Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området"

Transkript

1 Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes it-arkitekturråd og offentliggøres på it-arkitekturrådets arkitektur-site. 1

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af Dokument oprettet MSU Reviewkommentarer fra KL høring indarbejdet MSU / LDA 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Revisionshistorik... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indhold... 3 Arkitekturrapport Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV)... 4 Projektinformation... 4 Baggrund for projekt... 4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 9 Forretningsbegrebsmodel Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport Referencer... 16

4 Arkitekturrapport Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksneområdet (DHUV) Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV) LDA (It-arkitekt: MSU) Ny it-løsning Baggrund for projekt Baggrund KL og Socialministeriet etablerede i efteråret 2010 et samarbejde om digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne-området. Målet med digitaliseringen er at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Samarbejdet skulle således være med til at sikre: Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud. En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger. Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder. Administrative lettelser i sagsbehandlingen Samarbejdet udsprang desuden af en efterspørgsel fra kommunerne om en bedre itunderstøttelse på voksenområdet, idet it-anvendelsen er sporadisk og ikke målrettet de opgaver, som kommunerne løser. Den dækker typisk ikke behovet for digitale arbejdsgange, overblik, kommunikation, ledelsesinformation mv. Den manglende itunderstøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen i forhold til mennesker med handicap og udsatte grupper til en tidskrævende proces for både sagsbehandlere og borgere. På baggrund af ønsket herom fra en række kommuner, etablerede KOMBIT to netværk som skulle arbejde frem mod et udbud på en DHUV-løsning til understøttelse af sagsbehandlingen på området. I DHUV-kravspecifikationsnetværket deltog 13 kommuner som med udgangspunkt i den oprindelige DHUV kravsspecifikation udarbejdet af Social- og Integrationsministeriet og KL bearbejdede denne bl.a. med fokus på den fælleskommunale rammearkitektur og

5 at integrationer foretages efter de senest implementerede standarder. Udbudsnetværket fortsatte med 7 af de oprindelige kommuner samt 2 nye og arbejdede med at udarbejde bilagene til udbuddet, lave den endelige tilpasning af kravspecifikationen med udgangspunkt i den foreliggende kravspecifikation og er slutteligt gået i udbud med løsningen. Som del af udbuddet af det nye fælleskommunale it-system på DHUV-området sikres der sammenhæng til den fælleskommunale rammearkitektur. Dette sker ved dels at følge rammearkitekturens pricinpper og dels ved at anvende rammearkitekturens forretningsservices. De 9 deltagende kommuner er; Gladsaxe Gentofte Greve Albertslund Frederikssund Halsnæs Kolding Hillerød Viborg Beskrivelse af løsningens forretning DHUV udbuddet foregik i ultimo 2013 til primo 2014, hvor Team Online A/S er valgt til leverandør af den nye DHUV-løsning. Alle 9 kommuner har købt ind via KOMBITs rammeaftale og har netop afsluttet analysefasen, som indebar at leverandøren skulle bestå en verifikationstest. I verifikationstesten skulle leverandøren vise at deres løsning fremadrettet kan understøtte den fælleskommunale rammearkitektur. KOMBIT såvel som KL s arkitekter har været inkluderet i godkendelsen af (dele af) verifikationstesten. Forud for dette blev der afholdt 2 workshops hvor rammearkitekturen blev præsenteret og drøftet som optakt til den endelige verifiktionstest. Ved selve testen skulle leverandøren gennem redegørelser, præsentationer og demo bevise forståelse af samt efterlevelse af arkitekturprincipperne og integrationsvilkårene. DHUV indgår i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som projekt Digitalisering af handicappede og udsatte området. DHUV-projektets forretning er behandling af- og opfølgning på sager hos kommunale forvaltninger på det sociale område, specifikt for handicappede udsatte voksne. Realiseringen af it-understøttelse af denne forretning indebærer it-løsningens integration med en række andre forretningsservices (it-løsninger) i andre relaterede domæner. De it-løsninger, der indgår i den komplette proces fra borgeren får et behov for hjælp til borgeren har fået leveret denne indsats eller ydelse, er illustreret på Figur 1 nedenfor.

6 Figur 1: Forretnings flow fra borgerens henvendelse til indsats eller ydelse DHUV-løsningen har i kraft af anvendelse af Social- og Integrationsministeriet og KL s Voksnudredningsmetode (VUM) fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor borgeren. VUM en 6 faser sikre en process for sagsbehandling, der leverer en borgercentereret sagsbehandling, på baggrund af den fornødne sagoplysning og med den rette opfølgning på sager. DHUV sikre understøttelse af VUM en igennem integration til en række it-systemer. Dette sker igennem integration til både fælleskommunale grunddataregistre, fælleskommunale støttesystemer samt udfører systemer. DHUV-løsningens forretningsprocess omslutter derved hele borgerens sagsbehandling, understøttet af fællesoffentlige it-systemer. DHUV-områdets forretningsmæssige scrope dækker over en række forskellige situationer en voksen borger kan befinde sig i, som giver anledning til borgeren har behov for hjælp. Nedenstående Figur 2 viser disse områder. Figur 2: Ydelses- og indsatsområder under DHUV-området It-løsningen skal nærmere betegnet understøtte de dele af den kommunale forvaltningen, som administrerer sager af følgende art: Fysisk funktionsnedsættelse dækker over flere forskellige typer af fysisk funktionsnedsættelse, som eksempelvis kommunikationsnedsættelse, synsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse m.v. Psykisk funktionsnedsættelse dækker over en lang række forskellige psykiske forstyrrelser og lidelser. Dette kan eksempelvis være demens, autisme, udviklingshæmning, depression m.v. Social problem dækker over socialt relaterede problemer eller situationer en borger kan befinde sig i, hvor der kan ydes en indsats der potentielt kan hjælpe borgeren ud af situationen. Her er tale om eksempelvis misbrug, prostitution, hjemløshed, overgreb, social isolation m.v.

7 De forskellige typer af sager håndteres i DHUV igennem en række forretningsprocesser. Forretningsprocesserne er defineret i VUM en, som er udviklet i samarbejde med kommunale sagsbehandlere og ledere i 9 pilot kommuner, herudover 12 netværkskommuner, i perioden Alle ovennævnte ydelses- eller indsatstyper abstraheres i DHUV til forretningsprocessen Behandling af sager. Behandling af sager -processen er opdelt i seks underprocesser, som følger dette er vist i Tabel 1. Forretningsproces Underproces Behandling af sager Ledelsesopfølgning Sagsåbning Sagsoplysning Vurdering Træf afgørelse Bestilling af ydelse eller indsats Opfølgning Rapporteringer Vurdering af indsatser og effekter Forvaltningsmæssig understøttelse (klager, magtanvendelse m.v.) Økonomiplanlægning og styring Administration af itløsning Administration af DHUV Tabel 1: It-løsningens forretningsprocesser I ovenstående forretningsprocesser anvender DHUV en række af rammearkitekturens Fælles Forretningsservices. Figur 3 illustrerer hvordan DHUV s forretning møder og gør brug af rammearkitekturen.

8 Figur 3: DHUV s forretning og Rammearkitekturen Der er udarbejdet detaljerede beskrivelser for alle ovennævnte forretningsprocesser samt deres subprocesser. Se [VUM].

9 Resultat af gennemført arkitekturanalyse Arkitekturprincipper Digitalisering på Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV) løsningen arbejder efter De Fælleskommunale Arkitekturprincipper og søger i høj grad at integrere til Den Fælleskommunale Rammearkitektur, som fysiske komponenter løbende bliver tilgængelige. DHUV anvender i udpræget grad Fælles forretningsservices fra Rammearkitekturen, frem for at udvikle egne services. Nedenstående liste beskriver hvordan DHUV efterlever de enkelte arkitekturprincipper: A. Principper vedrørende it-styring og strategi A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur DHUV anvender den fælleskommunale rammearkitektur i sammenspil med Social- og Integrationsministeriet og KL s VUM, til at realisere en løsning der i høj grad har fokus på sammenhængende IT; en løsning der er bygget til at være ændringsparat når der sker forandringer på området og en løsning der i så høj grad som muligt genbruger forretningsserivces fra rammearkitekturen, og eget domæne. DHUV-løsningen er længere fremme i processen end monopolbrudssystemerne og anvender derfor en trinvis roadmap til i stigende grad at anvende (genbruge) rammearkitekturens forretningsservices. Projektets udviklingsfase er i gang og leverancepakke 1 (uden optioner) sker i Q4 2014, for pilotkommuner. A2. Undgå leverandør- lock-in DHUV letter overgangen fra én leverandør til en ny ved at stille centrale data til rådighed igennem services baseret på OIO Sag- og Dokumentstandarderne, jf. arkitekturprincip C1-C3. Herigennem vil det være muligt at eksportere løsningens sags- og dokumentbestand til øvrige systemer der understøtter tilsvarende import. Der er derudover kravsat at løsningen skal kunne eksportere komplette sager og dokumenter fra løsningen. A3 It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten DHUV s sikkerhedsmodel er forberedt til integration med støttesystemet Adgangsstyring og er således tænkt sammen med den fælleskommunale rammearkitektur, sådan at DHUV følger den fælleskommunale model for sikkerhed for såvel brugere og andre anvendersystemer af DHUV s udstillede services. B. Principper vedrørende forretning og information B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger DHUV anvender flere af Rammearkitekturens Fælles Forretningsservices, samt flere af Rammearkitekturens fysiske services (se. Forretningsservices og Fysiske services nedenfor). DHUV udstiller egne forretningsservice igennem en række snitflader (se Fysiske services nedenfor). Derudover bygger DHUV på Socialstyrelsens DHUV-specifikationser. Se [DHUV-SPEC] for detaljer.

10 Arkitekturprincipper (fortsat) B2: Opgavevaretagelsen er dokumenteret på tværs af forretningsdomæner DHUV anvender Socialstyrelsens DHUV-specifikationser til integration på tværs af domæner, der er involveret i sagsbehandlingen. DHUV har påbaggrund af disse specifikationer integrationer til Udfører-systemer, der anvendes i kommunen i det daglige arbejde med borgerens sag. B3: Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb Brugeren inddrages i høj grad i behovsafklaringen i analysenfasen. Her skabes en forståelse for løsningens understøttelse og håndtering af arbejdsgange. Derudover bliver de interne arbejdsgange og kommunens forståelse af centrale krav i kravspecifikationen klarlagt. Leverandøren udvikler efter agile principper, hvilket medfører en løbende inddragelse og stillingtagen fra kunden. Der har p.t. allerede været afholdt 15 workshops med fagligesagsbehandlere og tekniske konsulenter fra kommunerne. Der gives adgang til testsystemer således kunden løbende kan vurdere den udviklede funktionalitet. Derudover udføreres en række (delleverance) prøver, herunder brugeraccepttest. B4: IT-løsninger udfordrer eksisterende regler og arbejdsgange Social- og Indenrigsministeriet og KL har i samarbejde med en lang række sagsbehandlere og ledere fra kommunerne udarbejdet en ny metode (VUM en) til behandling af sager på handicappede og udsatte voksne området. Målet med metoden er at forbedre kvaliteten på sagsbehandling, fagligt såvel som lovgivningsmæssigt, hvor den enkelte borger er i centrum. Derudover giver metoden anledning til bedre ledelsesinformation og bedre økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. DHUV sikre en gennemgående understøttelse af udviklede metode (VUM en). I dag er itanvendelsen sporadisk og ikke målrettet de opgaver, som kommunerne løser. Den dækker typisk ikke behovet for digitale arbejdsgange, overblik, kommunikation, ledelsesinformation mv. Den manglende it-understøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen i forhold til mennesker med handicap og udsatte grupper til en tidskrævende proces for både sagsbehandlere og borgere. Allerede i et forprojekt til DHUV-projektet blev behovet konkretiseret til et fagsystem på området, der kunne fungere som indgang for sagsbehandleren til alle arbejdsopgaver, suppleret med en række integrationer. B5: Der anvendes altid vedtagne begreber Som udgangspunkt anvendes begreberne fra DHUV specifikationerne, som lægger sig op af Socialstyrelsens begreber [DHUV-BEGREB]. B6: Der er defineret entydigt ejerskab af forretningsservices DHUV er entydig ejer af de forretningsservices, som DHUV udstiller i forbindelse med dels realiseringen af DHUV-specifikationerne og dels realiseringen af OIO-standarder. Forretningsservices tilbydes igennem en række fysisk realiserede snitflader, som anvendes af andre it-løsninger, hvor DHUV s forretninsservices indgår i it-løsningens arbejdsprocess. Dette kan eksempelvis vøre Udførersystemer. Et andet konkret eksempel er SAPA, der giver et overblik og bl.a. sager for en borger. Se Fysiske Services (egenudviklede) nedenfor, for en liste af konkrete snitflader.

11 Arkitekturprincipper (fortsat) B7: Forretningshændelser meddeles omverdenen DHUV anvender i så høj grad det er muligt Beskedfordeleren til at modtage, såvel som afsende Beskeder. Der afsendes en Besked via Beskedfordeleren, til andre forretningssystemer, ved oprettelse, opdatering eller nedlæggelse af autoriative data (sager, dokumenter, tildelte ydelser og indsatser). B8: Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes DHUV anvender fælles autoritative referencedata (KLE) igennem integration med støttesystemet Klassifikation. Derudover anvender DHUV centrale grunddata igennem bl.a. integration til CPR-registeret igennem Serviceplatformen. B9: Forandringsrobust arkitektur DHUV-løsningens arkitektur er inddelt i forskellige moduler, der hver udgør en specifik delmængde af DHUV s forretningsservice, hvilket gør at DHUVløsningen i meget høj grad er forandringsparat både overfor ændringer i lovgivning eller arbejdsgange i en kommune, men ligeså overfor ændringer i forretningsservices, som løsningen er afhængig af. Her kan f.eks. være tale om integartioner til Klassifikation, Organisation eller Beskedfordeleren. C. Principper vedrørende applikationer og teknologi C1: Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Dette arkitekturprincip påvirker DHUV på to måder. De egenudviklede fysiske services som DHUV udstiller (se nedenstående) udvilkes og udstilles ved brug af standardiserede åbne snitflader. Derved sikres DHUV s integration til rammearkitekturen. Derudover bevirker dette arkitekturprincip at DHUV kan aftage forretningsservices fra andre (fysiske) services, udstillet af fælleskommunale støttesystemer såvel som Udførersystemer, der bygger på DHUV-specifikationerne. C2: Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares DHUV følger anvender rammearkitekturens forretningsservice Sag og Dokument, hvilket gør at DHUV sager kan deles mellem systemer, der anvender disse forretningsservices. DHUV funktionalitet til at lave et fuld dataeksport af sager og dokumenter. C3: Data identificeres entydigt Det er en generel egenskab ved systemet at alle entiteter (objekter med identitet og livscyklus) identificeres ved en unik id (UUID). C4: It-løsninger er skalerbare efter formål DHUV-løsningen er bygget til at have en høj grad af skalerbarhed, både horisontalt igennem stateless komponenter, og vertikalt i det hver instans af DHUV kræver få ressourcer. C5: It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud DHUV er bygget til at være fejltolerant, bla. igennem fokus på transaktionalitet. DHUVs arkitektur sikre derudover at løsningen er tolerant overfor nedbrud i eksterne systemer, og løsningen således fortsat kan virke. Team Online har i udviklingen af løsningen fokus på løsningens stabilitet og tilgængelighed, samt effektiv fejlfinding og driftovervågning.

12 Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Forretningsservices (eget domæne) Fysiske services (fra fælles initiativer) Af rammearkitekturens Fælles Forretningsservices anvender DHUV følgende: Sag Dokument Klassifikation Organisation Part Betaling Kontering Rettighed Beskedfordeling DHUV anvender følgende Domænespecifikke Forretningsservices (hvor domænet er det sociale område, specifikt for handicappede og udsatte voksne): Socialstyrelsens standardiserede DHUV snitflader Social- og Integrationsministeriets og KL s VUM Ydelsesindeks DHUV anvender følgende af de fysisk realiserede forretningsservices fra den fælleskommunale Rammearkitektur (Støttesystemerne): Organisation Klassifikation Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) Beskedfordeling Adgangsstyring Sags- og Dokumentindeks Ingen af ovennævnte forretningsservices aktuelt i drift i dag, og DHUV projektet har derfor kravsat en model hvor DHUV-løsningen fra udgangspunktet skal være forberedt til integration med ovennævnte fysiske forretningsservices og skal integrere med dem, så snart de er tilgængelige. Indtil services er tilgængelige anvender leverandøren en interim løsning

13 Fysiske services (fra eksterne leverandører) DHUV anvender følgende fysiske services fra eksterne leverandører: Tilbudsportalen CPR Digitalpost Fjernprint Danmarks Statistik DHUV projektet arbejder p.t. på at få DHUV-snitfladerne udstillet på Serviceplatformen, for i højere grad at aligne forretningsdomænet mod rammearkitekturens arkiteturprincipper, ved at skabe en løs kobling mellem DHUV løsningen og de forskellige Udførersystemer. Derudover forventes integration til de resterende services ligeledes at komme til at ske igennem Serviceplatformen. Dette støtter op om flg. arkitekturprincipper: A1 Der arbejdes mod en fælles Rammearkitektur A3 Sikkerhed tænkes ind i løsningen fra starten B1 Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger B8 Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes C1 Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges Samt støtter op om følgende af den fælleskommunale digitaliseringsstrategis overordnede mål: Genbrug Flere leverandører Sammenhængende IT Driftstabilitet DHUV-snitfladerne overvejes hvorvidt de på sigt skal omlægges til at være beskedorienteret, således at integrationen kan ske via Beskedfordeleren. Dette vil følge arkitekturprincippet B7 Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen.

14 Fysiske services (egenudviklede) Standarder DHUV udstiller forretningsservices til behandling af sager overfor andre ITsystemer, som beskrevet ovenfor i form af en række fysiske implementationer. Der er tale om følgende egenudviklede fysiske forretningsservices: Sag Dokument Beskedfordeling (modtagelse) DHUV snitflader (via Serviceplatformen) DHUV (VUM) Sag Sag og Dokument ejes af Rammearkitekturen, men det er nødvendigt givet disse forretningsservices natur, at DHUV selv realiserer dem som fysiske services. Beskedfordeleren tilbyder et integrationsmønster hvor det er muligt for systemer at udstille en fysisk service til modtagelse af beskeder, for at realisere et push -mønster i praksis. Denne snitflade er således kun den ene halvdel af DHUVs anvendelse af forretningsservicen Beskedfordeling, da DHUV også anvender den fysiske service (Beskedfordeler) som almindeligt anvendersystem. Forretningsservicen DHUV snitflader ejes af Social- og Integrationsministeriet og KL. Forretningsservicen kræver en fysisk realisering i hhv. DHUV og i Udførersystemer. DHUV implementere naturligvis en fysisk realisering af denne forretningsservice, for at kunne integrere til Udførersystemer. DHUV overholder af en række centrale OIO standarder: OIO Sag OIO Dokument OIO Klassifikation OIO Organisation DHUV anvender derudover følgende fællesoffentlige og fælleskommunale klassifikationer: KLE Kontoplanen Endelig følger DHUV en række fælles principper og strategier: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Den Fælleskommunale Rammearkitektur De Fælleskommunale Arkitekturprincipper It-infrastruktur Sikkerhed Se projektets driftskontrakt. It-løsningens sikkerhed vil bygge på rammearkitekturens støttesystem Adgangssstyring.

15

16 Forretningsbegrebsmodel DHUV understøtter den generiske sagsmodel og sagsbehandlingsmetodik, som er udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens og KL s DHUV-projekt. Det er i DHUV projektet en del af leverandørens leverance at levere en fuld informations- og begrebsmodel, baseret på VUM sagsmodellen samt på Socialstyrelsens fælles begrebsmodel for domænet, se [DHUV-BEGREB]. Team Online er ikke endnu tidsmæssigt kommet til delleverancen hvori informations- og begrebsmodellen indgår, hvorfor den ikke er medtaget her. Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport 1.0 Efter endt afklaringsfase Efter idriftsættelse af RA STS medio Referencer [RA] - Den Fælleskommunale Rammearkitektur [RA-PRINCIP] De Fælleskommunale Arkitekturprincipper [VUM] Social- og Integrationsministeriets og KL s VUM [DHUV-BEGREB] Socialstyrelsens begrebsdatabase [DHUV-SPEC] Socialstyrelsens DHUV specifikationer [DIGI-STRAT] Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere