Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 222 Folketinget OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 27. maj 2010 og var til 1. behandling den 31. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. (Nedsættelse af dagpengeperioden) [af beskæftigelsesministeren] voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) (L 223). Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet) (L 224). Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har samtidig med fremsættelsen været sendt i høring. Den 2. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Den 4. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren supplerende høringssvar, et høringsnotat og et ligestillingsnotat til udvalget. Politisk aftale Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 25. maj 2010 om genopretning af dansk økonomi. Sammenhæng med andre lovforslag Lovforslaget skal ses i sammenhæng med følgende lovforslag: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af det betingede bloktilskud og nedsættelse af bloktilskud ved budgetoverskridelser) (L 219). Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre) (L 220). Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i , begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) (L 221). Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Forkortelse af perioden med statens Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: AK-Samvirke, Byggefagenes Samvirke i København, Danske Handicaporganisationer, Landsorganisationen af Arbejdsledige, Rejsearbejdere.dk, SL-A-kasse og BUPL-A-Kasse, 3F Frederikshavn, 3F Thy-Mors og Uddannelsesforbundet. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Byggefagenes Samvirke i København, Dansk Metal Horsens, Dansk Metal Odense, FOA Fag og Arbejde, Fødevareforbundet NNF, Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund, Landsorganisationen af Arbejdsledige, LO Storkøbenhavn, LO Århus, Metal Hovedstaden, Rejsearbejdere.dk, SL-A og BUPL-A, 3F, 3F Frederikshavn, 3F Horsens og AX012503

2 2 3F Thy-Mors Samråd Udvalget har stillet to spørgsmål til beskæftigelsesministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålene i et åbent samråd med udvalget den 7. juni Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål Udvalget har stillet 115 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmål nr og nr Spørgsmål nr. 43 og nr forventes besvaret inden 2. behandling. Spørgsmål 2 og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 2. Tilkendegivelse fra beskæftigelsesministeren I L 222 er det foreslået, at loven træder i kraft den 1. juli Loven har virkning for personer, der påbegynder en ny dagpengeperiode efter lovens ikrafttræden. Ved udmøntningen af de administrative regler vil der blive taget højde for, at indfasningen af lovforslagets 2, stk. 2, gennemføres på en sådan måde, at opgørelsen af forbrug af dagpengeperioden opgøres i hele uger. Dermed sikres dagpengeret i fulde 2 år regnet fra den 1. juli 2010 til de berørte personer. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF, RV og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Det Radikale Venstres medlem af udvalget støtter en halvering af dagpengeperioden, som i årevis har været en del af Det Radikale Venstres politik og indgår i den radikale plan for genopbygning af økonomien. RV mener, at der er behov for provenuet på kort og lang sigt og behov for de forandringer, som dagpengereformen medfører. Provenuet opstår, fordi flere vil finde beskæftigelse tidligere efter dagpengereformen. Det er velkendt, at mens langt de fleste ledige er uden for beskæftigelse i kort tid, så er der blandt langtidsledige en tendens til, at flere kommer i arbejde mod slutningen af dagpengeperioden. Det gælder i Danmark, når vi nærmer os de 4 år. Men det gælder også i de andre nordiske lande, som har en kortere dagpengeperiode. RV har noteret sig, at Velfærdskommissionen, Arbejdsmarkedskommissionen og Det Økonomiske Råd har anbefalet en afkortning af dagpengeperioden. Det skyldes en forventning om, at det vil føre til betragtelige forbedringer af samfundsøkonomien. I et 2015-perspektiv taler vi om 4,5 mia. kr. eller måske helt op til 6 mia. kr. et beløb, der svarer til regeringens oprindelige forslag om forringelser i daginstitutioner, skoler og ældreomsorg via besparelser i kommunerne. RV havde dog gerne set en anden og mere inddragende proces omkring vedtagelsen af lovforslaget. For mens RV i årevis har argumenteret for ændringen, kom det ud af VKOforhandlingslokalet som en trold af en æske, og uden at VKO søgte at inddrage de øvrige partier i Folketinget eller søgte opbakning fra de faglige organisationer. Beskæftigelsespolitik kan med fordel føres med arbejdsmarkedets parter, ikke imod dem. RV havde også gerne set en lempeligere indfasning, hvor der bliver taget hensyn til udviklingen i arbejdsløsheden, og hvor hensynet til provenuet i 2013 ikke bliver det afgørende. RV er med i aftalen om en ekstraordinær indsats for langtidsledige i de kommende år. Her fordeles 0,5 mia. kr. i de kommende år til at øge basale kompetencer blandt de langtidsledige som læse-, skrive- og regnefærdigheder og til målrettede regionale indsatser i samarbejder med parterne i Beskæftigelsesrådene. Og endelig finansieres et løft i jobcentrenes bevillinger, så der kan være tættere kontakt til de ledige og tættere kontakt med virksomhederne. For RV er det vigtigt, at der bliver mulighed for uddannelse til brancheskift for personer, der er ledige længere tid. Samtidig foreslår RV et mere individuelt fokus i beskæftigelsesindsatsen. Forsøg viser gode erfaringer med en håndholdt indsats og en fremrykket aktivering. Tiltagene skal være målrettet den ledige og ikke bare styret af en rettidighed i kommunerne, som mest handler om at få refusion og ikke så meget handler om at få de ledige i arbejde. Endelig vil RV fortsætte med at arbejde for, at det gøres attraktivt at forsikre sig mod ledighed. RV vil sænke a-kassekontingentet, således at man får en meget lavere selvfinansiering af dagpengene. Finansieringen kunne ske ved at øge efterlønsbidraget. RV mener ikke, at reformarbejdet er gjort med en forkortelse af dagpengeperioden. RV vil fortsætte med at arbejde for en ændring og afskaffelse af efterlønnen, så man sikrer, at hullet i statskassen lukkes og penge til velfærden sikres. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler: V, KF og DF gennemfører med de mange forringelser på arbejdsmarkedet, herunder med dette lovforslag, et hårdt angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er også blevet bekræftet gennem udvalgsarbejdet, ikke bare gennem de af ministeren afgivne svar, men endnu mere gennem de næsten 20 deputationer fra hele landet, som har søgt foretræde for udvalget. Det er deputationer, som ganske glimrende har illustreret urimelighederne i dette lovforslag, men også for manges vedkommende har understreget deres store bekymring for den danske models overlevelse. De stramninger, som VKO-flertallet agter at gennemføre, vil forringe de væsentligste søjler i den danske flexicuritymodel. Forringelserne vil udhule det sociale sikkerhedsnet og forringe de efteruddannelsesmuligheder, som sikrer en arbejdsstyrke, der hurtigt kan omstille sig i takt med nye konkurrencemæssige vilkår. Forringelserne af dagpenge- og efteruddannelsessystemet er løftebrud i hidtil uset målestok. Det vil også have stor negativ betydning for fleksibiliteten, herunder både den geografiske og faglige mobilitet, og lægge et større pres på ønskerne om længere opsigelsesvarsler og øget fratrædelsesgodtgørelse. Sådanne krav vokser i styrke, når regeringen og Dansk Folkeparti ødelægger balancen i den

3 3 danske model, hvor arbejdsgiverne traditionelt har lagt vægt på korte opsigelsesvarsler. Regeringen har på den ene side i årevis promoveret den danske flexicuritymodel over for de øvrige EU-lande, mens den på den anden side støt og sikkert har forringet modellen med konkrete nationale tiltag, kulminerende med den nuværende pakke af forringelser af dagpengeområdet og efteruddannelsesområdet. Det er ikke»genopretning«det er»nedbrydning«. En kommende S-SF-regering vil genrejse den danske arbejdsmarkedsmodel. S og SF vil styrke samarbejdet med parterne på arbejdsmarkedet, for partierne ved og anerkender, at arbejdsmarkedet er rygraden i dansk økonomi. Med den danske aftalemodel varetages et fælles ansvar for vækst og beskæftigelse på tværs af naturlige interessemodsætninger. Ved ekstraordinære økonomiske udfordringer har skiftende regeringer søgt langsigtede løsninger i partnerskab med lønmodtagere og arbejdsgivere. Den tradition har VKO-flertallet forladt. Det skal ændres. Enhedslistens medlem af udvalget er klart imod regeringens såkaldte genopretningsplan. Regeringen har ladet pengene fosse ud af statskassen i form af skattelettelser og støtte til bankspekulanter. Nu vil man så lade arbejdsløse, børnefamilier og den offentlige velfærd samt de fattige i u-landene betale regningen. Enhedslisten har fremlagt en plan for, hvordan vi i stedet kan lade de rigeste betale. De arbejdsløse skal bl.a. betale, ved at dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, genoptjeningsperioden for ret til dagpenge fordobles fra 26 til 52 uger inden for 3 år, og dagpengene skal beregnes ud fra det sidste års indtægt i stedet for som nu på baggrund af de seneste 3 måneder. Dette lovforslag indfører den første af de nævnte tre forringelser på dagpengeområdet og skal ifølge regeringen indbringe en samlet besparelse på knap 3 mia. kr. om året, når det er fuldt gennemført i EL finder det fuldstændigt uacceptabelt at forkorte dagpengeperioden, som partierne bag lovforslaget tidligere har betragtet som en del af den af dem selv så højt besungne danske flexicurity-model. At gøre det i en periode, hvor Danmark har haft den hurtigst voksende arbejdsløshed i EU, er at føje spot til skade. Inden for hårdt ramte områder som industrien og byggeriet er der ingen klar tendens til øget efterspørgsel på arbejdskraft. Man skulle derfor formode, at lovforslaget var fulgt op af en massiv indsats for opkvalificering af de ledige, men det er ikke tilfældet. Ganske vist bryster man sig af, at bekæmpelse af langtidsledige tilføres et beløb på 0,5 mia. kr., men det sker, samtidig med at dette lovforslag betyder, at der årligt spares 2,385 mia. kr., ved at aktiveringsindsatsen over de ledige med over 2½ års ledighed spares væk med den forkortede dagpengeperiode. EL kan sagtens leve med, at mange dødssyge aktiveringskrav spares væk, men i stedet skal pengene bruges til reelle uddannelses- og omskolingstilbud til de ledige, der i betydeligt omfang tilhører den del af befolkningen, der har gjort mindst brug af uddannelsessystemet. De skal have deres uddannelsesdividende. Helt uden dokumentation fastslår regeringen, at forslaget vil øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner om året. Der henvises til erfaringerne fra forkortelserne af dagpengeperioden i 1990 erne. Den holder ikke. Forkortelserne dengang blev gennemført i en periode med faldende arbejdsløshed og voksende efterspørgsel på arbejdskraft, hvilket ikke er tilfældet i dag. Endelig er lovforslaget sjusket udarbejdet, så det grænser til det pinlige. En del af de dagpengemodtagere, der falder for den nye 2-års-grænse, vil bliver overført til kontanthjælp. De øgede udgifter til kontanthjælp i 2014 er beregnet til ca. 1,33 mia. kr. i lovforslaget bemærkninger, hvilket svarer til over personer på højeste kontanthjælpssats. Alligevel har beskæftigelsesministeren i et svar til udvalget opgjort, at regeringen regner med, at der vil være under 500 mere om året, der skal overføres til kontanthjælp efter bortfald af dagpenge. Regeringen har i flere år arbejdet på en grundlæggende forandring af det danske samfund.claus Hjort Frederiksen oplyste om strategien i Berlingske Tidende den 14. juni 2007, hvor han kommenterede at den danske regering ikke vil gennemføre forandringer så brat og brutalt som i Storbritannien under Margaret Thatcher:»I den danske regering har vi valgt en anden strategi. Vi kaster ikke samfundet ud i revolutioner fra den ene dag til den anden; vi satser i stedet på fløjlsrevolutioner.«men nu har den danske regering kastet fløjlshandskerne og gennemfører bratte og brutale forandringer. EL advarer indtrængende mod at gentage Margaret Thatchers fejl. Når man skærer benhårdt i velfærd, uddannelse, social tryghed, fjerner man grundlaget for udvikling i samfundet. Der er i stedet brug for at investere i job, i uddannelse og forskning og i bedre sociale vilkår ikke mindst for arbejdsløse. Derfor vil EL stille krav til en ny regering om, at»genopretningsplanens«forringelser for de arbejdsløse straks rulles tilbage. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Madsen (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Rasmus Jarlov (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Marianne Jelved (RV) Line Barfod (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

4 4 Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

5 5 Oversigt over bilag vedrørende L 222 Bilagsnr. Titel 1 Orientering om høring, fra beskæftigelsesministeren 2 Henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 5 Henvendelse af 3/6-10 fra SL-A og BUPL-A 6 Henvendelse af 3/6-10 fra Landsorganisationen af Arbejdsledige 7 Høringsnotat, ligestillingsnotat, supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 8 Henvendelse af 7/6-10 fra Uddannelsesforbundet 9 Henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer 10 Henvendelse af 4/6-10 fra Rejsearbejdere.dk 11 Henvendelse af 7/6-10 fra 3F Thy-Mors udkast til betænkning 13 Henvendelse af 8/6-10 fra 3F Frederikshavn 14 Metal Hovedstadens talepapir fra deres foretræde for udvalget 8/ Henvendelse af 8/6-10 fra Byggefagenes Samvirke i Købehavn 16 Materiale fra 3F fra deres foretræde for udvalget den 8/ Henvendelse af 8/6-10 fra AK-samvirke Bilag 1 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 222 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvad regeringens nye plan for langtidsledige får af betydning for konsekvenserne af L 222, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om, hvor mange personer man forventer vil miste dagpengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode og af, at det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvor mange af de mennesker, man forventer vil miste dagpengeretten, der får kontanthjælp, og hvor der mange vil stå helt uden indkomst, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om de beregninger, der ligger til grund for lovforslagets bemærkninger om økonomiske konsekvenser, herunder hvor mange personer man regner med bliver ramt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm. om eksempler på, at regeringen i andre lovforslag har redegjort for økonomiske konsekvenser, som regeringen selv mente var klart misvisende, jf. ministerens svar under førstebehandlingen, til beskæftigelsesministeren, 6 Spm. om, hvor mange der vil miste retten til efterløn pga. forringelserne af dagpengereglerne, til beskæftigelsesministeren,

6 6 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk, til beskæftigelsesministeren, 8 Spm. om, hvilke muligheder der med lovforslagets vedtagelse er for at blive i dagpengesystemet, efter man er fyldt 50 år, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget har i forhold til muligheden for at opretholde retten til efterløn f.eks. via seniorjob, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om, hvilke økonomiske konsekvenser lovforslaget har i forhold til seniorjobordningen, herunder konsekvenser for den enkelte borger, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvorvidt de personer, der rammes af halveringen af dagpengeperioden, mærker konsekvenserne i sommeren 2012, altså 2 år efter lovens ikrafttræden, eller først i sommeren 2013, som statsministeren sagde under afslutningsdebatten, til beskæftigelsesministeren, 12 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/6-10 fra SL-A og BUPL-A, til beskæftigelsesministeren, 13 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, 15 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) mellem 2 og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år, (B) mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år, (C) mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, 16 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) ministeren forventer vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse svarende til mindst 1 års fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, 18 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år. Der

7 7 ønskes en besvarelse under forudsætning af en arbejdsløshed på , til beskæftigelsesministeren, 19 Spm. om, hvor meget hurtigere de forsikrede arbejdsløse, som ministeren forventer vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, forventes at komme i ordinær beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, 20 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme langsommere eller slet ikke i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 21 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der årligt vil miste retten til dagpenge ved en arbejdsløshed på henholdsvis , , , og fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm. om, hvor meget den gennemsnitlige løn ved ny ordinær beskæftigelse vil være lavere end det gennemsnitlige for alle arbejdsløse, der finder arbejde, til beskæftigelsesministeren, 23 Spm. om, hvordan og hvor en ændring af dagpengeperioden til 2 år inden for en periode på 3 år vil dæmpe den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, og i hvilket omfang denne løndæmpning vil resultere i en udvidelse af beskæftigelsen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 24 Spm. om, hvor mange seniorjob der skal skaffes og finansieres på baggrund af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 25 Spm. om at garantere, at lov om seniorjob ikke ændres på baggrund af de fremsatte og kommende lovforslag i regeringens»genopretningsplan«, til beskæftigelsesministeren, 26 Spm. om oversendelse af beregninger, der i detaljer viser beskæftigelseseffekten af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 27 Spm. om, hvor mange der ifølge ministeriets forventninger falder ud af dagpengesystemet, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm. om, hvilken betydning ministeren tror en halvering af dagpengeperioden vil få for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm., om det er en fordel for det danske arbejdsmarked, at næsten 80 pct. af danskerne i den arbejdsdygtige alder har et positivt syn på det at skifte job en gang i mellem og generelt er parate og villige til at bevæge sig på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren tror afkortningen af dagpengeperioden vil have på denne parathed og villighed til at udvise mobilitet geografisk så vel som jobmæssigt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 31 Spm., om regeringen og ministeren med lovforslaget om at halvere dagpengeperioden kører Danmark ind på netop det spor, som EU-kommissionen anbefaler de central- og sydeuropæiske lande at bevæge sig væk fra, til beskæftigelsesministeren,

8 8 32 Spm., om ministeren er bekendt med det svenske system, hvor arbejdsløse efter dagpengenes udløb sluses ind i et nyt system, hvor understøttelse hænger sammen med deltagelse i et offentligt tilbud m.m., til beskæftigelsesministeren, 33 Spm. om en redegørelse for dagpengeperiodens længde og arbejdskravet/ genoptjeningskravet i de nordiske lande, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 34 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener der findes for, at en afkortning af dagpengeperioden i en periode med lavkonjunktur vil medføre kortere ledighedsforløb og udvidelse af den samlede beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, 35 Spm. om, hvor mange langtidsledige regeringen skønner der vil være ved udgangen af 2010, til beskæftigelsesministeren, 36 Spm. om, hvilke konsekvenser i forhold til restlængden af dagpengeperioden lovforslaget har for nuværende ledige, der har været ledige i hhv. 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 24 mdr., til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 37 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for medlemmer af en a-kasse, der, inden de fylder 50 år, opbruger dagpengeretten, og dermed også mister muligheden for at gå på efterløn uden opfyldelse af arbejdskravet, til beskæftigelsesministeren, 38 Spm. om oversendelse af de forudsætningerne og beregningerne, der ligger til grund for de økonomiske konsekvenser i lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 39 Spm. om en redegørelse for beregningerne vedrørende merudgifter til kontanthjælp og andre afledte overførselsindkomster, til beskæftigelsesministeren, 40 Spm. om kommentar til artiklen»sparer 4,2 mia. på langtidsledige«, Ekstra Bladet 3. juli 2010, til beskæftigelsesministeren, 41 Spm. om oversendelse af beregningsforudsætningerne for provenuet angivet i bemærkningernes punkt 3, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 42 Spm. om udarbejdelse af en beskrivelse af ydelsessystemerne i EU15, til beskæftigelsesministeren, 43 Spm. om udarbejdelse af en opgørelse over gruppen af forsikrede ledige, der har været ledige mere end 2 år ud af de sidste 3 år, til beskæftigelsesministeren 44 Spm. om, hvorvidt der er foretaget beregninger af, hvordan lovforslaget generelt vil indvirke på mobiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 45 Spm. om, hvorvidt det er ministerens vurdering, at beskæftigelseseffekten af at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år afhænger af, hvor mange ledige herunder langtidsledige der er på det tidspunkt, hvor dagpengeperioden forkortes, til beskæftigelsesministeren, 46 Spm. om bekræftelse på, at Arbejdsmarkedskommissionens beregninger fra 2009 har vist, at det vil øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner,

9 9 hvis dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 47 Spm. om oversendelse af en beregning af, hvor mange fuldtidspersoner, der ville komme i arbejde, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 48 Spm. om redegørelse for, hvor stor en indkomstnedgang de borgere, der vil miste dagpengeretten som følge af forslaget om at halvere dagpengeperioden, gennemsnitligt ville opleve, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 49 Spm. om at kommentere artiklen»stramninger af dagpenge rammer ældre og indvandrere«fra 3F's hjemmeside den 6/4-10, jf. til beskæftigelsesministeren, 50 Spm. om, hvad der har ændret sig, siden ministeren så sent som den 6/4-10 sagde i Folketinget, at tiden ikke er inde til en halvering af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren, 51 Spm. om, hvordan opsigelsesvarslernes længde i overenskomsterne vil udvikle sig fremover, når regeringen nu vil halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 52 Spm. om, hvordan det vil påvirke mobiliteten på arbejdsmarkedet, når sikkerhedsnettet, hvis man ikke passer ind i det nye job, forringes fra en dagpengeperiode på 4 år til nu kun 2 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 53 Spm., om ministeren er enig i, at regeringen har begået et klart løftebrud, når daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) den 31/5-07 udtalte til Ritzaus Bureau:»Vi rører ikke ved dagpengeperioden«og hvad begrunder ministeren sin holdning med, til beskæftigelsesministeren, 54 Spm. om at oplyse, hvor mange ledige job der er på jobnet.dk, som de arbejdsløse i den officielle arbejdsløshedsstatistik kan søge, til beskæftigelsesministeren, 55 Spm. om at kommentere AE-rådets analyse af 2. juni 2010 med overskriften:»syv ud af ti kan ikke få kontanthjælp, når dagpengene forsvinder«, til beskæftigelsesministeren, 56 Spm. om at bekræfte, at der skal afholdes folketingsvalg i Danmark, inden de første arbejdsløse mister dagpengeretten på grund af den halverede dagpengeperiode, til beskæftigelsesministeren, 57 Spm. om, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, til beskæftigelsesministeren 58 Spm. om, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2015 og 2015 i de 16 udkantskommuner i Danmark, til beskæftigelsesministeren

10 10 59 Spm. om de økonomiske konsekvenser af afkortningen af dagpengeperioden for årene 2012, 2013 og 2014 for de 16 udkantskommuner, til beskæftigelsesministeren 60 Spm. om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser for kommune og stat som følge af afkortning af dagpengeperiode m.v. i 2015, til beskæftigelsesministeren 61 Spm. om, hvilket videnskabeligt belæg der er for, at nedsættelserne af dagpengeperioden under 1990 ernes kraftigt faldende arbejdsløshed har reduceret den strukturelle ledighed, uden at det er sket gennem en ændret arbejdsmarkedsadfærd hos de ledige, til beskæftigelsesministeren 62 Spm. om, hvor mange der opnåede ret til fornyet dagpengeperiode på grundlag af genoptjeningskravet hhv. i årene 1995, 1996 og 1997 og 1998, 1999 og 2000, til beskæftigelsesministeren 63 Spm. om, hvor mange der i dag har en ledighedsperiode på mere end 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren 64 Spm. om, hvor meget der er regnet med som gennemsnitlig sparet dagpengeydelse pr. fuldtidsledig i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 som følge af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren 65 Spm. om kommentar til henvendelse fra Uddannelsesforbundet, til beskæftigelsesministeren 66 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer, til beskæftigelsesministeren 67 Spm. om at redegøre for henholdsvis dagpengesystem og socialhjælp i Norge og Sverige sammenlignet med Danmark, til beskæftigelsesministeren 68 Spm. om, hvor meget man regner med at andre sociale ydelser vil stige, til beskæftigelsesministeren 69 Spm. om, hvor stor en del af udgiften til dagpenge der i dag dækkes af indkomsten fra a-kasse-kontingent, og hvor stor en del der vil blive dækket efter regeringens planlagte forringelser, til beskæftigelsesministeren 70 Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at undgå, at mennesker, der ikke har andre problemer end arbejdsløshed, bliver klientgjort som følge af, at de fremover skal være på kontanthjælp i stedet for dagpenge, til beskæftigelsesministeren 71 Spm. om en redegørelse for konsekvenserne af dagpengeforringelserne for de mennesker, der har været på arbejdsfordelingsordninger, til beskæftigelsesministeren 72 Spm. om, hvilke fakta regeringens vurderinger bygger på, når regeringen ikke tror, forringelserne af dagpengene vil føre til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet med meget længere opsigelsesvarsler og færre jobskift, til beskæftigelsesministeren 73 Spm., om regeringen har nogen erfaringer fra andre lande for, at forringelser af dagpengene ikke fører til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren 74 Spm. om, hvor mange unge regeringen regner med vil der blive helt tabt for arbejdsmarkedet, som vi så i 1980'erne, og efter en periode uden indkomst

11 11 vil være så dårlige/syge, at de skal på førtidspension resten af den tid, de skulle have været på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren 75 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 7. juni om samrådsspørgsmål A og B, til beskæftigelsesministeren 76 Spm. om at redegøre for mulighederne for at få kontanthjælp eller tilsvarende ydelse i hhv. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, til beskæftigelsesministeren, 77 Spm. om at sende udvalget en redegørelse for reglerne om opsigelsesvarsler i de nordiske lande og Tyskland, til beskæftigelsesministeren 78 Spm. om den pakke på 5 mia. til uddannelse, som undervisningsministeren har fremlagt, herunder om pakken indeholder midler til en (midlertidig) bevilling til VEU-uddannelserne m.v., til beskæftigelsesministeren 79 Spm. om en redegørelse for (inkl. statistikmateriale), hvordan lovforslaget specifikt rammer følgende grupper: kvinder, ufaglærte og sæsonarbejdere, til beskæftigelsesministeren 80 Spm. om, at der er ca personer på kontanthjælp, ca på ledighedsydelse og ca uden forsørgelse, til beskæftigelsesministeren 81 Spm. om at fremlægge konkrete beregninger for, hvor mange flere arbejdspladser der skabes som en direkte konsekvens af nedsættelsen af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 82 Spm. om baggrunden for, at regeringen har valgt ikke at fremsætte og behandle alle lovforslag vedrørende alle de elementer i genopretningspakken, der vedrører dagpengeområdet, samtidig, til beskæftigelsesministeren 83 Spm. om konsekvenserne for kommunerne ved en 2-årig dagpengeperiode i forhold til den 4-årige periode, som var forudsætningen for kommunaliseringen af beskæftigelsesområdet, til beskæftigelsesministeren 84 Spm. om at redegøre for relationen mellem de ca personer, som ifølge lovforslaget vil stå uden forsørgelse, og for antagelsen om, at lovforslaget vil indebærer besparelser for 4 mia. kr., til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 85 Spm. om kommentar til henvedelse af 7/6-10 fra 3F Thy-Mors, til beskæftigelsesministeren 86 Spm. om, hvor mange løntrykkere (her defineret som ledige, der hurtigere søger dårligere og/eller dårligere lønnet arbejde end tidligere i ledighedsforløbet) ministeren forventer der skal til for at øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner, såfremt dagpengeperioden reduceres som foreslået, til beskæftigelsesministeren 87 Spm. om at fremlægge dokumentation for, at den foreslåede reduktion af dagpengeperioden ikke blot bringer hovedparten af de langtidsledige hurtigere i ordinær beskæftigelse, men også vil øge den samlede beskæftigelse som angivet i lovforslaget, til beskæftigelsesministeren 88 Spm. om, hvor mange der forventes at få ret til seniorjob i hvert af årene 2010, 2012, 2013, 2014 og 2015, til beskæftigelsesministeren 89 Spm. om kommentar til Bettina Posts indlæg i Politiken tirsdag den 8.juni 2010:»20 (dumme) spørgsmål til halveringen af dagpengeperioden«, til beskæftigelsesministeren

12 12 90 Spm. om, hvordan ministerens svar på spørgsmål nr. 22 på lovforslaget skal forstås, herunder om ministeren mener, at arbejdsløse skal tage job med lønog arbejdsvilkår, der er ringere end den gældende overenskomst, til beskæftigelsesministeren 91 Spm. om, hvordan forholdene i Norge og Sverige er, for så vidt angår, hvor stor dagpengedækningen er i procent af den tidligere indkomst, altså ikke den formelle dækning, men den reelle, til beskæftigelsesministeren 92 Spm. om, hvorvidt kommunerne vil få kompensation via DUT for alle de ekstra udgifter, der følger af halveringen af dagpengene, til beskæftigelsesministeren 93 Spm., om kommunerne får kompensation via det almindelige bloktilskud for de øgede udgifter, til beskæftigelsesministeren 94 Spm., om regeringen vil nedsætte a-kasse-kontingentet til det halve, når VKO nu halverer den periode, som man kan få dagpenge i, til beskæftigelsesministeren 95 Spm., om ministeren vil lave en undtagelse, så perioder med arbejdsfordeling med 1 uges arbejde og 1 uges dagpenge pga. ordrenedgang ikke tæller med til de to års ret til dagpenge, til beskæftigelsesministeren 96 Spm., om ministeren vil lave en undtagelse, så vejrligsperioder ikke tæller med i de 2 års dagpengeret, men tæller som såkaldt død periode, til beskæftigelsesministeren 97 Spm., om ministeren mener, at et større udbud af arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren også skaber flere jobs på bygge- og anlægs-området, til beskæftigelsesministeren 98 Spm., om det fremmer arbejdskraftens mobilitet eller ej, at arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet efter 2 år, ofte ikke vil have råd til at beholde deres bil eller knallert, til beskæftigelsesministeren 99 Spm. om hvad ministerens kommentar er til, at en 41-årig ufaglært industriarbejder tre gange på et år som arbejdsløs har fået afslag på ønske om en ydelse på dagpengeniveau under uddannelse, der kan kvalificere til et andet job, til beskæftigelsesministeren 100 Spm. om, hvad ministerens kommentar er til, at fiskeindustriens eksistens i Danmark er i fare bl.a. på grund af regeringens forringelse af de supplerende dagpenge og nu også en forkortelse af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 101 Spm. om, hvad ministerens kommentar er til, at man med den foreslåede forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år forringer mange menneskers kreditværdighed, så et stigende antal borgere, der er arbejdsløshedsforsikret, vil få afslag på banklån, til beskæftigelsesministeren 102 Spm. om, hvilke videnskabelige beviser og årsagssammenhænge ministeren kan henvise til som begrundelse for, at en forkortelse af dagpengeperioden vil føre til en varig forøgelse af beskæftigelsen med fuldtidspersoner, til beskæftigelsesministeren 103 Spm. om kommentar til henvendelse fra 3F Frederikshavn, til beskæftigelsesministeren, 104 Spm. om kommentar til talepapir fra Metal Hovedstadens foretræde for udvalget den 8/6-10, til beskæftigelsesministeren

13 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/6-10 fra Byggefagenes Samvirke i København, til beskæftigelsesministeren 106 Spm. om, i hvilket tempo ministeren mener at effekten med forøgelse af beskæftigelsen med fuldtidspersoner som følge af halvering af dagpengeperioden vil blive opnået, til beskæftigelsesministeren 107 Spm., om ministeren er enig i, at en eventuel kortere dagpengeperiode for de langtidsledige, der måtte have øget deres jobsøgningseffektivitet tidligere som følge af en kortere dagpengeperiode, ikke umiddelbart, i sig selv og automatisk øger beskæftigelsen, til beskæftigelsesministeren 108 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener at have for i sit svar på L 222 spørgsmål 26 at hævde, at beskæftigelsen blev øget, da dagpengeperioden blev ændret fra 5 til 4 år, til beskæftigelsesministeren 109 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener at have for i sit svar på L 222 spørgsmål 26 at hævde, at den strukturelle beskæftigelse blev øget, da dagpengeperioden blev ændret fra 5 til 4 år, til beskæftigelsesministeren 110 Spm. om, hvor stor en del af den strukturelt betingede ledighed på omkring 3,75 pct. som vil bestå af ledige, der har en brugt mere end henholdsvis 12 og 18 måneder af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren 111 Spm. om i forlængelse af svaret på L 222 spørgsmål 26 at oplyse, hvad det konkrete indhold af den aktuelle viden om ledighedens sammensætning er, og som ministerens svar bygger på, til beskæftigelsesministeren 112 Spm. om redegørelse for samtlige uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere, til beskæftigelsesministeren 113 Spm. om reglerne om, at en enkelt dags dagepengeforbrug som følge af vejrlig tæller som en hel uges forbrug i det samlede dagpengeregnskab, forsat vil gælde, såfremt lovforslaget vedtages, til beskæftigelsesministeren 114 Spm. om, hvorvidt lovforslaget og den oversendte ligestillingsvurdering af lovforslaget efterlever kravene til ligestillingsvurdering og kønsmainstreaming af lovgivning, til beskæftigelsesministeren 115 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/6-10 fra AK-Samvirke, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm.nr. A B Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 222 Samrådsspm. om redegørelse for de ændringer, der ligger i lovforslaget og genopretningspakken som helhed set i forhold til beskæftigelsen, arbejdsmarkedsindsatsen og indsatsen for at løfte uddannelsesniveauet i Danmark, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om redegørelse for konsekvenserne af de stramninger af dagpengereglerne, som indgår i lovforslaget og genopretningspakken som helhed, set i forhold til det forventede antal dagpengemodtagere, der vil overgå til kontanthjælp, selvforsørgelse m.v., til beskæftigelsesministeren

14 14 Bilag 2 1 af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren Spørgsmål 2 er optrykt efter ønske fra EL. Spørgsmål 2: Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer man forventer vil miste dagpengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode, og at det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret. Svar: Det er målsætningen med den aktive beskæftigelsespolitik, at ledige kommer hurtigt i job. En kombination af nedsættelse af dagpengeperioden og forhøjelse af beskæftigelseskravet vil styrke lediges tilskyndelse til at komme hurtigt i job og søge mere permanent beskæftigelse. Formålet med de to forslag - og ligeledes den aktive beskæftigelsespolitik - er, at de ledige skal komme hurtigere i arbejde, ikke at de skal falde ud af dagpengesystemet. I dag falder mellem og ledige årligt ud af dagpengesystemet, heraf går ca. 1/3 del på kontanthjælp. Dette tal har ligget konstant i en del år og har ikke været synligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden Baseret på erfaringerne med tidligere afkortninger skønnes det, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet, kun påvirkes marginalt af afkortningen i forhold til det samlede antal ledige i dagpengesystemet. Langt de fleste er kun i dagpengesystemet i kort tid. Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genoptjeningskrav vurderes med betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet maksimalt stiger fra de nuværende til I beregningerne i lovforslaget om harmonisering af beskæftigelseskravet er det beregningsteknisk forudsat, at vil blive berørt af forslaget. Det er forudsat, at omkring halvdelen af den gruppe (1.100 personer), der bliver berørt af forslaget, vil opfylde det nye beskæftigelseskrav gennem øget beskæftigelse og dermed opnå ret til en ny dagpengeperiode. Det vurderes, at omkring 25 pct. (550 personer) vil finde varig beskæftigelse eller blive selvforsørgende på anden vis og dermed forlade dagpengesystemet helt. De resterende 25 pct. (550 personer) vil ikke opfylde det nye beskæftigelseskrav og vil derved opbruge retten til dagpenge. En stor del af disse personer vurderes i stedet at være berettiget til kontanthjælp.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2009/1 BTL 222 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 223 Folketinget 2009-10 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. juni 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning.

2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj Betænkning. 2010/1 BTL 188 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2009/1 TBL 222 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning.

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning. 2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Tillægsbetænkning. over. [af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Tillægsbetænkning. over. [af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)] 2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 17. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning.

2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar Betænkning. 2011/1 BTL 70 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere