DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET"

Transkript

1 "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET ){(2jBENHAVNSKOM.M;Ul'1f: oq f~i?eriksberg KOMMUNE.. i -... ' -',. -..,'. "/. BoLicMll,!ISTERIET SAMORDNINGSUDVALGET "EDR. DEl'!_~'fATSLlqE EJENDOMSFORVALTNING (SEF) (TIDLIGERE KOORDINATIONSVPY4LGFTVEDR. STATSBYGGERI(KVS» TRAFl-J{l\AINISTERIET Indhold A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udf0relse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlcengelse og fors~nkelse - j' F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-ars eftersyn I. Scerligt om ophcevelse J. Tvister

2 A. Aftalegyundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstas som klzlberen og»entreprenlzlren«som srelgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstas som hovedentreprenlzlren og»entreprenlzlren«som underentreprenlzlren.. Stk. 3. Fravigelse af betingelsewe grelder kun, nar det tydeligtog udtiykkeligt angives, pa hvil}{e punkter fravigelse skal ske. Stk. 4~Medmindre andet er angivet, indbefatter bellzlbsangivelser ikke mervrerdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved arbejdsdage aile mandage til og medfredage.de~ ikke er helligdage. Stk. 6. AIle dokumenter affatt~s pa dansk,'ogarij~ betegnelser med hensyn til mlzlnt,mal og vcegt ei danske. Forhandlinger, herunder pa byggemlzlder, skal forega pa dansk. Hvis der tillige udfrerdiges dokumenter paelt andet sprog, og der er uoverensstemml;!lse i forhold til den danske tekst,gre1der den danske tekst.. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal vrere entydigt og saledes udformet, at. der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder pa ejendommen, jf. 16. ' Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet opiyses, hvorvidt der lzlnskes sikkerhedsstillelse for tilbageleveringaf lldbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udllzlbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pagreldende har afgivet tilbud..:. at tilbud udfrerdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen pa dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vregt der ved vurderingen af tilbudets samlede stlzlrrelse vii blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entrepren~rens tilbud 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for aile og aile for een. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at der foruden en pris pa arbejdet soil) helhed skal angives priser pa dele af arbejdet, kan priserne pa de enkelte dele kun betragtes som selvstrendigt tilbud, hvis dette udtiykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud forudenen samlet sum skal ;injl~holde enheldspriser, er begge dele bindende 'fot tllbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering pa grund af stlzlrreeller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedlzlmmelsen af tilbuds indbyrdes rrekkeflzllge grelder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kunydelser,der er angivetsom hlzlrende til entreprisenpategninger, der erudleveret entreprenlzlrensbm grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nrevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der grelder for den pagreldende entreprise. stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud er 20 arpejdsdage. fra licitationsdagen. Vedstaelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregningerog beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette' tilbudsgivere,. hvis' tilbud ilcke antages. Entrepriseaftalen :4. Aftale omudflzlrelse af en entreprise el1er om enleverance trreffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et srerligt dokument.der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk..2. Eventuel stempelpligtpahviler bygherren. Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange,

3 OverdrQgeIseq.! rettigheder og forpiigteiser m.v. 5. Parteme kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenl2lren uforfaldne krav i henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse med arbejdets udfl2lrelse; fomd for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parteme ikke-overfl2lre deresforpligtelser til andre, Stk. 4. Entreprenl2lren kan overlade arbejdets udflzlrelse til andre i det omfang, det er sredvanligt eller naturligt, at arbejdet udfl2lresi underentreprise. Stk, 5, Hvis det ma anses for godtrjort, at et krav vedrlzlrende mangler lkke eller kun med stor vans~elighed kan g~nnemfl2lres mod entreprenl2lren,er bygherrenberettiget til. at glzlrekravet greldende direkte mod entreprenlzlrens underentreptenlzlrer og leverandlzlrer, jf. 10, stk '., ". B.Sikkerhedsstillelse og forsikring EntreprenllJrens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet, skal entreprenlzlren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalerisindgaelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form afbetryggende bankelier sparekassegaranti, kautionsforsikring elier pa anden, betryggende made. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet'sted, skalden. stillede sikkerhed svare til 15 pet. af entreprise- Summen. Herefterskalsikkeiheden svate till0 pet. af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som prresteres fuldt frerdige i tater,skal sikkerheden svare till0pet.afkl2lbesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, m.l, til2 pet. af entreprisesummenl arefter ' afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt hat fremsat,krav om afhjrelpning af mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophlzlrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, m.l, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsatkrav om afhjrelpning af mangler. I sa fald ophl2lrer sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet.. Stk. 6. Forholdsmressig frigivelse afsikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren lzlnskerudbetaling i henhold til den stille de sikkerhed, skal det skriftligiog. samtidigt meddeles til entr,eprenlzlren og garanten med nlzljeangivelse af arten og omfanget af den. pastaede misligholdelse samt stl2lrrelsen af det krrevede bellzlb~dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frern- ~Olnst, medmindre entreprenlzlren forinden over for Voldgiftsnrevnet har fremsat begrering om beslutning specielt med henblik pa, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46.. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgl2lrelse afalie krav;som bygherren har ianledningaf aftaleforholdet, herunder krav vedrlzlrende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum; Byg herrens sikkerhedsstilieise 7. Hvis entreprenlzlren krrevet det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsrettelse stille sikkerhed. for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for. entreprerili!!ren. Sikkerheden stilles iform af betryg~ gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsfors~kring, eller pa anden, qetryggende made. Stk.:2.Sikkerhedenskal svare til 3 maneders gerin~#isnitsbetaiiilg -dpg rniil~si: lopct. af ei1tt~prisesummen - udregnetsaledel;!, at. entreprisesummen fordeles ligeligt pa d,et antal maneder, som i aftalen er fastsat forarbejdets udflzlrelse. Entreprenl2lren kan ved udvidelse af aftaleh med ekstraarbejder i henhold ti1 14 krrevesikkerheden forl2lget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede p~talt.e- overstiger det halve af 1 maneds 'gennemsnitsbetaling ifl2llgeden oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenl2lren l2lnsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garantenmed angivelse af stl2lrrelsen af det krrevede bell2lb.dette udbetales til entreprenl2lren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsn~vnet har fremsat begrering ombeslutning specielt med henblik pa, om entreprenlzlrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46. Stk, 4. Sikkerheden tjenertil fyldestgl2lrelse afalle de krav, som entreprenl2lren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrl2lrende eventuelleekstraarbejder. Forsikring 8.Bygherren tegner og betaler scedvanlig brandog stormskadeforsikring fraarbejdets pabegyndelse,indtil mangler, der er pavist ved afleveringen,er afhjulpet. Pa entreprenl2lrens anmodning

4 skaldenne og ~ventueile underentreprenl/lrer medtagessom sikrede pa forsikringspolicen. ' Forsikringen skal omfatte samtlige entreptenl/lrers arbejde pa den bygning eiler det anlreg, entrepriseaftalen vedrl/lrer. Ved om-, eller tilbygning skal forsikringen drekke skade pa arbejdet samt pa den bygning eiler det ani reg, der er genstand for om- eiler tilbygning. ""Stk. 2. Offentlige bygherrerkan krreve sig stillet, sam selvforsikrer. " Stk. 3. Entreprenl/lren og eventueile underentreprenl/lrer skal have sredvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets a1mindelige regler. Entreprenl/lren skal pa anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. c. Entrep'risensudfflJrelse Arbejdsplan og afsretning 9. Entrepren0ren skal snarest muligt i samar:' bejde med bygherrenudarbejde en arbejdsplan. Stk. 2.,Bygherren lader foietage,afsretningerafde bestemmende hovedlinier og hl/ljder(koter), medens all/lvrigafsretning foretagesaf entreprehl/lren. Entreprenl1lrens ydelse,~10. Arbcajdet skal udfl/lres i overensstemm~jse med aftalen, fagmressigt korrekt eiler i'overensstemmelse med byghemms eventueile anvisninger efter 15. Materialer skal- for savidt disses beskaffenhed ikke er anfl/lrt - vrere af sredvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenl/lren skallevere aile materialer 015 prrester'e aile foml/ldne biydi:!lser til arbejdets frerdigg0relse.' Stk. 3. Materialer 015andre leverancer, som er bestemt til indfl/ljelse i arbejdet, skalleveres af entreprenl/lren uden ejendomsforbehold. Nat de pagreldende genstande er leveret pa byggepfact:" sen, tilhl/lrer de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancertil arbejdet skal vrere leveret med 5 ars leverandl/lransvar for mangler vedleverancen, jf. dog 36, stk. 3, hr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrrenses saledes" at leverandl/lrensclnsvar ophl/lrer senest 6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leverandl/lren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nrevnte omstrendigheder skal kunne gl/lres greldende direkte mod leverandl/lren, dels,at, " ' tvister vedrl/lrende mangler ved en leverance,kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 015 anlregsvirksomhed., Stk. 5. Entreprenl/lren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vii medfl/lre betydelig merudgift for ham eiler vresentlig ; forsinkelse, af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vii vrere besvrerligt at kontroilere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved vresentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. ' Projektgennemgang, dokumentation og prl1l\1er 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bee. stemme, at entreprenl/lren skal deltage i projektgennemgang.der kan endvidere fastsrettes bestemmelser om arten og omfanget af prl/lver 015 om den dokumentation for arbejdets udfl/lrelse, for udf rte anlreg, for anvendt~ materialers OP.rilfdelse ogegenskaber 015for udfl/lrte,prl/lver, som entreprenl/lren skalafgive.bestemmelser herom kanindgai en udbudskontrolplan. Deltagelse i projekt!5ennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen 015prl/lveme er et led i entreprenl/lrens ydelse..~tk.2. Bygherren kan under arbejdets udfl/lrelse 015 yed afleveringen forlange yderligere prl/lver. Ogsa i smanne tilfreldeskal entrepren~ren stille foml/lde,nt mandskab til disposition yed prl/lvemes udtagning 015undersl/lgelse. Hvis de yderligere pf.l/lverviser kontraktsmressjg ydelse, skalbygherren qetale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald, sis:alentreprenl/lren betale bygherrens udgifter. Stk. 3: Entreprenl/lren skal give bygherren 015 dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser 015 produktionssteder, hvor arbejdet udfl/lres. Bygherren kan endvider'e kraeve deoplysninger, def er n0dvendige til at bed0mmeydelsen. Stk. 4. Bygherren 015dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmressige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som muligt. Stk: 5. Entreprenl/lren skalll/lbende foretageoprydningog rl/lmning ogskal omgaende fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse m. \1. Ved1igeholdelse 12. Forringes,l/ldelregges ellerbortkommer arbejdet eller dele af dette'indefl afleveringen, skal entreprenl/lren for egen regning sl/lrge for }{ontraktsmressigydelse, medmindre forholdet kanhenfl/lres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenl/lrens arbejde,grelderdet samme vedrl/lrende disse i tiden ira entreprenl/lrc ens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenl/lrer forvolder pa hinandens arbejde, materialer og materiel, er j:>ygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenl/lren skal vedligeholde det udfl/lrte arbejde indtil afleveringen.

5 Stk. 4. For arbejder eiler dele af disse, der tages i brug f~r aflev'erin.gen, gaelder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren s0rger for nl2ldvendig godkendehre af projektet og afholder udgifterne herved. ' Stk.2. Entreprenl2lrensl2lrger for anmeldelser, ansl2lger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrl2lrer selve arbejdets udfl2lrelse, og afholder udgiften herved. IEndringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange aendringer iarbejdets art og omfang,nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte ydelser. Entreprenl2lren har ret til at udfl2lre sadanne aendringer, medmindre bygherren paviser saerlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udfl2lre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om aendring skal fremsaet. tes skriftligt. Det samme gaelder parternes eventueile krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fl2llgeaf aendringen. Der traeffes snarest skriftlig tillaegsaftale am aendringen. Forhandlingerherom ma ikke medfl2lre forsinkelse af arbejdets udfl2lrelse. Stk. 3. Vedrl2lrer aendringeme arbejder, hvorom der gaelder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, meclmindr~ der traeffes anden aftale,jf. stk 2. Reguleringefter en,hedspriser skal dog kunske, inden for +/-15 pet. af entreprisesummenog inden for +/- 100 pet. af de enkelteposter i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfaeldenenaevnt i stk. 3, udfl2lres aendringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk.5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenl2lreng6dskrive bygherren de udgifter, som spares elier burde have vaeret sparet. Vedr(2jrer formindskelsen arbejder, hvoromder gaelder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske idet omfang, mindrearbejdet medfl2lrer, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pet. Uklarheder, hind ringer eller Hgnende forhold 15. Entreprenl2lren skal indhente bygherrens afgl2lrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder. tilstraekkelig. vejledning til udfl2lrelse af arbejdet. Stk. 2. Finderentreprenl2lren, at arbejdetikke kan udfl2lres i overensstemmelse med den indgaede aftale, skal entreprenl2lren snarest muligt underrette bygherren og fl2llgedennes anvisninger.. Stk. 3. Entreprenl2lren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstar forhold, som hindrer eller vanskeliggl2lr arbejdeteiler gl2lrdet naerliggende, atbygherren pafl2lres ulempe eiler tab, llerunder padrager sig ansvar over for tredjemand~hvis der ikke er tid til at indhente bygher, rens anvisninger, skal entreprenl2lren - mod fornl2lden forlaengelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt traeffe foranstaltninger for at undga, at bygherren lider tab. Stk64. Udbudsmaterialet skal indeholdepply::minger qi'n foretagne undersl2lgelser vedr rende giundvandscog jordbundsforhold. forureninge;!ller andre: hindringer..i det. omfang udbudsmaterialet, ikke,indeholder fyldestgl2lrendeoplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerneherimod og ulernperne hervecl betales som ekstraarbejder. Stk; 5. 'Hvis der trods gennemfl1lrelse af sadanne forundersl2lgelser, der er rimelige eiler saedvanlige under hensyntagen til grundens kanikter, belig-- genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, sommedf~rer offentlige pabud eller forbud, der hindrer arbejdets viderefl2lrelse eller g Tdenne urimelig byrdefuld forbygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgl2lrelse til entreprenl2lren. Godtgl2lrelsen' omfatter ikke entreprenl2lrens mistede fortjeneste ved ikke at fuldfl2lre arbejdet, men alene det 0vrige tab, entrepren0ren lider. Foyti.dsminder,16.Entrepren0renskal drageomsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, aen.dres ellet flyttes.?t~.:2;entreprenl2lrenskal straks anmeldefund af fclrtiq,sminder til rigsantikvarenog bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berizlrer fortidsmindet. Stk.).Entreprenl2lren skal sl2lrgefor, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsa ved fund afvrag og faste fortidsminder pa havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes byggeledelse, fagtilsyneller andre tilsynsfl2lrende, saerligt udpeget af bygherren. Stk: 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal vaere til stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk, 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer bygherren over for entreprenl2lren med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfl2lrelse. Tilsynet kangive og modtage meddelelser vedr0rende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samtgive anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprenl2lrers arbejde i deres,jndbyrdes forhold. Stk.4.Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke ent{eprenl2lren for selv at f0re kontrol.

6 Entreprent/lrens arbejdsledelse 18. Entrepren0ren skallede arbejdet persorligt eller ved en stedfortrreder som reprresentant over for bygherrenogtilsynet med hensyn tit arbejdets tilrettelreggelse og udf0relse. Stk.2: Entrepren0reneller dennes stedfortrreder skalvrej;"e til stede pel arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemt/lder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygget'n0der og udarbejder m0dereferater;der snarest muligtsendes til de entrepren0rer, bygherren har kontraheret med. Stk.2. Entrepren{llren skal selv elletvedsinstedfortrreder deltage i byggem0derne. Stk. 3. Pelhvert byggem0de opg0res med angivelse af arsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke medandreentreprent/lrer 20. Entrepren0ren skal satnvirke medandre eritrepren0rer pabyggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, saledes at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entrepren0reme undgas. ' Tilkaldelse afbygherrenog entreprenl/sren. i'iuternesophold i udlandet ~1..Bygherren og entreprenf/lren skal over for,,hinanden angive,hvortil henvep.delse kan ~ke, og,hvorfrabygherren og dennes tilsyn,henholdsvis, ~ntrepren0ren eller dennes stedfottrreder,skal kprme tilkaldes.., Stk, 2. Hvisbygherren eller entrepren0ren, er bosat ij,ldlandet, eller bosretter sig der efter aftah,ms indgaelse, skal den pelgreldende part opgive en person med boprel eller hjemsted her i landet, der kan foretage 0konomisk bindende dispositioner pa partens vegne, mod hvem s0gsmal kan rettes pa partens vegne, og med hvem aile forhandlinger pa den pagreldende parts vegne kan f0res med bindende virkning. D.'Byg herrens,bet~li"g sforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepren0reneen gang hver manedreuilb,etaling for }ldf0rtarbejde m.v. Bygherrea skal senest 15 arbejdsqagefra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det bel0b, der pel byggepladsen er ydet kontraktsmressige arbejder og materialer for. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 2.0 arbejdsdage f0r deres anvendelse pa byggepladsen kan alene krceves, hvis der er aplyst herom i tilbudet. Stk.2.Entrepren0ren kan - eft~r samme reg~er som ~nf0rt istk. 1- tillige krreve betalingfar materialer J1l.V.,som er kl1lbtaf entrepren0ren ag ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren krrever det, skal entrepren0ren stille sikkerhed for kantraktsmressig levering, jf. 6. Sikkerheds,stillelsens st0rrelse skal svare til den krrevedebetaling - ' inklusive mams - for de ikke-ieverede materialer. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, atentreprisesummen skal reguleres som f0lge af rendringer i indeks, averenskomstmressige arbejdsl0nninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forllindelse med betalingen far de dele af arbejdet, ~er ber0res afamdringen. Reguleringen sker p'a grurtdlag afentreprenl1lrensdokumenterede Cipg0relse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entrepren0- renen endelig agfuldstrendigopg0relse, herunder aver tilgadehavender far aile ekstraarbejder. Efter at bygherren har madtaget denne slutapgl1lrelse, ki;ln entreprenl1lren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sadanne, der er taget specificeret farbehald am i slutopgl1lrelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa grund modningsarbejder, skal slutapg0relsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdageefter afleveringen - far havedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlregsarbej- Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det der - bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - er aftales, at betaling skal ske efteren betalingspli;ln. fristen for fremsendelse af slutopg0relse 60 ar- Betalingsplanen f0lger tidsplaneh og fasts retter, til' ' bejdsd'age. hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke bel0b entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalfng skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at detarbejde, betalingen angar,er prresteret. ' ; Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke trreffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling krreves efter reglen i stk. 1. Stk. 9. Hvis slutopg0relsen ikke er kommet frem til bygherren inden udl0bet af tidsrummet nrevnt i stk. 8, kan denne skriftligt krreve opg0relsen fremsendt in den 10 arbejdsdage. Fremsendes apgl1lrelsen herefter ikke til bygherren inden ud10bet af denne frist, fartaber entrepren0renkrav pel vederlag for ekstraarbejder, der udf0res sam regningsarbejder, samt far 10n- ag prisstigninger. Stk.l0, Entrepren0rens slutapg relse skal betal,es senest 15 arbejdsdage fra madtagelsen. '

7 Stk 11. Entrepremnens tilgodehavendeforrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk 1 er l~bedage; Stk. 12. Finder bygherren, at et krrevet bel~b ikke er forfaldent, skal han straks give entrepren~ren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfrelde af uenighed om en opg~relse skal bygherren betale tilgodehavender, som parteme er enige om. Stk. 14. Hvisder mellem parteme er uenighedbm bygherrensadgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepren~rens, betalingskrav,finderregleme i 46 anvendel,s, hvis en part beg:;erer det. ' Stk. 15. Hvis det er n~dvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entrepren~rens regning udbetale arbejdsl~n, som Entreprenf/lrens ret til at standse' arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne bel~b ved betalingsfristens udl~b, kan entrepren~ren ~fter skriftligt varsel pa 5arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2; Entrepren~ren k,m endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betg~ingsstandsning, eller hvis der abnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens~konomiske forhpld i ~vrigt visersigat vrere sadanne, at denne ma antages at vrere ude af stand til at opfylcleentrepriseaftalen. Det~r dog en petingeise, at bygherren ij{kehar stillet- eller pa entrepren~rens opfordring ikke straksstiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlcengelseog forsinkelse Entreprenf/lrens ret tit tidsfristforlamgelse 24. Entreprenf/lreri har ret til forlrengelr:;e,<if' tidsfrister ved forsinkelse at arbejdet, dei et en f~lge af. 1) 'rendringer i arhejdets art og orrtfang, sam krrevesafbygh,erren, jf. 14, 2) bygherrens forllold eller anden entrepren~rs, forsinkelse,,. 3) forhold, der opstar uden entrepren~rens skyld, og over hvilke entrepren~ren ikke erherre,,f.eks. krig, usreqvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock~out eller hrervrerk, Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, opg~:res bygherremrtab efter dansk tets almindelige ersiatningsr.eg1er. Bygherrens ret til tidsfristforlrengelse 26. Bygherren har ret til forlrengelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er enf~lgeaf, at by~herreneller anden entrepren0r uqs::ettes for forholdene nrevnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret vedrendringer som nrevnt i 24, stk. 1, nr. 1. 4) nedb~r, lay temperatur,strerk vind eller andet vejrlig, somforhindrer eller forsinker arbejdet,. nar sadant vejrlig forekommer i vresentligt st0rre omfang, end det er sredvanligt for den pagreldende arstid og egn, eller 5) offentlige pabud eller forbud, som ikkeskyldes entrepren~rens egne forhold. Stk. 2. Entrepren0ren skal dog s0ge forsinkelsen ~ndgaet eller begr:;enset vedsadanne dispositioner, som med rimelighed kan 'krreves. Stk. 3. Anserentrepren~ren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entrepren~ren skal pa forlangende goqtg0re, at den indtradte forsinkelse skyldes Qet pabetabte forhold. Entreprenf/lrens hreftelse ljed forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepren0renret til tidsfristforlrengelse, er ansvarspadragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings- Stk. 2. Bygherren skal dog s0ge forsinkelsen undgaet eller begrrenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan krreves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal entrepren0ren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal pa forlangendegodtg0re, at denindtradte forsinkelse sky Ides det paberabte forhold. Bygherrens hreftelse ljedforsinkelse 27~Entrepren0ren har ret til erstatning for det lidthab, hvis forsinkelsen skyldes 1)bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller fors0mmelse, eller 2)anden entrepren0rs ansvarspadragende forsinkels~, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar~ spadragende forsinkelse. stk. 2. Entrepren0ren har ret til godtg0relse, hvis arsagen til forsinkelsen kan henf0res til

8 1) 24, stk. 1,nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at yrere omfattet af nrervrerendebestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtg0relsen udg0r det tab, entrepren0ren har lidt, dog uden entrepren0rens mistede fortjeneste Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets frerdigg0relse skat entrepren(2iren give bygherren skriftlig meddelelse Om tidspunktet herfor(frerdigmelding).. Bygherren indkalder derefter entrepren0rentil en ' afleveringsforretning, der skal fii1de sted senest 10, arbejdsdage efterdet angivne tidspunkt, jf. dog stk.4. Stk. 2. Arbejdet ansesfor afleveret til bygherren, nar afleveringsforretning har fundetsted, m.edmindre der ved denne er pavist vresentlige mangler. Er dette tilfreldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar entrepren0ren hargivet bygherren skriftlig meddelelse om, at mangleme er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anf0rt i stk. 1 til afleveringsfi:>rretning,anses arbejdet forafleveret 10arbejdsdage efter det angivnetidspunkt for frerdigg0telse. Tilsvarende grelder forny afleve-.ringsforretning som nrevnt i stk. 2, 2.punkturri~ Stk. 4. Omfatterarbejdet flere entrepriser, s~al' " samtlige entri:!priser vrere frerdiggjort, f0r bygher; ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog vrere aftalteller fremgaaf omstrendighedeme, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres,pa vedikke at kunne udf0re andre arbejder i forsinkeisesperioden euer lignende videregaende tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henf0res til 24, stlc 1, nr. 3, eller nr. 4, har entr,epren0ren hverken ret tilerstatning eller til godtg0relse. F.Arbej detsa fleljering forskelligetidspunkter, eller at byggeafsnit afleve- Ie'shver for sig.. Stk. 5. Ved anlregsarbejder -bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepris,e:rscerskilt,' medmindre andet er aftalt eller ffemgar af omstrendighedeme..afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfrerdiges et ~okument (afleveringsprotokol), hvori anf0res paberabte mangler ved arbi:!jdetog eventuelle andre forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil anf0res entrepren0rens mulige bemcerkninger. Partemes stillingtagen til,.om arbejdet er, a:fleveret, skal fremga afdokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entrepren0ren. Stk.3. Hvis en part ikkeer reprresenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemf0res uden. d.en pagreldende parts medvirken. Den m{lldtepart skal snarest muligt give den anden,par~ skriftlig underretning om afleveringsfsmetningens gennemf0relse og om indholdetaf afleveringsprotokollen. G. Mangler ljed arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udf0rt i overensstemmelse med aftalen, fagmressigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger deren mangel. Det samme greider, hvis entreprenj1lren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med" arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikkeer som aftalt eller af sredvanliggod kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreliggerder mangler. Dette grelder dog ikke 1) nar entrepren0ren i tilfrelde affrit materialevalg godtg0r, at kontraktsmressigematerialer ik'ke findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig, indf0rselsforbud eller lignende, eller 2) nar bygherren. har krrevet anvendelse af be" stemte materialer, og entrepren0ren godtg0i,at muligheden tor at fremskaffe disse i kontraktsmressig stand maanses for udelukket ved forhold, som entrepren0ren ved aftalens indgaelse ikke burde have tage!t i betragtni:ng., I tilfceldene 1) og 2) skal entrepren0ren snarest muligt underrette bygherren om opstaede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfrelde have de egenska1;jer,som er tilsikret if0lge aftalen. Stk.4. Afleveringstidspunktet er afg0rende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler pavist ved afleveringen.31. Entrepren0ren har pligt og ret til at afhjrelpe mangler, der pavises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsrette en frist til athjcelpning afpfwiste mangler. Fristens lrengde fastsrettes under hensyntagen tilmanglemes art og omfang samt forholdene i 0vrigt. Entrepren0ren s'kal give bygherrenskriftlig meddelelse, nar mangleme er afhjulpet.

9 mevnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entrepren0rens meddelelse om, at afhjrelpning har fundet sted - mener, at mangleme ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepren0ren, hvilke mangler, der stadig pabenibes. Stk. 4. Afhjrelper ent:repren0ren h~refter ikke straks de paviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbecireforentrepren0rens regning. eller krreve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Mangler pciuist efter ajleveringen 32. Entrepren0ren har i 5 ar efter afleveringen pligt og ret tilat afl!jrelpe mangler, derpavises efter afleveringep, jf. dog 36,stk. 3,nr.~. Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne mangler,hvis entrepren0ren har faet skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerneer eller burde vrere opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis entrepren0ren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsrette en frist til afhjrelpning af paviste mangler. FristensJrengde fastsrettes under hensyntagen ti.lmanglernes art ogomf[ing samt fqrhol4eil;e i 0vrigt. Entrep:en0ren skal give byghemm sknftbg meddelelse, nar manglerne erafhjulpet. Afhjrelpningafen mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjrelpning af eventuelle mangler, kon~tateret ved :l-ars eftersynet, forudsat at manglenlkke forvrerres derved, og at udskydelsen ikke medf0rer ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entrepren0ren ikke inden udl0bet af fristen nrevnt i stk. 3 afhjrelpning af depaberabte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entrepren0rens regning eller krreve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entrepren0rens regning, nar afhjrelpning er. uopsrettelig, og entrepren0ren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjrelpning. Det samme greider, nar bygherren har grund til at antage, at entrepren0ren ikke foretager afhjrelpningpa rette made eller uden ufom0dent ophold. fjortfald af entrepren",rens afhjrelpningspligt m. v. 33. Entrepren0rens afhjrelpningspligt og bygherrens adgang til atforetage udbedring for entrepren0rens regning,jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjrelpning er forbundet med uforholdsmressigt store udgifter. Ved bed0mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog ialle tilfrelde retten til afslag, jf. 34. Bygherrens ret tit afslag i entreprisesummen 34. Afhjrelper entrepren0ren ikke mangler som. anf0rt i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan bygherren - 1 stedet for at lade manglerne udbedre for entrepren0rens regning - krreve et afslag i entreprisesummen. Bygherrenhar endvidere ret til afslag i entreprisesummen;'hvis afhjrelpning er umulig, samt i tilfreldene nrevnt i 33. Stk2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel0b, det ville have kostet at afhjrelpemang" Ierne. Stk.3.Hvis afhjrelpning af mangler erumulig eller erfotbundet med uforholdsrncl:lssigt store udgifter,: fastsrettes afslagetefter bygheirens valg sk0nsmressigt eller pa en af f0lgende mader: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum ogden entreprisesum,der matte antages at vrere blevet aftalt, hvis cler varindgaet aftaleom arbejdet i den foreliggende stand,. 2) eller som forskellen mellem detaftalte arbejdes vrerdiuden mangler og arbejdets vrerdi i den fc!t~liggendestand. Stk..4. Om bygherrens ad gang til at hreve entrepriseaftalen som f0lge af mangler grelder reglerne i 40. Entrepren",rens ansvarjor f",lgeskaaer 35, Entrepren0ren er erstatningsansvarlig for tab, der er en f0lge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl ellerfors0mmelse fra entrepren0rens.side, eller hvis mangleme an gar egenskaber, som if0lge aftalen ma anses for tilsikret. Stk. 2. Entrepren0ren hrefter ikke for drifts tab, avancetab eller andet indirekte tab. Mangelsansvarets oph",r. 36.Ved byggearbejder og anlregsarbejder i tile slufning hertil skal bygherrens krav mod eritrepren0ren som f0lge af mangler fremsrettes senest 5 ar efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kahbygherren ikke rejse krav mod entrepren0ren. Besteinmelseme i lov nr. 274 af 22. december 1908 oridorreldelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfrelde. Stk. 2. Bygherrens kravbevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det greider, 1) atentrepren0ren har pataget sig at indesta i lrengere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet vresentligt, eller 3)atder foreligger groft uforsvarligt forhold fra entrepren0rens side.

10 Stk. 3. Vedanlregsarbejder "bortset fradem, der er nrevnt i stk.l ~ophf/lrer rnangelsansvaret efter dansk rets almindelige regier, medmindre audet er fastsat i udbu,dsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefterophf/lrer efterdansk rets almindelige regier, skal ff/llgende grelde: 1) Reglen i 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden rendres til, at sikkerheden ophf/lrer. 1-drs eftersyn 37. Bygherren indkalder entreprenf/lren tir en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et ar efter afleveringen.. 2) Entrepren0ren kan undlade at opfylde bestem- :mell?en i 10, stk. 4, om leverandf/lransvar. c 3) Tidsrummet for afhjrelpningspligt og -ret, jf. 32, stk. 1, rendres til 1 ar..4) Bestemrnelsen i 38 om S-ars eftersyn finder, jj(ke anvendelse. H. 1- og5-clrs eftersyn 5-drs eftersyn 38. Bygherren indkalder entrepren0ren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage ff/lrudl0bet af en periode pa 5 ar efter afleveringen, jf. dog 36, s!k. 3, nr. 4. Stk. 2. Harbygherren ikkeindkaldtsom nrevnti stk. 1, kanentreprenf/lrenindkalde bygherrentil eftersynet. Indkaldelsen skal veere skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varse!. F~l1es regler for eftersyn 39. Indkaldelse til eftersyn if01ge 37 og 38, stk. 1, skalveere skriftlig og ske med h0jst 60 og mindst..15- ved hovedentreprise dog mindst 20 c arbejdsdages varsel. Stk. 2..1forbindelse medeftersyn udfrerdiges et dokument (eftersynsprotokol),hvori anff/lres paberabte manglerved arbejdetogeventuelle andre forhold, papeget af bygherren. 1 tilknytning hertil anf0res entreprenf/lrens mulige bemeerkninger. Stk.3. Dokumentet underskrives afbygherren og entrepren0ren. S~. 4. Hvis en part ikke erreprresenteret ved ef~ersynet, kan dette gennemf0res uden den pageeldende parts medvirken. Den mllidte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemf0relse og om indholdet af eftersynsprotokolien. I. Scerligt.om..ophceuelse Bygherrens hreueret 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav,til entrepren0ren - hreve entrepriseaftalen 1) hvisder - uden ret til tidsfristforlrengelse - foreligger en veesentlig forsinkelse fra entreprem~rens side med hensyn til arbejdets udf0relse, og forsinkelsen medf0rer.betydelige ulemper for bygherren, elier. 2) hvis der fra entreprenf/lrens side i 0vrigt foteligger veesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afglllrende betydning for bygherren, medminqre dennes interesser er tilstreekkeligt til~ godeset pa anden made, f.eks. gennemadgangen til at'. standse udbetalingerne elier ved stillet sikkerhed, elier 3) hvis det udf0rte arbejde er af en sadan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenf/lren ikke vil veere i stand til at fuldf0re arbejdet uden veesentlige mangler. Entreprenf/lrens hreueret 41. Entrepren0ren kan - efter skriftligt pakrav til bygherren - ved veesentlig forsinkelse heeve en,trepriseaftalen i det tilfrelde, der er neevnt i 24, stk.1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestreebelser for at fremine arbejdet mest muligt. Stk. 2, Entrepren0renkan endvidere - efter skriftligt pakrav til bygherren - heeve entrepriseaftalen, hvis der frabygherrens side foreligger veesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afg0rende betydning forentrepren0ren. Aftalen kan dog ikke heeves, hvis entrepren0rens interesser irtilstrcekkeligt tilgodeset gerloem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. Konkurs, betalingsstandsning, tuangsakkord m.u. 42. Ved en parts konkurskan den anden part straks heeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtreede i aftalen i medf0r af konkurslovens regier, skal boet efter foresp0rgsel inden for en frist pa 5 arbejdsdage,give meddelelse om, hvorvidt det vii indtreede. Stk. 3. Reglen i stk. 1 grelder tillige ved en parts betalingsstandsning, elier hvis der abnes forhand-

11 ling om tvangsakkord, elier partens l2lkonomiske ' forhold il2lvrigtviser sig atvrere saledes, at parten ma antages at vrere ude af stand tilat opfylde entrepriseaftalen. Hreveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - elier pa den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- elier anpartsselskab"kan, den anden part hreve entrepriseaftalen, hvis dette krreves opl0st af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis partei1 inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et pakrav fra den anden part dokumenterer, at betingelseme for selskabets oplf6sning ikke er til stede, elier hvis parten stiller fuldstrendig sikker-: hed for aftalens opfyldelse. Frelles regler am ophreuelse 44.0phrevelse skal ske skriftligt. Stk. 2. Samtidig med ophrevelsen skal den part, derhreveraftalen, s0rge for, at der skriftligt indkaldes til, en registreringsforretning (::;tadeforretning), derskal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdesregistreringsforretning dog tidligst,1 arbejdsdag efter, indkaldelsesskrivelsens fremkomst. Stk: 3. Ved registreringsforretningenskal der udfrerdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfangog kvalitet af det udf0rte arbejde, Dokumentet underskrives af parteme, medrhindre registreringen foretages' afen syns- og sk0nsmand udmeldt afvoldgiftsnrevnet, jf. 45. En parts dll'fd 43. Dl2lren part, ogboet behandles som greldsfragaelsesbo, finder bestemmelseme i 42, stk. 1og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved andenbobehandlingsmade end nrevnt i stk. 1er d0dsboetog arvingemeberettiget tilat indtrrede i entrepriseaftalen, jf. dogstk.3.det sammegrelder partens regtefrelie,der hensiddet i uskiftet boo Indtrredelsesrettener betinget af,,at der enten er elier bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. stk. 3. Vedentrepren0rens dl2lderindtrredelses"" retten tiliige betinget af, at der udpe'ges en'le4er/ afarbejdet, som bygherren ikke kan,fremsrette berettigede indvendinger imod. Erarbejdet afen sadan s<:erligkarakter, at det som ff6lge af entrepren0rens d0d ikke kan forventes beh0rigt frerdiggjort, kan indtrreden ikke finde sted. Syn og skll'fn 45. Hvis der i tilfrelde af uoverensstemmelser meliem parteme elier for at sikre bevisets stilling l2lnskes udmeldt syn og sk0n, fremsrettes begrering herom til Voldgiftsnrevnet for bygge- og anlregsvirksomhed, K0benhavn. Stk. 2. Begreringen skal ved fremsrettelsen vrere ledsaget af }. TlJister Stk. 4. Hvis en part efter at vrere indvarslet ikke er reprresenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemfl2lres uden den pagreldende parts medvirken. Den ml2ldte part skal snarest muligt give den anden partskriftlig underretning om registreringens gennemff6relse ogom registreringsprotokoliens indhold. Stk. 5. Ved ophrevelse fra bygherrens side er bygherren elier clen, der frerdigg0rarbejdet pa bygherrens vegne, ben~ttiget til at benytte entreprenf6rens materialer og materiel"sorn befinder sig pa pladsen, hvisfjemelse forinden a;rb,ejclets frerdiggf6relsev,il pafl2lrel:>ygherren tab. per ydes sredvanligt vedlj!rlag for anvi;!i).delsen. Stk.6. 'led oph~velse fra den ene parts side et dell ancien part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et srerligt gebyr 0nskes fremmet som hastesag. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een sk0nsmand. Hvis Voldgiftsnrevnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, elier under ganske srerlige omstrendigheder flere skl2lnsmrend. Der skal ved afg0relsen heraf tages hensyn til partemes 0nske. 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedr0rer, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redeg0relse for sagen, og som indeholder de sp0rgsmal,hvorom sk0nsmandens erklrering 0nskes (sk0nstemaet), ' 4) eventuel angivelse af de l2lnskede tekniske kvalifikationer hos skl2lnsmanden og Stk.4. Nyt syn og sk0n ved anden sk0nsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnrevnet finder, at der er anledning derti!. Hvis begrering om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begreringer om supplerende syn ogsk0n eliernyt syn ogsk0n ved samme eller anden sk0nsmand. Stk.5. Den elier de, der har fremsat begrering om skf6nsforretningen, hrefter for udgifteme herved, herunder skl2lnsmandens honorar, der fastsrettes af voldgiftsnrevnet. Hvis tvisten elier en del deraf

12 indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften o~ dens nf/ldvendighed i betragtning ved fastsa:!ttelsen af sagsorrikostninger. Voldgiftsretten fastsrettel' i sedald skf/lnsmandens honorai'. Stk. 6. Nar'nrervrerende almindeligebetingelser grelder i forh6ldet meliem bygherrenog'flere parter (entrep:renf/lrer, leverandf/lrer), grelder bestemmelseme i stk. 1-5 ogsa i det indbyrdes forhold meliem de pagreldende parter. Stk, 7. For syn og skf/ln grelder de regier, som er fastsat afvoldgiftsnrevnet for bygge-og anlregsvirksomhed. Sagkyndig beslutning om stihet sikkerhed m.v. 4S. Pa en parts begrering kan Voldgiftsnrevnet udpege en sagkyndig til at trreffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed,jf. 6, stk. 7,og 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betaliriger tilbage elier foretage modregning i tilfrelde af partemes uenighed som nrevnt i 22, stk. 14. Stk. 2. Voldgiftsnrevnet kan efter sag ens karakter bestemme, at beslutningen skal trreffes at flere, sagkyndige. ' Stk. 3, Begreringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgar af 45, stk. 2. Kopi af begreringen fremsendes samtidig til den and en parti entrepriseaftalem. Stk. 4. Voldgiftsnrevnet fastsretter en kort frist for modparten til at afgive et indlreg. Den sagkyndige " kan - hvor del' er sci:!rliganledning dertil -give parteme adgang tilat fremkomme medyderligere et indlreg inden udlf/lbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsretter. Efter udlf/lbet af fristen trreffer den sagkyndige Snarest muligt oginden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skcijnnesbegrundet, og hvetn del' skal betale udgifteme, herunder den sagkyndiges honorai', Voldgiftsnrevnet fastsretter stcijrrelsen af honoraret.?tk. 5. Det kan i srerlige tilfrelde bestemmes,at udbetaling til private bygherrer og til entreprencijrei' betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige trreffer i sa fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelseme fordens udbetaling elier ophf/lr.ved begrering om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i srerlige tilfrelde endvidere henvise entreprenf/lren til at anlregge voldgiftssag efter 47. Stk. 6. Under ganske srerlige omstrendigheder kan Voldgiftsnrevnet forlrenge fristeme i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig ;beslutning grelder de regier, som er fastsataf Voldgiftsnrevnet for bygge-' og anlregsvirksomhed. Voldgift 41. Tvister meliemparteme afgf/lres afvoldgifts- retten for bygge'- og anlregsvirksomhed, Kf/lben- 'ham, hvis afgf/lrelser er endelige. Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlregges ved indlevering af klageskrift, del' stiles til Voldgiftsnrevnet. Stk., 3. Klageskriftet skalindeholde: 1) oplysning om,hvilkeparter sagen vedrf/lrer, 'samtdisse pa.rtetsadresse og telefonnl,lmmer, 2) klagerens pastandsamt enkort fremstilling af de kendsgeminger, hvorpa pastanden stf/lttes, og 3)angivelse aide dokumenter og andre beviser, som klageren agter at paberabe sig. Dokumenteme skal vrere vedlagt. stk. 4. Voldgiftsrettenbestar -jf.dog stk. 50g 6 ~ d~is af Imedlem afvoldgiftsrettens prresidium, \lqpeget a(prresidietsformand, dels af 2 sagkyn~ dige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnrevnet for hvert enkelt tilfrelde. Prresidiets formand kan bestemme, at en af supple anteme i dette :;kalmngere som voldgiftsretten:; formand. ', ", St~. 5. Hvis en part begrerer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af prresidiet elier dets suppleanter. De dermed forbundne merudgiftel' fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgf/lrelse af spf/lrgsmalet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter,derer en ff/llgeat rettens supple ring, skal udredes, af den part, del' har rejstkrav herqm, nar rettenskcljnner, at det ikke val' tilstrrekkeligt begrundet at fremsrette kravet. Stk. 6.Er parteme enige derom, kan Voldgiftsretten besta alene af 1 medlem. Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sageme grelder de regier, som er fasts at afvoldgiftsnrevnet for bygge- og anlregsvirksomhed. I f/lvrigt grelder lev om voldgift. Stk. 8. Nar nrervrerende almindelige betingelser g~lder i forholdet meliem bygherren og flere parter (entreprenf/lrer, leverandf/lrer), grelder bestemmelseme i stk. 1-7 ogsa i det indbyrdes forhold meliem de pagreldende parter. Stk. 7. Belf/lb,del' omfattes afbeslutning om udbetalingaf stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parteme og garanten hal', faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af Betænkning om ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993 afgivet af Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed«betænkning nr.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere