Referat fra møde i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL mandag den 5. september 2011, kl til 15.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL mandag den 5. september 2011, kl. 12.30 til 15.30"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Referat fra møde i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL mandag den 5. september 2011, kl til Mødedeltagere: Jytte Beck, True Larsen, Gurli Villumsen, Tina Vestphal, Sanne Gamrath, Lone Hougaard, Lena Busch Nielsen, Helle Stryhn og Søren Pedersen. Sted: Blangstedgaardsvej, lokale E1.02 Mødeleder: SP Referent: SP Afbud: LBN Dagsordenspunkter 1. Budgetopfølgning 1. halvår Optaget 2011/2012 og søgningen til studiet 3. Timetalsundersøgelse i en række udvalgte professionsbacheloruddannelser og uddannelsernes økonomi 4. Projekt sundhedsfremme i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL 5. Strategi for samarbejdet med Enheden for Sygeplejeforskning 6. Projekt Telepresence - et pilotprojekt med udgangspunkt i valgmoduler i forårssemesteret 2012 (SP) 7. Proces i forhold til forhandling af hvordan lokalaftalen udmøntes i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL 8. Evt. Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 1

2 Dagsorden 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2011 Resultatet fra 1. halvår kendes ikke i skrivende stund, idet UCL`s regnskabsafdeling udsender budgetopfølgning i forhold til 1. halvår 2011 den På mødet udleveres der et kort notat, der beskriver de væsentligste forhold i halvårsregnskabet ved henholdsvis Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (SP), Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (LBN) og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (HS). Under punktet vil SP, LBN og HS gennemgå og begrunde de væsentligste afvigelser i halvårsregnskabet. Det indstilles: At LSU diskuterer halvårsregnskabet og tager orienteringen til efterretning. Bilag: Budgetopfølgning 1. halvår for de tre udbudssteder eftersendes. Orienteringen blev taget til efterretning. Der udarbejdes et notat fra hvert af de tre udbudssteder, der kort beskriver de væsentligste bevægelser i regnskabet. Notaterne placeres i TeamShare. 2. Optaget 2011/2012 og søgningen til studiet Søgningen til Sygeplejerskeuddannelsen i UCL fortsætter i 2011 den positive udvikling, der har været kendetegnende siden 2008, hvor kurven blev knækket og interessen for Sygeplejerskeuddannelsen igen blev vakt - både på landsplan og i UCL. Et forhold, der stort set gør sig gældende for de øvrige velfærdsuddannelser. Sygeplejerskeuddannelsen på landsplan har samlet haft 8776 ansøgere, hvoraf 3920 er 1. prioritets ansøgninger. I forhold til 1. prioritets ansøgere har der været en stigning på 11.2 % set i forhold til Samlet set har Sygeplejerskeuddannelsen på landsplan en dimensionering på 3330 pladser. Sygeplejerskeuddannelsen i UCL har samlet haft 1045 ansøgere hvoraf 515 er 1. prioritetsansøgere. I forhold til 1. prioritetsansøgere har der været en stigning på 12.9 %, hvilket ligger lidt over landsgennemsnittet. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Svendborg har i alt haft 157 ansøgere, hvoraf 55 er 1. prioritetsansøgere, hvilket svarer til en stigning på 34,1 %. Der er optaget 66 studerende pr Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 2

3 Svendborg har været ude i 2. ansøgningsrunde. Der er pr fuldt optag til september og februar måned dog med undtagelse af, at der mangler 2 meritstuderende til februar holdet. I Svendborg er der optaget 22 social- og sundhedsassistenter, hvor 2/3 har fået merit svarende til 0,5 år, og 1/3 har fået merit svarende til 1. år. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Odense har i alt haft 536 ansøgere, hvoraf 277 er 1. prioritetsansøgere, hvilket svarer til en fremgang på 10.8 %. Der er optaget 215 studerende pr , og der er en stor venteliste. Der har været en stor stigning i antallet af social- og sundhedsassistenter, der har søgt om optagelse. Der er 30, der har søgt om optagelse, hvoraf 22 er optaget 11 med studiestart til 1.09 og 11 med studiestart 1.2. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Vejle har haft 352 ansøgere, hvoraf 183 er 1. prioritetsansøgere, hvilket svarer til en fremgang på 10.9 %. Der er optaget 170 studerende pr , og der er en pæn venteliste. Der har i 2011 været en stor stigning (ca. 60 %) i antallet af social og sundhedsassistenter, der har søgt om optagelse. 51 social- og sundhedsassistenter har søgt om optagelse, hvoraf 15 er optaget til 1.09 og 15 til Alle har fået merit svarende til 1 år. Det nye udbud af Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens slår fuldt igennem i 2011, hvorfor der ikke længere kan tilbydes nyoptagne et klinisk undervisningsforløb i Horsens området. Idet ca. 25 % af de optagne studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle hidtil har været bosiddende i Region Midtjylland, har der været usikkerhed omkring, hvordan det nye udbud i Horsens vil påvirke de unges søgemønster. Det ser ud til, at påvirkningen har været begrænset, idet % (42 ansøgere) af de optagne i 2011 er bosiddende i Region MidtJylland, heraf er 24 ansøgere fra Horsens området. Det indstilles: At LSU diskuterer årets søgning til Sygeplejerskeuddannelsen samt at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Oversigt over ansøgere til Sygeplejerskeuddannelsen i Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev samtidig oplyst, at der i Svendborg er oprettet en venteliste for social- og sundhedsassistenter, og at gennemsnitsalderen er over 26 år. Desuden blev det oplyst, at det adgangsgivende karaktergennemsnit er øget for Odenses vedkommende. Der var bred opbakning til, at der i Sygeplejerskeuddannelsen iværksættes projekter i forhold til alternative kliniske undervisningsforløb, eksempelvis: Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 3

4 Speciallægeklinikker Kommunernes sundhedshuse og sundhedscentre Lægehuse Misbrugscentre Udvidet færdighedstræning i uddannelsens færdighedslaboratorier og som skal erstatte en del af de kliniske undervisningsforløb. 3. Timetalsundersøgelse i en række udvalgte professionsbacheloruddannelser og uddannelsernes økonomi I foråret 2011 var der en længerevarende offentlig debat omkring antallet af undervisningslektioner i pædagog- og læreruddannelsen. Debatten foregik i de store landsdækkende medier og blev generet af studerende og undervisere fra de to uddannelser i flere professionshøjskoler, der var utilfredse med de lave antal ugentlige undervisningslektioner. Debatten blev efterfølgende til en politisk sag, idet den daværende undervisningsminister Tina Nedergaard blev bedt om at besvare følgende spørgsmål i et samråd i Folketinget hvordan hænger de aktuelle nedskæringer på professionshøjskolerne med deraf følgende færre timer til de studerende og fyring af undervisere sammen med regeringens mål om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse af høj kvalitet? Professionshøjskolernes rektorkollegium er efterfølgende blevet bedt om at tilvejebringe et materiale, som giver et retvisende og evident billede af de studerendes timetal på de største uddannelser i professionshøjskolesektoren. På ovennævnte baggrund iværksatte Rektorkollegiet en landsdækkende undersøgelse af det ugentlige antal lektioner (opgjort på forelæsninger, holdundervisning, vejledningslektioner og tutorvejledning) i følgende uddannelser: pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen. Alle udbudssteder i professionshøjskolerne har bidraget med data til undersøgelsen. Landsgennemsnittet (ugentlige timetal) på de seks uddannelser er følgende: Uddannelse Gennemsnitligt timetal Pædagoguddannelsen 11,5 Læreruddannelsen 13 Sygeplejerskeuddannelsen 14 Finansøkonom uddannelsen 16 Fysioterapeutuddannelsen 16,5 Bygningskonstruktøruddannelsen 24 Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 4

5 Undersøgelsens resultater i forhold til Sygeplejerskeuddannelsen Undersøgelsen af Sygeplejerskeuddannelsen viser, at en studerende i gennemsnit modtager 13,9 lektioner pr. uge à 45 minutters varighed i teoriugerne. Den laveste observation udgør 9,1 lektioner og den højeste 17,41 lektioner. Timetalsopgørelsen beror udelukkende på en opgørelse af antallet af lektioner opgjort på teorimoduler og teoretiske ECTs point. Den kliniske undervisning, der udgør 90 ECTs point er ikke indeholdt i undersøgelsen I forhold til Sygeplejerskeuddannelsen i UCL viser undersøgelsen følgende: Svendborg lektioner pr. uge Odense - 12,93 lektioner pr. uge Vejle - 14,5 lektioner pr. uge Uddannelsernes økonomi Undersøgelsen af timetallet har affødt en fornyet diskussion om de forskellige uddannelsers økonomiske vilkår, det vil sige forskellen i størrelsen af den undervisningstakst, der er tildelt den enkelte uddannelse. De enkelte uddannelsers undervisningstakst, den samlede finansiering (hvad koster det at uddanne én studerende) og det gennemsnitlige ugentlige timetal er som følgende: Uddannelse Undervisningstakst Samlet finansiering Gennemsnitligt timetal Pædagogudd Finansøkonomudd Fysioterapeutudd ,5 Lærerudd Bygningskonstruktørudd Sygeplejerskeudd Som det fremgår af rapporten (side 6), fremfører Professionshøjskolerne, at de har en forpligtigelse til at adskille tildelingsprincipper fra anvendelsesprincipper, det vil sige at Professionshøjskolerne forvalter uddannelsesøkonomien ud fra retningslinjer fastlagt af direktionen og bestyrelsen og ikke efter, hvilke uddannelser der optjener hvilke taksametre. Eksempelvis større uddannelser kan hjælpe mindre uddannelser med svagere økonomi, udbud i tyndt befolkede områder kan understøttes af økonomien i tæt befolkede områder etc. Indstilling Punktet er til orientering og drøftelse. Bilag Rapport om timetal i professionshøjskolesektoren. Professionshøjskolernes Rektorkollegium. April Orienteringen blev taget til efterretning. Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 5

6 Der var en bred diskussion omkring Sygeplejerskeuddannelsens undervisningstaksameter og de begrundelser, der knytter sig til størrelsen heraf, herunder: At undervisningstaksameteret også anvendes til at finansiere de udgifter, der knytter sig til de kliniske perioder, idet praktiktaksameteret er lavt At Sygeplejerskeuddannelsen er en generalistuddannelse der retter sig mod et bedt virksomhedsfelt, og som forudsætter udvikling af en bred vifte af kompetencer. Dette fordrer en høj undervisningsintensitet At udvikling, vedligehold og drift af færdighedslaboratorierne er en omkostningstung opgave At Sygeplejerskeuddannelsen har et omfattende antal interne og eksterne prøver, der er ressourcekrævende og herunder et stort antal kliniske prøver. Derudover var der en drøftelse af timetallet i uddannelsen, hvortil der var følgende kommentarer: At lektionstimetallet i Sygeplejerskeuddannelsen er forholdsvis større først i uddannelsen end sidst i uddannelsen At Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har en størrelse, der gør, at det er svært at have en bæredygtig økonomi At vi skal have for øje, at der fremover ikke foretages reduktioner i lektionstimetallet, idet høje timetal er et kvalitetsparameter for Sygeplejerskeuddannelsen. Dvs. at eventuelle reduktioner skal findes på andre områder. 4. Sundhedsfremme i Sygeplejerskeuddannelsen v. Marianne Mortensen I foråret besluttede direktionen at igangsætte et sundhedsfremmeprojekt med udgangspunkt i Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Svendborg og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Lederrådet har efterfølgende besluttet, at projektet skal iværksættes på tværs af alle 3 udbudssteder. Projektet ledes af Marianne Mortensen, der er ansat i en tidsafgrænset projektlederstilling indtil (30 t ugentlig). Projektet delfinansieres mellem UV, Pædagoguddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i forholdet 2:1:1. Målet med projektet er, at om 3-5 år vil bachelorstuderende, der dimitterer fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle: Karakterisere/anbefale Sygeplejerskeuddannelsen som en uddannelse, der lægger vægt på sundhedsfremme i det brede perspektiv opfatte sig selv som gode rollemodeller og ambassadører i sundhedsfremme have generelle handlekompetencer i sundhedsfremme, samt specifikke handlekompetencer målrettet deres forventede profession. Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 6

7 Den videre plan i forhold til projektet er følgende: At Marianne Mortensen udarbejder en samlet strategi på området, som det enkelte udbudssted kan implementere større eller mindre del af. At Lederådet og LSU på et senere tidspunkt bliver præsenteret for den samlede strategi. At Marianne Mortensen præsenterer strategien på et personalemøde på de tre udbudssteder i løbet af efteråret. Aftalerne aftales lokalt. At der afvikles en spørgeskemaundersøgelse blandt de nyoptagne studerende, der har fokus på deres egen sundhed og opfattelse af sundhed. At der afvikles et kursus i Du bestemmer på tværs af de tre udbudssteder. At Marianne udarbejder en konkret handlingsplan i forhold til Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Det indstilles: At LSU diskuterer ideen med projektet og den foreslåede handlingsplan Bilag: Vision og målsætning med projektet. Der var bred opbakning til projektet og den iværksatte handlingsplan. Derudover var der følgende kommentarer til projektet: At sundhedsbegrebet bør ekspliciteres i oplægget At der også medtænkes et mere eksistentielt og psykologisk perspektiv i konceptet Ambassadør for din egen sundhed At konceptet udfoldes, så det også omfatter de forskellige personalegrupper på de enheder, hvor konceptet implementeres At personalet fra de forskellige enheder på Soldalen inviteres til at deltage i det personalemøde, der afholdes i september måned, og hvor konceptet præsenteres At vi tænker visionært og tænker ud af boksen, når konceptet skal udvikles At der ikke kun fokuseres på det, der kan måles og vejes, men også social trivsel, netværk osv. At der sættes fokus på, hvordan personalet herunder underviserne mobiliseres til at fungere som ambassadører for projektet At projektet skal tænkes som en paraply over de mange aktiviteter, der allerede i dag udbydes i Svendborg og i Vejle 5. Strategi for samarbejdet mellem Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut, SDU og Sygeplejerskeuddannelsen i UCL EU-kommissionens visioner i relation til de Europæiske Universities of Applied Sciences in Europe peger i retning af et tydeligt behov for et særligt fokus på samspillet mellem forskningsmiljøer, uddannelsesmiljøer og professionsmiljøer, idet øgede samarbejdsflader, Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 7

8 kontakter og videndeling mellem de tre miljøer udgør et særligt potentiale for udvikling af velfærdsydelserne. Syddansk Universitet og University College Lillebælt (UCL) har i 2010 indgået en rammeaftale, der understøtter og regulerer samarbejdet mellem de enkelte fakulteter ved SDU og UCL. Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU og UCL, der konkretiserer rammeaftalen. På denne baggrund har Enheden for Sygeplejeforskning og Sygeplejerskeuddannelsen i UCL udarbejdet en strategi for realisering af samarbejdet. Strategien er udarbejdet med henblik på at udmønte intentioner i rammeaftalen. Formålet med strategien er at understøtte, udvikle og omsætte det konkrete samspil mellem Enheden for Sygeplejeforskning ved SDU og Sygeplejerskeuddannelsen i UCL med henblik på at skabe merværdi for såvel Sygeplejerskeuddannelsen i UCL som Enheden for Sygeplejeforskning. Strategien blev anbefalet af Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg den Det indstilles At LSU diskuterer strategien og de mulige implikationer for uddannelsen, underviserne og de studerende, samt at strategien tages til efterretning. Bilag 3. udkast. Strategi for samarbejdet mellem Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt og Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Der var bred tilslutning til strategien. Derudover var der følgende kommentarer: At såfremt der bliver tale om en kombinationsstilling, skal løn- og ansættelsesvilkår afklares At strategien præsenteres på personalemøder på de tre udbudssteder At strategi for talentudvikling skal behandles på et kommende møde i LSU, idet talentudvikling indgår som en del af strategien for samarbejdet med Enheden for Sygeplejeforskning. Derudover blev der spurgt ind til UCL s phd-strategi, herunder målet, at 20 % af underviserne skal have forskerkompetencer. Der var desuden enighed om, at LSU skal orienteres om og følge erfaringerne med kombinationsstillinger, der oprettes mellem OUH, Odense og Svendborg samt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg. 6. Projekt Telepresence - et pilotprojekt med udgangspunkt i valgmoduler i forårssemesteret 2012 UCL ønsker at etablere videokonferencefaciliteter, som muliggør: Møder Foredrag Parallelundervisning med deltagere fra flere lokationer i eller uden for UCL. Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 8

9 Mødefaciliteter er allerede etableret på en lang række af UCL `s lokationer via Sony videokonferencesystemer. Mødefaciliterne er tilgængelige i de byer, hvor UCL er repræsenteret, hvorfor det skønnes, at UCL allerede er dækket ind på dette område. Fokus i vedlagte projektoplæg er derfor etableringen af et antal lokaler på tværs af UCL til distribuerede forelæsninger og parallelundervisning. Medarbejdere i UCL har indsamlet erfaringer fra andre uddannelser, der anvender videokonferencesystemer til distribuerede forelæsninger og parallelundervisning og har inddraget disse erfaringer i nedennævnte projektoplæg for at sikre den optimale udnyttelse af ressourcerne. Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i det forarbejde i forhold til valg af system og priser, der er udarbejdet af Mona Pharsen, CFU. Der arbejdes med en økonomisk ramme til projektet på 0,75 mio. kr. (evt. 0,5 mio.) i initialomkostninger til etablering af lokaler og til den nødvendige efteruddannelse af tekniske og pædagogiske medarbejdere i UCL samt projektledelse. Midlerne hentes fra digitaliseringspuljen. Der skal etableres to parallelle projektforløb 1) med fokus på IT og de bygningsmæssige konsekvenser 2) med fokus på implementering af et pilotprojekt i Læreruddannelsen og i Sygeplejerskeuddannelsen og i forhold til afvikling af parallelundervisning. SP bliver ansvarlig i for sidstnævnte projekt. I forhold til Sygeplejerskeuddannelsen påtænkes der et pilotprojekt i foråret 2012 og i forhold til afvikling 2 til 3 valgmoduler på modul 13. Der foreligger følgende forslag til valgfag: Svendborg: Velfærdsteknologi Vejle: Sygeplejeteori og professionen eller klinisk kompetenceudvikling i et evidensbaseret perspektiv Odense: Under punktet orienteres der uddybende om projektet. I forhold til den 1. del af projektet henvises der til følgende link: Det indstilles At LSU diskuterer projektet og de mulige implikationer for medarbejderne og uddannelsen, som skal medtænkes i pilotprojektet. Bilag Projektoplæg projekt telepresence. SP orienterede uddybende om projektet og herunder om, hvordan det tænkes gennemført. Der var opbakning til, at projektet gennemføres, og i debatten var der desuden enighed om følgende: At formålet med at iværksætte telepresence skal tydeliggøres, herunder at det også handler om, at der kan gives et mere differentieret undervisningstilbud til de studerende At tid og vilkår skal forhandles i forhold til deltagelse i pilotprojektet At pilotprojektet skal danne baggrund for, at der skabes et kvalificeret grundlag i forhold til, hvilke ting der skal være afklaret, såfremt telepresence bliver en uddannelsesmæssig driftsopgave Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 9

10 At telepresence kan skabe grundlag for udbud af Sygeplejeuddannelsen som et fjernstudie At telepresence kan danne grundlag for etablering af nye samarbejdsrelationer internationalt At der skal sættes fokus på, hvilke IT-didaktiske kompetencer underviseren skal beherske for at løfte opgaven At der skal være den nødvendige tekniske support, når projektet iværksættes. LSU vil løbende blive orienteret om erfaringerne fra pilotprojektet. 7. Udmøntning af UCL s arbejdstidsaftale. Jørgen Thorslund har i en mail dateret den meddelt, at UCL s nye arbejdstidsaftale er stemt hjem i alle afdelinger (dog mangler resultatet fra CFU). Afstemningen i Sygeplejerskeuddannelsen forløb som følgende: Der er i alt afgivet 41 stemmer: På Sygeplejerskeuddannelsen Odense er der 5 afgivne stemmer, hvoraf 4 har stemt nej og 1 ja. Efter at afstemningen var lukket, er der flere der har stemt i Odense, men stemmerne er ikke talt med. På Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg er der 10 afgivne stemmer, hvoraf 0 har stemt nej og 10 ja På Sygeplejerskeuddannelsen Vejle er der 26 afgivne stemmer, hvoraf 1 har stemt blank, 7 har stemt nej og 18 har stemt ja Det betyder samlet, at der er 11, der har stemt nej, og 29 der har stemt ja. På ovennævnte baggrund skal den lokale udmøntning af lokalaften genforhandles. På mødet fremlægges der en procesplan i forhold til forhandling af den lokale udmøntning. Det indstilles At LSU godkender den foreslåede procesplan. Bilag Procesplanen eftersendes Der var bred tilslutning til den foreslåede procesplan, som blev udleveret på mødet. 8. Evt. Der blev rejst et ønske om, at der bliver foretaget en dataindsamling i forhold til, hvornår det er et fælles ansvar at få tværgående opgaveløsning til at gå op i en højere enhed. Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 10

11 Dataindsamlingen foretages lokalt og behandles efterfølgende på et LSU-møde. Der var i LSU enighed om, at det naturligvis er væsentligt, at koordinering af tværgående opgaveløsning er et fælles ansvar. Vejle den Formand Søren Pedersen Næstformand Jytte Beck Referat fra mødet i LSU for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL Side 11

Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL den 26. august 2011, kl. 13.00 16.00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Blangstedgaardsvej

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Der skal tilstræbes en høj grad af kontinuitet i undervisernes tildeling af undervisningsopgaver

Der skal tilstræbes en høj grad af kontinuitet i undervisernes tildeling af undervisningsopgaver otat Afdeling/enhed: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Oprettelsesdato: 14.12.2011 Udarbejdet af: Lone Hougaard Journalnummer: 3100-3344-2009 Dokumentnavn: Arbejdstidsaftale UCL Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 1. juni 2015 kl

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 1. juni 2015 kl Sygeplejerskeuddannelsen Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 1. juni 2015 kl. 14.30 17.30 Mødested: Campus Vejle, Vestre Engvej 51 c, Vejle, lokale 2.238 Mødeleder:

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Tirsdag den 2. december 2014 kl. 15.00 17.00 LÆRERUDDANNELSEN Dokumentdato: 24.11.2014 Dokumentansvarlig: THR J.nr. Senest revideret: 4.12.2014 Senest revideret

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.0.31

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 2. marts 2015 kl. 15.00 18.00

Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 2. marts 2015 kl. 15.00 18.00 Sygeplejerskeuddannelsen Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 2. marts 2015 kl. 15.00 18.00 Mødested: OUH - Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, Indgang 101, 1. sal - mødelokale

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU

Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU Dagsorden og referat til møde i Sygeplejerskeuddannelsens LSU Mødedato 24. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Mødested Blangstedgaardsvej, E1.02 Dokumentnavn Dagsorden og referat Dokumentnummer

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

Sundheds-entreprenører og innovatorer

Sundheds-entreprenører og innovatorer HUSK TILMELDING TIL VALGFAG Sundheds-entreprenører og innovatorer Internationalt valgfag på modul 13 Valgfaget er udviklet i samarbejde med Windesheim University of Applied Sciences, og med støtte fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen 1 Strategi for Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Lederrådet UCL Sygeplejerskeuddannelsen 15.12.2013

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Projektafrapportering for projekt Uddannelsesudvikling i fysioterapeutuddannelsen aktive studerende i studieaktiviteterne.

Projektafrapportering for projekt Uddannelsesudvikling i fysioterapeutuddannelsen aktive studerende i studieaktiviteterne. Projektafrapportering for projekt Uddannelsesudvikling i fysioterapeutuddannelsen aktive studerende i studieaktiviteterne. Arbejdsform Som det fremgår af projekt beskrivelsens afsnit 9.2 vedr. den teoretiske

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403

Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale 403 Referat J.nr.: U0200-7-04-21-11 Ref: RESC Dato: 10-05-2012 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 31-1-2012 Tid: 12:00 15:00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 22. oktober 2014 kl 15.30 til 18.00 M ødested: Blangstedgaardsvej, Odense, lokale D1.06 M ødeleder: Judith

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere