DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET"

Transkript

1 "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET ){(2jBENHAVNSKOM.M;Ul'1f: oq f~i?eriksberg KOMMUNE.. i -... ' -',. -..,'. "/. BoLicMll,!ISTERIET SAMORDNINGSUDVALGET "EDR. DEl'!_~'fATSLlqE EJENDOMSFORVALTNING (SEF) (TIDLIGERE KOORDINATIONSVPY4LGFTVEDR. STATSBYGGERI(KVS» TRAFl-J{l\AINISTERIET Indhold A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udf0relse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlcengelse og fors~nkelse - j' F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-ars eftersyn I. Scerligt om ophcevelse J. Tvister

2 A. Aftalegyundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstas som klzlberen og»entreprenlzlren«som srelgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstas som hovedentreprenlzlren og»entreprenlzlren«som underentreprenlzlren.. Stk. 3. Fravigelse af betingelsewe grelder kun, nar det tydeligtog udtiykkeligt angives, pa hvil}{e punkter fravigelse skal ske. Stk. 4~Medmindre andet er angivet, indbefatter bellzlbsangivelser ikke mervrerdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved arbejdsdage aile mandage til og medfredage.de~ ikke er helligdage. Stk. 6. AIle dokumenter affatt~s pa dansk,'ogarij~ betegnelser med hensyn til mlzlnt,mal og vcegt ei danske. Forhandlinger, herunder pa byggemlzlder, skal forega pa dansk. Hvis der tillige udfrerdiges dokumenter paelt andet sprog, og der er uoverensstemml;!lse i forhold til den danske tekst,gre1der den danske tekst.. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal vrere entydigt og saledes udformet, at. der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder pa ejendommen, jf. 16. ' Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet opiyses, hvorvidt der lzlnskes sikkerhedsstillelse for tilbageleveringaf lldbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udllzlbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pagreldende har afgivet tilbud..:. at tilbud udfrerdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen pa dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vregt der ved vurderingen af tilbudets samlede stlzlrrelse vii blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entrepren~rens tilbud 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for aile og aile for een. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at der foruden en pris pa arbejdet soil) helhed skal angives priser pa dele af arbejdet, kan priserne pa de enkelte dele kun betragtes som selvstrendigt tilbud, hvis dette udtiykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud forudenen samlet sum skal ;injl~holde enheldspriser, er begge dele bindende 'fot tllbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering pa grund af stlzlrreeller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedlzlmmelsen af tilbuds indbyrdes rrekkeflzllge grelder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kunydelser,der er angivetsom hlzlrende til entreprisenpategninger, der erudleveret entreprenlzlrensbm grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nrevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der grelder for den pagreldende entreprise. stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud er 20 arpejdsdage. fra licitationsdagen. Vedstaelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregningerog beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette' tilbudsgivere,. hvis' tilbud ilcke antages. Entrepriseaftalen :4. Aftale omudflzlrelse af en entreprise el1er om enleverance trreffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et srerligt dokument.der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk..2. Eventuel stempelpligtpahviler bygherren. Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange,

3 OverdrQgeIseq.! rettigheder og forpiigteiser m.v. 5. Parteme kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenl2lren uforfaldne krav i henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse med arbejdets udfl2lrelse; fomd for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parteme ikke-overfl2lre deresforpligtelser til andre, Stk. 4. Entreprenl2lren kan overlade arbejdets udflzlrelse til andre i det omfang, det er sredvanligt eller naturligt, at arbejdet udfl2lresi underentreprise. Stk, 5, Hvis det ma anses for godtrjort, at et krav vedrlzlrende mangler lkke eller kun med stor vans~elighed kan g~nnemfl2lres mod entreprenl2lren,er bygherrenberettiget til. at glzlrekravet greldende direkte mod entreprenlzlrens underentreptenlzlrer og leverandlzlrer, jf. 10, stk '., ". B.Sikkerhedsstillelse og forsikring EntreprenllJrens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet, skal entreprenlzlren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalerisindgaelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form afbetryggende bankelier sparekassegaranti, kautionsforsikring elier pa anden, betryggende made. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet'sted, skalden. stillede sikkerhed svare til 15 pet. af entreprise- Summen. Herefterskalsikkeiheden svate till0 pet. af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som prresteres fuldt frerdige i tater,skal sikkerheden svare till0pet.afkl2lbesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, m.l, til2 pet. af entreprisesummenl arefter ' afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt hat fremsat,krav om afhjrelpning af mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophlzlrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, m.l, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsatkrav om afhjrelpning af mangler. I sa fald ophl2lrer sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet.. Stk. 6. Forholdsmressig frigivelse afsikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren lzlnskerudbetaling i henhold til den stille de sikkerhed, skal det skriftligiog. samtidigt meddeles til entr,eprenlzlren og garanten med nlzljeangivelse af arten og omfanget af den. pastaede misligholdelse samt stl2lrrelsen af det krrevede bellzlb~dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frern- ~Olnst, medmindre entreprenlzlren forinden over for Voldgiftsnrevnet har fremsat begrering om beslutning specielt med henblik pa, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46.. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgl2lrelse afalie krav;som bygherren har ianledningaf aftaleforholdet, herunder krav vedrlzlrende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum; Byg herrens sikkerhedsstilieise 7. Hvis entreprenlzlren krrevet det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsrettelse stille sikkerhed. for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for. entreprerili!!ren. Sikkerheden stilles iform af betryg~ gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsfors~kring, eller pa anden, qetryggende made. Stk.:2.Sikkerhedenskal svare til 3 maneders gerin~#isnitsbetaiiilg -dpg rniil~si: lopct. af ei1tt~prisesummen - udregnetsaledel;!, at. entreprisesummen fordeles ligeligt pa d,et antal maneder, som i aftalen er fastsat forarbejdets udflzlrelse. Entreprenl2lren kan ved udvidelse af aftaleh med ekstraarbejder i henhold ti1 14 krrevesikkerheden forl2lget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede p~talt.e- overstiger det halve af 1 maneds 'gennemsnitsbetaling ifl2llgeden oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenl2lren l2lnsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garantenmed angivelse af stl2lrrelsen af det krrevede bell2lb.dette udbetales til entreprenl2lren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsn~vnet har fremsat begrering ombeslutning specielt med henblik pa, om entreprenlzlrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46. Stk, 4. Sikkerheden tjenertil fyldestgl2lrelse afalle de krav, som entreprenl2lren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrl2lrende eventuelleekstraarbejder. Forsikring 8.Bygherren tegner og betaler scedvanlig brandog stormskadeforsikring fraarbejdets pabegyndelse,indtil mangler, der er pavist ved afleveringen,er afhjulpet. Pa entreprenl2lrens anmodning

4 skaldenne og ~ventueile underentreprenl/lrer medtagessom sikrede pa forsikringspolicen. ' Forsikringen skal omfatte samtlige entreptenl/lrers arbejde pa den bygning eiler det anlreg, entrepriseaftalen vedrl/lrer. Ved om-, eller tilbygning skal forsikringen drekke skade pa arbejdet samt pa den bygning eiler det ani reg, der er genstand for om- eiler tilbygning. ""Stk. 2. Offentlige bygherrerkan krreve sig stillet, sam selvforsikrer. " Stk. 3. Entreprenl/lren og eventueile underentreprenl/lrer skal have sredvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets a1mindelige regler. Entreprenl/lren skal pa anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. c. Entrep'risensudfflJrelse Arbejdsplan og afsretning 9. Entrepren0ren skal snarest muligt i samar:' bejde med bygherrenudarbejde en arbejdsplan. Stk. 2.,Bygherren lader foietage,afsretningerafde bestemmende hovedlinier og hl/ljder(koter), medens all/lvrigafsretning foretagesaf entreprehl/lren. Entreprenl1lrens ydelse,~10. Arbcajdet skal udfl/lres i overensstemm~jse med aftalen, fagmressigt korrekt eiler i'overensstemmelse med byghemms eventueile anvisninger efter 15. Materialer skal- for savidt disses beskaffenhed ikke er anfl/lrt - vrere af sredvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenl/lren skallevere aile materialer 015 prrester'e aile foml/ldne biydi:!lser til arbejdets frerdigg0relse.' Stk. 3. Materialer 015andre leverancer, som er bestemt til indfl/ljelse i arbejdet, skalleveres af entreprenl/lren uden ejendomsforbehold. Nat de pagreldende genstande er leveret pa byggepfact:" sen, tilhl/lrer de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancertil arbejdet skal vrere leveret med 5 ars leverandl/lransvar for mangler vedleverancen, jf. dog 36, stk. 3, hr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrrenses saledes" at leverandl/lrensclnsvar ophl/lrer senest 6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leverandl/lren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nrevnte omstrendigheder skal kunne gl/lres greldende direkte mod leverandl/lren, dels,at, " ' tvister vedrl/lrende mangler ved en leverance,kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 015 anlregsvirksomhed., Stk. 5. Entreprenl/lren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vii medfl/lre betydelig merudgift for ham eiler vresentlig ; forsinkelse, af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vii vrere besvrerligt at kontroilere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved vresentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. ' Projektgennemgang, dokumentation og prl1l\1er 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bee. stemme, at entreprenl/lren skal deltage i projektgennemgang.der kan endvidere fastsrettes bestemmelser om arten og omfanget af prl/lver 015 om den dokumentation for arbejdets udfl/lrelse, for udf rte anlreg, for anvendt~ materialers OP.rilfdelse ogegenskaber 015for udfl/lrte,prl/lver, som entreprenl/lren skalafgive.bestemmelser herom kanindgai en udbudskontrolplan. Deltagelse i projekt!5ennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen 015prl/lveme er et led i entreprenl/lrens ydelse..~tk.2. Bygherren kan under arbejdets udfl/lrelse 015 yed afleveringen forlange yderligere prl/lver. Ogsa i smanne tilfreldeskal entrepren~ren stille foml/lde,nt mandskab til disposition yed prl/lvemes udtagning 015undersl/lgelse. Hvis de yderligere pf.l/lverviser kontraktsmressjg ydelse, skalbygherren qetale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald, sis:alentreprenl/lren betale bygherrens udgifter. Stk. 3: Entreprenl/lren skal give bygherren 015 dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser 015 produktionssteder, hvor arbejdet udfl/lres. Bygherren kan endvider'e kraeve deoplysninger, def er n0dvendige til at bed0mmeydelsen. Stk. 4. Bygherren 015dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmressige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som muligt. Stk: 5. Entreprenl/lren skalll/lbende foretageoprydningog rl/lmning ogskal omgaende fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse m. \1. Ved1igeholdelse 12. Forringes,l/ldelregges ellerbortkommer arbejdet eller dele af dette'indefl afleveringen, skal entreprenl/lren for egen regning sl/lrge for }{ontraktsmressigydelse, medmindre forholdet kanhenfl/lres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenl/lrens arbejde,grelderdet samme vedrl/lrende disse i tiden ira entreprenl/lrc ens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenl/lrer forvolder pa hinandens arbejde, materialer og materiel, er j:>ygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenl/lren skal vedligeholde det udfl/lrte arbejde indtil afleveringen.

5 Stk. 4. For arbejder eiler dele af disse, der tages i brug f~r aflev'erin.gen, gaelder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren s0rger for nl2ldvendig godkendehre af projektet og afholder udgifterne herved. ' Stk.2. Entreprenl2lrensl2lrger for anmeldelser, ansl2lger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrl2lrer selve arbejdets udfl2lrelse, og afholder udgiften herved. IEndringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange aendringer iarbejdets art og omfang,nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte ydelser. Entreprenl2lren har ret til at udfl2lre sadanne aendringer, medmindre bygherren paviser saerlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udfl2lre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om aendring skal fremsaet. tes skriftligt. Det samme gaelder parternes eventueile krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fl2llgeaf aendringen. Der traeffes snarest skriftlig tillaegsaftale am aendringen. Forhandlingerherom ma ikke medfl2lre forsinkelse af arbejdets udfl2lrelse. Stk. 3. Vedrl2lrer aendringeme arbejder, hvorom der gaelder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, meclmindr~ der traeffes anden aftale,jf. stk 2. Reguleringefter en,hedspriser skal dog kunske, inden for +/-15 pet. af entreprisesummenog inden for +/- 100 pet. af de enkelteposter i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfaeldenenaevnt i stk. 3, udfl2lres aendringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk.5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenl2lreng6dskrive bygherren de udgifter, som spares elier burde have vaeret sparet. Vedr(2jrer formindskelsen arbejder, hvoromder gaelder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske idet omfang, mindrearbejdet medfl2lrer, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pet. Uklarheder, hind ringer eller Hgnende forhold 15. Entreprenl2lren skal indhente bygherrens afgl2lrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder. tilstraekkelig. vejledning til udfl2lrelse af arbejdet. Stk. 2. Finderentreprenl2lren, at arbejdetikke kan udfl2lres i overensstemmelse med den indgaede aftale, skal entreprenl2lren snarest muligt underrette bygherren og fl2llgedennes anvisninger.. Stk. 3. Entreprenl2lren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstar forhold, som hindrer eller vanskeliggl2lr arbejdeteiler gl2lrdet naerliggende, atbygherren pafl2lres ulempe eiler tab, llerunder padrager sig ansvar over for tredjemand~hvis der ikke er tid til at indhente bygher, rens anvisninger, skal entreprenl2lren - mod fornl2lden forlaengelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt traeffe foranstaltninger for at undga, at bygherren lider tab. Stk64. Udbudsmaterialet skal indeholdepply::minger qi'n foretagne undersl2lgelser vedr rende giundvandscog jordbundsforhold. forureninge;!ller andre: hindringer..i det. omfang udbudsmaterialet, ikke,indeholder fyldestgl2lrendeoplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerneherimod og ulernperne hervecl betales som ekstraarbejder. Stk; 5. 'Hvis der trods gennemfl1lrelse af sadanne forundersl2lgelser, der er rimelige eiler saedvanlige under hensyntagen til grundens kanikter, belig-- genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, sommedf~rer offentlige pabud eller forbud, der hindrer arbejdets viderefl2lrelse eller g Tdenne urimelig byrdefuld forbygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgl2lrelse til entreprenl2lren. Godtgl2lrelsen' omfatter ikke entreprenl2lrens mistede fortjeneste ved ikke at fuldfl2lre arbejdet, men alene det 0vrige tab, entrepren0ren lider. Foyti.dsminder,16.Entrepren0renskal drageomsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, aen.dres ellet flyttes.?t~.:2;entreprenl2lrenskal straks anmeldefund af fclrtiq,sminder til rigsantikvarenog bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berizlrer fortidsmindet. Stk.).Entreprenl2lren skal sl2lrgefor, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsa ved fund afvrag og faste fortidsminder pa havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes byggeledelse, fagtilsyneller andre tilsynsfl2lrende, saerligt udpeget af bygherren. Stk: 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal vaere til stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk, 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer bygherren over for entreprenl2lren med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfl2lrelse. Tilsynet kangive og modtage meddelelser vedr0rende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samtgive anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprenl2lrers arbejde i deres,jndbyrdes forhold. Stk.4.Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke ent{eprenl2lren for selv at f0re kontrol.

6 Entreprent/lrens arbejdsledelse 18. Entrepren0ren skallede arbejdet persorligt eller ved en stedfortrreder som reprresentant over for bygherrenogtilsynet med hensyn tit arbejdets tilrettelreggelse og udf0relse. Stk.2: Entrepren0reneller dennes stedfortrreder skalvrej;"e til stede pel arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemt/lder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygget'n0der og udarbejder m0dereferater;der snarest muligtsendes til de entrepren0rer, bygherren har kontraheret med. Stk.2. Entrepren{llren skal selv elletvedsinstedfortrreder deltage i byggem0derne. Stk. 3. Pelhvert byggem0de opg0res med angivelse af arsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke medandreentreprent/lrer 20. Entrepren0ren skal satnvirke medandre eritrepren0rer pabyggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, saledes at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entrepren0reme undgas. ' Tilkaldelse afbygherrenog entreprenl/sren. i'iuternesophold i udlandet ~1..Bygherren og entreprenf/lren skal over for,,hinanden angive,hvortil henvep.delse kan ~ke, og,hvorfrabygherren og dennes tilsyn,henholdsvis, ~ntrepren0ren eller dennes stedfottrreder,skal kprme tilkaldes.., Stk, 2. Hvisbygherren eller entrepren0ren, er bosat ij,ldlandet, eller bosretter sig der efter aftah,ms indgaelse, skal den pelgreldende part opgive en person med boprel eller hjemsted her i landet, der kan foretage 0konomisk bindende dispositioner pa partens vegne, mod hvem s0gsmal kan rettes pa partens vegne, og med hvem aile forhandlinger pa den pagreldende parts vegne kan f0res med bindende virkning. D.'Byg herrens,bet~li"g sforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepren0reneen gang hver manedreuilb,etaling for }ldf0rtarbejde m.v. Bygherrea skal senest 15 arbejdsqagefra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det bel0b, der pel byggepladsen er ydet kontraktsmressige arbejder og materialer for. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 2.0 arbejdsdage f0r deres anvendelse pa byggepladsen kan alene krceves, hvis der er aplyst herom i tilbudet. Stk.2.Entrepren0ren kan - eft~r samme reg~er som ~nf0rt istk. 1- tillige krreve betalingfar materialer J1l.V.,som er kl1lbtaf entrepren0ren ag ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren krrever det, skal entrepren0ren stille sikkerhed for kantraktsmressig levering, jf. 6. Sikkerheds,stillelsens st0rrelse skal svare til den krrevedebetaling - ' inklusive mams - for de ikke-ieverede materialer. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, atentreprisesummen skal reguleres som f0lge af rendringer i indeks, averenskomstmressige arbejdsl0nninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forllindelse med betalingen far de dele af arbejdet, ~er ber0res afamdringen. Reguleringen sker p'a grurtdlag afentreprenl1lrensdokumenterede Cipg0relse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entrepren0- renen endelig agfuldstrendigopg0relse, herunder aver tilgadehavender far aile ekstraarbejder. Efter at bygherren har madtaget denne slutapgl1lrelse, ki;ln entreprenl1lren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sadanne, der er taget specificeret farbehald am i slutopgl1lrelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa grund modningsarbejder, skal slutapg0relsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdageefter afleveringen - far havedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlregsarbej- Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det der - bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - er aftales, at betaling skal ske efteren betalingspli;ln. fristen for fremsendelse af slutopg0relse 60 ar- Betalingsplanen f0lger tidsplaneh og fasts retter, til' ' bejdsd'age. hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke bel0b entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalfng skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at detarbejde, betalingen angar,er prresteret. ' ; Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke trreffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling krreves efter reglen i stk. 1. Stk. 9. Hvis slutopg0relsen ikke er kommet frem til bygherren inden udl0bet af tidsrummet nrevnt i stk. 8, kan denne skriftligt krreve opg0relsen fremsendt in den 10 arbejdsdage. Fremsendes apgl1lrelsen herefter ikke til bygherren inden ud10bet af denne frist, fartaber entrepren0renkrav pel vederlag for ekstraarbejder, der udf0res sam regningsarbejder, samt far 10n- ag prisstigninger. Stk.l0, Entrepren0rens slutapg relse skal betal,es senest 15 arbejdsdage fra madtagelsen. '

7 Stk 11. Entrepremnens tilgodehavendeforrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk 1 er l~bedage; Stk. 12. Finder bygherren, at et krrevet bel~b ikke er forfaldent, skal han straks give entrepren~ren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfrelde af uenighed om en opg~relse skal bygherren betale tilgodehavender, som parteme er enige om. Stk. 14. Hvisder mellem parteme er uenighedbm bygherrensadgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepren~rens, betalingskrav,finderregleme i 46 anvendel,s, hvis en part beg:;erer det. ' Stk. 15. Hvis det er n~dvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entrepren~rens regning udbetale arbejdsl~n, som Entreprenf/lrens ret til at standse' arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne bel~b ved betalingsfristens udl~b, kan entrepren~ren ~fter skriftligt varsel pa 5arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2; Entrepren~ren k,m endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betg~ingsstandsning, eller hvis der abnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens~konomiske forhpld i ~vrigt visersigat vrere sadanne, at denne ma antages at vrere ude af stand til at opfylcleentrepriseaftalen. Det~r dog en petingeise, at bygherren ij{kehar stillet- eller pa entrepren~rens opfordring ikke straksstiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlcengelseog forsinkelse Entreprenf/lrens ret tit tidsfristforlamgelse 24. Entreprenf/lreri har ret til forlrengelr:;e,<if' tidsfrister ved forsinkelse at arbejdet, dei et en f~lge af. 1) 'rendringer i arhejdets art og orrtfang, sam krrevesafbygh,erren, jf. 14, 2) bygherrens forllold eller anden entrepren~rs, forsinkelse,,. 3) forhold, der opstar uden entrepren~rens skyld, og over hvilke entrepren~ren ikke erherre,,f.eks. krig, usreqvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock~out eller hrervrerk, Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, opg~:res bygherremrtab efter dansk tets almindelige ersiatningsr.eg1er. Bygherrens ret til tidsfristforlrengelse 26. Bygherren har ret til forlrengelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er enf~lgeaf, at by~herreneller anden entrepren0r uqs::ettes for forholdene nrevnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret vedrendringer som nrevnt i 24, stk. 1, nr. 1. 4) nedb~r, lay temperatur,strerk vind eller andet vejrlig, somforhindrer eller forsinker arbejdet,. nar sadant vejrlig forekommer i vresentligt st0rre omfang, end det er sredvanligt for den pagreldende arstid og egn, eller 5) offentlige pabud eller forbud, som ikkeskyldes entrepren~rens egne forhold. Stk. 2. Entrepren0ren skal dog s0ge forsinkelsen ~ndgaet eller begr:;enset vedsadanne dispositioner, som med rimelighed kan 'krreves. Stk. 3. Anserentrepren~ren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entrepren~ren skal pa forlangende goqtg0re, at den indtradte forsinkelse skyldes Qet pabetabte forhold. Entreprenf/lrens hreftelse ljed forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepren0renret til tidsfristforlrengelse, er ansvarspadragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings- Stk. 2. Bygherren skal dog s0ge forsinkelsen undgaet eller begrrenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan krreves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal entrepren0ren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal pa forlangendegodtg0re, at denindtradte forsinkelse sky Ides det paberabte forhold. Bygherrens hreftelse ljedforsinkelse 27~Entrepren0ren har ret til erstatning for det lidthab, hvis forsinkelsen skyldes 1)bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller fors0mmelse, eller 2)anden entrepren0rs ansvarspadragende forsinkels~, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar~ spadragende forsinkelse. stk. 2. Entrepren0ren har ret til godtg0relse, hvis arsagen til forsinkelsen kan henf0res til

8 1) 24, stk. 1,nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at yrere omfattet af nrervrerendebestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtg0relsen udg0r det tab, entrepren0ren har lidt, dog uden entrepren0rens mistede fortjeneste Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets frerdigg0relse skat entrepren(2iren give bygherren skriftlig meddelelse Om tidspunktet herfor(frerdigmelding).. Bygherren indkalder derefter entrepren0rentil en ' afleveringsforretning, der skal fii1de sted senest 10, arbejdsdage efterdet angivne tidspunkt, jf. dog stk.4. Stk. 2. Arbejdet ansesfor afleveret til bygherren, nar afleveringsforretning har fundetsted, m.edmindre der ved denne er pavist vresentlige mangler. Er dette tilfreldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar entrepren0ren hargivet bygherren skriftlig meddelelse om, at mangleme er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anf0rt i stk. 1 til afleveringsfi:>rretning,anses arbejdet forafleveret 10arbejdsdage efter det angivnetidspunkt for frerdigg0telse. Tilsvarende grelder forny afleve-.ringsforretning som nrevnt i stk. 2, 2.punkturri~ Stk. 4. Omfatterarbejdet flere entrepriser, s~al' " samtlige entri:!priser vrere frerdiggjort, f0r bygher; ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog vrere aftalteller fremgaaf omstrendighedeme, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres,pa vedikke at kunne udf0re andre arbejder i forsinkeisesperioden euer lignende videregaende tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henf0res til 24, stlc 1, nr. 3, eller nr. 4, har entr,epren0ren hverken ret tilerstatning eller til godtg0relse. F.Arbej detsa fleljering forskelligetidspunkter, eller at byggeafsnit afleve- Ie'shver for sig.. Stk. 5. Ved anlregsarbejder -bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepris,e:rscerskilt,' medmindre andet er aftalt eller ffemgar af omstrendighedeme..afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfrerdiges et ~okument (afleveringsprotokol), hvori anf0res paberabte mangler ved arbi:!jdetog eventuelle andre forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil anf0res entrepren0rens mulige bemcerkninger. Partemes stillingtagen til,.om arbejdet er, a:fleveret, skal fremga afdokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entrepren0ren. Stk.3. Hvis en part ikkeer reprresenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemf0res uden. d.en pagreldende parts medvirken. Den m{lldtepart skal snarest muligt give den anden,par~ skriftlig underretning om afleveringsfsmetningens gennemf0relse og om indholdetaf afleveringsprotokollen. G. Mangler ljed arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udf0rt i overensstemmelse med aftalen, fagmressigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger deren mangel. Det samme greider, hvis entreprenj1lren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med" arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikkeer som aftalt eller af sredvanliggod kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreliggerder mangler. Dette grelder dog ikke 1) nar entrepren0ren i tilfrelde affrit materialevalg godtg0r, at kontraktsmressigematerialer ik'ke findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig, indf0rselsforbud eller lignende, eller 2) nar bygherren. har krrevet anvendelse af be" stemte materialer, og entrepren0ren godtg0i,at muligheden tor at fremskaffe disse i kontraktsmressig stand maanses for udelukket ved forhold, som entrepren0ren ved aftalens indgaelse ikke burde have tage!t i betragtni:ng., I tilfceldene 1) og 2) skal entrepren0ren snarest muligt underrette bygherren om opstaede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfrelde have de egenska1;jer,som er tilsikret if0lge aftalen. Stk.4. Afleveringstidspunktet er afg0rende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler pavist ved afleveringen.31. Entrepren0ren har pligt og ret til at afhjrelpe mangler, der pavises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsrette en frist til athjcelpning afpfwiste mangler. Fristens lrengde fastsrettes under hensyntagen tilmanglemes art og omfang samt forholdene i 0vrigt. Entrepren0ren s'kal give bygherrenskriftlig meddelelse, nar mangleme er afhjulpet.

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ

ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET VEDT.!EGTER. for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ ADVOKATFIRMAET PETER LUNDMARK JENSEN M0DERET FOR LANDSRET Vim~~\saitet 41 A, 3 1161 Kebenhavn K. TIf. 33 120500 Fax. 33 123700 VEDT.!EGTER for ANDELSKOLLEGIET VED DTU AKADEMIVEJ NA VN OG HJEMSTED: 1. 1.1.

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere