Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie"

Transkript

1 Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID:

2 Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Tyskland Telefon: Ophavsretten for driftsvejledningen Ophavsretten til nærværende driftsvejledning forbliver hos Interroll gruppen. Driftsvejledningen indeholder anvisninger og tegninger af teknisk karakter, der hverken helt eller delvist må mangfoldiggøres, distribueres eller bruges af uvedkommende i konkurrenceøjemed eller gives videre til tredjemand.

3 Indholdsfortegnelse Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen Advarsler i dette dokument Andre symboler Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Bestemmelsesmæssig anvendelse Anvendelse imod forskrifterne Specialiseret personale Farer Grænseflader til andre apparater Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tekniske data Produktidentifikation Termoværn Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Elektriske data for i-serien Mål på tromlemotoren fra i-serien Tilslutningsdiagrammer for i-serien Produktinformation S-serie Komponenter til tromlemotoren fra S-serien Typeskilt for tromlemotoren fra S-serien Elektriske data for S-serien Mål på tromlemotoren fra S-serien Tilslutningsdiagrammer for S-serien Produktinformation E-serie Komponenter til tromlemotoren fra E-serien Tromlemotorens typeskilt fra E-serien Elektriske data for E-serien Mål på tromlemotoren fra E-serien Tilslutningsdiagrammer for E-serien Produktinformation D-serie Komponenter til tromlemotoren fra D-serien Typeskilt til tromlemotoren fra D-serien Elektriske data for D-serien Mål på tromlemotoren fra D-serien Tilslutningsdiagrammer for D-serien Optioner og tilbehør Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien Bremseensretter til i- og S-serien Elektromagnetisk bremse til D-serien Bremseensretter til D-serien Asynkrone tromlemotorer med frekvensomformere Encodertype BMB-6202-SKF til i-serien Encodertype RM44-RLS til i-serien Resolver type RE-15-1-LTN Håndtering af encoder-indgangsenheden for encodertype BMB-6202-SKF 83 1

4 Indholdsfortegnelse Transport og opbevaring Transport Opbevaring Installation Advarselsforskrifter vedr. installationen Montering af tromlemotoren Montering af båndet Gummibelægning Kædehjul på rør Advarsler vedr. el-installationen Elektrisk tilslutning af tromlemotor Ibrugtagning og drift Den første ibrugtagning Drift Fremgangsmåde ved uheld eller fejl Vedligeholdelse og rengøring Advarsler vedr. vedligeholdelse og rengøring Forberedelse til manuel vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Olieskift på tromle motor Rengøring Hjælp ved fejl Hjælp ved fejl Ud-af-brugtagning og bortskaffelse Ud-af-drifttagning Bortskaffelse Appendiks Garanti for Interroll tromlemotorer Inkorporeringserklæring

5 Om dette dokument Tips vedr. brug af driftsvejledningen I denne driftsvejledning beskrives følgende typer tromlemotorer: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Indhold i denne driftsvejledning Driftsvejledningens gyldighed Denne driftsvejledning indeholder vigtige anbefalinger, henvisninger og informationer om de forskellige driftsfaser for tromlemotoren: Transport, montering og ibrugtagning Sikker drift, vedligeholdelse, hjælp ved fejl og bortskaffelse Driftsvejledningen beskriver tromlemotoren på det tidspunkt, hvor den leveres af Interroll. Special modeller kræver Interrolls tilladelse samt yderligere tekniske anvisninger. Denne driftsvejledning er del af produktet For at sikre en fejlfri og sikker drift og opfyldelsen af eventuelle garantikrav læs driftsvejledningen, inden tromlemotoren tages i brug, og følg anvisningerne. Opbevar driftsvejledningen i nærheden af tromlemotoren. Giv driftsvejledningen videre til enhver efterfølgende bruger af tromlemotoren. Interroll fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes en manglende overholdelse af denne driftsvejledning. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Advarsler i dette dokument Advarsler i dette dokument peger på farer, der kan opstå i forbindelse med en håndtering af tromlemotoren. De relevante advarsler finder du i kapitlet se "Sikkerhed", side 5 og i starten af hvert kapitel. Advarsler findes som tre fareklasser. Du genkender dem på følgende signalord: Fare Advarsel Forsigtig Signalord Fare Advarsel Forsigtig Betydning advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, fører til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlige kvæstelser. advarer mod umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre hhv. lettere kvæstelser. 3

6 Om dette dokument Opbygning af en advarsel FARE Her står den truende fares type og kilde Her opføres mulige følger, hvis advarslen ikke overholdes Her nævnes de forholdsregler, som du kan undgå faren med. Andre symboler BEMÆRK Dette tegn gør opmærksom på mulige tingskader. Her nævnes forholdsregler, som du kan undgå tingskader med. Vigtig Dette tegn gør opmærksom på en sikkerhedsforskrift. Tip Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer. Dette tegn gør opmærksom på en handling, der skal udføres. 4

7 Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Tromlemotoren er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, alligevel kan der opstå fare under brug: Livsfare for brugeren eller tredjemand Tromlemotorens funktion kan forringes, samt andre forhold. Vigtig Ikke-overholdelse af forskrifterne i denne driftsvejledning kan føre til livsfarlige kvæstelser. Læs driftsvejledningen med sikkerhedsanvisningerne helt igennem, inden du begynder arbejdet med tromlemotoren, og følg anvisningerne. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialuddannet personale. Opbevar driftsvejledningen under arbejdet altid i nærheden af tromlemotoren, så du evt. hurtigt kan bruge den som reference. Overhold altid de gældende nationale sikkerhedsforskrifter. Henvend dig til Interrolls kundeservice, hvis du efter at have læst driftsvejledningen har yderligere spørgsmål. Din nærmeste kontaktperson findes på sidste side. Bestemmelsesmæssig anvendelse Tromlemotoren skal anvendes i industrien, supermarkeder og lufthavne og transporterer stykgods så som dele, kartoner eller kasser samt strøgods/ styrtgods som f.eks. granulat, pulver eller andet flydende materiale. Tromlemotoren skal integreres i en transportenhed hhv. et transportanlæg. Alle andre former for brug gælder som værende uden for det bestemmelsesmæssige område. Tromlemotoren er kun egnet til brug inden for det område, der er beskrevet i kapitlet Produktinformation. Det er ikke tilladt på egen hånd at foretage ændringer, der forringer sikkerheden. Tromlemotoren må kun anvendes inden for de fastsatte ydelsesgrænser. Anvendelse imod forskrifterne Tromlemotoren må ikke anvendes til transport af personer. Tromlemotoren er ikke bygget til at kunne modstå stød- eller slagbelastning. Tromlemotoren er ikke egnet til brug under vandet. Et sådant anvendelsesområde fører til slut til indtrængning af vand og dermed til kortslutning eller motorskade. Tromlemotoren må ikke anvendes til drift af kraner eller løftemaskiner eller deres reb, kabler eller kæder. Bruges tromlemotoren på anden vis end den anførte, skal der indhentes tilladelse fra Interroll. Hvis ikke andet er angivet skriftligt og/eller i tilbuddet, hæfter Interoll og dens forhandlere ikke for produktskader eller -fejl, der skyldes manglende iagttagelse af disse specifikationer og begrænsninger (se kapitel "Elektriske data" for den pågældende serie). 5

8 Sikkerhed Specialiseret personale Specialiseret personale er personer, der kan læse og forstå driftsvejledningen og udføre arbejdet korrekt iht. de nationale forskrifter. Arbejdet med tromlemotoren er kun tilladt for specialiseret personale under overholdelse af følgende betingelser: Tilhørende anvisninger og tegninger, driftsvejledningens sikkerhedsanvisninger, særlige forskrifter og bestemmelser, der gælder for anlægget, nationale eller lokale regler og bestemmelser vedr. arbejdssikkerhed og forebyggelse af uheld. Farer Vigtig Her findes informationer om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i forbindelse med driften af tromlemotoren. Personskader Elektricitet Olie Roterende dele Varme motordele Arbejdsomgivelse Vedligeholdelses- og reparationsopgaver på apparatet må kun udføres af specialiseret fagpersonale under overholdelse af gældende regler. Inden der tændes for tromlemotoren, skal det kontrolleres, at der ikke opholder sig uvedkommende personale i nærheden af båndet. Gennemfør kun installerings- og vedligeholdelsesarbejde i strømløs tilstand. Tromlemotoren skal sikres mod utilsigtet opstart. Olien må ikke indtages. Den anvendte olie er normalt relativt ugiftigt, men kan alligevel indeholde skadelige stoffer. Indtagelse kan føre til kvalme, opkastning og/eller diarré. Generelt er det ikke nødvendigt at gå til læge; indtages dog store mængder, anbefales det at opsøge læge. Alligevel bør man spørge en læge om råd. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved længere eller gentaget hudkontakt uden korrekt rensning kan hudporer tilstoppes, og der kan opstå hudirritation som f.eks. olieakne og follikulitis (betændelse i hårsæk). Tør spildt olie væk så hurtigt som muligt for at undgå glatte overflader. Sikre, at olien ikke kommer ud i miljøet. Bortskaf snavsede klude eller rengøringsmaterialer korrekt for at undgå selvantændelse og brand. Sluk oliebrand med skum, sprayvand eller vandtåge, tørt kemisk pulver eller kulsyre. Sluk ikke med en vandstråle. Brug egnet beskyttelsesdragt/ sikkerhedsbeklædning inkl. åndedrætsværn. Læs og overhold de tilsvarende sikkerhedsdatablade på Stik ikke fingrene ind i områder mellem tromlemotor og transportbånd eller modulbånd. Bind langt hår sammen. Brug tætsiddende arbejdstøj. Bær ikke smykker som f.eks. kæder eller armbånd. Berør ikke overfladen på tromlemotoren. Også ved normale driftstemperaturer kan dette føre til forbrændinger. Tromlemotoren må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare. Fjern unødvendigt materiale og genstande fra arbejdsområdet. Brug sikkerhedssko. Specificer og overvåg placeringen af transportgodset nøje. 6

9 Sikkerhed Fejl under drift Vedligeholdelse Utilsigtet motorstart Tromlemotoren kontrolleres regelmæssigt for synlige skader. Ved røgdannelse, usædvanlige lyde eller blokeret eller defekt transportgods, skal tromlemotoren straks standses og sikres mod utilsigtet opstart. Kontakt straks fagpersonale for at finde årsagen for fejlen. Undgå under driften at træde på tromlemotoren eller transportøren/anlægget, i hvilken/i hvilket den er installeret. Da produktet er vedligeholdelsesfrit, behøver du kun at kontrollere det for synlige skader, usædvanlig støj og fast montering af armaturer, skruer og møtrikker med regelmæssige mellemrum. Tromlemotoren må ikke åbnes. Udvis forsigtighed ved installeringen og vedligeholdelsen eller i tilfælde af fejl i tromlemotoren: Tromlemotoren kan starte utilsigtet. Grænseflader til andre apparater Ved tromlemotorens indbygning i et transportanlæg kan der opstå fareområder. Disse fareområder beskrives ikke i nærværende driftsvejledning og skal undersøges ved udvikling, opsæting og ibrugtagning af selve transportanlægget. Når tromlemotoren er blevet indbygget i et transportanlæg eller et lignende system, skal hele anlægget gennemgås inden ibrugtagningen med hensyn til potentielle nye farer. 7

10 Generelle, tekniske informationer Produktbeskrivelse Tromlemotoren er en fuldstændigt omsluttet, elektrisk driftsenhed. Den erstatter eksterne byggeelementer som motorer og gear, der kræver hyppig vedligeholdelse. Tromlemotoren kan anvendes i omgivelser med høj grov- og finstøvbelastning samt udsættes for vandstråler og stænkvand og kan klare de fleste aggressive omgivelsesbetingelser. Takket være beskyttelsesklassen IP66 eller IP69k og dens udførelse af rustfrit stål (ved forespørgsel) er tromlemotoren også egnet til brug inden for fødevareforarbejdningen og farmaindustrien samt til anvendelser, der stiller høje hygiejniske krav. Tromlemotoren kan bruges både uden belægning og med en gummiering, der øger gnidningen mellem tromlemotor og transportbånd eller med en profilbelægning til drift af modul- eller profilbånd. Tromlemotorerne fra S-, i- og E-serien drives af en asynkron vekselstrøminduktionsmotor. Denne kan fås med forskellige ydelsestrin og til de fleste internationale strømspændinger. Tromlemotorerne fra D-serien drives af en synkron motor og skal tilsluttes til en egnet drivstyringsenhed. Yderligere informationer vedr. drivstyringsenheden findes i den pågældende manual. Tromlemotoren indeholder olie som smøre- og kølemiddel, som afleder varmen over tromlen og transportbåndet. Bruges tromlemotoren uden bånd eller med et modulbånd, fås den i specialudførelse, der garanterer kølingen. Valgmuligheder Integreret overophedningsværn:en termoværnkontakt, der er integreret i beviklingshovedet, virker som værn mod overophedning. Kontakten virker, når motoren er overophedet. Den skal dog tilsluttes til en passende ekstern styringsenhed, som afbryder strømtilførslen til motoren i tilfælde af overophedning (se "Termoværn", side 10). Integreret elektromagnetisk bremse: Den integrerede, elektromagnetiske bremse kan bremse og holde last afhængigt af den oplyste båndtræksstyrke. Den virker direkte på tromlemotorens rotoraksel og drives via en jævnstrømomformer. Den elektromagnetiske bremse fås til alle tromlemotorer undtagen modellerne 80s og 113s (se "Elektromagnetisk bremse til i- og E-serien", side 71). Mekanisk tilbageløbsspærre: Den mekaniske tilbageløbsspærre, der er monteret på rotorakslen, kan bruges på transportører med stigning. Den forhindrer, at båndet løbet baglæns i tilfælde af strømafbrydelse. Den mekaniske tilbageløbsspærre fås til alle tromlemotorer undtagen 113s og D-serien. Encoder:Encoderens impulser kan anvendes til positionsbestemmelse og til styring af hastigheden og drejeretningen (se "Optioner og tilbehør", side 71). 8

11 Generelle, tekniske informationer Tekniske data Beskyttelsesklasse IP66 Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +40 C normale anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til -25 C til +15 C lavtemperatur-anvendelser 1) Omgivelsestemperaturområde til +5 C til +25 C reducerede tromlemotorer 1) Takttider maks. 3 starts/stops pr. minut Højere takttider er mulige ved drift med frekvensomformer (VFA) eller specialudførelse Monteringshøjde over havets maks m overflade 1) Forskellige olietyper kræves afhængig af omgivelsestemperaturen (se "Olietyper", side 99). Ved omgivelsestemperaturer under +5 C anbefaler vi en stilstandsvarme. Ved temperaturer under -20 C skal specielle akseltætninger og kabler anvendes. Produktidentifikation For at identificere en tromlemotor skal de nedenfor nævnte oplysninger bruges. Du kan notere din tromlemotors data i den sidste spalte. Information Mulig værdi Egen værdi Tromlemotorens typeskilt Tromlediameter (rørdiameter) Belægningens materiale Motortype Hastighed i m/s Serienummer Rørlængde i mm Poltal Ydelse i kw f.eks. 112,3 mm tromleender 113,3 mm tromlemidte f.eks. Gummi Tykkelse Profil 9

12 Generelle, tekniske informationer Termoværn Ved normale driftsbetingelser er den i statorbe viklingen integrerede termokontakt lukket. Når motorgrænsetemperaturen nås (overophedning), åbnes kontakten ved den forudindstillede temperatur (afhænger af beviklingens isoleringsklasse) for at undgå, at motoren bliver beskadiget. ADVARSEL Termokontakten stilles automatisk tilbage, når motoren er afkølet Utilsigtet start af motoren Termokontakten skal kobles sammen med et egnet relæ eller kontaktor, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert, når kontakten bruges. Når kontakten er udløst, skal man vente, til motoren er afkølet, og før en ny opstart skal man sikre, at personer ikke udsættes for fare. Standardmodel: Temperaturbegrænser, skifter automatisk tilbage Levetid: cyklusser AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Levetid: cyklusser AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Tilbagestillingstemperatur 40 K ± 15 K Modstand < 50 m Kontakttilbagespringstid < 1 ms 10

13 Generelle, tekniske informationer Valgfrit: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maksimal driftsspænding V 25 Termisk tidskonstant s < 10 Modstand ved afbrydelsestemperatur + 15 K K K K < 250 Tip Især når motoren ikke er forsynet med et internt, termisk beviklingsværn, anbefales det at forkoble et egnet eksternt termoværnrelæ/-kontaktor. 11

14 Generelle, tekniske informationer Brug af 50 Hz-motorer på 60 Hz-nettet Denne option står ikke til rådighed for D-serien. Følger af brugen af en motor med en 50 Hz driftsspænding i et 60 Hz net Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 230/400 V - 3 ph - 60 Hz Tilsuttes en 50 Hz-motor til et 60 Hz-net, øges frekvensen og dermed også hastigheden med 20 %. For at motorens andre driftsparametre forbliver konstant, er der brug for en 20 % højere indgangsspænding (o/f konstant). Leveres denne 20 % højere spænding ikke, ændres de spændingsafhængige parametre efter følgende tabel: Netspænding = motorens driftsspænding Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 83,3 % Opstartsmoment M A Nm 64 % Saddelmoment M S Nm 64 % Vippemoment M K Nm 64 % Driftsstrøm I N A 95 % Startstrøm I A A 80 % Ydelsesfaktor cos 106 % Virkningsgrad 99,5 % Virkning af brugen af en motors med 50 Hz motorens driftsspænding på et 60 Hznet med 15/20 % højere spænding Motorens driftsspænding: 230/400 V - 3 ph - 50 Hz Netspænding: 276/480 V - 3 ph - 60 Hz - 2 & 4 poler (motorspænding + 20%) Netspænding: 265/480 V - 3 ph - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 poler (motorspænding + 15%) Drives en 50 Hz-motor med en 20% højere spænding på et 60 Hz-net, øges frekvensen og omdrejningstal med 20%. Motordriftsparametrene forbliver dog ud over mindre afvigelser konstant (o/f konstant). Noter Er forsyningsspæningen 15 % højere end motorspændingen, reduceres den faktiske motorydelse til 92 % af den oprindelige motorydelse. Netspænding = 1,2 x motorens driftsspænding (for poltallene 2 og 4) Ydelse P kw 100 % Nominelt omdrejningstal n n o/min. 120 % Driftsmoment M n Nm 100 % Opstartsmoment M A Nm 100 % Saddelmoment M S Nm 100 % Vippemoment M K Nm 100 % Driftsstrøm I N A 102 % Startstrøm I A A 100 % Ydelsesfaktor cos 100 % Virkningsgrad 98 % 12

15 Produktinformation i-serie Komponenter til tromlemotoren fra i-serien i, 113i 1 Foraksel 63 Kugleleje 142 Akseltætningsring 3 Bagflange 66 Kugleleje (rotoraksel 143 Løbering gearside) 5 Husets forside 67 Kugleleje (rotoraksel) 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 68 Kugleleje 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 160 Olieskrue 12 Rør 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 161 O-ring (olieskrue) 16 Bagaksel 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 22 Tandkrans 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 53 Forbindelsesstykke 140 Labyrinttætning 226 Stator komplet 54 Trykbøsning 13

16 Produktinformation i-serie (6x) (4x) (3x) (2x) (4x) i, 165i, 216i 1 Foraksel 66 Kugleleje (rotoraksel 142 Dobbeltlæbetætning gearside) 3 Bagflange 67 Kugleleje (rotoraksel) 143 Løbering 5 Husets forside 68 Kugleleje 145 Afstandsskive (rotorakselleje) 7 Husets bagside 102 Skrue (gear/stator/bagflange) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 8 Gear 103 Skrue (tandkrans/leje/hus) 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 160 Olieskrue 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 161 O-ring (olieskrue) 12 Rør 126 Pasfjeder (bagtap) 201 Tætning (kabel/aksel) 16 Bagaksel 132 Pasfjeder (fortap) 204 Rotor komplet 22 Tandkrans 136 Tætning (klemmekasse/ 226 Stator komplet fortap) 53 Forbindelsesstykke 138 Gummitætning 229 WAGO-klemme (klemmekasse) 54 Trykbøsning 140 Labyrinttætning 230 Skrue til WAGO-klemme 63 Kugleleje 14

17 Produktinformation i-serie 217i, 315i 1 Foraksel 63 Kugleleje 126 Pasfjeder 3 Bagflange 64 Nålleje 127 Pasfjeder 5 Husets forside 65 Kugleleje 131 Pasfjeder 7 Husets bagside 68 Kugleleje 132 Pasfjeder 8 Gear 70 Kugleleje 136 Sikringsring 10 Klemmekasse 73 Sikringsring 138 Tætning 11 Låg, klemmekasse 74 Sikringsring 141 Tætningsring 12 Tromlerør 81 Sikringsring 142 Tætningsring 16 Bagaksel 84 Sikringsring 143 Løbering 22 Tandkrans 85 Sikringsring 145 Spændeskive 23 Mellemdrev 92 Tætning 147 Tætning klemmekasse 24 Mellemhjul 93 Forbindelsesklemme 152 Holdering beskyttelsesjording 27 Klemmeliste 102 Unbrakoskrue 153 Sikringsring 30 Dataskilt 103 Unbrakoskrue 154 O-ring 40 Stator 105 Unbrakoskrue 155 Labyrinttætning 53 Kravenippel 106 Unbrakoskrue 55 Afstandskappe 115 Olieskrue 15

18 Produktinformation i-serie Styrerulle i-serie 1 Aksel 12 Rør 140 Labyrinttætning 7 Hus 68 Kugleleje 142 Læbetætning 7 16

19 Produktinformation i-serie (3x) (2x) Klemmekasse Elektromagnetisk bremse 3-trinnet gear Vinkelskrue Vinkelskrue i rustfrit stål 3 Bagflange 96 Vinkelskrue 148 Spændeskive (jordforbindelsesskrue klemmekasse) 8 Gear, komplet 98 Vinkelskrue (rustfrit stål) 150 Elektromagnetisk bremse 10 Klemmekasse 110 Skrue (klemmekasse/låg) 200 Tætning 11 Låg, klemmekasse 111 Skrue (klemmekasse - jord) 201 Tætning (kabel/aksel) 21 Gummibøsning 128 Pasfjeder (rotordrev) 223 Kabel 53 Forbindelsesstykke 136 Tætning (klemmekasse) 229 WAGO-klemme 54 Trykbøsning 138 Gummitætning 230 Skrue til WAGO-klemme (klemmekasse) 67 Kugleleje (rotoraksel) 146 Spændeskive (elektrisk tilslutning) 17

20 Produktinformation i-serie Typeskilt til tromlemotoren fra i-serien Oplysningerne på tromlemotorens typeskilt tjener til dens identifikation. Kun på denne måde kan tromlemotoren bruges iht. formålet. For tromlemotorer fra i-serien findes der tre typer typeskilte: Halvrundt typeskilt på tromlemotorens endedæksel Rektangulært typeskilt på klemmekassen (hvis en sådan forefindes) Kvadratiske typeskilte på de enkelte komponenter med særlige oplysninger om produktkendetegnene 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Typeskilt til i-serien indtil august Halvrundt typeskilt 2 International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer 3 Kondensatorværdi 4 Ydelsesfaktor 5 Rulle- og rørlængde 6 Kapslingsklasse 7 Olietype 8 Frekvens, antal faser og driftsspænding 9 Tromlemotortype bl Antal poler bm Driftsydelse bn Kundens referencenummer bo Driftsstrøm og tromlehastighed bp Produktionssted bq Artikelnummer br Serienummer bs Isoleringsklasse bt Produktionsland og - dato bu Typeskilte for eksterne komponenter cl Typeskilt klemmekasse cm Driftshastighed rotor cn Forhold startstrøm - driftsstrøm co Omgivelsestemperaturområde cp Tekniske data for encoderen eller bremsen 18

21 Produktinformation i-serie Typeskilt til i-serien fra september Fasetal 2 Driftsydelse 3 Antal poler 4 Driftsspænding 5 Mærkefrekvens 6 Driftsspænding 1) 7 Mærkefrekvens 1) 8 Driftsstrøm 9 Driftsstrøm 1) bl Rotorens driftshastighed 1) bm Ydelsesfaktor 1) bn Driftskondensator bo Referencenummer bp Serienummer bq Produktionssted br Type bs Tekniske data for encoderen eller bremsen bt NEC-standardens art for konstant drift bu Omgivelsestemperaturområde cl Produktionsdato og - land cm Kundens referencenummer cn Isolationsklasse og kapslingsklasse co Olietype cp Vægt cq Rulle- og rørlængde cr Rørets nominelle omdrejningstal 1) cs Rørets maks. diameter ct International elektroteknikkommission: Standard for tromlemotorer cu UL-standardens art 1) Værdien afhænger af anvendte spænding. Alle værdier i parentes refererer til driftsspændingen i parentes. 19

22 Produktinformation i-serie Elektriske data for i-serien Forkortelsesfortegnelse P N i kw Driftsydelse M S /M N Forhold mellem startdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment np Poltal M P /M N Forhold mellem saddeldrejningsmoment og driftsdrejningsmoment n N i o/min. Rotorens driftsomdrejningstal M B /M N Forhold mellem kipdrejningsmoment og driftsdrejningsmoment f N i Hz Nominel frekvens M N Rotorens driftsdrejningsmoment U N i V Driftsspænding R M i Strengmodtstand I N i A Driftsstrøm U SH delta i V Varmespænding i trekantkobling cos Ydelsesfaktor U SH star i V Varmespænding i stjernekobling Effektivitet U SH ~ i V Varmespænding ved enfasere J N i kgcm 2 Rotorens træghedsmoment C r i μf Driftskondensator I S /I N Forhold mellem startstrøm og driftsstrøm 80i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i trefaset reduceret P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

23 Produktinformation i-serie 113i trefaset P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,71 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, ,41 0,60 0,21 3,3 2,4 1,10 1,46 1,10 0,95 208, , ,07 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, ,62 0,60 0,27 5,7 2,0 1,00 1,30 1,00 1,89 128, , ,69 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, ,40 0,60 0,48 3,3 2,2 1,40 1,60 1,40 1,12 164, , ,80 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, ,46 0,66 0,47 3,3 2,1 1,80 2,00 1,80 1,10 111, , ,18 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,68 0,62 0,51 5,7 2,2 1,35 1,50 1,35 2,11 89, ,94 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, ,54 0,71 0,56 2,1 3,2 1,85 2,15 1,85 1,05 71, , ,39 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, ,80 0,62 0,52 5,7 2,4 2,80 3,00 2,80 1,88 42, , ,56 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,90 0,71 0,51 2,1 2,7 2,00 2,30 2,00 1,64 40, ,21 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29, ,70 0,71 0,65 1,4 4,6 3,50 3,70 3,50 0,76 29,6 22-0, ,58 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, ,91 0,79 0,60 3,8 3,2 1,70 1,90 1,70 2,08 41, , ,91 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,10 0,79 0,62 3,8 3,2 2,40 2,30 2,20 2,72 26, ,91 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16, ,10 0,79 0,62 2,4 6,1 3,65 3,90 3,65 1,25 16,

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere