Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden"

Transkript

1 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort, at en kunstner, som SKAT mente var honorarmodtager, kunne få fradrag for sine rejseudgifter efter standardsatserne, jf. LL 9 A. SKAT havde krævet retsmøde om spørgsmålet. Kendelsen har således principiel betydning. Kendelsen vedrører indkomståret Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden for skatteretten er en gruppe personer, som SKAT benævner honorarmodtagere, der beskattes efter et eget regelsæt, 1) der bl.a. inkluderer, at disse personer ikke kan tage fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne i LL 9 A. Standardsatsen gælder for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende og dækker udgifter til kost og logi under rejse. SKAT mente i sagen, at kunstneren som honorarmodtager kun kunne få fradrag for sine rejseudgifter mod dokumentation, dvs. bilag for faktisk afholdte udgifter skulle fremlægges. Dette er også anført i Den Juridiske Vejledning (DJV) pkt. C.A og tidligere i LV. SKAT har anset visse personer som honorarmodtagere dog uden at kunne angive en klar definition på, hvem det er. Som hjemmel henviser SKAT til lov om arbejdsmarkedsbidrag 2, stk. 1, nr. 2, om honorar, der hverken er løn eller indtægt ved selvstændig virksomhed, samt til Skattekontrolloven om indberetning af honorarer, der er B-indkomst. I DJV pkt. C.C anføres: Der er tale om en personkreds, som i lighed med personer, der udøver hobbyvirksomhed, ikke er omfattet af afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, samt at personkredsen omfatter fx konsulenter, rådgivere, freelancere. På den anden side anføres også, at Vederlag, der kaldes honorar, kan vedrøre: Selvstændig erhvervsvirksomhed Tjenesteforhold (lønmodtagerforhold) Ikke erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er led i tjenesteforhold. Med sidstnævnte formulering tilkendegiver DJV reelt, at honorarmodtagere kan henføres til en af de 3 kategorier, der i øvrigt er anerkendt inden for skatteretten, hhv. indtjening i ansættelsesforhold, ved selvstændig virksomhed eller som led i ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby). I sagen gjorde SKAT gældende, at billedkunstneren var honorarmodtager, der ikke havde nogen økonomisk risiko ved sin virksomhed og derfor ikke var selvstændigt erhvervsdrivende. Denne argumentation er hentet fra de elementer, der normalt henvises til ved vurdering af, om en person er i et ansættelsesforhold eller har egen SKAT havde erklæret sig enig i, at den pågældendes indtægter ved kunstnerisk virksomhed ikke var indtjent i et ansættelsesforhold. Landsskatterettens kendelse Landsskatteretten gav billedkunstneren medhold i, at rejseudgifter kunne fradrages efter standardsatserne. Landsskatteretten afviste SKATs argumentation om, at der er en gruppe skatteydere, der som honorarmodtagere ikke kan anvende standardsatserne. I kendelsen udtaler Landsskatteretten i overensstemmelse med klagers argumentation, at billedkunstneren var selvstændigt erhvervsdrivende, og at dette vurderes efter de sædvanlige kriterier for, hvornår der foreligger selvstændig virksomhed,

2 hhv. et ansættelsesforhold, jf. pkt i cirk. nr. 129 af 4/ til Personskatteloven. Klagers argumentation var, at beskatningen af en fysisk person afhænger af, om den pågældende er lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller har ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobby). Da der ikke var tale om et ansættelsesforhold, skulle landsskatteretten alene tage stilling til, om virksomheden var erhvervsmæssig, og i denne vurdering indgik de sædvanlige elementer, som først og fremmest er en vurdering af virksomhedens rentabilitet. Da billedkunstneren havde pæne overskud i de enkelte indkomstår, var virksomheden erhvervsmæssig. Dermed havde den pågældende også fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne. Da Landsskatteretten var enig i, at virksomheden var erhvervsmæssig, tog kendelsen ikke stilling til, om standardsatserne kan anvendes af personer med hobby Vil SKAT ændre praksis? DJV C.A anfører om honorar, at honorar, der udbetales som led i et konkret tjenesteforhold, ikke adskiller sig fra almindelig løn, men at begrebet også omfatter vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig Sideløbende med at billedkunstnerens sag blev klagebehandlet, har SKAT foretaget en ændring i DJV pkt. C.A.7.3. Fradrag for rejseudgifter. I 2014-udgaven af Den Juridiske Vejledning var anført: Honorarmodtagere Personer, som får honorarer (honorarmodtagere), der er B-indkomst er ikke omfattet af LL 9A og kan derfor ikke få fradrag efter denne regel. Honorarmodtagere kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssig rejser fra efter SL 6. Formuleringen er i 2015-udgaven ændret til: Personer, som får honorarer, der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag efter LL 9 A. Disse personer kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssige rejser fra i den personlige indkomst efter SL 6. Spørgsmålet er, om SKAT med rette kan afskære visse personer, kaldet honorarmodtagere, fra at anvende standardsatserne. Det mener jeg ikke, at SKAT har grundlag for, og dette vil jeg redegøre for i det følgende. Spørgsmålet er relevant, selvom der nu er et loft på kr (2010-niveau) over fradrag for rejseudgifter, når fradraget tages efter standardsatserne De faktiske omstændigheder i TfS 2015, 395 Billedkunstneren havde i 2010 taget fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne. Kunstneren havde i de foregående år modtaget honorarer for forskellige arbejder og udstillinger i størrelsesordenen kr. og med overskud i alle årene, i 2009 var nettoresultatet dog 0 kr. I 2010 var bruttoomsætningen kr. og efter selvangivne udgifter var der et overskud på ca kr. En del af de fratrukne udgifter blev i øvrigt tilsidesat, således at det skattemæssige overskud var større efter SKATs reguleringer for rejseudgifter og arbejdsværelse. Udover indtægterne ved kunstnerisk virksomhed var der årlige indtægter på ca kr. fra en deltidsansættelse. Indtægterne herfra var dermed betydeligt under bruttoomsætningen i den kunstneriske SKATs afgørelse og begrundelse SKAT nægtede fradrag for rejseudgifterne med henvisning til, at de ikke var dokumenterede og fordi kunstneren måtte betragtes som honorarmodtager, jf. DJV pkt. C.A SKAT lagde vægt på følgende: du modtager en række enkeltstående honorarer fra forskellige hvervgivere for diverse udsmykningsopgaver du har efter SKATs opfattelse ikke påtaget dig nogen selvstændig økonomisk risiko i forbindelse med disse hverv din indkomst afhænger ikke af et eventuelt overskud vedrørende disse hverv du har ikke etableret virksomhed i egne lokaler du har ikke afholdt væsentlige erhvervsmæssige omkostninger. SKAT var som nævnt enig med kunstneren i, at der ikke var tale om et ansættelsesforhold, selvom nogle af SKATs argumenter er elementer, der normalt inddrages ved vurderingen af, om en person er ansat eller selvstændig. Skatteankestyrelsens første forslag Skatteankestyrelsen var på linje med SKATs argumentation i første omgang. Det blev i forslaget til afgørelse anført, at honorarindtægter behandles i skattemæssig henseende som indtægter ved ikke erhvervsmæssig Angående fradrag for rejseudgifter henviste forslaget til forarbejderne til bestemmelsen i LL 9A, jf. lovforslag L /2000, og skatteministerens kommentarer til et forslag fra Dansk Musikerforbund, der foreslog at indføre regler om, at honorarmodtagere har ret til fradrag

3 2676 for rejseudgifter efter standardsatserne i lighed med reglerne for lønmodtagere. Hertil svarede skatteministeren, at Personer, som skattemæssigt betragtes om honorarmodtagere, er i praksis en stor og uhomogen gruppe med forskellige arbejdsvilkår og -omfang. Der er visse honorarmodtagere, som det er rimeligt at ligestille med lønmodtagere på rejseområdet. det gælder medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende som er omfattet af både det gældende og det foreslåede regelsæt. Jeg vil ikke afvise, at andre honorarmodtagere med rimelighed vil kunne ligestilles med lønmodtagere, men jeg tror til gengæld også, at der findes honorarmodtagere, som ikke bør ligestilles med lønmodtagere Jeg finder derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at foreslå detailregulering for honorarmodtagere vedrørende særlige typer af udgifter uden en grundig undersøgelse. På dette grundlag indstillede skatteankestyrelsen, at kunstneren skulle anses for honorarmodtager, og at standardsatserne for rejsefradrag, jf. LL 9A, ikke kunne anvendes. Kunstnerens argumentation Heroverfor gjorde kunstneren gældende, at det omtalte ministersvar netop havde afvist, at der eksisterer en særlig kategori af skatteydere, der er honorarmodtagere, idet ministeren netop gav udtryk for, at de kunne placeres i de sædvanlige 3 kasser, endvidere 1) at virksomheden måtte anses for erhvervsmæssig, og 2) selvom dette ikke var tilfældet, kan personer med hobbyvirksomhed anvende standardsatserne. 1) Erhverv eller ikke erhverv Kunstnerisk virksomhed beskattes enten i henhold til reglerne for erhvervsmæssig virksomhed eller i henhold til praksis for beskatning af hobbyvirksomhed, dvs. ikke erhvervsmæssig Skattelovgivningen indeholder ingen regler eller definition af, hvad der forstås ved honorarindkomst. Personskatteloven skelner mellem personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, CFC-indkomst og bygger endvidere på statsskattelovens principper og den traditionelle praksis for afgræsning mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende og hobbyvirksomhed, jf. lovens 3. Begrebet honorarmodtager er alene omtalt i lov om arbejdsmarkedsbidrag, der oprindeligt ikke var en skattelov men en lov om sociale bidrag. Bidragspligt for honorarindkomst efter denne lov har i øvrigt som forudsætning, at indkomsten hverken er optjent i ansættelsesforhold, indtjent i erhvervsmæssig virksomhed eller i ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed). Sidstnævnte er ikke omfattet af bidragspligt. Der er ikke i forarbejderne til lov om arbejdsmarkedsbidrag fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved honorarmodtager. 1) Der er heller ikke taget stilling til dette i forbindelse med, at am-bidraget blev ændret til at være en skat. Skatteankestyrelsen første forslag angav, at kunstneren hverken har haft omkostninger eller økonomisk risiko, men de faktiske forhold viste, at der i 2010 var afholdt og selvangivet udgifter i tilknytning til den kunstneriske virksomhed med kr Billedkunstnere har desuden i deres virksomhed den generelle erhvervsmæssige risiko, at der er udgifter til markedsføring (udstillingsvirksomhed og projekter) til research for udarbejdelse af projekter med henblik på senere at opnå en indtjening på det pågældende projekt (udstilling, udsmykning mv.). Det er alt sammen udgifter, der udover de faste udgifter til arbejdsværelse, atelier, medlemsskaber mv. skal dækkes af den indtjening, kunstneren opnår i form af de udbetalte honorarer for værker, udstillinger, udsmykningsopgaver, foredrag mv. Disse kunstnere har dermed samme økonomiske risiko i deres virksomhed, som andre selvstændige, f.eks. en håndværker, der udfører almindeligt reparationsarbejde eller selvstændige, der driver konsulent- eller service Sådanne mindre selvstændige virksomheder er normalt i skattemæssig forstand anerkendt at være selvstændig virksomhed, når der er tale om en rentabel virksomhed, der også har en vis intensitet, der dog ikke behøver at være markant. Dette er fast skattemæssig praksis for afgrænsning mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed jf. DJV pkt. C.C.1.3.2, der indholdsmæssigt svarer til Ligningsvejledningen i det pågældende indkomstår, Ligningsvejledningen 2010 afsnit E.B , der anfører: Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at virksomheden drives for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud Ved afvejningen af, om der foreligger hobby eller selvstændig virksomhed opregner LV E.A i alt 12 elementer, der inddrages ved vurdering af spørgsmålet: Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til hobbyvirksomhed - være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse, dvs. det afgørende formål er den fortjeneste, der kan opnås. De relevante momenter, der har været lagt vægt på i praksis, har bl.a. været: om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel) om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksom

4 2677 heden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v. om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet. Ved TfS 2013, 286 lagde Højesteret til grund, at afgrænsningen også for kunstnerisk virksomhed skal foretages på grundlag af en vurdering af virksomhedens intensitet og rentabilitet, men det skal ske med hensyntagen til de særlige forhold for kunstnerisk Det skal vurderes, om virksomheden er drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til den personlige arbejdsindsats, som kendetegner den kunstneriske I TfS 2015, 395 var det som anført dokumenteret, at kunstneren drev sin virksomhed med henblik på at opnå et overskud og rent faktisk havde haft overskud på primær drift i en årrække. Virksomheden var intensivt drevet og rentabel. Selvom der var en indtjening som lønmodtager ved siden den af kunstneriske virksomhed, der eventuelt kunne betragtes som bivirksomhed på grund af de realiserede nettoresultater, skulle den anerkendes som erhvervsmæssig på grund af det positive bidrag til dækning af leveomkostninger mv. Endelig viser landsskatterettens praksis, at indtægter, der udspringer af det kunstneriske virke, skal indgå ved opgørelse af nettoresultatet af den kunstneriske virksomhed, uanset om der er tale om vederlag for udstillinger eller foredrag, salg af værker, projektstøtte mv., jf. Landsskatterettens kendelse af 17/ , der ændrer Skatterådets bindende svar på spm. 7 a og b (j.nr ). Disse aktiviteter betragtes som én Ankestyrelsens forslag om, at der forelå indtægter ved honorarvirksomhed, var baseret på præmisserne i Østre Landsrets dom, TfS 2007, 203. I denne dom fandt et flertal på 2 ud af 3 dommere, at en professor, der ved siden af den faste stilling ved universitetet havde indtægter ved forfatter- og foredragsvirksomhed, ikke kunne benytte virksomhedsordningen på denne Begrundelsen var, at disse indtægter måtte henregnes til den kategori, som forudsat i forarbejderne til virksomhedsskatteloven og senere ændringslov, der hverken kan betegnes som lønmodtagervirksomhed eller selvstændigt erhvervsvirksomhed. Flertallet udtalte i øvrigt, at virksomheden var, uanset den betydelige merindkomst den medførte, en bibeskæftigelse for professoren. Endvidere forelå ikke en selvstændig økonomisk risiko eller væsentlige udgifter ved denne bi Østre Landsrets flertal antog således med henvisning til lovforarbejderne, at indkomst i form af forfatter- og foredragshonorarer som bivirksomhed til et ansættelsesforhold ikke kan være selvstændig Forarbejderne til virksomhedsskatteloven (lovforslag L /1986 Tillæg A sp. 2620) anfører, at den foreliggende praksis inden for skattelovgivningen må lægges til grund ved afgørelsen af, om der i det enkelte tilfælde er tale om erhvervsmæssig virksomhed, samt at hobbyvirksomhed ikke anses for selvstændig Herudover anføres en række eksempler på indtægter, der ikke kan henføres til selvstændig virksomhed, men må henføres til lønindkomst. Udgangspunktet har dermed været, at indkomst, bortset fra lønindkomst og hobbyindkomst, har været indkomst ved selvstændig Spørgsmålet om afgrænsning af lønmodtagere over for selvstændigt erhvervsdrivende er der redegjort for i cirkulære til Personskatteloven nr. 129 af 4/ pkt , som efterfølgende blev indarbejdet i Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning. De lovforarbejder, som Landsrettens flertal henviser til, vedrører således udelukkende sondringen mellem lønmodtagere og selvstændig I denne forbindelse anføres som eksempel på indtægter, der i almindelighed ikke kan henføres til selvstændig virksomhed, honorarer til musikere og skuespillere samt bestyrelseshonorarer. Dette er således eksempel på lønmodtagerindtægter - uanset at bestyrelseshonorarer kun i kraft af KSL 43 og kildeskattebekendtgørelsen er gjort til A-

5 2678 indkomst, men principielt ikke er indtægt i et ansættelsesforhold. Om skatten opkræves som A- eller B-indkomst har i øvrigt ikke selvstændig betydning ved vurderingen af, om en given indkomst skyldes et ansættelsesforhold eller selvstændig Lovforarbejderne beskriver den traditionelle sondring mellem lønmodtagere og selvstændige, ligesom det anføres, at hobbyvirksomhed ikke er selvstændig Derimod er der intet i lovbemærkningerne til støtte for, at der skattemæssigt eksisterer en særskilt gruppe kaldet honorarmodtagere. Disse lovbemærkninger er i øvrigt baseret på den daværende restriktive praksis på skatteområdet, der normalt anså bestyrelseshonorar for et personligt hverv, hvor vederlaget aldrig kunne henføres til selvstændig virksomhed henholdsvis til selskabsindkomst. Tilsvarende var tilfældet for indtægter optjent af musikere, sportsudøvere mv. frem til Højesterets dom vedrørende operasangeren Aage Haugland, jf. TfS 1998, 485 H. I dommen anerkendte Skatteministeriet på trods af manglende ret til substitution, at Aage Hauglands honorarer ved engagementer som operasanger, bortset fra et fast ansættelsesforhold på Det Kongelige Teater, var indkomst ved selvstændig virksomhed, men bestred at sådan indkomst kunne være selskabsindkomst. Højesteret anerkendte selskabsindkomst. Praksis er således ændret, hvorefter et vederlag eller honorar til kunstnere mv., der ikke er løn i ansættelsesforhold, enten må henføres til erhvervsmæssig virksomhed eller til hobby (ikke erhvervsmæssig virksomhed). Det bemærkes videre, at når Østre Landsrets flertal synes at forudsætte, at bivirksomhed ikke kan være selvstændig virksomhed i skattemæssig forstand, har det ikke støtte i lovgivningen. Dette fremgår bl.a. klart af den oprindelige VSL 1 (Lov nr. 144 af 19/3 1986) om beskatning af personer, som driver selvstændig virksomhed, men undtager virksomhed, der i henhold til PSL 4, stk. 1, nr. 10, beskattes som kapitalindkomst. 4, stk. 1, nr. 10, omhandlede skibsvirksomhed som bierhverv. Bestemmelsen har derfor som forudsætning, at indkomst fra bivirksomhed som udgangspunkt ikke er hobbyindkomst, men principielt er selvstændig Denne form for bivirksomhed var i øvrigt ofte karakteriseret ved at være uden økonomisk risiko, idet kapitalindskuddet i mange skibsprojekter alene bestod i en andel af den sparede skat. Det krævede derfor specifik lovhjemmel, hvis en bivirksomhed ikke skulle kunne beskattes som andre erhvervsmæssige virksomheder under virksomhedsordningen. Som det fremgår af den ovenfor refererede højesteretsdom TfS 2013, 286lægges afgørende vægt på, om virksomheden er rentabel, og Højesteret henviser her til fast skattemæssig praksis. Ikke desto mindre ser Østre Landsrets flertal i den refererede dom helt bort fra, at virksomheden var overskudsgivende, og henviser til, at der ikke fandtes at være en selvstændig økonomisk risiko eller særlige udgifter forbundet med virksomheden. Dette er derimod kriterier, der ofte henvises til ved afgræsning af, om en indtægt skyldes ansættelsesforhold eller er optjent ved selvstændig I sagen havde Landsskatteretten da også begrundet sin afgørelse med, at der var tale om hobbyindkomst. I Østre Landsrets vurdering synes endelig ikke at være inddraget, at forarbejderne til Virksomhedsskatteloven specifikt anfører, at forfattervirksomhed normalt måtte anses for selvstændig virksomhed i modsætning til et ansættelsesforhold. Med højesteretsdommen er praksis fastslået, og praksis i hht. Østre Landsretsdommen er forladt. Konklusionen var derfor, at Landsskatteretten skulle anerkende, at billedkunstneren drev erhvervsmæssig virksomhed, da virksomheden opfyldte såvel kravet om rentabilitet og intensitet, og da begrebet honorarindkomst ikke er hjemlet i skattelovgivningen med forarbejder, der alene sondrer mellem indtægt i ansættelsesforhold, selvstændig virksomhed og hobby Denne argumentation fulgte Skatteankestyrelsen i et efterfølgende nyt forslag til afgørelse, som SKAT krævede behandlet ved retsmøde, men som Landsskatteretten tiltrådte. Hermed var det givet, at billedkunstneren kunne anvende standardsatser for opgørelse af fradrag for rejseomkostninger, jf. LL 9A, stk. 5. Som anført ovenfor opretholder SKAT i Den Juridiske Vejledning, at honorarmodtagere og personer med hobbyvirksomhed ikke kan anvende standardsatserne. Honorarmodtager gruppen blev aflivet med Landsskatterettens kendelse. Tilbage står at vurdere, om personer med hobbyvirksomhed kan anvende satserne. 2) Godtgørelse eller fradrag efter standardsatserne i LL 9A Bestemmelsen fastsætter, at lønmodtagere, herunder medlemmer eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner mv., og selvstændige erhvervsdrivende har fradrag for rejseudgifter og kan benytte standardsatserne for opgørelse af dette fradrag. Der er efter bestemmelsen nogle særligt opregnede grupper af lønmodtagere, der ikke kan foretage fradrag for rejseudgifter (værnepligtige, søfolk mv.) grundet disses særlige indkomst- eller beskatningsforhold. Bestemmelsen anfører intet om personer med ikke-erhvervsmæssig Det er imidlertid fast antaget i praksis, at opgørelsen af resultatet i en hobbyvirksomhed sker efter samme regler som for selvstændige, og

6 herunder at der i hobbyvirksomhed kan afskrives efter principperne i Afskrivningsloven. Forskellen i beskatning er alene, at der sker en kildeartsbegrænsning for driftsomkostninger og afskrivninger, og at underskud ved virksomheden normalt ikke kan fremføres til modregning i efterfølgende års overskud ved samme Disse principper har Skatteministeriet gjort rede for i, Redegørelse fra Skatteretsrådet 2001, s.171ff., og følger også i praksis, således som det senest fremgår af Højesterets dom SKM (der i øvrigt omhandlede en praksisændring for sygedagpenge til selvstændige, som ikke blev anset for virksomhedsindkomst, uanset om virksomheden var erhverv eller hobby). Den ensartede opgørelse fremgår også af DJV pkt. C.C om indkomst, der hverken er lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst: Nettoindkomstprincippet betyder også, at fradrag, herunder for afskrivninger, ikke kan overstige indtægten ved den enkelte virksomhed (dvs. vederlag efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag efter PSL 3 stk. 2, nr. 7, jf LL 8 M). Underskud fra honorarvirksomheden kan ikke trækkes fra i årets anden indkomst eller fremføres til modregning i efterfølgende års indkomst. Honorarmodtagere kan efter praksis foretage afskrivninger, jf. AL kapitel 2 og 3, som fratrækkes efter nettoindkomstprincippet, jf. SL 4. De almindelige betingelser for afskrivning skal imidlertid være opfyldt. Det er fx en betingelse, at driftsmidler bruges udelukkende eller delvist i honorarvirksomheden. Privat benyttelse giver ikke adgang til afskrivning. Se TfS 1999, 90 LSR. Selvom afskrivningsloven ikke omtaler hobbyvirksomhed, og afskrivning efter lovens formulering forudsætter, at et aktiv anvendes erhvervsmæssigt, er det således anerkendt, at også hobbyvirksomhed kan afskrive efter afskrivningslovensprincipper. Forarbejderne til LL 9A om fradrag efter standardsatser Det fremgår direkte af bestemmelsen i LL 9A stk. 8, at selvstændige kan anvende standardsatserne. Når indkomstopgørelsen for hobbyvirksomhed opgøres efter samme principper som for erhvervsvirksomhed er udgangspunktet således, at standardsatserne kan anvendes af alle personer på rejse. Der gøres en undtagelse fra denne hovedregel for de specifikt nævnte personer/erhvervsgrene, der er nævnt i bestemmelsen stk. 11. Tilsvarende er praksis i relation til fradrag for befordring i ht. LL 9B, jf. TfS 1997, 562 LSR, der anfører, at personer, der modtager honorarindtægter, dvs. andre 2679 arbejdsvederlag end løn, behandles skattemæssigt på samme måde som selvstændige. Det fremgår endvidere af forarbejderne til bestemmelsen i Ligningsloven 9 A, jf. LFF om ændring af Ligningsloven (ændrede satser og regler for skattefri rejsegodtgørelse), L 1997 nr. 452, at alle på rejse kan anvende standardsatser, bortset fra de særligt opregnede erhvervsgrupper, jf. bestemmelsen i 9A stk. 11. Tilsvarende anfører lovforarbejderne til ændring af bestemmelsen i ligningsloven 9A (LFF , Alm. bemærkninger pkt og 3.1.), at forslagets formål var en ligestilling af personer på rejse, således at der i ingen tilfælde skulle ske beskatning af sparet hjemmeforbrug, ligesom standardsatserne var fastsat ud fra rent administrative hensyn, hvorfor der genindførtes standardfradrag for udokumenterede logiudgifter. Forarbejderne indeholder derimod ingen støtte for, at personer, der driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed, er afskåret fra at tage fradrag efter standardsatserne. En sådan fortolkning af bestemmelserne strider direkte mod det erklærede overordnede mål med bestemmelserne, nemlig ligestilling af personer på tjenesterejse, hvortil kom administrative hensyn. Der ligger ikke nogen restriktion i anvendelse af udtrykket tjenesterejse, idet standardsatser ifølge bestemmelserne i stk. 9 og 10 kan anvendes også af medlemmer eller medhjælpere af bestyrelser, udvalg, råd mv., dvs. af personer, der ikke er ansat, men netop ofte modtager et enkeltstående honorar for udvalgsarbejde mv. samt af modtagere af tilskudsbevillinger. Det anføres i de specielle bemærkninger til bestemmelsen, at standardsatserne kan anvendes af alle persongrupper, der er omfattet af regelsættet. Der skelnes således ikke mellem personer i ansættelsesforhold eller i virksomhed, uanset om det er erhverv eller ikke-erhverv. Derimod undtager bestemmelsen direkte enkeltstående grupper inden for visse erhverv, fx søfolk og værnepligtige, der har særlige forhold. Det anføres i forarbejderne til bestemmelsen i stk. 11: I de nuværende regler kan standardsatserne ikke anvendes af personer, der har særlige forhold eller andre ordninger, der medfører skattefrihed eller fradrag. Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at kun grupper med særlige skatteordninger er udelukket fra at anvende standardreglerne, idet det vurderes, at visse af de grupper, der i dag er udelukket fra anvendelse af standardsatsen, ikke har arbejds- og opholdsforhold, som i væsentlig grad adskiller dem fra de grupper, der i dag kan anvende reglerne. Det foreslås derfor, at søfolk m.fl. ikke kan anvende standardsatser.

7 2680 Forarbejderne har dermed direkte taget stilling til, hvilke personer på rejse, der ikke kan anvende standardfradrag, og har i øvrigt som forudsætning, at alle andre har samme arbejds- og opholdsvilkår og derfor skal kunne benytte standardsatserne. Det af skatteministeren afgivne svar, som er refereret i Ankestyrelsens første forslag til afgørelse, er i overensstemmelse hermed, idet skatteministeren blot afviser at lave en særlig regulering for honorarmodtagere, netop med henvisning til, at honorarmodtagere ikke er nogen veldefineret gruppe, hvorfor de ikke entydigt kan henføres til gruppen af lønmodtagere. Konklusion De af SKAT anførte nyformulerede retningslinjer, hvorefter hverken honorarmodtagere eller personer med ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan tage rejsefradrag efter standardsatserne, strider således mod overordnede retskilder, jf. kendelsen i TfS 2015, 395. Landsskatteretten afviser begrebet honorarmodtagere og for så vidt angår personer med hobbyvirksomhed kan Landsskatteretten afviser begrebet honorarmodtagere, i henhold til meget klare lovforarbejder og en fast og meget langvarig praksis, der også er lagt til grund af domstolene, hvorefter resultat af hobbyvirksomhed opgøres efter samme retningslinjer som for erhvervsmæssig Noter (1) Se om den uklare afgrænsning af personer med honorarvirksomhed i relation til arbejdsmarkedsbidrag og kritik af SKATs praksis, min artikel TfS 2012, 457, der omhandler to Landsskatteretskendelser om operasangere, TfS 2012, 465 og 466.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 31/12 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER

AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER Kunstnernes Beskatning 2006 ISSN: 1604-1291 Omslagsillustration: Orsolya Bagala Larsen Grafisk produktion: Nørrebros Bogtryk Udgivet: Marts 2006 Pris: Kr. 85,00 inkl.

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD 12:06 DANSK KUNSTNERRÅD af Gitte Skouby og Torben Juncker 13-03-2009 KUNSTNERNES BESKATNING 2009 KB_Indhold.qxp Side 101 Kunstnernes Beskatning 2009 Gitte Skouby og Torben Juncker ISSN 1604-1291 i samarbejde

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Forord Beskæftigelsesministeriet udgav i december 2001 en række rapporter om atypisk beskæftigelse. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

17. september 2015. Artikler. Domme og afgørelser

17. september 2015. Artikler. Domme og afgørelser 38 17. september 2015 Artikler Domme og afgørelser Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2015/38 4685 Indhold Artikler 661 Kan døgnplejevirksomhed stadigvæk drives som selvstændig erhvervsvirksomhed? Af

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere