Refleksion i Pædagogikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleksion i Pædagogikken"

Transkript

1

2 Refleksion i Pædagogikken en pædagogisk refleksionsmetode Introduktion I mødet med jer, pædagoger, primært i daginstitutioner har jeg som supervisor og coach gennem mange år oplevet en brændende interesse for fagligt at løse de udfordringer af forskellig karakter, som I stod med. Forskellige metoder er anvendt, og det er blevet tydeligere at især én måde at strukturere samtalerne på er betydningsfuld for fælles, bæredygtige løsninger. Jeg begyndte at lave første skitse af Refleksion i Pædagogikken, med det formål, at udvikle en pædagogisk refleksionsmetode, som I efter træning og fælles opmærksomhed kan tilegne jer. I mødet med bogen: Inkluderende pædagogik af Bjørg Kjær, blev jeg bekræftet i metodens berettigelse gennem begrebet, det funktionelle fagsprog, der repræsenterer koblingen mellem en erfarings- og teoribaseret kommunikationsform. Den kommunikative proces, der understøtter et funktionelt fagsprog består af fire forhold: at iagttage, reflektere, analysere og justere pædagogisk praksis. Disse fire betegnelser, der for øvrigt ikke er så forskellige fra opbygningen af en supervision, har jeg integreret i Refleksion i Pædagogikken. I mødet med denne vejledning er det min intention, at I vil bruge metoden i udviklingen af jeres fælles refleksionspraksis. En særlig tak for faglige justeringer til Niels Erslev, Annette Quist Jeppesen og Lone Ciesla (pædagogiske konsulenter i Gladsaxe Kommune), og til Alex og Stine Thirifays for redigering af vejledningen. 2

3 Indhold Introduktion... 2 Metodens formål... 4 Metodens struktur... 4 Deltagere... 9 Metoden i praksis Iagttagelsesfase Refleksionsfase Analysefase Justeringsfase Afrunding

4 Metodens formål At pædagoger 1 reflekterer inden for en fagprofessionel ramme i en fælles proces frem mod faglig kvalificering af fælles pædagogiske praksisser. Metodens struktur Metodens opbygning, jf. illustrationen på forsiden, forklares under dette afsnit. DE 2 PILE viser to parametre, der indikerer, at samtalen finder sted i en kontekst ud fra en fælles faglig referenceramme, hvor: Barne- og Læringssynet rummer den forståelse af børn og læring, som det enkelte dagtilbud og/eller kommune har beskrevet, og som Dagtilbudsloven foreskriver. Denne forståelse er bestemmende for, hvilke opfattelser af børn og læring, der kan komme på tale. Barnets rejse handler om at sikre progression og kontinuitet i barnets institutionsliv både i løbet af dagen, ugen og årene, og i forhold til indhold og relationer, der er betydningsfulde for barnet i de fællesskaber, det indgår i. 1 I denne sammenhæng omfattes alle kategorier af pædagogiske medarbejdere. 4

5 DE 4 FELTER omkring midten kaldet DOMÆNER kendetegner hver sit perspektiv, hvorfra en iagttagelse, undring og bud på justeringer kan betragtes. At opholde sig i de forskellige domæner en til flere gange under samtalen giver en bred vifte af forskellige betydningsfulde informationer. Domænerne er indbyrdes afhængige. At opholde sig i domænet Hvad fortæller børnene? Intentioner, interesser og optagethed indebærer at søge at forstå børnenes handlinger, og intentionerne bag dem, suppleret med iagttagelser og viden om børnene. Hvad er formålet? Pædagogiske mål og metoder betyder at iagttagelse, undring og justering af praksis skal spejles i forhold til formål, mål og metoder. Pædagogens identitet, samspil og organisering handler om pædagogens handlinger og tanker i forhold til den pædagogiske opgave, samspil med kolleger og børn, og aftaler om hvem, der gør hvad, hvornår og hvorfor. Børnenes involvering og organisering medfører at inddrage børns ret til medbestemmelse samt undersøge og sikre at organiseringen af børnene understøtter børnenes læring og trivsel. 5

6 MIDTERFELTET rummer 4 faser i samtaleprocessen bestående af at beskrive en iagttagelse, reflektere og analysere på baggrund af den samt justere praksis afslutningsvis. I midten indføjes navnet på det tema, som iagttagelsen udspringer fra. Navngivningen foregår på et tidspunkt i forløbet, hvor der tegner sig et billede af hvilket indhold, der ønskes talt ud fra. Navnet fungerer som en arbejdstitel, der støtter de involverede i at styre indhold og retning. Derfor kan det undertiden være gavnligt at ændre navnet undervejs. Samtalens 4 faser er knyttet til de 4 domæner på den måde, at der under hver fase er mulighed for at fordybe sig i det enkelte domæne, flytte sig videre til det næste, og evt. vende tilbage til et tidligere: 1. Iagttagelse Der tages altid udgangspunkt i en praksisnær oplevelse, der enten kan være interessant, overraskende eller have vakt undren. Den beskrives af alle, der konkret har været involveret. Under denne proces adskilles hændelse fra person, hvilket muliggør fælles fokus på sagen. AT IAGTTAGE handler om at udvikle et godt øje og en god lyttekraft for det, der sker 6

7 2. Refleksion Den næste fase i forløbet er at forholde sig nysgerrigt ved at stille en række spørgsmål til beskrivelser af den praksisnære oplevelse, relationer, forskelle osv. Under denne proces udfordres egne antagelser, hvilket muliggør at komme fra en jeg- til vipraksis. AT REFLEKTERE handler om, i dialog, at få øje på nye handlemuligheder 3. Analyse Her er det muligt at a. Opdele og undersøge det iagttagede i mindre sekvenser samt, hvad der skete før og efter b. Inddrage relevant teoretisk viden i form af litteratur, fagpersoner osv. Under denne proces perspektiveres nuet, hvilket muliggør en teoretisk forankret praksis. AT ANALYSERE handler om at sætte et givent tema i relief, og ind i en sammenhæng 7

8 4. Justering Indbefatter at opsamle og igangsætte tiltag, der forbedrer den del af den fælles pædagogiske praksis, som iagttagelsen udspringer fra. Herfra kan planlægningsmetoder og rutineark 2 benyttes. Under denne proces konkretiseres handlinger, der er befordrende for børnenes udviklings- og læringsmiljø. AT JUSTERE handler om at forbedre den pædagogiske praksis ud fra fælles faglige overvejelser reflekteret pra 2 En skabelon, hvori rutiner indskrives 8

9 Deltagere De pædagoger, der til daglig har ansvaret for gruppen af børn, som er målgruppen for processen. Det kan være en støtte at Tage et flipover-papir evt. med en stor kopi af Refleksion i Pædagogikken påhæftet, enten lægge det på bordet eller flipoveren, så alle kan se/deltage, eller at lægge det på gulvet, så man træder ind i domænerne ved udsagn eller spørgsmål. Noter nedfældes. Tildele hver fase sin farve tusch. Vælge en facilitator (procesansvarlig) fra egen gruppe eller ekstern fra kollegagruppe, leder eller konsulent. Når kolleger er til stede under samtalen, og ikke direkte er involveret i oplevelsen, åbner det op for bevidning 3. Det vil sige, at det er deres opgave at lytte for på et tidspunkt under refleksionsfasen at svare ud fra flg. spørgsmål: 3 Metode udviklet af Michael White i stedet for metoden: Reflekterende team 9

10 Hvad vil du genfortælle, som du har hæftet dig ved i den fortælling, du har hørt? Ex. hvilke udtryk, dilemmaer, handlinger osv. fangede din opmærksomhed? Hvad fortæller det dig er vigtigt for de involverede? Hvad i dit eget arbejde skaber deres fortælling genklang med? Hvor bringer det dig hen i dit arbejde? De involverede lytter undervejs, og samtalen fortsætter ud fra flg. spørgsmål: Hvilket af vidneudsagnene fik især betydning for jer? Hvorfor? EKSEMPLER PÅ TEMAER, DER ER ARBEJDET MED Børnene larmer, mens de venter på maden Der er ofte kaos (i garderobe, morgenstunden, eftermiddage m. fl.) Vi gør noget for forskelligt ex fællessangen Hvad gør vi, når (ex. Indretningen spænder ben for pædagogikken) Jeg har oplevet, at nærværet med børnene om morgenen er fraværende Hvordan bruger vi legepladsen som et pædagogisk rum? Hvordan får vi tid til? 10

11 Metoden i praksis I den følgende beskrivelse tages der afsæt i en gruppe pædagoger, der alle er direkte involverede i de konkrete praksisser, som iagttagelserne udspringer fra. Iagttagelsesfase En af pædagogerne indleder med at fortælle, hvad samtalen skal handle om. Hun beskriver konkret, hvad det er, hun har set og oplevet, og hvorfor det eksempelvis vil være interessant eller nødvendigt at tale om. Kollegers iagttagelser tilføjes. Den enkelte og gruppen kan støttes i at undersøge og få viden ved at forholde sig til spørgsmål, der begynder med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke og hvordan rundt i de fire domæner: Du fortæller, at du er bekymret! Hvad handler bekymringen om? Hvornår begyndte uroen? Hvad siger/gør du/dine kolleger? Hvilke roller/funktioner har du/i? Hvem er der, når? Hvad gjorde I tidligere? Hvilket tidsrum taler vi om? Iagttagelsen er her indledt i domænet: Pædagogens identitet, samspil og organisering. Når beskrivelsen i dette domæne er udtømt eller hvis en af deltagerne eksempelvis siger:. børnene opfører sig som om de ikke lige ved, hvad de skal tage sig til. De. Deltagerne flytter sig nu i 11

12 domænet: Hvad fortæller børnene? Intentioner, interesser og optagethed, og kan udvide beskrivelsen med spørgsmål som: Hvad har du set/hørt børnene sige/gøre? Hvornår kommer det tydeligst til udtryk? Hvornår er ikke sådan? Hvordan reagerer de, når? Hvad så, når situationen ændrer sig? Hvem gør hvad ift. hvem? Hvor længe står det på? Domænet: Formål, pædagogiske mål og metoder, vil deltagerne være i med spørgsmål som: Hvad var det egentlig vi ville med denne måde at spise på? Denne aktivitet? Hvad er hensigten med ex. Fællessangen? Ud fra hvilke overvejelser indførte vi denne rutine? I domænet: Børneinvolvering og organisering, vil deltagerne kunne benytte flg. eksempler på spørgsmål: Hvad i situationen er de deltagende i? Hvordan? Hvordan fremmer/hæmmer børnenes faste pladser børnenes medbestemmelse? Hvor placerer/opholder de enkelte børn sig? Hvem er involveret? Hvordan? En iagttagelse kan tage sin begyndelse i alle domæner. For eksempel vil beskrivelsen: Jeg har lagt mærke til, at der er mange konflikter børnene i mellem, begynde i domænet: Hvad fortæller børnene? Intentioner, interesser og optagethed. 12

13 Det er muligt at støtte iagttager(e) i at overveje indfaldsvinklen på sin fortælling ved spørgsmålet: Ud fra hvilket domæne vil du indlede beskrivelsen af din iagttagelse? Det er perspektivet på iagttagelsen, der afgør i hvilket domæne, der tales. Ændrer indholdet karakter foranlediger det at flytte rundt i de forskellige domæner med mulighed for at vende tilbage i tidligere betrådte domæner. Refleksionsfase Når iagttagelsen af deltagerne opfattes som værende tilfredsstillende beskrevet, indledes refleksionsfasen der, på samme måde som ovenfor, kræver at bevæge sig rundt i domænerne. Her stilles udforskende spørgsmål til den enkeltes tanker og handlinger ift. iagttagelsen og den kontekst, den indgår i. Fokus er på forskelle, positioner, virkninger m.m. samt prioriteringer. Der kan eksempelvis indledes ud fra spørgsmålet: Hvad af det vi har talt om indtil nu hæftede vi os særlig ved? Hvorfor? Svarene herfra vil være forskellige, og falde inden for de forskellige domæner, hvorfor det handler om at beslutte sig for i hvilket domæne refleksionen starter. Nedenfor gives eksempler på spørgsmål, der kan arbejdes med rundt i domænerne: 13

14 Hvilke forklaringer har du/i på, at..? Hvordan forstår du/i? Hvorfor er det vigtigt for jer at tale om? Hvordan bliver I opfattet, når? Hvis I nu skal opgive ideen om, at? Hvilken indflydelse har kaos et på børnene? Deres samspil? Hvornår lykkes det bedst for børnene, at..? Hvem af dem er mest påvirket af? Hvor stor forskellighed i børnenes rutiner fremmer/hæmmer? Kunne det tænkes at? Hvilken betydning har det for børnene, at? Analysefase Tredje fase åbner op for inddragelse af andres perspektiver, indhentning af viden fra andre (fag)- personer og/eller i en detaljeringsgrad at undersøge en given pædagogisk sekvens, eksempelvis overgang fra morgen til samling. Spørgsmål her kunne være: Hvis vi nu skulle se sagen fra forældrenes position, hvad skal vi da være opmærksomme på? Hvilke fagpersoner skal vi yderligere indhente svar fra? Hvilken teoretisk viden vil kunne kvalificere vores justering? Hvilke sammenhænge og forskelle kan vi se på tværs af de forskellige perspektiver? Ville det være en idé at.? Justeringsfase Konklusionen af refleksionen er eksemplificeret ved fjerde fase, og begynder som regel i domænet: Formål, pædagogiske mål og metoder, fordi en præcisering her angiver retning og ramme for, hvad vi vil/skal med den del af den pædagogiske praksis, vi har været optaget af, som for eksempel Måltidet, Nærværet eller Garderobe. 14

15 Det vil sige at indlede med spørgsmål som: Hvad er udfordringen som du/ I ser det? Hvad kunne være ønskeligt ud fra børnenes perspektiv? Hvilke dilemmaer vil mulige justeringer give? Hvilke håb? Hvad er formålet? Hvilke pædagogiske mål? Og fortsætte med spørgsmål ind i de øvrige domæner som eksempelvis: Hvordan vil børnene agere? Hvad gør vi her fra? Hvilken børneorganisering understøtter de pædagogiske mål bedst muligt? På hvilken måde er børnene medspillere? Hvor placerer vi os? Hvem skal informeres? Hvornår evaluerer de nye tiltag? Afrunding Gradvist med erfaringen vil det være muligt at vandre rundt i domænerne, og koble faserne med en større fleksibilitet end vejledningen lægger op til, f.eks. at reflektere umiddelbart over en beskrivelse eller indføre formålet med den fokuserede praksis, når deltagerne er begyndt at tænke fremadrettet. Det er værd at bemærke, at spørgsmål foreslået i et domæne kan benyttes i andre domæner, når betydningen i spørgsmålet ændres tilsvarende, f.eks. fra: Hvornår lykkes det bedst for børnene, at..? til: Hvornår lykkes det bedst for dig/jer, at..? 15

16 Anvendelse af metoden muliggør, at pædagogen tilegner sig professionskompetencer: Praksiskompetence, dvs. evne at indgå i et aktivt liv med børnene og mestre en pædagogisk praksis, der er planlagt, kan gennemføres og evalueres Didaktisk kompetence, dvs. evne at beskrive, tolke og begrunde pædagogiske handlinger frem mod mål Refleksionskompetence, dvs. evne at analysere, reflektere og vurdere egen praksis i relation til teorier, samt drøfte visioner, værdigrundlag, og forholde sig kritisk til modsigelser mellem det man vil (hensigt) og det man gør (praksis) Dale, Lars Erling: Pedagogisk professionalitet. Gyldendal 1989 Udviklet af Ingrid Thirifays Proceskonsultation, supervisor og coaching i ledelse, pædagogik og samarbejde 16

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere