Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie"

Transkript

1 Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID:

2 Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Tyskland Telefon: Ophavsretten for driftsvejledningen Ophavsretten til nærværende driftsvejledning forbliver hos Interroll gruppen. Driftsvejledningen indeholder anvisninger og tegninger af teknisk karakter, der hverken helt eller delvist må mangfoldiggøres, distribueres eller bruges af uvedkommende i konkurrenceøjemed eller gives videre til tredjemand.

3 Indholdsfortegnelse Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen Advarsler i dette dokument Andre symboler Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Bestemmelsesmæssig anvendelse Anvendelse imod forskrifterne Specialiseret personale Farer Grænseflader til andre apparater Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tekniske data Produktidentifikation Termoværn Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Elektriske data for i-serien Mål på tromlemotoren fra i-serien Tilslutningsdiagrammer for i-serien Produktinformation S-serie Komponenter til tromlemotoren fra S-serien Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Elektriske data for S-serien Mål på tromlemotoren fra S-serien Tilslutningsdiagrammer for S-serien Produktinformation E-serie Komponenter til tromlemotoren fra E-serien Tromlemotorens typeskilt fra E-serien Elektriske data for E-serien Mål på tromlemotoren fra E-serien Tilslutningsdiagrammer for E-serien Produktinformation D-serie Komponenter til tromlemotoren fra D-serien Typeskilt til tromlemotoren fra D-serien Elektriske data for D-serien Mål på tromlemotoren fra D-serien Tilslutningsdiagrammer for D-serien Optioner og tilbehør Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien Bremseensretter til i- og S-serien Elektromagnetisk bremse til D-serien Bremseensretter til D-serien Asynkrone tromlemotorer med frekvensomformere Encodertype BMB-6202-SKF til i-serien Encodertype RM44-RLS til i-serien Resolver type RE-15-1-LTN Håndtering af encoder-indgangsenheden for encodertype BMB-6202-SKF 83 1

4 Indholdsfortegnelse Transport og opbevaring Transport Opbevaring Installation Advarselsforskrifter vedr. installationen Montering af tromlemotoren Montering af båndet Gummibelægning Kædehjul på rør Advarsler vedr. el-installationen Elektrisk tilslutning af tromlemotor Ibrugtagning og drift Den første ibrugtagning Drift Fremgangsmåde ved uheld eller fejl Vedligeholdelse og rengøring Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengøring Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Olieskift på tromle motor Rengøring Hjælp ved fejl Hjælp ved fejl Ud-af-brugtagning og bortskaffelse Ud-af-drifttagning Bortskaffelse Appendiks Garanti for Interroll tromlemotorer Inkorporeringserklæring

5 Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen I denne driftsvejledning beskrives følgende typer tromlemotorer: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Indhold i denne driftsvejledning Driftsvejledningens gyldighed Denne driftsvejledning indeholder vigtige anbefalinger, henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for tromlemotoren: Transport, montering og ibrugtagning Sikker drift, vedligeholdelse, hjælp ved fejl og bortskaffelse Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren på det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll. Special modeller kræver Interrolls tilladelse samt yderligere tekniske anvisninger. Denne driftsvejledning er del af produktet For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfyldelsen af eventuelle garantikrav læs driftsvejledningen, inden tromlemotoren tages i brug, og følg anvisningerne. Opbevar driftsvejledningen i nærheden af tromlemotoren. Giv driftsvejledningen videre til enhver efterfølgende bruger af tromlemotoren. Interroll fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af denne driftsvejledning. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Advarsler i dette dokument Advarsler i dette dokument peger på farer, der kan opstå i forbindelse med en håndtering af tromlemotoren. De relevante advarsler finder du i kapitlet se "Sikkerhed", side 5 og i starten af hvert kapitel. Advarsler findes som tre fareklasser. Du genkender dem på følgende signalord: Fare Advarsel Forsigtig Signalord Fare Advarsel Forsigtig Betydning advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, fører til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre hhv. lettere kvæstelser. 3

6 Om dette dokument Opbygning af en advarsel FARE Her står den truende fares type og kilde Her opføres mulige følger, hvis advarslen ikke overholdes Her nævnes de forholdsregler, som du kan undgå faren med. Andre symboler BEMÆRK Dette tegn gør opmærksom på mulige tingskader. Her nævnes forholdsregler, som du kan undgå tingskader med. Vigtig Dette tegn gør opmærksom på en sikkerhedsforskrift. Tip Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer. Dette tegn gør opmærksom på en handling, der skal udføres. 4

7 Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der opstå fare under brug: Livsfare for brugeren eller tredjemand Tromlemotorens funktion kan forringes, samt andre forhold. Vigtig Ikke-overholdelse af forskrifterne i denne driftsvejledning kan føre til livsfarlige kvæstelser. Læs driftsvejledningen med sikkerhedsanvisningerne helt igennem, inden du begynder arbejdet med tromlemotoren, og følg anvisningerne. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialuddannet personale. Opbevar driftsvejledningen under arbejdet altid i nærheden af tromlemotoren, så du evt. hurtigt kan bruge den som reference. Overhold altid de gældende nationale sikkerhedsforskrifter. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Bestemmelsesmæssig anvendelse Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods så som dele, kartoner eller kasser samt strøgods/ styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale. Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlæg. Alle andre former for brug gælder som værende uden for det bestemmelsesmæssige område. Tromlemotoren er kun egnet til brug inden for det område, der er beskrevet i kapitlet Produktinformation. Det er ikke tilladt på egen hånd at foretage ændringer, der forringer sikkerheden. Tromlemotoren må kun anvendes inden for de fastsatte ydelsesgrænser. Anvendelse imod forskrifterne Tromlemotoren må ikke anvendes til transport af personer. Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstå stød- eller slagbelastning. Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. Et sådant anvendelsesområde fører til slut til indtrængning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade. Tromlemotoren må ikke anvendes til drift af kraner eller løftemaskiner eller deres reb, kabler eller kæder. Bruges tromlemotoren på anden vis end den anførte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll. Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, hæfter Interoll og dens forhandlere ikke for produktskader eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse af disse specifikationer og begrænsninger (se kapitel "Elektriske data" for den pågældende serie). 5

8 Sikkerhed Specialiseret personale Specialiseret personale er personer, der kan læse og forstå driftsvejledningen og udføre arbejdet korrekt iht. de nationale forskrifter. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialiseret personale under overholdelse af følgende betingelser: Tilhørende anvisninger og tegninger, driftsvejledningens sikkerhedsanvisninger, særlige forskrifter og bestemmelser, der gælder for anlægget, nationale eller lokale regler og bestemmelser vedr. arbejdssikkerhed og forebyggelse af uheld. Farer Vigtig Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i forbindelse med driften af tromlemotoren. Personskader Elektricitet Olie Roterende dele Varme motordele Arbejdsomgivelse Vedligeholdelses- og reparationsopgaver på apparatet må kun udføres af specialiseret fagpersonale under overholdelse af gældende regler. Inden der tændes for tromlemotoren, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nærheden af båndet. Gennemfør kun installerings- og vedligeholdelsesarbejde i strømløs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet opstart. Olien må ikke indtages. Den anvendte olie er normalt relativt ugiftigt, men kan alligevel indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan føre til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke nødvendigt at gå til læge; indtages dog store mængder, anbefales det at opsøge læge. Alligevel bør man spørge en læge om råd. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved længere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer tilstoppes, og der kan opstå hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (betændelse i hårsæk). Tør spildt olie væk så hurtigt som muligt for at undgå glatte overflader. Sikre, at olien ikke kommer ud i miljøet. Bortskaf snavsede klude eller rengøringsmaterialer korrekt for at undgå selvantændelse og brand. Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtåge, tørt kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstråle. Brug egnet beskyttelsesdragt/ sikkerhedsbeklædning inkl. åndedrætsværn. Læs og overhold de tilsvarende sikkerhedsdatablade på Stik ikke fingrene ind i områder mellem tromlemotor og transportbånd eller modulbånd. Bind langt hår sammen. Brug tætsiddende arbejdstøj. Bær ikke smykker som f.eks. kæder eller armbånd. Berør ikke overfladen på tromlemotoren. Også ved normale driftstemperaturer kan dette føre til forbrændinger. Tromlemotoren må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. Fjern unødvendigt materiale og genstande fra arbejdsområdet. Brug sikkerhedssko. Specificer og overvåg placeringen af transportgodset nøje. 6

9 Sikkerhed Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart Tromlemotoren kontrolleres regelmæssigt for synlige skader. Ved røgdannelse, usædvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods, skal tromlemotoren straks standses og sikres mod utilsigtet opstart. Kontakt straks fagpersonale for at finde årsagen for fejlen. Undgå under driften at træde på tromlemotoren eller transportøren/anlægget, i hvilken/i hvilket den er installeret. Da produktet er vedligeholdelsesfrit, behøver du kun at kontrollere det for synlige skader, usædvanlig støj og fast montering af armaturer, skruer og møtrikker med regelmæssige mellemrum. Tromlemotoren må ikke åbnes. Udvis forsigtighed ved installeringen og vedligeholdelsen eller i tilfælde af fejl i tromlemotoren: Tromlemotoren kan starte utilsigtet. Grænseflader til andre apparater Ved tromlemotorens indbygning i et transportanlæg kan der opstå fareområder. Disse fareområder beskrives ikke i nærværende driftsvejledning og skal undersøges ved udvikling, opsæting og ibrugtagning af selve transportanlægget. Når tromlemotoren er blevet indbygget i et transportanlæg eller et lignende system, skal hele anlægget gennemgås inden ibrugtagningen med hensyn til potentielle nye farer. 7

10 Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tromlemotoren er en fuldstændigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer og gear, der kræver hyppig vedligeholdelse. Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med høj grov- og finstøvbelastning samt udsættes for vandstråler og stænkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Takket være beskyttelsesklassen IP66 eller IP69k og dens udførelse af rustfrit stål (ved forespørgsel) er tromlemotoren også egnet til brug inden for fødevareforarbejdningen og farmaindustrien samt til anvendelser, der stiller høje hygiejniske krav. Tromlemotoren kan bruges både uden belægning og med en gummiering, der øger gnidningen mellem tromlemotor og transportbånd eller med en profilbelægning til drift af modul- eller profilbånd. Tromlemotorerne fra S-, i- og E-serien drives af en asynkron vekselstrøminduktionsmotor. Denne kan fås med forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale strømspændinger. Tromlemotorerne fra D-serien drives af en synkron motor og skal tilsluttes til en egnet drivstyringsenhed. Yderligere informationer vedr. drivstyringsenheden findes i den pågældende manual. Tromlemotoren indeholder olie som smøre- og kølemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbåndet. Bruges tromlemotoren uden bånd eller med et modulbånd, fås den i specialudførelse, der garanterer kølingen. Valgmuligheder Integreret overophedningsværn:en termoværnkontakt, der er integreret i beviklingshovedet, virker som værn mod overophedning. Kontakten virker, når motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder strømtilførslen til motoren i tilfælde af overophedning (se "Termoværn", side 10). Integreret elektromagnetisk bremse: Den integrerede, elektromagnetiske bremse kan bremse og holde last afhængigt af den oplyste båndtræksstyrke. Den virker direkte på tromlemotorens rotoraksel og drives via en jævnstrømomformer. Den elektromagnetiske bremse fås til alle tromlemotorer undtagen modellerne 80s og 113s (se "Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien", side 71). Mekanisk tilbageløbsspærre: Den mekaniske tilbageløbsspærre, der er monteret på rotorakslen, kan bruges på transportører med stigning. Den forhindrer, at båndet løbet baglæns i tilfælde af strømafbrydelse. Den mekaniske tilbageløbsspærre fås til alle tromlemotorer undtagen 113s og D-serien. Encoder:Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen (se "Optioner og tilbehør", side 71). 8

11 Generelle, tekniske informationer Tekniske data Beskyttelsesklasse IP66 Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +40 C normale anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til -25 C til +15 C lavtemperatur-anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +25 C reducerede tromlemotorer 1) Takttider maks. 3 starts/stops pr. minut Højere takttider er mulige ved drift med frekvensomformer (VFA) eller specialudførelse Monteringshøjde over havets maks m overflade 1) Forskellige olietyper kræves afhængig af omgivelsestemperaturen (se "Olietyper", side 99). Ved omgivelsestemperaturer under +5 C anbefaler vi en stilstandsvarme. Ved temperaturer under -20 C skal specielle akseltætninger og kabler anvendes. Produktidentifikation For at identificere en tromlemotor skal de nedenfor nævnte oplysninger bruges. Du kan notere din tromlemotors data i den sidste spalte. Information Mulig værdi Egen værdi Tromlemotorens typeskilt Tromlediameter (rørdiameter) Belægningens materiale Motortype Hastighed i m/s Serienummer Rørlængde i mm Poltal Ydelse i kw f.eks. 112,3 mm tromleender 113,3 mm tromlemidte f.eks. Gummi Tykkelse Profil 9

12 Generelle, tekniske informationer Termoværn Ved normale driftsbetingelser er den i statorbe viklingen integrerede termokontakt lukket. Når motorgrænsetemperaturen nås (overophedning), åbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur (afhænger af beviklingens isoleringsklasse) for at undgå, at motoren bliver beskadiget. ADVARSEL Termokontakten stilles automatisk tilbage, når motoren er afkølet Utilsigtet start af motoren Termokontakten skal kobles sammen med et egnet relæ eller kontaktor, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert, når kontakten bruges. Når kontakten er udløst, skal man vente, til motoren er afkølet, og før en ny opstart skal man sikre, at personer ikke udsættes for fare. Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Levetid: cyklusser AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Levetid: cyklusser AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Tilbagestillingstemperatur 40 K ± 15 K Modstand < 50 m Kontakttilbagespringstid < 1 ms 10

13 Generelle, tekniske informationer Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maksimal driftsspænding V 25 Termisk tidskonstant s < 10 Modstand ved afbrydelsestemperatur + 15 K K K K < 250 Tip Især når motoren ikke er forsynet med et internt, termisk beviklingsværn, anbefales det at forkoble et egnet eksternt termoværnrelæ/-kontaktor. 11

14 Generelle, tekniske informationer Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Denne option står ikke til rådighed for D-serien. Følger af brugen af en motor med en 50 Hz driftsspænding i et 60 Hz net Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 230/400 V - 3 ph - 60 Hz Tilsuttes en 50 Hz-motor til et 60 Hz-net, øges frekvensen og dermed også hastigheden med 20 %. For at motorens andre driftsparametre forbliver konstant, er der brug for en 20 % højere indgangsspænding (o/f konstant). Leveres denne 20 % højere spænding ikke, ændres de spændingsafhængige parametre efter følgende tabel: Netspænding = motorens driftsspænding Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 83,3 % Opstartsmoment M A Nm 64 % Saddelmoment M S Nm 64 % Vippemoment M K Nm 64 % Driftsstrøm I N A 95 % Startstrøm I A A 80 % Ydelsesfaktor cos 106 % Virkningsgrad 99,5 % Virkning af brugen af en motors med 50 Hz motorens driftsspænding på et 60 Hznet med 15/20 % højere spænding Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 276/480 V - 3 ph - 60 Hz - 2 & 4 poler (motorspænding + 20%) Netspænding: 265/480 V - 3 ph - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 poler (motorspænding + 15%) Drives en 50 Hz-motor med en 20% højere spænding på et 60 Hz-net, øges frekvensen og omdrejningstal med 20%. Motordriftsparametrene forbliver dog ud over mindre afvigelser konstant (o/f konstant). Noter Er forsyningsspæningen 15 % højere end motorspændingen, reduceres den faktiske motorydelse til 92 % af den oprindelige motorydelse. Netspænding = 1,2 x motorens driftsspænding (for poltallene 2 og 4) Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 100 % Opstartsmoment M A Nm 100 % Saddelmoment M S Nm 100 % Vippemoment M K Nm 100 % Driftsstrøm I N A 102 % Startstrøm I A A 100 % Ydelsesfaktor cos 100 % Virkningsgrad 98 % 12

15 Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien i, 113i 1 Foraksel 63 Kugleleje 142 Akseltætningsring 3 Bagflange 66 Kugleleje (rotoraksel 143 Løbering gearside) 5 Husets forside 67 Kugleleje (rotoraksel) 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 68 Kugleleje 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 160 Olieskrue 12 Rør 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 161 O-ring (olieskrue) 16 Bagaksel 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 22 Tandkrans 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 53 Forbindelsesstykke 140 Labyrinttætning 226 Stator komplet 54 Trykbøsning 13

16 Produktinformation i-serie (6x) (4x) (3x) (2x) (4x) i, 165i, 216i 1 Foraksel 66 Kugleleje (rotoraksel 142 Dobbeltlæbetætning gearside) 3 Bagflange 67 Kugleleje (rotoraksel) 143 Løbering 5 Husets forside 68 Kugleleje 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 160 Olieskrue 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 161 O-ring (olieskrue) 12 Rør 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 16 Bagaksel 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 22 Tandkrans 136 Tætning (klemmekasse/ 226 Stator komplet fortap) 53 Forbindelsesstykke 138 Gummitætning 229 WAGO-klemme (klemmekasse) 54 Trykbøsning 140 Labyrinttætning 230 Skrue til WAGO-klemme 63 Kugleleje 14

17 Produktinformation i-serie 217i, 315i 1 Foraksel 63 Kugleleje 126 Pasfjeder 3 Bagflange 64 Nålleje 127 Pasfjeder 5 Husets forside 65 Kugleleje 131 Pasfjeder 7 Husets bagside 68 Kugleleje 132 Pasfjeder 8 Gear 70 Kugleleje 136 Sikringsring 10 Klemmekasse 73 Sikringsring 138 Tætning 11 Låg, klemmekasse 74 Sikringsring 141 Tætningsring 12 Tromlerør 81 Sikringsring 142 Tætningsring 16 Bagaksel 84 Sikringsring 143 Løbering 22 Tandkrans 85 Sikringsring 145 Spændeskive 23 Mellemdrev 92 Tætning 147 Tætning klemmekasse 24 Mellemhjul 93 Forbindelsesklemme 152 Holdering beskyttelsesjording 27 Klemmeliste 102 Unbrakoskrue 153 Sikringsring 30 Dataskilt 103 Unbrakoskrue 154 O-ring 40 Stator 105 Unbrakoskrue 155 Labyrinttætning 53 Kravenippel 106 Unbrakoskrue 55 Afstandskappe 115 Olieskrue 15

18 Produktinformation i-serie Styrerulle i-serie 1 Aksel 12 Rør 140 Labyrinttætning 7 Hus 68 Kugleleje 142 Læbetætning 7 16

19 Produktinformation i-serie (3x) (2x) Klemmekasse Elektromagnetisk bremse 3-trinnet gear Vinkelskrue Vinkelskrue i rustfrit stål 3 Bagflange 96 Vinkelskrue 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 8 Gear, komplet 98 Vinkelskrue (rustfrit stål) 150 Elektromagnetisk bremse 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 200 Tætning 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 201 Tætning (kabel/aksel) 21 Gummibøsning 128 Pasfjeder (rotordrev) 223 Kabel 53 Forbindelsesstykke 136 Tætning (klemmekasse) 229 WAGO-klemme 54 Trykbøsning 138 Gummitætning 230 Skrue til WAGO-klemme (klemmekasse) 67 Kugleleje (rotoraksel) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 17

20 Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet. For tromlemotorer fra i-serien findes der tre typer typeskilte: Halvrundt typeskilt på tromlemotorens endedæksel Rektangulært typeskilt på klemmekassen (hvis en sådan forefindes) Kvadratiske typeskilte på de enkelte komponenter med særlige oplysninger om produktkendetegnene 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Typeskilt til i-serien indtil august Halvrundt typeskilt 2 International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer 3 Kondensatorværdi 4 Ydelsesfaktor 5 Rulle- og rørlængde 6 Kapslingsklasse 7 Olietype 8 Frekvens, antal faser og driftsspænding 9 Tromlemotortype bl Antal poler bm Driftsydelse bn Kundens referencenummer bo Driftsstrøm og tromlehastighed bp Produktionssted bq Artikelnummer br Serienummer bs Isoleringsklasse bt Produktionsland og - dato bu Typeskilte for eksterne komponenter cl Typeskilt klemmekasse cm Driftshastighed rotor cn Forhold startstrøm - driftsstrøm co Omgivelsestemperaturområde cp Tekniske data for encoderen eller bremsen 18

21 Produktinformation i-serie Typeskilt til i-serien fra september Fasetal 2 Driftsydelse 3 Antal poler 4 Driftsspænding 5 Mærkefrekvens 6 Driftsspænding 1) 7 Mærkefrekvens 1) 8 Driftsstrøm 9 Driftsstrøm 1) bl Rotorens driftshastighed 1) bm Ydelsesfaktor 1) bn Driftskondensator bo Referencenummer bp Serienummer bq Produktionssted br Type bs Tekniske data for encoderen eller bremsen bt NEC-standardens art for konstant drift bu Omgivelsestemperaturområde cl Produktionsdato og - land cm Kundens referencenummer cn Isolationsklasse og kapslingsklasse co Olietype cp Vægt cq Rulle- og rørlængde cr Rørets nominelle omdrejningstal 1) cs Rørets maks. diameter ct International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer cu UL-standardens art 1) Værdien afhænger af anvendte spænding. Alle værdier i parentes refererer til driftsspændingen i parentes. 19

22 Produktinformation i-serie Elektriske data for i-serien Forkortelsesfortegnelse P N i kw Driftsydelse M S /M N Forhold mellem startdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment np Poltal M P /M N Forhold mellem saddeldrejningsmoment og driftsdrejningsmoment n N i o/min. Rotorens driftsomdrejningstal M B /M N Forhold mellem kipdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment f N i Hz Nominel frekvens M N Rotorens driftsdrejningsmoment U N i V Driftsspænding R M i Strengmodtstand I N i A Driftsstrøm U SH delta i V Varmespænding i trekantkobling cos Ydelsesfaktor U SH star i V Varmespænding i stjernekobling Effektivitet U SH ~ i V Varmespænding ved enfasere J N i kgcm 2 Rotorens træghedsmoment C r i μf Driftskondensator I S /I N Forhold mellem startstrøm og driftsstrøm 80i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i trefaset reduceret P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

23 Produktinformation i-serie 113i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,71 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, ,41 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, , ,07 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, ,62 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, , ,69 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, ,40 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, , ,80 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, ,46 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, , ,18 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,68 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,94 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, ,54 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, , ,39 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, ,80 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, , ,56 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,90 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,21 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29, ,70 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29,6 22-0, ,58 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, ,91 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, , ,91 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,10 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,91 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16, ,10 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16,

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Version 4.1 (06/2015) da Version 4.1 (06/2015) da Indholdsfortegnelse Om dette dokument... 7 Tips vedr. brug af driftsvejledningen...

Læs mere

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor. i-serie S-serie S/A-serie D-serie. Version 6.0 (07/2017) da Oversættelse af original driftsvejledning

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor. i-serie S-serie S/A-serie D-serie. Version 6.0 (07/2017) da Oversættelse af original driftsvejledning INSPIRED BY EFFICIENCY Driftsvejledning Interroll Tromlemotor i-serie S-serie S/A-serie D-serie Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal Tyskland Telefon: +49 2433 44

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM SERIE MIX MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM Ideel for aggressive miljøer Berøringsløs måling Opløsning fra 1,0 til 0,00 mm Mulighed for reference puls Firkant digital "Sensor" output signal i TTL eller HTL Vel

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031.

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031. 1. Normer og standarder Motorerne er producerede i overensstemmelse med EN 60034-1 2. Effekter Den effekt, som er anført for den enkelte motor, er for kontinuerlig drift (S 1 ) ved omgivelsestemperatur

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 4, 609 Fulda, Tyskland Postadresse: 605 Fulda, Tyskland Telefon: +49 66 600-0 Telefax: +49 66 600-607 Fabriksvænget 6 40 Viby Sj, Danmark Telefon: +45 46 9 46 66 Telefax:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc

DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc PRO 600 Dsc Brugervejledning for DYNAMIC STAVBLENDER PRO 600 Dsc 1. BESKRIVELSE Vægophæng Motor Blenderrør af levnedsmiddelgodkendt rustfrit stål Rustfri knivfod BESKRIVELSE Forsyningsspænding 115/230

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION Røgkontrolspjæld 196 - CPD - 0058 Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION ALLE RØGKONTROLSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE VEJLEDNING! / 8 PP-5_016_06 DKIR1

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V

N L1 AC 230 V AC 24 V - + DC 24 V GM A/A Tilslutning V via sikkerhedstransformer. N L AC V N L AC V GM A For adskillelse fra nettet anvendes en kontakt med min. mm kontaktåbning. GM A GM A GM A GM A Paralleldrift af flere motorer mulig.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere