Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund."

Transkript

1 KOLINDSUND Nls Las inde i bladet: HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT o I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - sidan bliver det.... Lifle ss ved Kolind Hvad sker der n6r Kolindsund gendannes? Vi prgver i dette blad at se ud i fremtiden. At se pi husprisernes udvikling ved genetablering af sundet, fuglelivet nir der kommer vand i soen - og hvad der sker med myggeplagen i Kolind og andre om sundet liggende byer. Kolindsuhd Avis har snakket med Statsautoriseret ejendomsmagler Niels Peter Rasmussen fra Estate/Boligbgrsen i Kolind. Han er ikke et Ojeblik i tvivl om, at genetablering af Kolindsund vil betyde meget godt for husmarkedet pi Djursland: - Der er ikke tvivl om, at huspriseme vil stige, endda meget, hvis Kolindsund bliver gendannet som so. Midten af Djursland vil simpelthen blive et attraktivt bosatningsomride. Bide for Djurslands nuverende indbyggere - og for tilflyttere til omridet fra Arhus og andre omrider, siger Niels Peter Rasmussen, da jeg mgder ham pa kontoret. Hvis nogle har overblik over boligmarkedet i den vestlige del af Kolindsundomridet, me det vaere ham, kan man se af skiltene, der hanger i vindueme med boligtilbud fra omridet. - Der vil komme mere natur. Vi harjo natur - bide i syd og nord - men det vi snakker om her erjo vand. Hvor man kan sejle, fiske og jage. Og om nogle udsigter, der vil blive uovertrufne ud over sund og bakfter! Fortsattes side 2

2 - I Kolind og Ryomgaard er huspriseme allerede ved at stige. Der flytter folk til omridet. Men de smi byer omkring sundet er ikke serligt attraktive. Det vil selvfplgelig endre sig meget, nfu: der kommer vand i Kolindsund. De smi miljoer i Sundby, Sivested, Fannerup, Ginnerup, Enslev, Keerby og Revn vil komme til at blomstre. Med sm& havne og miske mindre, lokale virksomheder, nerbutikker o.s.v., siger Niels Peter Rasmussen og gleder sig vist allerede til den megen forretning, der vil blive. Bebyggelse pi bakkerne - Det er vigtigt, at der bliver udlagt grunde i forbindelse med genetablering af Kolindsund. Og helst pi hoj dedragene! - Bide ved Sundby og Sivested - ja faktisk pi hele nordsiden af sundet, er der hojdedrag bag de nuvarende byer. Her er der nogle fantastiske udsigter over soen, som vil gore grunde her utroligt attraktive. Der er selvfglgelig investeringer, der skal gores. I veje og grunde - og selvfglgelig ogsi broer og havne - og hele genetableringen af sundet, som bliver et stort projekt. - Men hvis man fir ibnet op for grunde bag de nuvarende byer, vil man her fi nogle udsigtsgrunde, som m6ske vil blive lige sa meget vard som de grunde, der ligger ved sgbredden. Sommerhuse ingen god idd Over for tanken om store sommerhusomrflder omkring sundet, stiller Niels Peter Rasmussen sig negativ: - Du skal tenke p&, at et sommerhusomride kun er aktivt nogle fi uger om iret. Hele resten af Aret ligger omradet stille hen. Det kan ikke vere i Djurslands interesse. Vi skal have aktive beboere til Djursland, der blde bor her og bruger lokalsamfu ndet hele iret. - Derimod serjeg Djurslands nord- og ostkyst som et fantastiske udbygningsomride for sommerhuse. Dels fordi de her kan fl solopgangen over havet - og dels fordi der er godt badevand. Og meget godt kan man 'sige om spen Kolindsund, men badevandet bliver nok ikke den stdrste attraktion ved soen! Erhversudvikling - Jeg tror ikke, man vil komme tilbage til de store industrier pi Djursland. Og miske er det heller ikke onskeligt. De sml byer omkring sundet vil givetvis fa en del lokalt erhverv. Det drejer sig bade om hlndverk og handel - men ogsi IT og den slags aktiviteter, som ikke generes af den relativt Niels Peter Rasmussen, statsautoriseret ejendomsmegler i Kolind, ser en unolig - ogsd i ejendomspriserne - som det Hare resultat af genetableingen af Kolindsund. store afstand til metropolerne i nordvest og sydvest. Sundet vil samle Djursland! - For Ojeblikket er Grenaa ved at udbygge deres havn kraftigt. Kommunesammenlagningen vil jo ganske vist skabe mindst 2 kommuner. som bliver adskilt af Kolindsund. - Men jeg ser en genetableret so som et vakstomrflde. En dynamisk faktor, som vil trakke aktiviteter ind mod Djurslands midte - og samle halvoen. - En stor so vil vare en indre kystlinje, hvor en masse aktiviteter vil kunne forgt - bide sommer og vinter. Og jeg tror, at erhvervsudviklingen i bide Norddjursland og Grenaa-omridet vil blive positivt ptvirkel. Og det kan ikke vere til skade for de syddjunke kommuner, som vil fl adgang til et naturomride. af gigantiske dimensioner. - Ja jeg gleder mig, siger Niels Peter Rasmussen. Det kan blive spendene. OgsA som ejendomsmagler...

3 Er der en sammenhang mellem M mygogsoer? BAGGRUI{D Af Jesper Nielsen Har man provet at sidde ude en sommeraften i Kolind, Ryomglrd eller Thorsager, sl ved man godt hvad stikmyg er for en storrelse. Har man boet i omradet i flere Ar, har man ogsl lert, at i somre med megen regn er der lang! flere af plageandernend i tsrre varme somre. Derfor er det nrcrliggende, at koble tankerne om horder af sultne myg sammen med reetrbleringen afjyllands stsrste ss. Mere vand - flere myg. Men holder den teori nu ogsi? Man hsrer faktisk aldrig om myggeplager ved Ry, Silkeborg, Brabrand, Skarrese, Jels eller andre byer beliggende ved ferskvandssoer, og der er jo masser afvand, sa hvad er den ri? Lod os kigge ncrmere pl de famose blodterstige brcster: Der findes 30 forskellige arter af stikmyg, der kan underopdeles i fire gn:pper: Skovmyg, strandengsmyg, husmyg og malariamyg. Falles for skovmyggene er, at de yngler ved at eg i sme pytter, fugtig jord i skove eller i moser, oftest i pytter eller grofter, der kun er vandfuldte en del af iret. Gruppen af skovmyg er storleverandor af rode hevede pletter pi vores smskindede hud. Faktisk udgor de majoriteten afden myggeplage, vi rammes af sommer efter sommer. Strandengsmyggene har derimod brug for brakvandspytter langs vore forde eller i rorskovene i fordene. De adskiller sig fra skovmyggen netop ved at yngle i brakvand (en blanding af ferskt og salt vand) Strandengsmyggen er dog parat til at flyve op til l0 km ind i landet for at finde et godt o{fer for dens spidse snabel. To af arteme af strandengsmyg kan endda undvere brakvandet og yngle pi enge inde i landet. Husmyggene udgores afto fonkellige arter: deir store og den lille husmyg. Felles for dem er, at de ikke dsr i efteriret, men overvintrer i kolige fugtige rum og kaldre. Begge arter yngler i stort set al slags vand, meget ofte i kunstige kar og trug og meget geme i forurenet vand. Den store husmyg vil geme stikke, hvis man forsbmer den om vinteren, og vinterlige myggestik skyldes altid denne myg. Den lille husmyg derimod stikker nasten aldrig mennesker. men skal navnes. fordi den ofte i meget stort antal og bidrager til frygten om myggeplage. Ved denne korte gennemgang ser vi, at ingen afde 30 arter af stikmyg yngler i sser eller ssemes rorskove. Ganske visk kan man ofte se myg danse over soen eller rorskoven, men det er bare en afde utallige arter afmyg, der ikke suger blod, eller ikkestikkende hanner af stikmyggearter, der spiser nektar i stedet for blod. Nyttige fugle og lisk - nar sundet gendannes Faktisk kan man konkludere, at fordi ilsbene i Kolindsunds vestlige ende vil fil en langt bedre afuanding til soen end nu gennem landkanaleme, sa vil de fleste pytter og smi vidomrider i idalene tsrre ud. Derved reducere stikmyggenes yngleomrider behagteligt i forhold til i dag. Og risikoen for myggeplage hen over sommeren burde mindskes. Tilmed vil antallet if insektedende fugle nermest eksplodere i omridet. De store rorskove vil give ly og ynglepladser for adskillige fuglearter, og fuglene vil givewis lave et stort indhug i mangden af myg omkring soen. Endelig har myggens larver - myggelarveme - en masse naturlige fender i en so, som de ikke har i smipytter og damme. Fiskeyngel og rovinsekter i millionvis vil reducere larvemes antal for myggene klekkes. Til glade for os! Altsi et gendannet Kolindsund betyder farre stikmyg, ikke flere, med mindre myndighedeme valger at fastholde de vide engarealer i ldalene af natur og miljohensyn. I si fald vil meengden af myg nok veere uforandret. Men tag ikke mine ord for gode varer Tag selv et kig pd s kndedyrslaboratoriets hjemmes ide : og forvis dig om, at argumenterne holder vand. *gft A!r4EW! t:i./),\ x-t\-\ E':V'./.

4 FUGLELIYET Af Thomas Eske Holm & Ole Roland Therkildsen, biologer i sundet Skeand I DAG: Fuglelivet i Kolindsund i dag viser os, at vi befinder os i det Abne land. Her yngler viber, sanglrrker og bomlerker. TArnfalkene yngler i opsatte kasser' I kanalerne yngler griender og ved Nimtofte A enkelte par af den fatallige isfugl. Om vinteren far den gamle sebund beseg af canadages, sangsvaner og enkelte pibesvaner, der soger fode pa vinterafgroderne. Rovfugle som musvage og bla kerhog ses flyve forbi. En sjelden gang ses havornen, Forir og efterlr kan der stl mange tusinde hjejler og raste, for de skal videre pa deres lange rejse til ynglekvarteret eller vinterpladsen. De fleste af ynglefuglener almindelige og udbredte i hele Danmark, hvor omkring to tredjedele af landets areal udgores afdet ibne, dyrkede land. Udviklingen af landbruget er sket pi bekostning af andre nahrtyper. Iser de vide naturtyper som soer, moser og vandlob er forslundet eller forandret gennem det sidste drhundrede. I takt med intensiveringen af landbruget og de vide naturtypers forsvinden er bestandene afen rakke ynglefugle giet kaftigt tilbage. Det er arter som for eksempel vibe, dobbeltbekkasin, rodben, atlingand og engsnarre, der har mittet betale prisen for drening og opdyrkning afblandt andet vide enge, idale og soer. Det mest kendte eksempel er dog den hvide stork. Vidomnidemes forsvinden har veret medvirkendersag til, at den hvide stork i dag nesten er forsvundet som ynglefugl i Danmark. Med dreningen af Kolindsund forsvandt et afde mere betydelige vidomrider fra Danmarkskortet. D r foreligger desverre ikke mange oplysninger om fuglelivet i Kolindsund fra fsr afvandingen pibegyndtes i Fuglelivet i Kolindsund - i fremtiden efter et gendannet Kolindsund, M kan heller ikke precist sige, hvordan fuglelivet vil blive, hvis der igen kommer vand i Kolindsund. Men vi kan give et kvalificeret Som eksempel kan vi sammenligne med nogle afde andre aktuelle danske naturgenopretningsprojekter: Skjem Adal og Anlev Engss..lEndringen af Skjem Adalen fra vidomrade til intensivt dyrket landbrugsjord i 1960eme var en afde mest omfattende i Danmark. For afrandingen var der et rigt og varieret fugleliv. Rordmm, skeand, lnikand, atlingand, rorhog, hedehog, engsnane, brushane og sortterne ynglede i omridet. Adalen og de omkringliggende arealer var vigtige for store mengder L {l J e! 0l {, cq oq FI

5 Illustrationer: Soren O. Haugaard - fsr og efter SOENS gendannelse af trekfugle bide forir og efterir. Det meste af dette fugleliv gik tabt med afvandingen. Melet med dct storstilede naturgenopretningsprojekt, der blev udfort fra 1999 til 2002 er, at Skjern Adal igen vil rangere som et afde mest betydningsfulde ferske v6domrider i Nordvesteuropa. Omridet skal tilgodese arter som eksempelvis skestork og rordrum, der har hoj prioritet i intemational naturbeskyttelse. Arslev Engso ligger i det ostjyske i tilknytning til Brabrand Ss. Her er et par sunkne marker omdannet til levested for en lang rekke yngle- og trakfugle. Selv om det kun er halvandet 6r siden, man stoppede pumpeme og lukkede vand ud i socn igen, er der allerede observeret tet pe 200 fuglearter. Dette tal er ikkc urealistisk at forvcnte i Kolindsund efter en narurgenopretning. L (, b0 o \ 0 & Et genskabt Kolindsund rummer mulighed for at skabe et varieret naturomrade med et stort udvals af habitater. Abne vandfl ader, vide kreaturafgrasse-dc enge, der oversvommes i vinter- og forirsminedeme, rorskov og sumpomrider, vil tilgodese et langt mere varieret fugleliv, end tilfeldet er i dag. Engene vil i yngleperioden tiltraekke engsnane, rsdben, dobbeltbekkasin og vibe. De lavvandede omrider vil huse lappedykkere og dykaender som troldand og taffeland. I overgangszonen mellem den Sbne vandflade og de sumpede enge vil atlingand og skeand kunne yngle. Rorskoven vil tiltrekke rordrum, grigis,,rorhog, vandrikse og skregmejse samt ror- og sivsanger. Sikkert ogsa mere sj ldne arter som plettet rorvagtel, greshoppesanger og savisanger. I omrider, hvor pil og birk lir lov at brede sig, vil pungmejsen kunne yngle I forirs- og eftertrsperioden vil store mengder af svsmmeender iser krikand og pibeand soge fode i de Iavvandede omrider. Om vinteren vil gr8.anden vere dominerende. Fiskesmen vil sikkert kunne ses under bride forirs- og cfterarstrckket. Pi de storre dybder vil dykender og skalleslugere soge fode om vinteren. Svaneme vil stadig vere at finde i vinterminederne, mens rovfugle som vandrefalk, bl6 keerhog og havom formodentlig vil vere faste vinterg ester. Samlet set vil et genskabt Kolindsund vere en stor gevinst for naturen - ikke mindst for vores fitallige ynglefugle. Og hvem ved - miske fir ogsi kommende generationer lov til at opleve den hvide stork spankulere nrndt pi engene i Kolindsund?

6 Den 24. juni 2004 droftedes pd et mede i Glassalen i Kolind mulighederne for etablering af en ca. 5 ha stor sg nord for Kolind Station pa det engareal, hvor der i forvejen er temmetigt fugtigt. Modet var arrangeret af Midtdjurs kommune og kunne maske ses som en kompensation for, at det ikke var lykkedes kommunen at arrangere en felles horing om Kolindsunds fremtid sammen rned Norre Djurs og GrenA kommune. Sl lidt var mlske bedre end ingenting, nar den darlige samvittighed skulle dulmes. Der var oplag fra gmppen "Djursland pi kryds og tvers", og der var velvillighed fra de berorte lodsejere, som skulle lagge jord til. Mange ideer si dagens lys, men vanddybde, okonomi, natuntier, beplantning og aktiviteter stod naturligvis som ibne muligheder, som en interessegnrppe (i samrid med teknisk forvaltning) skal arbejde videre med og fremsatte som 2-3 scenarier. Kolindsunds Venner er reprasenteret i denne arbejdsgruppe, idet vi stotter ideen med at starte med et vandhul afden art. Vi mener, at det er vigtigl at undga at etablere en tivoli-ss med traeer, blomsterkunmer, belysning og grusstier, som falder unaturlig ind i landskabet. Hvis det skal vere muligt at gi rundt om en sidan so, mi en sti tilretteleegges siledes, at der ogse bliver fredelige omrader med rsrskov, hvor fugle m.m. kan fii lidt ynglero. Vanddybden mi varieres, si der bide bliver dybde og lawandede omrider, og i det hele taget mi beplantningen tilpasses omgivelserne og den nuvarende naturtype. Nir nu der tages stilling til et projekt af en sidan siorrelse, hvor der miske skal femes flere tusinde vognlas jord, si er det vigtigt, at man ender i et projekt, der ikke spender ben for et kommende Kolindsund pi 24 km2, der - uanset om man vil det eller ej - bliver en realitet om foje Ar, ndr det bliver for besverligt og for bekosteligl at bortpumpe de stadig stigende vandmrngder. Eksperter forudsiger, at et kommende Kolindsund i vesentlig grcd vil afoand en sidan lille so, og der har om, at vandstanden vil synke ca. 70 cm. nir Kolindsund bliver en realitet. Her kan man s& passende bruge jorden fra digeme omkring kanaleme til at genop$lde soen. Man skal ikke vere blind for. at en lille ss ved Kolind udelukkehde vil vare et lokalt fanomen, som kun kolindborgeme kan have glede af. Derfor skal den financieres lokalt, idet neppe ret mange andre overhovedet vil opdage en sidan so, da der jo fmdes masser af soer i omridet. Den store turistmassige eller bosetningsmessige betydning filr den nappe - hertil er den alt for ubetydelig. Skal vi virkelig have noget der rykker pi Djursland, si skal vi over og stoppe pumpeme ved det store hul Kolindsund, som ligger lige ost for denne ss...

7 Noget for noget Af Kjeld Hansen, journalist og fodatter Et gammelt ord siger, at "den der betaler musikken, 'T.Ioget for noget", siger den siddende regering, bestemmer melodien". Set i lyset afde irlige men hvad fllr samfirndet egentlig til gengald for de stottebelsb til danske landmend pa 10 mia. millioner, som "sundbsndeme" hvert er henter i kroner er det vel ikke for meget forlangt, at vi, der fellesskabets kasse? Er det virkelig en rentabel betaler disse svin ende belsb, snart begynder at lll forretning at holde disse landbrug i live med noget for pengene? skonomiske midler, som vi har hardt brug for i Selv om hovedparten afde mange andre sehorer, f.eks. i skolevesen og bistandsmilliarder formelt kommer fra EU, er det sundhedssektor? Har Arhus amt f.eks. red til at de danske skatteydere, der i sidste ende mi punge blive ved med at betale en halv million &ligt til ud; vi er nemlig nettobidragydere til den felles oprensning af kanaleme i Kolindsund, nar amtets EU-kasse. SA det er dig og mig, kassedamen, sygehuse sukker desperat efter flere midler? sygeplejersken, skolelareren og alle de sma, Nogen burde tage initiativ til en selvstandige erhvervsdrivende, der hvert ir mi samfundsskonomisk analyse af "forretningen dele deres skatiekroner med de stadig farre Kolindsund". Miske kunne vi fi meget mere for de landmend.. mange bistandsmillioner, hvis vi investerede dem Set i det lys er det utaleligt, at der skal vare si pi anden vis. For eksempel i genskabelsen af meget b6vl og besvar med disse landbrugsmillionerer. Er det ikke pe tide, at vi, dvs. Jyllands storste so. samfindet, begynder at stille krav til disse Pi web-adressen kan man se, hvor bistandsmodtagere, hvoraf mange korer pi I. meget stotte den enkelte landmand filr om eret. klasse? a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n a a L a tt a a a a a a a aa a a a a n a a a a a a a a a a a. a a o a aa a a a. a a a a Kolindsunds venner Thorsageryei 40 Skarress Mark 84 0 Rsnde

8 . ET KfiMPESKRIDT I DEN RIGTIGE RETNIilG! Enhver som folger med i udviklingen pi den gamle ssbund, kan se, i hvilken retning det gir. Flere og flere arealer udgir af almindelig produktion, som irene gir, og det effektive produktionsareal indenfor landkanaleme formindskes gradvist. Hvomir Kolindsund samlet set er marginaliseret, er kun et sporgsmfl om tid. Kolindsunds Venner mener, at det vil det indenfor en periode pi 15 tr. Derfor har vi faktisk travlt! Hvis man i tide skal forberede sig, er det nodvendig si smat at gi i gang nu. Det er langt fra alle bsnder, der vil lade sig noje med penge. Der vil vere landbrugbre som snsker at fortsatte driften, uagtet at store dele af eller al deres jord befinder sig pi den gamle sobund. For at det skal kunne lade sig gore, skal der oprettes enjordfond, si der kan skaffes erstatningsjord til de bonder, der onsker at landbrugslivet ved Kolindsund. Mcn sadan nogetager tid, og derfor skal vi i gang nu. Kolindsunds Vennbr har derfor taget initiativet til at fil gennemfort en konference i foriret Formelet er at fii afklaret Kolihdsunds fremtid over de ncste 20 ir og fii vist de muligheder der ligger gemt i den store so midt pi Djursland. Konferencen vil favne vidt med workshops, der vil g[ i detaljer med forskellige problemstillinger og et afsluttende fallesmsde. hvor tr6dene samles. Hibet er fra Kolindsunds Venner' side, at der pi konferencen findes indtil flere egnede losningsmodeller for Kolindsunds fremtid, og vi vil samle resultatet af konferencen i et kompendium, som kan tjene til inspiration og vejviser for politikeme, nfu de skal traffe beslutninger om omridets fremtid. Kompendiet er Kolindsunds Venner allerede nu 100% sike pi at Ill finansieret gennem FriluftsrAdet der rent admidistrativt har meddelt, at vi indstilles til at modtage koner dl rykning og udgivelse afheftet. Kolindunds Vennerjagter i ojeblikket yderligere midler til gennemforelsen af konferencen, og vi er sikre pi, at det nok skal lykkes. x o7e:?, L o sc.

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Badevandsprofil for Tystrup sø

Badevandsprofil for Tystrup sø Badevandsprofil for Tystrup sø Ansvarlig myndighed: Sorø Kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf.: 57876000 www.soroe.dk Medlemsstat Danmark Kommune Sorø Kommune DKBW Nr. DKBW1196 Stationsnummer 340-003G Stationsnavn

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

3. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens beretning. Referat af den ordinere generalforsamling i AB @versd Park afholdt den 5. april 201.1. Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot=

DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiPffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot= 7 side 1 C.G. JENSEN E DEKLARATION. Del af Matr. nr. 1IR Borupgird. Helsingorjorde. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12 --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot= Anmelder:

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor?

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? Landbrugets stemme Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? 9.maj 2011 Vagn Lundsteen, direktør Landbrugets stemme Det bedste forsvar, - er et angreb Vi skal lære af Danmarks Naturfredningsforening Vi skal

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn.

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn. . t. Krlgen i hovedbunden Omkring en tredjedel af alle skoleborn har lus i lgbet af et ir. Og danskerne bruger tocifrede millionbelob i kampen mod lusene - ofte forgaves Tekst: Liv Mygind lllustration:

Læs mere

Kolindsund. Dannelse, anvendelse og fremtid

Kolindsund. Dannelse, anvendelse og fremtid Dannelse, anvendelse og fremtid Introduktion Kolindsund byder på mange unikke muligheder som geotop. Områdets særegne natur- og kulturhistorie giver ophav til mange emner og problematikker, der stadig

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm

Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm Mikkelborg Park Drift og vedligehold af ejendommen Mikkelborg Park - Horsholm Januar 2005 Mikkelborg Park Drift og uedligehold af eiendommen Mikkelborg Park - Horsholm Januar 2005 Dokument nr, Rovision

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere