Strukturstatistik 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strukturstatistik 2010"

Transkript

1 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca , hvoraf er funktionærer, mens er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca lønmodtagere. Nyheder og særlige forhold StrukturStatistik 2010 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed. Særligt om statistikken for 2010 er der følgende forhold at bemærke: 1) statistikken omfatter nye koder for arbejdsfunktioner (DISCO-08), 2) personalegoder dækker nu også lønmodtagers værdi af multimedier, der stilles til rådighed af arbejdsgiver, 3) der er konstateret brug af udskudt løn, 4) navnene for udvalgte lønbegreber er ændret og 5) uddannelsesoplysninger baseres nu alene på oplysninger fra Danmarks Statistiks uddannelses- og kursusregistre. StrukturStatistik 2010 er den første baseret på de nye arbejdsfunktioner, DISCO-08, og vil samtidig være den sidste, hvor det vil være muligt at foretage opslag på den gamle nomenklatur for arbejdsfunktioner, DISCO-04. Introduktionen af nye arbejdsfunktioner har været forbundet med risiko for, at statistikkens dækning ville blive reduceret som følge af manglende indberetninger. Indførelsen af nye arbejdsfunktioner har imidlertid ikke medført et yderligere bortfald og statistikkens samlede dækning er intakt, lige som introduktionen af nye koder heller ikke har haft betydning for beregningen af stigningstakter. Stigningstakter beregnes alene for gamle arbejdsfunktioner, idet de nye arbejdsfunktioner endnu kun er indberettet for REGIONALE LØNFORSKELLE, ALLE LØNMODTAGERE Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit, fortjeneste pr. time -9,0-2,7 9,9-3,3-8,3 LØNFORDELING, ALLE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent 10 5 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Fortjeneste, kroner pr. time

2 strukturstatistik Side 2 I StrukturStatistik 2010 indgår multimedier i personalegoder og dermed i alle lønbegreber, der omfatter personalegoder. Ved at medtage multimedier i værdisættelsen af personalegoder styrkes præcisionen i statistikken. grupper af uddannelser lige som skiftet også har betydning for fordelinger efter erhvervserfaring. Sidstnævnte anvendes særlig i NetStat/Løn. Multimedieskatten blev indført fra årsskiftet til 2010 i form af et tillæg til den skattepligtige indkomst på 3.000,- kr. årligt for lønmodtagere, der har multimedier stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Eftersom arbejdsgiverbetalte multimedier er allerede erhvervede personalegoder, som blot beskattes anderledes fra og med 2010, indgår personalegoder ikke i grundlaget for beregning af stigningstakter. I forbindelse med produktionen af StrukturStatistik 2010 er der konstateret ansættelsesforhold, hvor lønudbetaling er udskudt fra 2009 til 2010, hvilket skal ses i sammenhæng med skattereformen. Indberetninger, hvor dette forhold er iagttaget, indgår ikke i statistikgrundlaget for hverken niveauer eller stigningstakter. Med udsendelsen af årets StrukturStatistik får flere af statistikkens lønbegreber nye navne. Navnene for lønbegreberne er ændret med henblik på at gøre navnene mere sigende, end de gamle navne var. Indholdet i lønbegreberne er dog uændret. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren. Femte og sidste forhold vedrører uddannelsesoplysningerne i statistikken, der hidtil har været baseret på information fra uddannelses- og kursusregistre i Danmarks Statistik i kombination med oplysninger fra tidligere indberetninger til DA s lønstatistik. I StrukturStatistik 2010 baseres uddannelsesoplysningerne alene på oplysninger fra Danmarks Statistiks uddannelses- og kursusregistre, idet oplysningerne i disse både er mere aktuelle og af en højere kvalitet end de gamle indberetninger til lønstatistikken. Som uddannelsesoplysningerne hidtil er anvendt, har det været tilstrækkeligt, at en lønmodtager har påbegyndt en uddannelse for, at den enkelte lønmodtager er blevet tilskrevet en given uddannelse, ligesom arbejdsmarkedsuddannelser hidtil har været anvendt som meritterende for erhvervsuddannelser. Kriteriet for, hvornår en uddannelse er opnået, er nu ændret til, at uddannelsen også skal være afsluttet, og arbejdsmarkedsuddannelser opgøres desuden som en selvstændig uddannelsesgruppe for personer, der alene er registreret med grundskole eller gymnasialt niveau. Skiftet indebærer, at andelen af lønmodtagere, der alene har uddannelse på grundskole eller gymnasialt niveau, øges i StrukturStatistik 2010, og det samme gælder for andelen af lønmodtagere med uoplyst uddannelse. Skiftet har betydning for lønniveauer, der præsenteres for specifikke uddannelser og NYE NAVNE - TIMELØN SAMLEDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Øvrige medarbejderomkostninger FORTJENESTE Genetillæg FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG Løn under sygdom m.v. Ferie-, Fritvalg- og SH-betaling DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers pensionsbidrag DIREKTE LØN Lønmodtagers pensionsbidrag Kvalifikationsbestemt Præstationsbestemt Funktionsbestemt Grundløn (inkl. bruttoløntræk) NYE NAVNE - MÅNEDSLØN SAMLET MÅNEDSLØN EKSKL. GENETILLÆG Ferietillæg DIREKTE MÅNEDSLØN INKL. PENSION M.V. Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers pensionsbidrag DIREKTE MÅNEDSLØN Lønmodtagers pensionsbidrag Kvalifikationsbestemt Præstationsbestemt Funktionsbestemt Grundløn (inkl. bruttoløntræk) NAVN ÆNDRET FRA Samlede arbejdsomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling NAVN ÆNDRET FRA Fortjeneste pr. måned Smalfortjeneste pr. måned Beregnet betaling pr. måned

3 strukturstatistik Side 3 Lønbegreber Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens medarbejderomkostninger, som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren, kaldes øvrige medarbejderomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offent- lige kasser samt udgifter til forsikringer af medarbejdere. Fra og med 1998 indgår endvidere omkostninger til uddannelse samt andre personaleomkostninger. Øvrige medarbejderomkostninger kan være negative som følge af refusioner. Det gennemgående lønbegreb i statistikken er fortjeneste ekskl. genetillæg. For en nærmere beskrivelse af de enkelte lønbegreber og statistiske mål se sidste afsnit af publikationen. DA statistik StrukturStatistik udkommer en gang årligt og er gratis for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation på DA-området. Der er adgang til statistikken og statistikkens abonnementservice via medlemsområdet på virksomhedens egen arbejdsgiverforenings hjemmeside. I medlemsområdet har alle virksomheder, der deltager i statistikken også mulighed for at få adgang til NetStat Løn med bl.a. egne statistikbearbejdede løntal og andre detaljerede udtræk fra StrukturStatistik Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverforening. Abonnement via DA Forlag - StrukturStatistik, 1 nummer: 325 kr. ekskl. moms. Konjunktur- og StrukturStatistik, 5 numre: 495 kr. ekskl. moms. Redaktion: Fini Beilin (ansv.), Michael Eliasen, Martin Jeppesen, Lars Knudsen og Fredrik Strohkirch. Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen

4 strukturstatistik 2010 Indhold Strukturstatistik Statistikkens population... 5 Hovedresultater... 9 Udviklingen fra 2009 til Læsevejledning til detaljerede tabelafsnit Almindelige lønmodtagere Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde a. Ikke-erhvervsrettede uddannelser b. Arbejdsmarkedsuddannelser C. Erhvervsuddannelser D. Korte videregående uddannelser E. Mellemlange videregående uddannelser F. Lange videregående uddannelser Ledere og medarbejdere med særligt ansvar I. Overordnet ledelse II. Ledelse i øvrigt III. Medarbejdere med særligt ansvar Elever og unge under 18 år a. Elever b. Unge under 18 år Lønbegreber Statistiske mål Bilag Almindelige lønmodtagere Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde Ledere og medarbejdere med særligt ansvar I. Overordnet ledelse II. Ledelse i øvrigt III. Medarbejdere med særligt ansvar Elever og unge under 18 år a. Elever b. Unge under 18 år

5 strukturstatistik 2010 Statistikkens population StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for lønmodtagere på DA-området. Virksomhederne på DA-området udgør halvdelen af beskæftigelsen inden for den private sektor i Danmark. I statistikken for 2009 indgik lønmodtagere. Lønmodtagergrupper Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 3) elever og unge. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. I statistikken er der almindelige lønmodtagere, jf. tabel nedenfor. Det svarer til 79,5 pct. af det samlede antal lønmodtagere i statistikken. Af de resterende 20,5 pct. udgør ledere og medarbejdere med særligt ansvar 11,6 pct. og elever og unge 8,9 pct. Lønmodtagergruppe og ansættelsesvilkår Lønmodtagerne opdeles efter ansættelsesvilkår i tre grupper, nemlig 1) funktionærer, 2) funktionærlignende arbejdere og 3) arbejdere i øvrigt. Opdelingen afhænger bl.a. af, om lønmodtagerne er omfattet af funktionærloven eller ej. Funktionærloven indeholder blandt andet bestemmelser om fuld løn under sygdom, ferie samt opsigelsesregler. Funktionærlignende vilkår kan være gældende for arbejdere via overenskomsternes bestemmelser samt i kraft af lokale eller individuelle aftaler på virksomheden. Typisk er det for funktionærlignende arbejdere aftalt at anvende udvalgte regler fra funktionærloven så som opsigelsesvarsler eller fuld løn under sygdom. Nogle arbejdere har tillige lokalt aftalt samme vilkår som funktionærer dog uden at være omfattet af funktionærloven. Hovedparten af arbejdere findes dog i gruppen arbejdere i øvrigt. lønmodtagergrupper Efter ansættelsesvilkår Efter aflønningsform I alt Funktionærer Arbejdere, funktionærlignende Arbejdere i øvrigt Tidløn* Akkordløn, bonus mv.* Provisionsløn* Fast løn uden overtidsbetaling Fast løn med overtidsbetaling... Antal ansættelsesforhold... Almindelige lønmodtagere Ledelse/særligt ansvar Ledelsesarbejde på højt niveau Ledelse i øvrigt Særligt ansvar Elever og unge Elever Unge I alt *Mindst halvdelen af aflønningen sker efter denne aflønningsform Juni 2011

6 strukturstatistik Side 6 Det fremgår af tabellen på side 5, at lønmodtagere er funktionærer svarende til 45,7 pct. af statistikkens population. Der er 10,3 pct., som er ansat på funktionærlignende vilkår, mens 44,0 pct. er arbejdere i øvrigt. Lønmodtagergruppe og aflønningsform Lønmodtagerne kan opdeles efter, hvordan hovedparten af aflønningen bestemmes. Der kan være tale om tidløn, akkordløn, akkord-/bonusløn, provisionsløn eller fast løn. Aflønningen af lønmodtagerne kan via aflønningsformen være knyttet til produktionsresultatet. I et akkordsystem afhænger lønnen således direkte af resultatet, eksempelvis antal producerede enheder eller færdiggørelsen af et nærmere defineret stykke arbejde. Aflønningen kan også være en bonus knyttet til resultater såsom kvalitet, leveringspræcision eller lignende. I et tidlønsystem afhænger aflønningen mere indirekte af resultatet og kun i den udstrækning, der er sammenhæng mellem arbejdet tid og resultat. Ved provisionsløn fastsættes aflønningen som en andel af omsætningen. I et system med fast løn er der ingen direkte sammenhæng mellem resultat og aflønning. Det fremgår af tabellen side 4, at aflønningsformen varierer fra lønmodtagergruppe til lønmodtagergruppe. I alt modtager lønmodtagere (47,5 pct.) mere end halvdelen af deres løn i form af tidløn. Fastlønnede med eller uden overarbejdsbetaling udgør 47,7 pct., 4,3 pct. er akkord- eller bonuslønnede, mens blot 0,5 pct. er overvejende provisionslønnede. Uddannelse Statistikkens uddannelsesoplysninger er baseret på individuelle uddannelsesoplysninger indhentet fra Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Der foreligger uddannelsesoplysninger for 95 pct. af de voksne lønmodtagere i StrukturStatistik Lønmodtagernes uddannelser kategoriseres efter Dansk Uddannelses Nomenklatur (DUN). Inddeles de voksne lønmodtagere (almindelige lønmodtagere og ledelse/særligt ansvar) efter uddannelsesniveau, fremgår det, at 44,8 pct. af lønmodtagerne har en erhvervsuddannelse (f.eks. en håndværksuddannelse eller en kontoruddannelse), jf. tabellen nederst på siden. Der er 32,1 pct. uden en egentlig erhvervsrettet uddannelse, hvoraf 21,0 pct. af disse har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Andelen med korte-, mellemlange- eller lange videregående uddannelser udgør i ,1 pct. af de voksne lønmodtagere. Arbejdsfunktion og uddannelse Der er en logisk sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdsfunktion og uddannelsesniveau. Således har 58,9 pct. af de lønmodtagere, som udfører arbejde på højt kvalifikationsniveau arbejdsfunktioner og uddannelse Voksne I alt Grundskole- og gymnasiael uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Uoplyst... Antal ansættelsesforhold... Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde I alt Juni 2011

7 strukturstatistik Side 7 (f.eks. ingeniørarbejde) en mellemlang eller lang videregående uddannelse, jf. tabellen side 6. Af de lønmodtagere, som udfører håndværkspræget arbejde, har 76,4 pct. en erhvervsuddannelse. Blandt lønmodtagere med arbejdsfunktionen andet arbejde (f.eks. rengøring) har 48,3 pct. en grundskole eller gymnasial uddannelse. Arbejdsfunktioner Fra og med StrukturStatistik 2010 er der indført nye arbejdsfunktionskoder jf. afsnittet om Nyheder og særlige forhold. Forholdet mellem de nye (DISCO-08) og gamle (DISCO-04) arbejdsfunktionskoder er angivet i tabellen neden for. Heraf fremgår det, at indførslen af de nye arbejdsfunktionskoder primært påvirker hovedarbejdsfunktionerne på højt niveau. Såvel ledelsesarbejde som arbejde på højt kvalifikationsniveau stiger med lidt over ansættelsesforhold når den nye arbejdsfuktion sammen- arbejdsfunktion Voksne Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde Uoplyst DISCO-04 DISCO (typisk faglærte arbejdere) står for den tredje største andel blandt de voksne lønmodtagere. Arbejdsfunktion og branche Af de ansatte indenfor fremstillingsvirksomhed udfører en betydelig andel enten proces- og maskinoperatørarbejde (31,2 pct.), håndværkspræget arbejde (17,9 pct.) eller arbejde på mellemhøjt kvalifikationsniveau (14,7 pct.), jf. tabellen side 8. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er håndværkspræget arbejde med 54,6 pct. af de ansatte den dominerende arbejdsfunktion. Der er 22,3 pct. ansatte, som udfører andet arbejde (f.eks. murermedhjælpere). Lønmodtagere i serviceprægede erhverv udfører primært salgsog servicearbejde (27,5 pct. ) eller andet arbejde som f.eks. rengøring og køkkenmedhjælp (18,3 pct.) jf. tabellen side 8. Erhvervserfaring De voksne lønmodtageres erhvervserfaring beregnes ud fra oplysninger om datoen for afslutningen af lønmodtagerens højeste fuldførte uddannelse og vedkommendes alder. Fordelingen af lønmodtagere efter erhvervserfaring afspejler blandt andet lønmodtagernes aldersfordeling, uddannelsesmæssige forhold samt tilbagetrækningsmønstret på det danske arbejdsmarked. Det fremgår af figuren nedenfor, at antallet af lønmodtagere aftager i takt med erhvervserfaringen. 19,8 pct. har således en ERHVERVSERFARING Procent af voksne 20 lignes med den gamle. Samtidigt falder antallet af ansættelsesforhold på mellemhøjt kvalifikationsniveau med næsten ansættelsesforhold. Den mest udbredte hovedarbejdsfunktion på DA-området er salgs- og servicearbejde blandt de nye arbejdsfunktionskoder jf. tabellen ovenfor. Gruppen andet arbejde, som især omhandler ufaglært arbejde, er den anden mest udbredte arbejdsfunktion blandt de voksne lønmodtagere, mens håndværkspræget arbejde Erhvervserfaring, år Juni 2011

8 strukturstatistik Side 8 erhvervserfaring på 0-4 år, mens 5,9 pct. har mere end 40 års erfaring. Branche Af de voksne lønmodtagere inden for de tre hovedbrancher er 32,2 pct. beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed, 55,3 pct. er beskæftiget inden for serviceprægede erhverv, mens de resterende 11,9 pct. er beskæftiget inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. figuren til højre. Inden for fremstillingsvirksomhed er der flest beskæftiget i maskin- og elektronikindustri, mens forretningsservice og transportvirksomhed er de dominerende delbrancher inden for serviceprægede erhverv. BRANCHE Procent af voksne Serviceprægede erhverv 55,3 - Forretningsservice 14,6 - Transportvirksomhed 13,0 - Detailhandel 11,0 - Engroshandel 6,6 Fremstillingsvirksomhed 32,2 - Maskin- og elektronik 8,6 - Nærings- og nydelsesmiddel 5,7 - Kemisk-, gummi- og plast 3,7 - Jern- og metal 3,3 Bygge- og anlægsvirksomhed 11,9 - Bygge- og anlæg øvrig 9,1 - Bygningsinstallation 2,8 Anm.: Omfatter ikke personer inden for råstofudvinding og med uoplyst erhverv Arbejdsfunktioner og branche Voksne I alt Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Øvrige*... Antal ansættelsesforhold... Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde I alt * Øvrige omfatter råstofudvinding og personer med uoplyst erhverv Juni 2011

9 LØN strukturstatistik 2010 Hovedresultater I dette afsnit beskrives lønfordelingen for hele DA-området samt for delingen på statistikkens tre gennemgående lønmodtagergrupper. Dernæst illustreres det, hvordan voksne lønmodtageres timefortjeneste varierer med branche, arbejdsfunktion, uddannelse, geografi og erhvervs erfaring. Endvidere er der foretaget beregninger af lønmodtagernes årsfortjeneste. Endelig beskrives medarbejdsomkostningernes sammensætning, herunder øvrige medarbejderomkostninger. Lønfordelingen I statistikken er det fordelingen af lønmodtagernes fortjeneste, der står i centrum. Herved får virksomheder, lønmodtagere og andre brugere af statistikken en mere detaljeret og brugbar beskrivelse af lønforholdene på arbejdsmarkedet end ved traditionelle summariske mål som median og gennemsnit, der overser mangfoldigheden af forskelle virksomhederne og lønmodtagerne imellem. Det fremgår af figuren på næste side, at mere end halvdelen af alle lønmodtagere har en fortjeneste pr. time, som ligger i intervallet mellem nedre kvartil på 180,32 kr. og øvre kvartil på 280,64 kr. Figuren viser en lille gruppe med lønninger fra 60 kr. pr. time til 100 kr. pr. time, som typisk er elever og unge. For alle lønmodtagere under ét findes den hyppigst forekommende timefortjeneste ved 210 kr. (6,2 pct. af lønningerne). Medianlønnen er 222,61 kr. pr. time (markeret med den røde streg), mens den gennemsnitlige timefortjeneste er 247,47 kr. (markeret med den gule trekant). Lønstrukturen Der kan være mange årsager til denne variation i lønningerne. I StrukturStatistikken er der mulighed for at sammenholde lønmodtagernes fortjeneste med en lang række oplysninger om lønmodtagerens, virksomhedens og jobbets karakteristika. Det er af pladsmæssige hensyn imidlertid ikke muligt her at belyse samspillet mellem alle disse forhold. Det er valgt først og fremmest at inddele efter lønmodtagergruppe og arbejdsfunktion. Herudover er der kastet lys over uddannelsesforhold, de regionale og branchevise lønforskelle samt erhvervserfaringens betydning. Lønfordeling Lønfordelingsfiguren illustrerer, at gennemsnittet kan være vildledende, hvis det opfattes som udtryk for det "normale niveau". Gennemsnittet er meget påvirkeligt af selv få ekstremt høje eller lave lønninger. Som det fremgår af StrukturStatistikkens lønfordelinger, forekommer der ikke ekstremt lave lønninger i materialet, sådan som det er tilfældet med høje lønninger. Gennemsnittet er derfor systematisk trukket op af ekstremt høje enkeltlønninger. Ved at anvende medianen undgår man noget af denne "forvridning", men kun ved at se på hele fordelingen, som i figuren, får man et udtryk for mangfoldigheden i lønforholdene. Trekanten i figuren viser gennemsnitslønnens placering, men symboliserer samtidig, at gennemsnitstallet angiver balanceeller tyngdepunktet i fordelingen. Hvis søjlerne i figuren opfattes som lodder på en vippe, så er gennemsnittet placeret netop dér, hvor vippen holdes i balance. Dette er imidlertid ikke et udtryk for det "normale" niveau i lønfordelinger, der systematisk er trukket mod højre.

10 LØN strukturstatistik Side 10 ALLE LØNMODTAGERE LEDELSE/SÆRLIGT ANSVAR Andel af lønninger, procent 10 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Andel af lønninger, procent 10 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Fortjeneste, kroner pr. time Fortjeneste, kroner pr. time Tre lønmodtagergrupper Lønnens fordeling for statistikkens tre gennemgående lønmodtagergrupper fremgår af figurerne på denne side. Det ses, at både lønniveauet (fortjeneste ) og lønstrukturen varierer ganske meget grupperne imellem. For almindelige lønmodtagere er den hyppigst forekommende fortjeneste 210 kr. (7,3 pct. af alle lønninger). Medianlønnen er 219,35 kr. og den gennemsnitlige timefortjeneste er 236,19 kr. Ledere og medarbejdere med særligt ansvar har en gennemsnitlig timefortjeneste på 384,27 kr. For denne gruppe ligger lønningerne meget spredt. Den hyppigst forekommende timefortjeneste ligger ved 280 kr. Imidlertid er det kun 3,7 pct. af lønningerne, som ligger på dette niveau. For elever og unge er den gennemsnitlige timefortjeneste 97,20 kr. pr. time, mens den hyppigst forekommende fortjeneste er på 80 kr. (29,3 pct. af lønningerne). Medarbejderomkostningernes sammensætning Medarbejderomkostningernes sammensætning er vist i tabellen på næste side for de tre gennemgående lønmodtagergrupper og for forskellige ansættelsesvilkår. Det fremgår af disse gennemsnitstal, at den altovervejende del af virksomhedernes medarbejderomkostninger består af fortjeneste til lønmodtageren. Sammensætningen af lønmodtagernes fortjeneste varierer meget fra lønmodtagergruppe til lønmodtagergruppe. ALMINDELIGE LØNMODTAGERE ELEVER OG UNGE Andel af lønninger, procent 10 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Andel af lønninger, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Fortjeneste, kroner pr. time Fortjeneste, kroner pr. time Genebetalingerne blandt voksne varierer mellem 0,3 pct. af medarbejderomkostningerne for ledere samt medarbejdere med særligt ansvar og 3,8 pct. af medarbejderomkostningerne for arjuni 2011

11 LØN strukturstatistik Side 11 MedARBEJDeroMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING Alle lønmodtagere Ansættelsesvilkår/jobstatus Medarbejderomkostninger Øvrige medarbejderomkostninger heraf Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgs og SHbetalinger Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers pen- Direkte løn sionsbidrag... heraf Lønmodtagers pensionsbidrag Almindelige lønmodtagere Ledere og medarbejdere med særligt ansvar Voksne i alt Funktionærer Arbejdere Funktionærlignende Øvrige Elever og unge under 18 år Elever Unge under 18 år Alle kr. pr. time 249,33 6,69 6,46 236,19 6,59 31,28 1,12 4,14 18,48 174,29 10,15 394,48 9,06 1,15 384,27 6,38 46,90 10,74 10,93 26,28 281,52 20,75 270,38 7,03 5,69 257,66 6,56 33,54 2,52 5,12 19,61 189,83 11,69 309,64 7,34 2,80 299,50 6,60 37,17 4,73 6,60 22,12 221,52 14,85 230,13 6,71 8,65 214,77 6,52 29,83 0,24 3,61 17,04 157,35 8,45 234,12 6,63 8,64 218,85 4,56 27,20 0,63 2,62 20,62 162,52 7,15 229,06 6,74 8,66 213,67 7,05 30,53 0,14 3,88 16,08 155,97 8,80 92,40-8,25 3,45 97,20 2,55 11,59 0,07 0,57 3,44 78,96 1,78 97,27-18,42 1,72 113,97 4,21 12,74 0,13 0,99 5,56 90,30 2,90 87,19 2,61 5,30 79,28 0,77 10,36 0,01 0,11 1,17 66,84 0,59 259,07 6,06 5,55 247,46 6,30 32,15 2,36 4,83 18,58 182,79 11,06 bejdere i øvrigt. Betalinger i forbindelse med sygefravær mv. varierer mellem 1,7 pct. af fortjenesten for ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 3,3 pct. af fortjenesten for arbejdere i øvrigt. Målt i forhold til fortjenesten udgør ferie-, fritvalgs- og S/H-betalinger 14,3 pct. for arbejdere i øvrigt og 12,2 pct. for ledere og medarbejdere med særligt ansvar. Personalegoder (omfatter fri bil, kost og logi og multimedier) udgør 2,8 pct. for ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 0,5 pct. for almindelige lønmodtagere målt i forhold til fortjenesten. Uregelmæssige betalinger udgør 2,8 pct. af fortjenesten for ledere og medarbejdere med særligt ansvar, mens de udgør 1,2 pct. for funktionærlignende arbejdere. Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag for voksne varierer mellem 6,8 pct. af fortjenesten for ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 9,4 pct. for funktionærlignende arbejdere. Lønmodtagernes eget bidrag varierer mellem 3,3 pct. af fortjenesten for funktionærlignende arbejdere og 5,4 pct. for ledere og medarbejdere med særligt ansvar. Branche Den gennemsnitlige timefortjeneste for voksne er 272,82 kr. inden for fremstillingsvirksomhed, 258,10 kr. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 246,30 kr. inden for serviceprægede erhverv, jf. tabellen side 12. Inden for hovedbranchen fremstillingsvirksomhed ligger medicinalindustri med 349,36 kr. en del over gennemsnittet, mens træ- og papirindustri med 243,02 kr. ligger under. Inden for hovedbranchen serviceprægede erhverv ligger detailhandel food m.v. lavest med 176,38 kr. pr. time, mens It-virksomhed ligger højest med 385,53 kr. pr. time. Hovedarbejdsfunktion Den gennemsnitlige timefortjeneste opgjort på nye hovedarbejdsfunktioner (DISCO-08) er størst for ledelsesarbejde på højt niveau med 450,97 kr. og mindst for salgs- og servicearbejde med 187,64 kr., jf. side 13. I DISCO-08 opgørelsen er fortjenesten for ledelsesarbejde på højt niveau og højt kvalifikationsniveau lavere end i DISCO-04 som følge af populationsforskydninger, jf. kapitlet om statistikkens population. Uddannelse Statistikkens uddannelsesafsnit er baseret på uddannelsesoplysninger indhentet fra Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Timefortjenesten stiger markant med uddannelsensniveauet, jf. side 14. Lønmodtagere med grundskole- og gymnasielle uddannelser har i gennemsnit en timefortjeneste på 193,03 kr., mens lønmodtagere med en lang videregående uddannelse i gennemsnit har en timefortjeneste på 419,45 kr. Regionale lønforskelle Den gennemsnitlige timefortjeneste ligger væsentligt over landsgennemsnittet i Region Hovedstaden og under gennemsnittet i resten af landet, jf. figuren side 14.

12 LØN strukturstatistik Side 12 Medarbejderomkostningernes SAMMENSÆTNING voksne Brancher Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri og forlagsvirksomhed Kemisk, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikfremstilling Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning m.v. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation Medarbejderomkostninger heraf Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger Personalegoder heraf Øvrige medarbejderomkostninger Uregelmæssige betalinger Direkte løn... heraf Arbejdsgivers pensionsbidrag Lønmodtagers pensionsbidrag Kr. pr. time 288,23 8,44 6,98 272,82 8,19 36,03 2,51 5,58 20,70 199,40 13,74 275,88 9,63 11,38 254,87 8,79 35,66 2,34 2,99 20,36 184,51 12,05 274,22 9,48 8,37 256,38 8,32 38,60 1,31 2,21 19,19 186,54 11,38 277,11 9,75 13,61 253,76 9,13 33,48 3,10 3,57 21,23 183,02 12,55 257,94 7,16 2,43 248,35 7,51 32,31 3,97 3,98 15,66 184,97 13,59 258,07 7,05 8,00 243,02 8,34 32,60 2,01 2,04 18,59 179,32 11,56 312,50 8,93 3,50 300,06 7,32 38,51 4,12 4,65 21,40 223,74 15,80 316,00 8,56 6,72 300,72 8,05 38,37 2,95 8,56 24,64 217,49 15,43 327,40 9,57 7,06 310,77 7,53 39,02 3,50 11,26 25,38 222,84 14,95 360,57 9,28 1,94 349,36 7,94 42,33 2,88 5,19 31,10 260,01 18,67 288,70 7,39 8,30 273,01 8,54 36,26 2,50 7,56 21,48 196,23 14,57 269,17 9,11 10,19 249,86 6,57 34,26 2,60 3,43 19,60 183,31 12,90 268,07 7,49 7,13 253,45 7,84 34,26 2,39 3,78 18,81 186,09 12,30 293,22 8,17 4,92 280,14 8,04 36,03 2,11 6,69 19,96 206,83 14,82 295,59 7,92 2,79 284,88 7,80 36,27 2,47 5,53 18,74 213,80 15,84 292,05 8,29 5,98 277,78 8,16 35,91 1,93 7,26 20,56 203,36 14,31 281,64 9,95 6,16 265,53 11,47 35,46 1,48 4,23 20,08 192,56 12,49 299,34 7,93 6,95 284,46 8,28 37,54 2,74 9,28 22,80 203,11 13,85 283,07 5,64 7,18 270,26 8,34 35,93 2,94 11,27 19,84 191,30 13,71 338,53 13,43 6,41 318,69 8,16 41,40 2,26 4,52 29,95 231,57 14,20 270,11 7,99 4,01 258,10 6,40 35,85 2,41 8,07 19,31 185,84 12,02 266,45 8,29 3,32 254,84 6,22 35,25 2,21 8,49 18,95 183,51 11,78 281,33 7,08 6,14 268,11 6,94 37,69 3,01 6,78 20,41 193,01 12,78 257,27 5,79 5,17 246,30 5,46 31,19 2,55 4,09 18,85 183,59 10,15 268,01 7,93 1,79 258,29 6,75 33,40 4,45 2,48 18,21 192,91 11,86 296,16 6,97 2,57 286,62 6,08 35,68 6,50 5,93 21,05 210,37 14,27 283,81 4,63 2,21 276,97 5,69 34,23 5,82 5,77 20,16 204,23 13,24 328,80 9,12 2,90 316,78 6,84 39,12 6,19 10,58 23,60 228,49 16,16 283,49 7,48 2,65 273,36 5,88 34,49 7,32 2,74 20,00 202,71 13,80 196,23 2,94 5,00 188,29 4,84 23,28 1,28 2,31 12,49 143,92 7,11 185,32 2,41 6,52 176,38 4,48 21,51 1,18 1,79 11,42 135,92 6,57 210,31 3,63 3,03 203,65 5,31 25,56 1,41 2,99 13,87 154,25 7,82 201,52 3,54 4,35 193,63 3,11 23,79 0,85 1,07 12,10 152,64 6,94 263,22 6,54 8,31 248,36 4,37 31,20 1,80 4,55 25,01 180,55 7,42 248,47 5,71 8,43 234,32 3,22 29,62 1,57 3,58 23,34 172,23 7,12 272,72 7,89 11,35 253,49 5,64 30,99 0,93 2,57 26,59 186,34 8,75 313,25 8,13 3,12 302,00 7,47 38,43 4,14 11,86 29,89 208,12 6,74

13 LØN strukturstatistik Side 13 Medarbejderomkostningernes SAMMENSÆTNING voksne Brancher Forretningsservice It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniør virksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA Medarbejderomkostninger heraf Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger Personalegoder heraf Øvrige medarbejderomkostninger Uregelmæssige betalinger Direkte løn... heraf Arbejdsgivers pensionsbidrag Lønmodtagers pensionsbidrag Kr. pr. time 284,16 5,76 3,45 274,95 6,36 35,26 2,36 5,17 17,63 207,63 13,24 393,55 7,06 0,96 385,53 17,30 49,22 2,88 7,92 31,40 276,39 19,53 286,41 8,51 2,41 275,50 6,29 35,01 4,26 2,80 17,26 209,63 13,55 340,90 7,90 0,55 332,45 7,80 41,16 3,37 12,88 12,62 251,91 19,20 356,22 6,53 1,35 348,35 5,66 43,49 3,57 8,22 25,38 261,75 19,93 202,95 3,55 7,41 191,99 1,38 24,88 0,27 0,98 7,65 156,83 4,69 207,78 3,97 5,61 198,19 3,63 26,71 1,29 1,63 13,56 151,23 7,74 251,47 7,84 7,77 235,87 7,14 31,75 1,18 2,85 17,10 175,48 10,12 270,38 7,03 5,69 257,66 6,56 33,54 2,52 5,12 19,61 189,83 11,69 Hovedarbejdsfunktioner (DISco-08) Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 461,14 9,42 0,75 450,97 6,39 54,51 16,89 14,14 29,18 327,30 24,59 377,18 8,33 1,58 367,27 9,20 45,49 3,71 10,29 26,07 271,69 20,96 305,64 7,92 2,40 295,33 6,47 36,69 4,77 5,74 23,16 217,95 13,80 230,75 6,49 3,16 221,11 4,21 27,94 0,89 2,70 19,73 165,23 7,12 198,31 4,22 6,45 187,64 4,43 23,61 1,09 1,69 12,78 143,86 6,92 227,33 6,77 5,90 214,66 9,00 30,74 0,65 1,21 16,95 156,07 8,44 259,74 7,72 6,61 245,41 8,09 34,22 0,55 6,03 19,52 176,89 11,07 239,15 7,34 12,38 219,42 7,83 30,85 0,17 3,05 17,98 159,37 9,56 214,58 6,02 7,17 201,39 5,49 28,02 0,27 3,11 15,01 149,31 8,04 Hovedarbejdsfunktioner (disco-04) Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri m.v. Håndværkspræget arbejde Process- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde 474,11 9,68 0,71 463,73 6,56 55,98 17,98 15,22 29,82 335,49 25,01 393,01 8,63 1,17 383,21 9,33 47,32 4,00 11,42 26,14 283,86 22,69 312,34 7,98 2,34 302,02 6,57 37,48 5,19 6,13 23,60 222,45 14,37 230,61 6,27 3,08 221,27 4,15 27,93 0,96 2,67 19,66 165,47 7,13 190,35 3,92 7,03 179,39 4,32 22,66 0,37 1,41 12,02 138,47 6,42 228,23 6,70 5,56 215,98 9,03 31,00 0,66 1,28 17,00 156,98 8,45 260,43 7,73 6,58 246,11 8,01 34,39 0,58 6,16 19,57 177,28 11,08 239,47 7,43 12,19 219,84 8,03 30,76 0,17 2,97 18,02 159,72 9,61 212,58 5,90 7,03 199,65 5,33 27,88 0,26 2,99 14,82 148,20 7,90 regionalt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 293,96 7,09 5,14 281,73 6,72 35,74 3,15 6,25 21,87 207,23 12,48 252,66 7,04 6,34 239,29 6,38 31,71 2,04 4,05 18,20 176,61 10,13 262,43 7,14 6,37 248,92 6,60 32,76 2,31 5,20 18,70 183,03 11,62 262,69 6,73 5,61 250,35 6,52 32,87 2,41 4,40 18,79 185,01 11,77 248,43 7,35 5,36 235,72 6,18 31,68 1,65 4,09 17,80 173,99 10,50

14 LØN strukturstatistik Side 14 voksne uddannelse Grundskole- og gymnasiale uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Medarbej- heraf deromkost- ninger Øvrige med- Gene- Fortjeneste heraf arbejderom- kostninger genetillæg Løn under Ferie-, Personale Uregel- Arbejdsgi- Direkte løn... heraf tillæg ekskl. sygefravær fritvalgs- og goder mæssige vers pensionsbidrag Lønmodta- mv. SH- betalinger betalinger gers pensionsbidrag Kr. pr. time 204,52 4,83 6,66 193,03 4,48 24,83 1,04 2,10 12,12 148,19 6,27 235,84 6,84 8,26 220,73 6,48 29,68 0,93 3,57 18,38 161,43 8,92 261,50 7,14 5,48 248,89 6,76 32,82 2,26 4,47 19,49 182,80 11,09 300,57 7,69 2,91 289,97 6,49 36,42 4,35 5,88 22,19 214,22 14,12 370,20 8,27 2,85 359,08 7,11 44,23 6,36 9,41 24,99 265,80 20,20 429,00 8,39 1,16 419,45 8,43 51,68 6,96 15,51 28,78 305,87 23,81 REGIONALE LØNFORSKELLE, VOKSNE LØNMODTAGERE Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit, fortjeneste pr. time -8,5 Lønforskellene varierer fra et niveau på 8,5 pct. under landsgennemsnittet i Region Nordjylland til et niveau på 9,3 pct. over landsgennemsnittet i Region Hovedstaden. De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og en deraf følgende forskellig sammensætning af arbejdsstyrken. Betragtes lønforskellene inden for de enkelte hovedarbejdsfunktioner, er der imidlertid fortsat betydelige forskelle regionerne imellem. Erhvervserfaring Fortjenesten stiger i takt med, at lønmodtagerne opnår større viden, erfaring og produktivitet. Dette ses tydeligst, når fortjenesten til lønmodtagere med 0-4 års henholdsvis 5-9 og års erhvervserfaring sammenlignes, jf. figuren nedenfor. Samtidig stiger lønnen mest markant for lønmodtagere med kort erhvervserfaring. Farverne i figuren illusterer lønspredningen. Den mørkegrå del af søjlerne illustrerer hvad halvdelen af lønmodtagernes fortjeneste er, hvor den røde streg angiver medianen, som er den maksimale fortjeneste for den halvdel, som har det laveste niveau. Den lyseglå del af søjlerne udvider fordelingen, så variationen i fortjenesten kan ses for 90 pct. af lønmodtagerne. ERHVERVSERFARING -2,8-3,4-7,1 9,3 Fortjeneste, kroner pr. time Erhvervserfaring, år

15 LØN strukturstatistik Side 15 Eksempelvis har lønmodtagere med 0-4 års erhvervserfaring en medianfortjeneste på 156,88 kr. og halvdelen har en fortjeneste mellem 131,84 kr. og 208,74 kr. Udvides intervallet til at dække 90 pct. af lønmodtagerne, så varierer fortjenesten mellem 120,57 kr. og 296,65 kr. Udover at medianfortjenesten stiger med de første 20 års erhvervserfaring, så øges variationen i fortjenesten indenfor erhvervserfaringsgrupperne også. Årsfortjeneste Med udgangspunkt i timefortjenesten kan lønmodtagernes helårsfortjeneste beregnes. Der beregnes to typer af helårsfortjeneste, fuldtids og faktisk. Fuldtids helårsfortjenesten er beregnet under forudsætning af, at alle lønmodtagere arbejder 37 timer om ugen i hele 2010 bortset fra ferie- og søgnehelligdage. Fuldtids helårsfortjenesten er derfor ikke påvirket af, at nogle har deltidsarbejde, mens andre har arbejde ud over 37 timer pr. uge. Der tages ligeledes ikke hensyn til dage, der er tabt som følge af sygefravær, arbejdskonflikter eller andet fravær. Helårsfortjenesten for forskellige lønmodtagergrupper og for forskellige arbejdsfunktioner fremgår af tabellerne nedenfor. Fordelingen for voksne fremgår af figurerne på side 16. Her ses det, at hver fjerde voksne lønmodtager har en fuldtids helårsfortjeneste over kr., mens en anden fjerdedel tjener mindre end kr. Medianen er kr., og den gennemsnitlige fuldtids helårsfortjeneste er kr. Tages der højde for deltidsarbejde, overarbejde, sygefravær mv. fås faktisk helårsfortjeneste. Fordelingen af faktisk helårsfortjeneste viser et noget andet billede end fordelingen af fuldtids helårsfortjenesten. Fordelingen synes ikke længere at være skåret af helårsfortjeneste fordelt på lønmodtagergrupper Alm. lønmodtagere Ledere og særligt ansvar Voksne i alt Funktionærer Arbejdere Funktionærlignende arbejdere Arbejdere i øvrigt Elever og unge Elever Unge Alle Fuldtids Faktisk Kr. pr. år Helårsfortjeneste fordelt på hovedarbejdsfunktioner DISCO-08 DISCO-04 Voksne Fuldtids Faktisk Fuldtids Faktisk Kr. pr. år Ledelsesarbejde på højt niveau Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og servicearbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv. Håndværkspræget arbejde Proces- og maskinoperatørarbejde Andet arbejde Anm.: Kun personer med mere end 10 timer pr. uge er med i beregningerne

16 LØN strukturstatistik Side 16 FULDTIDS HELÅRSFORTJENESTE FAKTISK HELÅRSFORTJENESTE Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL kr kr. forneden, da lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 37 timer alt andet lige har lavere årsfortjeneste end heltidsbeskæftigede. Det afspejler sig blandt andet i nedre kvartil, der udgør kr. mod som nævnt kr. i fordelingen af fuldtids helårsfortjenesten for voksne. Der er desuden flere med en høj faktisk helårsfortjeneste, idet hver fjerde voksen har en faktisk helårsfortjeneste over kr. Den gennemsnitlige faktiske helårsfortjeneste udgør kr., og medianen er kr. Øvrige medarbejderomkostninger Løndelen øvrige medarbejderomkostninger er sammensat af flere delelementer, jf. boksen til højre. I tabellen på side 17 er de øvrige medarbejderomkostninger for voksne opdelt på seks hovedelementer, nemlig beløb til og fra offentlige kasser, lovpligtige bidrag, aftalebestemte omkostninger, uddannelsesomkostninger, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale samt andre personaleomkostninger (se beskrivelse i boksen). For voksne under ét udgør øvrige medarbejderomkostninger 7,03 kr. pr. præsteret arbejdstime. Det ses, at den største del af de øvrige medarbejderomkostninger stammer fra udgifter til andre personaleomkostninger samt lovpligtige udgifter. Offentlige kasser yder netto 2,95 kr. i tilskud pr. præsteret arbejdstime. Forskellene i branchernes bidrag til lovpligtige omkostninger afspejler bl.a. forskellene i bidragene til arbejdsulykke/arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring bl.a. Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring, AES. Det højere bidrag til offentlige kasser fra virksomheder inden for persontransport samt inden for andre serviceprægede erhverv vedrører fortrinsvis lønsumsafgift. Lovpligtige omkostninger og uddannelsesomkostninger er øget i 2010 i forhold til Dette afspejler bl.a., at ATP-finansieringsøvrige Medarbejderomkostninger Offentlige kasser Beløb til offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AER. Beløbet fra offentlige kasser dækker over kursusgodtgørelser, løntilskud og refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Lovpligtige omkostninger Lovpligtige omkostninger er arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring, ATP-finansieringsbidrag samt bidrag til og refusioner fra barselsfonde. Aftalebestemte omkostninger De aftalebestemte omkostninger er bidrag til og refusioner fra sociale- og uddannelsesfonde samt eventuelle gruppelivsforsikringer, der indgår i de enkelte overenskomster. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter alene omkostninger til eksterne kurser, eksterne undervisere og materialeforbrug ved interne kurser, og således ikke løn til interne undervisere, intern oplæring mv. Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (tidligere en del af andre personaleomkostninger). Andre personaleomkostninger Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer.

17 LØN strukturstatistik Side 17 bidraget og bidraget til barselsfonde steg, bl.a. som følge af at der var bidragsfrie perioder i 2009 i enkelte barselsfonde. Andre personaleomkostninger samt bidrag og refusioner fra offentlige kasser faldt, bl.a. som følge af, at refusioner i forbindelse med udgifter til løn under sygdom, barsel mv. faldt. De aftalebestemte bidrag og refusioner er stort set uændrede i forhold til sammensætning af øvrige medarbejdsomkostninger Voksne Offentlige kasser Aftalebestemte Uddannelse Fratrædelsesgodtgørelse- og ninger Andre omkost- Indbetalt Refusion Lovpligtige Indbetalt Refusion jubilæumsgratiale I alt kr. pr. time Slagterier Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri og forlagsvirksomhed Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Fremstilling af transportmidler Anden fremstillingsvirksomhed Forsyning m.v. Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. Bygningsinstallation Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Deatilhandel food m.v. Detailhandel nonfood Hotel- og restaurationsvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniør virksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformidling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Alle 1,25 1,12 1,24 1,21 1,32 1,33 1,27 1,34 1,11 1,24 1,15 1,13 1,43 1,19 1,46 1,22 1,07 1,11 1,56 1,29 1,28 1,58 1,34 1,23 1,45 5,46 1,88 1,48 1,14 0,99 1,55 1,08 1,32 4,87 1,73 2,65 3,92 2,78 4,00 3,04 3,50 2,18 4,45 3,51 3,28 4,72 4,06 3,52 4,47 3,09 2,65 2,63 2,85 6,00 3,05 3,95 6,76 6,60 4,29 6,35 4,11 6,79 1,59 2,67 3,90 4,17 1,34 5,20 3,57 4,68 3,56 2,88 2,27 2,86 2,14 1,69 1,73 2,29 3,07 2,69 1,69 2,16 3,58 2,77 0,55 3,57 3,18 2,11 2,10 1,99 2,00 1,75 1,67 1,69 3,72 2,76 0,87 1,06 1,59 1,24 0,72 1,25 2,42 2,60 2,44 1,02 0,70 0,53 1,19 0,70 0,79 0,50 0,85 0,72 0,79 0,68 0,63 0,48 0,83 1,28 0,68 0,54 0,60 0,67 0,62 0,77 0,65 0,40 0,43 0,48 0,45 1,78 0,25 0,42 0,19 0,63 0,32 0,59 0,45 0,68 0,05 0,07 0,32 0,38 0,08 0,08 0,04 0,02 0,15 0,11 0,00 0,02 0,00 0,28 0,03 0,06 0,09 0,08 0,12 0,05 0,02 0,00 0,08 0,06 0,13 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,15 0,04 0,07 0,89 1,61 0,93 0,78 2,24 3,31 0,58 1,09 1,18 0,80 2,24 1,97 1,06 0,80 3,38 1,07 1,17 2,21 1,42 2,63 1,75 1,61 1,76 0,99 1,54 0,66 3,24 2,32 1,25 0,66 1,93 0,39 1,04 1,02 1,59 0,76 1,01 0,71 0,63 1,07 1,04 0,82 1,88 0,59 0,61 0,78 1,44 3,86 0,71 2,03 0,23 0,27 0,39 0,76 0,86 1,18 0,15 0,21 0,13 0,60 0,48 2,01 1,87 0,47 0,50 0,93 0,05 0,24 0,29 0,73 4,70 6,41 4,56 4,74 4,58 4,98 6,59 4,41 6,11 4,75 6,11 5,02 3,06 4,09 7,86 4,23 3,57 4,44 4,24 4,85 4,46 3,42 4,93 3,42 4,41 2,22 5,14 1,67 6,33 8,23 4,95 1,82 3,72 2,22 4,61 9,48 9,75 7,16 7,05 8,93 9,57 9,28 7,39 9,11 7,49 7,92 8,29 9,95 5,64 13,43 8,29 7,08 7,93 4,63 9,12 7,48 2,41 3,63 3,54 5,71 7,89 8,13 7,06 8,51 7,90 6,53 3,55 3,97 7,84 7,03

18 strukturstatistik 2010 Udviklingen fra 2009 til 2010 Alle voksne Den gennemsnitlige timefortjeneste steg fra 2009 til 2010 med 2,7 pct. for voksne, jf. figuren til højre samt tabellen på næste side. Lønudviklingen ifølge StrukturStatistikken afspejler dels er for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2009 og 2010 og dels populationsforskydninger, jf. afsnit om metode på side 22. Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg pr. time steg med 2,8 pct. fra 2009 til Stigningen i medarbejderomkostningerne var større end stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at ATP finansieringsbidraget og omkostningerne til uddannelse steg. Læs mere om øvrige medarbejderomkostninger i afsnittet på side 16. Individuelle stigningstakter Lønudviklingen varierer meget fra den ene lønmodtager til den anden, jf. figuren til højre med individuelle stigninger for identiske personer. En fjerdedel af lønmodtagerne havde således stigninger på -0,7 pct. eller derunder (nedre kvartil), mens en anden fjerdel havde stigninger på 6,6 pct. eller mere (øvre kvartil). Den hyppigste stigning i fortjenesten var 1 pct. Fire stigningstakter I de detaljerede tabeller (jf. tabelafsnittene) vises fire stigningstakter for gennemsnitslønnen for den enkelte arbejdsfunktion eller uddannelse, hvor antallet af ansættelsesforhold tillader det. Tilsvarende vises fire stigningstakter for medianlønnen. I tabellen på næste side er de fire stigningstakter i gennemsnitslønnen vist for alle voksne på DA-området. Der vises to stigningstakter pr. time for alle tid- og fastlønnede under ét. Ændringen i direkte løn inkl. pension m.v. var 3,1 pct. i 2010 og dermed højere end en i fortjenesten på 2,7 pct. I de detaljerede tabelafsnit er det normalt, at fortjenesten og den direkte løn inkl. pension m.v. ikke stiger lige meget. Eventuelle forskelle mellem de to stigningstakter beror på, at de er beregnet for to forskellige lønbegreber. Fortjeneste medregner alle betalinger til lønmodtageren, bortset fra genebetalinger. Direkte løn inkl. pension m.v. medregner derimod kun en del af betalingerne til lønmodtageren. Forskellen mellem de to 5,0 4,7 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 2, ALLE VOKSNE pr. time, procent 98 Fortjeneste INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKSTER Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL Medarbejderomkostninger ØVRE KVARTIL i fortjenste ekskl. gene, pr. time, procent

19 strukturstatistik Side 19 stigninger kan henføres til enten løn under sygdom mv. og/eller ferie-, fritvalg- og søgnehelligdagsbetaling. Ud over de to nævnte stigningstakter vises endvidere udviklingen i fortjenesten pr. måned for alle tid- og fastlønnede samt for fastlønnede alene. Her medregnes ligesom i opgørelsen af fortjenesten pr. time alle betalinger til lønmodtageren, bortset fra genebetalinger. Modsat opgørelsen pr. time påvirkes stigningstakterne opgjort pr. måned ikke af er i fraværssamt ferie-, fritvalgs- og søgnehelligdagsbetalinger. I 2010 steg fortjenesten pr. måned i forhold til 2009 med gennemsnitligt 3,1 pct. for alle tid- og fastlønnede. Opgjort kun for fastlønnede udgør stigningen i fortjenesten ekskl. genetillæg pr. måned 3,4 pct. i Detaljerede opdelinger Af tabellen nedenfor fremgår det, at timefortjenesten steg fra 2009 til 2010 med 3,3 pct. for funktionærer og med 1,3 pct. for arbejdere. Virksomhedernes medarbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg fra 2009 til 2010 med hhv. 3,4 pct. og 1,3 pct. for funktionærer og arbejere, mens en i virksomhedernes medarbejdsomkostninger for arbejdere og funktionærer under ét var 2,8 pct., som det fremgår af tabellen nederst på siden. I tabellen på næste sider er lønudviklingen i fortjenesten ekskl. genetillæg pr. time fra 2009 til 2010 for voksne vist pr. branche, hovedarbejdsfunktion og region. I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2009 til 2010 med 2,7 pct. for voksne. Heraf de gennemgående stigningstakter, gennemsnit, voksne, pct. 2010, alle tid- og fastlønnede Fortjeneste 2,7 Direkte løn inkl. pension m.v. 3,1, tid- og fastlønnede, fortj. 3,1, fastlønnede, fortjeneste 3,4 udgjorde stigningen i uregelmæssige betalinger 0,2 pct. point af stigningstakten, mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,4 pct. point. Pensionsbetalinger faldt samlet i forhold til 2009 og bidrog på den måde til at reducere stigningen i fortjenesten med 0,2 pct. point. Betalinger under sygdom m.v. var uændret i forhold til 2009 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten. Som følge af multimedieskatten indgår personalegoder ikke i beregningen af stigningstakten mellem 2009 og 2010 jf. afsnittet om nyheder og særlige forhold. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 0,3 pct. point lavere i 2010 i forhold til 2009, jf. tabellen side 19. Stigningstakterne varierer betydeligt mellem brancher og mellem hovedarbejdsfunktioner. Som det er anført i metodebeskrivelsen på side 20, afspejles er i populationens sammensætning i stigningstakterne. I nogle tilfælde kan er i sammensætningen påvirke stigningstakterne så markant, at den målte årlig pr. time i lønmodtagernes fortjeneste, procent voksne Funktionærer Arbejdere Alle ,7 2,8 4,0 3,9 4,8 3,8 4,0 4,1 3,5 2,9 3,8 3,7 3,6 4,2 2,3 3,3 3,7 3,9 3,7 3,9 4,2 3,4 4,0 4,0 3,3 2,8 3,4 3,5 4,4 4,2 2,9 1,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,8 3,6 4,2 4,2 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,6 3,0 2,7 pr. time i virksomhedernes medarbejderomkostninger, procent voksne Funktionærer Arbejdere Alle ,7 2,6 4,2 4,1 4,6 3,8 4,1 4,3 3,7 2,8 3,9 3,6 3,6 4,2 2,2 3,4 3,6 3,7 4,0 3,9 4,1 3,9 4,2 4,4 3,5 2,6 3,5 3,4 4,5 4,2 2,2 1,3 3,6 3,5 4,2 4,1 4,7 3,9 4,3 4,5 3,9 2,6 3,7 3,6 4,1 4,5 2,7 2,8

20 strukturstatistik Side 20 Den årlige lønudvikling fortjeneste pr. time, voksne Brancher Fremstillingsvirksomhed Nærings- og nydelsesmiddelindustri Slagterier Øvrige nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri Kemisk-, gummi- og plastindustri Kemisk industri Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Maskin- og elektronikindustri Elektronikfremstilling Maskinfremstilling Transportmiddelindustri Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af møbler, legetøj m.v. Forsyning m.v. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinstallation Bygningsinstallation Serviceprægede erhverv Bilhandel og -værksteder m.v. Engroshandel Engroshandel med fødevarer m.v. Engroshandel med it m.v. Øvrig engroshandel Detailhandel Detailhandel food m.v. Detailhandel nonfood m.v. Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Godstransport Persontransport Telekommunikation Forretningsservice mv. It virksomhed Finansiel service m.v. Liberale erhverv Ingeniørvirksomhed m.v. Vikarbureauer og arbejdsformideling Operationel service Andre serviceprægede erhverv Hele DA Procent 4,2 2,9 3,5 3,5 4,6 4,6 3,8 3,2 3,4 3,6 3,3 2,5 4,6 4,1 3,3 1,2 4,2 3,4 0,5 4,0 3,3 1,8 3,7 2,2 4,3 3,6 5,4 5,7 4,4 3,7 3,6 1,7 3,0 3,2 5,1 3,9 3,0 1,9 3,3 2,3 2,7 3,5 3,3 2,6 3,1-0,2 5,7 3,8 4,7 3,6 4,2 4,9 3,9 4,5 5,1 4,1 2,8 3,6 1,8 7,8 4,9 3,1 1,7 3,8 3,2 3,5 4,2 4,0 3,7 3,9 2,8 3,5 2,8 2,8 3,7 4,3 4,3 4,0 2,5 5,2 2,6 3,5 3,6 4,8 5,3 3,6 5,2 5,0 3,2 6,0 5,4 3,8 4,8 2,8 3,0 2,8 3,1 3,6 3,5 3,1 1,5 3,7 3,8 3,6 5,2 6,7 5,5 4,2 4,2 5,9 4,2 4,1 2,1 3,5 5,7 3,3 2,3 3,8 4,7 4,6 4,0 1,8 1,1 3,8 1,4 0,8 4,7 2,6 1,8 3,2 2,7 3,7 3,3 3,2 4,7 2,6 2,9 4,3 2,9 2,1 3,2 3,1 3,5 3,0 2,5 4,7 2,6 4,0 4,3 2,3 5,7 4,5 2,0 2,5 4,9 3,2 4,1 2,5 2,9 3,9 3,4 4,4 4,1 2,8 2,8 4,3 2,8 2,8 3,2 3,0 2,5 2,9 3,8 4,0 3,3 3,0 3,0 4,3 0,8 3,3 2,4 3,7 2,9 3,3 4,6 2,4 3,2 5,9 2,7 4,0-1,2 0,8 2,4 3,5 2,6 1,9 5,1 2,7 3,9 3,7 3,0 5,2 2,6 4,0 7,9 1,5 3,3 4,5 1,7 1,1 4,7 2,9 2,9 3,3 2,5 2,6 4,3 2,3-0,1 3,9 2,6 2,0 4,2 2,8 2,7 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,6 3,0 2,7

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

Ændringer i strukturstatistikken hos DA

Ændringer i strukturstatistikken hos DA 11-0715 - poul - 28.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ændringer i strukturstatistikken hos DA En kort gennemgang af ændringerne i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistikker

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 8 0 8 5 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere