Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site. 1

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af Dokument oprettet MSU Reviewkommentarer fra KL høring indarbejdet MSU / LDA 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indhold... 3 Arkitekturrapport Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV)... 4 Projektinformation... 4 Baggrund for projekt... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 9 Forretningsbegrebsmodel Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport Referencer... 16

4 Arkitekturrapport Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksneområdet (DHUV) Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV) LDA (It-arkitekt: MSU) Ny it-løsning Baggrund for projekt Baggrund KL og Socialministeriet etablerede i efteråret 2010 et samarbejde om digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne-området. Målet med digitaliseringen er at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Samarbejdet skulle således være med til at sikre: Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud. En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger. Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder. Administrative lettelser i sagsbehandlingen Samarbejdet udsprang desuden af en efterspørgsel fra kommunerne om en bedre itunderstøttelse på voksenområdet, idet it-anvendelsen er sporadisk og ikke målrettet de opgaver, som kommunerne løser. Den dækker typisk ikke behovet for digitale arbejdsgange, overblik, kommunikation, ledelsesinformation mv. Den manglende itunderstøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen i forhold til mennesker med handicap og udsatte grupper til en tidskrævende proces for både sagsbehandlere og borgere. På baggrund af ønsket herom fra en række kommuner, etablerede KOMBIT to netværk som skulle arbejde frem mod et udbud på en DHUV-løsning til understøttelse af sagsbehandlingen på området. I DHUV-kravspecifikationsnetværket deltog 13 kommuner som med udgangspunkt i den oprindelige DHUV kravsspecifikation udarbejdet af Social- og Integrationsministeriet og KL bearbejdede denne bl.a. med fokus på den fælleskommunale rammearkitektur og

5 at integrationer foretages efter de senest implementerede standarder. Udbudsnetværket fortsatte med 7 af de oprindelige kommuner samt 2 nye og arbejdede med at udarbejde bilagene til udbuddet, lave den endelige tilpasning af kravspecifikationen med udgangspunkt i den foreliggende kravspecifikation og er slutteligt gået i udbud med løsningen. Som del af udbuddet af det nye fælleskommunale it-system på DHUV-området sikres der sammenhæng til den fælleskommunale rammearkitektur. Dette sker ved dels at følge rammearkitekturens pricinpper og dels ved at anvende rammearkitekturens forretningsservices. De 9 deltagende kommuner er; Gladsaxe Gentofte Greve Albertslund Frederikssund Halsnæs Kolding Hillerød Viborg Beskrivelse af løsningens forretning DHUV udbuddet foregik i ultimo 2013 til primo 2014, hvor Team Online A/S er valgt til leverandør af den nye DHUV-løsning. Alle 9 kommuner har købt ind via KOMBITs rammeaftale og har netop afsluttet analysefasen, som indebar at leverandøren skulle bestå en verifikationstest. I verifikationstesten skulle leverandøren vise at deres løsning fremadrettet kan understøtte den fælleskommunale rammearkitektur. KOMBIT såvel som KL s arkitekter har været inkluderet i godkendelsen af (dele af) verifikationstesten. Forud for dette blev der afholdt 2 workshops hvor rammearkitekturen blev præsenteret og drøftet som optakt til den endelige verifiktionstest. Ved selve testen skulle leverandøren gennem redegørelser, præsentationer og demo bevise forståelse af samt efterlevelse af arkitekturprincipperne og integrationsvilkårene. DHUV indgår i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som projekt Digitalisering af handicappede og udsatte området. DHUV-projektets forretning er behandling af- og opfølgning på sager hos kommunale forvaltninger på det sociale område, specifikt for handicappede udsatte voksne. Realiseringen af it-understøttelse af denne forretning indebærer it-løsningens integration med en række andre forretningsservices (it-løsninger) i andre relaterede domæner. De it-løsninger, der indgår i den komplette proces fra borgeren får et behov for hjælp til borgeren har fået leveret denne indsats eller ydelse, er illustreret på Figur 1 nedenfor.

6 Figur 1: Forretnings flow fra borgerens henvendelse til indsats eller ydelse DHUV-løsningen har i kraft af anvendelse af Social- og Integrationsministeriet og KL s Voksnudredningsmetode (VUM) fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor borgeren. VUM en 6 faser sikre en process for sagsbehandling, der leverer en borgercentereret sagsbehandling, på baggrund af den fornødne sagoplysning og med den rette opfølgning på sager. DHUV sikre understøttelse af VUM en igennem integration til en række it-systemer. Dette sker igennem integration til både fælleskommunale grunddataregistre, fælleskommunale støttesystemer samt udfører systemer. DHUV-løsningens forretningsprocess omslutter derved hele borgerens sagsbehandling, understøttet af fællesoffentlige it-systemer. DHUV-områdets forretningsmæssige scrope dækker over en række forskellige situationer en voksen borger kan befinde sig i, som giver anledning til borgeren har behov for hjælp. Nedenstående Figur 2 viser disse områder. Figur 2: Ydelses- og indsatsområder under DHUV-området It-løsningen skal nærmere betegnet understøtte de dele af den kommunale forvaltningen, som administrerer sager af følgende art: Fysisk funktionsnedsættelse dækker over flere forskellige typer af fysisk funktionsnedsættelse, som eksempelvis kommunikationsnedsættelse, synsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse m.v. Psykisk funktionsnedsættelse dækker over en lang række forskellige psykiske forstyrrelser og lidelser. Dette kan eksempelvis være demens, autisme, udviklingshæmning, depression m.v. Social problem dækker over socialt relaterede problemer eller situationer en borger kan befinde sig i, hvor der kan ydes en indsats der potentielt kan hjælpe borgeren ud af situationen. Her er tale om eksempelvis misbrug, prostitution, hjemløshed, overgreb, social isolation m.v.

7 De forskellige typer af sager håndteres i DHUV igennem en række forretningsprocesser. Forretningsprocesserne er defineret i VUM en, som er udviklet i samarbejde med kommunale sagsbehandlere og ledere i 9 pilot kommuner, herudover 12 netværkskommuner, i perioden Alle ovennævnte ydelses- eller indsatstyper abstraheres i DHUV til forretningsprocessen Behandling af sager. Behandling af sager -processen er opdelt i seks underprocesser, som følger dette er vist i Tabel 1. Forretningsproces Underproces Behandling af sager Ledelsesopfølgning Sagsåbning Sagsoplysning Vurdering Træf afgørelse Bestilling af ydelse eller indsats Opfølgning Rapporteringer Vurdering af indsatser og effekter Forvaltningsmæssig understøttelse (klager, magtanvendelse m.v.) Økonomiplanlægning og styring Administration af itløsning Administration af DHUV Tabel 1: It-løsningens forretningsprocesser I ovenstående forretningsprocesser anvender DHUV en række af rammearkitekturens Fælles Forretningsservices. Figur 3 illustrerer hvordan DHUV s forretning møder og gør brug af rammearkitekturen.

8 Figur 3: DHUV s forretning og Rammearkitekturen Der er udarbejdet detaljerede beskrivelser for alle ovennævnte forretningsprocesser samt deres subprocesser. Se [VUM].

9 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Digitalisering på Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV) løsningen arbejder efter De Fælleskommunale Arkitekturprincipper og søger i høj grad at integrere til Den Fælleskommunale Rammearkitektur, som fysiske komponenter løbende bliver tilgængelige. DHUV anvender i udpræget grad Fælles forretningsservices fra Rammearkitekturen, frem for at udvikle egne services. Nedenstående liste beskriver hvordan DHUV efterlever de enkelte arkitekturprincipper: A. Principper vedrørende it-styring og strategi A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur DHUV anvender den fælleskommunale rammearkitektur i sammenspil med Social- og Integrationsministeriet og KL s VUM, til at realisere en løsning der i høj grad har fokus på sammenhængende IT; en løsning der er bygget til at være ændringsparat når der sker forandringer på området og en løsning der i så høj grad som muligt genbruger forretningsserivces fra rammearkitekturen, og eget domæne. DHUV-løsningen er længere fremme i processen end monopolbrudssystemerne og anvender derfor en trinvis roadmap til i stigende grad at anvende (genbruge) rammearkitekturens forretningsservices. Projektets udviklingsfase er i gang og leverancepakke 1 (uden optioner) sker i Q4 2014, for pilotkommuner. A2. Undgå leverandør- lock-in DHUV letter overgangen fra én leverandør til en ny ved at stille centrale data til rådighed igennem services baseret på OIO Sag- og Dokumentstandarderne, jf. arkitekturprincip C1-C3. Herigennem vil det være muligt at eksportere løsningens sags- og dokumentbestand til øvrige systemer der understøtter tilsvarende import. Der er derudover kravsat at løsningen skal kunne eksportere komplette sager og dokumenter fra løsningen. A3 It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten DHUV s sikkerhedsmodel er forberedt til integration med støttesystemet Adgangsstyring og er således tænkt sammen med den fælleskommunale rammearkitektur, sådan at DHUV følger den fælleskommunale model for sikkerhed for såvel brugere og andre anvendersystemer af DHUV s udstillede services. B. Principper vedrørende forretning og information B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger DHUV anvender flere af Rammearkitekturens Fælles Forretningsservices, samt flere af Rammearkitekturens fysiske services (se. Forretningsservices og Fysiske services nedenfor). DHUV udstiller egne forretningsservice igennem en række snitflader (se Fysiske services nedenfor). Derudover bygger DHUV på Socialstyrelsens DHUV-specifikationser. Se [DHUV-SPEC] for detaljer.

10 Arkitekturprincipper (fortsat) B2: Opgavevaretagelsen er dokumenteret på tværs af forretningsdomæner DHUV anvender Socialstyrelsens DHUV-specifikationser til integration på tværs af domæner, der er involveret i sagsbehandlingen. DHUV har påbaggrund af disse specifikationer integrationer til Udfører-systemer, der anvendes i kommunen i det daglige arbejde med borgerens sag. B3: Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb Brugeren inddrages i høj grad i behovsafklaringen i analysenfasen. Her skabes en forståelse for løsningens understøttelse og håndtering af arbejdsgange. Derudover bliver de interne arbejdsgange og kommunens forståelse af centrale krav i kravspecifikationen klarlagt. Leverandøren udvikler efter agile principper, hvilket medfører en løbende inddragelse og stillingtagen fra kunden. Der har p.t. allerede været afholdt 15 workshops med fagligesagsbehandlere og tekniske konsulenter fra kommunerne. Der gives adgang til testsystemer således kunden løbende kan vurdere den udviklede funktionalitet. Derudover udføreres en række (delleverance) prøver, herunder brugeraccepttest. B4: IT-løsninger udfordrer eksisterende regler og arbejdsgange Social- og Indenrigsministeriet og KL har i samarbejde med en lang række sagsbehandlere og ledere fra kommunerne udarbejdet en ny metode (VUM en) til behandling af sager på handicappede og udsatte voksne området. Målet med metoden er at forbedre kvaliteten på sagsbehandling, fagligt såvel som lovgivningsmæssigt, hvor den enkelte borger er i centrum. Derudover giver metoden anledning til bedre ledelsesinformation og bedre økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. DHUV sikre en gennemgående understøttelse af udviklede metode (VUM en). I dag er itanvendelsen sporadisk og ikke målrettet de opgaver, som kommunerne løser. Den dækker typisk ikke behovet for digitale arbejdsgange, overblik, kommunikation, ledelsesinformation mv. Den manglende it-understøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen i forhold til mennesker med handicap og udsatte grupper til en tidskrævende proces for både sagsbehandlere og borgere. Allerede i et forprojekt til DHUV-projektet blev behovet konkretiseret til et fagsystem på området, der kunne fungere som indgang for sagsbehandleren til alle arbejdsopgaver, suppleret med en række integrationer. B5: Der anvendes altid vedtagne begreber Som udgangspunkt anvendes begreberne fra DHUV specifikationerne, som lægger sig op af Socialstyrelsens begreber [DHUV-BEGREB]. B6: Der er defineret entydigt ejerskab af forretningsservices DHUV er entydig ejer af de forretningsservices, som DHUV udstiller i forbindelse med dels realiseringen af DHUV-specifikationerne og dels realiseringen af OIO-standarder. Forretningsservices tilbydes igennem en række fysisk realiserede snitflader, som anvendes af andre it-løsninger, hvor DHUV s forretninsservices indgår i it-løsningens arbejdsprocess. Dette kan eksempelvis vøre Udførersystemer. Et andet konkret eksempel er SAPA, der giver et overblik og bl.a. sager for en borger. Se Fysiske Services (egenudviklede) nedenfor, for en liste af konkrete snitflader.

11 Arkitekturprincipper (fortsat) B7: Forretningshændelser meddeles omverdenen DHUV anvender i så høj grad det er muligt Beskedfordeleren til at modtage, såvel som afsende Beskeder. Der afsendes en Besked via Beskedfordeleren, til andre forretningssystemer, ved oprettelse, opdatering eller nedlæggelse af autoriative data (sager, dokumenter, tildelte ydelser og indsatser). B8: Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes DHUV anvender fælles autoritative referencedata (KLE) igennem integration med støttesystemet Klassifikation. Derudover anvender DHUV centrale grunddata igennem bl.a. integration til CPR-registeret igennem Serviceplatformen. B9: Forandringsrobust arkitektur DHUV-løsningens arkitektur er inddelt i forskellige moduler, der hver udgør en specifik delmængde af DHUV s forretningsservice, hvilket gør at DHUVløsningen i meget høj grad er forandringsparat både overfor ændringer i lovgivning eller arbejdsgange i en kommune, men ligeså overfor ændringer i forretningsservices, som løsningen er afhængig af. Her kan f.eks. være tale om integartioner til Klassifikation, Organisation eller Beskedfordeleren. C. Principper vedrørende applikationer og teknologi C1: Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Dette arkitekturprincip påvirker DHUV på to måder. De egenudviklede fysiske services som DHUV udstiller (se nedenstående) udvilkes og udstilles ved brug af standardiserede åbne snitflader. Derved sikres DHUV s integration til rammearkitekturen. Derudover bevirker dette arkitekturprincip at DHUV kan aftage forretningsservices fra andre (fysiske) services, udstillet af fælleskommunale støttesystemer såvel som Udførersystemer, der bygger på DHUV-specifikationerne. C2: Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares DHUV følger anvender rammearkitekturens forretningsservice Sag og Dokument, hvilket gør at DHUV sager kan deles mellem systemer, der anvender disse forretningsservices. DHUV funktionalitet til at lave et fuld dataeksport af sager og dokumenter. C3: Data identificeres entydigt Det er en generel egenskab ved systemet at alle entiteter (objekter med identitet og livscyklus) identificeres ved en unik id (UUID). C4: It-løsninger er skalerbare efter formål DHUV-løsningen er bygget til at have en høj grad af skalerbarhed, både horisontalt igennem stateless komponenter, og vertikalt i det hver instans af DHUV kræver få ressourcer. C5: It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud DHUV er bygget til at være fejltolerant, bla. igennem fokus på transaktionalitet. DHUVs arkitektur sikre derudover at løsningen er tolerant overfor nedbrud i eksterne systemer, og løsningen således fortsat kan virke. Team Online har i udviklingen af løsningen fokus på løsningens stabilitet og tilgængelighed, samt effektiv fejlfinding og driftovervågning.

12 Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Forretningsservices (eget domæne) Fysiske services (fra fælles initiativer) Af rammearkitekturens Fælles Forretningsservices anvender DHUV følgende: Sag Dokument Klassifikation Organisation Part Betaling Kontering Rettighed Beskedfordeling DHUV anvender følgende Domænespecifikke Forretningsservices (hvor domænet er det sociale område, specifikt for handicappede og udsatte voksne): Socialstyrelsens standardiserede DHUV snitflader Social- og Integrationsministeriets og KL s VUM Ydelsesindeks DHUV anvender følgende af de fysisk realiserede forretningsservices fra den fælleskommunale Rammearkitektur (Støttesystemerne): Organisation Klassifikation Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) Beskedfordeling Adgangsstyring Sags- og Dokumentindeks Ingen af ovennævnte forretningsservices aktuelt i drift i dag, og DHUV projektet har derfor kravsat en model hvor DHUV-løsningen fra udgangspunktet skal være forberedt til integration med ovennævnte fysiske forretningsservices og skal integrere med dem, så snart de er tilgængelige. Indtil services er tilgængelige anvender leverandøren en interim løsning

13 Fysiske services (fra eksterne leverandører) DHUV anvender følgende fysiske services fra eksterne leverandører: Tilbudsportalen CPR Digitalpost Fjernprint Danmarks Statistik DHUV projektet arbejder p.t. på at få DHUV-snitfladerne udstillet på Serviceplatformen, for i højere grad at aligne forretningsdomænet mod rammearkitekturens arkiteturprincipper, ved at skabe en løs kobling mellem DHUV løsningen og de forskellige Udførersystemer. Derudover forventes integration til de resterende services ligeledes at komme til at ske igennem Serviceplatformen. Dette støtter op om flg. arkitekturprincipper: A1 Der arbejdes mod en fælles Rammearkitektur A3 Sikkerhed tænkes ind i løsningen fra starten B1 Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger B8 Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes C1 Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Samt støtter op om følgende af den fælleskommunale digitaliseringsstrategis overordnede mål: Genbrug Flere leverandører Sammenhængende IT Driftstabilitet DHUV-snitfladerne overvejes hvorvidt de på sigt skal omlægges til at være beskedorienteret, således at integrationen kan ske via Beskedfordeleren. Dette vil følge arkitekturprincippet B7 Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen.

14 Fysiske services (egenudviklede) Standarder DHUV udstiller forretningsservices til behandling af sager overfor andre ITsystemer, som beskrevet ovenfor i form af en række fysiske implementationer. Der er tale om følgende egenudviklede fysiske forretningsservices: Sag Dokument Beskedfordeling (modtagelse) DHUV snitflader (via Serviceplatformen) DHUV (VUM) Sag Sag og Dokument ejes af Rammearkitekturen, men det er nødvendigt givet disse forretningsservices natur, at DHUV selv realiserer dem som fysiske services. Beskedfordeleren tilbyder et integrationsmønster hvor det er muligt for systemer at udstille en fysisk service til modtagelse af beskeder, for at realisere et push -mønster i praksis. Denne snitflade er således kun den ene halvdel af DHUVs anvendelse af forretningsservicen Beskedfordeling, da DHUV også anvender den fysiske service (Beskedfordeler) som almindeligt anvendersystem. Forretningsservicen DHUV snitflader ejes af Social- og Integrationsministeriet og KL. Forretningsservicen kræver en fysisk realisering i hhv. DHUV og i Udførersystemer. DHUV implementere naturligvis en fysisk realisering af denne forretningsservice, for at kunne integrere til Udførersystemer. DHUV overholder af en række centrale OIO standarder: OIO Sag OIO Dokument OIO Klassifikation OIO Organisation DHUV anvender derudover følgende fællesoffentlige og fælleskommunale klassifikationer: KLE Kontoplanen Endelig følger DHUV en række fælles principper og strategier: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Den Fælleskommunale Rammearkitektur De Fælleskommunale Arkitekturprincipper It-infrastruktur Sikkerhed Se projektets driftskontrakt. It-løsningens sikkerhed vil bygge på rammearkitekturens støttesystem Adgangssstyring.

15

16 Forretningsbegrebsmodel DHUV understøtter den generiske sagsmodel og sagsbehandlingsmetodik, som er udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens og KL s DHUV-projekt. Det er i DHUV projektet en del af leverandørens leverance at levere en fuld informations- og begrebsmodel, baseret på VUM sagsmodellen samt på Socialstyrelsens fælles begrebsmodel for domænet, se [DHUV-BEGREB]. Team Online er ikke endnu tidsmæssigt kommet til delleverancen hvori informations- og begrebsmodellen indgår, hvorfor den ikke er medtaget her. Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Efter endt afklaringsfase Efter idriftsættelse af RA STS medio Referencer [RA] - Den Fælleskommunale Rammearkitektur [RA-PRINCIP] De Fælleskommunale Arkitekturprincipper [VUM] Social- og Integrationsministeriets og KL s VUM [DHUV-BEGREB] Socialstyrelsens begrebsdatabase [DHUV-SPEC] Socialstyrelsens DHUV specifikationer [DIGI-STRAT] Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere