Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund."

Transkript

1 KOLINDSUND Nls Las inde i bladet: HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT o I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - sidan bliver det.... Lifle ss ved Kolind Hvad sker der n6r Kolindsund gendannes? Vi prgver i dette blad at se ud i fremtiden. At se pi husprisernes udvikling ved genetablering af sundet, fuglelivet nir der kommer vand i soen - og hvad der sker med myggeplagen i Kolind og andre om sundet liggende byer. Kolindsuhd Avis har snakket med Statsautoriseret ejendomsmagler Niels Peter Rasmussen fra Estate/Boligbgrsen i Kolind. Han er ikke et Ojeblik i tvivl om, at genetablering af Kolindsund vil betyde meget godt for husmarkedet pi Djursland: - Der er ikke tvivl om, at huspriseme vil stige, endda meget, hvis Kolindsund bliver gendannet som so. Midten af Djursland vil simpelthen blive et attraktivt bosatningsomride. Bide for Djurslands nuverende indbyggere - og for tilflyttere til omridet fra Arhus og andre omrider, siger Niels Peter Rasmussen, da jeg mgder ham pa kontoret. Hvis nogle har overblik over boligmarkedet i den vestlige del af Kolindsundomridet, me det vaere ham, kan man se af skiltene, der hanger i vindueme med boligtilbud fra omridet. - Der vil komme mere natur. Vi harjo natur - bide i syd og nord - men det vi snakker om her erjo vand. Hvor man kan sejle, fiske og jage. Og om nogle udsigter, der vil blive uovertrufne ud over sund og bakfter! Fortsattes side 2

2 - I Kolind og Ryomgaard er huspriseme allerede ved at stige. Der flytter folk til omridet. Men de smi byer omkring sundet er ikke serligt attraktive. Det vil selvfplgelig endre sig meget, nfu: der kommer vand i Kolindsund. De smi miljoer i Sundby, Sivested, Fannerup, Ginnerup, Enslev, Keerby og Revn vil komme til at blomstre. Med sm& havne og miske mindre, lokale virksomheder, nerbutikker o.s.v., siger Niels Peter Rasmussen og gleder sig vist allerede til den megen forretning, der vil blive. Bebyggelse pi bakkerne - Det er vigtigt, at der bliver udlagt grunde i forbindelse med genetablering af Kolindsund. Og helst pi hoj dedragene! - Bide ved Sundby og Sivested - ja faktisk pi hele nordsiden af sundet, er der hojdedrag bag de nuvarende byer. Her er der nogle fantastiske udsigter over soen, som vil gore grunde her utroligt attraktive. Der er selvfglgelig investeringer, der skal gores. I veje og grunde - og selvfglgelig ogsi broer og havne - og hele genetableringen af sundet, som bliver et stort projekt. - Men hvis man fir ibnet op for grunde bag de nuvarende byer, vil man her fi nogle udsigtsgrunde, som m6ske vil blive lige sa meget vard som de grunde, der ligger ved sgbredden. Sommerhuse ingen god idd Over for tanken om store sommerhusomrflder omkring sundet, stiller Niels Peter Rasmussen sig negativ: - Du skal tenke p&, at et sommerhusomride kun er aktivt nogle fi uger om iret. Hele resten af Aret ligger omradet stille hen. Det kan ikke vere i Djurslands interesse. Vi skal have aktive beboere til Djursland, der blde bor her og bruger lokalsamfu ndet hele iret. - Derimod serjeg Djurslands nord- og ostkyst som et fantastiske udbygningsomride for sommerhuse. Dels fordi de her kan fl solopgangen over havet - og dels fordi der er godt badevand. Og meget godt kan man 'sige om spen Kolindsund, men badevandet bliver nok ikke den stdrste attraktion ved soen! Erhversudvikling - Jeg tror ikke, man vil komme tilbage til de store industrier pi Djursland. Og miske er det heller ikke onskeligt. De sml byer omkring sundet vil givetvis fa en del lokalt erhverv. Det drejer sig bade om hlndverk og handel - men ogsi IT og den slags aktiviteter, som ikke generes af den relativt Niels Peter Rasmussen, statsautoriseret ejendomsmegler i Kolind, ser en unolig - ogsd i ejendomspriserne - som det Hare resultat af genetableingen af Kolindsund. store afstand til metropolerne i nordvest og sydvest. Sundet vil samle Djursland! - For Ojeblikket er Grenaa ved at udbygge deres havn kraftigt. Kommunesammenlagningen vil jo ganske vist skabe mindst 2 kommuner. som bliver adskilt af Kolindsund. - Men jeg ser en genetableret so som et vakstomrflde. En dynamisk faktor, som vil trakke aktiviteter ind mod Djurslands midte - og samle halvoen. - En stor so vil vare en indre kystlinje, hvor en masse aktiviteter vil kunne forgt - bide sommer og vinter. Og jeg tror, at erhvervsudviklingen i bide Norddjursland og Grenaa-omridet vil blive positivt ptvirkel. Og det kan ikke vere til skade for de syddjunke kommuner, som vil fl adgang til et naturomride. af gigantiske dimensioner. - Ja jeg gleder mig, siger Niels Peter Rasmussen. Det kan blive spendene. OgsA som ejendomsmagler...

3 Er der en sammenhang mellem M mygogsoer? BAGGRUI{D Af Jesper Nielsen Har man provet at sidde ude en sommeraften i Kolind, Ryomglrd eller Thorsager, sl ved man godt hvad stikmyg er for en storrelse. Har man boet i omradet i flere Ar, har man ogsl lert, at i somre med megen regn er der lang! flere af plageandernend i tsrre varme somre. Derfor er det nrcrliggende, at koble tankerne om horder af sultne myg sammen med reetrbleringen afjyllands stsrste ss. Mere vand - flere myg. Men holder den teori nu ogsi? Man hsrer faktisk aldrig om myggeplager ved Ry, Silkeborg, Brabrand, Skarrese, Jels eller andre byer beliggende ved ferskvandssoer, og der er jo masser afvand, sa hvad er den ri? Lod os kigge ncrmere pl de famose blodterstige brcster: Der findes 30 forskellige arter af stikmyg, der kan underopdeles i fire gn:pper: Skovmyg, strandengsmyg, husmyg og malariamyg. Falles for skovmyggene er, at de yngler ved at eg i sme pytter, fugtig jord i skove eller i moser, oftest i pytter eller grofter, der kun er vandfuldte en del af iret. Gruppen af skovmyg er storleverandor af rode hevede pletter pi vores smskindede hud. Faktisk udgor de majoriteten afden myggeplage, vi rammes af sommer efter sommer. Strandengsmyggene har derimod brug for brakvandspytter langs vore forde eller i rorskovene i fordene. De adskiller sig fra skovmyggen netop ved at yngle i brakvand (en blanding af ferskt og salt vand) Strandengsmyggen er dog parat til at flyve op til l0 km ind i landet for at finde et godt o{fer for dens spidse snabel. To af arteme af strandengsmyg kan endda undvere brakvandet og yngle pi enge inde i landet. Husmyggene udgores afto fonkellige arter: deir store og den lille husmyg. Felles for dem er, at de ikke dsr i efteriret, men overvintrer i kolige fugtige rum og kaldre. Begge arter yngler i stort set al slags vand, meget ofte i kunstige kar og trug og meget geme i forurenet vand. Den store husmyg vil geme stikke, hvis man forsbmer den om vinteren, og vinterlige myggestik skyldes altid denne myg. Den lille husmyg derimod stikker nasten aldrig mennesker. men skal navnes. fordi den ofte i meget stort antal og bidrager til frygten om myggeplage. Ved denne korte gennemgang ser vi, at ingen afde 30 arter af stikmyg yngler i sser eller ssemes rorskove. Ganske visk kan man ofte se myg danse over soen eller rorskoven, men det er bare en afde utallige arter afmyg, der ikke suger blod, eller ikkestikkende hanner af stikmyggearter, der spiser nektar i stedet for blod. Nyttige fugle og lisk - nar sundet gendannes Faktisk kan man konkludere, at fordi ilsbene i Kolindsunds vestlige ende vil fil en langt bedre afuanding til soen end nu gennem landkanaleme, sa vil de fleste pytter og smi vidomrider i idalene tsrre ud. Derved reducere stikmyggenes yngleomrider behagteligt i forhold til i dag. Og risikoen for myggeplage hen over sommeren burde mindskes. Tilmed vil antallet if insektedende fugle nermest eksplodere i omridet. De store rorskove vil give ly og ynglepladser for adskillige fuglearter, og fuglene vil givewis lave et stort indhug i mangden af myg omkring soen. Endelig har myggens larver - myggelarveme - en masse naturlige fender i en so, som de ikke har i smipytter og damme. Fiskeyngel og rovinsekter i millionvis vil reducere larvemes antal for myggene klekkes. Til glade for os! Altsi et gendannet Kolindsund betyder farre stikmyg, ikke flere, med mindre myndighedeme valger at fastholde de vide engarealer i ldalene af natur og miljohensyn. I si fald vil meengden af myg nok veere uforandret. Men tag ikke mine ord for gode varer Tag selv et kig pd s kndedyrslaboratoriets hjemmes ide : og forvis dig om, at argumenterne holder vand. *gft A!r4EW! t:i./),\ x-t\-\ E':V'./.

4 FUGLELIYET Af Thomas Eske Holm & Ole Roland Therkildsen, biologer i sundet Skeand I DAG: Fuglelivet i Kolindsund i dag viser os, at vi befinder os i det Abne land. Her yngler viber, sanglrrker og bomlerker. TArnfalkene yngler i opsatte kasser' I kanalerne yngler griender og ved Nimtofte A enkelte par af den fatallige isfugl. Om vinteren far den gamle sebund beseg af canadages, sangsvaner og enkelte pibesvaner, der soger fode pa vinterafgroderne. Rovfugle som musvage og bla kerhog ses flyve forbi. En sjelden gang ses havornen, Forir og efterlr kan der stl mange tusinde hjejler og raste, for de skal videre pa deres lange rejse til ynglekvarteret eller vinterpladsen. De fleste af ynglefuglener almindelige og udbredte i hele Danmark, hvor omkring to tredjedele af landets areal udgores afdet ibne, dyrkede land. Udviklingen af landbruget er sket pi bekostning af andre nahrtyper. Iser de vide naturtyper som soer, moser og vandlob er forslundet eller forandret gennem det sidste drhundrede. I takt med intensiveringen af landbruget og de vide naturtypers forsvinden er bestandene afen rakke ynglefugle giet kaftigt tilbage. Det er arter som for eksempel vibe, dobbeltbekkasin, rodben, atlingand og engsnarre, der har mittet betale prisen for drening og opdyrkning afblandt andet vide enge, idale og soer. Det mest kendte eksempel er dog den hvide stork. Vidomnidemes forsvinden har veret medvirkendersag til, at den hvide stork i dag nesten er forsvundet som ynglefugl i Danmark. Med dreningen af Kolindsund forsvandt et afde mere betydelige vidomrider fra Danmarkskortet. D r foreligger desverre ikke mange oplysninger om fuglelivet i Kolindsund fra fsr afvandingen pibegyndtes i Fuglelivet i Kolindsund - i fremtiden efter et gendannet Kolindsund, M kan heller ikke precist sige, hvordan fuglelivet vil blive, hvis der igen kommer vand i Kolindsund. Men vi kan give et kvalificeret Som eksempel kan vi sammenligne med nogle afde andre aktuelle danske naturgenopretningsprojekter: Skjem Adal og Anlev Engss..lEndringen af Skjem Adalen fra vidomrade til intensivt dyrket landbrugsjord i 1960eme var en afde mest omfattende i Danmark. For afrandingen var der et rigt og varieret fugleliv. Rordmm, skeand, lnikand, atlingand, rorhog, hedehog, engsnane, brushane og sortterne ynglede i omridet. Adalen og de omkringliggende arealer var vigtige for store mengder L {l J e! 0l {, cq oq FI

5 Illustrationer: Soren O. Haugaard - fsr og efter SOENS gendannelse af trekfugle bide forir og efterir. Det meste af dette fugleliv gik tabt med afvandingen. Melet med dct storstilede naturgenopretningsprojekt, der blev udfort fra 1999 til 2002 er, at Skjern Adal igen vil rangere som et afde mest betydningsfulde ferske v6domrider i Nordvesteuropa. Omridet skal tilgodese arter som eksempelvis skestork og rordrum, der har hoj prioritet i intemational naturbeskyttelse. Arslev Engso ligger i det ostjyske i tilknytning til Brabrand Ss. Her er et par sunkne marker omdannet til levested for en lang rekke yngle- og trakfugle. Selv om det kun er halvandet 6r siden, man stoppede pumpeme og lukkede vand ud i socn igen, er der allerede observeret tet pe 200 fuglearter. Dette tal er ikkc urealistisk at forvcnte i Kolindsund efter en narurgenopretning. L (, b0 o \ 0 & Et genskabt Kolindsund rummer mulighed for at skabe et varieret naturomrade med et stort udvals af habitater. Abne vandfl ader, vide kreaturafgrasse-dc enge, der oversvommes i vinter- og forirsminedeme, rorskov og sumpomrider, vil tilgodese et langt mere varieret fugleliv, end tilfeldet er i dag. Engene vil i yngleperioden tiltraekke engsnane, rsdben, dobbeltbekkasin og vibe. De lavvandede omrider vil huse lappedykkere og dykaender som troldand og taffeland. I overgangszonen mellem den Sbne vandflade og de sumpede enge vil atlingand og skeand kunne yngle. Rorskoven vil tiltrekke rordrum, grigis,,rorhog, vandrikse og skregmejse samt ror- og sivsanger. Sikkert ogsa mere sj ldne arter som plettet rorvagtel, greshoppesanger og savisanger. I omrider, hvor pil og birk lir lov at brede sig, vil pungmejsen kunne yngle I forirs- og eftertrsperioden vil store mengder af svsmmeender iser krikand og pibeand soge fode i de Iavvandede omrider. Om vinteren vil gr8.anden vere dominerende. Fiskesmen vil sikkert kunne ses under bride forirs- og cfterarstrckket. Pi de storre dybder vil dykender og skalleslugere soge fode om vinteren. Svaneme vil stadig vere at finde i vinterminederne, mens rovfugle som vandrefalk, bl6 keerhog og havom formodentlig vil vere faste vinterg ester. Samlet set vil et genskabt Kolindsund vere en stor gevinst for naturen - ikke mindst for vores fitallige ynglefugle. Og hvem ved - miske fir ogsi kommende generationer lov til at opleve den hvide stork spankulere nrndt pi engene i Kolindsund?

6 Den 24. juni 2004 droftedes pd et mede i Glassalen i Kolind mulighederne for etablering af en ca. 5 ha stor sg nord for Kolind Station pa det engareal, hvor der i forvejen er temmetigt fugtigt. Modet var arrangeret af Midtdjurs kommune og kunne maske ses som en kompensation for, at det ikke var lykkedes kommunen at arrangere en felles horing om Kolindsunds fremtid sammen rned Norre Djurs og GrenA kommune. Sl lidt var mlske bedre end ingenting, nar den darlige samvittighed skulle dulmes. Der var oplag fra gmppen "Djursland pi kryds og tvers", og der var velvillighed fra de berorte lodsejere, som skulle lagge jord til. Mange ideer si dagens lys, men vanddybde, okonomi, natuntier, beplantning og aktiviteter stod naturligvis som ibne muligheder, som en interessegnrppe (i samrid med teknisk forvaltning) skal arbejde videre med og fremsatte som 2-3 scenarier. Kolindsunds Venner er reprasenteret i denne arbejdsgruppe, idet vi stotter ideen med at starte med et vandhul afden art. Vi mener, at det er vigtigl at undga at etablere en tivoli-ss med traeer, blomsterkunmer, belysning og grusstier, som falder unaturlig ind i landskabet. Hvis det skal vere muligt at gi rundt om en sidan so, mi en sti tilretteleegges siledes, at der ogse bliver fredelige omrader med rsrskov, hvor fugle m.m. kan fii lidt ynglero. Vanddybden mi varieres, si der bide bliver dybde og lawandede omrider, og i det hele taget mi beplantningen tilpasses omgivelserne og den nuvarende naturtype. Nir nu der tages stilling til et projekt af en sidan siorrelse, hvor der miske skal femes flere tusinde vognlas jord, si er det vigtigt, at man ender i et projekt, der ikke spender ben for et kommende Kolindsund pi 24 km2, der - uanset om man vil det eller ej - bliver en realitet om foje Ar, ndr det bliver for besverligt og for bekosteligl at bortpumpe de stadig stigende vandmrngder. Eksperter forudsiger, at et kommende Kolindsund i vesentlig grcd vil afoand en sidan lille so, og der har om, at vandstanden vil synke ca. 70 cm. nir Kolindsund bliver en realitet. Her kan man s& passende bruge jorden fra digeme omkring kanaleme til at genop$lde soen. Man skal ikke vere blind for. at en lille ss ved Kolind udelukkehde vil vare et lokalt fanomen, som kun kolindborgeme kan have glede af. Derfor skal den financieres lokalt, idet neppe ret mange andre overhovedet vil opdage en sidan so, da der jo fmdes masser af soer i omridet. Den store turistmassige eller bosetningsmessige betydning filr den nappe - hertil er den alt for ubetydelig. Skal vi virkelig have noget der rykker pi Djursland, si skal vi over og stoppe pumpeme ved det store hul Kolindsund, som ligger lige ost for denne ss...

7 Noget for noget Af Kjeld Hansen, journalist og fodatter Et gammelt ord siger, at "den der betaler musikken, 'T.Ioget for noget", siger den siddende regering, bestemmer melodien". Set i lyset afde irlige men hvad fllr samfirndet egentlig til gengald for de stottebelsb til danske landmend pa 10 mia. millioner, som "sundbsndeme" hvert er henter i kroner er det vel ikke for meget forlangt, at vi, der fellesskabets kasse? Er det virkelig en rentabel betaler disse svin ende belsb, snart begynder at lll forretning at holde disse landbrug i live med noget for pengene? skonomiske midler, som vi har hardt brug for i Selv om hovedparten afde mange andre sehorer, f.eks. i skolevesen og bistandsmilliarder formelt kommer fra EU, er det sundhedssektor? Har Arhus amt f.eks. red til at de danske skatteydere, der i sidste ende mi punge blive ved med at betale en halv million &ligt til ud; vi er nemlig nettobidragydere til den felles oprensning af kanaleme i Kolindsund, nar amtets EU-kasse. SA det er dig og mig, kassedamen, sygehuse sukker desperat efter flere midler? sygeplejersken, skolelareren og alle de sma, Nogen burde tage initiativ til en selvstandige erhvervsdrivende, der hvert ir mi samfundsskonomisk analyse af "forretningen dele deres skatiekroner med de stadig farre Kolindsund". Miske kunne vi fi meget mere for de landmend.. mange bistandsmillioner, hvis vi investerede dem Set i det lys er det utaleligt, at der skal vare si pi anden vis. For eksempel i genskabelsen af meget b6vl og besvar med disse landbrugsmillionerer. Er det ikke pe tide, at vi, dvs. Jyllands storste so. samfindet, begynder at stille krav til disse Pi web-adressen kan man se, hvor bistandsmodtagere, hvoraf mange korer pi I. meget stotte den enkelte landmand filr om eret. klasse? a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n a a L a tt a a a a a a a aa a a a a n a a a a a a a a a a a. a a o a aa a a a. a a a a Kolindsunds venner Thorsageryei 40 Skarress Mark 84 0 Rsnde

8 . ET KfiMPESKRIDT I DEN RIGTIGE RETNIilG! Enhver som folger med i udviklingen pi den gamle ssbund, kan se, i hvilken retning det gir. Flere og flere arealer udgir af almindelig produktion, som irene gir, og det effektive produktionsareal indenfor landkanaleme formindskes gradvist. Hvomir Kolindsund samlet set er marginaliseret, er kun et sporgsmfl om tid. Kolindsunds Venner mener, at det vil det indenfor en periode pi 15 tr. Derfor har vi faktisk travlt! Hvis man i tide skal forberede sig, er det nodvendig si smat at gi i gang nu. Det er langt fra alle bsnder, der vil lade sig noje med penge. Der vil vere landbrugbre som snsker at fortsatte driften, uagtet at store dele af eller al deres jord befinder sig pi den gamle sobund. For at det skal kunne lade sig gore, skal der oprettes enjordfond, si der kan skaffes erstatningsjord til de bonder, der onsker at landbrugslivet ved Kolindsund. Mcn sadan nogetager tid, og derfor skal vi i gang nu. Kolindsunds Vennbr har derfor taget initiativet til at fil gennemfort en konference i foriret Formelet er at fii afklaret Kolihdsunds fremtid over de ncste 20 ir og fii vist de muligheder der ligger gemt i den store so midt pi Djursland. Konferencen vil favne vidt med workshops, der vil g[ i detaljer med forskellige problemstillinger og et afsluttende fallesmsde. hvor tr6dene samles. Hibet er fra Kolindsunds Venner' side, at der pi konferencen findes indtil flere egnede losningsmodeller for Kolindsunds fremtid, og vi vil samle resultatet af konferencen i et kompendium, som kan tjene til inspiration og vejviser for politikeme, nfu de skal traffe beslutninger om omridets fremtid. Kompendiet er Kolindsunds Venner allerede nu 100% sike pi at Ill finansieret gennem FriluftsrAdet der rent admidistrativt har meddelt, at vi indstilles til at modtage koner dl rykning og udgivelse afheftet. Kolindunds Vennerjagter i ojeblikket yderligere midler til gennemforelsen af konferencen, og vi er sikre pi, at det nok skal lykkes. x o7e:?, L o sc.

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering

NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering Udvalget om reglerne om offentlighedens adgang til naturen. Oplæg ved udvalgets 2. møde, 19. februar 2001, Holbæk Af Peder Agger Naturrådet Forord NATURVENLIG ADGANG Argumenter for en ændret adgangsregulering

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 5 Ærø På vegne af Bor i området 5.1 Jan Bruun

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

FEDE NÆROPLEVELSER LIGE UDENFOR DØREN TIMOTHY JACOB JENSEN: MØDET MELLEM LAND OG VAND ER MAGISK STILHED KAN BLIVE DEN NYE TREND MILJØINDSATSEN VED

FEDE NÆROPLEVELSER LIGE UDENFOR DØREN TIMOTHY JACOB JENSEN: MØDET MELLEM LAND OG VAND ER MAGISK STILHED KAN BLIVE DEN NYE TREND MILJØINDSATSEN VED FJORDEN ved vand, i vand, under vand, på vand FEDE NÆROPLEVELSER LIGE UDENFOR DØREN TIMOTHY JACOB JENSEN: MØDET MELLEM LAND OG VAND ER MAGISK STILHED KAN BLIVE DEN NYE TREND MILJØINDSATSEN VED LIMFJORDEN

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt 1988-4 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt DANSK ORNITOI.,OG]SK FORENING Er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreninoen ar sniftaf

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere