metro- og togskinner etc.) samt alle menneskers transport og aktivitet i løbet af bare nogle få timer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "metro- og togskinner etc.) samt alle menneskers transport og aktivitet i løbet af bare nogle få timer."

Transkript

1 Prøv at forestille dig at du å en ferietur til London beslutter dig for at gå ind å en netcafé for at skrive en eller odatere din facebookrofil. Du sætter dig til rette ved tastaturet, men du har glemt at et britisk tastatur mangler de danske bogstaver æ, ø og å. Vil denne forglemmelse betyde at du ikke kan skrive noget? ej, selvfølgelig ikke, vel? Du vil blot skrive et ø som oe, å som aa og æ som ae. g røv at tænke over følgende eksemel: vis du får udleveret en kasse med legoklod hvor der kun findes 20 forskellige slags legoklod i kassen, du skal bygge en masse forskellige legofigurer, hver figur skal være bygget af mellem 100 og 1000 legoklod og skal indeholde mindst 18 af de 20 forskellige klod, så har du en idé om hvordan biologiske celler fremstiller roteiner. I roteiner er legoklodne dog nogle molekyler der hedder aminosyrer. I alle biologiske celler foregår der en roces der minder lidt om ovenstående eksemler; men hvad er det for en roces, hvorfor foregår den og hvad er denne roces en del af? Der er her tale om den såkaldte transskrition i cellers roteinsyntese. For at forstå hvordan bogstavshistorien (og legoeksemlet) ovenfor hænger sammen med cellers roteinsyntese, er vi nødt til at få styr å nogle begreber. Læs nærmere herom i de to efterfølgende delartikler. ellens roteinfremstilling I denne artikel, der består af tre delartikler, forklares hvordan biologiske celler ved hjæl af livets alfabet bygger roteiner, en roces der også kaldes roteinsyntesen. ellens tredimensionelle obygning er fascinerende komleks. På basis af 20 aminosyrer, der kan sammenlignes med legoklod, kan den menneskelige celle fremstille mere end forskellige roteiner. metro- og togskinner etc.) samt alle menneskers transort og aktivitet i løbet af bare nogle få timer. Eksemel 2: Menneskets forskellige celler roducerer mere end forskellige roteiner, og det sker vel at mærke ved hjæl af ca gener i hver af de enkelte celler. En del af forklaringen å dette aradoks er bl.a. at samme gen, altså en bestemt rækkefølge af ba i D (= en basesekvens), kan resultere i forskellige roteiner ved at sammensætte mindre områder af genets basesekvens i forskellige kombinationer. ertil kommer at gener kan være slukket eller tændt eller mange forskellige tilstande mellem disse to yderunkter. Dette lidt underlige faktum skyldes at generne er i stand til at reagere å det aktuelle miljø inden i og uden for cellen ved at obygge og kontrollere en bred vifte af molekylære kontrolmekanismer, en slags miniature-kontrolcomutere. om det vil fremgå af følgende (og forhåbentligt ædagogiske) beskrivel, så er cellers evne til at danne roteiner en å én gang både fascinerende og komleks roces. Det er dog å sin lads at understrege at der er meget mere at sige om roteiner og komleksiteten i celler, hvilket vi kort vil skite ved hjæl af tre eksemler. Eksemel 1: ellers tredimensionelle komleksitet kan illustreres ved at sammenligne en celle med en storby. Med København som eksemel vil cellekernen fylde hele den indre by, og membranen rundt om hele cellen ville ligge ca. 10 km fra centrum. Et rotein ville være å størrelse med en ersonbil, og roteinets bevægelsesfrihed inde i cellen vil ikke være større end bilens er i København. ertil skal lægges hele den øvrige infrastruktur (nedgravede kabler, kloaknet, Eksemel 3: Et er at danne den rigtige rækkefølge af aminosyrer i et rotein ved hjæl af roteinsyntesen, noget andet er at foldningen af roteinets tredimensionelle struktur skal styres, så de nydannede roteiner ikke kommer galt af sted. En løselig beregning kan vise at et mindre rotein der består ca. 125 aminosyrer, kan danne mere end 1050 forskellige konformationer (molekylers forskellige rumlige obygninger). elv om man forestiller sig at molekylet kunne afrøve 1013 af disse muligheder r. sekund, så ville det tage mere end 1030 år at nå igennem hovedarten. I cellen sker den korrekte foldning å ca. et minut ved hjæl af bl.a. nogle molekylære livvagter der beskytter det nydannede rotein mod uønsket indblanding fra andre molekyler i cellen eller uønsket tiltrækning mellem forskellige områder af roteinet. Desuden afleveres det endnu ufoldede rotein i særlige områder der sørger for at lede roteinet til det rigtige sted i

2 03*(0 cellen. Dette sker ved hjæl af særlige transortroteiner der er i stand til at se om det nydannede rotein hører hjemme i det ågældende område af cellen. (Læs også om Kinesinmotoren i ellen og dens 1000 motorer å side 23. Red.) Efter disse tre eksemler å cellens komleksitet vender vi igen blikket mod den fascinerende roteinsyntese i de to efterfølgende artikler. Læs nærmere om roteinsyntesen, cellens roteinfabrik, i delartikel 2 og 3. %F JPMPJLF BMBF P DFMMF QPFJBJL o QPFJZFF #JPMPJF DFBMF EPF Î P PLJWJ P PWF FMF IWP BMMF QPDFF ZF B %/" P 3/" "MMF PQLJF QÎ QPFJF F F J DFMMF %/" " "EFB 7FEFM versigtsfigur ver gang en celle har brug for at roducere et hormon (f.eks. insulin, østrogen eller testosteron) eller et enzym (f.eks. et af de mange fordøjelsesenzymer i tarmen) eller et transortrotein (f.eks. hæmoglobin i blodets røde blodlegemer), så går der besked til cellens D om at bruge oskriften å det ågældende stof. I grove træk kan rocessen, der også kaldes for biologiens centrale dogme, illustreres ved hjæl af oversigtsfiguren. D koiering (relikation) Protein R mskrivning (transskrition) versættelse (translation) #JPMPJF DFBMF EPF PBF QPDFFF P LJWJ P PWF FMF,PQJFJF ZEF JM WFF J mvf F F BF JLLF F EFM B EF DFBMF EPF F F BMMJFWFM FEBF P B JMMVFF B %/" LB EBF Z %/" ive B J FMWw WFE IK MQ B EF ÎLBMEF BFQB JQJDJQ FMMF imzmî FPEFw D elle D ellekerne Kromoson ukleotid P = Fosfat = Deoxyribose (sukker) Figur 1 = denin = hymin = uanin = ytosin 1MBDFJF B LPPPF J DFMMFLFF F WJ ZEF JM WFF %F i[ppf JEw QÎ %/" J DFMMFLFF WFE B FW F J B WFF PE I KF J mvf,pppf F PQZF B BFVMMF %/" P QPFJ %F LFJLF PQZJ B %/" F WJ J EF mvf ZEF JM I KF %F JQMFEF MJKF FMMF EF PBWF ZPMJFF EF ÎLBMEF IZEPFJEJF %JF JEJF F EF WBFF MFE FMMF EF IBMWEFMF B EF EPFMFFEF %/" PMFLZMF /Î i%/" MZMÎFw ÎF LF EF WFE B EJF IZEPFJEJF JF *MMVBJP "EFB "IMB *MM XXX FFFBmL EL -FPLMPEF P DFMMF QPFJBJL LBFMF EL

3 For at forstå detaljerne i oversigtsfiguren er det nødvendigt at uddybe hvad der gemmer sig bag molekylerne D, R og rotein samt rocesne koiering, omskrivning og oversættelse. versigtsfiguren antyder at et kemisk stof, D, indeholder et budskab, nemlig oskriften å et rotein. Budskabet eller roteinoskriften der ligger i cellens kerne, sendes i en lettere omskrevet udgave ud af cellens kerne ved hjæl af det kemiske stof R. Dernæst fabrikeres det ønskede rotein ud fra oskriften som R et har afleveret til cellens roteinfabrik. Denne fabrik hedder et ribosom og ligger uden for cellens kerne, nemlig i det såkaldte cytolasma (= cellens væskebeholdning). Desuden antydes det yderst til venstre i figuren at D danner nyt D ud fra sig selv. Koieringen foregår inden en celle deler sig og bliver til to celler, hvilket også nogle gange omtales som lynlås-metoden (norsk: glidelås-metoden). Denne koiering sikrer at de 2 celler indeholder identiske koier af D et fra den orindelige celle (se figur 2). D (fra det engelske Deoxyriboucleic cid der å dansk hedder deoxyribonukleinsyre) er et dobbeltstrenget kædeformet makromolekyle der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus. I organismer med cellekerne (nuks) findes D hovedsageligt i cellekernen, heraf navnet nukleinsyre. D er obygget af grundenheder, nukleotider, der som erler å en snor er koblet sammen i ofte meget lange dobbeltstrengede kæder, se figur 1. ukleotiderne består af en sukkerdel, deoxyribose (), hvortil der er bundet en fosfatgrue (P) og én base (af fire mulige). Variationen i D er bestemt af 4 forskellige ba: adenin (), guanin (), cytosin () eller thymin (). Man omtaler også disse ba som de fire bogstaver i et såkaldt D-alfabet ukkergruerne er bundet sammen med fosfatgruerne, og denne sukker-fosfat-kæde udgør rygraden i Dstrengen. e figur 1. D er altså obygget af 2 modsat rettede kæder af nukleotider, og det betyder at en base i den ene kæde kan danne nogle svage bindinger (såkaldte hydrogenbindinger) til en base i den anden kæde. Det er dog ikke tilfældigt hvilke ba der as til hinanden, idet adenin () altid sidder over for thymin () mens guanin () altid sidder over for cytosin (), se figur 1. lle mennesker er begyndt tilværelsen som én celle, nemlig den celle der ostod da en sædcelle befrugtede en ægcelle. elle D koieres D ellekerne Figur 2

4 En forudsætning for at vi er blevet til et individ obygget af mange celler der kan læse denne tekst, er at der sket en masse celledelinger siden den første celle blev til ved sædcellens sammensmeltning med ægcellen. år celler deler sig, så er det ekstremt vigtigt at hele cellens D videregives til de efterfølgende celler fordi alle gener, altså oskriften å organismens bygning, er skrevet i D. ellen sikrer at der sker en nøjagtig koiering af D ved 1. at det dobbeltstrengede D-molekyle adskilles å langs, lidt ligesom når en lynlås lynes o, 2. og derefter indsættes der et overfor, eller et overfor et & vice versa e figur 2 Denne koiering (kaldes også relikation) af D ved hjæl af hver af de gamle dele af D-lynlåsen sikrer altså at der dannes 2 nøjagtige koier af den orindelige D-streng. Koieringen foretages i virkeligheden af en del forskellige enzymer. R (fra det engelske Riboucleic cid der å dansk hedder ribonukleinsyre) adskiller sig fra D å tre væsentlige unkter: 1. om navnet antyder, er sukkergruen i R en ribose (R) i modsætning til en deoxyribose i D. Der er tale om en meget lille kemisk forskel å hhv. ribose og deoxyribose. 2. De enkelte grundenheder i R, nukleotiderne, er således obygget af en fosfatgrue (P), en ribose hvortil der er bundet en af fire forskellige ba: adenin (), guanin (), cytosin () eller uracil (). R indeholder således basen uracil () i stedet for thymin (), men de to ba er kemisk næsten ens. R-alfabetet adskiller sig altså fra D-alfabetet ved at én base () er udskiftet med en anden base (). 3. elvom R-molekylets kemiske obygning minder meget om D-molekylets, så er R som hovedregel enkeltstrenget, mens D er dobbeltstrenget. e figur 3. år celler danner R, omtales denne roces som en omskrivning eller transskrition fra D til R. mskrivningen til R er, som i tastatureksemlet vi indledte denne artikelie med, en omskrivning af et budskab fra et alfabet til et andet, nemlig fra D-alfabetet til R-alfabetet. Ligesom man f.eks. kan erstatte et ø med oe, kan (i D) altså erstattes med (i R), men hvordan foregår denne omskrivning? Det minder lidt om lynlåsmetoden fra før, idet Dmolekylet igen lynes o, men i dette tilfælde dannes der ikke en identisk koi ud fra hver af de to halvdele af Dlynlåsen, kun ud fra den ene halvdel. Den halvdel af D der benyttes til at lave en omskrevet R-koi, kaldes for skabelon-d. Processen er vist i oversigtsform nedenfor (figur 4). Fidusen er at cellen benytter den ene del af Dlynlåsen til at lave en R-udgave. Processen sikrer altså at R (hvor er erstattet med ) er en omskrevet koi af den ene af de to D-halvdele. Derfor kaldes rocessen også en omskrivning eller en transskrition. ver gang skabelon-d-delen indeholder et, indsættes et i R, og hver gang skabelon-d-delen indeholder et, indsættes et i R. Dette sikres ved at, som nævnt tidligere, kun as sammen med. ver gang skabelon-d-delen indeholder et, indsættes et i R, og hver gang skabelon-d-delen indeholder et, indsættes et i R. Dette sikres ved at altid as sammen med, og altid as sammen med. Ved at betragte figur 4 kan det konstateres at det dannede R er en koi af det såkaldt kodende D, bortset fra at er erstattet med. Med kodende D understreges at den ene halvdel af den dobbelte D-streng indeholder en kode. Det vi sig nemlig at D indeholder en oskrift å sammensætningen eller rækkefølgen af de byggeklod som roteiner er sammensat af. Kodende D kabelon D Dobbeltstrenget ukleotider obygget af P, og en bane,, eller as sammen med as sammen med Enkeltstrenget ukleotider obygget af P, R og en bane,, eller as sammen med as sammen med R I delartikel 3 beskrives hvordan cellen sammensætter de enkelte roteiner.

5 03*(0 %F JPMPJLF BMBF P DFMMF QPFJBJL o QPFJZFF PLFMMJF BJPZF LB LPJFF QÎ VBMMJF ÎEF EF JEF P B ZF FE MFPLMPEF 1PFJFF MFPLMPEF " "EFB 7FEFM Den danske legetøjsgigant Lego havde å et tidsunkt et reklameslogan der lød:»it s a new toy every day.«(det er et nyt stykke legetøj hver dag.) Enhver der har leget med legoklod, véd at man med ganske få forskellige slags klod kan lave mange forskellige slags biler, huse, figurer etc. år biologiske celler fremstiller roteiner, så minder det lidt om bygge med Lego, men i roteiner er legoklodne nogle kemiske stoffer, aminosyrer. Disse aminosyrer er nogle relativt små molekyler, og der findes 20 forskellige slags i cellen. Proteiner består således af en lang række aminosyrer der er sat sammen i forlængelse af hinanden som erler å en snor. Forskellige roteiner er simelthen forskellige rækkefølger, længder og kombinationer af de 20 forskellige aminosyrer. e figur 5. Ved at sammensætte disse 20 forskellige aminosyrer forskelligt kan der bygges en enorm mængde forskellige roteiner, og det er faktisk hvad en biologisk celle gør når den laver roteiner. Denne roces kaldes translation (se figur 6 samt nedenstående forklaring). ellekerne D ransskrition ytolasma elle 'JV 0WFJmV PWF QPFJZFF ' PFBF F P LJWJ BLJQJP B %/" JM 3/" J DFMMFLFF /Î 3/" F BQPFF VE B DFMMFLFF LF PWF FMF BMBJPF B 3/" JM QPFJ J DFMMF DZPQMBB %FF LF WIB F ÎLBME JPP EF VFF P ÎEF Bn JFIFE P BMFBJL *MMVBJP "EFB "IMB *MM XXX FFFBmL EL 1PFJF F PQZF B PMF LZM F izflmpefw EF IFEEF yregrue minogrue BJPZF /BWF LZMEF B R BJPZF JEFIPMEF ÎEF F Radikal BJPVQQF /) P F ZF VQQF $00) WF JM WFF J mvf F WJ F FFFM PFM P BJPZF PQZJ WF JM I KF F WJ FLFQMF QÎ BJPZF $FMMF EBF QPFJF WFE B ZF VQQF J F BJPZF I F BF FE BJP VQQF J F BEF BJPZF 4BFI JF FMMF EF P BJPZF LBMEF F QFQJEJEJ WJ FE MÎ 7FE EBFMF B F QFQJE JEJ BQBMF F WBEPMFLZMF WJ FE E 7FE JM BEJIFE B I F ZF BJPZF QÎ Ñ BE BF WIB QFQJEJEJF LB DFMMF EBF QPFJF FE EF BF J P M EF P JQMFFF J %/" P 3/" PFLJWF 4F PÎ mv P *MMVBJP "EFB "IMB *MM XXX FFFBmL EL B ranslation R minosyre-struktur 'JV Protein Eksemler 3 2 R1 R1 lanin lycin Petidbinding R2 R2 -FPLMPEF P DFMMF QPFJBJL

6 Litteratur, se netudgaven af de tre artikler om roteinsyntesen PBW 5BMBJP Vi mangler nu kun at forklare hvordan cellen faktisk sammensætter det enkelte rotein ud fra de 20 forskellige aminosyrer der er tilgængelig for cellen. vordan kan D (og R) indeholde information om hvilke af de 20 forskellige aminosyrer (svarende til legoklod) som skal indsættes i roteinets erlerække? Eller mere ræcist: vordan kan et alfabet der kun består af 4 bogstaver, skabe tusindvis af forskellige roteiner i vores celler? Ved at sammensætte de 4 bogstaver i ord å hvert 3 bogstaver, er det muligt at danne 64 forskellige kombinationer eller ord. vert af disse ord kaldes også en trilet eller en codon, og de indeholder koden for én af de 20 forskellige aminosyrer. Det betyder til gengæld at flere forskellige triletter kan kode for den samme aminosyre, da der jo er 44 ekstra triletter til rådighed ud over de 20 der egentlig er brug for. ammenhængen mellem R-triletter og de enkelte byggeklod, aminosyrerne, er vist i figur 8. I figur 7 ses en oversigtstabel med eksemler å både transskritionen og translationen. Ved sammenligning med figur 4 ses at tabellen er udvidet med en ekstra vandret række nederst: en lille stum af et rotein obygget af fire forskellige aminosyrer methionin (met), in (), inin () og henylnin (he) svarende til de fire kodende D-triletter. Figur 8 vi sammenhængen mellem alle 64 forskellige R-triletter og de 20 forskellige aminosyrer. Denne sammenhæng kaldes for den genetiske kode eller det genetiske alfabet. vis der er interesse for at komme lidt mere i dybden med hvordan både relikation, transskrition og translation foregår i cellen, så kan det anbefales at studere to ædagogiske animationer å htt://biokemibogen.dk/animationer/ PBW 03*(0 PBW he tyr cys he tyr cys sto sto sto tr ro his ro his ro gln ro gln ile asn ile asn lys ile met (start) lys as as glu glu 'JV 0WFJ PWF EF FFJLF BMBF J 3/" 0WFJ 5BLJQJP P BMBJP Kodende D kabelon D R Protein met he )WF B EF JQMFF LPEF P Ñ FF BJPZF F nff JQMFF LB LPEF P EF BF BJPZF,PEF P BJPZF QIF WFF WFF IK F B BFMMF LJWF WFE IK MQ B JQMFF 666,PEF P BJPZF MZ FEF F I KF IK F B BFMMF LJWF WFE IK MQ B JQMFF ((( #F L B EF PQ EF ÎEF F B JQMF P nff PQ JQMFF /Î DFMMF Bn JW L K JPPFF LBM FZEF BMBJPF LF EF WFE B JQMFF P QÎ BF ÎEF PQQF BMBJPF Î JPPFF EF F PQ JQMF 'JV 7FE BFMJJ FE mv F B BFMMF F VEWJEF FE F FLB WBEF LLF FEF F MJMMF VQ B F QPFJ PQ ZF B EF mf BJPZF FIJPJ F FJ F BJJ B P QIFZMBMBJ QIF WBFEF JM EF mf LPEFEF %/" JQMFF 4BFMJ FW 3/" JQMFFF FE PWFJF J mv -FPLMPEF P DFMMF QPFJBJL LBFMF EL

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...SIDE 2 - Her er du nu! INDLEDNING...SIDE 3 - Her finder du en præsentation af, hvad

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Teksttyper generelt. God læse- og ikke mindst skrivelyst

Teksttyper generelt. God læse- og ikke mindst skrivelyst Teksttyper generelt Enhver tekst er et udtryk for en række kritiske valg. Et af de væsentligste er, når vi beslutter, hvilken form teksten skal have. For tekstens form bliver ofte afgørende for, hvordan

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 1 27-10-2003 BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 2 27-10-2003 EUC Køge HTX afd. Titelblad Titel: Tema: Projektperiode: Sideantal: Fag: Hvorfor Opstår Kræft? Kræft. Til 31 oktober

Læs mere