Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job"

Transkript

1 Bilag 2 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

2 Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter konkrete målsætninger for det følgende år. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske prioriteringer (nationale, regionale og lokale) samt kommunens overordnede strategiske retning. Nærværende beskæftigelsesplan er på denne baggrund udtryk for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget prioriteringer i Planen omsættes af Jobcenter Gladsaxe og Ungeenheden i tilrettelæggelsen af en daglig indsats, der sikrer, at flest mulige borgere kommer i job og uddannelse, således at den enkeltes kompetencer og ressourcer bringes i anvendelse, væksten i kommunen understøttes, og velfærden øges. Samtidig er de fastsatte mål et udtryk for det ambitionsniveau, som Gladsaxe Kommune efterstræber. I tillæg hertil er beskæftigelsesplanen tænkt som: Borgernes og politikernes overblik over centrale indsatsområder og retning i beskæftigelsesindsatsen, Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Jobcenteret og Ungeenheden, Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Gladsaxestrategi formuleret følgende overordnede vision for Gladsaxe Kommune: Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance. For at sikre sammenhæng mellem Gladsaxestrategiens overordnede vision, beskæftigelsesstrategien og de årlige beskæftigelsesplaner har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget formuleret følgende mission for Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesindsats: Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission er at medvirke til at skabe gode rammer og vilkår, så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal være baseret på rette indsats til rette tid, så den bliver til størst mulig gavn for kommunens borgere og virksomheder. En ramme for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, a- kasser, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. 2

3 Beskæftigelsesområdet som en del af en større sammenhæng Beskæftigelsesområdet i Gladsaxe Kommune er en del af en større sammenhæng, hvor nationale, regionale og lokale strømninger og strategier spiller en væsentlig rolle i forhold til den indsats og service, som den enkelte borger og virksomhed oplever. Beskæftigelsesplan 2019 har til formål at binde dette sammen og give én samlet retning for beskæftigelsesindsatsen i Gladsaxe Kommune i Nationale strømninger Nationale strømninger Beskæftigelsesministeren udpeger hvert år en række indsatsområder (side 4), som kommunerne skal forholde sig til i forbindelse med udformningen af beskæftigelsesplanen. I 2019 vil der yderligere være stort fokus på implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsats samt den sammenhængende ungeindsats. Endelig inspirerer national forskning løbende til, at der foretages justeringer i beskæftigelsesindsatsen. Regionale strømninger Arbejdsmarkedet i Hovedstaden er præget af korte geografiske afstande, hvor arbejdskraften bevæger sig frit på tværs af kommunegrænser. Derfor skal Gladsaxe Kommunes indsatser på beskæftigelsesområdet ses i en større sammenhæng, hvor samarbejde på tværs af kommunegrænser er en væsentlig faktor. Relaterede strategier og politikker Beskæftigelsesplan 2019 Regionale strømninger Lokale strømninger Der er gennem flere år blevet afsat midler til særlige indsatser på beskæftigelsesområdet i budgetaftalerne. Dette er udtryk for en klar lokalpolitisk prioritering, der afspejler sig direkte i effekten samt i den indsats og service, som borgere og virksomheder oplever. Lokale strømninger Elementerne i figuren er kort beskrevet i det følgende. Relaterede strategier Gladsaxestrategien udgør overlæggeren for kommunens samlede virke herunder beskæftigelsesindsatsen. Hertil kommer en række strategier og politikker i form af Vækststrategien, Strategi for social balance, Strategi for tidlig indsats samt Integrationspolitikken, der alle relaterer sig til indsatsen på beskæftigelsesområdet. 3

4 Indsatsområder i 2019 Beskæftigelsesplanen indeholder de væsentligste indsatsområdet på beskæftigelsesområdet i Gladsaxe Kommune i Indsatsområderne er dels i fokus på nationalt plan og dels udtryk for en lokal prioritering. I 2019 har beskæftigelsesministeren udpeget følgende seks nationale mål: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes 6. Udsatte ledige skal have en indsats Mål 1-3 og 6 indgår direkte i målsætningerne i Beskæftigelsesplan Mål 4 (Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse) og mål 5 (Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes) vil ligeledes være prioriterede områder i 2019, men indgår ikke direkte i beskæftigelsesplanens målsætninger. De seks nationale mål indgår på linje med Gladsaxestrategi , Vækststrategien, Strategi for social balance, Strategi for tidlig indsats, Integrationspolitikken samt budgetinitiativerne på beskæftigelsesområdet i følgende tre indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2019: Vækst, Velfærd og Unge i uddannelse og job. Vækst Det er afgørende, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde et attraktivt erhvervsmiljø, hvor virksomhedernes muligheder for at vækste understøttes. Tiltrækningen af nye virksomheder og fastholdelsen af de eksisterende er en betingelse for, at antallet af ledige kan reduceres, og den samlede velfærd i kommunen øges. Jobcenteret og Ungeenheden spiller i den sammenhæng en central rolle i forhold til at sikre, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret og nødvendig arbejdskraft, når behovet opstår, og derved opleve Gladsaxe som en attraktiv erhvervsby med jobvækst. Der er vækst i samfundet og fremgang i beskæftigelsen, hvilket medfører, at antallet af ledige i Gladsaxe Kommune falder, hvilket er positivt. Det skaber dog samtidig den udfordring, at Jobcenterets og Ungeenhedens muligheder for at understøtte virksomhederne i rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft begrænses, fordi den efterspurgte arbejdskraft / de efterspurgte kompetencer i stigende omfang ikke er til stede blandt de ledige. Der er således konkret mangel på arbejdskraft inden for en række brancher, hvilket i værste fald kan være hæmmende for virksomhedernes vækstmuligheder. Derfor har Jobcenteret og Ungeenheden stort fokus på tværkommunal rekruttering, brugen af virksomhedsrettet aktivering samt job på særlige vilkår, så der kan skabes flest mulige match mellem ledige og virksomhedernes rekrutteringsbehov. 4

5 Velfærd En effektiv beskæftigelsesindsats er en afgørende faktor i forhold til at sikre, at borgere og virksomheder oplever Gladsaxe som en stærk velfærdskommune, der er i social og økonomisk balance. Beskæftigelsesindsatsen skal sikre, at flest mulige borgere kommer i uddannelse eller job, da det blandt andet øger livskvaliteten og forbedrer den enkeltes økonomiske situation. Yderligere skal beskæftigelsesindsatsen sikrer, at kommunens udgifter til forsørgelsesydelser reduceres, og den sociale balance styrkes. En udfordring er i denne sammenhæng at få skabt en varig tilknytning til arbejdsmarkedet blandt de udsatte grupper af ledige, som langvarige modtagere af offentlig forsørgelse samt flygtninge, indvandrere og familiesammenførte. Unge i uddannelse og job Virksomhedernes vækst og kommunens samlede velfærd er betinget af, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse og kommer i arbejde. På arbejdsmarkedet stilles stadig større krav om uddannelse, og derfor er det afgørende, at flest muligt unge opnår de kompetencer, der skal til for at sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En tidlig og varig tilknytning til arbejdsmarkedet er således med til at højne livskvaliteten samt sikre, at den enkelte unge kan realisere sit potentiale. Derfor er det en udfordring, at der stadig er en stor del af de unge i Gladsaxe Kommune, der ikke opnår en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller på anden vis opnår permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse unge er således i øget risiko for at ende som langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse udgør en særlig arbejdsmarkedspolitisk udfordring, fordi der kan være større vanskeligheder forbundet med at sikre denne gruppe af ledige fodfæste på arbejdsmarkedet, end det eksempelvis er tilfældet for nyledige. Det skyldes blandt andet, at kompetencer forældes, samt at personlige netværk og den enkeltes tro på sig selv svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Det er afgørende for Gladsaxe Kommune at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte hurtigt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet, så de har mulighed for at forsørge sig selv. Derfor lægges der vægt på, at integration handler om, at flygtninge og indvandrere opnår samme uddannelsesniveau og omfang af beskæftigelse som etniske danskere. En udfordring er i denne sammenhæng, at der eksempelvis kan være sproglige eller psykiske barriere, der skal overkommes, for at dette lykkes. 5

6 Sådan arbejder vi med beskæftigelse i 2019 Vi organiserer beskæftigelsesindsatsen, så den tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ressourcer. Vi udvikler og gennemfører beskæftigelsesindsatsen i et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, medarbejderne i Jobcenteret og Ungeenheden, Erhvervs- og Vækstenheden i Gladsaxe Kommune, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, asylcentre, frivillige og andre relevante samarbejdspartnere. Målsætning, indsats og indikatorer I dette afsnit beskrives den overordnede målsætning for hver af de tre hovedområder: Vækst, Velfærd og Unge i uddannelse og job. Herefter gives konkrete eksempler på, hvordan Jobcenteret og Ungeenheden vil omsætte de af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets fastsatte målsætninger i praksis. Eksemplerne er ikke en udtømmende liste over alle initiativer i 2019, men de giver et indblik i, hvad Jobcenteret og Ungeenheden blandt andet gør for at realisere de opstillede målsætninger. Vi indgår i tværkommunale samarbejder for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på beskæftigelsesområdet. Vi arbejder opsøgende og eksperimenterede i forhold til at igangsætte de mest hensigtsmæssige indsatser og har fokus på indsatsens effekt, og hvad der skaber værdi for borger og arbejdsgiver. Vi arbejder intensivt med at skaffe ledige lønnede timer, som et skridt på vejen med selvforsørgelse. Denne indsats omfatter etableringen af utraditionelle jobs, hvor det giver mening. Vi har fokus på at skabe en sammenhængende ungeindsats, der sikrer at flest mulige unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller på anden vis opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at kommunikere og informere på en let forståelig måde. 6

7 Målsætning: Det vil vi opnå Vækst Vi vil være en attraktiv rekrutteringspartner for virksomhederne Virksomhederne skal sikres den arbejdskraft, som er nødvendig for driften og mulighederne for at vækste. Derfor skal Gladsaxe Kommunes ledige understøttes i at opnå ordinær beskæftigelse hurtigst muligt, da det højner livskvaliteten for den enkelte og understøtter virksomhedernes drifts- og vækstmuligheder. For de ledige, hvor behovet for erhvervserfaring og øget netværk på arbejdsmarkedet går forud for at kunne tage et ordinært job, skal en relevant virksomhedsrettet aktivitet tilbydes. For umiddelbart jobklare ledige skal en intensiv indsats tilrettelægges, der støtter den enkelte i hurtig tilbagevenden til beskæftigelse. Eksempler på særlige indsatsområder i 2019: Jobcenteret og Ungeenheden skal understøtte virksomhederne i, at det at drive en virksomhed effektivt og med overskud bliver foreneligt med socialt ansvar. Virksomhedssamarbejdet skal ikke længere hovedsageligt bygge på, at virksomhederne tager ledige i praktik og løntilskud ud fra et argument om socialt ansvarlighed. Samarbejdet skal også bygge på, at det er en investering for virksomhederne, hvor de kan få en loyal og dedikeret ny medarbejder, der understøtter de kommercielle mål på den længere bane. Samtidig bliver deres medarbejdere stolte af deres arbejdsplads. Målet er, at virksomhedernes kommercielle mål og rekrutteringsbehov understøttes samtidig med, at flest mulige af Gladsaxe Kommunes ledige kommer i arbejde. Brugen af virksomhedsnære opkvalificeringsforløb, hvor den ledige veksler mellem forløb i virksomhedspraktik i en virksomhed og målrettede opkvalificeringsforløb af kortere varighed på erhvervsskole, skal fortsættes. Jobcenteret og Ungeenheden har indgået et samarbejde med KL om at udarbejde en model for systematisk opsamling af tilbagemeldinger fra virksomhederne, så indsatsen løbende kan justeres i forhold til virksomhedernes behov. Dette er en fortsættelse af den hidtidige indsats, der omfatter Erhvervsrådet, hvor der løbende afholdes møder med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv med henblik på et tæt samarbejde og løbende koordination mellem virksomhederne og beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Ungeenheden skal i endnu højere grad være servicerende, proaktive og opsøgende i forhold til at få etableret samarbejder med virksomhederne. Det skal være klart for virksomhederne, hvad de konkret kan forvente at få ud af samarbejdet. Virksomhederne skal opleve, at Jobcenteret og Ungeenheden er en attraktiv og professionel samarbejdspartner, der understøtter deres drifts- og vækstmuligheder. Indikatorer: Det måler vi på Gladsaxe Kommunes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2018 var i gennemsnit 8,1 procent af de ledige i virksomhedsrettet aktivering. Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige i forhold til udgangspunktet på 25,1 procent. 7

8 Målsætning: Det vil vi opnå Velfærd Vi vil forkorte ledighedsperioden og sikre arbejdsmarkedstilknytning Jobcenteret og Ungeenheden har fokus på at forkorte ledighedsperioden for alle ledige. Der gøres en særlig indsats for de langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, flygtninge, indvandrere og familiesammenførte samt borgere med handicap. Jo længere ledighedsperiode, jo større bliver afstanden til arbejdsmarkedet, og dermed øges risikoen for, at den ledige får andre problemer end ledighed. Derfor skal en permanent arbejdsmarkedstilknytning sikres, da det højner livskvaliteten for den enkelte. Eksempler på særlige indsatsområder i 2019: Borgeren er ekspert i eget liv og skal derfor være i centrum i egen sag. Derfor vil Jobcenteret og Ungeenheden i 2019 fortsætte arbejdet med at udvikle indsatsen, så det sikres, at den enkelte borger er en del af og aktivt tager ansvar for eget sagsforløb. Dette skal blandt andet ske gennem arbejdet med mål og delmål i borgerens plan samt ved, at borgeren mødes med en anerkendende tilgang, hvor den enkelte føler sig inddraget som en medspiller i tilrettelæggelsen af indsatsen. Endelig skal der arbejdes på at nedbringe antallet af sagsbehandlerskift for borgere i de relevante målgrupper. Rådighedsafprøvende tilbud skal iværksættes systematisk, når det vurderes relevant. Dette skal sikre, at den enkelte står til rådighed for arbejdsmarkedet. 8 Den helhedsorienterede indsats skal styrkes for at sikre, at den enkelte borgers ressourcer og behov bringes i spil. Det indbefatter en videreudvikling af brugen af virksomhedsrettet aktivering, veje til optjeningen af ordinære timer, fokus på utraditionelle job, øget brug af parallelforløb samt tværfaglige teams med deltagelse af for eksempel sundhedskoordinator og psykolog. Borgere med handicap skal understøttes i at opnå og forblive i beskæftigelse. Derfor skal denne gruppe af borgere have et særligt fokus, hvor hele beskæftigelsesområdets tilbudsvifte bringes i anvendelse. Samtidig skal ledige med handicap tænkes ind ved etableringen af utraditionelle job. Indikatorer: Det måler vi på Andelen af personer på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2018 var i gennemsnit 11,7 procent på offentlig forsørgelse. Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2018 var i gennemsnit 7,3 procent langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2018 var i gennemsnit 17,6 procent på offentlig forsørgelse. Andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob og utraditionelle job, skal stige i forhold til udgangspunktet på 67,4 procent.

9 Unge i uddannelse og job Målsætning: Det vil vi opnå Flest mulige unge skal i uddannelse eller job I Gladsaxe Kommune har vi særligt fokus på de unge mellem 15 og 29 år, som har brug for en ekstra indsats til at gennemføre en uddannelse og etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, heriblandt socialt udsatte unge, som kan have fysiske eller psykiske handicap. Målsætningen er, at flest mulige unge påbegynder uddannelse eller job og herigennem opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I den sammenhæng er implementeringen af den sammenhængende ungeindsats af afgørende betydning, herunder etableringen af en lokal FGU-skole. Eksempler på særlige indsatsområder i 2019: Alle unge, der er i kontakt med Ungeenheden, skal i samarbejde med den ansvarlige sagsbehandler udarbejde en uddannelsesplan, der fastsætter konkrete mål med henblik på at sikre den unges uddannelsesopstart. For en del af de unge er uddannelse dog ikke nødvendigvis vejen til at opnå relevante erhvervskompetencer og varig arbejdsmarkedstilknytning. For denne gruppe arbejdes i stedet med et erhvervsspor, hvor den unge opnår kvalifikationer via konkret erhvervserfaring. Det er vigtigt, at den enkelte unge har afgørende medindflydelse på og tager ansvar for udarbejdelsen og udførelsen af den fastlagte plan med relevant støtte fra Ungeenheden. Den sammenhængende ungeindsats skal implementeres, så denne enkelte unge sikres rette indsats og vejledning på rette tidspunkt. Ungeenheden vil fortsat have et stort fokus på den forbyggende indsats. Et led i dette er at sikre fritidsjob til unge under 18 år, så de opnår en tidlig arbejdsmarkedstilknytning og kendskab. Kendskabet til og brugen af den psykologiske ungerådgivning og Headspace skal udbredes, så unge i målgruppen kan få den fornødne hjælp og støtte. Indikatorer: Det måler vi på Andelen af unge borgere (18-29 år) på offentlig forsørgelse skal nedbringes i forhold til udgangspunktet på 12,5 procent. Gladsaxe Kommunes andel af unge ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2018 var i gennemsnit 18,8 procent af de unge ledige i virksomhedsrettet aktivering. Minimum 100 unge skal i 2019 påbegynde fritidsjob som følge af beskæftigelsesindsatsen i budget I 2018 påbegyndte 91 unge et fritidsjob. 9

10 Gladsaxe Kommune Jobcenter Gladsaxe Gladsaxevej 372, 2860 Søborg Telefon: Mail: Gladsaxe Kommune Ungeenheden Gladsaxe Uddannelsesvej Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg Telefon: Mail: 10

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 1 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Bilag 1 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2018 - vejen til vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Hvorfor har vi en beskæftigelsesplan? Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Beskæftigelsesplan 2019-21 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Bilag 1. Handleplan for implementering

Bilag 1. Handleplan for implementering Bilag 1 Handleplan for implementering af jobcenteranalysens anbefalinger 2017 Baggrund for handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet 02.05.2017, punkt 24, præsenteret for Jobcenteranalysen,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019: Politiske mål strategier og retninger for Svendborgs beskæftigelsesindsats i 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Svendborg Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2019-2021 Forord I de seneste år har der været vækst og øget beskæftigelse i Haderslev kommune, hvilket har medført, at også flere og flere ledige kommer i beskæftigelse. Generelt er

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS...1 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST...2

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS... 6 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER I 2018...

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2019 Indhold Indledning...2 Indsatser der understøtter beskæftigelsesplan 2019...3 Udfordringer og fokusområder i 2019...4 Læsø Kommunes samlede strategi på beskæftigelsesområdet...6

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Et stærkt samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Forord Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever mangel

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

visiteret unge på projektet. Her af er 12 personer under 30 år og 17 personer over 30 år. skraldeindsamling-teamet

visiteret unge på projektet. Her af er 12 personer under 30 år og 17 personer over 30 år. skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Skraldeprojekt 24 timer efter første samtale, Der skal altid være 20 Der er ultimo marts

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2018 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2018... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2018... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 FREDERICIA KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 FREDERICIA KOMMUNE FREDERICIA KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 FREDERICIA KOMMUNE UDVIKLINGEN INDENFOR BESKÆFTIGELSE I FREDERICIA SYV MINISTERMÅL OG FEM STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER BESKÆFTIGELSESPLAN

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere