STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme i Bergen. ha mottat efterretning om at fiskeri Her virke de han indtil 90, hvor efter inspektør Johan Christian Vibe Fleischer han først blevansat som opsynschef er avgaat ved døden den 6 ds. i Finmarken og senere som opsynschef Hr. Fleischer, der kun blev 52 aar ved Lofotfiskerierne indtil han ved gamme], har nedlagt et betydelig ar gjenoprettelsen av fiskeriinspektørstilbeide paa sit omraade og var en inden lin gen i Finmarken i 90 igjen blev alle kredse av fiskeribedriften høit ansat i denne stilling og hvor han anset mand, Hans tidlige bortgang virkede indtil sin dør!. i sin bedste alder og midt oppe i fiske Hr. Flejscher hal' foruten sit arbeide l'iernes store utvikling vil føles som som opsynschef og fiskeriinspektør oget stort savn. saa været meget benyttet i forskjellige Fiskeriinspektør Fleischer var født kommissioner. Han var saaledes medden 25 februar 863 paa Næs i Hal lem av den kgl. kommission for utlingdal. Han gjennemgik sjøkrigssko arbeidese av lov om fiskerierne i Finlen og for derefter som sjø marken, medlem av den departemen. mand og fisker paa Amerika, England, tale komite for Lofotoven og medlem Holland og Norge. l 899 traadte av den kgl. kommission om sjøgrænhan ind i fiskeriadministrationens tje sen i Finmarken. Endvidere var han neste idet han blevansat som fiskeri statens repræsentant i bestyrelsen for inspektør i Finmarken, hvilken stilling forsikringsselskapet N ordkyn. han indehadde til 894 da han blev anat som sekretær i Selskapet for de størrelse stk. sild pr. maal, Norske fiskerier. pris 4552 kr. maalet. Ukefangsten Uken 28 november4 desember. for Kristiansund blev 8200 maa], hvorav 8000 maal saltet og 200 maal iset. alt er iaar opfisket 849 maal stor STORSLDFSKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 94. Der er. med den største interesse, var hele, l iaar saltet 829 maal mot 403 maal. første' halvdel av uken helt hindret ifjor og iset er iaar 200 maal mot av storm) saa driverne først kunde reise 3370 ifjor. V ærdien av storsildfisket ut paa fangstfeitet fredåg, og man til 4 desember anslaaes til vel hadde nat til lørdag tildels meget store kroner. fangster. Ved middagstider vai ind Fetsildfisket hadde en ukefangst kommet 56 fiskedampere til Kristian av maal, hvorav der blev saltet sund fra Sulenhavet med fra 0200 til handelsvare tønder. maal, igjennemsnit 2 maal, pris 5258 kroner maalet, størrelsen var fra sild pr. maal. Om eftermiddagen indkom til Kristiansund fra samme fangstfelt yderligere 20 dampere med fra 5300, i gjennemsnit 9 maal, pris 4750 kr. og endvidere indkom lørdag aften til samme sted fra Sulenhavet 2 dampere med maal, igjennemsnit 33 maal, optat. Uke partiet var 7500 maa, hvorav saltet til handelsvare 0 500, pris 2040 kr., igjennemsnit 30 kr. maalet. Kvæfjord hadde man paa garn optil 5 maa], pris 30 kr. Tranøy og Hillesøy foregik litt fiske væsentlig til fabrikvare. Storfjorden i Lyngen el' sat endel mindre stæng og stængning paagaar. Der blev optat 000 maal fabrikvare og 250 maal hermetikvare, pris 25 kr. maalet. alt er i Tromsø amt opfisket maal, hvorav saltet til handelsvare tønder. Laksefjordbunden i Finmarken Nordlands amt er der fremdeles ujevnt garnfiske fra 230 maal, med smaat fiske og opsynet i Myken er posenøter optil 50 maal. Talvik hævet. Lurøy er den senere tid med ikke nævneværdig fiske, priser 545 drivgarn opfisket 00 maal, hvorav kroner maalet. alt er i Finmarkens saltet til handelsvare 00 tønder. amt opfisket maal, hvorav saltet Meløy er paa garn for Støtt fredag til handelsvare , almindelig 030 maal, pris Trondenes i Tromsø amt er kun 5052 kr., opfisket i uken 2500 maa, sat et stæng paa 000 maal i Top hvorav saltet til handelsvare 372 sundet. Ellers intet fiske og alt er Steigen blev ukefangsten 550 maal,

2 358 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT lra FSKERDREKTØREN 8 desember 95 solgt til hermetikfabrik, pris gjennemsnitlig 20 kr. Fredag sattes et mindre stæng i Hamarøy, Nordlands am\ er ialt opfisket maal, hvorav saltet til handelsvare nden Bjugn lensmandsdistrikt i Søndre Trondhjems amt sattes i uken 8 mindre stæng, men garnfisket var ubetydelig. uken blev opfisket 30 maal 0tsild og 50 mnal garm;ild. Silden var smaafaldende fra 47 streks vare, pris 3045 kr. maalet. For hele landet er til 4 desember i 90 og i 909. set iaar maal mot i 94, i 93, i 92, 480 i 9], i 90 og maal i 909. Til sildoljefabrikker er solgt maal mot 8050 i 94, i 93, 7477 i 92, i 9, i UJliJ og maal i 909. Brislingfisket er fremdeles smaat og tilførselen til Stavanger var liten. Vinterfisket i Finmarken er saa smaat begyndt, men fangsterne har hittil været gjennemgaaende smaa. Saltsildmarkedet. Stettin var prisen for J slandssild 9294 Jb. med ikke ubetydelig omsætning. Fetsild indskrænket omsætning, omtrentlige noteringer 8/9 stk Jf{r;., 0/2 Stk. 2224, 2/4 stk. 922, 4/6 stk. 58, 6/8 stk. ] 4 stk., 820 stk. 006, 20/22 stk. 9597, 25/30 stk. pr. 85. pr. tønde. Hollandsk sild 28 J. tønden. J Kønigsberg var priserne uforandret, likesaa Kjøbenhavn. Hamhurg islandssild 95 og hollandsk Veiret. M ete O r O log i s k e Obs e r vat ori um beretter: Sydkysten hadde søndag og manuag sterk kuling av SV, de næste tre dage laber bris av NO, fredag og lørdag svak NNV. Paa Vestkysten hadde man frisk bris av SV de første par dage, derpaa østlige vinde, som øket i styrke; nat til onsdag lindde man meget sterk kuling. Torsdag aften meldte Florø meget sterk kuling av NNV. Senere laber bris mellem NO og SO. Nordlandskystenhar hele uken hat opfisket maal fetsild mot i94, 49634i 93, svak eller laber bris av øst. Lofoten Fetsildfisket. i 92, i 9, i 90 blæste der storm søndag den 28. og maal i 909. rril handelsvare er ialt saltet iaar halvpart av uken let bris av syd, senere Finmarkskysten hadde den første mot 2549 i 94, 0546 i 93, av øst. Lørdag meldte Vardø sterk , 3450 i 9, kuling av NO. Fetsildfisket. Beretninger. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Tromsø desember: Omkring Harstad intet nævneværdig sildefiske, av og til nogen posning oglandkast. Garnfisket u væsentlig, i Ulfsfj ord for tiden stille med fif'ket, dog paastaaes at større sildetyngde tilstede, men staar dypt. Storfjord, Lyng, Rotsund, Skjærvøy ogsaa noget sild stængt, for tiden intet garnfiske, streng kulde. Den fangede sild overalt smaafaldende, mest fabrikhermetik. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Bodø 2 desember: Telegram av forleden dag fra Træni:l 2 skøiter opkommet 05 maal halv delen storsild. Undertegnet Skjærran. Fra Lovunden meldes: 9/ brev 2 baater 04 maal sydvest av Lovunden og fanget i Bussen, av 2425 maal fetsildgarn en stamp egte storsild. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Bodø 6 desember: Fisket paagaar fremdeles for Støtt,!yken, Træna med golle tildels ukefangster for Træna og Myken blandet med veritabel storsild, der tildels er noget smaafaldende, da kun 24/25 maskers garn brukes. Det maa antages, at der er adskillig storsild tilstede og vilde formentlig' et rationelt drevet fiske med pasrende redskaper ha git gode resul tater. Prisen er faldende, var i Støtt idag nedi 40 kroner, fremdeles kulde. Telegrammer. ] 28 J. tønden. Ferskfiskmarkecet i Hamburg Storsildfisket. d' h Al k 40 Opslag 5. /2: Storsildfisket: Lørdag tonn, ør ag pnser yse mør indkom til Halten driver med 5 maal, pris 45, lys 5467, torsk 39 49, hode 60. gaar til Kristiansund fra Haltenhavet løs 4956, sei 40 46, hodeløs 46 2 darnpskibe med 85 og maal, pris 57. Opslag 0. 3/2: Storsildfisket: gaar 49, rødfisk 3235, lange 3648, aftes til Titran fra Rnlenhavet damper 7 brosme 33 37, flyndre og maal, pris 55. Kristiansund igaar intet silde. 4' f (;': ny.t for. stor, idag bra veir men utrygt, k velte 50 2 p. pr. Tl). dnverne utrelst. Fe r 8 k s i l d m ark e cl et i Hamburg Opslag 5. 4/2: Storsildfisket: dag til. Kristiansund fra Sulenhavet 56 dampere 0 Altona.. uken tlførtes dette mar 2002 maal, størreisa , pris 52 ked 3300 kasser svensk sild, pris l,roner. Ukekvantun: 560 maal, alt saltet. aften meget utrygt veu. 72 Jf{r;. kassen. Opslag!fi. 5/2: Storsildfisket: Siden ga arstelegrammet yderligere indkommet til igaar, mange drivere utgaat men drivning ikke sandsynlig sidste nato Opslag 5. 6/2: Storsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 48 dampere med maal, størrelse fi40fi90, pris kroner. Veiret godt, mange drivere Kristansund 20 dampere fra Sulenhavet med maa. Pris 4750 kroner. Op slag 5. 6/2: Storsildfisket: Siden gaarstelegrammet til Kristiansund yderligere med lørdagsnatfangst fra Sulenhavet, 2 dampere med maal, størrelse , pris Fra søndagsnatdrivning endnu ingen melding. Snetykke med byger ute. Medregnet hele lørdagsfisket er forrige ukes kvantum for Kristiansund 8200 maal, hvorav 8000 saltet og 200 maal iset. Totalfangst iaar 849 maal, hvorav 829 saltet og' 200 iset mot ifjor Opslag 44. Trondhjem 4/2: Sildfiskeberetning' i uken 27 november4 desember 95: Bjugns lensmandsdistrikt sat 8 mindre stæng'. Ubetydelig garnfiske. uken opfisket 80 maal, hvorav garn sild 50 maal, notsild 30 maa. Hvoravantages iset 400 maal, saltet handelsvare 50 ) solgt hermetikfabrik 590 maal, resten hjemmeforbruk. Kvalitet 47 streks, pris 3045 kr. pr. maal. Tilstede ved ukens slutning 29 notbruk med 500 mand, 40 garnbaater med 90 mand, kjøpefartøi. amtet er nu ialt opfisket 895 maal, hvorav iset 2250 maal, solgt sildolj e fabrik 793 maal, saltet handelsvare 4835 Stiftamtmanden. OPS};:lg 48.. Bodø 4/2: Lurøy: Senere tid opfisket drivgarn 00 maal, hvorav saltet handelsvare 00 tønder, pris Myken: O}Jfisket i uken 8 maal, saltet handelsvare 2 tønder. Opsynet Myken bævet. 30/: eløy: Drivgarnfisket Støtt igaar 460, almindelig 030 maa], pris Opfisket i uken 2500 maal, hvorav saltet handelsvare 372 tønder. Steigen: uken optat 550 maal, solgt hermetikfabrik, pris gjennemsnitlig 20. Hamarøy: gaar et mindre stæng ved Dalsvær 400 maal smaasild. ntet optat. alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet bandelsvare tønder, saltet skjæresild 4320 tønder, til sildolj efabrikker maal, til hermetikfabrikker 4565 maal, iset til eksport 3880 maal, til agn 20 maal Amtmanden. Opslag 49. Tromsø 4/9: Trondenes: Naar undtages et stæng 000 maal Topsundet ingen ny fangst denne uke hverken med garn eller not. Al sild nu optat. Partiet denne uke 7500 maal, hvorav saltet handelsvare 0 fioo, hermetikvare 750 tdr.. pris 20 40, gjennemsnitlig 30 maalet. Kvæfjord: Garnfisket Gullesfjord optil 5 maal, pris 30 kroner. Tilvirket handelsvare 200 Bjarkøy: ntet nyt stæng, litt garnfiske, stormhindring. Tranøy: Sørfj ord, Laksfj ord og Kastneshavn 3 stæng 600 maal smaasild, 5 6 streks, alt solgt sildolj efabrik for 0 kroner pr. maal, 2 notbruk, 2 kjøpefartøier. ntet garnfiske og ingen utsigter foreløbig for saadant fiske. Hillesøy: 2 mindre stæng i Kasfjord, litt garnfiske Stønnesbotn. Optat solgt agn 50 maal tilvirket handelsvare 00 tønder, pris agnsild 5, garnsild 40 kr. maalet, 3 bruk, 3 kjøpere, 30 garnbaater. Lyngen: Storfj orden denne uke mindre stæng', fvrtsat stængning paagaar. Optat 000 maal fabrikvare 250 maal, hermetikvare. Tilstede 2 notbruk, 3 kjøpere. Pris 25. alt optat inden amtet maa. Saltet handelvare 26587, solgt sildoljefabrikker 7900 maal, solgt hermetikfabrik 9000 maal, solgt hermetikvare 3370, iset 337, agn 800 hl. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 4/2: Laksefjordbunden forløpne uke ujevnt garnfiske fra 2 30 maal, posenøter optil 50 maa. Talvik ikke nævneværdig. Optat amtet maal, derav

3 8 desember 95 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 359 saltet handelsvare 4700 tønder, til sildolje serne holdtes i 60/80 pr. eran efter Fersksildmarkedet. fabrikker 2600 maal, hermetikfabrikker 90 kvalitet. Del' er ingen utsigt til lavere O l g 2 6/2: Fiskeriagent Asserson maal, iset 2700 maal, til agn 705 maal. t l ps a f. H b Alt 3300 kasser resten hjemmeforbrukt, kvalitet som tidligere, priser nu. Røkerne har sagt op sine e egrka.erer : r\ e ona: prisen 545 kroner maalet. svens Sl ld 64 ';P(j). a s n. Amtmanden. folk til næstkommende lørdag, hvor Opslag 6/2: Til 4 desember meldt efter ingen røktsild vil. være at faa optat 4236 maal fetsild, derav iset 9096 paa markedet fra Yarmouth og Lowes Fersldiskmarkedet. maal, solgt sildoljefabrikker maal, sal. A tet handelsvare tønder mot toft. Fra Cornwall lyder beretmngerne Opslag 3. 2/2: Fiskeriagent ssersoll telegraferer: HamburgAltona: Priser: Mørk ] i 94 og gode. Den største fangst gjordes ved hyse 4653, lys 546, torsk 3645, hode i 93.. St.!ves sidstleden fredag, da mll løs 5059, sei 404, hodeløs 557, lange 3449, brosme 2746, flyndre 4567, pigvar lion sild torvførtes, den største fangst 0332, kveite 553. ndført slandssild. paa ca. 20 aar. Ved Pladston, N ewquay Opslag 3. 6/2: Fiskeriagent Assersoll Opslag 9. 6/2: ngen slandssild an f telegraferer: HambnrgAltona: Priser: Mørk meldt i uken. & Newlyn var fangsterne ra hyse 4045, lys 5467, torsk 3949, hodesild og nedover; priser fra 7/7 til 5/4 løs 4956, sei 4046, hodeløs 4649, røder stort hundrede (20 sild). fisk 3235, lange 3648, brosme 3337, P flyndre 4765, kveite Skreifisket. Litt fiske foregaar ogsaa i bugterne Opslag 32. Vadsø 3/2: Gjæsvær smaa omkring Mallaig og Kyle og ved baater , Maasø , Hjelmsø , skøiter optil 00, Havøsund, Rolfsø Poolewe forekom store stimer hele Klipfiskmarkedet. smaabaater for det meste hyse, alle uken igjennem, Mangel paa salt gjorde Opslag 5. /2: Generalkonsulen Bilbao disse vær Honningflvaagene, Kjelvik, Kamøvær telegraferer: Salg norsk 850, beholdning almindelig torsk, hyse, fiskepris 2834, samfængt lever Smør Det er sjelden at silden viser sig i at silden solgtes fra 6/20/ pr. eran. saa fjord i Porsanger optil 50 Tømmervik, Govik, Sværholt noget fiske, pris sei 520, hyse 58, torsk 822, kveite Finkongkjeilen, Tyfjord , Kvitnes 300, Berlevaag meget hyse, Kongsfjord , Vardø litet fangst, Vadsø liner 30 torsk og likemeget hyse, garn sei. Pris torsk 25, sei 5 lb. Talvik 050 torsk, 50f)O hyse, pris torsk 2027, hyse 823, lever 50. Hasvik, Vaagan torsk, hyse, 'l'aborshavn, Meltefjord 60240, Breivikfjorden 20550, torsk 50300, hyse Sørvær t rsk, Loppen distrikt smaat, pris torsk 57, hyse 5, lever Arntmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 28 novbr.4 desbr. Det svenske sildefiske for Bohuslen hadde en ukefangst av 5637 hl storsild, pris kr. pr. hl. ngen saltning sidste uke. Totalfangst iaar hl. mot i 94, , i 92 og hl i 9. Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 27 november 95: Det engelske sildefiske i uken end t 27 nov em ber. Sæsongen for Yarmouth & Lowestoftfisket._ er slut for iaar. Den lille fangst herefter er av ingen praktisk betydning for landets indre behov. Der var adskillige gode avleveringer fra enkelte farkoster og det vistes at silden var tilstede, som fremgaar av at fangsten var fra erans) men intet kan stoppe skotterne naar deres tid er inde til at indstille og av hvem sildefiskeriet og tilførslerne helt og holdent beror. Pri store mængder i en bugt, kaldet Loeh Ewe, som iaar. En mængde motorbaater deltar i fisket. Hersteds er man spændt paa det norske storsildfiske. Det vilde være ønskelig baade for vore fiskere, som for eksporten, om fisket nu tok fart. Man kan paaregne høie griser paa herværende marked for prima varer, naar tilførslerne holdes begrænset for røktsildmarkedernes behov. Til gatesalg i det indre av landet og i London passer den norske ferske storsild ikke. Telegrammer Salg færøisk 530, beholdning 520. Santander : Salg norsk 70, beholdning 250. Alle priser uforandret. Paris London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 8 november 95: mport og omsætning av klipfisk fra 3 oktober:6 november 95, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: ' Bilbao. mport pr. dampsk. StrambQli 3570 norsk. Salg 820 norsk. Beholdning pr. 6 november norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 75 a 77 for norsk. Santander. Salg 250 norsk. Beholdning pr. 6 november Det svenske sildefiske. Opslag 4. 6/2: Sildefisket Bohuslen hadde norsk. en ukefangst av 5637 hl. storsild, pris kr. pr. hl. Totalfangst hl. mot i 94, 603i)2 i 93 og hl. i 92. ngen saltning sidste uke. Markedsberetninger ms v. Uken 28 novbr4 desbr. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag. 6/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildmarkedet : Stettin: Pris islandsk 9294 Jfb., ikke ubetydelig omsætning, fet sild indskrænket omsætning, omtrentlige noteringer 8}9 stk J{;., 0/2 2224, 2/4 922, 4/6 58, 6/8 4, 8/20 006, 20/ , , hollandsk 28. Kønigsberg uforandret. Kjøbenhavn uforandret. Hamburg: slandsk 95, hollandsk 28. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 75 for norsk. Paa Madrids børs notertes 8/ : Pesetas pr. 00 fres. a/v / Paris. Pesetas pr..,g a/v / London. følge indberetninger fra vieekonsu laterne har sardinfisket under forløpne uke været meget slet. Santander har man dog de sidste to dager av uken opfisket noget, men ikke av nogen større betydning. Rognmarkedet i Vigo forholder sig fremdeles desanimert. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 5 november 95: mport og omsætning av klipfisk fra 73 november, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. mport pr. dampsk. Ripa (( 80 norsk, 3750 færøisk. Salg 2230 norsk, 800 færøisk. Behold

4 360 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 desember 95 ning pr. 3 november ptas og ptas pr. kv. norsk, 950 færøisk. a 40 Prisen for lste sort opgaves notert Paa Barcelonas børs notertes igaar til pesetas 76 a 78 for norsk og pese for a/v veksel paa Paris ptas tas 83 a 87 for færøisk. pr. 00 fres i., og paa London ptas. Santander. mport pr. dampsk pr. Æ. Stramboli 800 norsk og 00 islandsk. Salg 440 norsk og l 00 islandsk. Be Markedspriser. holdning pr. 3 november norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas 78 for norsk. Paa Madrids børs notertes 5/ : Pesetas 90.0 pr. 00 fres. a/v / Paris. Pesetas pr. cf; a/v / Londen følge indberetninger fra vieekonsulaterne har sardinfisket under forløpne uke været ujevnt, idet man i Vigo har fisket godt, nemlig 847 kurver, mens fisket i Santander har været hindret av uveir. Om rognmarkedet i Vigo berettes, at del' ingen omsætning har fundet sted av denne vare i løpet av sidste uke. Fra konsulatet i Barcelona, dat. 7 november 95. Herved indberettes følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt siden sidste rapport av 6 f. m.: Barcelona. Markedet er meget rolig, Bergen, 6 d>esember 95. forløpne uke kjendes bare omsætning i industriel tran, blank til kr. 230, brunblank kr. 220 og bruntran kr. 95. Rundiiskmarkedet rømmes til uforandrede priser. fetsild kjendes ingen forretning. Man har slaat paa en pris av omkring kr. 45 pr. fiskepakket tønde samfængt, uten at dog handel er kommen istand. Ogsaa for storsild maa stemningen betegnes som reservert. Tilførslerne i forløpne uke indskrænket Slg til smaapartier, for hvilke betaltes kr. 53 pr. 80 indtil lørdag, da der blev avgit til kr. 50, og til denne pris synes der idag at være flere sælgere end kjøpere. Salg fra skibsbord kr. 5 pr. maal a 40 liter. og ubetydelige salg foregaar. Hertil Aldersundersøkelse av storsild. importe, tes: norsk klip Av Einar lea. fisk med Otto Thorf'sens linje, 850 engebk og fra N t'w tilknytning til (T artikkel om vaar YOi k. Priserle!Jr. kv. a 4 op... ildens og storsildens alderssammengives at være: sætning i forrige sæsong (nr. 39 for slandsk, førstesort..... Ptas septbr.) kan nu meddeles foreløbige første/andensort 67 resultater av aldersanalyse av to stor Norsk, førstesort /64 sildprøver, som skriver sig fra fang Lavere kvaliteter /60 ster gjort paa Sulenhavet i slutningen Cartagena (6 oktober). Siden 6 av november. Der fandtes i de to f. m. er indført et parti engelsk fisk prøver: paa Følgende priser no Av dyr født i Aar teres pr. kv. a 50 : 92 ' 4.7 og 2.3 % Engelsk, stor... ptas middels ' smaa Malaga (30 oktober). Siden sidste 907 'rapport av 22 septpmber er importert hertil 5075 klipfisk fra Liverpool l 8. og fra 'rerranova , Tarragola (30 oktober). oktober 03., , mauueu er ankommet kg 902 norsk klipfisk og l{g. islandsk De nuværende beholdninger kalkuleres til norsk og kg De to aargange 90 og 904, som islandsk, som noteres til henholdsvis er uthævet ved fete typer optraadte paa en særlig karakteristisk maate i de prøver, som blev undersøkt i forrige sæsong, idet aargangen 904 da (og i en række tidligere aar) udmerket sig ved sin store talrighet, mens dyr av aargangen 90, som indtil forrige sæsong ikke hadde utgjort nogen nævneværdig del av prøverne fra tidligere sæsonger, i løpet av vaaren 95 forekom i stadig større mængde og endog gjorde aargang 904 rangen stridig i prøver av sentfanget vaarsild. Av ovenstaaende tabel fremgaar, at aargang 904, det vil Sl cl e 2 aar gamle dyr, endnu indtar den dominerende stilling mens aargang 90 ikke gjør 8ig særlig merkbar. Aargangsfordelingen i de to prøver er i det hele ganske tilsvarende til forh0 dene som de var paa samme tid ifjol i prøver fra samme lokalitet, og den stemmer ogsaa med fordelingen i en prøve storfaldende sild fra Helgeland l JUll, hvor hellerikke aargang 90 gjorde sig bemerket. Brisling eic. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 22/ _27/ 95. Bris Pris smaa Pris Hvorfra Hng pr. sild pr. skj. skj. skj. l skj. Su aalenenes amt O Stavanger amt S. B.hus amt. 40 B 00 N. B.hus amt uu N. Tr.hjems amt O Nordlands amt O Tromsø amt O Tils i755 Røkt Tomat o Til') Desuten 455 skj. mossa it kr fra Smaalenenes amt. Røkt. Desuten 750 skj. blanding a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 380 skj. mossa a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 45 skj. blanding a kr fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 620 skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 300 skj. blanding fl kr fra Nordre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 430 skj. mossa it kr fra Nordre Bergenhus amt.

5 , L 'ka :& tran M oldøen og omf'gn. i Tils ' o A )rilseptbr. tis l d t;hj tj Ef tj t:h:j t:!t:? t.:l:j????c;???????;;; M ii' wg;o;;g;;2'o!;l? p..... tj o :i p.. tj... o Ul :i p..... ::n. crq Ul ::n0tl 00 CD O o en a W CD8r<WCD S n. et ::;.. CD. CD p... :::: S Ul,, CD ro <:.O CD p.. s 00 ro f o o :i o p.. ' Otl CD <:.O [?J' fo!::..l?????????:? we;./:>.e;,,co\jt.:)t.:)wooooo l Co\jOOOooo ro d. l;' aj CD 'S cc CD CJ == Q 3 3 ::b rn c:d Sl) C!:t <= :::s <j00tl frn::::?,,g:cdl\:) t::o zzm t4 æ :::: m '. O ro o <Sl!;l? p,? 0 >s M... [3 '.: Ul '' l... O ;:>T' tj CD t' t::j ;:>T' o!;l?!;l? P.,. p.. a gto ;to...i::i WCD M [3[38b:;;e.CD[3...:::; W Ul CD l ::;. CD Ul [3 W [fj,, '.:., W >s,,... t:'l er [fj ;...> o ii' >s '!;l?..., W ;:>T' :::: <Sl o t:lcrq et> P... a g '. f! Otl... ro. tj :::: ro o tj o... p,?, v tjo... [fj... SCfCl ro Ul o [fj!;l? s: ' ::' S t;j W WCD!;l?' p CD tj a g,,,,::' S P' H!' ct 8 ' :. ''. p,?a M e:::.. tj g; ::: ::: aq p:crq g; CD w ro 0 ':;:;. SctM' tj ' <Sl o Ul ''. <l '{ o tj e; ' :,'. ro 8' e+... O tj tj pj [fj [fj c... Ul,' ii' '.,p... ' 00 ' '00000<:.O Ol Ol t.:) e; fo!::.. Ol to:lcdo Ol?'??? O C O O O O O O O O '!;l?... CfCl,:l <Sl!;l? W,gb g!;l?'s5.;;; ;;;j 6; e; 5 c ii'. o.,... ex; CN w ex; o ;Jl: lj;' o :i tja '.:. 2.: 000 o o ' Otl 00 o. ;:t> f! W et> Ol :::;. v o ;:>T' l;=> '<j M [fj 'S< o... o <:...l. '... g; o f ;:>T' a a g 5' o o.. rn ' < o t; ' H M o.; ro :::l 2 Ī tlb.. ;::; [fj <l 83 8: g: S o t:s tt tj [fj [fj p.. [fj P' :::: S' crq, Jg p... er ::: ::: ::: q.. z:::: H> '.: Q o CD Otl <:.O ' CD;5 ';:>T' [fj tj tj,.j.j.j er.; o fo!::.. >' [!l. El O:l ' <:.O to tj o?' ::' O:l o g; g; co Ol ex; fo!::.. <;'. ;:i: 00 <:.O 00 O:l CD f'2et> o >s O WCD '.: o o o ' o 'e;,,0 to o o ' B Ol Ol Ol O:l. rrn'<j:j O{ g; gl 00 CD g; er a 5. CP 6 o o 6 c o. o o 6 6 (::,,o,tj,.f.,:::;0 co 0:= Oplysninger om bankfisket fra enkelte steder i tidsrummet! juli3d september 95. l Ander Svart Anden Til Hjell Kveite Rødspætte Lange Blaalange Brosme Torsk Hyse Sei set Saltet ledes Lever Værdi kveite fisk sammen hængt anvendt kg, hl. kr. adenes og Bleik i rsnes ;erøy ;}st )fisket i apl'ijlmi f.i samme tid sr / ,, ,, p, et> g O' CP ' ' Ol L 4 t: t: t;j t 00 t;j Pd l'!:j O Z O 00 p:j p:j to t: 4 l'!:j 3 l'!:j 4 l7j Cl l;d t;j ex; (.);J

6 . 362 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 desemlier 95 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: Blank industriel... '.... Brunblank industriel.... Bruntran pr. tønde... } Bruntran pr. 06 / 2 i fater Storsild: Rund.,... [ Distrikt (Opslag paa Bergens børs). Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag \ Lørdag 29/ 30/ /2 2/2 3/2 4/2 kr. kr. kr, kr. kr. kr Fetsildfisket 95 til 4 desember. alt optat maal Derav set Solgt SildOljefa Saltet maal brikker maal i Finmarkens amt UO Tromsø amt Nordlands amt Namdalen ndherred Søndre Trondhjems amt Nordre Bergenbus amt alt Mot i i 93: i i i i Tidspunkt Det hollandske sildefiske. 95 ]94 93 Priser 95. Gylden pr. td. matties, fuldsild, tomsild. 7 juli , , , , august , , , septbr , , ] , , , , oktobr , , novbr , , , Sildefisket paa slands vestkyst. en gjennem den norske konsul i Reykjavik indsendt artikkel fra det i Reykjavik utkommende blad safold henledes opmerksomheten paa havnene safjord og 'lhøfn ved 'lhornvik, som efter hvad artikkelens forfatter mener, antages at by gode betingelser som stationer for sildefiske paa Vestlandet. Som supplerende bemerkning til artikkelen tilføier konsulen: Som supplerende bemerkning skal jeg ikke undlate at tilføie, at den i artikkelen omhandlede havn Høfn ved en paa sidste alting vedtat lov, der venter paa sanktion, blbv autorisert som bandelsplads, likesom el en er bli opmaalt av det danske fiskeinspektionsskib slands Falk. Befaring av terrænet av hensyn til eventuelt anlæg av telegraflinje er vistnok ogsaa paatænkt, Med hensyn til den betydning, sildefisket i vesthavnene kan tænkes at faa for nordmænd, der driver sildefiskeri paa sland, skal, j eg tillate mig at meddele, at alle interesserte er bekjendt med sildeforekomster i disse farvand, men naar hittil ingen er gaat til de store utgifter, anlæg av stationer medfører, saa er grunden, efter hvad nordmænd; der driver sildefiskeri hertillands, bar uttalt, bl. a. at man ikke kan regne saa aarvisst paa sild paa vestlandet som paa nordland et, hvor sildefiskeriet nu drives. For Høfns vedkommende er den hvad ogsaa findes anført i slandske Lods meget utsat for at fyldes med drivis. Foranstaltninger til undgaaelse av den skade, denne maatte foraarsake, vilde sikkert medføre store omkostninger. Utdrag av aarsberetning for 94: fra vicekonsnlatet ialtona, (Forts.) Fetsild. Som bekjendt var fetsildfisket hjemme i 94 ikke bedre end i det foregaaende aar, hvilket ogsaa den her stedfundne import av fersk fetsild viser, idet kun en direkte ladning ankom i 94 til dette marked, nemlig den Hl november dampsk. Naddodd' med 73 kasser fetsild fra Vesteraalen.

7 Sdesember 95 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 363 Rigtignok var silden litt smaafalden, som forøvrig fetsildfisket i Nordland i de senere aar vanlig opviser; men var den godt sortert uten stort og smaat om hinanden i kassen, og ladningen ankom efter den lange reise ogsaa i god iset stand, hvorved silden opviste en første klasses kvalitet, hvorfor den med stor begjærlighet blev kjøpt av de fiskeri interesserte firmaer i fiskeindustrien til den gode pris av Jlb. 32 til 34 Jlb. for kassen. Som ogsaa tidligere berørt, er den norske ferske fetsild en meget eftertragtet vare her inden fiskeindustrien, og kan man altid gjøre regning paa, at priserne hel' bringer fortjeneste, selvom silden er smaafalden, hvis den derimot ankommer til markedet i frisk tilstand og godt sortert i kassen. Dette tilfælde viser tydelig, at hvad sorteringen av silden koster avsenderne i ekstrautgifter hj emme, og at den ankommer i god iset stand efter den lange reise, har man ved de opnaadde priser her atter rikelig godtgjort. For saadanne langveisfarende og ømfindtlige sildeladninger bør man være fo' sigtig; ti man maa ikke glemme, at vinteren her ofte optrær meget mild. og kulden indtrær i regelen først efter juletider, hvis vinteren i det hele tat melder sig med nævneværdig kuldegrader. Denne fetsildladning ankom i 94 betydelig senere end i de tidligere aar; saaledes ankom den direkte ladning i 93 allerede den 27 august. opviste kasser. Blandt partierne med jernbanen var 456 kasser storsild, som var avsendt med 5 fragtede dampskibe til Fredrikshavn, hvorfra partierne blev videreekspedert med jernbane til Altona. Det første parti fersk storsild med jernbanen den 3 desember 94 paa 302 kasser betaltes fra 26 til 37 Jlh. for kassen. Det næste parti med banen ankom den 5 desember paa 586 kasser, hvorfor betaltes fra J&. 2, til 30. kassen: dog herav blev det meste solgt for Jlb. 25 for kassen. Derefter var det ti dages ophold med jernbanesendelserne, idet det næste parti ankom den 6 desember paa 400 kasser, som omsattes for 32 til 36. kassen, 7 desember paa 200 kasser, som omsattes for 28 til 32. kassen og 8 desember paa 400 kasser, som omsattes for 28 til 32 Ah. kassen. Senere var de ankomne sendeser med banen i større eller mindre partier næsten daglig, og for de næste sendeser i desember maaned med jernbanen var den lavest opnaadde pris. 6 og den høie ste pris. 30 for kassen. januar maaned ] 95 var den lavest opnaadde pris paa sendelserne med jernbanen Jh. 7 og den høieste pris. 25 for kassen. For størsteparten i januar blev der betalt fra. 8 til 22. for kassen. februar maaned med jernbanen var den laveste pris for fersk storsild Jb. 7, og den størst opnaadde pris var Jb. 2 for og naar man undtar en ladning, som desværre ankom i fordærvet stand, hvorved størsteparten som kondemnert blev solgt til guanofabrikkerne her, var de opnaadde priser fra 7 til 22 Jb. kassen. Den sidste direkte storsildladning i sæsongen 94/5 bragte dampsk. Forsteck den 29 januar med 376 kasser, hvorfor priserne var 7 til 8 Jfb. kassen. En stor del av de ankomne direkte fersksildladninger var solgt paa forhaand av de herværende kommissionærer. Det første parti fersk storsild med de rutegaaende skibe over Hamburg til Altona var dampsk. Hereules den 6 desember med 00 kasser, som alle solgtes for 30 Jlb. kassen. Naar man uncltar nogen ankomne partier av for gammel sild, var de opnaadde priser i desember maaned for storsilden med de l'utegaaende skibe over Hamburg fra 6 til 30 Jb. kassen. januar maaned var de opnaadde priser for storsild med ruteskibene fra 6 til 25 Jb. kassen. februar maaned til den 22 var den opnaadde pris fra til 25 Jb. kassen. Bra den 24 februar til den 27 ankom 5 partier, som betaltes med 6 til 0 Jf,;. kassen, idet importen hit av fersk vaarsild fra Haugesund var da i fuld gang, og naar vaarsilden ankommer, falder storsilden altid i pris, idet vaarsilden, hvis størrelse er betydelig mindre end storsildens, er mere efter tyskernes smak, hvorfor storsilden altid maa bukke under for kassen. Det sid ste parti fersk stor sin nabos mægtige konkurranse her. Storsild. sild med iernbanen ankom hit den 0 Det er saaledes at anbefale, at naar Den totale ferske storsildimport til le b ruar paa 400 k asser, h vorlor d e den store vaarsildimport hit er i fuld. opnaadde priser var ill. 92 H. gang, og den ene direkte vaarsildlad Al tona sæsongen 94/5 fra Kri Jfl'J Jfl'J for kassen. ning uten stans avløser den anden, at stianssund N. og Aalesund var ialt l 6 8 B 5 kasser, og det første parti Den første ankomne direkte Dersk den muligens resterende ferske stor ankom den 3 desember 94 og det storsildladning til Altona var dampsk. sild nedsaltes og lagres for senere salg sidste parti den 27 februar 95. Argo den 9 desember med 303 uten at sendes hit som fersk sild. Fersksildimporten var saaledes fordelt: kasser, hvorfor de opnaadde priser var Storsilden var i sæsongen 94/5 8 tl'l 22 i' k d av god kvalitet, og pakningen var 3 d kt d k'b t'l Alt b t Jfl'J. re e amps lor assen, samme ag e lona rag e kl l'. d l kasser ankom ogsaa dampsk. Avance med ogsaa upaa age 9, og sje en e er 2044 kasser, og de opnaadde priser aldrig har man ved dette marked gjenvar 8 til 27 Jb. kassen. Den 24 de nemgaaende opnaadd saa gode priser Med rutegaaende skibe over Hamburg ankom sendeser pr.jernbane direkte og over Fredrikshavn = samlet kasser fersk storsild, hvilket viser, at uagtet krigen var dog storsildimporten til dette marked i sæsongen 94/5 sogar større end i sæsongen 93/4, som sember ankom dampsk. Egil(' med for storsilden, hvorfor man maa regne, 552 kasser, og var prisen 5 til 7 at storsilden bragte fortjeneste for. for kassen, idet silden var delvis eksportørerne, naar silden ankom i av mindre god kvalitet. Den 3 de frisk tilstand og god pakning. For sember ankom dampsk. Activ(' med fiskerne selv var ogsaa fangsten for 2396 kasser, som solgtes for 7 til tjenstbringende. 23. kassen. Vaarsildimporten. l januar maaned d. a. ankom di 94 ankom av fersk vaarsild til rekte til Altona 9 storsildladninger, Altona 57 direkte ladninger ed

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere