Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår budgetopfølgning Finansielle poster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98."

Transkript

1 Indtægter Finansielle poster Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter mv. udfra viden pr. 10. juli om tilbagebetalinger mv. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud : Midtvejsregulering af statstilskud : Merudgift skrå skatteloft: +208 Indtægt dødsbobeskatning: -222 Indtægt forskerskat: -229 Tilbagebetaling mv. dækningsafgift: Tilbagebetaling mv. off. Grundværdier: +326 Tilbagebetaling mv. off. Forskelsbeløb: +743 Budgetlægning af skatter og tilskud Statsgarantiberegning for Overslagsår beregnet pba BÅT DUT Side 1 af 22

2 Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Entreprenørgården Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL NUL Ejendomscenter TU holdes skadesløs ved overførsel af DONG-projekt På Miljøudvalgsmødet og Teknisk udvalgsmøderne hhv. den 23. november 2011 og 22. november 2011 blev det besluttet at overføre DONG energiprojektet fra MU til TU. I den forbindelse blev det besluttet at TU skulle holdes skadesløse ift. At der var uopnåede besparelser på området. Finansieringen kommer via en tillægsbevilling. Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for BÅT NUL Side 2 af 22

3 Det tekniske område Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram NUL BÅT vedr. Købmagergades Skole vedrørende bygninger og udendørsarealer på Købmagergades Skole. BÅT Basisbudget Jordforsyning samt Danmark C Budgettet for Jordforsyning samt Danmark C er budgetlagt fra bunden iht. vedtaget budgetprocedure, særskilt redegørelse for områderne er udarbejdet og indgår i budgethæfte nr. 3 BÅT Rengøring Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Kørselskontoret Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Side 3 af 22

4 Sundhed Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL 50 Handicapbil til familier handicappede børn anbragt uden for hjemmet Lovnr. 468 (tabel 30) om ændring af lov om social service DUT Hjælpemidler og boligindretning til anbragte børn med funktionsnedsættelse Ad. 23 Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier DUT Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen Kræftplan III Finansloven 2011 DUT Medfinansiering (DUT-sager) Diverse DUT-sager fra året Lov- og Cirkulæreprogram Ambulant somatik : L1387, L327, Bek 521, Satspulje, L1388 Ambulant psykiatri : diverse puljer Stationær psykiatri : Pulje til flere sengepladser Sygesikring : Tilskud til psykolog behandling Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Side 4 af 22

5 Sundhed Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Pulje til sundhedsområdet Kommuneaftalen har givet sundhedsområdet ekstra 300 mio kr. på landsplan. s andel af detteer 2,8 mio. kr. DUT Arbejdsmarked Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 5 af 22

6 TB Arbejdsmarked Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Overførselsudgifter BÅT Skøn over overførselsindkomsterne i 2012 Forventede merudgifter til overførselsindkomsterne BÅT I hovedtræk drejer det sig om: Forventede merudgifter til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobspersoner, sygedagpenge og forsikrede ledige på knap 11,700 mio.kr. Merudgifterne skyldes en lavere afgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Mindreudgift på i alt -6,100 mio.kr. som dækker over følgende områder Kontanthjælp, revalidering og aktivering (samlet set), samt øvrige overførselsudgifter. Mindreudgifterne skyldes en lavere tilgang af borgere på overførselsindkomst i første halvår. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for integrationsområdet med 1,400 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på området. Fredericia Kommune bliver kompenseret via et øget bloktilskud. Samlede merudgifter på 5,400 mio.kr. De 1,400 mio.kr. vedrører en finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Side 6 af 22

7 Arbejdsmarked Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. Skøn over overførselsindkomsterne i Udgifterne til overførselsindkomsterne er nedjusteret med godt 10,5 mio.kr. i Budgettet er lagt med udgangspunkt i de nøgletal Fredericia får fra KL. I hovedtræk drejer det sig om: Nedjusteringer: Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden (forsikrede ledige) vil falde lidt i Fra til ledige. Der er en forventning om færre sygedagpengemodtagere grundet lovændringer mm. Fra 963 til 848 sygedagpengemodtagere. Opjusteringer: Flere kontanthjælpsmodtagere bl.a. som følge af dagpengereformen. En stigende fra til kontanthjælpsmodtagere. Øget aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a. at flere unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med en EGU-uddannelse. Fra 20 til 40 elever. Som det fremgår af tabellen stiger budgettet for Integrationsområdet (tilbud til udlændinge) med ca. 1,4 mio.kr., hvilket primært afspejler finansieringsomlægningen på integrationsområdet. Fredericia bliver kompenseret via et øget bloktilskud. DUT BÅT Side 7 af 22

8 Beredskab Fredericia Brandvæsen Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Børn og unge Folkeskolevæsen Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Dag- og fritidstilbud for børn og unge Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Side 8 af 22

9 Børn og unge Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Overførsel af midler til GenoptræningsCentret fra Stendalen GenoptræningsCentret varetager fortsat i 2012 opgaven med vedligeholdende træning på Stendalen. Midler svarende til 5 timer pr. uge overføres til Genoptræningscentret. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Centralisering af pedelfunktionen I forbindelse med som vedrører centralisering af pedelfunktionen, er det besluttet at budgetomplacere 0,200 mio. kr. fra Institutionsområdet til Skoleafdelingen som udgør Institutionsområdets bidrag til. Omplacering Tilskud til bedre normering i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra s andel heraf er t.kr. DUT Familie og Sundhed Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Side 9 af 22

10 Børn og unge Kontaktperson ifm. Efterværn m.v Lov nr. 141 DUT Kontaktperson ifm. Efterværn og mellemkommunal underretningspligt. Diverse mindre DUT sager (Familie og Sundhed) Lov nr. 318 lov nr. 394, lov nr. 628, lov nr. 162, lov nr. 107, DUT Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år. Lov nr. 222 DUT Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Forhøjelse af ydelsesloft af tabt arbejdsfortjeneste. DUT Lov nr. 286 og lov nr. 468 og lov nr Særligt dyre enkeltsager L 140. Sænkning af refusionsgrænserne for sager om særlig støtte til børn og unge samt indførsel af søskenderefusionsordning. DUT Side 10 af 22

11 Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Musisk, kreativ udfoldelse Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Historie, oplysning og undervisning Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 11 af 22

12 Voksenservice Voksenservice Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Overførsel af spar/lån fra Plejen I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev det besluttet, at der overføres 1,212 mio. kr. fra Plejen til Voksenservice. Ved en fejl blev dette ikke teknisk tilpasset budgettet. BÅT Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL DUT sag - Korrektion vedr. lægefaglig stofmisbrugsbehandling Tilpasning i forhold til det oprindelige aktstykke ifm. Budgetlægningen for DUT Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Overførselsudgifter Førtidspension 2013 Ny Førtidspension er nedjusteret med 160 helårspersoner i 2013, 215 helårspersoner i 2014, 268 helårspersoner i 2015 samt 125 helårspersoner for På grund af færre tilkendelser. Førtidspension % er nedjusteret med 35 helårspersoner og Førtidspension % er nedjusteret med 15 helårspersoner pga. en øget afgang. BÅT Side 12 af 22

13 TB Voksenservice Forventninger til boligstøtte 2013 Der er en forventning om at antallet af modtagere af boligsikring stiger med 256 personer samt et fald i antallet af modtagere af boligydelse på 66 personer. BÅT Nedjustering af ny førtidspension Antallet af helårspersoner på ny førtidspension er nedjusteret med 97 helårspersoner. BÅT Pleje Ældre Tilretning af budgetter vedr. befordringsprojektet Inddragelse af befordringsbudgetter som aftalt i sparekatalog NUL Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Budgetmidler overføres Genoptræningscenter fra Pleje Der overføres kr. (spar Pleje 2011) for ekstra indsats i forbindelse med eksterne arrangementer, Længst muligt i eget Liv NUL -50 Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Forenkling prisberegning frit valg Afbureaukratisering ved ændring af regler om afregning af leverede ydelser efter Servicelovens 83 Timeprisberegningen efter Servicelovens 83 kan baseres enten på baggrund af den leverede tid, den disponerede tid eller den visiterede tid. DUT Side 13 af 22

14 Pleje Udmåling af tilskud til BPA efter SL Tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens er en præcisering af udmålingsreglerne, som skal sikre at løn under sygdom, barsel samt barns 1. og 2. sygedag tager udgangspunkt i løn inkl. Fast påregnelige tillæg. Udmåling af løn under sygdom 80% Ændring af barselsregler 20% Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. DUT NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Omplacering af midler til konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Omplacering af restmidler, 132 t.kr., afsat til konsulentbistand til konkurrenceudsættelse fra central pulje under ØK. til Teknisk Udvalg. Midlerne omplaceres og finansierer de afsluttende konsulentomkostninger i forbindelse med gennemførelse af besparelser og effektivisering på henholdsvis vejområdet, drift og Entreprenørgården. Endvidere omplaceres midler til konsulentydelser i.f.m. spacemanagement på Ejendomscenteret. NUL Side 14 af 22

15 Borgerservice og administration DUT-sag - Patientombuddet Kompensation i forbindelse med klagesager til Patientombuddet. Omkostningsniveauet for 2012 låses for årene , dog således, at der reguleres for sagsantallet og PL, samt et årligt effektiviseringskrav på 2%. DUT Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet Ad 61. Grøn Vækst Ikrafttrædelse af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer mv i vandplanerne for planperioden jfr. lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst og bekendtgørelse nr af 15. december NUL 0 DUT Dækning af fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården Dækning af merudgifter for fritstillingsomkostninger på Entreprenørgården NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Side 15 af 22

16 TB Borgerservice og administration Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringer af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet Diverse DUT-sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram. I hovedtræk drejer det sig om: At arbejdsmarkedsafdelingen har fået færre administrative opgaver fra staten (DUT). Se Borgerservice og Adminstration. Ændringerne og indførelsen af seniorførtidspension samt ændringerne af folkepensionsaldeen har afledte virkninger (fra 2014) på udgifter til flere andre overførselsindkomster. Se Arbejdsmarked. NUL DUT DUT - Ændring af lov om ferie Ændring af lov om ferie DUT Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerordningen, og indberetning til indkomstregistret m.v.) DUT - Praksisnær lederuddannelse Udmøntning af afsatte midler under Finanslovens Praksisnær lederuddannelse. DUT Teknisk tilretning af tjenestemandspensioner Kontoen for tjenestemandspensioner er nyberegnet; mindreudgiften anvendes til nedskrivning af central pulje "Direktionspulje, Sparekatalog " NUL Administrationsbidrag Udbetaling DK I forbindelse med overdragelsen af medarbejdere til udbetaling DK, er administrationsbidraget 2,256 mio. kr. højere end BÅT Side 16 af 22

17 Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Serviceafdelingen, budgetforlig Udmøntning af effektivisering af Serviceafdelingen som følge af budgetforliget for NUL Renter Finansielle poster Renter Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Tilretning af renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (VERSURPOST) Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder (dagrenovation, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og haveaffald, lossepladser) Modposten er indberettet under Miljøudvalget, Brugerfinansieret område BÅT Teknisk tilretning af renter v/2.- teknikrunde Lavere rentesats BÅT Side 17 af 22

18 TB Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Skoleveje og cykeltrafik Byrådet har godkendt en række aktiviteter for at sikre skoleveje og øge cykkeltrafikken i. Der omprioritets midler fra sikkerhedsfremmende foranstaltninger til cykelprojekter samt optages nye midler med tilskud "Bike the track - Track the bike". Den sidste del finansieres med 75% EU-tilskud. Entreprenørgården Fremrykning af investering i køretøjer, Entreprenørgården Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Effektiviseringerne på entreprenørgården forudsætter at der er fokus på optimal udnyttelse af maskiner og biler, samt at der lejes mindre materiel. For at effektiviseringen skal lykkes er det nødvendigt at investere i år i nogle køretøjer for hurtigst mulig at reducere lejeudgifterne til biler. Derfor ansøges der om frigivelse at ,- kr. fra næste års anlægsbudget til indkøb af materiel til entreprenørgården. Ejendomscenter Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL 0 0 BÅT NUL Genopretning af budgetter på Plejecentre I forbindelse med regnskab 2011 blev der rettet op på økonomien på plejecentrenefor 2011 og bagud. Nu rettes budgetterne for 2012 og fremefter. Dele af det finansieres gennem lavere anlægsprogram BÅT Side 18 af 22

19 Anlægsudgifter Børn og unge Folkeskolevæsen Udmøntning af besparelse vedr. håndværkerydelser I forbindelse med sparekataloget for 2012 blev det besluttet at samle håndværkerydelserne i større udbud. Denne sag udmønter NUL Jordforsyning Anlæg Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Fredericia C - pulje til udvikling af området Der afsættes et rådighedsbeløb/projektpulje på hhv. 1,5 mio.kr. i 2013 samt 1 mio.kr. i 2014 til udvikling af området. BÅT Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Ny løn HK overenskomst Fordeling af pulje HK overenskomsten, stigning fra grundløn 30 til grundløn 32 NUL Borgerservice 2.0, Fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter, Udmøntning af puljen Ifb. med Sparekatalog blev udarbejdet et spareforslag "Borgerservice 2.0, fase 1 - Kanalstrategi og kontaktcenter" med et krav på netto 0,2 mio. i 2012 stigende til 2,6 mio. fra 2013 og frem. NUL Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 19 af 22

20 TB Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling - Totalbudget Der er tale om udarbejdelse af totalbudgettet på Affaldsbehandling BÅT Side 20 af 22

21 TB Finansiering Finansielle poster Balanceforskydninger Finansielle poster Budgetlægning af Bufferpuljen (valg af model for Spar/Lån) Økonomiudvalget godkendte d. 1/ at vælge bufferpuljemodellen. Der afsættes 24 mio.kr. i hvert af årene Økonomiudvalget drøftede d. 10. paril spar/lån og besluttede i den forbindelse, at forbruget i indeværende år skal følges nøge med henblik på at undgå overskridelser af servicerammen, og at der for 2013 og frem skal besluttes en ny model for styringen af Spar/lån. Den økonomiske konsekvens bliver, at det beløb der afsættes til bufferen optages som et forventet forbrug i Økonomisk Oversigt i forbindelse med budgetlægning. På den måde bliver det vedtagne budget højere, og der vil så være mulighed for at absorbere et forbrug af spar/lån, således at en sanktion undgås. Overholdes servicerammen ikke, vil det betyde en reduktion i bloktilskuddet. Afdrag på optagne lån Finansielle poster Tilretning af renter og afdrag, omlægning af stående lån til serielån Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 25/ vedr. Køb af jord i Danmark C og omlægning af stående lån. Kontoen for afdrag samt renter teknisk tilrettes i overensstemmelse hermed. NUL BÅT Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af låneoptagelse, renter & afdrag, dispensationer til renovering af byg. og skoler Budgettet tilrettes i 2012 for dispensationer til renovering af bygninger og skoler, 20 mio.kr. Afdrag & Renter tilrettes for ovenstående afledte konsekvenser i åren BÅT Side 21 af 22

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere