Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006

2 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse om betalingsregler m.v. nr.716 af 23. juni 2001 med efterfølgende ændringer er vedtaget en betalingsvedtægt, gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Vedtægten er endvidere gældende for ejendomme, som har kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen eller på anden måde er tilknyttet kloakforsyningen. Vedtægten har til formål at fastsætte, hvorledes udgifterne til drift og anlæg af kommunens kloaksystem, pumpestationer og renseanlæg dækkes. KAPITEL 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende offentlige spildevandsanlæg under Ikast-Brande Kommunes kloakforsyning inden for områder, som til enhver tid er omfattet af den vedtagne spildevandsplan. Vedtægten omfatter også modtagelse af slam og spildevand på kommunale renseanlæg, fra septiktanke, bundfældningstanke og samletanke, samt filterskyllevand og vand fra afværgepumpninger. Kloakforsyningen er en forsyningsvirksomhed, der administreres af Ikast-Brande byråd og finansieres af bidrag fra ejerne af de ejendomme, veje m.m., der er tilsluttet de offentlige spildevandsanlæg eller kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen. Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg, der er tilsluttet kloakforsyningen. Ved kloakering i vej- eller stiarealer, hvor der etableres kloak før vej- eller stianlægget og befæstelsen skal etableres umiddelbart efter kloakanlægget, henhører den del af udgravningen der indgår i vejens eller stiens normale befæstelsesopbygning til vej- eller stianlægget. Der er tilslutningspligt for ejendomme, veje m.m. inden for de områder, der er omfattet af den gældende spildevandsplan, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen til den enkelte ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Ikast-Brande kommune fastsætter tidspunktet for tilslutningens gennemførelse, og kan til enhver tid stille nærmere vilkår for tilslutningen. Brugerne af de offentlige spildevandsanlæg og de private anlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt er knyttet til kloakforsyningen jf. lovens 7a, skal betale tilslutningsbidrag og årlige bidrag i henhold til bestemmelserne i denne vedtægt. For alle øvrige private spildevandsanlæg påhviler udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Udførelse, drift og vedligeholdelse af et spildevandsanlæg, der alene har til formål at aflede vejvand fra en offentlig vej, påhviler vejmyndigheden. På tilsvarende måde påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, at sørge for vejens afvanding.

3 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 3 af 11 KAPITEL 2 Kloakforsyningens budget og regnskab Byrådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab fremstår på selvstændige konti i kommunens regnskab og revideres sammen med dette. Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet (efter lovens 7a) et offentlig spildevandsanlæg, udgifter til udbygning af disse anlæg samt indtægter fra afledere af spildevand. Under driftsudgifterne hører udgifter til anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. Lån, der ydes over kommunens mellemregningskonto for kloakforsyningen, forrentes med den til enhver tid gældende indskudsbevisrente. På samme måde forrentes de midler på kloakforsyningens mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. Der kan over kloakforsyningens regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter vedrørende kloakanlæggenes udbygning, i overensstemmelse med den til enhver tid af byrådet vedtagne investeringsplan og spildevandsplan. KAPITEL 3 Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens årlige anlægs- og driftsudgifter m.v. dækkes af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, som består af et fast og et vandmængdevægtet bidrag, samt særbidrag og vejbidrag. TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidraget betales af ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg eller betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget betales af grundejeren. Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget er et standardtilslutningsbidrag, der pr. 1. juli 1997 er på kr. ekskl. moms pr. boligenhed. For erhvervsejendomme svarer hver påbegyndte 800 m 2 grundareal til en boligenhed. En erhvervsejendom defineres som en ejendom, der ikke kan henregnes til beboelse alene. Herunder hører således bl.a. blandet bolig og erhverv. Desuden regnes landbrugsejendomme med spildevandsafledning fra driftsbygninger til den offentlige kloak som erhvervsejendomme. For bebyggede erhvervsejendomme i landzone, der indrages i spildevandsplanen, fastsættes det bidragspligtige grundareal ud fra det bebyggede areal, hvorfra der skal afledes spildevand eller tag- og overfladevand til det offentlige spildevandsanlæg, og en skønnet bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i byzone. For ubebyggede erhvervsgrunde i landzone regnes med det tilladelige bebyggelsesareal eller kommunen skønner et bebygget areal. Et sådant skøn baseres på, hvad der normalt bebygges på en ejendom af den pågældende størrelse, og hvad der i givet fald kan opnås byggetilladelse til. Det bidragspligtige grundareal kan dog ikke overstige ejendommens

4 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 4 af 11 faktiske grundareal eksklusive matrikulært udlagte vejarealer. Tilslutningsbidrag for ejendomme i landzone kan ikke overskride det bidrag, der kan beregnes for tilsvarende ejendomme i byzone. For ejendomme, der ikke har tilslutningsmulighed for tag- og overfladevand, udgør tilslutningsbidraget 60 pct. af det ovenfor anførte standardtilslutningsbidrag. Overfladevand fra befæstede arealer og tagflader samt drænvand må ikke tilledes offentlig kloak fra sådanne ejendomme. Ovennævnte bidrag reguleres hvert år pr. 1. januar i takt med Danmarks Statistik pr. 1. september det forudgående år beregnede reguleringsindeks for jordarbejder. Bidragets størrelse fremgår af takstbladet, der hvert år godkendes af byrådet sammen med budgetvedtagelsen. Supplerende tilslutningsbidrag Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse og etablerer skelbrønd. Ved ændring af beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme efter ændring i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter bestemmelser om dispensation før udstykningen, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet selvstændigt for den frastykkede ejendom. Hvis en erhvervsejendom matrikulært udvides herunder ved arealoverførelse med et areal, der ikke tidligere har været kloakeret, opkræves ligeledes et supplerende tilslutningsbiddrag svarende til forskellen på det, der kunne opkræves for ejendommen før ændringen i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kan opkræves efter ændringen. Ved forøgelse af det bebyggede areal for en erhvervsejendom i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Dispensation Byrådet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end svarende til de faktisk afholdte udgifter. Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til kontant betaling når en ejendom, herunder ubebyggede grunde, kan tilsluttes et offentligt spildevandsanlæg. Det vil sige, når kloakforsyningen har ført stik frem til grundgrænsen. Ikast-Brande Kommune fastsætter den seneste rettidige indbetalingsdag. For ubebyggede grunde i landzone kan tilslutningsbidraget tidligst opkræves, når der foreligger en tilladelse efter lov om planlægning til udstykning og/eller bebyggelse af grunden. For ejendomme, der kontraktligt bliver knyttet til kloakforsyningen jf. lovens 7a, forfalder tilslutningsbidraget ved kontraktens indgåelse.

5 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 5 af 11 VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidraget er et enhedsbidrag, der er ens for alle, og som dækker såvel anlægs- som driftsudgifter i kloakforsyningen. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsanlæg eller som er kontraktlig tilknyttet kloakforsyningen betaler vandafledningsbidrag. Private anlæg, der er overtaget af kloakforsyningen, eller er tilsluttet kloakforsyningens anlæg, betaler vandafledningsbidrag efter de samme regler som øvrige ejendomme. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder for eksempel spildevand, der fremkommer i forbindelse med fabrikationsprocesser, vand fra afværgeboringer og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder. Der kan for eksempel være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidragets størrelse Bidraget fastsættes af byrådet en gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens budget. Vandafledningsbidraget er et bidrag gældende for det kalenderår, i hvilket bidraget opkræves. Vandafledningsbidraget består af to dele: Et fast bidrag. Et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Den faste bidragsdel opkræves pr. spildevandsstikledning der er ført frem til grundgrænsen. Den faste bidragsdel fastsættes som et beløb svarende til max. 30 gange den variable m 3 -takst, dog højst 400,00 kr, excl. moms pr. stikledning, prisniveau 1. juni Som reguleringsindeks anvendes det, af Danmarks Statistik pr. 1. september det foregående år, beregnede indeks for jordarbejder. Det årlige, variable bidrag beregnes som et bidrag pr. m³ med den bidragspligtige vandmængde. Byrådet fastsætter en gang årligt det variable bidrag og det faste bidrag i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende regnskabsår. Bidragets størrelse, opdelt på fast og variabel bidragsdel, fremgår af det gældende takstblad. Bidragspligtig vandmængde For en ejendom, hvor der er krævet installeret vandmåler i henhold til vandforsyningsloven, beregnes vandafledningsbidraget efter det målte vandforbrug. Vandafledningsbidrag kan afregnes efter måler opsat uden krav herom. I disse tilfælde betales bidraget efter målt forbrug under forudsætning af, at måleren er godkendt. For ejendomme, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsætter Ikast-Brande Kommune vandforbruget ved et skøn. For erhvervsejendomme mv. beregnes vandafledningsbidraget efter målt forbrug. En erhvervsejendom kan efter ansøgning fritages for vandafledningsbidrag af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det offentlige spildevandsanlæg. Forbrugeren skal i sådanne tilfælde selv, ved bimåler eller på anden vis, godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget for vandafledningsbidrag. Den bi-

6 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 6 af 11 dragspligtige vandmængde kan også fastlægges ved måling af den afledte spildevandsmængde. Målemetoden skal godkendes af kommunen. For et landbrug uden godkendt vandmåler, som Ikast-Brande kommune har registreret med erhvervsmæssigt dyrehold, fastlægges vandafledningsbidraget efter et skøn. Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget På baggrund af modtaget ansøgning kan byrådet efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde vælge at fritage eller nedsætte vandafledningsbidraget ved: Opsamling af regnvand i VA-godkendte anlæg, og genanvendelse til toiletskyl og tøjvask Tilledning af vand fra afværgepumpninger På baggrund af modtaget ansøgning kan byrådet efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde vælge at nedsætte vandafledningsbidraget ved: Tilledning af filterskyllevand Tilledning af kølevand Vandmålere Vandmålere skal være typegodkendte, og indgå i en godkendt kontrolordning. Forbrugerne skal en gang årligt aflæse og indberette målerstanden. Ved udskiftning af målere skal forbrugeren give meddelelse om nyt målernummer og den gamle og den nye målestand. Ved privat vandforsyning skal kommunen godkende vandmåleren. Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor vandafledningen påbegyndes. Der opkræves ácontobidrag på baggrund af forrige års forbrug, med efterfølgende regulering, når aflæsning foreligger. Betaling sker i rater via kommunens betalingssystem. SÆRBIDRAG Byrådet kan bestemme, at en erhvervsejendom skal pålignes særbidrag som et forureningstillæg for afledning af særlig forurenet spildevand. Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand, der i sin sammensætning afviger væsentligt fra almindeligt spildevand, og er årsag til forøgede anlægs- og driftsudgifter ved spildevandsanlæggenes etablering og drift. Særbidraget baseres på spildevandets koncentrationer af organisk kulstof (COD), næringssalte (kvælstof og fosfor) og olie/fedt.

7 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 7 af 11 Særbidraget beregnes efter følgende: Hvor: Flow: Bidragspligtige vandmængde målt i m 3 /år. COD: Mål for den iltmængde i mg/l, der skal anvendes ved kemisk nedbrydning af det organiske materiale i spildevandet. Total-P: Indholdet af fosfor målt i mg/l i spildevandet. Total-N: Indholdet af kvælstof målt i mg/l i spildevandet. Olie/fedt: Indholdet af olie og fedt målt i mg/l i spildevandet. Middelkoncentrationen for den enkelte stofgruppe (COD, Total-P, Total-N og olie/fedt) beregnes som den midlede værdi af foretagne døgnmålinger. Ud fra middelkoncentrationen og den bidragspligtige vandmængde beregnes særbidraget for hver enkelt stofgruppe. Formlen til beregning af særbidraget for hver enkelt stofgruppe anvendes kun, hvis særbidraget for den pågældende stofgruppe er større end 0. Hvis særbidraget for en eller flere stofgrupper beregnes til en negativ værdi sættes denne til 0 for den eller de pågældende stofgrupper. Det samlede særbidrag beregnes ved summation af særbidraget for hver enkelt stofgruppe. Særbidrag fra den eller de stofgrupper, der angiver en negativ værdi medtages ikke ved summationen. Afregningsgrundlaget for særbidrag fastlægges som minimum ud fra 2 gange 3 på hinanden følgende døgnmålinger af den bidragspligtiges spildevandsudledning. Døgnmålingerne udføres af et DANAK godkendt laboratorium efter Kloakforsyningens valg. Udgiften til prøveudtagning og analyse afholdes af Kloakforsyningen. Ønsker den bidragspligtige udtagning og analyse af spildevandsprøver ud over de af Kloakforsyningen fastlagte, afholdes udgiften til disse prøver af den bidragspligtige. Virksomheden skal efter aftale med kommunen etablere og bekoste de nødvendige målebrønde. Særbidragets forfaldstidspunkt Særbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor vandafledningen påbegyndes. Der opkræves ácontobidrag på baggrund af forrige års forbrug, med efterfølgende regulering, når aflæsning foreligger. Betaling sker i rater via kommunens betalingssystem.

8 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 8 af 11 VEJBIDRAG Statsveje For de vejarealer, hvorfra der tilledes spildevand til det offentlige spildevandsanlæg, betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m³ vand pr. m² areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlægget. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje, betales et samlet kommunalt bidrag til kloakforsyningen på 8 pct. af de hvert år afholdte anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, herunder de udgifter, der vil være til etablering af opstuvningsbassiner samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildvandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af landvæsenskommissionen. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildvandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af landvæsenskommissionen. Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg i ny byggemodning Hvis anlægget forudsættes overtaget som offentlig kloak, udføres anlægget af kloakforsyningen. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige kloakforsyning træffes der forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk kompensation for anlæggets værdi. Efter kommunens overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser.

9 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 9 af 11 Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg men forbliver private Hvis anlægget forudsættes opretholdt som privat spildevandsanlæg, der tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg, fastsætter byrådet et tilslutningsbidrag. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN Kommunen kan ophæve grundejerens tilslutningsret og pligt under følgende forudsætninger: Der er enighed mellem kommunen og grundejeren om hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Grundejeren har opnået tilladelse til alternativ spildevandsbortskaffelse og kan dokumentere bortskaffelsen. Tilbagebetaling ved udtræden Ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen kan grundejeren i særlige tilfælde opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Tilbagebetaling kan dog kun forekomme, hvis kommunen på baggrund af den pågældende grundejers udtræden kan undgå at foretage investeringer i udbygning af renseanlæg, regnvandsbassiner, større ledninger m.m. Tilbagebetalingen beregnes ud fra kloakforsyningens forventede besparelser ved udtrædelsen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, ejendommen kan opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, jf. loven. Ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand, kan maksimalt få tilbagebetalt 40% af tilslutningsbidraget på tilbagebetalingstidspunktet. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor byrådet er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Hvis kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan byrådet, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation byrådet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Opkrævning ved generhvervelse af tilslutningsret- og pligt Såfremt en ejendom på ny ønsker at generhverve retten og pligten til at aflede spildevand, via det offentlige spildevandsanlæg, skal der betales tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen ved ophævelse af tilslutningsretten og pligten har fået tilbagebetalt et beløb, opkræves som minimum et tilsvarende beløb.

10 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 10 af 11 PÅBUD OM FORBEDRET RENSNING Ikke-kloakerede helårsboliger (dvs. ikke sommerhuse og erhvervsejendomme), som af byrådet påbydes forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelsesloven 30, stk. 4, tilbydes kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen. Ved kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen, afholder kloakforsyningen udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af det påkrævede spildevandsanlæg. Grundejeren afholder dog udgifter til bundfældningstank og ledninger frem til bundfældningstank/renseløsning, samt de løbende vand- og el-udgifter forbundet med spildevandsanlægget. Grundejeren er tillige forpligtet til at betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, i henhold til denne vedtægt. KAPITEL 4 Tømning og bortskaffelse af indholdet fra spildevandstanke Tømning udføres i henhold til gældende regulativ for hustanke (septiktanke, trixtanke og lignende bundfældningstanke) og samletanke. For ejendomme, der kontraktligt er knyttet til kloakforsyningen, jf. lovens 7a, betaler kloakforsyningen den årlige afgift. Byrådet fastsætter en gang årligt takst for tømning i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende regnskabsår. Bidragets størrelse fremgår af det gældende takstblad. KAPITEL 5 Fælles bestemmelser Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt afgifter for tømning af bundfældningstanke og samletanke tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler. Udførelse og drift af ekstra stikledning og omlægning af stikledning, der alene udføres efter lodsejerens ønske, betales af lodsejeren. Alle bidrag samt afgifter til tømning af hustanke og samletanke har i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 10 samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter, og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtige ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag og afgifter, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Byrådet vedtager årligt budget og regnskab og teknisk udvalg bemyndiges til at administrere betalingsvedtægten. Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i forhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Byrådets afgørelser og vedtagelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

11 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 11 af 11 KAPITEL 6 Ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar Denne vedtægt erstatter hermed følgende betalingsvedtægter: Ikast Kommunes betalingsvedtægt af 1. januar Brande Kommunes betalingsvedtægt af 1. januar Nørre-Snede Kommunes betalingsvedtægt af xxx. Således vedtaget på Ikast-Brande Kommunes byrådsmøde den xx. xx 2006.

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune 1 Kapitel 1...3 Vedtægtens område...3 Kapitel 2...4 Kloakforsyningens budget og regnskab...4 Kapitel 3...5 Kloakforsyningens indtægter...5 A. Tilslutningsbidrag...5 B. Vandafledningsbidrag...7 1. Boligenheder...8

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune...2 1 Vedtægtens område...2 2 Kloakforsyningens budget og regnskab...3

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere