ti sk, skær sty gsm en en kke er sta tet. 4

6 B illedj ustering til analog B i l l ed i nd st i l l i ng erne fo r d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r anal o g t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne, så d e b l i ver, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s H o r i so n ta l /V er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gsm en u e D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u tt ( A n a l o g) 5

7 B illedj ustering til digital B i l l ed i nd st i l l i ng erne p å d i n LC D-sk ærm er j ust eret t i l d eres o p t i m al e st at us fo r d i g i t al t T V i nd en fo rsend el sen (se si d e 9). H vi s d u vi l j ust ere b i l l ed i nd st i l l i ng erne t i l at være, so m d u h el st vi l h ave d em, sk al d u fø l g e ned ennævnt e t ri n: 1. K l i k p å M enu fo r at vi se skær m sty r i n gsm en u en so m vi st i fø l g end e fi g ur. K l i k p å P l l M i g d t i o d j m i l g g 2. us el er nus fo r at væl e en funk n, er sk al ust eres, so vi st fø end e fi ur. 3. K l i k p å M enu i g en fo r at væl g e d en funk t i o n, d er sk al j ust eres. 4. K l i k p å P l us el l er M i nus fo r at ænd re d e nuværend e i nd st i l l i ng er. 5. F o r at k o m m e ud af skær m sty r i n gsm en u en, sk al d u væl g e " " fo r at l uk k e o g g em m e ænd ri ng erne. F o r ænd ri ng af and re i nd st i l l i ng er sk al d u g ent ag e t ri n 2-4. L y ssty r ke/ko n tr a st A d j u stm en t F a se/kl o kf r ekv en s AH do jr ui so stmn ta enl /V t er ti ka l A d j u stm en t F a r v etem p er a tu r V a l g a f sp r o g S kær m sty r i n gssm en u e V a l g a f i n p u t / D D C /C I -o m ski f ter I n f o G en d a n A f sl u t ( D i gi ta l ) 6

8 S k æ rmj u Funk tionsdefinition stering Primært in d e k s s y mb o l S e k u n d ært in d e k s s y mb o l S e k u n d ære in d e k s e mn e r B e s k riv e l s e Ko n tr a st J u ster er ko n tr a sten m el l em f o r gr u n d o g b a ggr u n d a f et skær m b i l l ed e. L y ssty r ke J u ster er l y ssty r ken p å skær m en s b a ggr u n d. F a se Kl o kkei n ter v a l J u ster er b i l l ed ets f o ku s ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). J u ster er b i l l ed ets kl o kkei n ter v a l ( ku n f o r j u ster i n g a f a n a l o ge i n d ga n ge). V a n d r et F l y tter b i l l ed et ti l v en str e o g h ø j r e p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). L o d r et F l y tter b i l l ed et o p o g n ed p å skær m en ( ku n f o r j u ster i n ger a f a n a l o g i n d ga n g). I kke r el ev a n t V a r m f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l v a r m h v i d. I kke r el ev a n t Ko l d f a r v etem p er a tu r S ætter f a r v etem p er a tu r en ti l ko l d h v i d. B r u ger d ef i n i ti o n /r ø d J u ster er r ø d t/gr ø n t/b l å t n i v ea u. B r u ger d ef i n i ti o n /gr ø n B r u ger d ef i n i ti o n /b l å I kke r el ev a n t E n g e l s k I kke r el ev a n t I kke r el ev a n t T y s k B r u ges ti l a t v æl ge d et sp r o g, d u ø n sker. I r a n F n s k I r a n S p a n s k I r a n I l n s k I r a n I r a n I r a n H o l l a n d s k I r a n F s k I r a n V a n d r F l y m r i n u l v o h ø j r L o d r F l y m r i n u o p o n O S D d i l a y J u i n d l l i n f o r O S D d i l a y kke el ev t ra kke el ev t kke el ev t ta ie kke el ev t kke el ev t kke el ev t kke el ev t in kke el ev t Русский et tter skær sty gsm en en ti en str e g e. et tter skær sty gsm en en g ed. ti sd sp ster er sti ger ti sd sp. I kke r el ev a n t D D C /C I D D C /C I -o m ski f ter ( ku n ti l a n a l o gt i n p u t). A n a l o d i l D D C I A n v d l a v d ø n i n p u l d D D C I m f ( n l D V I n p u I r a n M d D i l a y o p l ø i n L f r o i n d n o r, d b r u l d a l i n d n d u n o n I r a n G d a n n G d a n n l f a b r i n d l l i n I r a n E x i L u O S D v i n d u o m d r i n n g gi ta /C en es ti t æl ge en sked e tki e, /C -o ski ter ku ti -i t). kke el ev t ed el el se sp sn g, /V ekv en s g ga gsp ten er ges ti en ktu el e ga gs ti sf kti. kke el ev t en el se en er sy stem et ti ksi sti ger. kke el ev t t kker et g gem er æn ger e. 7

9 B il ag P lug and p lay P ro d uk t et er ud st y ret m ed d en senest e V E S A plug and play-funk t i o n fo r at und g å k o m p l i c ered e o g t i d sk rævend e i nst al l at i o ns p ro c ed urer. P lug and play -unk t i o nen g ø r d et m ul i g t fo r d i t c o m p ut ersy st em at i d ent i fi c ere LC D-sk ærm en nem t o g i nd st i l l e funk t i o ner aut o m at i sk. LC D-sk ærm en o verfø rer d e U dv i de de di s play i de nt i f i k at i o ns dat a (E DI D) t i l d i t c o m p ut ersy st em vi a D i s play D at a K anale n (DDC ), så d i n c o m p ut er k an b rug e LC D-sk ærm ens sel vi nd st i l l end e funk t i o n. E nergisp arer LC D-sk ærm en h ar i nd b y g g et st rø m st y resy st em (st rø m sp arer). Fej lfinding S t rø m LE D l y ser i k k e N å r LC D-sk ærm en i k k e b rug es et st y k k e t i d, sæt t er st rø m st y resy st em et aut o m at i sk sy st em et i l avsp ænd i ng st i l st and fo r at sp are st rø m. B evæg m usen, el l er t ry k p å en k nap fo r at k o m m e t i l b ag e t i l no rm al p o si t i o n. S t rø m sp arefunk t i o nen k an k un b et j enes m ed c o m p ut ersy st em et s sk ærm k o rt. Du k an i nd st i l l e d enne funk t i o n fra d i n c o m p ut er. LC D-sk ærm en er k o m p at i b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N Ü T E K, nå r d en anvend es m ed V E S A DP M S. F o m o g p d t l i d d k m, d m i l t i d l i k k b l i b t r at sp are st rø fo rl æng e ro uk et s evet sk al u sl uk e fo r LC D-sk ærm ens st rø fo rsy ni ng nå r en er uvi rk so ang el er e ver rug. K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. I k o n sl uk k et K o nt ro l l é r, at k o nt ak t en er t ænd t. S ø rg fo r at el l ed ni ng en er t i l sl ut t et. S ø rg fo r at si g nal k ab l et er t i l sl ut t et ri g t i g t. S t rø m sp areren k an sl uk k e sk ærm en aut o m at i sk und er funk t i o n. S ø rg fo r at sk ærm en g enst art es ved at t ry k k e p å en t ast e p å t ast at uret. F arvest and ard Læs F arvet em p. j ust eri ng fo r at j ust ere R G B -farven el l er væl g e farvet em p erat urer. I nst ab i l i t et el l er b rum m en B i l l ed fo rsk y d ni n g el l er fo rk ert st ø rrel se F j t t y i d k E M I t m i i ern al el ek ri sk ud st r nærh ed en, er an fo rå rsag e (el ek ro ag net sk nt erferens). K o nt ro l l é r sk ærm ens si g nal k ab el fo r at si k re, at i ng en af b enene er b ø j ed e. T ry k p å aut o -j ust eri ng sk nap p en fo r aut o m at i sk at o p t i m ere sk ærm en. I nd st i l referenc ep o si t i o nen. 8

10 T k s p P d i m o o m m t o m m M o p l ø x W X G A + M p i x O p t i l M t ek nis e ec ifik ationer anel ensi n Di ag nal 559 (22 er) LC D-sk ærm ak s. sni ng / ak s. el 16, 7 æg e farve LC D p anel (b ag l y s k i l d e) P i x el sp ænd V and ret 0, 282m m x l o d ret 0, 282m m y c d K o 0 : Ly sst rk e 250 /m nt rast LC svart i d 5 m s V i suel vi nk el V and ret 170 /Lo d ret 160 E ffek t i vt d i sp l ay V and ret 473, 8 m m x l o d ret 296, 1 m m I nd g ang ssi g nal S i g nal t i l st and S Y N C frek vens S i m ul eret vi d eo frek vens: 0, 7 V p p, 75 (sep arat S Y N C o g k o m b i neret S Y N C ) V and ret 30 k H z 82 k H z x l o d ret 56 H z 76 H z M ak s. p i x el ur 135M H z I nd g ang sk l em m e B i l l ed e D-S ub 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DC P )(val g fri ) S t rø m t ransfo rm er A C V, H z S t rø m fo rb rug O m g i vend e b et i ng el ser F t i o i l W S t m b W V A C H z t i l S t m b W V A C H z k t i l T p t i o p b F t i g h % % t i o % p b unk nst st and 48 rø esp arend e st and 2 ved rø esp arend e sl uk et st and 1 ved em erat ur 5 C 35 C (funk n) / -20 C 55 C (o evari ng ) ug ed (funk n) / 20 85% (o evari ng ) A k t uel l e m å l (B x D x H ) 513, 5 x 198, 2 x 40 5, 2 m m N et t o væg t S i k k erh ed sst and ard 4, 9 k g T C O 0 3; U L/C U L; T Ü V -G S ; C E /LV D; T Ü V -E R G O ; C B ; C C C ; F C C -B ; V C C I -B ; C E /E M C ; C -T i c k ; B S M I ; I S O ; E P A ; P C T ; N O M ; W E E E ; P S B ; H G 9

11 M V isningstilstande H vi s si g nal et i d i t p c -sy st em er d et sam m e so m en af fø l g end e referenc e si g nal t i l st and e, vi l sk ærm en b l i ve j ust eret aut o m at i sk. H vi s d et i k k e er t i l fæl d et, vi l sk ærm en i k k e vi se d i sp l ay, el l er LE D vi l i k k e vi ses. F o r m ere i nfo rm at i o n o m j ust eri ng st i l st and en se i nst ruk t i o ner o m d i t sk ærm k o rt. S k t i l V H z ærm st and e and r. frek vens (k ) Lo d r. frek vens (H z ) P i x el frek vens (M H z ) S Y N C p o l ari t et (L/V ) V E S A V G A x S V G A 0 x ,, , X G A, , , S X G A S X G A x, W X G A + x 0 W X G A + x V G A T E X T x 0, , , , 175 -/- 37, , , 50 -/- 37, 50 75, 31, 50 -/ , , , /+ 37, /+ 48, 77 72, /+ 46, , 49, 50 / x , , -/- 56, , -/ , 29 78, 750 /+ 1152x , 50 75, 10 8, / , , /+ 79, , , / / / , , 322 -/+ i o x 0 0 0, x 0 x,, ac nt sh , 66, / , , 50 57, 283 -/ , /- 10

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning

OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning Tekstbehandling - Vejledning Kom- igang hjælp Værktøjer Brugerdefinerede værktøjer Filhåndtering Opret nyt dokum ent Åbn dokum ent Gem dokum ent Teksthåndtering Ændre skrifttype Ændre farver Justering

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA.

BLIV MEDLEM. Velkommen til din behandlerforening. Der findes to behandlerforeninger: Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA. Nordlys Forum Nordlys RAB og SA FÆLLESSKAB GARANTI FOR KVALITET LOKALE TRÆNINGSGRUPPER BEHANDLERLISTE FACEBOOKGRUPPER KODA MEDLEMSSKAB FORSIKRING MARKEDSFØRING MOMSFRITAGELSE ONLINE BOOKING BLIV MEDLEM

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

I n d h o l d SÅDAN ER HVERDAGEN

I n d h o l d SÅDAN ER HVERDAGEN I n d h o l d 3 For lidt nærkontakt... 7 S t re s s b a n kende hjerte... 1 0 I aftenvagt... 1 1 Kompetencer i travlheden... 1 2 Vilkår for sygeplejen... 1 4 Fem patienter i overbelægning... 1 5 En dejlig

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere