Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning"

Transkript

1 DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING Dette dokument har til formål at yde "brugervenlig" vejledning om anvendelsen af forordning (EF) nr. 764/ ("forordningen om gensidig anerkendelse" eller "forordningen) på byggevarer, der ikke er CE-mærkede. Vejledningen vil blive opdateret for at afspejle erfaringer og oplysninger fra medlemsstaterne, myndighederne og erhvervslivet. Definitionen af "byggevare" stammer fra forordningen om byggevarer (i det følgende "byggevareforordningen") 3 : Ifølge forordningens artikel 2, stk. 1, er en "byggevare" enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til bygværk". 2. RAMMEBESTEMMELSER FOR BYGGEVARER Byggevaredirektivet (89/106/EØF som ændret ved direktiv 1993/68/EØF og forordning (EF) nr. 1882/2003 "byggevaredirektivet") 4 erstattes af en ny forordning, 1 Denne vejledning er ikke retligt bindende. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af oplysningerne i denne publikation eller for eventuelle fejl, som den trods omhyggelig gennemarbejdning måtte indeholde.. Denne vejledning bør ikke være til hinder for en yderligere harmonisering af tekniske forskrifter, når det er hensigtsmæssigt, med henblik på at forbedre det indre markeds funktion. Denne vejledning afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning eller mening. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EFT L 218 af , s. 21). 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EFT L 88, s. 5-43). 4 Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EFT L 40 af , s. 12). Ændret ved Rådets direktiv 93/68/EEC af 22. juli 1993, EFT L 220 af , s. 1-22, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EUT L 284 af , s. 1).

3 byggevareforordningen 5. Denne forordning er allerede trådt i kraft. Artikel 3-28, artikel 36-38, artikel 56-63, artikel og bilag I, II, III og V finder dog først anvendelse fra 1. juli Under alle omstændigheder anses varer, som er bragt i omsætning efter byggevaredirektivet og før 1. juli 2013, for at være i overensstemmelse med byggevareforordningen Overgangsperioden (indtil 1. juli 2013) Alle "operative artikler" i den nye byggevareforordning (dvs. alt undtagen definitioner og artikler, der er nødvendige for gennemførelsen af de nye rammebestemmelser, dvs. notifikationer, stående byggeudvalg osv.), finder først anvendelse fra 1. juli Efter 1. juli 2013 Byggevareforordningen sigter mod at forbyde brug af modstridende nationale mærker for ydeevnedeklaration og sikre, at alle CE-mærkede varer frit kan bringes i omsætning i EØS uden yderligere prøvning. Efter 1. juli 2013 styrkes og forenkles de eksisterende rammebestemmelser efter nedenstående bestemmelsers ikrafttræden: grundlæggende krav til bygværker (artikel 3) ydeevneerklæring og CE-mærkning (artikel 4-10) erhvervsdrivendes forpligtelser (artikel 11-16) harmoniserede tekniske specifikationer (artikel 17-28) forenklede procedurer (artikel 36-38) markedsovervågning og beskyttelsesprocedurer (artikel 56-59) delegerede retsakter (artikel 60-63) og bilag I, II, III og V. Vedrørende gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse og forordningen om gensidig anerkendelse medfører hverken denne overgangsperiode eller de nye rammebestemmelser efter 1. juli 2013 nogen ændring i den generelle situation som beskrevet i denne vejledning. Med dette nye lovgivningsmæssige redskab præciseres begreberne i og brugen af CEmærkning, og der indføres forenklede procedurer, som reducerer omkostningerne for virksomhederne, især SMV. Med indførelsen af nye og strengere kriterier for nedsættelse af organer, der deltager i vurderingen og kontrollen af byggeprodukter, styrker byggevareforordningen også hele systemets troværdighed og pålidelighed. 5 Se fodnote 3.

4 3. HVILKE BYGGEVARER VIL FORTSAT VÆRE OMFATTET AF PRINCIPPET OM GENSIDIG ANERKENDELSE? Da alle byggevarer kan CE-mærkes under både byggevaredirektivet og byggevareforordningen, er den vigtige faktor i fastlæggelsen af, om en byggevare henhører under princippet om gensidig anerkendelse, hvorvidt den er CE-mærket eller ikke. Kun varer, hvorpå der ikke er anbragt CE-mærkning, henhører under dette princip og dets proceduremæssige følger. CE-mærkede byggevarer skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i byggevaredirektivet eller efter 1. juli 2013 byggevareforordningen. 4. DEN FRIE BEVÆGELIGHED FOR CE-MÆRKEDE VARER 4.1. Situationen under byggevaredirektivet I medfør af artikel 6, stk. 1, i byggevaredirektivet skal det være muligt at anvende en vare, hvorpå der er anbragt CE-mærkning (som tegn på, at den er i overensstemmelse med kravene til en harmoniseret standard) i hele EU uden yderligere prøvning eller krav. Målsætningen med standarderne under byggevaredirektivet er at tilvejebringe harmoniserede metoder og kriterier til vurdering af byggevarers ydeevne og ikke at harmonisere selve varerne eller indføre krav til deres ydeevne. Til forskel fra andre harmoniseringsdirektiver skal en byggevares overensstemmelse med en harmoniseret standard under byggevaredirektivet forstås som, at denne vares ydeevne skal vurderes i overensstemmelse med (ved at anvende) de metoder og kriterier, der er omfattet af den pågældende harmoniserede standard. En byggevares overensstemmelse med en harmoniseret standard kan derfor ikke fortolkes som en formodning om overensstemmelse med eventuelle lovkrav til brugen af den pågældende vare. En byggevare kan heller ikke betragtes som egnet til sit formål alene på grund af dens overensstemmelse med en harmoniseret standard, eftersom egnethed til et formål skal bestemmes efter en undersøgelse af varens ydeevne i henseende til netop de samme lovkrav, som ville være forskellige alt efter den specifikke anvendelse (som anført i betragtning ni og ti i direktivet). Alligevel kræver nogle medlemsstater fortsat national mærkning ud over CEmærkningen, hvilket strider mod det grundlæggende mål med et frit marked i byggevaredirektivet. De mange klager, som Kommissionens tjenestegrene har modtaget, tyder på, at de i stedet for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at få taget hensyn til deres eksisterende krav i de europæiske standardiseringsprocesser har anvendt et sæt nationale tekniske specifikationer, som kan betragtes som obligatoriske. Disse instrumenter indfører undertiden meget omfattende ex antegodkendelser og/eller specifikke nationale godkendelser for at få en effektiv markedsadgang for byggevarer, der allerede er CE-mærkede. Der er således fremsat yderligere krav til sådanne varer, ikke gennem midlerne i de europæiske harmoniserede standarder, men i stedet gennem disse nationale systemer, der skaber store hindringer for den frie bevægelighed for CE-mærkede varer. Medlemsstaterne kan skabe sikre byggevarer inden for rammerne og ved hjælp af det harmoniserede system, der er indført med byggevaredirektivet og de harmoniserede standarder, som ligger under det, i stedet for at ty til yderligere nationale mekanismer til at definere kravene til byggevarers ydeevne.

5 4.2. Situationen under byggevareforordningen Det bestemmes i byggevareforordningens artikel 8, stk. 2, at fabrikanter fra 1. juli 2013 ved at anbringe eller lade CE-mærkningen anbringe på en byggevare angiver, at de påtager sig ansvaret for denne byggevares overensstemmelse med den deklarerede ydeevne og for dens overholdelse af alle gældende krav i henhold til forordningen og anden EU-harmoniseringslovgivning. Under byggevareforordningen skal CEmærkningen således konsolidere sin rolle som den eneste mærkning, der angiver byggevarens overensstemmelse med den deklarerede ydevne og overholdelse af gældende krav i henhold til EU-harmoniseringslovgivningen. I byggevareforordningens artikel 56 til 59 fastlægges markedsovervågning og beskyttelsesprocedurer, hvis en byggevare ikke opfylder kravene i forordningen, udgør en risiko for sundheden og sikkerheden eller formelt ikke opfylder kravene. I tilfælde, hvor modtagermedlemsstaten kan have legitime grunde til at forbyde eller begrænse markedsføringen af byggevarer på sit område, selvom de markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, kan de nationale myndigheder henholde sig til EUFtraktatens artikel 36. I denne artikel anføres de årsager, medlemsstaterne kan påberåbe sig for at begrunde nationale foranstaltninger, der hindrer grænseoverskridende samhandel, herunder beskyttelse af menneskers og dyrs sikkerhed og sundhed og planters sundhed. Domstolen har fastlagt en snæver fortolkning af undtagelserne i EUF-traktatens artikel 36, der alle vedrører ikkeøkonomiske interesser. Desuden skal enhver foranstaltning respektere proportionalitetsprincippet og ikke "udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne" 6. Under alle omstændigheder ligger bevisbyrden med hensyn til at begrunde foranstaltninger, der vedtages under EUF-traktatens artikel 36, hos medlemsstaterne og ikke den erhvervsdrivende. 5. FORORDNINGEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE (EF) NR. 764/2008 Forordningen finder anvendelse på administrative afgørelser rettet mod erhvervsdrivende på grundlag af en teknisk forskrift i henseende til et ikke-harmoniseret produkt, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, hvis den direkte eller indirekte virkning af denne afgørelse er et forbud mod eller en ændring, supplerende prøvning eller tilbagetrækning af produktet (artikel 2, stk. 1). En myndighed, der agter at træffe en sådan afgørelse, skal opfylde forordningens procedurekrav. Forordningen finder anvendelse, når alle nedenstående betingelser er opfyldt: 5.1. Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et produkt, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat. Princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse, hvis et produkt uanset dets faktiske oprindelse (EU eller import fra et tredjeland) som lovligt markedsføres i en 6 Sag 34/79 Henn and Darby, Sml 1979, s. 3795, præmis 21, samt forenede sager C-1/90 og C-176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior and Publivía, Sml 1991 I, s 4151, præmis 20.

6 medlemsstat, bringes i omsætning i en anden medlemsstat. I henhold til dette princip kan medlemsstaterne principielt ikke forbyde salg på deres område af produkter, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, heller ikke selvom de er fremstillet efter forskellige tekniske forskrifter. Både faktiske og mulige afvisninger af gensidig anerkendelse er omfattet af forordningen. En medlemsstat, der agter at forbyde adgang til sit marked, skal følge proceduren i artikel 6. Produkter, der ikke tidligere er blevet markedsført i EU, er ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde. De skal overholde de tekniske forskrifter i den medlemsstat, hvor de bringes i omsætning for første gang i EU Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal vedrøre et produkt, der ikke er omfattet af harmoniseret EU-ret Forordningen gælder for det ikke-harmoniserede område i relation til produkter, for hvilke der enten ikke findes harmoniseringslove på EU-plan, eller for aspekter, der ikke er omfattet af delvis harmonisering (for byggevarer, se ovenstående pkt. 3) Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være rettet mod en erhvervsdrivende I henhold til artikel 2, stk. 1, finder forordningen anvendelse på administrative afgørelser rettet mod erhvervsdrivende (som det er hensigten at træffe) på grundlag af en teknisk forskrift vedrørende alle byggeprodukter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, hvis den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen er et forbud mod eller en ændring, supplerende prøvning eller tilbagetrækning som anført i punkt 5.5. Restriktive afgørelser truffet af en national myndighed rettet mod en fysisk eller juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende, henhører ikke under forordningens anvendelsesområde. En erhvervsdrivende som fastlagt i artikel 2, stk. 18, i byggevareforordningen er grundlæggende en person i forsyningskæden for det pågældende produkt, dvs. fabrikanten, importøren, distributøren eller den bemyndigede repræsentant. Med forbehold af EUF-traktatens artikel 36 er enhver restriktiv afgørelse truffet af kompetente myndigheder og rettet til en fysisk eller juridisk person, som ikke er erhvervsdrivende, således ikke omfattet af forordningen om gensidig anerkendelse Den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være baseret på en teknisk forskrift Forordningen om gensidig anerkendelse finder anvendelse på administrative afgørelser, der træffes, eller som det er hensigten at træffe på grundlag af en teknisk forskrift (artikel 2, stk. 2). I forordningen forstås ved en teknisk forskrift en lovbestemmelse eller administrativ bestemmelse i en medlemsstat: (a) som forbyder markedsføring af et produkt eller en produkttype på denne medlemsstats område, eller som det er obligatorisk at overholde, når et produkt eller en produkttype markedsføres på denne medlemsstats område, og

7 (b) som fastsætter følgende: kendetegn for det pågældende produkt eller den pågældende produkttype som f.eks. kvalitet, ydeevne, sikkerhed eller dimensioner, herunder krav til produktet eller produkttypen vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering, eller andre krav, som pålægges produktet eller produkttypen med det formål at beskytte forbrugerne eller miljøet, og som vedrører produktets livscyklus, efter at det er bragt i omsætning, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen, karakteren eller markedsføringen af produktet eller produkttypen Den direkte eller indirekte virkning af den administrative afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være en af følgende: (c) (d) (e) et forbud mod at bringe det pågældende produkt eller den pågældende produkttype i omsætning en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende produkt eller den pågældende produkttype, før produktet eller produkttypen kan bringes i omsætning eller forblive på markedet tilbagetrækning fra markedet af det pågældende produkt eller den pågældende produkttype. En sådan afgørelse (som det er hensigten at træffe) skal være i overensstemmelse med forordningens artikel 2, stk. 1. I lyset af Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den praktisk anvendelse af forordningen om anerkendelse 7 opfordres medlemsstaterne til i deres udkast til nationale tekniske forskrifter at indsende bestemmelser om gensidig anerkendelse for produkter, som er lovligt fremstillet og/eller markedsført i en anden EU-medlemsstat eller i Tyrkiet eller lovligt fremstillet i en EFTA-medlemsstat, der er kontraherende part til EØS-aftalen. 6. PROCEDURER FOR FORUDGÅENDE GODKENDELSE Erhvervsdrivende, der tidligere har markedsført deres produkter lovligt i en medlemsstat, som stiller andre tekniske krav, eller hvor der slet ikke stilles krav, kan få problemer, når de forsøger at indføre deres produkter i medlemsstater med strengere kontroller. 7 "Kommissionens fortolkningsmeddelelse Lettere adgang for varer til andre medlemsstaters marked: gensidig anerkendelse i praksis (2003/C 265/02) (EØS-relevant tekst)", EUT C 265/2 af , s I denne meddelelse opstilles fire standardmodeller for bestemmelser om gensidig anerkendelse, som medlemsstaterne opfordres til at vælge mellem.

8 Domstolen har bestemt 8, at det, så længe der ikke findes fuldt harmoniserede bestemmelser på EU-plan, er medlemsstaterne, der bestemmer, hvilket sikkerhedsniveau de ønsker i deres område, samtidig med at de skal tage hensyn til varernes frie bevægelighed i EU 9. Domstolen har også bestemt, at medlemsstaterne på grund af deres meget forskellige beskyttelsesgrad skal have en skønsmargen, og følgelig betyder den omstændighed, at en medlemsstat fastsætter mindre strenge bestemmelser end en anden medlemsstat ikke, at de sidstnævntes bestemmelser er uforholdsmæssige 10. EU-retten udelukker derfor principielt ikke medlemsstaterne fra at indføre hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis de vurderer, at dette er nødvendigt for at kontrollere og/eller begrænse markedsføringen af byggevarer. Medlemsstaterne indfører normalt disse foranstaltninger gennem procedurer for forudgående tilladelse, hvorefter medlemsstatens kompetente myndighed, før produktet eller produkttypen kan bringes i omsætning i denne medlemsstat eller en del deraf, skal give sin formelle godkendelse på grundlag af en ansøgning. Domstolen har dog flere gange konkluderet 11, at enhver national lovgivning, der indeholder krav om, at markedsføring af produkter først skal underkastes en procedure for forudgående godkendelse, begrænser varernes frie bevægelighed og rent faktisk udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion efter EUF-traktatens artikel 34. Sådanne nationale bestemmelser skal, for at være berettigede, være omfattet af en af undtagelserne i EUF-traktatens artikel 36 eller et af de uomgængeligt nødvendige hensyn, der er anerkendt i Domstolens praksis, og i begge tilfælde være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og dette må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet (forordningens betragtning 11). Domstolen har fastsat en række betingelser for, hvornår proceduren for forudgående tilladelse kan være berettiget: den skal være baseret på objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kendte kriterier, således at der sættes grænser for de nationale myndigheders skønsmæssige beføjelser, så disse ikke udøves vilkårligt, den bør ikke overlappe kontrol, som allerede er blevet gennemført som led i andre procedurer, enten i samme stat eller i en anden medlemsstat, 8 Domstolens dom (Store Afdeling) af 10. februar 2009, Kommissionen mod Italien, sag 110/05, Sml I, s Sag 50/83, Kommissionen mod Italien, Sml. 1984, s. 1633, præmis 12 og tilsvarende sag C-131/93 Kommissionen mod Tyskland, Sml I, s. 3303, præmis Se navnlig Domstolens dom af 5. februar 2004, Kommissionen mod Frankrig, sag 24/00, Sml I, s. 0000, præmis 65 og tilsvarende sag C-262/02 Kommissionen mod Frankrig, Sml I, s. 6569, prmæis 37 og sag C- 141/07 Kommissionen mod Tyskland, Sml I, s. 0000, præmis Domstolens dom af 22. januar 2002, Canal Satélite Digital SL, sag C-390/99, Sml I, s. 607, præmis 43, Domstolens dom af 10. november 2005, Kommissionen mod Portugal, sag C-432/03, Sml I, s. 9665, præmis 52 og Domstolens dom af 15. juli 2004, Nicolas Schreiber, C-443/02, Sml All ER (D) 276 (juli), præmis

9 en forudgående godkendelsesprocedure er kun nødvendig, hvis en efterfølgende kontrol anses for at ligge for sent til at garantere en reel virkning af denne og til at opfylde det mål, der forfølges, proceduren bør ikke pga. af omkostninger og tid afholde erhvervsdrivende fra at gennemføre deres forretningsplan Er en forudgående godkendelse en teknisk forskrift? Et krav om forudgående godkendelse af byggevarer, før de bringes i omsætning i en medlemsstat, falder uden for forordningens anvendelsesområde (forordningens betragtning 12). Et sådant krav er ikke i sig selv en teknisk forskrift efter forordningen, da der ikke fastlægges kendetegn for dette produkt eller denne produkttype. Enhver afgørelse om at udelukke eller fjerne byggevarer fra markedet, der alene er baseret på det forhold, at de ikke er forudgående godkendt, udgør ikke en afgørelse, der er omfattet af forordningen. Når der imidlertid indgives en ansøgning om en sådan obligatorisk forudgående godkendelse af et produkt, bør enhver afgørelse om at afvise ansøgningen, som det er hensigten at træffe på grundlag af en teknisk forskrift, træffes i overensstemmelse med forordningen, således at ansøgeren kan drage fordel af den proceduremæssige beskyttelse, som forordningen giver Procedurer for forudgående godkendelse og produkter, der allerede er prøvet i andre medlemsstater Krav om konkrete overensstemmelsesvurderinger, der er fastsat ved lov i en medlemsstat, må ikke betragtes som en teknisk forskrift, men som en procedure for forudgående godkendelse, jf. betragtning 11 og 12 i forordningen om gensidig anerkendelse. Det følger deraf, at tekniske forskrifter i denne forordnings forstand skal anvendes ved hjælp af en sådan procedure for forudgående godkendelse. Disse bestemmelser kan give mulighed for prøver, kontroller eller andre tekniske vurderinger, der foretages af testlaboratorier, som til gengæld skal give det relevante nationale administrative organ de nødvendige elementer til at kunne træffe en afgørelse i sagen. Inden for en given godkendelsesordning findes der ingen specifikke EUbestemmelser for evaluering af sager, hvor der er foretaget prøver i lande, der har foretaget samme eller tilsvarende prøver. Ifølge Domstolens restpraksis 12 skal national lovgivning i sådanne sager give mulighed for forenklede godkendelsesprocedurer, der: er let tilgængelige kan afsluttes inden for en rimelig frist, og et afslag skal kunne indbringes for domstolene. 12 Navnlig Domstolens dom af 5. februar 2004, Kommissionen mod Frankrig, sag 24/00, Sml I, s

10 Nationale myndigheder har udtrykkeligt ikke ret til at kræve tekniske eller kemiske analyser eller laboratorieforsøg udført, som i forvejen er foretaget i en anden medlemsstat, når myndighederne har adgang til resultaterne heraf eller på begæring kan få stillet dem til rådighed. Korrekt overholdelse af denne forpligtelse kræver en aktiv adfærd såvel hos det nationale organ, til hvilket en ansøgning om godkendelse af en vare eller om anerkendelse af ækvivalensen af en attest er blevet indgivet, som hos det godkendelsesorgan i en anden medlemsstat, der har udstedt en sådan attest. En sådan adfærd kræves desuden i givet fald også hos sidstnævnte organ, og det påhviler herved medlemsstaterne at sikre, at de kompetente godkendelsesorganer samarbejder med hinanden for at lette de procedurer, som skal følges for at få adgang til importmedlemsstatens nationale marked Produkter, der markedsføres for første gang, og produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat I byggevareforordningens artikel 2, stk. 16 og 17 sondres der klart mellem "gøre tilgængelig på markedet" og "bringe i omsætning" for byggevarer. "Gøre tilgængelig på markedet" betyder enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag, mens "bringe i omsætning" betyder første tilgængeliggørelse af en byggevare på EU-markedet. Med hensyn til tilgængeliggørelse på en medlemsstats marked af produkter, som er lovligt markedsført i en anden medlemsstat, svarer når der ikke foreligger fællesskabsretlig harmonisering en national bestemmelse, hvorefter de importerede produkter skal underkastes de samme kontroller som produkter, der markedsføres for første gang og forhåndsgodkendes, til en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, jf. EUF-traktatens artikel 34 TFEU 14. Med hensyn til første gang et produkt bringes i omsætning på EU-markedet, henvises til ovenstående punkt EVALUERINGSPROCEDURER OG ANMODNINGER OM OPLYSNINGER Når en kompetent myndighed underkaster et produkt en evaluering for at fastslå, om der skal træffes en administrativ afgørelse, kan medlemsstaten anmode de erhvervsdrivende om relevante oplysninger vedrørende produktets kendetegn (forordningens artikel 4). Anmodningen skal dog være proportional og ikke overlappe kontrol, der allerede er blevet gennemført som led i andre procedurer, enten i samme stat eller i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne kan ikke afvise certifikater eller prøvningsrapporter udstedt af et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er akkrediteret med henblik på den relevante type 13 Se Domstolens dom af 10. november 2005, Kommissionen mod Portugal, sag C-432/03, Sml I, s. 9665, præmis 46 og & 47, sag 272/80 Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten Sml. 1981, s. 3277, præmis 14, Brandsma, præmis 12. og sag Case C-400/96 Harpegnies, Sml I, s. 5121,præmis Se sag C-14/02 Atral mod Belgien, Sml I, s , præmis 62 og sag C-390/99 Canal Satélite Digital, Sml I, s. 607, præmis 12, 25 og 29.

11 overensstemmelsesvurderingsaktivitet i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, under henvisning til organets kompetence (forordningens artikel 5).

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) Side 1 af 34 BEK nr 688 af 17/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-06-2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 118 af 16/02/1998 BEK nr 1075 af 10/11/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 688 af 17/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1729-0519 Senere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II P7_TA-PROV(2011)0004 Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2011 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2008 KOM(2008) 311 endelig 2008/0098 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF HARMONISEREDE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere