Brugsaftale til areal ved Stengården, Jonstrupvej 144, 2750 Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsaftale til areal ved Stengården, Jonstrupvej 144, 2750 Ballerup"

Transkript

1 BALLERUP lj Dok.nr W Brugsaftale til areal ved Stengården, Jonstrupvej 144, 2750 Ballerup 1. Parterne og arealet/ejendoen 1.1. Ejer Ballerup Koune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup Bruger 1"1løv Ballerup Skovlunde Hundeskole vi forand Lone Wilken og Birthe Arp-Hansen Lejelet Brugsretten ofatter de p vedhæftede tegning viste naturarealer p ca l beliggende ved Stengrden, Jonstrupvej 144 p kounens ejendo atrikel nr. 1 c Ballerup By, Ballerup. 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør 2.1. Begyndelse Aftalen har virkning fra den 1. arts Aftalen er en fortsættelse af tidligere aftaler ed Mløv Ballerup Skovlunde Hundeskole o brug af arealet Ophør Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt ed 6 åneders varsel til den 1. i en ned. 3. Lejeålets anvendelse 3.1. Anvendelse Arealet skal altid have en tæt og saenhængende græsvegetation og ikke uden ejers forudgende skriftlige satykke benyttes til andet for1 end hundetræning. Der er offentlig adgang til arealet. Dette betyder at arealet ikke afspærres eller p anden de gøres utilgængeligt for offentligheden. Bruger skal overholde gældende lovgivning, besteelser og retningslinjer for anvendelsen af arealet sat retningslinjer og besteelser for hundetræning Container ed halvtag til opbevaring 3.3. Agilitybane 3.4. Oplagsplads og affald 3.5. Ændringer v Skiltning Bruger har ret til at have en container ed halvtag p 20 2 på arealet til opbevaring af effekter. Bruger har ret til at have en agilitybane placeret p arealet. Arealet ikke benyttes til oplagsplads. Alt affald og lignende skal fjernes efter hvert brug af arealet. Der ikke foretages ændringer af arealet uden ejers forudgående skriftlige satykke. Skiltning å ikke foretages uden ejers forudgende skriftlige satykke.

2 4. Brugsrettens overgang til andre i Mløv Ballerup Skovlunde Hundeskole er forpligtet til helt eller delvist at udlne arealet vederlagsfrit til andre hundeklubber og hundetrænere. Øvrig udlån ikke finde sted uden ejers skriftlige satykke. Arealet ikke helt eller delvist udlejes. I 5. Betaling for benyttelsen I ----r I 5.1. Betaling og Intet. i depositu Driftsudgifter I Intet. 16. Vand, el og lignende I Der findes ikke vand, el og lignende på arealet. i 7. Arealets stand ved lejeålets begyndelse og ophør 7.1. Overtagelse I Arealets er overtaget, so det er og forefindes den 1. arts 2012, dvs. i ed tæt og saenhængende græsvegetation vekslende ed tæt træbeplantning. I 7.2. Aflevering af Arealet afleveres ed træer og tæt og saenhængende græsvegetadet lejede tion.. Arealet skal i øvrigt afleveres i ryddet stand, dvs. container ed halvtag og agilitybane skal være fjernet. 8. Lejeålets vedligeholdelse i lejeperioden Bruger er forpligtet til at holde arealet løbende ved lige i henhold til de til enhver tid gældende besteelser o vedligeholdelse af kou nens arealer, jf. bilag 2. Fælledgræs, so skal sls indst 2 gange fra qj til oktober. Levende hegn og krat: Træer og buske i hegn og krat, skal være tætte - ogs i bunden. Beplantningen å ikke være til gene for færdslen, skiltningen eller belysningen på tilstødende stier eller veje. SIede spor: Græsslåning iniu 4 gange årligt i perioden fra aj til slutningen af septeber Pesticider Der å ikke bruges nogen for for pesticider arealet Bjørneklo i Bjørneklo skal bekæpes efter ejers anvisning Manglende Såfret ejer konstaterer, at arealet ikke er vedligeholdt i overens- I vedligeholdelse I steeise ed ovennævnte besteelser, har ejer ret til at lade ved- i Li terkoer ejers skriftlige påbud o foretagelse af vedligeholdelsesar- --'-_li_g_e_h_oi_d_e_ls_e_s_a_rb_e_j_d_e_r_u_d_fø_r_e_f_o_r_b_ru_g_e_r_s_r_e_g_n_in_g_'_h_v_is b_ru_g_e_r_ik_ke:jfi bejderne inden en frist på 4 uger. I.

3 9. Brugen af det lejede 9.1. Måløv Ballerup Skovlunde Hundeskole er forpligtet til at gøre sine edleer og øvrige brugere af arealet bekendt ed vilkrene for benyttelsen af arealet Medleer af Mløv Ballerup Skovlunde Hundeklub og øvrige brugere af arealet er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende besteelser for anvendelse af Stengårdens arealer. 10. Parkering Parkering Parkering er ikke tilladt p arealet, en skal foreg på den offentlige p- plads. 11. Særlige vilkår Erhverv Der ikke drives erhverv på det lejde areal Andre brugere Måløv Ballerup Skovlunde Hundeklub aftaler og forpligtelser i forhold til edleer og øvrige brugere af arealet er Ballerup Koune uvedkoende. Eventuelle erstatningskrav fra edleer og øvrige brugere, so skyldes Mløv Ballerup Skovlunde Hundeklub forhold og ansvar, er Ballerup Koune uvedkoende. I SIet spor Signaturen "ordel/ p bilag 1 er ogs slet spor. 12. Bilag Bilag 1 - kort over arealet Bilag 2 - uddrag af revideret eleentbeskrivelse o vedligeholdelse af Ballerup Kounes arealer af 7. arts 2012, dok. nr ! 13. Underskrifter Dato: /*-.,ge}/;3 Dato: Baller Koune Måløv Ballerup Skovlunde Hundeskole. i.'. I II.. C/ Uf,U Borgester Ove E. Dalsgaard Forand Lone Wilken./;;' i // ly!'/(i./' f/+, Kounaldirektør AndeUgger J Birthe Alp-Hansen

4 "T1!Il. ro <O ffi 7' llj Q (ji.. O 3 ru. r < :::J =r <O :::J Ul "Q "T1 ru 15' <O ffi _Ul :::J <. llj c:: N o 3 ru a. Ul Ul llj ta' ffi ::J Ul :::J S <O "T1 o 7' Ul :::J i K '\

5 l'...._ _...,'...-..,, //I W -.. I\ BALLERUP MILJØ & TEKNIK Dato: 28. oktober 2010 TIt. dir,: Fax. dir.: E-ail: Kontakt: Line Heransen Sagsnr: Dok.nr: Uddrag af Eleentbeskrivelse for interne kontrakter Miljø & Teknik Ballerup Koune Revideret 7. arts 2012

6 Y T... _ Ind holdsfortegnelse Forord Løse belægninger Grus Levende hegn og krat Fritvoksende træer. Faste belægninger Brugsplæner Hæk. Renholdelse. Øvrig Renholdelse, iddel niveau Fejl! Bogærke er ikke defineret

7 Forord Denne Eleentbeskrivelse ohandler vej- og parkdrift på offentlige arealer i Ballerup Koune. Beskrivelsen er skrevet til brug for Miljø & Tekniks driftskontrakter ed Vej & Park Centeret, Forsyningen Ballerup og Grantoftegård. Beskrivelsen kan også bruges ifb. visse andre driftskontrakter. Eleentbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af driftsopgaverne for hvert af de eleenter, so findes på Miljø & Tekniks kort over arbejdssteder. Eleenterne i beskrivelsen svarer til signaturerne på de enkelte kort. For hvert eleent er en beskrivelse af følgende: Plejeål/Driftål: Udførelseskrav: Den overordnede ålsætning ed plejen/driften (ikke bindende krav). Målbare krav for arealernes tilstand. (F.eks. "græsset å ax. være 8 c højt"). Krav til udførelsen af bestete opgaver. (F.eks. "gødskning udføres 1 gang o året"). Evt. suppleret ed ålbare krav til arealets tilstand, uiddelbart efter opgaven er udført. Eleentbeskrivelsen relaterer til følgende andre dokuenter: Kort over arbejdssteder ("GIS-plot"). Eleentbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne oråder" fra Forskningscentret for Skov & Landskab, en tilpasset forholdene i Ballerup Koune. Eleentbeskrivelsen er udarbejdet af Bestillerteaet i Miljø & Teknik, i saarbejde ed de udførende på Materielgården, sat kolleger i andre teas.

8 Løse belægninger Undereleenter: Grus Driftål: Grusbelægninger og andre løse belægninger skal have en stabil overflade, der er bæredygtig, fast og vandafledende. Belægningerne skal frestå velholdte. På belægninger i niveau 2 accepteres ukrudt, en det å ikke genere færdslen på belægningen. Levende hegn og krat Plejeål: Levende hegn og krat skal give læ og afgrænse eller opdele friarealer. Beplantningen er naturpræget, frodig og ofte tæt og uigennetrængelig. Den består so regel både af træer og buske. Træer og buske i hegn og krat, skal være tætte - også i bunden. Beplantningen å ikke være til gene for færdslen, skiltningen eller belysningen på tilstødende stier eller veje. Udførelseskrav: Træer og buske efterses in. 1 gang årligt. Beskæring okring bænke og tilsvarende terrænudstyr udføres 1 gang årligt. Fritvoksende træer. Plejeål: Fritvoksende træer er noralt fuldkronede og fritstående eller i indre grupper ed andre træer. Træerne skal fretræde frodige og veludviklede ed den for arten naturlige kronefor. Træet skal være i vækst. Beskæring udføres efter standard beskrivelser i guiden "Beskæring af træer" af Dansk Træplejeforening Træet å ikke være til gene for færdslen på tilstødende veje, gader eller stier. Langs veje, gader og stier skal fritrusprofiler være overholdt: 4,2. over kørebaner og 2,3. over stier.

9 Der å ikke være opvækst af selvsåede træer og buske, så orådet springer i skov Døde og knækkede grene å ikke skæe træet eller indebære en sikkerhedsæssig risik Udfø relseskrav: Fritrusbeskæring langs veje, gader og stier, 1 gang årligt. Stae- og rodskud fjernes 1 gang årligt. Nedskæring af døde og knækkede grene, so skal fjernes af sikkerhedsæssige eller sundhedsæssige grunde 1 gang årligt. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vinteråtter okt-april. Staens bark å ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæpelse. Faste belægninger Driftål: Beton- og naturstensbelægninger skal fretræde jævne, bæredygtige og velegnede til vedvarende og intensiv færdsel (i forhold til flisernes og bærelagets diensionering). Ukrudt langs kanter og i fuger skal bekæpes. Mos i fuger kan accepteres ved naturstensbelægninger, da os kan være ed til at hæe ukrudt Udførelseskrav (grønne oråder), niveau 2: Ukrudtsbrænding langs kanter, ved kantsten, dæksler, lysaster og tilsvarende forhindringer, 2 gange pr. år. Fælledgræs Fælledgræs på stejle skråninger slås ikke. Under fælledgræs forekoer følgende eleenter: Fælledgræs 1 Fælledgræs 2 Plejeål: Fælledgræs er græsarealer, hvor græsset godt å være langt - uden at det dog går ud over uligheden for friluftsliv. Græsslåning skal tilrettelægges under hensyntagen til flora og fauna på lokaliteten. Der å gerne vokse spredte grupper af selvsåede urter so Mælkebøtter, Tidsler, Brændenælder, Rejnfan og Grå Bynke i græsset. Standardopgave: Udførelseskrav Fælledgræs 2

10 - Eleenter so trapestier, rekreative stier og slåede spor slås oftere. Eleentet skal frestå slået i forhold til resten af arealet, så sti/spor benyttes Græsslåningen skal udføres, så den ikke giver skader på eventuelle træer i græsarealet Frekvens Slåning 2 gange årligt i perioden fra aj til slutningen af septeber Sporene skal slås 4 gange årligt, inden for vækst perioden Træer friholdes i ca. 30 c afstand Hæk. Plejeål: Hæk er en plantning i rækker, der klippes i en regelæssig for. Den skal give læ og skabe ru. Hækken klippes i præcis for. Den å ikke være bredere i toppen end i bunden. Hækken å ikke genere færdslen på stier, veje og fortove. Udførelseskrav: Hækkens top og sider klippes senest i august. Hvor det er nødvendigt af hensyn til adgangsforhold og trafik, klippes ydersiden 2 gange pr. år. Der klippes ned til sidste klip så foren fastholdes. Hækafklippet køres bort. Ukrudt bekæpes satidig ed klipningen, inde i hækken sat langs kanter. Renholdelse. Affaldet kan inddeles i følgende kategorier: Løst snavs: Jord, sand og pløre på terrænudstyr eller belægninger, so kan fjernes ved fejning eller vask. Mindre affald: Affald so typisk fjernes ved fejning, blæsning eller sugning so f.eks. cigaretskodder, kapsler, og karaelpapir. Større affald: Affald so noralt opsales anuelt so f.eks. aviser, bæreposer, drikkebægre, pizzabakker, flasker, glasskår, adrester, ursten. Stort affald: Affald so alene ved sin størrelse er et proble. Det kan være renovationssække, kasser, cykler, aflagte øbler, brædder, v. Øvrig Renholdelse, iddel niveau. Driftål:

11 - Arealer ed renholdelse på iddel niveau å ikke opleves so værende "snavsede", isligholdte og skæet af affald. Løst snavs accepteres i spredte ængder, en det skal alindeligvis fjernes indenfor 1 åned. Mindre affald, større affald og stort affald å kun forekoe i begrænsede ængder på arealet, og det skal i soerhalvåret fjernes senest efter 14 dage. Affaldsbeholdere å ikke være overfyldte. Udførelseskrav: Niveau 2: Mindre affald, større affald og stort affald opsales og fjernes iniu 1 gang o åneden

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april.

Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april. Lejekontrakt for sæson 2015/2016 KOPI TIL Skovly Camping Skovly Camping udlejer herved sæsonplads nr. [@ENHED] til: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: E-mail: Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.: Navn

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere