Af Søren Kappel Schmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Kappel Schmidt"

Transkript

1 Af Søren Kappel Schmidt

2 K æ re læser Der er tre personer på titelbilledet. Den første person er den danske smedesøn Axel Nielsen som 10-årig, omgivet af sine klassekammerater. Den anden person er føromtalte Axel, nu som konfirmand og på vej til at træde i karakter. Under logoet findes den tredje person, fritænkeren og forfatteren Aksel, der er blevet norsk og har taget efternavnet Sandemose. I baggrunden anes i glimt barndommens ø. Udover nogle statister er der ikke andre personer på billedet. Den skitserede jernbane blev aldrig realiseret. Byen, der efter sigende kunne have været Ribe eller Arendal, gav han ø g e n a v n et Jante. S a n d e m o s e p rojektets titelbillede er konstrueret af Per Sommer, med brug af arkivmateriale fra Morsø Lokalhistoriske Arkiv og Sandemosearkivet. Algade i Nykøbing, Morsø lokalhistoriske arkiv*. (t.h.) * Morsø Lokalhistoriske Arkiv Dueholm Kloster, 7900 Nykøbing Mors Tlf. nr Med denne forældede formulering fo rsøger jeg at få dig i tale vel vidende, at du ikke læser det, jeg skrive r, sådan som jeg tro r, du læser det. Når et fo r fa t t e rs kab får en ny læser, indgår det i en ny kontekst. Det bliver læst med nye øjne, o rdnes efter nye kriterier og indgår i en fo rs t å e l- s e s ra m m e, der måske er langt fra det, fo r fa t t e- ren i sin tid fo restillede sig. Når den proces er godt i gang, må teksten stå sin prøve i den nye kontekst er den stadig værd at beskæftige sig m e d?» S a n d e m o s e p rojektet hvo r for flygte fra Jante?«handler selvfølgelig om Aksel Sandemoses liv og digt. For dem, der som læsere og littera t u r i n t e re s- s e rede har haft emnet tæt inde på livet, vil meget v æ re ve l kendt. Fo r fa t t e rs kabet er grundigt anal ys e ret og beskrevet, og derved kunne det blive. Der er gode grunde til alligevel at vove et øje. Aksel Sandemose skabte en læsev æ rdig fo r t æ l- ling, som kan tåle at blive præsenteret for en ny g e n e ration af læsere. De gamle kan hygge sig med gensynet eller læse med nye øjne. En anden væsentlig indgang til projektet angives af undertitlen:»multimedier som indgang til et fo r fa t t e rs kab«. Multimedie er et modeord, som alle ke n d e r, men som langtfra alle har noget synderlig udbygget begreb om. Vi vil afprøve beg rebet på fortællingen og se, hvilke muligheder det g i ve r, når et stof skal fo r m i d l e s. Hvo rdan påv i r kes læserens læsebev æ g e l s e. Vi befinder os i en tid med socialt og ku l t u re l t o p b r u d. 1 Sandemose brød op og satte dermed normer og sandhedsværdier til debat. Hans livsf ø relse var til tider i sig selv debatskabende og i h vert fald ikke kedelig. Hvor finder vi sandheden om fo r fa t t e ren? I digterværket eller i de fa k t i s ke b e g i venheder? Og i fortsættelsen hvor finder vi sandheden om os selv? I den fa k t i s ke ko n t e k s t, 2

3 rammen om vo res tilvære l s e, eller i den fo r t æ l- ling vi som aktører og meddigtere er med til at v i r ke l i g g ø re? Også Fo l ke b i b l i o t e ket må afprøve h æ vdvundne normer for formidling i en fo ra n- derlig ko n t e k s t. S a n d e m o s e p rojektet er i det lys en ny fo r t æ l l i n g under tilblive l s e. Stoffet hentes fra Morsø Fo l kebiblioteks Sandemosearkiv og fra den omfa t t e n- de mængde tekster, der er skrevet af og om fo r- fa t t e ren. En vigtig tilgang bliver de menneske r, der stadig henter inspiration fra Sandemoses fo r- tælling, som mødes, går til fo re d rag, udtaler sig, læser og skrive r. Fortællingen handler selvfølgelig stadig om opg ø ret med Jante, om et mord, om den besværlige vej mod erke n d e l s e, selve r ke n d e l s e, om fo r- holdet til kvinder (om forholdet mellem kvinde og mand, kunne det måske fo rsigtigt indskyd e s ) og om det eneste, der er værd at skrive om... Formen er en uadskillelig del af fo r t æ l l i n g e n. At benytte nye medier stiller os ove r for en mængde nye pro b l e m e r. Hvo rdan kan de nye medier bruges til formålet? Hvem ejer teksten, når den b l i ver interaktiv og kan bruges til nye uhellige alliancer på alskens appara t e r. Hvem er fo r fa t t e- ren, når alle kan skrive med? Sandem o s e p ro j e k- tet er (også) en praktisk og teoretisk unders ø g e l- se af nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig. Formen vekslede bestandigt Sandemoses fo r- fa t t e rs kab igennem, ja selv indenfor den enke l t e u d g i ve l s e. Sådan bliver dette projekt også. En leg med form. En udgive l s e, der fo rsøger at tilkæmpe sig en berettiget plads i det spekter, man med en bred benævnelse kan kalde multimedie. Anledningen? Jo, Sandemose fylder 100 år den 19. marts Nykøbing har by j u b i l æ u m samme år. Espen Arnakke, fo r fa t t e rens alter ego, var fra Jante. Det kunne have været Ribe eller A rendal, men... I Nykøbing ligger der et lille, men ve l fo rs y n e t Sandemosearkiv på et lille, ve l f u n g e rende købs tadsbibliotek. Byen har et godt, eksperim e n t e- rende medieværksted. Skulle vi sætte vo res lys under en skæppe? Janteloven er genial i sin m o n o tone nedkæmpning af enhve r, der måtte fo rsøge sig på egen hånd. Sandemoses våbenfælle fra afholdsagita t i o n s fo reningen Frimænden e, Tom Kristensen, skrev engang i en polemisk p a rodi på Janteloven syv bud, hvo raf det syve n- de kan bruges til et af dette projekts mål: Du skal læse Aksel Sandemose! Vi nedtoner det grimme ord SKAL og lokker i stedet med en spændende tilgang til fo r fa t t e rs ka b e t via de nye medier. S ø ren Kappel Schmidt p ro j e k t ko o rd i n a to r Havnegade i Nykøbing, Morsø Lokalhistoriske arkiv*. 1. Gammel viden står ikke mere til troende. Det gør metoderne heller ikke. Postmoderniteten tvinger ikke kun til et socialt og kulturelt opbrud. Også selve begrebet videnskab og spørgsmålet om validitet stilles over for nye udfordringer. Tendenserne i dette sammenbrud er blandt andet omformulering af objektivitetsbegrebet, øget perspektivisme, stigende fragmentering og et stigende krav om anvendelse af resultaterne i en uoverskuelig verden. Hvad gør forskning og samfundsvidenskab i denne situation? Den forholder sig reflekterende til sit genstandsfelt og til sig selv. Kort sagt: den overvejer sine vilkår eller ser sig selv i øjnene. Den lader metoder og indsigter indgå i en diskurs, som også omfatter selve kundskaben og indsigten og ikke mindst den proces, der skabte indsigten. Fra Per Schulz Jørgensen, At se sig selv i øjnene, i Nordisk Psykologi 1997, nr. 1. Hans Reitzels Forlag. 3

4 Jakob Albrektsen tager sig stadig tid til at besøge arkivet og aflevere relevante udklip. Her viser han et af samlingens klenodier, afholdstidsskriftet F r i m a n d e n, som Sandemose forf a t t e de sammen med Tom Kristensen og Anton Hansen. Frimanden er dateret 1928, 1. årg. nr. 1, og arkivets eksemplar er prydet med Anton Hansens exlibris. Diverse udstregninger fortæller, at der er tale om et ufærdigt prøvetryk. Publikationen blev aldrig udgivet. (Foto: Søren Kappel Schmidt, februar 1997). Et arkiv bliver til J a kob Albrektsen og Sandemosearkive t Jeg har altid været lidt af en samlernatur, siger J a kob Albrektsen, som sidder i Sandemosea r k i ve t og fortæller om dets tilblive l s e. J a kob Albrektsen stammer fra Møn og kom via S ve n d b o rg til et job som ove r b i b l i o t e kar på Nykøbing Mors Fo l kebibliotek. Aksel Sandemoses besøg i sin fødeby Nykøbing, marts 1965, og hans død i august samme år gjorde det naturligt at påbegynde de indsamlinger, der med tiden s kulle komme til at danne grundstammen i S a n d e m o s e a r k i vet, som vi kender det i dag. Målet var fra første færd at skabe en samling af f ø rs t e u d g aver (så vidt muligt) af alt, hvad Sandemose fik skrevet. Dertil et fyldigt uddrag af litt e ra t u ren om fo r fa t t e ren og fo r fa t t e rs kabet. Begrænsende fa k to rer va r, at samlingen som en del af fo l ke b i b l i o t e ket og det tilhørende loka l- h i s to r i s ke arkiv ikke havde en selvstændig økonomi, og at nya n s kaffelser derfor skulle prioriteres i forhold til andre af husets opgave r. I 1968 blev loka l h i s torisk arkiv selvs t æ n d i g- gjort fra biblioteket, og i den forbindelse to g A l b rektsen initiativ til en klausul om, at Sandemosesamlingen i sin helhed skulle fo r b l i ve på b i b l i o t e ke t. En del af samlingen består af en mængde av i s- a r t i k l e r, ofte udklip eller fo to ko p i e r, når originalt materiale ikke har været tilgængeligt. I omfa n g s va rer det til godt og vel to tredjedele af alle artikl e r, som er nævnt i biografien Aksel Sandemose og Ska n d i n av i e n Den allestedsnærværende Johannes Væth har også haft stor betydning for Sandemosearkivet. En artikel i Skive Fo l keblad fra 1967 fo r t æ l- ler om en række tekster, Væth fo r æ rede arkivet i forbindelse med et fo re d ra g s b e s ø g. 4

5 En mappe rummer en del fo tos med re l a t i o n til fo r fa t t e ren. De første tilgik samlingen fra en s ø s t e rsøn til Sandemose efter et besøg i samlingen. I tidens løb er der opbygget en samling b å n d o p ta g e l s e r, der dels er lånt fra ra d i o u d- sendelser og dels er optagelser fra Sandemoses e m i n a rer og fo re d rag. På et af båndene findes Sandemoses tale på Centralhotellet i Nykøbing. En besøgsliste fortæller om studere n d e, der har benyttet arkivet i forbindelse med opgaveskrivning, seminard e l ta g e re på rundvisning mv. A n d re besøgende har måske mere tilfældigt fundet frem til arkivet. Her har en engageret fre m- visning af nogle af samlingens effekter med tilh ø rende uddrag af det uudtømmelige re p e r to i re af anekdoter fra Sandemoses liv givet gode oplevelser og ansporet til læsning af fo r fa t t e rs ka b e t. I 1968 købte Morsø Spare kasse det hus i Færke n s t r æ d e, hvor Aksel Sandemose voksede op. Siden har kommunen ove r taget huset, og der arbejdes på at skaffe midler til istandsættelse og i n d retning af huset til gæste/ku n s t n e r b o l i g. B i b l i o t e kets nuværende lejemål udløber år 2000, og drømmen er, at arkivet i den fo r b i n d e l- se sikres bedre lokale- og fo r m i d l i n g s fa c i l i t e t e r. Som udefra kommende bibliotekar har Alb rektsen haft let ved at dista n c e re sig fra, hva d der hos en tidligere generation måtte være af gammelt Nykøbing-nag til Sandemose. Nu har pensionisttilværelsen givet ham tid til at dyrke andre intere s s e r. Hjemme hos Albre k t- sen samles der stadigvæk. En stor samling litteratur om barndomsøen Møn, en samling ugler, s l æ g t s fo rskning... ( s k s ) Uddrag af artikel i Morsø Folkeblads ugeavis Inger Hansen informerer. Interviewet er gengivet med tilladelse af Poul Erik Tarp, Morsø Folkeblad. Artiklerne kan også læses på Inger Hansen har efterfulgt Jakob Alb rektsen som overbibliotekar på M o r sø Folkebibliotek, hvor Sandemosesamlingen har til huse. (Foto: Søren Kappel Schmidt) Morsø Folkeblad , Jakob Albrektsen informerer 5

6 Tre medier samt database og netværk h vert medieum skal supplere de andre med ka ra k t e r i s t i s ke kva l i t e t e r I Sandemosearkivets udklipssamling findes en del af det materiale, der udgør basis for indeværende projekt. Samlingens klenodier er dog forsvarligt anbragt i et brandsikret skab. Hvordan bliver læserens bevægelse i et sådant materiale? Kan forfatterskabet ved hjælp af de nye medier komme til at indgå i nye læseres kontekst? Kan de, der allerede er kendt med forfatterskabet, finde ny næring til læseoplevelse og indsigt? S a n d e m o s e p rojektet er et ægte multimedieprojekt, det vil sige, at vi arbejder på at lave et integ re ret produkt, hvor nye og traditionelle medier arbejder sammen. Det endelige produkt vil blive l a n c e ret i forbindelse med Sandemoses å rsdag i Dele af materialet vil løbende blive o m talt og offentliggjort via projektets hjemmeside og et ny h e d s b rev. U d g i velse på papir B i b l i o t e kets traditionelle formidlingsmedie er bogen, suppleret med tidsskrifter, av i s s tof mv. Et væsentligt mål for er at fo ku s e re på det trykte materiale, der findes af og om fo r fa t t e ren. Undervejs i forløbet vil vi selv tage ordet i bl.a. projektets Info r m a t i o n s b rev. I n fo r m a t i o n s b revet kan bestilles hos os, men vil også kunne ses på projektets hjemside. U d g i velse som video Der findes en del filmmateriale af og om Aksel S a n d e m o s e. Det er vo res hensigt at publicere nogle centrale uddrag af dette materiale. Det er oftest dyrt og vil blive brugt sammen med nye v i d e o o p ta g e l s e r, hvor vi via personer og steder nærmer os centrale dele af fo r fa t t e rens unive rs og anbringer dette i en moderne kontekst. Optagelserne vil dels indgå i Sandemosearkivet i fo r m af interview mv. og dels blive brugt i en videofilm, der skal fungere som en selvstændig del af p rojektets fo r m i d l i n g s a r b e j d e. U d g i velse på cd/vd v Te k s t e r, musik, filmklip, lyd o p tagelser og fo to s d i g i ta l i s e res og benyttes som råmateriale til en slags collage nogle elementer og brudstykke r, der kan danne udgangspunkt for en interesse fo r og fo rståelse af fo r fa t t e rs kabet. Den intera k t i ve f remvisningsdel fungerer sammen med en database over Sandemosearkivets bestand af bøger, o r i g i n a l m a t e r i a l e, billeder og audiovisuelt mater i a l e. Fra cd en vil der kunne eta b l e res ko n takt til re l evante adre s s e r, boglister mv. på internet. Det er et mål for projektet at få de tre nævnte medier ko m b i n e ret med brug af internet og database til at ko r re s p o n d e re så godt som muligt, således at hvert medium supplerer de andre med ka ra k t e r i s t i s ke kva l i t e t e r. Den diskussion af fo r- holdet mellem en teksts form og indhold, der kommer ud af det, er en central og dynamisk del af projektet. Teksten er i live og den er til sta d i g- hed under udarbejdelse. 6

7 h t t p : / / w w w. s a n d e m o s e. d k et arkiv går på nettet. Muligheder og begrænsninger i en ny fo r m i d l i n g s fo r m Det er da også irritere n d e, tænker jeg, da jeg b l i ver gjort opmærksom på, at man ikke ka n ove r f ø re et papirlayouts faste større l s e s forhold til web-sider på nettet. Internet er alt andet end fa s t form. Siderne bliver vist på andre computers ys t e m e r, skærmene har fo rs kellig opløsning, fa r verne holder næppe, og næste side i bogen er m å s ke en by i Ru s l a n d. Der kan altså ikke uden v i d e re eta b l e res en håndfast ko r re s p o n d a n c e mellem det trykte medium og publicering af materiale på nettet. Dertil ko m m e r, at de layo u t- mæssige muligheder trods en hurtig udvikling, også på det område, endnu ikke er helt på højde med, hvad der kendes fra ve l u d byggede sideops æ t n i n g s p ro g rammer med allehånde sofistike rede faciliteter til styring af såvel typografi som g ra f i k. I middelalderen fo restillede man sig, at man kunne skrive Den sto re bog med al viden. En forholdsvis afgrænset større l s e, der skulle indeh o l d e, hvad man anså for betimelig oplys n i n g. På internettet kan man tale om flydende teks t e r, ofte korte tekstfra g m e n t e r, der ikke ska l tage sig ud som tilløb til ve rd e n s b i l l e d e r. Te k s t e r- ne ko r re s p o n d e rer med sig selv og med andre tekster på nettet ved hjælp af links og ko m m e r d e r ved til at udgøre et hy p e r t e k s t s ys t e m. En af vo res bestræbelser er at give Sandemoses fo r fa t t e rs kab en plads i det ekspandere n d e hy p e r t e k s t s ystem. Om kort tid åbner adre s s e n h t t p : / / w w w. s a n d e m o s e. d k, som er Sandemosep rojektets homepage. Her vil man kunne finde o p l ysninger om fo r fa t t e rs kabet og om pro j e k t e t. Vi arbejder i øjeblikket på at knytte fo r b i n d e l s e til en database over arkivets tekstsamling, så det vil være muligt at fo re tage søgning i littera t u re n om og af Sandemose. Derudover vil hjemmesiden indeholde fo rs kellige artikler, billedmateriale e tc. med relation til fo r fa t t e rs kabet og stof i re l a- tion til multimedie-fo r fa t t e rs ka b s - d a ta b a s e r. Internetmaterialet bliver løbende udbygget i perioden frem til 1999, der bliver oprettet links til andre re l evante steder på nettet (andre fo r fa t- t e re, andre sider med Sandemosestof etc.), og der bliver lagt søgeord ud på ska n d i n av i s ke og internationale søgemaskiner. Det er ikke ta n ken at offentliggøre større dele af Sandemoses tekster. De er ofte trykt i sto re oplag, og er tilgængelige for intere s s e rede læsere. Vi vil benytte vo res ret til at citere, og vil eve n- tuelt fo rsøge at få lov til at publicere enkelte teks t e r, som kan belyse fo r fa t t e rs kabet og motive re til yd e r l i g e re læsning. Vel mødt i cy b e rspace på h t t p : / / w w w. s a n d e m o s e. d kf ra 15. august Læserens første møde med projektets homepage. Per Sommer har lavet grafikken i samarbejde med Søren Kappel Schmidt. Vi håber, mange andre vil bidrage til at gøre siden til et spændende sted på nettet, med links til og fra andre interessante sider vedrørende Sandemose og andre forfatterskaber på nettet. Fra hjemmesiden er der henvisning til den øvrige del af materialet og videre herfra ud på nettet. 7

8 L æ s e ren som medskribent nye arbejdsvaner når analog og digital formidling smelter sammen Cyberspace er en fuldstændig rumliggjort visualisering af al information i globale informationsbehandlingssystemer, ved hjælp af mulighederne i aktuelle og fremtidige kommunikationsnetværker, hvilket vil muliggøre fuld tilstedeværelse og interaktion for mange brugere på en gang, muliggøre input og output fra og til hele det menneskelige sanseapparat, og tillade simulationer af virkelige og virtuelle realiteter, dataindsamling over afstand og kontrol gennem telepræsens, total integration af og kommunikation med en hel række produkter og omgivelser i real space. (Marcus Novak) Citeret fra Peter Duelund, Den danske kulturmodel, s Forlaget Klim, Aarhus Cyberspace er dannet af ordene cybernetics (kybernetik) og space (rum). Et digitalt rum bestående af styrede informationer og spændt ud i den globale telekommunikation. Ill. er konstrueret af Per Sommer og Søren Kappel Schmidt Læsning (og skrivning) har altid haft noget at gøre med at skabe en orden i en mere eller mindre kaotisk ve rden. Fra begyndelsen af historisk tid finder vi re g n s kaber og ove rs i g t e r, religiøse fo restillinger og beskrivelser af samfundets fo rs ke l- lige indre t n i n g e r. Kort sagt afspejler tekster og f ragmenter datidens bestræbelser på at opre t h o l- de den hers kende orden. Skrive rens arbejde va r et møjsommeligt indfo l d n i n g s a r b e j d e. Iagtta g e l- s e r, re g i s t reringer og fo restillinger skulle bringes på en ko n c e n t re ret sproglig form og nedskrive s. H i s torien melder om legendariske biblioteke rs vækst og fo rsvinden i takt med samfundso rd e n e rs tilbliven og efterfølgende sammenbrud. Af uransagelige veje når erfa r i n g e r, tekster og fo restillinger alligevel videre og sætter dere s præg på eftertidens tekster. For den opmærksomme læser fo restår der et stort og møjsommeligt u d fo l d n i n g s a r b e j d e. Tekster skal opsøges, læses og fo rstås i forhold til den kontekst de oprindelig b l ev skabt i. Det læste skal så stå sin prøve i fo r- hold til en ny tids krav og intere s s e r. Hvo rd a n kan det læste indgå i en fo r nyet begre b s d a n n e l- s e. Hvilken orden befo rd rer teksterne? Aksel Sandemose var et uregerligt menneske og en begærlig læser. Erik M. Christensen påviste på et Sandemoseseminar i 1995, at Sandemose med sit værk har skrevet sig ind i en nordisk, anarkistisk tradition. Det Sandemose skriver er egenartet og danner måske derfor ikke n e top sko l e. Internettet kan måske beskrives som de traditionelle teksto rd e n e rs kontinuerlige sammenbrud. Nye ordener dukker bestandig op for snart at opløses i dagens tekst. Billedet på følgende side er et fo rsøg på at illus t re re nogle forhold omkring en nutidig læse- og s k r i ve p ro c e s. Fra naturen omkring os, fra ku l t u r- h i s torien og fx fra et fo r fa t t e rs kab hentes indtryk og tekster til videre fo rarbejdning. Det møjs o m- melige læsearbejde fo restår sideløbende med idéudvikling og samta l e. Den digitale sparringspartner, computeren, er tændt og til rådighed. Via internet og lagringsmedier kan sto re mængder digita l i s e ret info r m a- tion foldes ud på skærmen og ko m b i n e res med a n d re former for erfa r i n g s d a n n e l s e. C o m p u t e ren er også et bearbejdningsre d s kab. L æ s e ren kan løbende bearbejde, sammenstille og tilføje elementer til teksterne. Arbejdet kan foldes ud som traditionel fo r- midling eller lægges på nettet, hvor det ko m m e r til at udgøre en lille del af den samlede tekst. Et lille bidrag til den sto re bog. 8

9

10 Arkivet som skatkiste Hvem ejer skatten, hvad er der i den, hvem finder den og hvad så? Overvejelser når et arkiv skal åbnes Overvejelser over et (forfatter)arkivs etablering, vedligeholdelse og vækst vil ofte tage udgangspunkt i overvejelser over hvad, der skal bevares og overleveres til eftertiden. Udgangspunktet kan, som i tilfældet Sandemosearkivet, være en særlig lokal indfaldsvinkel kombineret med en mere generel interesse. Der er tale om fremskrivning af nutidens værdier ind i en ukendt fremtidig kontekst. Med tiden vil der uværgerligt opstå spørgsmål som: N.A. Christensen & co. støberiet der i en menneskealder producerede bl.a. Morsø Støbegods mv. stammer fra I tiden efter århundredeskiftet var fabrikken Morsøs største virksomhed med 250 ansatte i 1903 og 420 i Nu har kommunen overtaget bygningerne, og anvendelsesmulighederne bliver debatteret. Skal det være kultur- og aktivitetscenter med bl.a. folkebibliotek,medieværksteder og Sandemosearkiv? (Tegning og foto: Ellen Phillipsen Dahl). T.h. Effekter fra Sandemosearkivet, tilfældigt arrangeret til ære for fotografen. Til højre ses brandskadede manuskriptsider fra Varulven. (Foto: Søren Kappel Schmidt) 10 Skal der fortsat bruges ressourcer på arkivet, eller skal det henlægges? Hvad kan arkivet bruges til og af hvem? Kan arkivet indgå som et integreret aktiv i dagens formidlingsaktivitet? Er arkivet en naturlig del af folkebiblioteket? Brugergrupper Sandemosearkivet har gennem årene været besøgt af studerende og litteraturinteresserede fra Danmark, Norge og Sverige. Derudover har forskellige grupper brugt arkivet som udflugtsmål, og den oplevelse, de har fået med sig, har været en mundtlig beretning med afsæt i nogle af samlingens klenodier. Ejendom eller formidling Nogle arkiver rummer materiale, der har en så åbenlys bevaringsværdi, at alene det forhold berettiger opretholdelse af en aktiv arkivfunktion. Efterhånden som Aksel Sandemoses forfatterskab kommer på afstand er arkivets berettigelse som en aktiv funktion i tilknytning til Morsø Folkebibliotek afhængig af, at der til stadighed kan etableres interesse for aktiviteter med relation til arkivet. Arkivets overlevelsesevne er ligefremt proportionalt med dets evne til at indgå i nye relationer. Til at være et aktiv i dagens tekst. Og her viser forfatterskabet sig at rumme mange gode muligheder for at agere sparringspartner

11 eller spejl for et formidlingsarbejde, der foregår i en tid, hvor IT-teknologien for nogle på det nærmeste står som indgangen til den fagre nye verden, mens andre kun nødigt betjener sig af de nye medier. Klenodier Frimanden det afholdsagitatoriske tidsskrift, der aldrig blev udgivet, Agnes min dejlige sommerfugl og et manuskript til Varulven er nogle af samlingens klenodier. Dertil kommer notater og brevvekslinger og en lille samling fotografier. For de fleste bare nogle gamle dokumenter fra tiden, der gik, men for den særligt interesserede den konkrete indgang til en fængslende historie. En sjælden gang har arkivet besøg af studerende eller andre, der har en egentlig forskningsmæssig interesse i arkivets materiale. For dem er det en guldgrube at dykke ned i tekster og notater, finde ansatser til det, der siden blev udgivet i andre bearbejdninger, eller kommentarer til denne eller hin detalje i forfatterskabet. Eksemplarer af en del opgaver og forskningsarbejder kan ses på arkivet. Det er, som det ses, vanskeligt at argumentere for arkivets beståen alene ud fra aktuel i n t e re s se og bevaringsværdi. Det sidste kunne klares ved en deponering eller overdragelse af arkivets mest bevaringsværdige dele til fx Det kgl. Bibliotek. Med hensyn til den aktuelle interesse, der gerne skulle blive samlingen til del, må den skabes i mødet med de potentielle brugere og deres erfaringsverden. Det er i spændingsfeltet mellem fo r fa t t e rs kabet, som det præsenteres af fx arkivet (bibliotekets udlånssamling), og dagens læser, at arkivets nye historie skal skrives. Aksel Sandemose har haft sin tid. Han ville s k r i ve og oplevelser fra hans liv udgjorde fortællingens råstof. Efterhånden som fortællingen blev skrevet, brudt op og sat på ny form skabtes myten om Sandemoses liv. Et forestillingsbillede, hvor virkelighed og fiktion blev bøjet mod hinanden uden unødig hensyntagen til andres opfattelse af de faktiske begivenheder. Vi er selv histo r i e, sagde Poul Henningsen i t re d iverne. Aksel Sandemose gjorde sit liv og sit værk til en del af historien, og vi fortsætter hen imod 100-året for hans fødsel. Ikke langt fra jernstøberiet, i Færkenstræde 12, ligger Aksel Sandemoses barndomshjem. Reklamerne på fortrappen fortæller symbolsk, at stedet står tomt og ligesom jernstøberiet trænger til en kærlig hånd og nyt liv. (Foto: Søren Kappel Schmidt, 1996) Apropos Poul Henningsen. Han var (som Sandemose) ikke et menneske, som lider af overdreven mistillid til sine egne evner. (Otto Gelsted, 1931). Sandemose formulerede den jantelov, som åbenbart også P.H. fik at mærke. Som Sandemose strandede P.H. i Stockholm under krigen. Om det skriver Poul Hammerich i Lysmageren: Han måtte ofte låne fra rigere flygtninge og lånte som regel videre til fattigere. En af de mest standhaftige betlere var Aksel S a n d e- mose... Kan det undre nogen? 11

12 B e s k r i velse af Sandemosepro j e k t e t Multimedier som indgang til et fo r fa t t e rs ka b Johannes Væth og Thorleif Skjævesland og Knud Sørensen har hver for sig stor indsigt i Sandemoses forfatterskab. Også for har de været til stor hjælp. (Foto: Søren Kappel Schmidt) Sandemose har i et produktivt fo r fatterliv kre d- set om temaer med rod i hans opvækst og tidligste ungdom. Et uudslukkeligt kærligheds-hadforhold til byen Nykøbing (som han begave d e med tilnavnet Jante) og de af dens menneske r, der kom til at betyde noget for ham, er en drivk raft fo r fa t t e rs kabet igennem. Hvad man end mener om beke n d t s kabet, hvo rdan man end re a g e- rer ove r for manden og hans digt det gør et uudsletteligt indtryk. Og man kender ham ikke u s t raffet. Der er altid endnu en regning, der ikke er betalt, endnu en tvist at endeve n d e. M o rsø Fo l kebibliotek råder i kraft af en bibliot e ka rs ihærdige indsamling af materiale over en samling, der er blevet kaldt et kra f tcenter i S a n d e m o s e fo rskningen. Fo r fa t t e rs kabet er stadig aktuelt og læsev æ rdigt en generation efter hans død. Sandemoses spænd fra det norrøne til det moderne, fra det lokale til det nord i s ke med tra n s a t l a n t i s ke udløbere og fra det eksperim e n t e rende til det bredt læste giver en god mulighed for at eta b l e re et stykke grænseove r- skridende formidlingsarbejde med Nykøbing M o rs og dets bibliotek som et positivt centrum. Der fo regår i disse år en eksplosiv udvikling af Internet, både hvad angår brug, indhold og org a- nisation. Mange biblioteker har et aktuelt spørg s- mål på dagsordenen: Hvad kan vi bruge Internet t i l? P rojektets mediedel Ligesom en dra m a t i s e ret indgang til fo r fa t t e rs kabet på cd kan være et fixpunkt i fo r m i d l i n g s a r- bejdet kan også lanceringen af fo r fa t t e rs kabet på Internet være det. Også her vil arbejdet på en meningsfuld måde være med til at biblioteke t ( i k ke bare i Nykøbing) gør brug af og bemægtiger sig et nyt medie. Her kan lægges et frit tilgængeligt fo r fa t t e rarkiv med udvalgte artikler, a n m e l d e l s e r, bibliofile stiko rd mv. Formålet med s mediedel er at aktualisere Morsø Fo l kebiblioteks Sandemosesamling og i et videre pers p e k t i v, at skabe en bre d s p e k t ret tilgang til et spændende fo r- fa t t e rs ka b. Med bre d s p e k t ret tilgang menes to t i n g : at der med anvendelse af fo rs kellige mediet e k n i k ker og virkemidler laves en æstetisk ve l- f u n g e rende audiovisuel og dramatisk indgang til centrale dele af fo r fa t t e rs kabet og at der udarbejdes et søgere g i s t e r, der kan tjene som udgangspunkt for den mere fa g l i g t i n t e re s s e rede læser eller til studiebrug. 12

13 T i l rettelæggelsen af materialet tager udgangspunkt i en re g i s t rering af tekster og andet materiale i Morsø Fo l ke b i b l i o t e k s Sandemosesamling. Sideløbende med reg i s t reringen noteres hovedindhold og nøgleo rd fra de enkelte tekster, ligesom der udd rages citater til brug i mediematerialet. Materialet org a n i s e res i en database med henblik på såvel søgning som uddra g e l s e til brug i undervisningsøjemed. Data b a s e n a r k i ve res på en cd-rom og der laves en f remvisningsdel, der org a n i s e res som int e raktiv multimedie til afvikling fra comp u t e r. Dele af det råmateriale, der ligger til grund for cd-fremstillingen indgår i en v i d e o f i l m. I n i t i a t i vet til projektet er taget i Danmark og hovedparten af arbejdet fo re g å r h e r, med base i bibliotekets samling. Der vil i projektperioden blive knyttet fo r b i n- delse til Sandemoseintere s s e rede kredse i N o rg e, Sverige og Danmark, og personer i disse kredse vil blive bedt om bidrag og ko m m e n ta rer under projektets fo r l ø b. Der er gældende rettigheder på alt, h vad Aksel Sandemose selv har skrevet. Vi vil forhandle med re t t i g h e d s h averne om frikøb af ko r t e re tekster kro n i k ker mv. eller dele af disse. Derudover vil en del tekster kunne indgå som citater i den montage materialet tilsammen vil udgøre. Med hensyn til artikler om Sandemose, vil re t t i g- h e d s s p ø rgsmålet blive undersøgt via de pågældende dagblade, for så vidt de sta d i g e k s i s t e re r. Med hensyn til brug af radio- og videomateriale fra Danmarks Radio er der ta l e om priser i større l s e s o rden kr p r. klip af under et minuts varighed, samt t i m e b e taling for båndkopiering mv. Udgiften til frikøb kan her søges nedbragt ved at finde materiale i sta t s b i b l i o t e ker eller and re tilgængelige arkive r. Fo tos fra før 1949 vil som hove d regel være fritaget fra copyright. Fo tos efter 1949 vil for en dels ve d- kommende skulle frikøbes. Projektet prod u c e rer selv såvel film som fo to, der naturligvis vil blive brugt i det materiale der publ i c e re s. Der opere res med fire indgange til s to f f e t : 1. En leksikonagtig indgang, hvor man ud f ra fritekstsøgning, nøglebegreber eller almindelige littera t u rsøgekriterier ka n finde eksempler i det fo religgende materiale eller littera t u r h e n v i s n i n g e r. 2. En kronologisk tilgang, hvor man ud fra en visualiseret tidstavle får en ove rs i g t vigtige begivenheder i Aksel Sandemoses liv og begivenheder i det omgive n d e samfund Fra de pågældende begive n h e- der ledes læseren videre gennem materialets audiovisuelle del til tekst- og henv i s n i n g s m a t e r i a l e t. 3. En to p o g rafisk tilgang, hvor læseren med udgangspunkt i ove rs i g t s kort bev æ g e r sig ind i materialet. 4. P i n a ko t e ket, hvor man fra et antal små billeder (ikoner/thumbnails) bevæger sig ind gennem materialets audiov i s u e l l e d e l. L æ s e rens bevægelse i materialet U n d e r vejs gennem materialet vælger læseren selv sine spor. På den måde vil den m å l rettede læser hurtigt kunne finde fre m til et bestemt billede, en tekst om et emne eller en litteraturhenvisning. Den der blot b evæger sig rundt vil efterhånden afd æ k ke rester af fortiden, og især af Aksel Sandemoses bevidsthedsrum. Ta n ken er, at der u n d e r vejs opstår en dialog mellem læser og materiale. Dialogen kan udvikle sig fo r- s kelligt alt efter læserens intere s s e. At der er valgmuligheder og at materialet er interaktivt betyder dog ikke, at der ikke ligger en målrettet tilrettelæggelse til grund. Dialogen er til en vis grad styret af materialevalg og organisation og kan som sådan b e t ragtes som en art sokratisk dialog, h vor en lærer gennem spørgsmål leder sin e l ev mod en erkendelse ( læs selv videre!). Undervejs vil nogle af de spørgsmål, 13

14 der står centralt i forfatterskabet, blive berørt. Materialet kommer til at indeholde: en samling fo tos centre ret omkring Aksel Sandemose og de miljøer han færd e- des i. Gamle miljøer suppleres med tils va rende nutidige, så der også her opstår en dialog mellem nutidsplan og fo r t i d, gamle filmklip, korte sekve n s e r, l ydklip, histo r i s ke og nye (Sandemoseark i vet har også egne opta g e l s e r ) speak og ko m m e n ta re r nye videooptagelser af personer og miljøer (på sporet af Sandemose), c i tater fra bøger af og om Sandemose c i tater fra kro n i k ker og av i s a r t i k l e r. Hele t e k s t e r. fo tos af originalmanuskripter og gens ta n d e Te a mwork og pers o n e r O ve r b i b l i o t e kar Inger Hansen, Morsø Fo l kebibliotek, er formelt ansvarlig for pro j e k t e t og bidrager med ko n ta k t e r, biblioteksfa g l i g indsigt og materiale via bibliotekssys t e me t. P ro j e k t ko o rd i n a or t Søren Kappel Schmidt, lærer og gra f i ke r, indehaver af konsulent- og mediefirmaet Ka l l i g raf og daglig leder af p rojektet, har i en årrække arbejdet med b o g s a t s, grafisk produktion, medier og unge mv. A n d re re s s o u rc e p e rs o n e r V i d e o p roducent Michael Barnwe l l, M o rs ø P ro d u k t i o n s s kole og Countryside Te l ev i s i- on har indvilliget i at bidrage ved videooptagelser og bearbejdning af materiale til cdu d g i ve l s e. Adjunkt Marianne Ping Huang, littera t u r fo r- s ker på Center for Ku l t u r fo rskning, Aarhus U n i ve rsitet, har indvilliget i at bistå pro j e k- tet med ekstern evaluering og rådgivning u n d e r ve j s. Le k tor Niels Windfeld Lu n d, D o ku m e n tas j o n s v i t e n s kap, Center for Språk og Ku l t u r, U n i ve rsitetet i Tromsø, tidligere underviser og fo rs ker på Syd j ysk Unive rsitetscenter og A a l b o rg Biblioteksskole har indvilliget i at hjælpe med ko n takter til den nors ke bibl i o t e k s ve rden og til re l evante projekter i N o rg e. Johannes Væth, Knud Sørensen og Bent D u p o n t f ra Danmark og Thorleif Skjæve s - l a n d f ra Risør i Syd n o rge har allerede bid raget med interviews etc., og vi har god ko n takt til en del pers o n e r, der besidder viden og materiale i relation til fo r fa t t e r- s ka b e t. Øvrige ko n ta k t e r Det er væsentligt for projektet, at der ko m- mer råd og bidrag fra nogle af de mange i n t e re s s e rede personer i læserkredsen og omkring de næsten årligt tilbageve n d e n d e S a n d e m o s e s e m i n a re r. Det er vo res håb at også Nyhedsbrevet kan være med til at skabe opmærksomhed om projektet og fo r fa t- t e rs ka b e t. Vi vil være re p r æ s e n t e ret på Sandemoses e m i n a ret i Risør, august 1997, ligesom vi vil bidrage til og følge det videre fo r l ø b f rem mod etablering af et Sandemoseseminar i Nykøbing Mors i A fslutning i marts 1999 Materialets lancering i forbindelse med Sandemosejubilæet søges gjort til en m e d i e b e g i venhed, med det formål at vise: at bogen står aktuelt og centralt og ka n b e fo rd res af de nye medier at fo rs kellige tekstformer supplerer og b e fo rd rer hinanden at det nord i s ke fællesskab leve r, også på b i b l i o t e k s o m r å d e t at man kan bemægtige sig og bruge de nye medier i en videreudvikling af en d a n s k / n o rdisk oplys n i n g s t ra d i t i o n at den nye elektro n i s ke fo r b u n d e t h e d også kan benyttes til befo rdring af et positivt menneskeligt fællesskab (at lære af Jante), og at biblioteket også her har en central ro l l e at fortællingen lever og har det godt. 14

15 C y b o rg og læsehest B e t ragtning om forholdet mellem menneske, maskine, natur og tekst På side 8 her i hæftet kan man læse Marku s N ovaks ikke helt letfo rståelige definition af cy b e rs p a c e. På dansk findes det beslægtede ord k y b o rg (eng. cy b o rg), et med maskine fo r b u n d e t m e n n e s ke. (Disse mænd og deres fa n ta s t i s ke maskiner). Handling og maskine, vær så god... s k r i ver den unge digtera s p i rant. Det skal ikke dermed være sagt, at han på det tidspunkt ka n t i l s k r i ves særlig dybsindige ove r vejelser ove r m e n n e s kets forhold til tekniske hjælpemidler og ko m m u n i ka t i o n s re d s ka b e r. Sandemose var tydeligvis skeptisk ove r for tekn i k kens velsignelser i forhold til de gode dages omtvistelige poesi". Skal vi som læsere og/eller skribenter tilslutte os hans og andres ske p s i s ove r for ny teknologi? Sandemose hentede ret direkte inspiration fra n a t u ro p l evelser og egne oplevelser af nære personlige re l a t i o n e r. Men også litteratur og disku s- sioner kom til at præge hans bev i d s t h e d s r u m. S k r i ve p rocessen var langt fra nogen lineær proc e s. Bestandigt blev elementer af det skrev n e genbrugt i en ny kontekst, og som led i en ny b ev i d s t h e d s d a n n e l s e. I cy b e rspace er maskinen mere end et b e a r b e j d n i n g s re d s ka b. Den er også fo r l æ n g e l s e n af vo re sanser og et re d s kab til ko m m u n i ka t i o n. Vi møder nye sta n d a rder for sansning, nye måder at udvikle bevidsthed på, nye udtryksmåder. U d vekslingen bliver måske hurtigere, men fo r- holdet til natur og medmennesker er stadig den c e n t rale omdre j n i n g s a k s e. Og vi er stadig læsere. Aksel Sandemose, portrætfoto taget i København Fra Leo Estvads bog Aksel Sandemose først i 20 erne. Carit Andersens Forlag. Kbh På den tid var der to væsentlige forhold han tilsyneladende endnu ikke havde beskæftiget sig seriøst med: forholdet til kvinder og til maskiner. Med hensyn til det første kan der hentes en del forståelse fx i Haavardsholms velskrevne biografi Flugten fra Jante. Om det sidste står der i samme bog lakonisk, som indledning til et afsnit hvor Sandemoses og tidens elendighed udmales: Vinteren køber Aksel Sandemose sin første skrivemaskine, og renskriver en hel ladning af sine nye og gamle manuskripter for at sende dem i»hodet på Gyldendal«. Selv skriver Sandemose: Jeg gik i dag hen og lejede en skrivemaskine. Alle vegne fordres maskinskrivning, i bedste fald vrænges på næsen af det håndskrevne. Det kan ikke nytte at sidde som en efternøler og smøre sjælestudier ved håndkraft. Handling og maskine, vær så god, Fanden i de gode dages omtvistelige poesi. Og senere:... og da jeg nu havde denne maskine, fandt jeg, at den burde benyttes, for at benytte hans egne [Estvads] ord, at jeg engang ville præstere noget, der er mit talent værdigt... Nu ærgrer det mig bare, for når jeg engang kommer frem, hvad jeg selvfølgelig gør, så kan han blære sig med, at det sae han jo nok. 15

16 S a n d e m o s e p rojektet og dets bidra g yd e re Bent Dupont på hjemmebane foran en del af sin bogsamling. Billedet er taget i forbindelse med videooptagelse af et foredrag om Sandemoses Canadarejser. Videoen vises på Sandemose/Hagerup seminaret i Risør, august 1997 og kan derefter lånes fra Sandemosearkivet. Om dette Informationsbrev: Trykt i 500 eksemplarer på Morsø Folkeblad Udkommer 1. august 1997 Tekst, sats og layout: Søren Kappel Schmidt E-post: Hæftet kan rekvireres fra Morsø Folkebibliotek Algade Nykøbing Mors Tlf Hjemside (fra medio august 1997) S a n d e m o s e p rojektet hvo r for flygte fra Jante? har to omdre j n i n g s p u n k t e r : Fortælle om Aksel Sandemoses fo r fa t t e rs ka b. U n d e rsøge hvo rdan digitale medier kan bruges i formidlingsarbejdet. M o rsø Fo l kebiblioteks Sandemosesamling mod e r n i s e res og gøres tilgængelig via digitale med i e r. I perioden frem til Sandemoses 100 års fødselsdag den 19. marts 1999 vil vi på fo rs kellig vis g i ve adgang til: L i t t e ra t u rsøgning Møde med Sandemoseke n d e re og deres synspunkter Au d i ovisuel oplevelse Tekster og citater ve d r ø rende fo r fa t t e rs kabet Materiale til brug i undervisning eller egen bea r b e j d e l s e. B i b l i o t e kets traditionelle fo r m i d l i n g s former supp l e res med en CD-rom med data b a s e, tekst, fo to, l yd og video. Projektets homepage udbygges og der pro d u c e res videofilm. De anvendte medier s kal hver med deres fortrin udgøre en integre re t del af et fo r m i d l i n g s a r b e j d e. S a n d e m o s e p rojektet hvo r for flygte fra Jante? er fortællingen om et lille biblioteks fo rsøg på at bemægtige sig og benytte de nye medier. P rojektet er blevet til som en del af de aktivitet e r, der skal marke re Aksel Sandemoses å rsdag den 19. marts 1999, samme år som Nykøbing Mors kan fejre 700 års byjubilæum. Det er fo r m u l e ret som et biblioteksudviklingspro j e k t for Morsø Fo l kebibliotek af lærer og medieudvikler Søren Kappel Schmidt i samarbejde med ove r b i b l i o t e kar Inger Hansen. P rojektet har fo reløbig modtaget støtte fra : M o rsø kommune til pro j e k t b e s k r i ve l s e, mediedel samt aktiviteter S tatens Bibliotekstjeneste til biblioteksudviklingsdelen (støtte for arbejdsårene 1996 og 1997 samt fo reløbigt tilsagn om støtte i 1998, h vor projektet i det væsentligste færd i g g ø re s. d e r u d over har Po l i t i kens fond og Edva rd Pe d e rsens bibliot e k s fond bidraget med støtte. Per Sommer har bidraget med hjælp til intern e tdesign og grafisk arbejde og Ulla Højgaard har re g i s t re ret tekster til samlingens data b a s e. 16

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

værdi relationer Styrk

værdi relationer Styrk Styrkdit netværk mos nord advertising udarbejder annoncefinansieret materiale til alle slags brancher. Vi har været i gang siden 2002 og har i årenes løb udarbejdet flere tusinde annoncer, brochurer, profilfilm,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere