Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie"

Transkript

1 Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID:

2 Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Tyskland Telefon: Ophavsretten for driftsvejledningen Ophavsretten til nærværende driftsvejledning forbliver hos Interroll gruppen. Driftsvejledningen indeholder anvisninger og tegninger af teknisk karakter, der hverken helt eller delvist må mangfoldiggøres, distribueres eller bruges af uvedkommende i konkurrenceøjemed eller gives videre til tredjemand.

3 Indholdsfortegnelse Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen Advarsler i dette dokument Andre symboler Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Bestemmelsesmæssig anvendelse Anvendelse imod forskrifterne Specialiseret personale Farer Grænseflader til andre apparater Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tekniske data Produktidentifikation Termoværn Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Elektriske data for i-serien Mål på tromlemotoren fra i-serien Tilslutningsdiagrammer for i-serien Produktinformation S-serie Komponenter til tromlemotoren fra S-serien Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Elektriske data for S-serien Mål på tromlemotoren fra S-serien Tilslutningsdiagrammer for S-serien Produktinformation E-serie Komponenter til tromlemotoren fra E-serien Tromlemotorens typeskilt fra E-serien Elektriske data for E-serien Mål på tromlemotoren fra E-serien Tilslutningsdiagrammer for E-serien Produktinformation D-serie Komponenter til tromlemotoren fra D-serien Typeskilt til tromlemotoren fra D-serien Elektriske data for D-serien Mål på tromlemotoren fra D-serien Tilslutningsdiagrammer for D-serien Optioner og tilbehør Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien Bremseensretter til i- og S-serien Elektromagnetisk bremse til D-serien Bremseensretter til D-serien Asynkrone tromlemotorer med frekvensomformere Encodertype BMB-6202-SKF til i-serien Encodertype RM44-RLS til i-serien Resolver type RE-15-1-LTN Håndtering af encoder-indgangsenheden for encodertype BMB-6202-SKF 83 1

4 Indholdsfortegnelse Transport og opbevaring Transport Opbevaring Installation Advarselsforskrifter vedr. installationen Montering af tromlemotoren Montering af båndet Gummibelægning Kædehjul på rør Advarsler vedr. el-installationen Elektrisk tilslutning af tromlemotor Ibrugtagning og drift Den første ibrugtagning Drift Fremgangsmåde ved uheld eller fejl Vedligeholdelse og rengøring Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengøring Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Olieskift på tromle motor Rengøring Hjælp ved fejl Hjælp ved fejl Ud-af-brugtagning og bortskaffelse Ud-af-drifttagning Bortskaffelse Appendiks Garanti for Interroll tromlemotorer Inkorporeringserklæring

5 Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen I denne driftsvejledning beskrives følgende typer tromlemotorer: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Indhold i denne driftsvejledning Driftsvejledningens gyldighed Denne driftsvejledning indeholder vigtige anbefalinger, henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for tromlemotoren: Transport, montering og ibrugtagning Sikker drift, vedligeholdelse, hjælp ved fejl og bortskaffelse Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren på det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll. Special modeller kræver Interrolls tilladelse samt yderligere tekniske anvisninger. Denne driftsvejledning er del af produktet For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfyldelsen af eventuelle garantikrav læs driftsvejledningen, inden tromlemotoren tages i brug, og følg anvisningerne. Opbevar driftsvejledningen i nærheden af tromlemotoren. Giv driftsvejledningen videre til enhver efterfølgende bruger af tromlemotoren. Interroll fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af denne driftsvejledning. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Advarsler i dette dokument Advarsler i dette dokument peger på farer, der kan opstå i forbindelse med en håndtering af tromlemotoren. De relevante advarsler finder du i kapitlet se "Sikkerhed", side 5 og i starten af hvert kapitel. Advarsler findes som tre fareklasser. Du genkender dem på følgende signalord: Fare Advarsel Forsigtig Signalord Fare Advarsel Forsigtig Betydning advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, fører til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre hhv. lettere kvæstelser. 3

6 Om dette dokument Opbygning af en advarsel FARE Her står den truende fares type og kilde Her opføres mulige følger, hvis advarslen ikke overholdes Her nævnes de forholdsregler, som du kan undgå faren med. Andre symboler BEMÆRK Dette tegn gør opmærksom på mulige tingskader. Her nævnes forholdsregler, som du kan undgå tingskader med. Vigtig Dette tegn gør opmærksom på en sikkerhedsforskrift. Tip Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer. Dette tegn gør opmærksom på en handling, der skal udføres. 4

7 Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der opstå fare under brug: Livsfare for brugeren eller tredjemand Tromlemotorens funktion kan forringes, samt andre forhold. Vigtig Ikke-overholdelse af forskrifterne i denne driftsvejledning kan føre til livsfarlige kvæstelser. Læs driftsvejledningen med sikkerhedsanvisningerne helt igennem, inden du begynder arbejdet med tromlemotoren, og følg anvisningerne. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialuddannet personale. Opbevar driftsvejledningen under arbejdet altid i nærheden af tromlemotoren, så du evt. hurtigt kan bruge den som reference. Overhold altid de gældende nationale sikkerhedsforskrifter. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Bestemmelsesmæssig anvendelse Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods så som dele, kartoner eller kasser samt strøgods/ styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale. Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlæg. Alle andre former for brug gælder som værende uden for det bestemmelsesmæssige område. Tromlemotoren er kun egnet til brug inden for det område, der er beskrevet i kapitlet Produktinformation. Det er ikke tilladt på egen hånd at foretage ændringer, der forringer sikkerheden. Tromlemotoren må kun anvendes inden for de fastsatte ydelsesgrænser. Anvendelse imod forskrifterne Tromlemotoren må ikke anvendes til transport af personer. Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstå stød- eller slagbelastning. Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. Et sådant anvendelsesområde fører til slut til indtrængning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade. Tromlemotoren må ikke anvendes til drift af kraner eller løftemaskiner eller deres reb, kabler eller kæder. Bruges tromlemotoren på anden vis end den anførte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll. Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, hæfter Interoll og dens forhandlere ikke for produktskader eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse af disse specifikationer og begrænsninger (se kapitel "Elektriske data" for den pågældende serie). 5

8 Sikkerhed Specialiseret personale Specialiseret personale er personer, der kan læse og forstå driftsvejledningen og udføre arbejdet korrekt iht. de nationale forskrifter. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialiseret personale under overholdelse af følgende betingelser: Tilhørende anvisninger og tegninger, driftsvejledningens sikkerhedsanvisninger, særlige forskrifter og bestemmelser, der gælder for anlægget, nationale eller lokale regler og bestemmelser vedr. arbejdssikkerhed og forebyggelse af uheld. Farer Vigtig Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i forbindelse med driften af tromlemotoren. Personskader Elektricitet Olie Roterende dele Varme motordele Arbejdsomgivelse Vedligeholdelses- og reparationsopgaver på apparatet må kun udføres af specialiseret fagpersonale under overholdelse af gældende regler. Inden der tændes for tromlemotoren, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nærheden af båndet. Gennemfør kun installerings- og vedligeholdelsesarbejde i strømløs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet opstart. Olien må ikke indtages. Den anvendte olie er normalt relativt ugiftigt, men kan alligevel indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan føre til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke nødvendigt at gå til læge; indtages dog store mængder, anbefales det at opsøge læge. Alligevel bør man spørge en læge om råd. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved længere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer tilstoppes, og der kan opstå hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (betændelse i hårsæk). Tør spildt olie væk så hurtigt som muligt for at undgå glatte overflader. Sikre, at olien ikke kommer ud i miljøet. Bortskaf snavsede klude eller rengøringsmaterialer korrekt for at undgå selvantændelse og brand. Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtåge, tørt kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstråle. Brug egnet beskyttelsesdragt/ sikkerhedsbeklædning inkl. åndedrætsværn. Læs og overhold de tilsvarende sikkerhedsdatablade på Stik ikke fingrene ind i områder mellem tromlemotor og transportbånd eller modulbånd. Bind langt hår sammen. Brug tætsiddende arbejdstøj. Bær ikke smykker som f.eks. kæder eller armbånd. Berør ikke overfladen på tromlemotoren. Også ved normale driftstemperaturer kan dette føre til forbrændinger. Tromlemotoren må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. Fjern unødvendigt materiale og genstande fra arbejdsområdet. Brug sikkerhedssko. Specificer og overvåg placeringen af transportgodset nøje. 6

9 Sikkerhed Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart Tromlemotoren kontrolleres regelmæssigt for synlige skader. Ved røgdannelse, usædvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods, skal tromlemotoren straks standses og sikres mod utilsigtet opstart. Kontakt straks fagpersonale for at finde årsagen for fejlen. Undgå under driften at træde på tromlemotoren eller transportøren/anlægget, i hvilken/i hvilket den er installeret. Da produktet er vedligeholdelsesfrit, behøver du kun at kontrollere det for synlige skader, usædvanlig støj og fast montering af armaturer, skruer og møtrikker med regelmæssige mellemrum. Tromlemotoren må ikke åbnes. Udvis forsigtighed ved installeringen og vedligeholdelsen eller i tilfælde af fejl i tromlemotoren: Tromlemotoren kan starte utilsigtet. Grænseflader til andre apparater Ved tromlemotorens indbygning i et transportanlæg kan der opstå fareområder. Disse fareområder beskrives ikke i nærværende driftsvejledning og skal undersøges ved udvikling, opsæting og ibrugtagning af selve transportanlægget. Når tromlemotoren er blevet indbygget i et transportanlæg eller et lignende system, skal hele anlægget gennemgås inden ibrugtagningen med hensyn til potentielle nye farer. 7

10 Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tromlemotoren er en fuldstændigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer og gear, der kræver hyppig vedligeholdelse. Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med høj grov- og finstøvbelastning samt udsættes for vandstråler og stænkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Takket være beskyttelsesklassen IP66 eller IP69k og dens udførelse af rustfrit stål (ved forespørgsel) er tromlemotoren også egnet til brug inden for fødevareforarbejdningen og farmaindustrien samt til anvendelser, der stiller høje hygiejniske krav. Tromlemotoren kan bruges både uden belægning og med en gummiering, der øger gnidningen mellem tromlemotor og transportbånd eller med en profilbelægning til drift af modul- eller profilbånd. Tromlemotorerne fra S-, i- og E-serien drives af en asynkron vekselstrøminduktionsmotor. Denne kan fås med forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale strømspændinger. Tromlemotorerne fra D-serien drives af en synkron motor og skal tilsluttes til en egnet drivstyringsenhed. Yderligere informationer vedr. drivstyringsenheden findes i den pågældende manual. Tromlemotoren indeholder olie som smøre- og kølemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbåndet. Bruges tromlemotoren uden bånd eller med et modulbånd, fås den i specialudførelse, der garanterer kølingen. Valgmuligheder Integreret overophedningsværn:en termoværnkontakt, der er integreret i beviklingshovedet, virker som værn mod overophedning. Kontakten virker, når motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder strømtilførslen til motoren i tilfælde af overophedning (se "Termoværn", side 10). Integreret elektromagnetisk bremse: Den integrerede, elektromagnetiske bremse kan bremse og holde last afhængigt af den oplyste båndtræksstyrke. Den virker direkte på tromlemotorens rotoraksel og drives via en jævnstrømomformer. Den elektromagnetiske bremse fås til alle tromlemotorer undtagen modellerne 80s og 113s (se "Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien", side 71). Mekanisk tilbageløbsspærre: Den mekaniske tilbageløbsspærre, der er monteret på rotorakslen, kan bruges på transportører med stigning. Den forhindrer, at båndet løbet baglæns i tilfælde af strømafbrydelse. Den mekaniske tilbageløbsspærre fås til alle tromlemotorer undtagen 113s og D-serien. Encoder:Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen (se "Optioner og tilbehør", side 71). 8

11 Generelle, tekniske informationer Tekniske data Beskyttelsesklasse IP66 Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +40 C normale anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til -25 C til +15 C lavtemperatur-anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +25 C reducerede tromlemotorer 1) Takttider maks. 3 starts/stops pr. minut Højere takttider er mulige ved drift med frekvensomformer (VFA) eller specialudførelse Monteringshøjde over havets maks m overflade 1) Forskellige olietyper kræves afhængig af omgivelsestemperaturen (se "Olietyper", side 99). Ved omgivelsestemperaturer under +5 C anbefaler vi en stilstandsvarme. Ved temperaturer under -20 C skal specielle akseltætninger og kabler anvendes. Produktidentifikation For at identificere en tromlemotor skal de nedenfor nævnte oplysninger bruges. Du kan notere din tromlemotors data i den sidste spalte. Information Mulig værdi Egen værdi Tromlemotorens typeskilt Tromlediameter (rørdiameter) Belægningens materiale Motortype Hastighed i m/s Serienummer Rørlængde i mm Poltal Ydelse i kw f.eks. 112,3 mm tromleender 113,3 mm tromlemidte f.eks. Gummi Tykkelse Profil 9

12 Generelle, tekniske informationer Termoværn Ved normale driftsbetingelser er den i statorbe viklingen integrerede termokontakt lukket. Når motorgrænsetemperaturen nås (overophedning), åbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur (afhænger af beviklingens isoleringsklasse) for at undgå, at motoren bliver beskadiget. ADVARSEL Termokontakten stilles automatisk tilbage, når motoren er afkølet Utilsigtet start af motoren Termokontakten skal kobles sammen med et egnet relæ eller kontaktor, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert, når kontakten bruges. Når kontakten er udløst, skal man vente, til motoren er afkølet, og før en ny opstart skal man sikre, at personer ikke udsættes for fare. Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Levetid: cyklusser AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Levetid: cyklusser AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Tilbagestillingstemperatur 40 K ± 15 K Modstand < 50 m Kontakttilbagespringstid < 1 ms 10

13 Generelle, tekniske informationer Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maksimal driftsspænding V 25 Termisk tidskonstant s < 10 Modstand ved afbrydelsestemperatur + 15 K K K K < 250 Tip Især når motoren ikke er forsynet med et internt, termisk beviklingsværn, anbefales det at forkoble et egnet eksternt termoværnrelæ/-kontaktor. 11

14 Generelle, tekniske informationer Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Denne option står ikke til rådighed for D-serien. Følger af brugen af en motor med en 50 Hz driftsspænding i et 60 Hz net Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 230/400 V - 3 ph - 60 Hz Tilsuttes en 50 Hz-motor til et 60 Hz-net, øges frekvensen og dermed også hastigheden med 20 %. For at motorens andre driftsparametre forbliver konstant, er der brug for en 20 % højere indgangsspænding (o/f konstant). Leveres denne 20 % højere spænding ikke, ændres de spændingsafhængige parametre efter følgende tabel: Netspænding = motorens driftsspænding Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 83,3 % Opstartsmoment M A Nm 64 % Saddelmoment M S Nm 64 % Vippemoment M K Nm 64 % Driftsstrøm I N A 95 % Startstrøm I A A 80 % Ydelsesfaktor cos 106 % Virkningsgrad 99,5 % Virkning af brugen af en motors med 50 Hz motorens driftsspænding på et 60 Hznet med 15/20 % højere spænding Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 276/480 V - 3 ph - 60 Hz - 2 & 4 poler (motorspænding + 20%) Netspænding: 265/480 V - 3 ph - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 poler (motorspænding + 15%) Drives en 50 Hz-motor med en 20% højere spænding på et 60 Hz-net, øges frekvensen og omdrejningstal med 20%. Motordriftsparametrene forbliver dog ud over mindre afvigelser konstant (o/f konstant). Noter Er forsyningsspæningen 15 % højere end motorspændingen, reduceres den faktiske motorydelse til 92 % af den oprindelige motorydelse. Netspænding = 1,2 x motorens driftsspænding (for poltallene 2 og 4) Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 100 % Opstartsmoment M A Nm 100 % Saddelmoment M S Nm 100 % Vippemoment M K Nm 100 % Driftsstrøm I N A 102 % Startstrøm I A A 100 % Ydelsesfaktor cos 100 % Virkningsgrad 98 % 12

15 Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien i, 113i 1 Foraksel 63 Kugleleje 142 Akseltætningsring 3 Bagflange 66 Kugleleje (rotoraksel 143 Løbering gearside) 5 Husets forside 67 Kugleleje (rotoraksel) 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 68 Kugleleje 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 160 Olieskrue 12 Rør 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 161 O-ring (olieskrue) 16 Bagaksel 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 22 Tandkrans 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 53 Forbindelsesstykke 140 Labyrinttætning 226 Stator komplet 54 Trykbøsning 13

16 Produktinformation i-serie (6x) (4x) (3x) (2x) (4x) i, 165i, 216i 1 Foraksel 66 Kugleleje (rotoraksel 142 Dobbeltlæbetætning gearside) 3 Bagflange 67 Kugleleje (rotoraksel) 143 Løbering 5 Husets forside 68 Kugleleje 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 160 Olieskrue 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 161 O-ring (olieskrue) 12 Rør 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 16 Bagaksel 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 22 Tandkrans 136 Tætning (klemmekasse/ 226 Stator komplet fortap) 53 Forbindelsesstykke 138 Gummitætning 229 WAGO-klemme (klemmekasse) 54 Trykbøsning 140 Labyrinttætning 230 Skrue til WAGO-klemme 63 Kugleleje 14

17 Produktinformation i-serie 217i, 315i 1 Foraksel 63 Kugleleje 126 Pasfjeder 3 Bagflange 64 Nålleje 127 Pasfjeder 5 Husets forside 65 Kugleleje 131 Pasfjeder 7 Husets bagside 68 Kugleleje 132 Pasfjeder 8 Gear 70 Kugleleje 136 Sikringsring 10 Klemmekasse 73 Sikringsring 138 Tætning 11 Låg, klemmekasse 74 Sikringsring 141 Tætningsring 12 Tromlerør 81 Sikringsring 142 Tætningsring 16 Bagaksel 84 Sikringsring 143 Løbering 22 Tandkrans 85 Sikringsring 145 Spændeskive 23 Mellemdrev 92 Tætning 147 Tætning klemmekasse 24 Mellemhjul 93 Forbindelsesklemme 152 Holdering beskyttelsesjording 27 Klemmeliste 102 Unbrakoskrue 153 Sikringsring 30 Dataskilt 103 Unbrakoskrue 154 O-ring 40 Stator 105 Unbrakoskrue 155 Labyrinttætning 53 Kravenippel 106 Unbrakoskrue 55 Afstandskappe 115 Olieskrue 15

18 Produktinformation i-serie Styrerulle i-serie 1 Aksel 12 Rør 140 Labyrinttætning 7 Hus 68 Kugleleje 142 Læbetætning 7 16

19 Produktinformation i-serie (3x) (2x) Klemmekasse Elektromagnetisk bremse 3-trinnet gear Vinkelskrue Vinkelskrue i rustfrit stål 3 Bagflange 96 Vinkelskrue 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 8 Gear, komplet 98 Vinkelskrue (rustfrit stål) 150 Elektromagnetisk bremse 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 200 Tætning 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 201 Tætning (kabel/aksel) 21 Gummibøsning 128 Pasfjeder (rotordrev) 223 Kabel 53 Forbindelsesstykke 136 Tætning (klemmekasse) 229 WAGO-klemme 54 Trykbøsning 138 Gummitætning 230 Skrue til WAGO-klemme (klemmekasse) 67 Kugleleje (rotoraksel) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 17

20 Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet. For tromlemotorer fra i-serien findes der tre typer typeskilte: Halvrundt typeskilt på tromlemotorens endedæksel Rektangulært typeskilt på klemmekassen (hvis en sådan forefindes) Kvadratiske typeskilte på de enkelte komponenter med særlige oplysninger om produktkendetegnene 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Typeskilt til i-serien indtil august Halvrundt typeskilt 2 International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer 3 Kondensatorværdi 4 Ydelsesfaktor 5 Rulle- og rørlængde 6 Kapslingsklasse 7 Olietype 8 Frekvens, antal faser og driftsspænding 9 Tromlemotortype bl Antal poler bm Driftsydelse bn Kundens referencenummer bo Driftsstrøm og tromlehastighed bp Produktionssted bq Artikelnummer br Serienummer bs Isoleringsklasse bt Produktionsland og - dato bu Typeskilte for eksterne komponenter cl Typeskilt klemmekasse cm Driftshastighed rotor cn Forhold startstrøm - driftsstrøm co Omgivelsestemperaturområde cp Tekniske data for encoderen eller bremsen 18

21 Produktinformation i-serie Typeskilt til i-serien fra september Fasetal 2 Driftsydelse 3 Antal poler 4 Driftsspænding 5 Mærkefrekvens 6 Driftsspænding 1) 7 Mærkefrekvens 1) 8 Driftsstrøm 9 Driftsstrøm 1) bl Rotorens driftshastighed 1) bm Ydelsesfaktor 1) bn Driftskondensator bo Referencenummer bp Serienummer bq Produktionssted br Type bs Tekniske data for encoderen eller bremsen bt NEC-standardens art for konstant drift bu Omgivelsestemperaturområde cl Produktionsdato og - land cm Kundens referencenummer cn Isolationsklasse og kapslingsklasse co Olietype cp Vægt cq Rulle- og rørlængde cr Rørets nominelle omdrejningstal 1) cs Rørets maks. diameter ct International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer cu UL-standardens art 1) Værdien afhænger af anvendte spænding. Alle værdier i parentes refererer til driftsspændingen i parentes. 19

22 Produktinformation i-serie Elektriske data for i-serien Forkortelsesfortegnelse P N i kw Driftsydelse M S /M N Forhold mellem startdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment np Poltal M P /M N Forhold mellem saddeldrejningsmoment og driftsdrejningsmoment n N i o/min. Rotorens driftsomdrejningstal M B /M N Forhold mellem kipdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment f N i Hz Nominel frekvens M N Rotorens driftsdrejningsmoment U N i V Driftsspænding R M i Strengmodtstand I N i A Driftsstrøm U SH delta i V Varmespænding i trekantkobling cos Ydelsesfaktor U SH star i V Varmespænding i stjernekobling Effektivitet U SH ~ i V Varmespænding ved enfasere J N i kgcm 2 Rotorens træghedsmoment C r i μf Driftskondensator I S /I N Forhold mellem startstrøm og driftsstrøm 80i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i trefaset reduceret P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

23 Produktinformation i-serie 113i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,71 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, ,41 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, , ,07 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, ,62 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, , ,69 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, ,40 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, , ,80 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, ,46 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, , ,18 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,68 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,94 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, ,54 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, , ,39 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, ,80 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, , ,56 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,90 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,21 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29, ,70 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29,6 22-0, ,58 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, ,91 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, , ,91 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,10 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,91 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16, ,10 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16,

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Version 4.1 (06/2015) da Version 4.1 (06/2015) da Indholdsfortegnelse Om dette dokument... 7 Tips vedr. brug af driftsvejledningen...

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

M4EAU1. Lektion 11-12

M4EAU1. Lektion 11-12 M4EAU1 Lektion 11-12 Denne og næste lektions program Asynkronmotoren Lidt opgaveregning Beregning af starttider Lidt mere opgaveregning Asynkronmotoren (1) Lærebogsmateriale (ligger under fildeling) Afsnit

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere