DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET"

Transkript

1 "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET ){(2jBENHAVNSKOM.M;Ul'1f: oq f~i?eriksberg KOMMUNE.. i -... ' -',. -..,'. "/. BoLicMll,!ISTERIET SAMORDNINGSUDVALGET "EDR. DEl'!_~'fATSLlqE EJENDOMSFORVALTNING (SEF) (TIDLIGERE KOORDINATIONSVPY4LGFTVEDR. STATSBYGGERI(KVS» TRAFl-J{l\AINISTERIET Indhold A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udf0relse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlcengelse og fors~nkelse - j' F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-ars eftersyn I. Scerligt om ophcevelse J. Tvister

2 A. Aftalegyundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstas som klzlberen og»entreprenlzlren«som srelgeren. Ved underentrepriseforhold skal»bygherren«forstas som hovedentreprenlzlren og»entreprenlzlren«som underentreprenlzlren.. Stk. 3. Fravigelse af betingelsewe grelder kun, nar det tydeligtog udtiykkeligt angives, pa hvil}{e punkter fravigelse skal ske. Stk. 4~Medmindre andet er angivet, indbefatter bellzlbsangivelser ikke mervrerdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved arbejdsdage aile mandage til og medfredage.de~ ikke er helligdage. Stk. 6. AIle dokumenter affatt~s pa dansk,'ogarij~ betegnelser med hensyn til mlzlnt,mal og vcegt ei danske. Forhandlinger, herunder pa byggemlzlder, skal forega pa dansk. Hvis der tillige udfrerdiges dokumenter paelt andet sprog, og der er uoverensstemml;!lse i forhold til den danske tekst,gre1der den danske tekst.. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal vrere entydigt og saledes udformet, at. der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder pa ejendommen, jf. 16. ' Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet opiyses, hvorvidt der lzlnskes sikkerhedsstillelse for tilbageleveringaf lldbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udllzlbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pagreldende har afgivet tilbud..:. at tilbud udfrerdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen pa dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vregt der ved vurderingen af tilbudets samlede stlzlrrelse vii blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entrepren~rens tilbud 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for aile og aile for een. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at der foruden en pris pa arbejdet soil) helhed skal angives priser pa dele af arbejdet, kan priserne pa de enkelte dele kun betragtes som selvstrendigt tilbud, hvis dette udtiykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud forudenen samlet sum skal ;injl~holde enheldspriser, er begge dele bindende 'fot tllbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering pa grund af stlzlrreeller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedlzlmmelsen af tilbuds indbyrdes rrekkeflzllge grelder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kunydelser,der er angivetsom hlzlrende til entreprisenpategninger, der erudleveret entreprenlzlrensbm grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nrevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der grelder for den pagreldende entreprise. stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud er 20 arpejdsdage. fra licitationsdagen. Vedstaelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregningerog beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette' tilbudsgivere,. hvis' tilbud ilcke antages. Entrepriseaftalen :4. Aftale omudflzlrelse af en entreprise el1er om enleverance trreffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et srerligt dokument.der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk..2. Eventuel stempelpligtpahviler bygherren. Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange,

3 OverdrQgeIseq.! rettigheder og forpiigteiser m.v. 5. Parteme kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenl2lren uforfaldne krav i henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse med arbejdets udfl2lrelse; fomd for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parteme ikke-overfl2lre deresforpligtelser til andre, Stk. 4. Entreprenl2lren kan overlade arbejdets udflzlrelse til andre i det omfang, det er sredvanligt eller naturligt, at arbejdet udfl2lresi underentreprise. Stk, 5, Hvis det ma anses for godtrjort, at et krav vedrlzlrende mangler lkke eller kun med stor vans~elighed kan g~nnemfl2lres mod entreprenl2lren,er bygherrenberettiget til. at glzlrekravet greldende direkte mod entreprenlzlrens underentreptenlzlrer og leverandlzlrer, jf. 10, stk '., ". B.Sikkerhedsstillelse og forsikring EntreprenllJrens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet, skal entreprenlzlren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalerisindgaelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form afbetryggende bankelier sparekassegaranti, kautionsforsikring elier pa anden, betryggende made. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet'sted, skalden. stillede sikkerhed svare til 15 pet. af entreprise- Summen. Herefterskalsikkeiheden svate till0 pet. af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som prresteres fuldt frerdige i tater,skal sikkerheden svare till0pet.afkl2lbesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, m.l, til2 pet. af entreprisesummenl arefter ' afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt hat fremsat,krav om afhjrelpning af mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophlzlrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, m.l, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsatkrav om afhjrelpning af mangler. I sa fald ophl2lrer sikkerheden, nar mangleme er afhjulpet.. Stk. 6. Forholdsmressig frigivelse afsikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren lzlnskerudbetaling i henhold til den stille de sikkerhed, skal det skriftligiog. samtidigt meddeles til entr,eprenlzlren og garanten med nlzljeangivelse af arten og omfanget af den. pastaede misligholdelse samt stl2lrrelsen af det krrevede bellzlb~dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frern- ~Olnst, medmindre entreprenlzlren forinden over for Voldgiftsnrevnet har fremsat begrering om beslutning specielt med henblik pa, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46.. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgl2lrelse afalie krav;som bygherren har ianledningaf aftaleforholdet, herunder krav vedrlzlrende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum; Byg herrens sikkerhedsstilieise 7. Hvis entreprenlzlren krrevet det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsrettelse stille sikkerhed. for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for. entreprerili!!ren. Sikkerheden stilles iform af betryg~ gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsfors~kring, eller pa anden, qetryggende made. Stk.:2.Sikkerhedenskal svare til 3 maneders gerin~#isnitsbetaiiilg -dpg rniil~si: lopct. af ei1tt~prisesummen - udregnetsaledel;!, at. entreprisesummen fordeles ligeligt pa d,et antal maneder, som i aftalen er fastsat forarbejdets udflzlrelse. Entreprenl2lren kan ved udvidelse af aftaleh med ekstraarbejder i henhold ti1 14 krrevesikkerheden forl2lget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede p~talt.e- overstiger det halve af 1 maneds 'gennemsnitsbetaling ifl2llgeden oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenl2lren l2lnsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garantenmed angivelse af stl2lrrelsen af det krrevede bell2lb.dette udbetales til entreprenl2lren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsn~vnet har fremsat begrering ombeslutning specielt med henblik pa, om entreprenlzlrens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald grelder regleme i 46. Stk, 4. Sikkerheden tjenertil fyldestgl2lrelse afalle de krav, som entreprenl2lren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrl2lrende eventuelleekstraarbejder. Forsikring 8.Bygherren tegner og betaler scedvanlig brandog stormskadeforsikring fraarbejdets pabegyndelse,indtil mangler, der er pavist ved afleveringen,er afhjulpet. Pa entreprenl2lrens anmodning

4 skaldenne og ~ventueile underentreprenl/lrer medtagessom sikrede pa forsikringspolicen. ' Forsikringen skal omfatte samtlige entreptenl/lrers arbejde pa den bygning eiler det anlreg, entrepriseaftalen vedrl/lrer. Ved om-, eller tilbygning skal forsikringen drekke skade pa arbejdet samt pa den bygning eiler det ani reg, der er genstand for om- eiler tilbygning. ""Stk. 2. Offentlige bygherrerkan krreve sig stillet, sam selvforsikrer. " Stk. 3. Entreprenl/lren og eventueile underentreprenl/lrer skal have sredvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets a1mindelige regler. Entreprenl/lren skal pa anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. c. Entrep'risensudfflJrelse Arbejdsplan og afsretning 9. Entrepren0ren skal snarest muligt i samar:' bejde med bygherrenudarbejde en arbejdsplan. Stk. 2.,Bygherren lader foietage,afsretningerafde bestemmende hovedlinier og hl/ljder(koter), medens all/lvrigafsretning foretagesaf entreprehl/lren. Entreprenl1lrens ydelse,~10. Arbcajdet skal udfl/lres i overensstemm~jse med aftalen, fagmressigt korrekt eiler i'overensstemmelse med byghemms eventueile anvisninger efter 15. Materialer skal- for savidt disses beskaffenhed ikke er anfl/lrt - vrere af sredvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenl/lren skallevere aile materialer 015 prrester'e aile foml/ldne biydi:!lser til arbejdets frerdigg0relse.' Stk. 3. Materialer 015andre leverancer, som er bestemt til indfl/ljelse i arbejdet, skalleveres af entreprenl/lren uden ejendomsforbehold. Nat de pagreldende genstande er leveret pa byggepfact:" sen, tilhl/lrer de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancertil arbejdet skal vrere leveret med 5 ars leverandl/lransvar for mangler vedleverancen, jf. dog 36, stk. 3, hr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrrenses saledes" at leverandl/lrensclnsvar ophl/lrer senest 6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leverandl/lren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nrevnte omstrendigheder skal kunne gl/lres greldende direkte mod leverandl/lren, dels,at, " ' tvister vedrl/lrende mangler ved en leverance,kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 015 anlregsvirksomhed., Stk. 5. Entreprenl/lren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vii medfl/lre betydelig merudgift for ham eiler vresentlig ; forsinkelse, af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vii vrere besvrerligt at kontroilere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved vresentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. ' Projektgennemgang, dokumentation og prl1l\1er 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bee. stemme, at entreprenl/lren skal deltage i projektgennemgang.der kan endvidere fastsrettes bestemmelser om arten og omfanget af prl/lver 015 om den dokumentation for arbejdets udfl/lrelse, for udf rte anlreg, for anvendt~ materialers OP.rilfdelse ogegenskaber 015for udfl/lrte,prl/lver, som entreprenl/lren skalafgive.bestemmelser herom kanindgai en udbudskontrolplan. Deltagelse i projekt!5ennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen 015prl/lveme er et led i entreprenl/lrens ydelse..~tk.2. Bygherren kan under arbejdets udfl/lrelse 015 yed afleveringen forlange yderligere prl/lver. Ogsa i smanne tilfreldeskal entrepren~ren stille foml/lde,nt mandskab til disposition yed prl/lvemes udtagning 015undersl/lgelse. Hvis de yderligere pf.l/lverviser kontraktsmressjg ydelse, skalbygherren qetale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald, sis:alentreprenl/lren betale bygherrens udgifter. Stk. 3: Entreprenl/lren skal give bygherren 015 dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser 015 produktionssteder, hvor arbejdet udfl/lres. Bygherren kan endvider'e kraeve deoplysninger, def er n0dvendige til at bed0mmeydelsen. Stk. 4. Bygherren 015dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmressige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som muligt. Stk: 5. Entreprenl/lren skalll/lbende foretageoprydningog rl/lmning ogskal omgaende fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse m. \1. Ved1igeholdelse 12. Forringes,l/ldelregges ellerbortkommer arbejdet eller dele af dette'indefl afleveringen, skal entreprenl/lren for egen regning sl/lrge for }{ontraktsmressigydelse, medmindre forholdet kanhenfl/lres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenl/lrens arbejde,grelderdet samme vedrl/lrende disse i tiden ira entreprenl/lrc ens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenl/lrer forvolder pa hinandens arbejde, materialer og materiel, er j:>ygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenl/lren skal vedligeholde det udfl/lrte arbejde indtil afleveringen.

5 Stk. 4. For arbejder eiler dele af disse, der tages i brug f~r aflev'erin.gen, gaelder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren s0rger for nl2ldvendig godkendehre af projektet og afholder udgifterne herved. ' Stk.2. Entreprenl2lrensl2lrger for anmeldelser, ansl2lger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrl2lrer selve arbejdets udfl2lrelse, og afholder udgiften herved. IEndringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange aendringer iarbejdets art og omfang,nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte ydelser. Entreprenl2lren har ret til at udfl2lre sadanne aendringer, medmindre bygherren paviser saerlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udfl2lre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om aendring skal fremsaet. tes skriftligt. Det samme gaelder parternes eventueile krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fl2llgeaf aendringen. Der traeffes snarest skriftlig tillaegsaftale am aendringen. Forhandlingerherom ma ikke medfl2lre forsinkelse af arbejdets udfl2lrelse. Stk. 3. Vedrl2lrer aendringeme arbejder, hvorom der gaelder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, meclmindr~ der traeffes anden aftale,jf. stk 2. Reguleringefter en,hedspriser skal dog kunske, inden for +/-15 pet. af entreprisesummenog inden for +/- 100 pet. af de enkelteposter i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfaeldenenaevnt i stk. 3, udfl2lres aendringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk.5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenl2lreng6dskrive bygherren de udgifter, som spares elier burde have vaeret sparet. Vedr(2jrer formindskelsen arbejder, hvoromder gaelder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske idet omfang, mindrearbejdet medfl2lrer, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pet. Uklarheder, hind ringer eller Hgnende forhold 15. Entreprenl2lren skal indhente bygherrens afgl2lrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder. tilstraekkelig. vejledning til udfl2lrelse af arbejdet. Stk. 2. Finderentreprenl2lren, at arbejdetikke kan udfl2lres i overensstemmelse med den indgaede aftale, skal entreprenl2lren snarest muligt underrette bygherren og fl2llgedennes anvisninger.. Stk. 3. Entreprenl2lren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstar forhold, som hindrer eller vanskeliggl2lr arbejdeteiler gl2lrdet naerliggende, atbygherren pafl2lres ulempe eiler tab, llerunder padrager sig ansvar over for tredjemand~hvis der ikke er tid til at indhente bygher, rens anvisninger, skal entreprenl2lren - mod fornl2lden forlaengelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt traeffe foranstaltninger for at undga, at bygherren lider tab. Stk64. Udbudsmaterialet skal indeholdepply::minger qi'n foretagne undersl2lgelser vedr rende giundvandscog jordbundsforhold. forureninge;!ller andre: hindringer..i det. omfang udbudsmaterialet, ikke,indeholder fyldestgl2lrendeoplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerneherimod og ulernperne hervecl betales som ekstraarbejder. Stk; 5. 'Hvis der trods gennemfl1lrelse af sadanne forundersl2lgelser, der er rimelige eiler saedvanlige under hensyntagen til grundens kanikter, belig-- genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, sommedf~rer offentlige pabud eller forbud, der hindrer arbejdets viderefl2lrelse eller g Tdenne urimelig byrdefuld forbygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgl2lrelse til entreprenl2lren. Godtgl2lrelsen' omfatter ikke entreprenl2lrens mistede fortjeneste ved ikke at fuldfl2lre arbejdet, men alene det 0vrige tab, entrepren0ren lider. Foyti.dsminder,16.Entrepren0renskal drageomsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, aen.dres ellet flyttes.?t~.:2;entreprenl2lrenskal straks anmeldefund af fclrtiq,sminder til rigsantikvarenog bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berizlrer fortidsmindet. Stk.).Entreprenl2lren skal sl2lrgefor, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsa ved fund afvrag og faste fortidsminder pa havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes byggeledelse, fagtilsyneller andre tilsynsfl2lrende, saerligt udpeget af bygherren. Stk: 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal vaere til stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk, 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer bygherren over for entreprenl2lren med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfl2lrelse. Tilsynet kangive og modtage meddelelser vedr0rende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samtgive anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprenl2lrers arbejde i deres,jndbyrdes forhold. Stk.4.Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke ent{eprenl2lren for selv at f0re kontrol.

6 Entreprent/lrens arbejdsledelse 18. Entrepren0ren skallede arbejdet persorligt eller ved en stedfortrreder som reprresentant over for bygherrenogtilsynet med hensyn tit arbejdets tilrettelreggelse og udf0relse. Stk.2: Entrepren0reneller dennes stedfortrreder skalvrej;"e til stede pel arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemt/lder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygget'n0der og udarbejder m0dereferater;der snarest muligtsendes til de entrepren0rer, bygherren har kontraheret med. Stk.2. Entrepren{llren skal selv elletvedsinstedfortrreder deltage i byggem0derne. Stk. 3. Pelhvert byggem0de opg0res med angivelse af arsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke medandreentreprent/lrer 20. Entrepren0ren skal satnvirke medandre eritrepren0rer pabyggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, saledes at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entrepren0reme undgas. ' Tilkaldelse afbygherrenog entreprenl/sren. i'iuternesophold i udlandet ~1..Bygherren og entreprenf/lren skal over for,,hinanden angive,hvortil henvep.delse kan ~ke, og,hvorfrabygherren og dennes tilsyn,henholdsvis, ~ntrepren0ren eller dennes stedfottrreder,skal kprme tilkaldes.., Stk, 2. Hvisbygherren eller entrepren0ren, er bosat ij,ldlandet, eller bosretter sig der efter aftah,ms indgaelse, skal den pelgreldende part opgive en person med boprel eller hjemsted her i landet, der kan foretage 0konomisk bindende dispositioner pa partens vegne, mod hvem s0gsmal kan rettes pa partens vegne, og med hvem aile forhandlinger pa den pagreldende parts vegne kan f0res med bindende virkning. D.'Byg herrens,bet~li"g sforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepren0reneen gang hver manedreuilb,etaling for }ldf0rtarbejde m.v. Bygherrea skal senest 15 arbejdsqagefra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det bel0b, der pel byggepladsen er ydet kontraktsmressige arbejder og materialer for. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 2.0 arbejdsdage f0r deres anvendelse pa byggepladsen kan alene krceves, hvis der er aplyst herom i tilbudet. Stk.2.Entrepren0ren kan - eft~r samme reg~er som ~nf0rt istk. 1- tillige krreve betalingfar materialer J1l.V.,som er kl1lbtaf entrepren0ren ag ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren krrever det, skal entrepren0ren stille sikkerhed for kantraktsmressig levering, jf. 6. Sikkerheds,stillelsens st0rrelse skal svare til den krrevedebetaling - ' inklusive mams - for de ikke-ieverede materialer. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, atentreprisesummen skal reguleres som f0lge af rendringer i indeks, averenskomstmressige arbejdsl0nninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forllindelse med betalingen far de dele af arbejdet, ~er ber0res afamdringen. Reguleringen sker p'a grurtdlag afentreprenl1lrensdokumenterede Cipg0relse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entrepren0- renen endelig agfuldstrendigopg0relse, herunder aver tilgadehavender far aile ekstraarbejder. Efter at bygherren har madtaget denne slutapgl1lrelse, ki;ln entreprenl1lren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sadanne, der er taget specificeret farbehald am i slutopgl1lrelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa grund modningsarbejder, skal slutapg0relsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdageefter afleveringen - far havedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlregsarbej- Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det der - bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - er aftales, at betaling skal ske efteren betalingspli;ln. fristen for fremsendelse af slutopg0relse 60 ar- Betalingsplanen f0lger tidsplaneh og fasts retter, til' ' bejdsd'age. hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke bel0b entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalfng skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at detarbejde, betalingen angar,er prresteret. ' ; Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke trreffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling krreves efter reglen i stk. 1. Stk. 9. Hvis slutopg0relsen ikke er kommet frem til bygherren inden udl0bet af tidsrummet nrevnt i stk. 8, kan denne skriftligt krreve opg0relsen fremsendt in den 10 arbejdsdage. Fremsendes apgl1lrelsen herefter ikke til bygherren inden ud10bet af denne frist, fartaber entrepren0renkrav pel vederlag for ekstraarbejder, der udf0res sam regningsarbejder, samt far 10n- ag prisstigninger. Stk.l0, Entrepren0rens slutapg relse skal betal,es senest 15 arbejdsdage fra madtagelsen. '

7 Stk 11. Entrepremnens tilgodehavendeforrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk 1 er l~bedage; Stk. 12. Finder bygherren, at et krrevet bel~b ikke er forfaldent, skal han straks give entrepren~ren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfrelde af uenighed om en opg~relse skal bygherren betale tilgodehavender, som parteme er enige om. Stk. 14. Hvisder mellem parteme er uenighedbm bygherrensadgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepren~rens, betalingskrav,finderregleme i 46 anvendel,s, hvis en part beg:;erer det. ' Stk. 15. Hvis det er n~dvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entrepren~rens regning udbetale arbejdsl~n, som Entreprenf/lrens ret til at standse' arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne bel~b ved betalingsfristens udl~b, kan entrepren~ren ~fter skriftligt varsel pa 5arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2; Entrepren~ren k,m endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betg~ingsstandsning, eller hvis der abnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens~konomiske forhpld i ~vrigt visersigat vrere sadanne, at denne ma antages at vrere ude af stand til at opfylcleentrepriseaftalen. Det~r dog en petingeise, at bygherren ij{kehar stillet- eller pa entrepren~rens opfordring ikke straksstiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlcengelseog forsinkelse Entreprenf/lrens ret tit tidsfristforlamgelse 24. Entreprenf/lreri har ret til forlrengelr:;e,<if' tidsfrister ved forsinkelse at arbejdet, dei et en f~lge af. 1) 'rendringer i arhejdets art og orrtfang, sam krrevesafbygh,erren, jf. 14, 2) bygherrens forllold eller anden entrepren~rs, forsinkelse,,. 3) forhold, der opstar uden entrepren~rens skyld, og over hvilke entrepren~ren ikke erherre,,f.eks. krig, usreqvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock~out eller hrervrerk, Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, opg~:res bygherremrtab efter dansk tets almindelige ersiatningsr.eg1er. Bygherrens ret til tidsfristforlrengelse 26. Bygherren har ret til forlrengelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er enf~lgeaf, at by~herreneller anden entrepren0r uqs::ettes for forholdene nrevnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret vedrendringer som nrevnt i 24, stk. 1, nr. 1. 4) nedb~r, lay temperatur,strerk vind eller andet vejrlig, somforhindrer eller forsinker arbejdet,. nar sadant vejrlig forekommer i vresentligt st0rre omfang, end det er sredvanligt for den pagreldende arstid og egn, eller 5) offentlige pabud eller forbud, som ikkeskyldes entrepren~rens egne forhold. Stk. 2. Entrepren0ren skal dog s0ge forsinkelsen ~ndgaet eller begr:;enset vedsadanne dispositioner, som med rimelighed kan 'krreves. Stk. 3. Anserentrepren~ren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entrepren~ren skal pa forlangende goqtg0re, at den indtradte forsinkelse skyldes Qet pabetabte forhold. Entreprenf/lrens hreftelse ljed forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entrepren0renret til tidsfristforlrengelse, er ansvarspadragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre srerlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings- Stk. 2. Bygherren skal dog s0ge forsinkelsen undgaet eller begrrenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan krreves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlrengelse af en frist, skal entrepren0ren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal pa forlangendegodtg0re, at denindtradte forsinkelse sky Ides det paberabte forhold. Bygherrens hreftelse ljedforsinkelse 27~Entrepren0ren har ret til erstatning for det lidthab, hvis forsinkelsen skyldes 1)bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller fors0mmelse, eller 2)anden entrepren0rs ansvarspadragende forsinkels~, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar~ spadragende forsinkelse. stk. 2. Entrepren0ren har ret til godtg0relse, hvis arsagen til forsinkelsen kan henf0res til

8 1) 24, stk. 1,nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at yrere omfattet af nrervrerendebestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtg0relsen udg0r det tab, entrepren0ren har lidt, dog uden entrepren0rens mistede fortjeneste Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets frerdigg0relse skat entrepren(2iren give bygherren skriftlig meddelelse Om tidspunktet herfor(frerdigmelding).. Bygherren indkalder derefter entrepren0rentil en ' afleveringsforretning, der skal fii1de sted senest 10, arbejdsdage efterdet angivne tidspunkt, jf. dog stk.4. Stk. 2. Arbejdet ansesfor afleveret til bygherren, nar afleveringsforretning har fundetsted, m.edmindre der ved denne er pavist vresentlige mangler. Er dette tilfreldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar entrepren0ren hargivet bygherren skriftlig meddelelse om, at mangleme er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anf0rt i stk. 1 til afleveringsfi:>rretning,anses arbejdet forafleveret 10arbejdsdage efter det angivnetidspunkt for frerdigg0telse. Tilsvarende grelder forny afleve-.ringsforretning som nrevnt i stk. 2, 2.punkturri~ Stk. 4. Omfatterarbejdet flere entrepriser, s~al' " samtlige entri:!priser vrere frerdiggjort, f0r bygher; ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog vrere aftalteller fremgaaf omstrendighedeme, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres,pa vedikke at kunne udf0re andre arbejder i forsinkeisesperioden euer lignende videregaende tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henf0res til 24, stlc 1, nr. 3, eller nr. 4, har entr,epren0ren hverken ret tilerstatning eller til godtg0relse. F.Arbej detsa fleljering forskelligetidspunkter, eller at byggeafsnit afleve- Ie'shver for sig.. Stk. 5. Ved anlregsarbejder -bortset fra dem, der er nrevnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepris,e:rscerskilt,' medmindre andet er aftalt eller ffemgar af omstrendighedeme..afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfrerdiges et ~okument (afleveringsprotokol), hvori anf0res paberabte mangler ved arbi:!jdetog eventuelle andre forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil anf0res entrepren0rens mulige bemcerkninger. Partemes stillingtagen til,.om arbejdet er, a:fleveret, skal fremga afdokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entrepren0ren. Stk.3. Hvis en part ikkeer reprresenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemf0res uden. d.en pagreldende parts medvirken. Den m{lldtepart skal snarest muligt give den anden,par~ skriftlig underretning om afleveringsfsmetningens gennemf0relse og om indholdetaf afleveringsprotokollen. G. Mangler ljed arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udf0rt i overensstemmelse med aftalen, fagmressigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger deren mangel. Det samme greider, hvis entreprenj1lren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med" arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikkeer som aftalt eller af sredvanliggod kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreliggerder mangler. Dette grelder dog ikke 1) nar entrepren0ren i tilfrelde affrit materialevalg godtg0r, at kontraktsmressigematerialer ik'ke findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig, indf0rselsforbud eller lignende, eller 2) nar bygherren. har krrevet anvendelse af be" stemte materialer, og entrepren0ren godtg0i,at muligheden tor at fremskaffe disse i kontraktsmressig stand maanses for udelukket ved forhold, som entrepren0ren ved aftalens indgaelse ikke burde have tage!t i betragtni:ng., I tilfceldene 1) og 2) skal entrepren0ren snarest muligt underrette bygherren om opstaede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfrelde have de egenska1;jer,som er tilsikret if0lge aftalen. Stk.4. Afleveringstidspunktet er afg0rende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler pavist ved afleveringen.31. Entrepren0ren har pligt og ret til at afhjrelpe mangler, der pavises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsrette en frist til athjcelpning afpfwiste mangler. Fristens lrengde fastsrettes under hensyntagen tilmanglemes art og omfang samt forholdene i 0vrigt. Entrepren0ren s'kal give bygherrenskriftlig meddelelse, nar mangleme er afhjulpet.

9 mevnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entrepren0rens meddelelse om, at afhjrelpning har fundet sted - mener, at mangleme ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepren0ren, hvilke mangler, der stadig pabenibes. Stk. 4. Afhjrelper ent:repren0ren h~refter ikke straks de paviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbecireforentrepren0rens regning. eller krreve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Mangler pciuist efter ajleveringen 32. Entrepren0ren har i 5 ar efter afleveringen pligt og ret tilat afl!jrelpe mangler, derpavises efter afleveringep, jf. dog 36,stk. 3,nr.~. Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne mangler,hvis entrepren0ren har faet skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerneer eller burde vrere opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis entrepren0ren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsrette en frist til afhjrelpning af paviste mangler. FristensJrengde fastsrettes under hensyntagen ti.lmanglernes art ogomf[ing samt fqrhol4eil;e i 0vrigt. Entrep:en0ren skal give byghemm sknftbg meddelelse, nar manglerne erafhjulpet. Afhjrelpningafen mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjrelpning af eventuelle mangler, kon~tateret ved :l-ars eftersynet, forudsat at manglenlkke forvrerres derved, og at udskydelsen ikke medf0rer ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entrepren0ren ikke inden udl0bet af fristen nrevnt i stk. 3 afhjrelpning af depaberabte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entrepren0rens regning eller krreve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entrepren0rens regning, nar afhjrelpning er. uopsrettelig, og entrepren0ren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjrelpning. Det samme greider, nar bygherren har grund til at antage, at entrepren0ren ikke foretager afhjrelpningpa rette made eller uden ufom0dent ophold. fjortfald af entrepren",rens afhjrelpningspligt m. v. 33. Entrepren0rens afhjrelpningspligt og bygherrens adgang til atforetage udbedring for entrepren0rens regning,jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjrelpning er forbundet med uforholdsmressigt store udgifter. Ved bed0mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog ialle tilfrelde retten til afslag, jf. 34. Bygherrens ret tit afslag i entreprisesummen 34. Afhjrelper entrepren0ren ikke mangler som. anf0rt i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan bygherren - 1 stedet for at lade manglerne udbedre for entrepren0rens regning - krreve et afslag i entreprisesummen. Bygherrenhar endvidere ret til afslag i entreprisesummen;'hvis afhjrelpning er umulig, samt i tilfreldene nrevnt i 33. Stk2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel0b, det ville have kostet at afhjrelpemang" Ierne. Stk.3.Hvis afhjrelpning af mangler erumulig eller erfotbundet med uforholdsrncl:lssigt store udgifter,: fastsrettes afslagetefter bygheirens valg sk0nsmressigt eller pa en af f0lgende mader: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum ogden entreprisesum,der matte antages at vrere blevet aftalt, hvis cler varindgaet aftaleom arbejdet i den foreliggende stand,. 2) eller som forskellen mellem detaftalte arbejdes vrerdiuden mangler og arbejdets vrerdi i den fc!t~liggendestand. Stk..4. Om bygherrens ad gang til at hreve entrepriseaftalen som f0lge af mangler grelder reglerne i 40. Entrepren",rens ansvarjor f",lgeskaaer 35, Entrepren0ren er erstatningsansvarlig for tab, der er en f0lge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl ellerfors0mmelse fra entrepren0rens.side, eller hvis mangleme an gar egenskaber, som if0lge aftalen ma anses for tilsikret. Stk. 2. Entrepren0ren hrefter ikke for drifts tab, avancetab eller andet indirekte tab. Mangelsansvarets oph",r. 36.Ved byggearbejder og anlregsarbejder i tile slufning hertil skal bygherrens krav mod eritrepren0ren som f0lge af mangler fremsrettes senest 5 ar efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kahbygherren ikke rejse krav mod entrepren0ren. Besteinmelseme i lov nr. 274 af 22. december 1908 oridorreldelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfrelde. Stk. 2. Bygherrens kravbevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det greider, 1) atentrepren0ren har pataget sig at indesta i lrengere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet vresentligt, eller 3)atder foreligger groft uforsvarligt forhold fra entrepren0rens side.

10 Stk. 3. Vedanlregsarbejder "bortset fradem, der er nrevnt i stk.l ~ophf/lrer rnangelsansvaret efter dansk rets almindelige regier, medmindre audet er fastsat i udbu,dsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefterophf/lrer efterdansk rets almindelige regier, skal ff/llgende grelde: 1) Reglen i 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden rendres til, at sikkerheden ophf/lrer. 1-drs eftersyn 37. Bygherren indkalder entreprenf/lren tir en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et ar efter afleveringen.. 2) Entrepren0ren kan undlade at opfylde bestem- :mell?en i 10, stk. 4, om leverandf/lransvar. c 3) Tidsrummet for afhjrelpningspligt og -ret, jf. 32, stk. 1, rendres til 1 ar..4) Bestemrnelsen i 38 om S-ars eftersyn finder, jj(ke anvendelse. H. 1- og5-clrs eftersyn 5-drs eftersyn 38. Bygherren indkalder entrepren0ren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage ff/lrudl0bet af en periode pa 5 ar efter afleveringen, jf. dog 36, s!k. 3, nr. 4. Stk. 2. Harbygherren ikkeindkaldtsom nrevnti stk. 1, kanentreprenf/lrenindkalde bygherrentil eftersynet. Indkaldelsen skal veere skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varse!. F~l1es regler for eftersyn 39. Indkaldelse til eftersyn if01ge 37 og 38, stk. 1, skalveere skriftlig og ske med h0jst 60 og mindst..15- ved hovedentreprise dog mindst 20 c arbejdsdages varsel. Stk. 2..1forbindelse medeftersyn udfrerdiges et dokument (eftersynsprotokol),hvori anff/lres paberabte manglerved arbejdetogeventuelle andre forhold, papeget af bygherren. 1 tilknytning hertil anf0res entreprenf/lrens mulige bemeerkninger. Stk.3. Dokumentet underskrives afbygherren og entrepren0ren. S~. 4. Hvis en part ikke erreprresenteret ved ef~ersynet, kan dette gennemf0res uden den pageeldende parts medvirken. Den mllidte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemf0relse og om indholdet af eftersynsprotokolien. I. Scerligt.om..ophceuelse Bygherrens hreueret 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav,til entrepren0ren - hreve entrepriseaftalen 1) hvisder - uden ret til tidsfristforlrengelse - foreligger en veesentlig forsinkelse fra entreprem~rens side med hensyn til arbejdets udf0relse, og forsinkelsen medf0rer.betydelige ulemper for bygherren, elier. 2) hvis der fra entreprenf/lrens side i 0vrigt foteligger veesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afglllrende betydning for bygherren, medminqre dennes interesser er tilstreekkeligt til~ godeset pa anden made, f.eks. gennemadgangen til at'. standse udbetalingerne elier ved stillet sikkerhed, elier 3) hvis det udf0rte arbejde er af en sadan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenf/lren ikke vil veere i stand til at fuldf0re arbejdet uden veesentlige mangler. Entreprenf/lrens hreueret 41. Entrepren0ren kan - efter skriftligt pakrav til bygherren - ved veesentlig forsinkelse heeve en,trepriseaftalen i det tilfrelde, der er neevnt i 24, stk.1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestreebelser for at fremine arbejdet mest muligt. Stk. 2, Entrepren0renkan endvidere - efter skriftligt pakrav til bygherren - heeve entrepriseaftalen, hvis der frabygherrens side foreligger veesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afg0rende betydning forentrepren0ren. Aftalen kan dog ikke heeves, hvis entrepren0rens interesser irtilstrcekkeligt tilgodeset gerloem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. Konkurs, betalingsstandsning, tuangsakkord m.u. 42. Ved en parts konkurskan den anden part straks heeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtreede i aftalen i medf0r af konkurslovens regier, skal boet efter foresp0rgsel inden for en frist pa 5 arbejdsdage,give meddelelse om, hvorvidt det vii indtreede. Stk. 3. Reglen i stk. 1 grelder tillige ved en parts betalingsstandsning, elier hvis der abnes forhand-

11 ling om tvangsakkord, elier partens l2lkonomiske ' forhold il2lvrigtviser sig atvrere saledes, at parten ma antages at vrere ude af stand tilat opfylde entrepriseaftalen. Hreveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - elier pa den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- elier anpartsselskab"kan, den anden part hreve entrepriseaftalen, hvis dette krreves opl0st af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis partei1 inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et pakrav fra den anden part dokumenterer, at betingelseme for selskabets oplf6sning ikke er til stede, elier hvis parten stiller fuldstrendig sikker-: hed for aftalens opfyldelse. Frelles regler am ophreuelse 44.0phrevelse skal ske skriftligt. Stk. 2. Samtidig med ophrevelsen skal den part, derhreveraftalen, s0rge for, at der skriftligt indkaldes til, en registreringsforretning (::;tadeforretning), derskal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdesregistreringsforretning dog tidligst,1 arbejdsdag efter, indkaldelsesskrivelsens fremkomst. Stk: 3. Ved registreringsforretningenskal der udfrerdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfangog kvalitet af det udf0rte arbejde, Dokumentet underskrives af parteme, medrhindre registreringen foretages' afen syns- og sk0nsmand udmeldt afvoldgiftsnrevnet, jf. 45. En parts dll'fd 43. Dl2lren part, ogboet behandles som greldsfragaelsesbo, finder bestemmelseme i 42, stk. 1og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved andenbobehandlingsmade end nrevnt i stk. 1er d0dsboetog arvingemeberettiget tilat indtrrede i entrepriseaftalen, jf. dogstk.3.det sammegrelder partens regtefrelie,der hensiddet i uskiftet boo Indtrredelsesrettener betinget af,,at der enten er elier bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. stk. 3. Vedentrepren0rens dl2lderindtrredelses"" retten tiliige betinget af, at der udpe'ges en'le4er/ afarbejdet, som bygherren ikke kan,fremsrette berettigede indvendinger imod. Erarbejdet afen sadan s<:erligkarakter, at det som ff6lge af entrepren0rens d0d ikke kan forventes beh0rigt frerdiggjort, kan indtrreden ikke finde sted. Syn og skll'fn 45. Hvis der i tilfrelde af uoverensstemmelser meliem parteme elier for at sikre bevisets stilling l2lnskes udmeldt syn og sk0n, fremsrettes begrering herom til Voldgiftsnrevnet for bygge- og anlregsvirksomhed, K0benhavn. Stk. 2. Begreringen skal ved fremsrettelsen vrere ledsaget af }. TlJister Stk. 4. Hvis en part efter at vrere indvarslet ikke er reprresenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemfl2lres uden den pagreldende parts medvirken. Den ml2ldte part skal snarest muligt give den anden partskriftlig underretning om registreringens gennemff6relse ogom registreringsprotokoliens indhold. Stk. 5. Ved ophrevelse fra bygherrens side er bygherren elier clen, der frerdigg0rarbejdet pa bygherrens vegne, ben~ttiget til at benytte entreprenf6rens materialer og materiel"sorn befinder sig pa pladsen, hvisfjemelse forinden a;rb,ejclets frerdiggf6relsev,il pafl2lrel:>ygherren tab. per ydes sredvanligt vedlj!rlag for anvi;!i).delsen. Stk.6. 'led oph~velse fra den ene parts side et dell ancien part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et srerligt gebyr 0nskes fremmet som hastesag. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een sk0nsmand. Hvis Voldgiftsnrevnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, elier under ganske srerlige omstrendigheder flere skl2lnsmrend. Der skal ved afg0relsen heraf tages hensyn til partemes 0nske. 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedr0rer, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redeg0relse for sagen, og som indeholder de sp0rgsmal,hvorom sk0nsmandens erklrering 0nskes (sk0nstemaet), ' 4) eventuel angivelse af de l2lnskede tekniske kvalifikationer hos skl2lnsmanden og Stk.4. Nyt syn og sk0n ved anden sk0nsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnrevnet finder, at der er anledning derti!. Hvis begrering om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begreringer om supplerende syn ogsk0n eliernyt syn ogsk0n ved samme eller anden sk0nsmand. Stk.5. Den elier de, der har fremsat begrering om skf6nsforretningen, hrefter for udgifteme herved, herunder skl2lnsmandens honorar, der fastsrettes af voldgiftsnrevnet. Hvis tvisten elier en del deraf

12 indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften o~ dens nf/ldvendighed i betragtning ved fastsa:!ttelsen af sagsorrikostninger. Voldgiftsretten fastsrettel' i sedald skf/lnsmandens honorai'. Stk. 6. Nar'nrervrerende almindeligebetingelser grelder i forh6ldet meliem bygherrenog'flere parter (entrep:renf/lrer, leverandf/lrer), grelder bestemmelseme i stk. 1-5 ogsa i det indbyrdes forhold meliem de pagreldende parter. Stk, 7. For syn og skf/ln grelder de regier, som er fastsat afvoldgiftsnrevnet for bygge-og anlregsvirksomhed. Sagkyndig beslutning om stihet sikkerhed m.v. 4S. Pa en parts begrering kan Voldgiftsnrevnet udpege en sagkyndig til at trreffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed,jf. 6, stk. 7,og 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betaliriger tilbage elier foretage modregning i tilfrelde af partemes uenighed som nrevnt i 22, stk. 14. Stk. 2. Voldgiftsnrevnet kan efter sag ens karakter bestemme, at beslutningen skal trreffes at flere, sagkyndige. ' Stk. 3, Begreringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgar af 45, stk. 2. Kopi af begreringen fremsendes samtidig til den and en parti entrepriseaftalem. Stk. 4. Voldgiftsnrevnet fastsretter en kort frist for modparten til at afgive et indlreg. Den sagkyndige " kan - hvor del' er sci:!rliganledning dertil -give parteme adgang tilat fremkomme medyderligere et indlreg inden udlf/lbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsretter. Efter udlf/lbet af fristen trreffer den sagkyndige Snarest muligt oginden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skcijnnesbegrundet, og hvetn del' skal betale udgifteme, herunder den sagkyndiges honorai', Voldgiftsnrevnet fastsretter stcijrrelsen af honoraret.?tk. 5. Det kan i srerlige tilfrelde bestemmes,at udbetaling til private bygherrer og til entreprencijrei' betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige trreffer i sa fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelseme fordens udbetaling elier ophf/lr.ved begrering om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i srerlige tilfrelde endvidere henvise entreprenf/lren til at anlregge voldgiftssag efter 47. Stk. 6. Under ganske srerlige omstrendigheder kan Voldgiftsnrevnet forlrenge fristeme i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig ;beslutning grelder de regier, som er fastsataf Voldgiftsnrevnet for bygge-' og anlregsvirksomhed. Voldgift 41. Tvister meliemparteme afgf/lres afvoldgifts- retten for bygge'- og anlregsvirksomhed, Kf/lben- 'ham, hvis afgf/lrelser er endelige. Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlregges ved indlevering af klageskrift, del' stiles til Voldgiftsnrevnet. Stk., 3. Klageskriftet skalindeholde: 1) oplysning om,hvilkeparter sagen vedrf/lrer, 'samtdisse pa.rtetsadresse og telefonnl,lmmer, 2) klagerens pastandsamt enkort fremstilling af de kendsgeminger, hvorpa pastanden stf/lttes, og 3)angivelse aide dokumenter og andre beviser, som klageren agter at paberabe sig. Dokumenteme skal vrere vedlagt. stk. 4. Voldgiftsrettenbestar -jf.dog stk. 50g 6 ~ d~is af Imedlem afvoldgiftsrettens prresidium, \lqpeget a(prresidietsformand, dels af 2 sagkyn~ dige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnrevnet for hvert enkelt tilfrelde. Prresidiets formand kan bestemme, at en af supple anteme i dette :;kalmngere som voldgiftsretten:; formand. ', ", St~. 5. Hvis en part begrerer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af prresidiet elier dets suppleanter. De dermed forbundne merudgiftel' fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgf/lrelse af spf/lrgsmalet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter,derer en ff/llgeat rettens supple ring, skal udredes, af den part, del' har rejstkrav herqm, nar rettenskcljnner, at det ikke val' tilstrrekkeligt begrundet at fremsrette kravet. Stk. 6.Er parteme enige derom, kan Voldgiftsretten besta alene af 1 medlem. Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sageme grelder de regier, som er fasts at afvoldgiftsnrevnet for bygge- og anlregsvirksomhed. I f/lvrigt grelder lev om voldgift. Stk. 8. Nar nrervrerende almindelige betingelser g~lder i forholdet meliem bygherren og flere parter (entreprenf/lrer, leverandf/lrer), grelder bestemmelseme i stk. 1-7 ogsa i det indbyrdes forhold meliem de pagreldende parter. Stk. 7. Belf/lb,del' omfattes afbeslutning om udbetalingaf stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parteme og garanten hal', faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland 1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser

Læs mere

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92 1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: Boligselskabernes

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

ALBERTSLUND - KANALGADEN

ALBERTSLUND - KANALGADEN Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscenter Avedøre I/S ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA Kirketorvet 22, 7100 Vejle ABA - Almindelige Betingelser for anlægsarbejder AB92 Udgave: 01.06.2010 Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side nr.

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER 3 3. BYGGEPLADS

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Marts 2011 Febr 2016 AB 92 med tilføjelser / fravigelser 1 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. AB GUNLØG SAG NR. 06.2527.02 APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning PROJEKT Øvrige vilkår Dokument nr. 126085272 Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af MVG ØVRIGE VILKÅR

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med s præciseringer og fravigelser.

Læs mere

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1. Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.

Læs mere

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser Centralt affaldssug Odense Etablering af samlet anlæg i totalentreprise Særlige Betingelser 13. august 2014 Revideret 2. oktober 2014 Grontmij A/S TILLÆG TIL ABT 93 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fællesbetingelserne er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

RANDERS BOLIG. RB 1940 AFD. 14, Erantisvej. RENOVERING

RANDERS BOLIG. RB 1940 AFD. 14, Erantisvej. RENOVERING RANDERS BOLIG RB 1940 AFD. 14, Erantisvej. RENOVERING AF KLOAK BEFÆSTEDE AREALER ADGANGSVEJE M.V. ERANTISVEJ 1-33 8920 RANDERS NV BESKRIVELSE JANUAR 2017 PROJEKT: VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S, UDBYHØJVEJ

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Møllevænget og Storgaarden afd. 12

Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Gl. Hadsundvej 5A-C og Flintebjerg Allé 11-13 VINDUESUDSKIFTNING M.V. ARBEJDSBESKRIVELSE VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Møllevænget & Storgaarden afdeling 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved.

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93 med Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser ved Totalentreprise Nybyggeri Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 ABT 93

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER BYGGESAGSBESKRIVELSE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen 65, Lønholt

Læs mere