Vejledning. at lære at læse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. at lære at læse"

Transkript

1 at lære at læse Vejledning v/lektor, Jesper Kvist Mølgaard Partnerskabskonsulent VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling Pædagogik, Børn og Unge

2 Opdrag..! Ad1)Hvorfor vejledning Ad 2) Kompleksitetsstigning i opgaveudførelsen Ad3) Vejledningsteori. En læringsdiskussion Ad 3) Ny opgave ny viden, ny rolle, ny relation... Ad 4) Læsning og vejledning i skolens som organisation Ad 5) Læsning skal ledes også af ledelsen Ad 6) Læsevejleder og ledelse. Perspektiver på fremtidige samarbejdsrelationer og former Ad 7) strategi for forandring og handling Ad 8) præsentation af mulige fremtidige Arbejdsspørgsmål

3 En læsevejleders udfordring! Læsning + Vejledning

4 Vejlednings-Historik Bologna erklæring Bologna proces Livslang læring 2000 Vejledning 2000 Skolepakken 2006 PISA Faglig vejledning Pædagogisk vejledning Regeringsgrundlaget (gammelt/nyt) Særlig fokus: flere ressourcepersoner i skolen

5 Læseundervisning læring Kontekst A 2 1 Læse underviser elev

6 Læsevejledning læringens kompleksitetsstigning Kontekst B Vejledning Læse vejleder Læseunderviser elev

7 Hvad vil det sige at Vejlede? Tron Inglar, 1999 Rådgivning Formidling/overførelse af vejlederens Kundskab, Erfaring og Holdninger. Vejledning Vejledning som tager udgangspunkt i den som vejledes (forudsætning) Vejledning: Fokus på den vejledtes forudsætninger og de mål som den vejledte og vejleder har...hvad vejlederens opgave består i: At hjælpe den enkelte i at trække forbindelseslinierne mellem værdier, teoretisk kundskab og egne erfaringer ud til den praktiske hverdag, ikke som generelt fænomen, men i tilknytning til den enkelte tænkning om og handling i en konkret situation. Lauvås & Handal (1990) Undervisning/Rådgivning Læringsaktiviteter/vejledning Produkt Proces Passiv/rescepsiv Aktiv/Aktør

8 Vejledning og relation. Pædagogikkens forandringspotentiale at gøre didaktik, metodisk tænkning og analyse til en selvfølgelig del af den professionelle identitet. Relationskompetence; at relatere sig til en anden fordre evnen til at relatere til sig selv

9 Læsevejledning læringens kompleksitetsstigning Kontekst B Vejledning elev Læse vejleder Læseunderviser elev 1 elev

10 Det løsningsorienterede paradigme (Rådgivning som svar) Retter sig mod hjælpe-systemet, med appel om at de må gøre noget her-ognu. Benytter sig af automatiseret tænkning og automatiserede handlinger. Fokus retter sig mod det der er synligt og har karakter af symptomlettelse, aflastning eller tilpasning. Det udviklingsorienterede paradigme (Vejledning som svar) indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på. intentionen er udvikling og forandring af praksis. indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på.

11 Gruppe-øvelse Historien om Abigale Abigale er forelsket i Tom, som bor på den anden side af floden. Alle broer over floden er blevet ødelagt pga. en voldsom oversvømmelse. Ligeledes er det gået ud over stort set alle både. Der er dog en enkelt båd tilbage, der ejes af Sindbad. Abigale spørger Sindbad, om han vil sejle hende over til den anden side. Sindbad indvilliger, men som modydelse forlanger han, at Abigale skal sove sammen med ham. Abigale er i syv sind og løber hen til sin Mor for at spørge, hvordan hun skal handle i den situation. Moren siger, at hun ikke vil blande sig i Abigales egne forhold. I desperation sover Abigale sammen med Sindbad, som efterfølgende sejler hende over på den anden side af floden. Abigale løber glad hen til Tom, omfavner ham og fortæller hvad der er sket. Tom skubber hende væk med en voldsom bevægelse, og Abigale løber bort. Ikke langt fra Toms hus møder Abigale Toms bedste ven, John. Hun fortæller ham alt, der er sket. John slår Tom for det, han har gjort, og sammen forlader de stedet sammen. 1) En Individuel forudsætning opgave (2 for min) at man kan skabe en praksisforandring er, at man er - Skriv hvem af historiens fem personer der handler mest forkert (1-5) #1:mest forkert 2) bevidst Gruppe-opgave om sin (10 fortolkningsramme. min) Hvilke grundantagelser/holdninger og - Fremlæg jeres værdier individuelle man tolkninger/diskuter lægger som baggrund det i gruppen for og sin opstil iagttagelse en fælles prioriteret liste 3) Skriv den fælles liste på tavlen

12 Grundlæggende antagelser Chris Argyris, 1976

13 Løsningsorienteret Udviklingsorienteret Vejledningsteori LÆR At Lære at Lære At Lære Om-læring

14 0. grads Læring responsspecificitet Knytte en handling, en respons til et signal, eller en stimuli. A - > B Kan beskrives som en vanebetinget refleks

15 Trail and Error 1. grads læring at lære At prøve sig frem uden at have fundet principperne. Stimuli, respons, betingning/belønning Værditilskrivning; oplevelser gøres til erfaringer Begyndende kontekstforståelse

16 2. grads læring lære at lære Når man igennem øvelse, betingning eller erfaringsdannelse kan genkende kontekster, har man bevæget sig fra 1. grads- til 2. grads læring Variation og improvisation in situi. Transformation af øvelse til erfaring tavs viden. Man bliver stadig bedre i kraft af, at man intuitivt har fattet principperne eller mønstrene, analogierne, i det at blive bedre.

17 Double bind 3. grads læring omlæring Ny kontekst / ny fortælling Nye regler/rammer Kreativitet (Nyhed + værdi)

18 Det løsningsorienterede paradigme (Rådgivning som svar) Retter sig mod hjælpe-systemet, med appel om at de må gøre noget her-ognu. Benytter sig af automatiseret tænkning og automatiserede handlinger. Fokus retter sig mod det der er synligt og har karakter af symptomlettelse, aflastning eller tilpasning. Det udviklingsorienterede paradigme (Vejledning som svar) indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på. intentionen er udvikling og forandring af praksis. indebærer at den automatiserede tænkning og de automatiserede handlinger underlægges udforskning med henblik på at udvikle nye og anderledes måder at tænke, forstå og handle på.

19 Hjælpesamtaler Fra vejvisning til vejsøgning Spørgsmål SUB - OBJ Relationstype SUB - SUB Intervision Mediation Coaching Konsultation Rådgivning Supervision/ Vejledning SUB - OBJ Svar Vej- visning Vej- Søgning Hermansen et.al, 2004, s

20 Pædagogiske retninger og vejledningsstrategier Adfærdsteoretisk holdning Humanistisk holdning Humanistisk holdning Kritisk holdning Pædagogisk retning Formidlingspræget pædagogik Procesorienteret pædagogisk Konfluent/gestaltori enteret pædagogik Kritisk pædagogik Vejledningsstrategi Formidlingspræget Rådgivning Procesorienteret Vejledning Lærerrolle Læreren Aktiv Læreren og eleverne aktiv Gestaltorienteret Vejledning Læreren katalysator Kritisk orienteret vejledning Eleverne aktive læreren vejleder Læringsfokus Formidling Dialog/erfaring Opdagelse Erfaring/Refleksion Elevrolle Kundskaber (k) Færdigheder (F) Holdning (H) Eleven som passiv/rescepsiv Objekt Eleven som aktiv/subjekt Overførsel af K,F,H Diskussion af K, F, H Det subjektive stærkt i fokus Elevens egen udvikling af K,F,H Rationale/logik Målrationalitet Kommunikativt Kommunikativt kritisk Social læring Social udvikling af K,F,H Grundtanke Traditionsbevarend e og effektiv Ligeværd og fælles udvikling Elevens udvikling Samfundsperspekti v, opposition Institutions-kultur Konserverende Trivsel, bevidstgørelse Individuel udvikling Kritisk organisation

21 Skolen som Organisation Huset De tre praksisdomæner Vurderingens domæne Refleksionens domæne Handlingens domæne

22 Sådan kan det se ud Vurderingens domæne Refleksion Diskussion Beslutning Refleksion over Pædagogisk strategi Refleksion over handling Refleksionens domæne Beslutning Planlægning Didaktisk drøftelse/ refleksion Forhandlingsrum (rammer vilkår) Handlingens domæne Produktion Refleksion i handling

23 Ressourcepersoner i Skolen som organisation Pædagogisk ledelse at lede Ressourcepersoner At vejlede At kunne udstikke Vision/Mission Pædagogisk og strategisk rum At kunne opbygge drøftelse, refleksion planlægge og evaluere Planlægningsrum K3 K2 At undervise undervisning At kunne Undervise Produktionsrum K1

24 Om kompetence niveauer K 1 At kunne gennemføre undervisning: Målrettet læring kommunikation, asymmetrisk kompetence & opdragelse K 2 K 3 At kunne opbygge undervisningsprogrammer, lokalt læreplansarbejde: undervisningsprogram, målovervejelse, planlægning, evaluering & kollegium At kunne udvikle didaktisk teori: kommunikation i og konstruktion af didaktisk teori Ressourcepersoner Vejledning

25 Didaktisk rationalitet Hvis der bliver etableret en komplementær og indre relation mellem at gennemføre undervisningen (K1), at opbygge undervisningsprogrammer (K2) og at levendegøre didaktisk teori (K3), udvikles skolen som en professionel, pædagogisk organisation. Didaktisk rationalitet, kompetencen til at kommunikere med og opbygge didaktisk teori (K3), bliver selve professionsgrundlaget Pædagogik og professionalitet, E.L. Dale. Klim 1998

26 Skolens som pædagogisk udviklende organisation Pædagogisk ledelse at lede Ressourcepersoner At vejlede Læse-vejledning At kunne udstikke Vision/Mission Pædagogisk og strategisk rum At kunne opbygge drøftelse, refleksion planlægge og evaluere Planlægningsrum K3 K2 At undervise Læse-undervisning At kunne Undervise Produktionsrum K1

27 Sæt kompetencerne i spil LEDELSE Forskellige kompetencer Kontekst-relation 2 Y Ressourcepersoner Læsevejleder AKT-vejleder Faglige vejleder IT vejleder Bibliotekar Ressourcecenter Specialcenter m.fl. Et udviklingspotentiale Kulturforandring Z X Undervisere Kontekst relation 1

28 Organisationsniveau Grundkontrakt Ressourceperson kontrakt-niveauer Fx vejleders opgave og funktion på organisationsniveau (kommunalt/institutionelt) Rammekontrakt Fx vejleders arbejdsform, kontaktmulighed, tid, prioriteringer etc. Proceskontrakt ift. den/de der søger konsulentstøtte Hvad er det vi skal arbejde med? Forventningsafstemning, procesplan, metode, arbejdsfordeling. Ledelse 28

29 Inspiration til Arbejdsspørgsmål? o o o o Hvilke fordele får vi ved at udarbejde klare beskrivelser af læsevejlederens funktion på skolen? Og hvilke ulemper? Hvordan stemmer de opgaver der er beskrevet i funktionsbeskrivelserne, og de opgaver som optager læsevejledernes arbejdstid i hverdagen, overens? Vurder hvad I eventuelt vil justere? Hvad skal der til for at skabe rum til og efterspørgsel på læsevejledning på skolen? Hvordan kan vi på vores skole gøre det (mere) synligt for lærerne hvad læsevejlederen kan bruges til?

30 inspiration til Arbejdsspørgsmål o I hvilke situationer vælger skolens læsevejleder at inddrage skoleledelsen i vanskelige vejledningsforløb? o Hvordan agerer skoleledelsen ud fra den viden som læsevejlederen formidler? o Hvordan formidler vi til skolens lærere at viden fra vejledningssituationer eventuelt videreformidles til skoleledelsen? o Hvad er skoleledelsens største udfordring i forhold til understøttelse af læsevejlederfunktionen. Hvilke ledelsesmæssige tiltag kan iværksættes i morgen?

31 Inspiration til fremtidige arbejdsspørgsmål? o Hvilke gevinster kan vi få ud af et styrket samarbejde mellem læsevejlederen og andre ressourcepersoner? o Hvilke ressourcepersoner samarbejder på skolen på nuværende tidspunkt? Hvordan relateres det til læsevejledning? o Kan/skal vi etablere andre relevante samarbejdsrelationer mellem læsevejledere og andre ressourcepersoner?

32 Karl Tomms spørgsmålstyper Lineære antagelser om sagen og udviklingsprocesser Lineære spørgsmål som en detektiv som prøver at opklare et sagsforhold Hvem gjorde hvad? Hvornår? Hvordan? Strategiske spørgsmål som en Dommer som prøver at korrigere: Skulle du ikke prøve at...? Hvorfor gør du ikke..? Orienterende hensigt Cirkulære spørgsmål som en forsker, som er i gang med at gøre en ny opdagelse. Hvad er mønstret, som forbinder? ej oprindelsesårsag. Spm om forskelle (tid, adfærd, følelser), perspektiver og om sammenhænge Påvirkende hensigt Refleksive spørgsmål som en arkitekt, der opmuntrer til at fokuspersonen mobiliserer egne ressourcer, udløser refleksiv aktivitet Hvis du skulle.., hvordan tror du så at..? Hvem af Jer er ville først opdage det, hvis sagen ændrede sig? Spm om fremtiden, scenarier, perspektiver Cirkulære antagelser om sagen og udviklingsprocesser 32

33 De 4 spørgsmålstyper Lineære spørgsmål - Hvad er problemet? - Hvad er det medarbejderne gør? - På hvilken måde er det problematisk for dig? - Hvad har du prøvet at gøre? Strategiske spørgsmål - Hvor længe må dette problem eksistere endnu? - Kunne det være en idé at tale med dem om hvilke helt konkrete ansvarsområder de er villige til at få? - Hvis du var mindre på banen, tror du så, at dine medarbejdere ville kunne tage mere ansvar? - Nu har du talt om nogle forskellige gode løsninger - hvad vil du helt konkret gå hjem og gøre? Cirkulære spørgsmål -Hvornår opstår dette problem i særlig grad? -Hvornår er problemet mindre fremtrædende? -Hvordan tror du at medarbejderne ser på problemet? - Hvad tror du er deres bevæggrunde til at handle som de gør? Hvordan tror du at din adfærd opleves af dem? - Hvis vi antager at deres handlinger giver mening for dem og ikke er udtryk for dovenskab: hvad tror du så, at de forsøger at kommunikere til dig? Refleksive spørgsmål -Hvad tror du at medarbejderne ville sige der skal til for at løse dette problem? - Lad os forestille os, at I har løst dette problem på en god måde - hvad ville kendetegne sådan en løsning? - Hvis dine medarbejdere begyndte at tage mere ansvar, hvad er det så for nogle handlinger du ville lægge mærke til at de gør? Hvad ville disse handlinger hjælpe dig til at kunne? 33

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N jemo@viauc.dk / 87551973 Opdrag..! Lær mere om-læring. TEKST-KONTEKST

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere