Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 222 Folketinget OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 27. maj 2010 og var til 1. behandling den 31. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. (Nedsættelse af dagpengeperioden) [af beskæftigelsesministeren] voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) (L 223). Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet) (L 224). Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har samtidig med fremsættelsen været sendt i høring. Den 2. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Den 4. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren supplerende høringssvar, et høringsnotat og et ligestillingsnotat til udvalget. Politisk aftale Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 25. maj 2010 om genopretning af dansk økonomi. Sammenhæng med andre lovforslag Lovforslaget skal ses i sammenhæng med følgende lovforslag: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af det betingede bloktilskud og nedsættelse af bloktilskud ved budgetoverskridelser) (L 219). Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre) (L 220). Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) (L 221). Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Forkortelse af perioden med statens Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: AK-Samvirke, Byggefagenes Samvirke i København, Danske Handicaporganisationer, Landsorganisationen af Arbejdsledige, Rejsearbejdere.dk, SL-A-kasse og BUPL-A-Kasse, 3F Frederikshavn, 3F Thy-Mors og Uddannelsesforbundet. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Byggefagenes Samvirke i København, Dansk Metal Horsens, Dansk Metal Odense, FOA Fag og Arbejde, Fødevareforbundet NNF, Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund, Landsorganisationen af Arbejdsledige, LO Storkøbenhavn, LO Århus, Metal Hovedstaden, Rejsearbejdere.dk, SL-A og BUPL-A, 3F, 3F Frederikshavn, 3F Horsens og AX012503

2 2 3F Thy-Mors Samråd Udvalget har stillet to spørgsmål til beskæftigelsesministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålene i et åbent samråd med udvalget den 7. juni Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål Udvalget har stillet 115 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmål nr og nr Spørgsmål nr. 43 og nr forventes besvaret inden 2. behandling. Spørgsmål 2 og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 2. Tilkendegivelse fra beskæftigelsesministeren I L 222 er det foreslået, at loven træder i kraft den 1. juli Loven har virkning for personer, der påbegynder en ny dagpengeperiode efter lovens ikrafttræden. Ved udmøntningen af de administrative regler vil der blive taget højde for, at indfasningen af lovforslagets 2, stk. 2, gennemføres på en sådan måde, at opgørelsen af forbrug af dagpengeperioden opgøres i hele uger. Dermed sikres dagpengeret i fulde 2 år regnet fra den 1. juli 2010 til de berørte personer. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF, RV og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Det Radikale Venstres medlem af udvalget støtter en halvering af dagpengeperioden, som i årevis har været en del af Det Radikale Venstres politik og indgår i den radikale plan for genopbygning af økonomien. RV mener, at der er behov for provenuet på kort og lang sigt og behov for de forandringer, som dagpengereformen medfører. Provenuet opstår, fordi flere vil finde beskæftigelse tidligere efter dagpengereformen. Det er velkendt, at mens langt de fleste ledige er uden for beskæftigelse i kort tid, så er der blandt langtidsledige en tendens til, at flere kommer i arbejde mod slutningen af dagpengeperioden. Det gælder i Danmark, når vi nærmer os de 4 år. Men det gælder også i de andre nordiske lande, som har en kortere dagpengeperiode. RV har noteret sig, at Velfærdskommissionen, Arbejdsmarkedskommissionen og Det Økonomiske Råd har anbefalet en afkortning af dagpengeperioden. Det skyldes en forventning om, at det vil føre til betragtelige forbedringer af samfundsøkonomien. I et 2015-perspektiv taler vi om 4,5 mia. kr. eller måske helt op til 6 mia. kr. et beløb, der svarer til regeringens oprindelige forslag om forringelser i daginstitutioner, skoler og ældreomsorg via besparelser i kommunerne. RV havde dog gerne set en anden og mere inddragende proces omkring vedtagelsen af lovforslaget. For mens RV i årevis har argumenteret for ændringen, kom det ud af VKOforhandlingslokalet som en trold af en æske, og uden at VKO søgte at inddrage de øvrige partier i Folketinget eller søgte opbakning fra de faglige organisationer. Beskæftigelsespolitik kan med fordel føres med arbejdsmarkedets parter, ikke imod dem. RV havde også gerne set en lempeligere indfasning, hvor der bliver taget hensyn til udviklingen i arbejdsløsheden, og hvor hensynet til provenuet i 2013 ikke bliver det afgørende. RV er med i aftalen om en ekstraordinær indsats for langtidsledige i de kommende år. Her fordeles 0,5 mia. kr. i de kommende år til at øge basale kompetencer blandt de langtidsledige som læse-, skrive- og regnefærdigheder og til målrettede regionale indsatser i samarbejder med parterne i Beskæftigelsesrådene. Og endelig finansieres et løft i jobcentrenes bevillinger, så der kan være tættere kontakt til de ledige og tættere kontakt med virksomhederne. For RV er det vigtigt, at der bliver mulighed for uddannelse til brancheskift for personer, der er ledige længere tid. Samtidig foreslår RV et mere individuelt fokus i beskæftigelsesindsatsen. Forsøg viser gode erfaringer med en håndholdt indsats og en fremrykket aktivering. Tiltagene skal være målrettet den ledige og ikke bare styret af en rettidighed i kommunerne, som mest handler om at få refusion og ikke så meget handler om at få de ledige i arbejde. Endelig vil RV fortsætte med at arbejde for, at det gøres attraktivt at forsikre sig mod ledighed. RV vil sænke a-kassekontingentet, således at man får en meget lavere selvfinansiering af dagpengene. Finansieringen kunne ske ved at øge efterlønsbidraget. RV mener ikke, at reformarbejdet er gjort med en forkortelse af dagpengeperioden. RV vil fortsætte med at arbejde for en ændring og afskaffelse af efterlønnen, så man sikrer, at hullet i statskassen lukkes og penge til velfærden sikres. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler: V, KF og DF gennemfører med de mange forringelser på arbejdsmarkedet, herunder med dette lovforslag, et hårdt angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er også blevet bekræftet gennem udvalgsarbejdet, ikke bare gennem de af ministeren afgivne svar, men endnu mere gennem de næsten 20 deputationer fra hele landet, som har søgt foretræde for udvalget. Det er deputationer, som ganske glimrende har illustreret urimelighederne i dette lovforslag, men også for manges vedkommende har understreget deres store bekymring for den danske models overlevelse. De stramninger, som VKO-flertallet agter at gennemføre, vil forringe de væsentligste søjler i den danske flexicuritymodel. Forringelserne vil udhule det sociale sikkerhedsnet og forringe de efteruddannelsesmuligheder, som sikrer en arbejdsstyrke, der hurtigt kan omstille sig i takt med nye konkurrencemæssige vilkår. Forringelserne af dagpenge- og efteruddannelsessystemet er løftebrud i hidtil uset målestok. Det vil også have stor negativ betydning for fleksibiliteten, herunder både den geografiske og faglige mobilitet, og lægge et større pres på ønskerne om længere opsigelsesvarsler og øget fratrædelsesgodtgørelse. Sådanne krav vokser i styrke, når regeringen og Dansk Folkeparti ødelægger balancen i den

3 3 danske model, hvor arbejdsgiverne traditionelt har lagt vægt på korte opsigelsesvarsler. Regeringen har på den ene side i årevis promoveret den danske flexicuritymodel over for de øvrige EU-lande, mens den på den anden side støt og sikkert har forringet modellen med konkrete nationale tiltag, kulminerende med den nuværende pakke af forringelser af dagpengeområdet og efteruddannelsesområdet. Det er ikke»genopretning«det er»nedbrydning«. En kommende S-SF-regering vil genrejse den danske arbejdsmarkedsmodel. S og SF vil styrke samarbejdet med parterne på arbejdsmarkedet, for partierne ved og anerkender, at arbejdsmarkedet er rygraden i dansk økonomi. Med den danske aftalemodel varetages et fælles ansvar for vækst og beskæftigelse på tværs af naturlige interessemodsætninger. Ved ekstraordinære økonomiske udfordringer har skiftende regeringer søgt langsigtede løsninger i partnerskab med lønmodtagere og arbejdsgivere. Den tradition har VKO-flertallet forladt. Det skal ændres. Enhedslistens medlem af udvalget er klart imod regeringens såkaldte genopretningsplan. Regeringen har ladet pengene fosse ud af statskassen i form af skattelettelser og støtte til bankspekulanter. Nu vil man så lade arbejdsløse, børnefamilier og den offentlige velfærd samt de fattige i u-landene betale regningen. Enhedslisten har fremlagt en plan for, hvordan vi i stedet kan lade de rigeste betale. De arbejdsløse skal bl.a. betale, ved at dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, genoptjeningsperioden for ret til dagpenge fordobles fra 26 til 52 uger inden for 3 år, og dagpengene skal beregnes ud fra det sidste års indtægt i stedet for som nu på baggrund af de seneste 3 måneder. Dette lovforslag indfører den første af de nævnte tre forringelser på dagpengeområdet og skal ifølge regeringen indbringe en samlet besparelse på knap 3 mia. kr. om året, når det er fuldt gennemført i EL finder det fuldstændigt uacceptabelt at forkorte dagpengeperioden, som partierne bag lovforslaget tidligere har betragtet som en del af den af dem selv så højt besungne danske flexicurity-model. At gøre det i en periode, hvor Danmark har haft den hurtigst voksende arbejdsløshed i EU, er at føje spot til skade. Inden for hårdt ramte områder som industrien og byggeriet er der ingen klar tendens til øget efterspørgsel på arbejdskraft. Man skulle derfor formode, at lovforslaget var fulgt op af en massiv indsats for opkvalificering af de ledige, men det er ikke tilfældet. Ganske vist bryster man sig af, at bekæmpelse af langtidsledige tilføres et beløb på 0,5 mia. kr., men det sker, samtidig med at dette lovforslag betyder, at der årligt spares 2,385 mia. kr., ved at aktiveringsindsatsen over de ledige med over 2½ års ledighed spares væk med den forkortede dagpengeperiode. EL kan sagtens leve med, at mange dødssyge aktiveringskrav spares væk, men i stedet skal pengene bruges til reelle uddannelses- og omskolingstilbud til de ledige, der i betydeligt omfang tilhører den del af befolkningen, der har gjort mindst brug af uddannelsessystemet. De skal have deres uddannelsesdividende. Helt uden dokumentation fastslår regeringen, at forslaget vil øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner om året. Der henvises til erfaringerne fra forkortelserne af dagpengeperioden i 1990 erne. Den holder ikke. Forkortelserne dengang blev gennemført i en periode med faldende arbejdsløshed og voksende efterspørgsel på arbejdskraft, hvilket ikke er tilfældet i dag. Endelig er lovforslaget sjusket udarbejdet, så det grænser til det pinlige. En del af de dagpengemodtagere, der falder for den nye 2-års-grænse, vil bliver overført til kontanthjælp. De øgede udgifter til kontanthjælp i 2014 er beregnet til ca. 1,33 mia. kr. i lovforslaget bemærkninger, hvilket svarer til over personer på højeste kontanthjælpssats. Alligevel har beskæftigelsesministeren i et svar til udvalget opgjort, at regeringen regner med, at der vil være under 500 mere om året, der skal overføres til kontanthjælp efter bortfald af dagpenge. Regeringen har i flere år arbejdet på en grundlæggende forandring af det danske samfund.claus Hjort Frederiksen oplyste om strategien i Berlingske Tidende den 14. juni 2007, hvor han kommenterede at den danske regering ikke vil gennemføre forandringer så brat og brutalt som i Storbritannien under Margaret Thatcher:»I den danske regering har vi valgt en anden strategi. Vi kaster ikke samfundet ud i revolutioner fra den ene dag til den anden; vi satser i stedet på fløjlsrevolutioner.«men nu har den danske regering kastet fløjlshandskerne og gennemfører bratte og brutale forandringer. EL advarer indtrængende mod at gentage Margaret Thatchers fejl. Når man skærer benhårdt i velfærd, uddannelse, social tryghed, fjerner man grundlaget for udvikling i samfundet. Der er i stedet brug for at investere i job, i uddannelse og forskning og i bedre sociale vilkår ikke mindst for arbejdsløse. Derfor vil EL stille krav til en ny regering om, at»genopretningsplanens«forringelser for de arbejdsløse straks rulles tilbage. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Madsen (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Rasmus Jarlov (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Marianne Jelved (RV) Line Barfod (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

4 4 Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

5 5 Oversigt over bilag vedrørende L 222 Bilagsnr. Titel 1 Orientering om høring, fra beskæftigelsesministeren 2 Henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 5 Henvendelse af 3/6-10 fra SL-A og BUPL-A 6 Henvendelse af 3/6-10 fra Landsorganisationen af Arbejdsledige 7 Høringsnotat, ligestillingsnotat, supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 8 Henvendelse af 7/6-10 fra Uddannelsesforbundet 9 Henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer 10 Henvendelse af 4/6-10 fra Rejsearbejdere.dk 11 Henvendelse af 7/6-10 fra 3F Thy-Mors udkast til betænkning 13 Henvendelse af 8/6-10 fra 3F Frederikshavn 14 Metal Hovedstadens talepapir fra deres foretræde for udvalget 8/ Henvendelse af 8/6-10 fra Byggefagenes Samvirke i Købehavn 16 Materiale fra 3F fra deres foretræde for udvalget den 8/ Henvendelse af 8/6-10 fra AK-samvirke Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 222 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvad regeringens nye plan for langtidsledige får af betydning for konsekvenserne af L 222, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om, hvor mange personer man forventer vil miste dagpengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode og af, at det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvor mange af de mennesker, man forventer vil miste dagpengeretten, der får kontanthjælp, og hvor der mange vil stå helt uden indkomst, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om de beregninger, der ligger til grund for lovforslagets bemærkninger om økonomiske konsekvenser, herunder hvor mange personer man regner med bliver ramt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm. om eksempler på, at regeringen i andre lovforslag har redegjort for økonomiske konsekvenser, som regeringen selv mente var klart misvisende, jf. ministerens svar under førstebehandlingen, til beskæftigelsesministeren, 6 Spm. om, hvor mange der vil miste retten til efterløn pga. forringelserne af dagpengereglerne, til beskæftigelsesministeren,

6 6 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk, til beskæftigelsesministeren, 8 Spm. om, hvilke muligheder der med lovforslagets vedtagelse er for at blive i dagpengesystemet, efter man er fyldt 50 år, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget har i forhold til muligheden for at opretholde retten til efterløn f.eks. via seniorjob, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om, hvilke økonomiske konsekvenser lovforslaget har i forhold til seniorjobordningen, herunder konsekvenser for den enkelte borger, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvorvidt de personer, der rammes af halveringen af dagpengeperioden, mærker konsekvenserne i sommeren 2012, altså 2 år efter lovens ikrafttræden, eller først i sommeren 2013, som statsministeren sagde under afslutningsdebatten, til beskæftigelsesministeren, 12 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/6-10 fra SL-A og BUPL-A, til beskæftigelsesministeren, 13 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, 15 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, 16 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) ministeren forventer vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse svarende til mindst 1 års fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, 18 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år. Der

7 7 ønskes en besvarelse under forudsætning af en arbejdsløshed på , til beskæftigelsesministeren, 19 Spm. om, hvor meget hurtigere de forsikrede arbejdsløse, som ministeren forventer vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, forventes at komme i ordinær beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, 20 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme langsommere eller slet ikke i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 21 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der årligt vil miste retten til dagpenge ved en arbejdsløshed på henholdsvis , , , og fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm. om, hvor meget den gennemsnitlige løn ved ny ordinær beskæftigelse vil være lavere end det gennemsnitlige for alle arbejdsløse, der finder arbejde, til beskæftigelsesministeren, 23 Spm. om, hvordan og hvor en ændring af dagpengeperioden til 2 år inden for en periode på 3 år vil dæmpe den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, og i hvilket omfang denne løndæmpning vil resultere i en udvidelse af beskæftigelsen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 24 Spm. om, hvor mange seniorjob der skal skaffes og finansieres på baggrund af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 25 Spm. om at garantere, at lov om seniorjob ikke ændres på baggrund af de fremsatte og kommende lovforslag i regeringens»genopretningsplan«, til beskæftigelsesministeren, 26 Spm. om oversendelse af beregninger, der i detaljer viser beskæftigelseseffekten af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 27 Spm. om, hvor mange der ifølge ministeriets forventninger falder ud af dagpengesystemet, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm. om, hvilken betydning ministeren tror en halvering af dagpengeperioden vil få for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm., om det er en fordel for det danske arbejdsmarked, at næsten 80 pct. af danskerne i den arbejdsdygtige alder har et positivt syn på det at skifte job en gang i mellem og generelt er parate og villige til at bevæge sig på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren tror afkortningen af dagpengeperioden vil have på denne parathed og villighed til at udvise mobilitet geografisk så vel som jobmæssigt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 31 Spm., om regeringen og ministeren med lovforslaget om at halvere dagpengeperioden kører Danmark ind på netop det spor, som EU-kommissionen anbefaler de central- og sydeuropæiske lande at bevæge sig væk fra, til beskæftigelsesministeren,

8 8 32 Spm., om ministeren er bekendt med det svenske system, hvor arbejdsløse efter dagpengenes udløb sluses ind i et nyt system, hvor understøttelse hænger sammen med deltagelse i et offentligt tilbud m.m., til beskæftigelsesministeren, 33 Spm. om en redegørelse for dagpengeperiodens længde og arbejdskravet/ genoptjeningskravet i de nordiske lande, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 34 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener der findes for, at en afkortning af dagpengeperioden i en periode med lavkonjunktur vil medføre kortere ledighedsforløb og udvidelse af den samlede beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, 35 Spm. om, hvor mange langtidsledige regeringen skønner der vil være ved udgangen af 2010, til beskæftigelsesministeren, 36 Spm. om, hvilke konsekvenser i forhold til restlængden af dagpengeperioden lovforslaget har for nuværende ledige, der har været ledige i hhv. 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 24 mdr., til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 37 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for medlemmer af en a-kasse, der, inden de fylder 50 år, opbruger dagpengeretten, og dermed også mister muligheden for at gå på efterløn uden opfyldelse af arbejdskravet, til beskæftigelsesministeren, 38 Spm. om oversendelse af de forudsætningerne og beregningerne, der ligger til grund for de økonomiske konsekvenser i lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 39 Spm. om en redegørelse for beregningerne vedrørende merudgifter til kontanthjælp og andre afledte overførselsindkomster, til beskæftigelsesministeren, 40 Spm. om kommentar til artiklen»sparer 4,2 mia. på langtidsledige«, Ekstra Bladet 3. juli 2010, til beskæftigelsesministeren, 41 Spm. om oversendelse af beregningsforudsætningerne for provenuet angivet i bemærkningernes punkt 3, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 42 Spm. om udarbejdelse af en beskrivelse af ydelsessystemerne i EU15, til beskæftigelsesministeren, 43 Spm. om udarbejdelse af en opgørelse over gruppen af forsikrede ledige, der har været ledige mere end 2 år ud af de sidste 3 år, til beskæftigelsesministeren 44 Spm. om, hvorvidt der er foretaget beregninger af, hvordan lovforslaget generelt vil indvirke på mobiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 45 Spm. om, hvorvidt det er ministerens vurdering, at beskæftigelseseffekten af at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år afhænger af, hvor mange ledige herunder langtidsledige der er på det tidspunkt, hvor dagpengeperioden forkortes, til beskæftigelsesministeren, 46 Spm. om bekræftelse på, at Arbejdsmarkedskommissionens beregninger fra 2009 har vist, at det vil øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner,

9 9 hvis dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 47 Spm. om oversendelse af en beregning af, hvor mange fuldtidspersoner, der ville komme i arbejde, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 48 Spm. om redegørelse for, hvor stor en indkomstnedgang de borgere, der vil miste dagpengeretten som følge af forslaget om at halvere dagpengeperioden, gennemsnitligt ville opleve, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 49 Spm. om at kommentere artiklen»stramninger af dagpenge rammer ældre og indvandrere«fra 3F's hjemmeside den 6/4-10, jf. til beskæftigelsesministeren, 50 Spm. om, hvad der har ændret sig, siden ministeren så sent som den 6/4-10 sagde i Folketinget, at tiden ikke er inde til en halvering af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren, 51 Spm. om, hvordan opsigelsesvarslernes længde i overenskomsterne vil udvikle sig fremover, når regeringen nu vil halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 52 Spm. om, hvordan det vil påvirke mobiliteten på arbejdsmarkedet, når sikkerhedsnettet, hvis man ikke passer ind i det nye job, forringes fra en dagpengeperiode på 4 år til nu kun 2 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 53 Spm., om ministeren er enig i, at regeringen har begået et klart løftebrud, når daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) den 31/5-07 udtalte til Ritzaus Bureau:»Vi rører ikke ved dagpengeperioden«og hvad begrunder ministeren sin holdning med, til beskæftigelsesministeren, 54 Spm. om at oplyse, hvor mange ledige job der er på jobnet.dk, som de arbejdsløse i den officielle arbejdsløshedsstatistik kan søge, til beskæftigelsesministeren, 55 Spm. om at kommentere AE-rådets analyse af 2. juni 2010 med overskriften:»syv ud af ti kan ikke få kontanthjælp, når dagpengene forsvinder«, til beskæftigelsesministeren, 56 Spm. om at bekræfte, at der skal afholdes folketingsvalg i Danmark, inden de første arbejdsløse mister dagpengeretten på grund af den halverede dagpengeperiode, til beskæftigelsesministeren, 57 Spm. om, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, til beskæftigelsesministeren 58 Spm. om, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2015 og 2015 i de 16 udkantskommuner i Danmark, til beskæftigelsesministeren

10 10 59 Spm. om de økonomiske konsekvenser af afkortningen af dagpengeperioden for årene 2012, 2013 og 2014 for de 16 udkantskommuner, til beskæftigelsesministeren 60 Spm. om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser for kommune og stat som følge af afkortning af dagpengeperiode m.v. i 2015, til beskæftigelsesministeren 61 Spm. om, hvilket videnskabeligt belæg der er for, at nedsættelserne af dagpengeperioden under 1990 ernes kraftigt faldende arbejdsløshed har reduceret den strukturelle ledighed, uden at det er sket gennem en ændret arbejdsmarkedsadfærd hos de ledige, til beskæftigelsesministeren 62 Spm. om, hvor mange der opnåede ret til fornyet dagpengeperiode på grundlag af genoptjeningskravet hhv. i årene 1995, 1996 og 1997 og 1998, 1999 og 2000, til beskæftigelsesministeren 63 Spm. om, hvor mange der i dag har en ledighedsperiode på mere end 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren 64 Spm. om, hvor meget der er regnet med som gennemsnitlig sparet dagpengeydelse pr. fuldtidsledig i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 som følge af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren 65 Spm. om kommentar til henvendelse fra Uddannelsesforbundet, til beskæftigelsesministeren 66 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer, til beskæftigelsesministeren 67 Spm. om at redegøre for henholdsvis dagpengesystem og socialhjælp i Norge og Sverige sammenlignet med Danmark, til beskæftigelsesministeren 68 Spm. om, hvor meget man regner med at andre sociale ydelser vil stige, til beskæftigelsesministeren 69 Spm. om, hvor stor en del af udgiften til dagpenge der i dag dækkes af indkomsten fra a-kasse-kontingent, og hvor stor en del der vil blive dækket efter regeringens planlagte forringelser, til beskæftigelsesministeren 70 Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at undgå, at mennesker, der ikke har andre problemer end arbejdsløshed, bliver klientgjort som følge af, at de fremover skal være på kontanthjælp i stedet for dagpenge, til beskæftigelsesministeren 71 Spm. om en redegørelse for konsekvenserne af dagpengeforringelserne for de mennesker, der har været på arbejdsfordelingsordninger, til beskæftigelsesministeren 72 Spm. om, hvilke fakta regeringens vurderinger bygger på, når regeringen ikke tror, forringelserne af dagpengene vil føre til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet med meget længere opsigelsesvarsler og færre jobskift, til beskæftigelsesministeren 73 Spm., om regeringen har nogen erfaringer fra andre lande for, at forringelser af dagpengene ikke fører til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren 74 Spm. om, hvor mange unge regeringen regner med vil der blive helt tabt for arbejdsmarkedet, som vi så i 1980'erne, og efter en periode uden indkomst

11 11 vil være så dårlige/syge, at de skal på førtidspension resten af den tid, de skulle have været på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren 75 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 7. juni om samrådsspørgsmål A og B, til beskæftigelsesministeren 76 Spm. om at redegøre for mulighederne for at få kontanthjælp eller tilsvarende ydelse i hhv. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, til beskæftigelsesministeren, 77 Spm. om at sende udvalget en redegørelse for reglerne om opsigelsesvarsler i de nordiske lande og Tyskland, til beskæftigelsesministeren 78 Spm. om den pakke på 5 mia. til uddannelse, som undervisningsministeren har fremlagt, herunder om pakken indeholder midler til en (midlertidig) bevilling til VEU-uddannelserne m.v., til beskæftigelsesministeren 79 Spm. om en redegørelse for (inkl. statistikmateriale), hvordan lovforslaget specifikt rammer følgende grupper: kvinder, ufaglærte og sæsonarbejdere, til beskæftigelsesministeren 80 Spm. om, at der er ca personer på kontanthjælp, ca på ledighedsydelse og ca uden forsørgelse, til beskæftigelsesministeren 81 Spm. om at fremlægge konkrete beregninger for, hvor mange flere arbejdspladser der skabes som en direkte konsekvens af nedsættelsen af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 82 Spm. om baggrunden for, at regeringen har valgt ikke at fremsætte og behandle alle lovforslag vedrørende alle de elementer i genopretningspakken, der vedrører dagpengeområdet, samtidig, til beskæftigelsesministeren 83 Spm. om konsekvenserne for kommunerne ved en 2-årig dagpengeperiode i forhold til den 4-årige periode, som var forudsætningen for kommunaliseringen af beskæftigelsesområdet, til beskæftigelsesministeren 84 Spm. om at redegøre for relationen mellem de ca personer, som ifølge lovforslaget vil stå uden forsørgelse, og for antagelsen om, at lovforslaget vil indebærer besparelser for 4 mia. kr., til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 85 Spm. om kommentar til henvedelse af 7/6-10 fra 3F Thy-Mors, til beskæftigelsesministeren 86 Spm. om, hvor mange løntrykkere (her defineret som ledige, der hurtigere søger dårligere og/eller dårligere lønnet arbejde end tidligere i ledighedsforløbet) ministeren forventer der skal til for at øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner, såfremt dagpengeperioden reduceres som foreslået, til beskæftigelsesministeren 87 Spm. om at fremlægge dokumentation for, at den foreslåede reduktion af dagpengeperioden ikke blot bringer hovedparten af de langtidsledige hurtigere i ordinær beskæftigelse, men også vil øge den samlede beskæftigelse som angivet i lovforslaget, til beskæftigelsesministeren 88 Spm. om, hvor mange der forventes at få ret til seniorjob i hvert af årene 2010, 2012, 2013, 2014 og 2015, til beskæftigelsesministeren 89 Spm. om kommentar til Bettina Posts indlæg i Politiken tirsdag den 8.juni 2010:»20 (dumme) spørgsmål til halveringen af dagpengeperioden«, til beskæftigelsesministeren

12 12 90 Spm. om, hvordan ministerens svar på spørgsmål nr. 22 på lovforslaget skal forstås, herunder om ministeren mener, at arbejdsløse skal tage job med lønog arbejdsvilkår, der er ringere end den gældende overenskomst, til beskæftigelsesministeren 91 Spm. om, hvordan forholdene i Norge og Sverige er, for så vidt angår, hvor stor dagpengedækningen er i procent af den tidligere indkomst, altså ikke den formelle dækning, men den reelle, til beskæftigelsesministeren 92 Spm. om, hvorvidt kommunerne vil få kompensation via DUT for alle de ekstra udgifter, der følger af halveringen af dagpengene, til beskæftigelsesministeren 93 Spm., om kommunerne får kompensation via det almindelige bloktilskud for de øgede udgifter, til beskæftigelsesministeren 94 Spm., om regeringen vil nedsætte a-kasse-kontingentet til det halve, når VKO nu halverer den periode, som man kan få dagpenge i, til beskæftigelsesministeren 95 Spm., om ministeren vil lave en undtagelse, så perioder med arbejdsfordeling med 1 uges arbejde og 1 uges dagpenge pga. ordrenedgang ikke tæller med til de to års ret til dagpenge, til beskæftigelsesministeren 96 Spm., om ministeren vil lave en undtagelse, så vejrligsperioder ikke tæller med i de 2 års dagpengeret, men tæller som såkaldt død periode, til beskæftigelsesministeren 97 Spm., om ministeren mener, at et større udbud af arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren også skaber flere jobs på bygge- og anlægs-området, til beskæftigelsesministeren 98 Spm., om det fremmer arbejdskraftens mobilitet eller ej, at arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet efter 2 år, ofte ikke vil have råd til at beholde deres bil eller knallert, til beskæftigelsesministeren 99 Spm. om hvad ministerens kommentar er til, at en 41-årig ufaglært industriarbejder tre gange på et år som arbejdsløs har fået afslag på ønske om en ydelse på dagpengeniveau under uddannelse, der kan kvalificere til et andet job, til beskæftigelsesministeren 100 Spm. om, hvad ministerens kommentar er til, at fiskeindustriens eksistens i Danmark er i fare bl.a. på grund af regeringens forringelse af de supplerende dagpenge og nu også en forkortelse af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 101 Spm. om, hvad ministerens kommentar er til, at man med den foreslåede forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år forringer mange menneskers kreditværdighed, så et stigende antal borgere, der er arbejdsløshedsforsikret, vil få afslag på banklån, til beskæftigelsesministeren 102 Spm. om, hvilke videnskabelige beviser og årsagssammenhænge ministeren kan henvise til som begrundelse for, at en forkortelse af dagpengeperioden vil føre til en varig forøgelse af beskæftigelsen med fuldtidspersoner, til beskæftigelsesministeren 103 Spm. om kommentar til henvendelse fra 3F Frederikshavn, til beskæftigelsesministeren, 104 Spm. om kommentar til talepapir fra Metal Hovedstadens foretræde for udvalget den 8/6-10, til beskæftigelsesministeren

13 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/6-10 fra Byggefagenes Samvirke i København, til beskæftigelsesministeren 106 Spm. om, i hvilket tempo ministeren mener at effekten med forøgelse af beskæftigelsen med fuldtidspersoner som følge af halvering af dagpengeperioden vil blive opnået, til beskæftigelsesministeren 107 Spm., om ministeren er enig i, at en eventuel kortere dagpengeperiode for de langtidsledige, der måtte have øget deres jobsøgningseffektivitet tidligere som følge af en kortere dagpengeperiode, ikke umiddelbart, i sig selv og automatisk øger beskæftigelsen, til beskæftigelsesministeren 108 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener at have for i sit svar på L 222 spørgsmål 26 at hævde, at beskæftigelsen blev øget, da dagpengeperioden blev ændret fra 5 til 4 år, til beskæftigelsesministeren 109 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener at have for i sit svar på L 222 spørgsmål 26 at hævde, at den strukturelle beskæftigelse blev øget, da dagpengeperioden blev ændret fra 5 til 4 år, til beskæftigelsesministeren 110 Spm. om, hvor stor en del af den strukturelt betingede ledighed på omkring 3,75 pct. som vil bestå af ledige, der har en brugt mere end henholdsvis 12 og 18 måneder af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 111 Spm. om i forlængelse af svaret på L 222 spørgsmål 26 at oplyse, hvad det konkrete indhold af den aktuelle viden om ledighedens sammensætning er, og som ministerens svar bygger på, til beskæftigelsesministeren 112 Spm. om redegørelse for samtlige uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere, til beskæftigelsesministeren 113 Spm. om reglerne om, at en enkelt dags dagepengeforbrug som følge af vejrlig tæller som en hel uges forbrug i det samlede dagpengeregnskab, forsat vil gælde, såfremt lovforslaget vedtages, til beskæftigelsesministeren 114 Spm. om, hvorvidt lovforslaget og den oversendte ligestillingsvurdering af lovforslaget efterlever kravene til ligestillingsvurdering og kønsmainstreaming af lovgivning, til beskæftigelsesministeren 115 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/6-10 fra AK-Samvirke, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm.nr. A B Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 222 Samrådsspm. om redegørelse for de ændringer, der ligger i lovforslaget og genopretningspakken som helhed set i forhold til beskæftigelsen, arbejdsmarkedsindsatsen og indsatsen for at løfte uddannelsesniveauet i Danmark, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om redegørelse for konsekvenserne af de stramninger af dagpengereglerne, som indgår i lovforslaget og genopretningspakken som helhed, set i forhold til det forventede antal dagpengemodtagere, der vil overgå til kontanthjælp, selvforsørgelse m.v., til beskæftigelsesministeren

14 14 Bilag 2 1 af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren Spørgsmål 2 er optrykt efter ønske fra EL. Spørgsmål 2: Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer man forventer vil miste dagpengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode, og at det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret. Svar: Det er målsætningen med den aktive beskæftigelsespolitik, at ledige kommer hurtigt i job. En kombination af nedsættelse af dagpengeperioden og forhøjelse af beskæftigelseskravet vil styrke lediges tilskyndelse til at komme hurtigt i job og søge mere permanent beskæftigelse. Formålet med de to forslag - og ligeledes den aktive beskæftigelsespolitik - er, at de ledige skal komme hurtigere i arbejde, ikke at de skal falde ud af dagpengesystemet. I dag falder mellem og ledige årligt ud af dagpengesystemet, heraf går ca. 1/3 del på kontanthjælp. Dette tal har ligget konstant i en del år og har ikke været synligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden Baseret på erfaringerne med tidligere afkortninger skønnes det, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet, kun påvirkes marginalt af afkortningen i forhold til det samlede antal ledige i dagpengesystemet. Langt de fleste er kun i dagpengesystemet i kort tid. Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genoptjeningskrav vurderes med betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet maksimalt stiger fra de nuværende til I beregningerne i lovforslaget om harmonisering af beskæftigelseskravet er det beregningsteknisk forudsat, at vil blive berørt af forslaget. Det er forudsat, at omkring halvdelen af den gruppe (1.100 personer), der bliver berørt af forslaget, vil opfylde det nye beskæftigelseskrav gennem øget beskæftigelse og dermed opnå ret til en ny dagpengeperiode. Det vurderes, at omkring 25 pct. (550 personer) vil finde varig beskæftigelse eller blive selvforsørgende på anden vis og dermed forlade dagpengesystemet helt. De resterende 25 pct. (550 personer) vil ikke opfylde det nye beskæftigelseskrav og vil derved opbruge retten til dagpenge. En stor del af disse personer vurderes i stedet at være berettiget til kontanthjælp.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere