Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden"

Transkript

1 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort, at en kunstner, som SKAT mente var honorarmodtager, kunne få fradrag for sine rejseudgifter efter standardsatserne, jf. LL 9 A. SKAT havde krævet retsmøde om spørgsmålet. Kendelsen har således principiel betydning. Kendelsen vedrører indkomståret Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden for skatteretten er en gruppe personer, som SKAT benævner honorarmodtagere, der beskattes efter et eget regelsæt, 1) der bl.a. inkluderer, at disse personer ikke kan tage fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne i LL 9 A. Standardsatsen gælder for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende og dækker udgifter til kost og logi under rejse. SKAT mente i sagen, at kunstneren som honorarmodtager kun kunne få fradrag for sine rejseudgifter mod dokumentation, dvs. bilag for faktisk afholdte udgifter skulle fremlægges. Dette er også anført i Den Juridiske Vejledning (DJV) pkt. C.A og tidligere i LV. SKAT har anset visse personer som honorarmodtagere dog uden at kunne angive en klar definition på, hvem det er. Som hjemmel henviser SKAT til lov om arbejdsmarkedsbidrag 2, stk. 1, nr. 2, om honorar, der hverken er løn eller indtægt ved selvstændig virksomhed, samt til Skattekontrolloven om indberetning af honorarer, der er B-indkomst. I DJV pkt. C.C anføres: Der er tale om en personkreds, som i lighed med personer, der udøver hobbyvirksomhed, ikke er omfattet af afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, samt at personkredsen omfatter fx konsulenter, rådgivere, freelancere. På den anden side anføres også, at Vederlag, der kaldes honorar, kan vedrøre: Selvstændig erhvervsvirksomhed Tjenesteforhold (lønmodtagerforhold) Ikke erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er led i tjenesteforhold. Med sidstnævnte formulering tilkendegiver DJV reelt, at honorarmodtagere kan henføres til en af de 3 kategorier, der i øvrigt er anerkendt inden for skatteretten, hhv. indtjening i ansættelsesforhold, ved selvstændig virksomhed eller som led i ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby). I sagen gjorde SKAT gældende, at billedkunstneren var honorarmodtager, der ikke havde nogen økonomisk risiko ved sin virksomhed og derfor ikke var selvstændigt erhvervsdrivende. Denne argumentation er hentet fra de elementer, der normalt henvises til ved vurdering af, om en person er i et ansættelsesforhold eller har egen SKAT havde erklæret sig enig i, at den pågældendes indtægter ved kunstnerisk virksomhed ikke var indtjent i et ansættelsesforhold. Landsskatterettens kendelse Landsskatteretten gav billedkunstneren medhold i, at rejseudgifter kunne fradrages efter standardsatserne. Landsskatteretten afviste SKATs argumentation om, at der er en gruppe skatteydere, der som honorarmodtagere ikke kan anvende standardsatserne. I kendelsen udtaler Landsskatteretten i overensstemmelse med klagers argumentation, at billedkunstneren var selvstændigt erhvervsdrivende, og at dette vurderes efter de sædvanlige kriterier for, hvornår der foreligger selvstændig virksomhed,

2 hhv. et ansættelsesforhold, jf. pkt i cirk. nr. 129 af 4/ til Personskatteloven. Klagers argumentation var, at beskatningen af en fysisk person afhænger af, om den pågældende er lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller har ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobby). Da der ikke var tale om et ansættelsesforhold, skulle landsskatteretten alene tage stilling til, om virksomheden var erhvervsmæssig, og i denne vurdering indgik de sædvanlige elementer, som først og fremmest er en vurdering af virksomhedens rentabilitet. Da billedkunstneren havde pæne overskud i de enkelte indkomstår, var virksomheden erhvervsmæssig. Dermed havde den pågældende også fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne. Da Landsskatteretten var enig i, at virksomheden var erhvervsmæssig, tog kendelsen ikke stilling til, om standardsatserne kan anvendes af personer med hobby Vil SKAT ændre praksis? DJV C.A anfører om honorar, at honorar, der udbetales som led i et konkret tjenesteforhold, ikke adskiller sig fra almindelig løn, men at begrebet også omfatter vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig Sideløbende med at billedkunstnerens sag blev klagebehandlet, har SKAT foretaget en ændring i DJV pkt. C.A.7.3. Fradrag for rejseudgifter. I 2014-udgaven af Den Juridiske Vejledning var anført: Honorarmodtagere Personer, som får honorarer (honorarmodtagere), der er B-indkomst er ikke omfattet af LL 9A og kan derfor ikke få fradrag efter denne regel. Honorarmodtagere kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssig rejser fra efter SL 6. Formuleringen er i 2015-udgaven ændret til: Personer, som får honorarer, der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag efter LL 9 A. Disse personer kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssige rejser fra i den personlige indkomst efter SL 6. Spørgsmålet er, om SKAT med rette kan afskære visse personer, kaldet honorarmodtagere, fra at anvende standardsatserne. Det mener jeg ikke, at SKAT har grundlag for, og dette vil jeg redegøre for i det følgende. Spørgsmålet er relevant, selvom der nu er et loft på kr (2010-niveau) over fradrag for rejseudgifter, når fradraget tages efter standardsatserne De faktiske omstændigheder i TfS 2015, 395 Billedkunstneren havde i 2010 taget fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne. Kunstneren havde i de foregående år modtaget honorarer for forskellige arbejder og udstillinger i størrelsesordenen kr. og med overskud i alle årene, i 2009 var nettoresultatet dog 0 kr. I 2010 var bruttoomsætningen kr. og efter selvangivne udgifter var der et overskud på ca kr. En del af de fratrukne udgifter blev i øvrigt tilsidesat, således at det skattemæssige overskud var større efter SKATs reguleringer for rejseudgifter og arbejdsværelse. Udover indtægterne ved kunstnerisk virksomhed var der årlige indtægter på ca kr. fra en deltidsansættelse. Indtægterne herfra var dermed betydeligt under bruttoomsætningen i den kunstneriske SKATs afgørelse og begrundelse SKAT nægtede fradrag for rejseudgifterne med henvisning til, at de ikke var dokumenterede og fordi kunstneren måtte betragtes som honorarmodtager, jf. DJV pkt. C.A SKAT lagde vægt på følgende: du modtager en række enkeltstående honorarer fra forskellige hvervgivere for diverse udsmykningsopgaver du har efter SKATs opfattelse ikke påtaget dig nogen selvstændig økonomisk risiko i forbindelse med disse hverv din indkomst afhænger ikke af et eventuelt overskud vedrørende disse hverv du har ikke etableret virksomhed i egne lokaler du har ikke afholdt væsentlige erhvervsmæssige omkostninger. SKAT var som nævnt enig med kunstneren i, at der ikke var tale om et ansættelsesforhold, selvom nogle af SKATs argumenter er elementer, der normalt inddrages ved vurderingen af, om en person er ansat eller selvstændig. Skatteankestyrelsens første forslag Skatteankestyrelsen var på linje med SKATs argumentation i første omgang. Det blev i forslaget til afgørelse anført, at honorarindtægter behandles i skattemæssig henseende som indtægter ved ikke erhvervsmæssig Angående fradrag for rejseudgifter henviste forslaget til forarbejderne til bestemmelsen i LL 9A, jf. lovforslag L /2000, og skatteministerens kommentarer til et forslag fra Dansk Musikerforbund, der foreslog at indføre regler om, at honorarmodtagere har ret til fradrag

3 2676 for rejseudgifter efter standardsatserne i lighed med reglerne for lønmodtagere. Hertil svarede skatteministeren, at Personer, som skattemæssigt betragtes om honorarmodtagere, er i praksis en stor og uhomogen gruppe med forskellige arbejdsvilkår og -omfang. Der er visse honorarmodtagere, som det er rimeligt at ligestille med lønmodtagere på rejseområdet. det gælder medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende som er omfattet af både det gældende og det foreslåede regelsæt. Jeg vil ikke afvise, at andre honorarmodtagere med rimelighed vil kunne ligestilles med lønmodtagere, men jeg tror til gengæld også, at der findes honorarmodtagere, som ikke bør ligestilles med lønmodtagere Jeg finder derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at foreslå detailregulering for honorarmodtagere vedrørende særlige typer af udgifter uden en grundig undersøgelse. På dette grundlag indstillede skatteankestyrelsen, at kunstneren skulle anses for honorarmodtager, og at standardsatserne for rejsefradrag, jf. LL 9A, ikke kunne anvendes. Kunstnerens argumentation Heroverfor gjorde kunstneren gældende, at det omtalte ministersvar netop havde afvist, at der eksisterer en særlig kategori af skatteydere, der er honorarmodtagere, idet ministeren netop gav udtryk for, at de kunne placeres i de sædvanlige 3 kasser, endvidere 1) at virksomheden måtte anses for erhvervsmæssig, og 2) selvom dette ikke var tilfældet, kan personer med hobbyvirksomhed anvende standardsatserne. 1) Erhverv eller ikke erhverv Kunstnerisk virksomhed beskattes enten i henhold til reglerne for erhvervsmæssig virksomhed eller i henhold til praksis for beskatning af hobbyvirksomhed, dvs. ikke erhvervsmæssig Skattelovgivningen indeholder ingen regler eller definition af, hvad der forstås ved honorarindkomst. Personskatteloven skelner mellem personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, CFC-indkomst og bygger endvidere på statsskattelovens principper og den traditionelle praksis for afgræsning mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende og hobbyvirksomhed, jf. lovens 3. Begrebet honorarmodtager er alene omtalt i lov om arbejdsmarkedsbidrag, der oprindeligt ikke var en skattelov men en lov om sociale bidrag. Bidragspligt for honorarindkomst efter denne lov har i øvrigt som forudsætning, at indkomsten hverken er optjent i ansættelsesforhold, indtjent i erhvervsmæssig virksomhed eller i ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed). Sidstnævnte er ikke omfattet af bidragspligt. Der er ikke i forarbejderne til lov om arbejdsmarkedsbidrag fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved honorarmodtager. 1) Der er heller ikke taget stilling til dette i forbindelse med, at am-bidraget blev ændret til at være en skat. Skatteankestyrelsen første forslag angav, at kunstneren hverken har haft omkostninger eller økonomisk risiko, men de faktiske forhold viste, at der i 2010 var afholdt og selvangivet udgifter i tilknytning til den kunstneriske virksomhed med kr Billedkunstnere har desuden i deres virksomhed den generelle erhvervsmæssige risiko, at der er udgifter til markedsføring (udstillingsvirksomhed og projekter) til research for udarbejdelse af projekter med henblik på senere at opnå en indtjening på det pågældende projekt (udstilling, udsmykning mv.). Det er alt sammen udgifter, der udover de faste udgifter til arbejdsværelse, atelier, medlemsskaber mv. skal dækkes af den indtjening, kunstneren opnår i form af de udbetalte honorarer for værker, udstillinger, udsmykningsopgaver, foredrag mv. Disse kunstnere har dermed samme økonomiske risiko i deres virksomhed, som andre selvstændige, f.eks. en håndværker, der udfører almindeligt reparationsarbejde eller selvstændige, der driver konsulent- eller service Sådanne mindre selvstændige virksomheder er normalt i skattemæssig forstand anerkendt at være selvstændig virksomhed, når der er tale om en rentabel virksomhed, der også har en vis intensitet, der dog ikke behøver at være markant. Dette er fast skattemæssig praksis for afgrænsning mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed jf. DJV pkt. C.C.1.3.2, der indholdsmæssigt svarer til Ligningsvejledningen i det pågældende indkomstår, Ligningsvejledningen 2010 afsnit E.B , der anfører: Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at virksomheden drives for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud Ved afvejningen af, om der foreligger hobby eller selvstændig virksomhed opregner LV E.A i alt 12 elementer, der inddrages ved vurdering af spørgsmålet: Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til hobbyvirksomhed - være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse, dvs. det afgørende formål er den fortjeneste, der kan opnås. De relevante momenter, der har været lagt vægt på i praksis, har bl.a. været: om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel) om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksom

4 2677 heden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v. om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet. Ved TfS 2013, 286 lagde Højesteret til grund, at afgrænsningen også for kunstnerisk virksomhed skal foretages på grundlag af en vurdering af virksomhedens intensitet og rentabilitet, men det skal ske med hensyntagen til de særlige forhold for kunstnerisk Det skal vurderes, om virksomheden er drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til den personlige arbejdsindsats, som kendetegner den kunstneriske I TfS 2015, 395 var det som anført dokumenteret, at kunstneren drev sin virksomhed med henblik på at opnå et overskud og rent faktisk havde haft overskud på primær drift i en årrække. Virksomheden var intensivt drevet og rentabel. Selvom der var en indtjening som lønmodtager ved siden den af kunstneriske virksomhed, der eventuelt kunne betragtes som bivirksomhed på grund af de realiserede nettoresultater, skulle den anerkendes som erhvervsmæssig på grund af det positive bidrag til dækning af leveomkostninger mv. Endelig viser landsskatterettens praksis, at indtægter, der udspringer af det kunstneriske virke, skal indgå ved opgørelse af nettoresultatet af den kunstneriske virksomhed, uanset om der er tale om vederlag for udstillinger eller foredrag, salg af værker, projektstøtte mv., jf. Landsskatterettens kendelse af 17/ , der ændrer Skatterådets bindende svar på spm. 7 a og b (j.nr ). Disse aktiviteter betragtes som én Ankestyrelsens forslag om, at der forelå indtægter ved honorarvirksomhed, var baseret på præmisserne i Østre Landsrets dom, TfS 2007, 203. I denne dom fandt et flertal på 2 ud af 3 dommere, at en professor, der ved siden af den faste stilling ved universitetet havde indtægter ved forfatter- og foredragsvirksomhed, ikke kunne benytte virksomhedsordningen på denne Begrundelsen var, at disse indtægter måtte henregnes til den kategori, som forudsat i forarbejderne til virksomhedsskatteloven og senere ændringslov, der hverken kan betegnes som lønmodtagervirksomhed eller selvstændigt erhvervsvirksomhed. Flertallet udtalte i øvrigt, at virksomheden var, uanset den betydelige merindkomst den medførte, en bibeskæftigelse for professoren. Endvidere forelå ikke en selvstændig økonomisk risiko eller væsentlige udgifter ved denne bi Østre Landsrets flertal antog således med henvisning til lovforarbejderne, at indkomst i form af forfatter- og foredragshonorarer som bivirksomhed til et ansættelsesforhold ikke kan være selvstændig Forarbejderne til virksomhedsskatteloven (lovforslag L /1986 Tillæg A sp. 2620) anfører, at den foreliggende praksis inden for skattelovgivningen må lægges til grund ved afgørelsen af, om der i det enkelte tilfælde er tale om erhvervsmæssig virksomhed, samt at hobbyvirksomhed ikke anses for selvstændig Herudover anføres en række eksempler på indtægter, der ikke kan henføres til selvstændig virksomhed, men må henføres til lønindkomst. Udgangspunktet har dermed været, at indkomst, bortset fra lønindkomst og hobbyindkomst, har været indkomst ved selvstændig Spørgsmålet om afgrænsning af lønmodtagere over for selvstændigt erhvervsdrivende er der redegjort for i cirkulære til Personskatteloven nr. 129 af 4/ pkt , som efterfølgende blev indarbejdet i Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning. De lovforarbejder, som Landsrettens flertal henviser til, vedrører således udelukkende sondringen mellem lønmodtagere og selvstændig I denne forbindelse anføres som eksempel på indtægter, der i almindelighed ikke kan henføres til selvstændig virksomhed, honorarer til musikere og skuespillere samt bestyrelseshonorarer. Dette er således eksempel på lønmodtagerindtægter - uanset at bestyrelseshonorarer kun i kraft af KSL 43 og kildeskattebekendtgørelsen er gjort til A-

5 2678 indkomst, men principielt ikke er indtægt i et ansættelsesforhold. Om skatten opkræves som A- eller B-indkomst har i øvrigt ikke selvstændig betydning ved vurderingen af, om en given indkomst skyldes et ansættelsesforhold eller selvstændig Lovforarbejderne beskriver den traditionelle sondring mellem lønmodtagere og selvstændige, ligesom det anføres, at hobbyvirksomhed ikke er selvstændig Derimod er der intet i lovbemærkningerne til støtte for, at der skattemæssigt eksisterer en særskilt gruppe kaldet honorarmodtagere. Disse lovbemærkninger er i øvrigt baseret på den daværende restriktive praksis på skatteområdet, der normalt anså bestyrelseshonorar for et personligt hverv, hvor vederlaget aldrig kunne henføres til selvstændig virksomhed henholdsvis til selskabsindkomst. Tilsvarende var tilfældet for indtægter optjent af musikere, sportsudøvere mv. frem til Højesterets dom vedrørende operasangeren Aage Haugland, jf. TfS 1998, 485 H. I dommen anerkendte Skatteministeriet på trods af manglende ret til substitution, at Aage Hauglands honorarer ved engagementer som operasanger, bortset fra et fast ansættelsesforhold på Det Kongelige Teater, var indkomst ved selvstændig virksomhed, men bestred at sådan indkomst kunne være selskabsindkomst. Højesteret anerkendte selskabsindkomst. Praksis er således ændret, hvorefter et vederlag eller honorar til kunstnere mv., der ikke er løn i ansættelsesforhold, enten må henføres til erhvervsmæssig virksomhed eller til hobby (ikke erhvervsmæssig virksomhed). Det bemærkes videre, at når Østre Landsrets flertal synes at forudsætte, at bivirksomhed ikke kan være selvstændig virksomhed i skattemæssig forstand, har det ikke støtte i lovgivningen. Dette fremgår bl.a. klart af den oprindelige VSL 1 (Lov nr. 144 af 19/3 1986) om beskatning af personer, som driver selvstændig virksomhed, men undtager virksomhed, der i henhold til PSL 4, stk. 1, nr. 10, beskattes som kapitalindkomst. 4, stk. 1, nr. 10, omhandlede skibsvirksomhed som bierhverv. Bestemmelsen har derfor som forudsætning, at indkomst fra bivirksomhed som udgangspunkt ikke er hobbyindkomst, men principielt er selvstændig Denne form for bivirksomhed var i øvrigt ofte karakteriseret ved at være uden økonomisk risiko, idet kapitalindskuddet i mange skibsprojekter alene bestod i en andel af den sparede skat. Det krævede derfor specifik lovhjemmel, hvis en bivirksomhed ikke skulle kunne beskattes som andre erhvervsmæssige virksomheder under virksomhedsordningen. Som det fremgår af den ovenfor refererede højesteretsdom TfS 2013, 286lægges afgørende vægt på, om virksomheden er rentabel, og Højesteret henviser her til fast skattemæssig praksis. Ikke desto mindre ser Østre Landsrets flertal i den refererede dom helt bort fra, at virksomheden var overskudsgivende, og henviser til, at der ikke fandtes at være en selvstændig økonomisk risiko eller særlige udgifter forbundet med virksomheden. Dette er derimod kriterier, der ofte henvises til ved afgræsning af, om en indtægt skyldes ansættelsesforhold eller er optjent ved selvstændig I sagen havde Landsskatteretten da også begrundet sin afgørelse med, at der var tale om hobbyindkomst. I Østre Landsrets vurdering synes endelig ikke at være inddraget, at forarbejderne til Virksomhedsskatteloven specifikt anfører, at forfattervirksomhed normalt måtte anses for selvstændig virksomhed i modsætning til et ansættelsesforhold. Med højesteretsdommen er praksis fastslået, og praksis i hht. Østre Landsretsdommen er forladt. Konklusionen var derfor, at Landsskatteretten skulle anerkende, at billedkunstneren drev erhvervsmæssig virksomhed, da virksomheden opfyldte såvel kravet om rentabilitet og intensitet, og da begrebet honorarindkomst ikke er hjemlet i skattelovgivningen med forarbejder, der alene sondrer mellem indtægt i ansættelsesforhold, selvstændig virksomhed og hobby Denne argumentation fulgte Skatteankestyrelsen i et efterfølgende nyt forslag til afgørelse, som SKAT krævede behandlet ved retsmøde, men som Landsskatteretten tiltrådte. Hermed var det givet, at billedkunstneren kunne anvende standardsatser for opgørelse af fradrag for rejseomkostninger, jf. LL 9A, stk. 5. Som anført ovenfor opretholder SKAT i Den Juridiske Vejledning, at honorarmodtagere og personer med hobbyvirksomhed ikke kan anvende standardsatserne. Honorarmodtager gruppen blev aflivet med Landsskatterettens kendelse. Tilbage står at vurdere, om personer med hobbyvirksomhed kan anvende satserne. 2) Godtgørelse eller fradrag efter standardsatserne i LL 9A Bestemmelsen fastsætter, at lønmodtagere, herunder medlemmer eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner mv., og selvstændige erhvervsdrivende har fradrag for rejseudgifter og kan benytte standardsatserne for opgørelse af dette fradrag. Der er efter bestemmelsen nogle særligt opregnede grupper af lønmodtagere, der ikke kan foretage fradrag for rejseudgifter (værnepligtige, søfolk mv.) grundet disses særlige indkomst- eller beskatningsforhold. Bestemmelsen anfører intet om personer med ikke-erhvervsmæssig Det er imidlertid fast antaget i praksis, at opgørelsen af resultatet i en hobbyvirksomhed sker efter samme regler som for selvstændige, og

6 herunder at der i hobbyvirksomhed kan afskrives efter principperne i Afskrivningsloven. Forskellen i beskatning er alene, at der sker en kildeartsbegrænsning for driftsomkostninger og afskrivninger, og at underskud ved virksomheden normalt ikke kan fremføres til modregning i efterfølgende års overskud ved samme Disse principper har Skatteministeriet gjort rede for i, Redegørelse fra Skatteretsrådet 2001, s.171ff., og følger også i praksis, således som det senest fremgår af Højesterets dom SKM (der i øvrigt omhandlede en praksisændring for sygedagpenge til selvstændige, som ikke blev anset for virksomhedsindkomst, uanset om virksomheden var erhverv eller hobby). Den ensartede opgørelse fremgår også af DJV pkt. C.C om indkomst, der hverken er lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst: Nettoindkomstprincippet betyder også, at fradrag, herunder for afskrivninger, ikke kan overstige indtægten ved den enkelte virksomhed (dvs. vederlag efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag efter PSL 3 stk. 2, nr. 7, jf LL 8 M). Underskud fra honorarvirksomheden kan ikke trækkes fra i årets anden indkomst eller fremføres til modregning i efterfølgende års indkomst. Honorarmodtagere kan efter praksis foretage afskrivninger, jf. AL kapitel 2 og 3, som fratrækkes efter nettoindkomstprincippet, jf. SL 4. De almindelige betingelser for afskrivning skal imidlertid være opfyldt. Det er fx en betingelse, at driftsmidler bruges udelukkende eller delvist i honorarvirksomheden. Privat benyttelse giver ikke adgang til afskrivning. Se TfS 1999, 90 LSR. Selvom afskrivningsloven ikke omtaler hobbyvirksomhed, og afskrivning efter lovens formulering forudsætter, at et aktiv anvendes erhvervsmæssigt, er det således anerkendt, at også hobbyvirksomhed kan afskrive efter afskrivningslovensprincipper. Forarbejderne til LL 9A om fradrag efter standardsatser Det fremgår direkte af bestemmelsen i LL 9A stk. 8, at selvstændige kan anvende standardsatserne. Når indkomstopgørelsen for hobbyvirksomhed opgøres efter samme principper som for erhvervsvirksomhed er udgangspunktet således, at standardsatserne kan anvendes af alle personer på rejse. Der gøres en undtagelse fra denne hovedregel for de specifikt nævnte personer/erhvervsgrene, der er nævnt i bestemmelsen stk. 11. Tilsvarende er praksis i relation til fradrag for befordring i ht. LL 9B, jf. TfS 1997, 562 LSR, der anfører, at personer, der modtager honorarindtægter, dvs. andre 2679 arbejdsvederlag end løn, behandles skattemæssigt på samme måde som selvstændige. Det fremgår endvidere af forarbejderne til bestemmelsen i Ligningsloven 9 A, jf. LFF om ændring af Ligningsloven (ændrede satser og regler for skattefri rejsegodtgørelse), L 1997 nr. 452, at alle på rejse kan anvende standardsatser, bortset fra de særligt opregnede erhvervsgrupper, jf. bestemmelsen i 9A stk. 11. Tilsvarende anfører lovforarbejderne til ændring af bestemmelsen i ligningsloven 9A (LFF , Alm. bemærkninger pkt og 3.1.), at forslagets formål var en ligestilling af personer på rejse, således at der i ingen tilfælde skulle ske beskatning af sparet hjemmeforbrug, ligesom standardsatserne var fastsat ud fra rent administrative hensyn, hvorfor der genindførtes standardfradrag for udokumenterede logiudgifter. Forarbejderne indeholder derimod ingen støtte for, at personer, der driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed, er afskåret fra at tage fradrag efter standardsatserne. En sådan fortolkning af bestemmelserne strider direkte mod det erklærede overordnede mål med bestemmelserne, nemlig ligestilling af personer på tjenesterejse, hvortil kom administrative hensyn. Der ligger ikke nogen restriktion i anvendelse af udtrykket tjenesterejse, idet standardsatser ifølge bestemmelserne i stk. 9 og 10 kan anvendes også af medlemmer eller medhjælpere af bestyrelser, udvalg, råd mv., dvs. af personer, der ikke er ansat, men netop ofte modtager et enkeltstående honorar for udvalgsarbejde mv. samt af modtagere af tilskudsbevillinger. Det anføres i de specielle bemærkninger til bestemmelsen, at standardsatserne kan anvendes af alle persongrupper, der er omfattet af regelsættet. Der skelnes således ikke mellem personer i ansættelsesforhold eller i virksomhed, uanset om det er erhverv eller ikke-erhverv. Derimod undtager bestemmelsen direkte enkeltstående grupper inden for visse erhverv, fx søfolk og værnepligtige, der har særlige forhold. Det anføres i forarbejderne til bestemmelsen i stk. 11: I de nuværende regler kan standardsatserne ikke anvendes af personer, der har særlige forhold eller andre ordninger, der medfører skattefrihed eller fradrag. Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at kun grupper med særlige skatteordninger er udelukket fra at anvende standardreglerne, idet det vurderes, at visse af de grupper, der i dag er udelukket fra anvendelse af standardsatsen, ikke har arbejds- og opholdsforhold, som i væsentlig grad adskiller dem fra de grupper, der i dag kan anvende reglerne. Det foreslås derfor, at søfolk m.fl. ikke kan anvende standardsatser.

7 2680 Forarbejderne har dermed direkte taget stilling til, hvilke personer på rejse, der ikke kan anvende standardfradrag, og har i øvrigt som forudsætning, at alle andre har samme arbejds- og opholdsvilkår og derfor skal kunne benytte standardsatserne. Det af skatteministeren afgivne svar, som er refereret i Ankestyrelsens første forslag til afgørelse, er i overensstemmelse hermed, idet skatteministeren blot afviser at lave en særlig regulering for honorarmodtagere, netop med henvisning til, at honorarmodtagere ikke er nogen veldefineret gruppe, hvorfor de ikke entydigt kan henføres til gruppen af lønmodtagere. Konklusion De af SKAT anførte nyformulerede retningslinjer, hvorefter hverken honorarmodtagere eller personer med ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan tage rejsefradrag efter standardsatserne, strider således mod overordnede retskilder, jf. kendelsen i TfS 2015, 395. Landsskatteretten afviser begrebet honorarmodtagere og for så vidt angår personer med hobbyvirksomhed kan Landsskatteretten afviser begrebet honorarmodtagere, i henhold til meget klare lovforarbejder og en fast og meget langvarig praksis, der også er lagt til grund af domstolene, hvorefter resultat af hobbyvirksomhed opgøres efter samme retningslinjer som for erhvervsmæssig Noter (1) Se om den uklare afgrænsning af personer med honorarvirksomhed i relation til arbejdsmarkedsbidrag og kritik af SKATs praksis, min artikel TfS 2012, 457, der omhandler to Landsskatteretskendelser om operasangere, TfS 2012, 465 og 466.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skat af hobbyvirksomhed.

Skat af hobbyvirksomhed. - 1 Skat af hobbyvirksomhed. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ofte, at der opstår uenighed mellem borgeren og skattemyndighederne om, hvorvidt en given aktivitet er hobby

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM LSR

Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM LSR - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. august 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Tuk Bagger og Thomas Brenøe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. august 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Tuk Bagger og Thomas Brenøe (kst.)). D O M Afsagt den 18. august 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Tuk Bagger og Thomas Brenøe (kst.)). 12. afd. nr. B-2787-13: A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Driver du en erhvervsvirksomhed, tale om en privat hobby?

Driver du en erhvervsvirksomhed, tale om en privat hobby? Driver du en erhvervsvirksomhed, eller er der tale om en privat hobby? SKAT interesserer sig i disse år særligt for virksomheder, der gentagne år har underskud. Spørgsmålet er, om disse virksomheder reelt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed

Erhvervsmæssig virksomhed Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Erhvervsmæssig virksomhed Advokat Bent Ramskov, Dahl Advokatfirma Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax/Homann Advokater Erhverv -et begreb

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Erhvervsmæssig virksomhed - opgørelse af driftsregnskab - udeladelse af erhvervsmæssige poster - Landsskatterettens kendelse af 28/10 2016, jr. nr. 13-6419810 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste - 1 Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mindre landbrugsvirksomheder, stutterivirksomhed og opdræt af væddeløbsheste har gennem mange år interesseret

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk.

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk. DanmarksVindmøleforening Elemarksvej47 8000ÅrhusC ØkonomiRådgivningen Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Tlf. 9624 2424 Fax. 9624 2425 www.landbonord.dk Sendtpr.mailtiljl@dkvind.dk Brønderslev, den 5. december

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Hobby eller erhverv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Hobby eller erhverv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Hobby eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 5. april 2011 blev i Jyllandsposten under overskriften Skat jagter hobbyvirksomheder omtalt en særlig indsats fra Skat med henblik

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov - 1 Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det danske skattesystem har som grundlag det princip, at de bredeste skuldre skal bære

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING

KUNSTNERNES BESKATNING KUNSTNERNES BESKATNING 2016 GITTE SKOUBY Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnere er en mangfoldig og mangefacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skattelovgivningens standarder og som derfor

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2010

Kunstnernes Beskatning 2010 Kunstnernes Beskatning 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr - 1 Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby

Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby - 1 Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en afgørelse fra 28. februar 2013 accepterede Landsskatteretten, at en mindre landbrugsvirksomhed måtte

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 31/12 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Studierejse Anders Amstrup Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, hvorvidt udgiften på i alt kr. 24.000 til deltagelse i studierejsen

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere