Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg

2 Indhold 1. Vedtægtens område 3 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Spildevandsforsyningens indtægter 4 A. Tilslutningsbidrag 4 B. Vandafledningsbidrag 5 C. Særbidrag 8 D. Vejbidrag 8 E. Andre spildevandsanlæg 8 F. Udtræden af spildevandsforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg) 9 G. Genindtræden i spildevandsforsyningen 9 H. Ledningsbrud 10 I. Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Tilslutning m.m Fælles bestemmelser Tvistigheder og klager Ikrafttræden 11 side Bilag 1. Regulativ for tømning af bundfældningstanke (septiktanke m.v.) 2. Kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg 3. Opkrævning af særbidrag. 2

3 Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (lov nr. 281 af ) med senere ændringer i(lov nr af ) og senest lovændring nr. 902 af 4. juli 2013 har Silkeborg Spildevand A/S vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Silkeborg Spildevand A/S s spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttes spildevandsforsyningsselskabet. Silkeborg Kommune har godkendt vedtægten den (forventet dato). Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke m.v.). Spildevandsforsyningsselskabet betegnes i det følgende som spildevandsforsyningen. 1. Vedtægtens område. Vedtægten gælder for følgende hovedområder: 1. Eksisterende og kommende spildevandsanlæg under spildevandsforsyningen. 2. Tømning og behandling af slam fra bundfældningstanke (septiktanke m.v.). Under spildevandsforsyningen hører spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningen har endvidere ansvaret for at drive andre 1 spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen. I kloakerede områder er spildevandsforsyningen forpligtiget til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom. Silkeborg Kommune, afgør efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom indenfor et i spildevandsplanen udlagt kloakopland er i.h.t. miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 pligtige til at tilslutte sig spildevandsforsyningens anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen iht. denne vedtægts bestemmelser. Anlæg, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde med stikledninger i veje vejafvandingsanlæg, der kun har til formål at betjene vejens afvanding 2 påhviler vejenes ejere. De nærmere bestemmelser og vilkår for tømningsordningens etablering og drift fremgår af Regulativ for tømning af bundfældningstanke (septiktanke m.v.), vedlagt som bilag Spildevandsforsyningens budget og regnskab. Spildevandsforsyningens bestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for spildevandsforsyningen. Spildevandsforsyningen aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Spildevandsforsyningen udformer et særskilt regnskab for den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke m.v.). Regnskabet omfatter udgifter til etablering, drift og administration af ordningen samt indtægter fra de ejendomme, der omfattes af ordningen. 1 Andre erstatter private, som stod anført i tidligere betalingsvedtægt fra Eksempelvis hvor regnvandet nedsiver på egen grund, eller hvor spildevandsforsyningen etablerer regnvandsledning frem til sidste ejendom med ret til at aflede regnvand, og der er vejanlæg opstrøms, som skal afvandes. 3

4 3. Spildevandsforsyningens indtægter. Spildevandsforsyningens udgifter dækkes af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Tømningsordningens udgifter dækkes af årlige bidrag i form af tømningsbidrag. Størrelsen af tilslutningsbidrag reguleres årligt. De årlige bidrag fastlægges af spildevandsforsyningen og taksterne godkendes af Silkeborg Byråd én gang årligt. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningen. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningen eller et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. 3 Tilslutningsbidraget opkræves som et standardtilslutningsbidrag, der i 1997-priser udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme i byzone. For erhvervsejendomme i byzone er det bidragspligtige grundareal ejendommens matrikulære grundareal. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme såsom industri, håndværksvirksomheder, skoler, ungdomsboliger, institutioner, hoteller, kontorer og byggeri i øvrigt, der ikke kan henføres til beboelse alene. For erhvervsejendomme i landzone beregnes det bidragspligtige grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Det bebyggede areal, der indgår i beregningen, udgøres af samtlige bygninger, hvorfra der afledes spildevand eller regnvand til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. 1. Udstykning fra en ejendom, der er tilsluttet spildevandsforsyningen eller har betalt tilslutningsbidrag Ved udstykning fra en boligejendom, opkræves der supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når spildevandsforsyningen fører stik frem til den eller de frastykkede parcellers grundgrænse. For boligejendomme opkræves der standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag ved matrikulære udvidelser af boligejendomme, også selvom det er jomfrueligt areal, der overføres. Til gengæld er spildevandsforsyningen heller ikke forpligtiget til at føre stik frem ved matrikulær udvidelse af en bolig, der allerede er forsynet med stik. Hvis en opdimensionering af eksisterende stikledning er nødvendig efter denne matrikulære udvidelse kan spildevandsforsyningen opkræve denne ekstra udgift af grundejeren. Ved udstykning fra en erhvervsejendom i byzone opkræves der supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede ejendomme, hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 2 stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede ejendomme beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig oversti- 3 Tilslutningsbidrag opkrævet efter hidtidige regler udelukker, at der på ny opkræves sådant bidrag. Det vil altså sige, at de ejendomme, der allerede har betalt eller er blevet pålignet at betale tilslutningsbidrag, ikke kan opkræves igen. 4

5 ge det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. 2. Overførsel af areal til en erhvervsejendom, der er tilsluttet spildevandsforsyningen, eller har betalt tilslutningsbidrag Ved forøgelse af grundarealet ved arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning med et areal, der ikke tidligere har været tilsluttet spildevandsforsyningen eller har betalt tilslutningsbidrag til en erhvervsejendom i byzone, opkræves der supplerende tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for den samlede ejendom efter arealudvidelsen, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves der supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Afvigelse fra standardtilslutningsbidraget Spildevandsforsyningen kan rent undtagelsesvist fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Dispensation fra betaling af standardtilslutningsbidrag skal bero på en konkret vurdering. For ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningens anlæg for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen, dvs. når spildevandsforsyningen har ført stik frem til ejendommens grundgrænse. Tilslutningsbidrag for andre spildevandsanlæg, der kontraktligt er tilknyttet spildevandsforsyningen, forfalder til betaling ved en kontrakts underskrivelse (jf. bilag 2). Tilslutningsbidraget skal betales med den af spildevandsforsyningens fastsatte betalingsfrist. Årlig regulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Ved hvert regnskabsårs begyndelse reguleres foregående års takst i forhold til reguleringstallet pr. 1. oktober samme år. Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af takstbladet. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet spildevandsforsyningen, kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen eller afleder vand uden en permanent fysisk tilslutning til spildevandsforsyningen, betaler årligt vandafledningsbidrag, der dækker såvel anlægs- som driftsudgifter. Der kan opkræves særbidrag pr. m 3 for ejendomme, som tilleder spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Afledes der vand, uden at der har været et vandforbrug, beregnes vandafledningsbidraget ud fra den afledte vandmængde, som måles ved brug af en af spildevandsforsyningens krævet og godkendt vandmåler. 5

6 Der skal betales for alt spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, der ledes til spildevandsforsyningen selvom der ikke har været et vandforbrug og selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1. Et fast bidrag på maksimalt 500 kr. inkl. moms pr. år (i 2001-priser). Det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleres efter samme reguleringstal som tilslutningsbidrag. Der opkræves ét fast bidrag pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. 2. Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug eller pr. m 3 målt og afledt vandmængde, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser: Trappemodel Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for følgende vandforbrug: Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m 3 årligt pr. ejendom Trin 2: Vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 pr. ejendom Trin 3: Vandforbrug over m 3 årligt pr. ejendom Det er alene ejendomme 4, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår 5, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. trin 1. Boliger For boligenheder med vandmåler beregnes det variable vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug eller efter den afledte mængde multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For boligenheder uden vandmåler herunder stuehuse ved landbrug fastsættes et normalvandforbrug på 170 m 3 /år. Sommerhuse uden vandmåler sættes til 70 m 3 /år. Tilslutningstilladelse meddeles af Silkeborg Kommune, hvor bl.a. vilkår for tilslutningen fremgår. Silkeborg Kommune meddeler efterfølgende grundejeren, når stikledningen frem til ejendommens grundgrænse er etableret. 6 4 en ejendom, der vurderes som en enhed i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme dvs. dette betyder i praksis, at der med en ejendom menes den enhed, der har ét ejendomsnummer. Såfremt der for en ejendom er afgivet oplysninger relateret til mere end et kundenummer, skal Silkeborg Spildevand A/S opgøre vandforbruget for ejendommen for de oplyste kundenumre samlet, når den variable del af vandafledningsbidraget for ejendommen beregnes. 5 en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger. 6 Principielt skal alle ejendomme, der er tilsluttet spildevandsforsyningen have en tilslutningstilladelse. En tilladelse omfatter miljømyndighedens vurdering af spildevandet og efterfølgende tilladelse til at lede spildevandet til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Reelt vil det kun være en lille del af ejendommene, hvor der knyttes egentlige vilkår til tilladelsen. Dette skyldes først og fremmest, at en stor del af det spildevand, der kommer fra private husholdninger og virksomheder uden processpildevand, normalt har en ukompliceret sammensætning. For alle øvrige ejendomme, hvor der ikke særskilt meddeles en tilslutningstilladelse gælder, at den formelle tilslutningstilladelse anses for at være omfattet af ejendommens byggetilladelse meddelt efter byggelovgivningen. Byggetilladelsen omfatter en godkendelse af og vilkår for bl.a. ejendommens afløbsinstallationer og tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. I praksis vil der være tilfælde, hvor Silkeborg Spildevand A/S laver aftalerne direkte med grundejeren, herunder også fastlæggelse af tidspunkt for opkrævning. 6

7 Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug, under hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3 7. Der betales ikke vandafledningsbidrag af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Fradrag kræver, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, kan henføres til erhvervsdelen og ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre/udregne størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Udregningen skal godkendes af spildevandsforsyningen. For erhvervsejendomme uden vandmåler beregnes vandafledningsbidraget efter skønnet forbrug eller afledt mængde. Tilslutningstilladelse meddeles af Silkeborg Kommune, hvor bl.a. vilkår for tilslutningen fremgår. Silkeborg Kommune meddeler efterfølgende grundejeren, når stikledningen frem til ejendommens grundgrænse er etableret 8. Erhvervsejendomme, hvorfra der IKKE drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Der kan som ovenfor nævnt også opnås fradrag for vand, der medgår i produktionen eller anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget ved erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen for den procentandel af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter trin 1. Undtagelse for betaling af vandafledningsbidrag Der skal ikke betales vandafledningsbidrag for tilledning af tag- og overfladevand eller vand fra omfangsdræn. Spildevandsforsyningen kan i særlige konkrete tilfælde fritage for eller nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af Vand fra afværgepumpninger Filterskyllevand Kølevand - for afværgevand, filterskyllevand og kølevand under forudsætning af, at Afledningen skal være forbundet med færre omkostninger end for almindeligt spildevand Spildevandsforsyningen skal anvende forureneren betaler -princippet Miljømæssige hensyn skal tale for en fritagelse eller reduktion, for afværgevands vedkommende tillige samfundsmæssige hensyn 7 Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og 3, skal angive dette ved brug af Naturstyrelsens hjemmeside gælder fremadrettet, således at ejendomsejer alene skal lave en ny tilmelding, hvis der sker ændringer 8 Se under note 6 7

8 Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget beror på en konkret ansøgning og vurdering i hvert enkelt tilfælde. Genanvendelse af regnvand til eksempelvis toiletskyl og tøjvask Ved genanvendelse af regnvand til eksempelvis toiletskyl og tøjvask gælder følgende: Regnvandet skal opsamles i særlige VA-godkendte anlæg og anvendes til toiletskyl og tøjvask i overensstemmelse med regler i vandforsyningslovgivningen. Regnvandsdelen skal installeres af et autoriseret VVS-firma. Der skal opsættes måler på regnvandsdelen og betales vandafledningsbidrag af denne del, idet regnvandet efter brug til toiletskyl og tøjvask afledes til spildevandssystemet og dermed belaster renseanlægget. Overløb fra regnvandstanken skal håndteres på egen grund, såfremt ejendommen er udtrådt af spildevandsforsyningens regnvandsanlæg. Forfaldstidspunkt Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor tilslutning til spildevandsforsyningen finder sted eller hvor spildevandsløsningen for en ejendom, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen, tages i brug. Tidspunktet for opkrævning fastlægges nærmere af Silkeborg Kommune jf. meddelt tilslutnings- eller byggetilladelse 9. Indhentning af målerdata Brugere af ejendomme, der er tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, er pligtige til at afgive oplysninger om vandforbrug (målerdata) til spildevandsforsyningen. Ønsker en bruger ikke at medvirke ved aflæsning, kan spildevandsforsyningen skønne vandforbruget, men dog maksimalt fastsætte det skønnede vandforbrug til 600 m 3 pr. år. Bidrag for tømning af bundfældningstanke (septiktanke m.v.) Alle bundfældningstanke (septiktanke m.v.), der er omfattet af kommunens regulativ for tømning af bundfældningstanke (septiktanke m.v.), skal betale et årligt bidrag, der fastlægges af spildevandsforsyningen og godkendes af Silkeborg Byråd på grundlag af et budget for det pågældende år, jf. tømningsregulativet i bilag 1. For ejendomme omfattet af kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen er tømning af bundfældningstanken omfattet af det årlige vandafledningsbidrag, og er ikke omfattet af den fælles obligatoriske tømningsordning. Silkeborg Spildevand A/S foranlediger og bekoster tømning af bundfældningstanken. C. Særbidrag Særbidrag er et forhøjet vandafledningsbidrag pr. m 3 spildevand. Ejendomme er pligtige til at betale særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til meromkostninger samt til særlige foranstaltninger i forbindelse med spildevandsanlæggets etablering og drift. For fastsættelse af særbidrag henvises til bilag 3. D. Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde, ledninger og stik, der udelukkende tjener vejes afvanding, påhviler vejenes ejere. 1. Statsveje For de vejarealer, hvorfra der tilledes spildevand til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært 9 Se under note 6. 8

9 areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Der betales alene den variable del af bidraget. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. 2. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til spildevandsforsyningen på 8 % af de årlige anlægsudgifter til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. E. Andre spildevandsanlæg 1. Spildevandsforsyningens overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg Silkeborg Byråd kan i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi og evt. gæld modregnes i godtgørelsen. Der opkræves tilslutningsbidrag for de ejendomme, der nu med overtagelsen tilsluttes spildevandsforsyningen. Ejendomme, der hermed indtræder i spildevandsforsyningen, betaler efter overtagelsen vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationskommissionen. 2. Spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat kloakering ved privat byggemodning kræver Silkeborg Kommunes tilladelse. Kommunen fastsætter jf. miljøbeskyttelseslovens 32 og 28, hvilke områder, der skal kloakeres og tidspunktet for kloakeringen. Ved tilladelsen skal tekniske krav, kvalitetssikring m.v. opfyldes i henhold til spildevandsforsyningens bestemmelser, se endvidere kapitel 5. Hvis anlægget forudsættes overtaget af spildevandsforsyningen, træffes der, forinden anlæggets udførelse, aftale mellem spildevandsforsyningen og bygherren om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved spildevandsforsyningens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag og et fast bidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser. 3. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningens spildevandsanlæg Ved tilslutning af andre spildevandsanlæg, som opretholdes som andre anlæg, fastsætter spildevandsforsyningen et tilslutningsbidrag, der afspejler spildevandsforsyningens udgifter ved tilslutningen. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme 10 De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag og et fast bidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser. 10 Ejere af ejendomme, der er beliggende udenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland, kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Giver kommunen tilladelse, skal der indgås en skriftlig aftale mellem grundejeren og spildevandsforsyningen herom. Ejeren skal afholde alle de med tilslutningen forbudne udgifter, herunder drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til det af spildevandsforsyningens anviste tilslutningssted, samt indhente alle nødvendige tilladelser til dette. Spildevandsforsyningen opkræver derimod ikke tilslutningsbidrag for ejendommen. Når ejendommen er tilsluttet betaler ejeren vandafledningsbidrag og det faste bidrag i overensstemmelse med denne vedtægts almindelige regler. Ved førstkommende revision af kommunens spildevandsplan medtages ejendommen i et kloakopland som et andet anlæg. 9

10 F. Udtræden af spildevandsforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg) 1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Silkeborg Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af spildevandsforsyningens kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan spildevandsforsyningen foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal eller tillagt grundareal 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 2. Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningen Hvis spildevandsforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningen, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation spildevandsforsyningen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 3. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Silkeborg Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor Byrådet er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningen, kan spildevandsforsyningen fastsætte en frist for accept af tilbud om tilbagebetaling. G. Genindtræden i spildevandsforsyningen En ejendom, der tidligere er udtrådt af spildevandsforsyningens spildevandsanlæg helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, spildevandsforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud Der kan ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud, den vandmængde, der er udstrømmet fra ledningsbruddet samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. I. Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Giver Silkeborg Byråd ejere af helårsboliger påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 (lbk.nr af ) om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, ledsages påbuddet af et tilbud om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen. Tilbuddet kan kun gives til ikke-kloakerede helårsboliger. Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen indebærer, at spildevandsforsyningen på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der opfylder påbuddet. 10

11 Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger og bundfældningstanke m.v. på ejendommen, der er nødvendige for ejendommens tilkobling til anlægget, samt afholder udgifter til el og vandforsyningsvand til den valgte renseløsning. Spildevandsforsyningen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke, der er nødvendige for den decentrale renseløsning og afholder omkostninger hertil. Det etablerede anlæg er privatejet, og de nærmere bestemmelser om forholdet mellem spildevandsforsyningen og ejeren af ejendommen fremgår af en standardkontrakt vedlagt som bilag 2. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. 4. Tilslutning m.m. Når et områdes byggemodning er godkendt af Silkeborg Byråd, forestår spildevandsforsyningen detailprojektering og udførelse af spildevandsanlægget, herunder etablering og placering af stikledninger frem til grundgrænsen. Spildevandsforsyningen udarbejder en byggemodningsaftale både ved offentlige og private byggemodninger. I den private byggemodningsaftale stilles krav til at udstykkeren skal stille sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden byggemodningen igangsættes i marken. Afsætning af skel, vejlinjer m.m., der er nødvendige for ledningsanlæggets etablering, forestås af udstykkeren. Som hovedregel forsynes en ejendom kun med én stikledning til henholdsvis regnvand og spildevand. Hvor regnvandet nedsives forsynes ejendommen kun med en spildevandsstikledning. Hvis en grundejer ønsker mere end én stikledning frem til en ejendoms grundgrænse kan spildevandsforsyningen etablere en sådan ledning mod at grundejeren betaler de faktiske omkostninger ved udførelse af den ekstra stikledning. Spildevandsforsyningen har fastsat et administrationsgrundlag med hensyn til definitioner, drift og vedligeholdelse m.v. for spildevandsforsyningens ledninger og private stikledninger. 5. Fælles bestemmelser. Udgifter ved sløjfning af septiktanke i tilfælde af kloakering og lignende samt ved kommunens påbud om separering af fællesledningssystem på privat grund, herunder etablering eller fornyelse af skelbrønde, afholdes af grundejerne. Omlægning af dræn er spildevandsforsyningen uvedkommende. Kun hvor årsagen til omlægning eller retablering af dræn alene kan henføres til spildevandsanlæggets etablering, afholdes udgifterne af spildevandsforsyningen. Spildevandsforsyningen kan yde henstand med betalingen mod indgåelse af en individuel afdragsordning tillagt renter. Såfremt der ikke betales rettidigt, beregnes rente med diskontoen + 7 % p.a. fra forfaldsdagen. Hvis spildevandsforsyningen må opkræve sin fordring via ekstern instans eller domstolenes mellemkomst pålægges grundejeren samtlige omkostninger til inddrivelsen, herunder både fogedretsgebyrer og inkassosalærer. Grundejeren kan ved anmodning herom, indsætte en eventuel lejer som modtager af fakturaer ved samtidig underskrivelse af erklæring på, at grundejeren hæfter for betaling, såfremt lejer ikke overholder sine betalingsforpligtigelser. 11

12 Spildevandsforsyningen kan med Silkeborg Byråds godkendelse foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 6. Tvistigheder og klage. Eventuelle tvistigheder om og fortolkning af regler i denne vedtægt afgøres af spildevandsforsyningen. Spildevandsforsyningens 11 afgørelser og vedtagelser i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 7. Ikrafttræden. Vedtægten træder i kraft den Samtidig ophæves Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg af Således vedtaget af Silkeborg Spildevand A/S den (forventet dato) Søren Kristensen Bestyrelsesformand, Silkeborg Spildevand A/S Kim Harreskov Direktør, Silkeborg Spildevand A/S Således godkendt af Silkeborg Kommune, den (forventet dato) Hanne Bæk Olsen Borgmester, Silkeborg Kommune Jann Hansen Ordførende direktør, Silkeborg Kommune 11 Loven er ikke konsekvensrettet på dette sted, men det bør være forsyningens afgørelser, idet de kommunale afgørelser, der henvises til i loven og gengives i betalingsvedtægten ikke træffes med hjemmel i betalingsloven men med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. 12

13 Bilag 1. Regulativ for tømning af bundfældningstanke (septiktanke m.v.) Formål og grundlag 1. For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke, fastsætter kommunalbestyrelsen følgende bestemmelser for den fælles obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke i Silkeborg Kommune. Bek. nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Lbk. nr. 281 af 22. marts 2007, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, med senere ændringer Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S Silkeborg Kommune er myndighed indenfor området, hvor Silkeborg Spildevand A/S er driftsansvarlig. Regulativets gyldighedsområde 2. Bestemmelserne i dette regulativ omfatter som udgangspunkt alle ejendomme i Silkeborg Kommune, som ikke er tilsluttet Silkeborg Spildevand A/S spildevandsanlæg, og hvor der i forbindelse med afløbssystemet forefindes en eller flere bundfældningstanke. Stk. 2. Regulativets bestemmelser gælder ikke for samletanke, køkken- og gennemløbsbrønde, sandfiltre eller lignende indretninger. Tilslutning 3. Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, som er omfattet af dette regulativ, har som udgangspunkt pligt til at lade tanken tømme og kontrollere efter bestemmelserne i dette regulativ. Stk. 2. Den enkelte ejendom indtræder i ordningen i forbindelse med vedtagelsen af nærværende regulativ, og ordningen er obligatorisk for alle omfattede ejendomme, når regulativet er vedtaget. Stk. 3. Ved tilladelse til etablering af en ny bundfældningstank sørger Silkeborg Kommune for at den tilmeldes tømningsordningen. Stk. 4. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke ejendommens ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler. Dispensation 4. Der gives som udgangspunkt ikke dispensation fra dette regulativ. Silkeborg Kommune er dog indstillet på at meddele dispensation fra regulativet, hvis der knytter sig specielle forhold til ejendommen, f.eks. at den er ubeboet i et eller flere år. I så fald skal der foreligge dokumentation for, at der ikke er noget vandforbrug på ejendommen. En dispensation skal som udgangspunkt være miljømæssigt betinget. Det påhviler ejendommens ejer igen at tilslutte sig den obligatoriske tømningsordning, så snart ejendommen er beboet, benyttet eller der sker ejerskifte. Dispensation fra ordningen kan ligeledes meddeles, hvis en ejendom har et dokumenteret vandforbrug, der ligger under 20 m 3 årligt. Den årlige tømning vil ved dispensation blive erstattet med en tømning hvert andet år. Såfremt vandforbruget stiger til over 20 m 3, bliver tømningsfrekvensen øget, så bundfældningstanken tømmes hvert år. Det påhviler ejendommens ejer, at meddele øget vandforbrug til Silkeborg Spildevand A/S. 13

14 Ligeledes kan der gives dispensation til at udtræde af tømningsordningen, hvis miljømæssige forhold taler herfor. Det kan være når der er behov for at få tømt bundfældningstanken oftere end en gang årligt. I sådanne tilfælde skal en tømningsattest udfyldes og indsendes til kommunen. Tømningsattesten er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ønskes en dispensation fra ordningen, sendes en skriftlig ansøgning til Silkeborg Kommune med begrundelse for dispensation. Adgangsforhold 5. Det påhviler ejeren af den af regulativet omfattede ejendom at sørge for, at der er adgang til bundfældningstanken for Kommunens tilsynsmedarbejdere og for tømningsentreprenører i tidsrummet kl Det indebærer, at der skal være fri adgang til tanken, og at arealet omkring tanken holdes ryddeligt, så der ikke er risiko for skader på bygninger, planter, hegn mv., i forbindelse med tømning og inspektion. Såfremt entreprenøren ikke har haft mulighed for at tømme bundfældningstanken på tidligere annoncerede tidspunkter, vil ejendommens bundfældningstank blive tømt udenfor rute. Grundejer vil blive varslet på ny og har pligt til at sørge for adgang. 12 Stk. 2. Der skal anvises en kørefast vej indtil 45 meter fra bundfældningstanken. Beplantning langs vejog køreareal til ejendommen skal beskæres, så der er min. 3 meter fri passage i bredden og 4 meter i højden. Stk. 3. Alle nye bundfældningstanke med tilhørende dæksler skal være indrettet således, at der er ubesværet mulighed for inspektion og tømning. Dæksel skal føres i terræn, og være tætsluttende. På eksisterende tanke må dækslet maksimalt veje 50 kg. Ved ombygning af tank/anlæg eller nyanlæg må dækslet maksimalt veje 25 kg. Tanke, hvor dækslet ligger under terræn og/eller vejer over 50 kg., skal fritlægges og dækslet skal løftes af inden tømning. Stk. 4. Nye tankes placering skal opmåles med GPS af en autoriseret kloakmester eller en landinspektør, hvorefter opmålingen (UTM koordinaterne) sendes til Silkeborg Kommune og Silkeborg Spildevand A/S. Alternativt skal tankens nøjagtige placering vises på et målfast kort. Tømning 6. Tømning af tanke sker ved både helårsboliger og sommerhuse en gang om året med slamafvandingsbiler. Ejer af ejedommen er forpligtet til at tage vand retur svarende til tankens størrelse. Stk. 2. Tømning foretages efter forudgående annoncering på forsyningens hjemmeside. Tømningen vil foregå i tidsrummet 7-18 på hverdage, og vil for så vidt muligt ske inden for de samme 14 dage hvert år. Stk. 3. Silkeborg Kommune kan efter nærmere vurdering reducere tømningshyppigheden til hvert andet år eller øge den igen til hvert år, f.eks. efter dispensation ved lavt vandforbrug. 12 Procedure for en ejendoms tømning af tank: 1. Almindelig tømning varsles ejeren 14 dage før 2. Er der ikke adgang til tanken opkræves ejeren 1. forgæves kørsel og en varsling om at tanken vil blive tømt dage efter. 3. Det kan blive nødvendigt at opkræve 2. forgæves kørsel, hvis der fortsat ikke er adgang til tanken. 4. Silkeborg Spildevand A/S skriver til ejeren uanset om der har været forgæves kørsel én eller to gange, at tanken vil blive tømt udenfor rute i en opsamlingsrute. Taksten fremgår af takstbladet, som en tømning af tank med lille bil/traktor/slamsuger 14

15 Stk. 4. Såfremt den årlige tømning viser sig ikke at være tilstrækkeligt for at sikre tankens funktion, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere det antal tømninger, der sikrer en optimal drift af tanken. Ekstra tømninger kan rekvireres hos tømningsentreprenør eller et andet slamsugerfirma. Stk. 5. Ekstratømninger fritager ikke den enkelte grundejer for at deltage i og betale til den fælles obligatoriske tømningsordning. Udgift til ekstratømninger afregnes mellem grundejeren og det slamsugerfirma, der har tømt tanken. Stk. 6. Ejendomme, hvor tømning med et specielt rengjort køretøj er nødvendigt, skal dette aftales skriftligt med Silkeborg Spildevand A/S eks. ved SPF svinebesætning. Stk. 7. Såfremt den årlige obligatoriske tømning aflyses, fordi tanken er tømt af andet firma, skal dokumentation herfor indsendes til Silkeborg Spildevand A/S. Først når Silkeborg Spidlevand A/S har modtaget dokumentation for tømning, kan tømningen og opkrævning for tømning tilbagebetales. Sker denne hændelse flere år i træk, vil ejendommen uanset at tanken er tømt, blive tømt igen og opkrævet gebyr for tømning. Stk. 8. I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning. Stk. 9. Hvis adgangsforholdene ikke er i orden, dækslet er for tungt eller er nedgravet, vil tanken ikke blive tømt, og der vil ud over det almindelige tømningsbidrag blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Efter et nyt varsel til ejeren vil en ny tømning blive forsøgt. 13 Grundejerens ansvar 7. Vedligeholdelse og reparationer af bundfældningstank og øvrigt afløbssystem påhviler grundejeren og skal udføres løbende. Dog vil dele af afløbssystemet efter 7a i betalingsloven skulle vedligeholdes og drives af spildevandsforsyningen, når der er tale om en grundejers kontraktlig medlemskab af spildevandsforsyningen. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken og afløbssystemet fungerer miljømæssigt forsvarligt. 14 Stk. 2. I forbindelse med tømning kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres på tømningsadressen og hos Silkeborg Kommune. Det er grundejerens pligt straks at få udbedret påviste fejl og mangler. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. I tilfælde hvor der skal laves væsentlige ændringer skal grundejer ansøge kommunen, der afgør om renoveringen kræver fornyet tilladelse. Kommune vurderer sagen ud fra retningslinjer for renovering af bundfældningstanke. Stk. 3. Afmelding fra ordningen finder sted, såfremt ejendommen tilsluttes Silkeborg Spildevand A/S spildevandsanlæg eller nedrives. Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne forhold. Stk. 4. Samtlige afløb med husspildevand skal tilsluttes bundfældningstanken. 13 Se i øvrigt 5 og hertil hørende note herunder affald, som ikke hører til i et afløbssystem eksempelvis klude, vatpinde, bind m.m. I disse tilfælde vil proceduren for en ejendoms tømning af tank være: 1. Almindelig tømning varsles ejeren 14 dage før 2. Er der eksempelvis klude i tanken, vil ejeren blive opkrævet for 1. forgæves kørsel og ejeren varsles om at tanken vil blive tømt med en slamsuger udenfor rute dage efter varslingen. Takstens fremgår af takstbladet. 15

16 Betaling 8. For deltagelse i tømningsordningen opkræves den enkelte ejendom et af spildevandsforsyningens fastsatte bidrag. Bidraget er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S. Bidragets størrelse fremgår af takstbladet for Silkeborg Forsyning A/S. Bidraget dækker udgiften til tømning, transport og bortskaffelse af slam, samt administration af ordningen. I tilfælde, hvor der meddeles fritagelse fra den obligatoriske tømningsordning, fordi der er et miljømæssigt behov for at få tømt bundfældningtanken oftere end én gang årligt, opkræves den enkelte ejendom ikke længere bidrag. Ligeledes opkræves der ikke bidrag, når der er givet fritagelse fra den obligatoriske tømningsordning, fordi ejendommen er ubeboet. Stk. 2. Som udgangspunkt er prisen for en tømning ens, men kan i særlige tilfælde variere efter forholdene på ejendommen. Standardtaksten gælder for tanke på op til 3m 3. For tanke på over 3m 3 opkræves en m 3 pris for det volumen, der overstiger 3m 3. Priser fremgår af takstbladet for Silkeborg Forsyning A/S. Stk. 3. Hvor bundfældningstankens størrelse eller placering påfører Silkeborg Forsyning A/S ekstraomkostninger ved tømning, der overstiger det fastsatte bidrag, videresendes regningen for ekstraomkostningerne til ejendommens ejer. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for 1. og 2. forgæves kørsel. Ligeledes fastsættes gebyr for tømning udenfor rute for de ejendomme, hvor der ikke tidligere i tømmeåret har været adgang jf. 5. Gebyrerne fremgår af takstbladet. Tilsyn, håndhævelse mv. 9. For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i den til hver tid gældende bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, samt den til hver tid gældende lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Overtrædelse af regulativet kan straffes med bøde jf. kap. 17 i bekendtgørelse nr af 11. december Ikrafttrædelse 10. Nærværende regulativet træder i kraft den Stk. 2. Eksisterende regulativ af 1. april 2011 ophæves. 16

17 Bilag 2. Kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Kontrakt I henhold til 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. mellem Silkeborg Spildevand A/S (herefter: spildevandsforsyningen ) og Ejer/ejere, (navn(e)) (herefter: ejeren ) af ejendommen (adresse og matr.nr.) (herefter: ejendommen ) om 17

18 ejerens medlemskab af spildevandsforsyningen, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter anlægget ), der rensemæssigt opfylder Silkeborg Kommunes påbud af den. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1 Spildevandsforsyningen er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, således at det rensemæssigt opfylder det af Silkeborg Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4, udstedte påbud. Udførelse 2 Spildevandsforsyningen forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen. 3 Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder ejeren for egen regning ledningerne frem til bundfældningstank/tanke. For egen regning udfører og vedligeholder ejeren endvidere bundfældningstanken/tankene, hvis bundfældning kræves. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning, forestår spildevandsforsyningen etablering af pumpen. I andre tilfælde forestår ejeren etableringen af pumpen. Spildevandsforsyningen udfører selve tilkoblingen til anlægget, såfremt de fornødne ledninger m.v. efter spildevandsforsyningens instrukser er lagt senest 30 dage efter, at spildevandsforsyningen har anmodet ejeren herom. Drift 4 Spildevandsforsyningen forestår anlæggets drift, herunder eftersyn og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstanke. 5 Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter spildevandsforsyningens instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til spildevandsforsyningen. 6 Ejeren er endvidere forpligtet til at følge spildevandsforsyningens instrukser 15 om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift. Vedligeholdelse 7 Spildevandsforsyningen forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af ejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af spildevandsforsyningen efter 3. 8 Spildevandsforsyningen er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets rensemæssige kapacitet. 15 Instrukser kan være i form af en folder om anlæggets pumpestation, hvad der må puttes i afløbet, for at spildevandsanlægget fungerer hensigtsmæssigt og uden driftsproblemer. Det kan også være oplysninger/instrukser fra firmaerne, som leverer de minibiologiske renseanlæg til Silkeborg Spildevand A/S, samt oplysninger om hvem ejeren skal kontakte, hvis der opstår problemer med anlægget. 18

19 Ansvarsforhold 9 Spildevandsforsyningen kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens eller personer i dennes husstands eller dennes ansattes side, herunder ansatte, der alene er ansat til at bistå i den private husholdning 10 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11 Ejeren holder til enhver tid spildevandsforsyningen orienteret om, hvilke forsikringer der er tegnet for ejendommen. Med mindre andet konkret aftales, skal anlægget være omfattet af samtlige de for ejendommen tegnede forsikringer, og ejeren accepterer, at spildevandsforsyningen hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at spildevandsforsyningen får meddelelse herom, at spildevandsforsyningen er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for selskabet, samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til spildevandsforsyningen, idet spildevandsforsyningen udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er spildevandsforsyningen uvedkommende. Adgangsforhold 12 Ejeren er forpligtet til at lade spildevandsforsyningen forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give spildevandsforsyningen - eller den som spildevandsforsyningen måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. Betaling 13 Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag som består af et fast bidrag og et variabel bidrag efter målt vandforbrug eller efter et normalvandforbrug på 170 m 3 multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1 for boligenheder fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til spildevandsforsyningen spildevandsanlæg, jf. de herom til enhver tid gældende regler, p.t. i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v Ejerforhold 14 Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens 38 og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over anlægget. Kontraktens ophør 15 Hvis ejendommen senere kloakeres, således at anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner spildevandsforsyningen vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til spildevandsforsyningen. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af anlægget kan spildevandsforsyningen dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Såfremt anlægget efter spildevandsforsyningens skøn kan anvendes i forbindelse med tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, fjernes anlægget ikke, og denne kontrakt forbliver i kraft. 19

20 16 Denne kontrakt er, bortset fra den i 15 beskrevne situation, uopsigelig fra spildevandsforsyningens side. Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. bliver ophævet, uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. Fra ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal ejeren til spildevandsforsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 17 Denne kontrakt tinglyses af spildevandsforsyningen på ejendommen og gælder tilsvarende for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 18 Såfremt kontrakten ophører, foranlediger spildevandsforsyningen kontrakten aflyst. Den Den Silkeborg Spildevand A/S Ejeren Den Medejer Bilag: Forsikring på ejendommen jf Ejer eftersender bilag, da forsikring først kan tegnes hos ejerens forsikringsselskab, når anlægget er etableret. Bilaget tinglyses sammen med kontrakten og tegning som udført på ejendommen. 20

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere