Leica CM3050 S Kryostat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM3050 S Kryostat"

Transkript

1 Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 Serie-nr.:... Produktionsår:... Fremstillingsland: Forbundsrepublikken Tyskland Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet : Leica CM3050 S Kryostat Bemærk: Oplysningerne i denne dokumentation svarer til de aktuelle tekniske standarder samt til videnskabens aktuelle stade. Leica påtager sig intet ansvar for fejl, som optræder i denne manual, eller for hændelige skader eller følgeskader i sammenhæng med leveringen, funktionen eller anvendelsen af denne manual. Af samme grund kan ingen krav støttes på nogen som helst angivelser eller illustrationer i denne betjeningsvejledning. Leica Biosystems Nussloch GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel, da alle vores produkter ændres og forbedres i takt med de tekniske fremskridt. Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder til denne dokumentation indehaves af Leica Biosystems Nussloch GmbH. Mangfoldiggørelse af tekst og illustrationer - også dele heraf - på tryk, fotokopi, mikrofilm eller på anden måde, inklusive elektroniske systemer, er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt produktionsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Hensigtsmæssig anvendelse Brugergruppe Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Indbyggede sikkerhedssystemer Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Placeringsforskrifter Elektrisk tilslutning Håndtering af knive Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Motor-skæring Afrimning / Frosset prøvemateriale Kolde dele på apparatet Infektiøst/radioaktivt materiale Desinfektion og rengøring Afmontering / montering af mikrotomet Fejlmeddelelse Dry microtome Vedligeholdelse Installation Placeringsforskrifter Generelt Elektriske tilslutninger Udpakning og opstilling Genemballering Leveringen omfatter standard Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Montering af tilbehør Fodkontakten Før apparatet slås til Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

5 Indholdsfortegnelse 4. Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Første ibrugtagning af apparatet Start/sikringer Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel Displayfunktioner i Betjeningspanel Displaymeddelelser ved start Menufunktion: Indstilling af køle- og tidsparametre samt af forvalgstælleren Statusvisning Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere Betjeningspanel Valg af skærefunktionsmodus Start og stop motor-skæring Indstilling af skærevindue Valg af skærehastighed Nød-Stop Grovdrevsfunktioner Trimme- og skærefunktioner Indstilling af snittykkelse Det daglige arbejde med apparatet Nedfrysning af prøver med hurtigfryseholder og stationær varmeafledningsblok Nedfrysning af prøver med 90 - prismet (kun på apparater med objektkøling) Ekstra tilbehør til nedfrysning og til løsning af frosne prøver Montering af objektplader i objekthovedet Objektfinjustering Trimning/skæring Afslutning af det daglige arbejde Normal afslutning Nedlukning af apparatet i en længere periode Afrimning Automatisk kammerafrimning Manuel kammerafrimning Manuel objekthovedafrimning (kun på apparater med objektkøling) Leica CM3050 S Kryostat 5

6 Indholdsfortegnelse 6. Afhjælpning af funktionsfejl, applikationstips Fejlmeddelelser i displayet Andre fejlkilder Mulige fejlkilder - årsag og afhjælpning Temperaturtabel (i minus C) Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for desinfektion og rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Desinfektion med almindelige desinfektionsmidler Rengøring Afmontering/montering af mikrotomet Afmontering af mikrotomet Afmontering af objekthovedet på apparater med objektkøling (ekstraudstyr) Montering af mikrotomet Udskiftning af lysstoflampen Garanti og service Tillæg EF-Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

7 1. Vigtige informationer Kapitlerne i betjeningsvejledningen til kryostaten Leica CM3050 S: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Tillæg Inddeling: Leica CM3050 S Kryostat Indholdsfortegnelse Vigtige informationer om denne manual Sikkerhed Læs dette kapitel inden apparatet tages i brug! Installation Udpakning og opstilling Medleveret tilbehør og montering heraf Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Betjeningsanordninger Arbejdet med apparatet Afhjælpning af funktionsfejl og applikationstips Fejlbetjening Mulige fejlmeddelelser i displayet Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Garanti og service Ekstra tilbehør EF-Overensstemmelseserklæring Alfabetisk stikordsregister 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Ill.5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige oplysninger til brugeren, står på grå baggrund, og er markeret med et informationssymbol. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer hhv. til selve illustrationerne. Apparattype: Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Informationer: Ved alle henvendelser er det vigtigt at følgende opgives korrekt: Apparattype Serie-nr. 7

8 1. Vigtige informationer Generelt Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Læs hele betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på hhv. med apparatet. Bemærk specielt sikkerheds- og advarselsanvisningerne i kapitel 2. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af Leica-udstyr. 1.2 Hensigtsmæssig anvendelse Leica CM3050 S er en ydedygtig kryostat til rutinearbejde og forskning inden for biologi, medicin og i industrien. Apparatet anvendes til at fryse og skære prøvematerialet hurtigt. Apparatet er ikke konstrueret til opbevaring af prøvemateriale uden opsyn. Apparatet må kun bruges til det ovennævnte formål og efter retningslinjerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.3 Brugergruppe Leica CM3050 S må kun betjenes af laboratoriepersonale, der er uddannet i at betjene den. Man må først begynde at arbejde med apparatet, når man har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og er fortrolig med alle tekniske detaljer. 8 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

9 2. Sikkerhed 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. 2.2 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-Funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning på knivholder Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for sikkerheden. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, og derudover de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. Leica CM3050 S Kryostat 9

10 2. Sikkerhed Håndhjulsaflåsning Inden hver håndtering af knive og objekt før hvert skift af objekt og i arbejdspauserne Lås håndhjulet! Dæk skæret med finger afskærmning! Håndhjulet kan låses i 2 positionen: med grebet opad (ill. t. venstre) med grebet nedad (ill. t. højre) Apparater med skæremotor: Skæremotoren er nu blokeret. Alle apparatversioner: Håndhjulaflåsningen vises i displayet på betjeningspanel 1 med ordet LOCKED : Deaktivering: C T C O T C L O C K E D Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2a) for at deaktivere aflåsningen. Visningen LOCKED i displayet forsvinder. Apparater med skæremotor: Skæremotoren kan nu startes igen Centrering af håndhjulsgrebet Aflåsning: Drej håndhjulet, indtil grebet (1) står foroven hhv. forneden. Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2b). Låsepositionen for låsestiften (2) er angivet foroven med en sort prik (4). Når der arbejdes med motor-skærefunktion: Centrér håndhjulsgrebet aht.-sikkerheden! For at centrere: træk grebet (1) let udad, og sving det ind til håndhjulets midte. Når grebet slippes, går det i lås. 10 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

11 2. Sikkerhed Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Nød-Stop-funktionen aktiveres med den røde Nød-Stop-afbryder i betjeningspanel 2 eller med fodkontakten. Betjeningspanel Fingerafskærmning Alle knivholdere er udstyret med en fingerafskærmning (se særlige betjeningsvejledninger til knivholdere). Dæk skæret med fingerafskærmning: inden hver håndtering af kniv hol - dere eller objekter før hvert skift af objekt i arbejdspauser Fodkontakt Aktivering Tryk på Nød-Stop-afbryderen eller træd hårdt på fodkontakten. --> STOP (rødt) lyser. Skæremotoren stopper straks efter at Nødt- Stop-funktionen er aktiveret. Deaktivering Drej Nød-Stop-afbryderen i pilens retning for at deaktivere den. Hvis Nød-Stop-funktionen er aktiveret med fodkontakten, skal den ikke deaktiveres. Leica CM3050 S Kryostat 11

12 2. Sikkerhed 2.3 Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Undgå alvorlige skader på apparatet gennem drift med forskubbet kompressorolie således: Vip ikke apparatet under transport, transporter det kun stående. Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Kompressorolien, der har forskubbet sig under transporten, skal flyde tilbage til normal position, inden apparatet tages i brug. Ellers kan der opstå alvorlige skader på apparatet Placeringsforskrifter Opstil og anvend ikke apparatet i rum med eksplosionsfare! For at sikre, at apparatet fungerer uden problemer: Overhold på alle sider en minimumsafstand på 10 cm mellem apparatet og vægge/indretningsgenstande! Elektrisk tilslutning Benyt ikke en forlængerledning til tilslutningen til elforsyningsnettet. Brandfare! Funktionsfejl på apparatet pga. spændingsfald! Sørg for, at mærkespændingen ikke går under minimum, når fryseanlægget startes! Nødvendig kompressor-startstrøm: 25 til 35 A; (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Sørg for ensartet strømforsyning iht. specifikationerne. Hvis strømforsyningen ikke overholder specifikationerne, medfører det skader på apparatet. Derfor: Lad en fagmand kontrollere og om nødvendigt udbedre elinstallationerne på stedet! Sørg for separat sikring af strømkredsen! Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Kontrollér før apparatets tilslutning til strømkredsen, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet er i overensstemmelse med angivelserne på apparatets typeskilt! 12 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

13 2. Sikkerhed Håndtering af knive OBS! Mikrotomknive / engangsklinger har ekstremt skarpe skær og kan medføre alvorlige skader. Derfor: Omgås knivene forsigtigt! Lad ikke knive hhv. udtagne knivholdere med monteret kniv ligge frit fremme! Man må aldrig lægge knive fra sig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe knive i faldet! Montér altid først objektet og derefter kniven! Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Læg fingerafskærmningen over skæret, og lås håndhjulet: Inden hver håndtering af knive og/eller objekt Inden hvert skift af objekt I arbejdspauserne Motor-skæring Afbryd ikke kontinuerlig skæring/trimning ved at stille skyderegulatoren på Nul! Skærefunktionen slås ikke fra på den måde - en utilsigtet let berøring af skyderegulatoren vil sætte skærebevægelsen i gang igen (risiko for skade!) Når der arbejdes med motor-skærefunktion, skal håndgrebet altid centreres! Afrimning / Frosset prøvemateriale Lad ikke prøvemateriale ligge længere tid i apparatet uden opsyn! Ved strømsvigt, defekt i apparatet eller under den cykliske afrimning kan prøvemateriale blive ødelagt! Tag følsomt prøvemateriale ud af kammeret inden afrimning. Under afrimningen sker der en partiel opvarmning af kammeret. Glem ikke at tage alt prøvemateriale ud af kammeret ved arbejdstids slutning, hvis den automatiske afrimning finder sted om natten! Kolde dele på apparatet Længere kontakt mellem den bare hud og de kolde dele på apparatet eller med koldt tilbehør (prøveholdere, knivholdere osv.) kan medføre forfrysninger. Anvend om nødvendigt beskyttelseshandsker! Leica CM3050 S Kryostat 13

14 2. Sikkerhed Infektiøst/radioaktivt materiale Vær forsigtig ved arbejde med prøvemateriale, der kan være infektiøst: Infektionsrisiko! Ved arbejde med prøvemateriale, der er infektiøst og eller radioaktivt kontamineret: Anvend beskyttelsesudstyr (handsker, overtrækssko, ansigtsmaske, beskyttelsesdragt) iht. strålebeskyttelsesforordningen hhv. de retningslinjer, der er gældende i det pågældende laboratorium for omgangen med radioaktivt kontamineret/infektiøst materiale! Ved arbejde med radioaktivt kontamineret materiale: Overhold strålebeskyttelsesforskrifterne! Bortskaf radioaktivt prøveaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter! Desinfektion og rengøring Slå apparatet fra, og træk netstikket ud før desinfektion af apparatet. Hvis mikrotomet afmonteres: se næste side Afmontering af mikrotomet. Overhold personbeskyttelsesforholdsreglerne ved desinfektionsopgaver: (bær handsker, mundbeskyttelse, laboratoriekittel osv.)! Anvend kun midler på alkoholbasis til desinfektion! Udfør aldrig rengøring- eller desinfektion med opløsningsmidler (xylol, acetone osv.)! Sprøjt ikke desinfektionsmidler i fordamperen! Overisningsrisiko! Eksplosionsrisiko ved omgang med alkohol: Sørg for tilstrækkelig ventilation! Overhold producentens forskrifter for det pågældende middel ved omgangen med rengørings- og desinfektionsmidler! Bortskaf desinfektions- hhv. rengøringsvæsker samt snitaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter for farligt affald! Tør tilbehørsdele grundigt før genmonteringen! Isdannelse! Slå først apparatet til, når kammeret er helt tørt: Eksplosionsrisiko pga. alkoholdampe! Overisningsrisiko! 14 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

15 2. Sikkerhed Afmontering / montering af mikrotomet Før afmontering af mikrotomet: Sluk for apparatet. Træk netstikket ud. Sæt håndhjulsgrebet i nederste position, og lås håndhjulet. Når mikrotomet tages ud, skal objekthovedet stå i laveste position, for at slitsafdækningen for oven på mikrotomet ikke knækkes af! Ved afmonteringen af mikrotomet: Bær beskyttelseshandsker, når mikrotomet er koldt. Undgå forfrysninger ved længere kontakt med kolde dele! Forvrid ikke køleslangen på apparater med objektkøling under udtagningen! Ved forvridning kan der opstå en utæthed, hvorfra der strømmer ekstremt koldt kølemiddel. Fare for forfrysninger! Før genmonteringen af mikrotomet: Mikrotomet skal være helt tørt. Fugt i det indre af mikrotomet fryser og fører til skader på mikrotomet hhv. til funktionsfejl. Tør alle dele, der er taget ud af den kolde kryostat, grundigt, inden de lægges tilbage i frysekammeret! Rimbelægning! Fejlmeddelelse Dry microtome Hvis meddelelsen Dry microtome (Tør mikrotom) vises i displayet i betjeningspanel 1, når apparatet slås til, har det følgende årsag: en længere afbrydelse af kammerkølingen, hvorved kammertemperaturen er steget til plusgrader. Slå ikke apparatet til, når dette er tilfældet, men afmonter mikrotomet, desinficer det om nødvendigt, og tør det grundigt, inden det monteres igen. (se kapitel ) Vedligeholdelse Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Lampen kan normalt udskiftes af brugeren. Sluk for apparatet på hovedafbryderen! Træk netstikket ud! Hvis lampen er brækket af/gået itu: Lad lampen blive skiftet af serviceteknikeren! Risiko for skade! Udskiftningslysstoflampen skal opfylde de angivne tekniske specifikationer! (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Leica CM3050 S Kryostat 15

16 3. Installation 3.1 Placeringsforskrifter Generelt Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter! Må ikke udsættes for direkte sollys Strømforsyning inden for passende afstand Længde på nettilslutningskabel ca. 4 m Ingen træk (fra klimaanlæg o.lign.) Glat, plan gulvbelægning Stort set svingningsfrit gulv Fri og bekvem adgang til håndhjulet Rumtemperatur konstant under 22 C Relativ luftfugtighed max. 60 % 3.2 Udpakning og opstilling Vejledningen i udpakning findes uden på transportkassen, som apparatet leveres i. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport hhv. i udpakningsvejledningen! Genemballering Vi anbefaler, at man opbevarer udpakningsvejledningen samt evt. den originale transportemballage til Leica CM3050 S. Hvis apparatet skal emballeres igen, følges de skridt, der er angivet i udpakningsvejledningen, i omvendt rækkefølge. Høje rumtemperaturer hhv. for høj luftfugtighed forringer køleeffekten! Elektriske tilslutninger Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Elektriske tilslutning! 16 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

17 3. Installation 3.3 Leveringen omfatter standard 1 Kryostat mit Mikrotom Håndhjul med markeringer, antibakteriel varmeafledningsblok, stationær lavtemperaturstabilisator til varmeafledningsblok prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Sæt objektplader objektplader, 25 mm objektplader, 30 mm hyldeplade højre hyldeplade venstre snitaffaldskar fodkontakt med trædeafskærming gummimåtte afdækning til hurtig penselhylde Værktøjssæt: Pensel, fin Leica-Pensel Unbrakonøgle, str. 1, Unbrakonøgle, str. 2, Unbrakonøgle, str. 3, Unbrakonøgle, str. 4, Unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, Unbrakonøgle, str. 5, unbrakonøgle med greb, str. 5 mm Unbrakonøgle, str. 6, Enkel gaffelnøgle, str Enkel gaffelnøgle, str flaske fryseindlejringsmedium (OCT-Compound)125 ml flaske kryostatolie nr. 407, 50 ml Par beskyttelseshandsker, størrelse S betjeningsvejledning Leica CM3050 S Apparatversioner, der kan leveres Basisapparat - med skæremotor - uden objektkøling Basisapparat - uden skæremotor - med objektkøling Basisapparat - med skæremotor - med objektkøling Leica CM3050 S Kryostat 17

18 3. Installation Derudover: Ved apparater med objektkøling: prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Ved apparater med skæremotor: 1 fodkontakt med trædeafskærming Ved konfigurerede apparater: 1 knivholderbasis 1 knivholder med tilbehør Yderligere tilbehør, som leveres sammen med standardleverancen: Yderligere tilbehør, som er bestilt sammen med standardleverancen, findes også i tilbehørskartonen. Knivholdere leveres komplet med snitstrækker, fingerafskærmning samt en separat betjeningsvejledning. Hvis apparatet ikke er konfigureret, skal knivholderen bestilles separat. Sammenlign de leverede dele med listen over dele og bestillingen. Såfremt der konstateres afvigelser, skal man straks henvende sig til den Leica-forhandler, der har leveret apparatet! 18 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

19 3. Installation 3.4 Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Sæt stiften (1) på håndhjulsakslen ind i udboringen (2) på håndhjulet. Sæt fjederskiven (3) på skruen (4) som vist på ill. nedenfor. Stram skruen (4) med en unbrakonøgle. Montér den selvklæbende dækskive (5). Håndhjulet kan afmonteres under transport, f.eks. ved smalle døre. Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge i forhold til den ovenfor beskrevne Montering af tilbehør Læg gummimåtten i fordybningen på aflæggefladen oven på huset. Sæt hyldepladerne ind i kammeret. Skru den stationære varmeafledningsblok ind i hurtigfryseholderen (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Sæt lavtemperaturstabilisatoren på hurtigfryseholderen, så den befinder sig inden for den stationære varmeafledningsbloks svingningsområde (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Montér snitaffaldskar og penselhylde. Sæt knivholderbasisen på mikrotombasispladen, og klem den fast. Sæt knivholderen på og klem den fast (Beskrives detaljeret i betjeningsvejledningen til knivholderen). Sæt knivkassen med knive ind i kammeret til forkøling. Læg alle værktøjer, der nødvendige til objektpræparation, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Tegninger af enkeltdele: se oversigtstegning, kapitel 4.1 Leica CM3050 S Kryostat 19

20 3. Installation Fodkontakten Tilslut fodkontakt Stik fodkontakten i tilslutningsstikket (1) og fastgør den. Funktion Fodkontakten udfører RUN/STOP og RUN/ ENABLE-tasternes funktioner (Motor-skæring hhv. -trimning slås til og fra). Derudover kan Nød-Stop-funktionen aktiveres med fodkontakten. Version med fodkontakt: Alle apparater med skæremotor. 3.5 Før apparatet slås til Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Se også sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport. 1 OBS! Vigtigt! På de apparatversioner, der leveres med fodkontakt, skal fodkontakten tilsluttes - ellers er apparatet ikke driftsklart! Er sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter og Elektrisk tilslutning overholdt? Hvis ikke: Læs venligst kapitel og Sæt netstikket i stikkontakten. Fortsæt i kapitel 5.1 Første ibrugtagning. 20 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

21 4. Apparatets egenskaber 4.1 Oversigtstegning Kryostat CM3050 S 2 Betjeningspanel 1 3 Betjeningspanel 2 4 Hyldeplade venstre 5 Hyldeplade højre 6 Gummimåtte 7 Netafbryder, sikringsautomat, fodkontakttilslutning 8 Hurtigfryseholder 9 Stationær varmeafledningsblok 10 Mobil vameafledningsblok 11 Objektplade 12 Termoblok (ekstraudstyr) 13 Snitaffaldskar 14 Penselhylde 15 Objekthovede uden objektkøling 16 Objekthovede med objektkøling (ekstraudstyr) prisme (tilbehør til apparater med objektkøling) 18 Knivholderbasis 19 Knivholder CE 20 Knivholder CN 21 Knivholder CS 22 Fodkontakt med trædeafskærming Leica CM3050 S Kryostat 21

22 4. Apparatets egenskaber Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

23 4. Apparatets egenskaber 4.2 Tekniske data Driftstemperaturområde (omgivende temperatur): +18 C til +40 C. Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivende temperatur på +22 C og en relativ luftfugtighed på max. 60%! Type CM3050S-10 CM3050S-1 CM3050S-8 CM3050S-9 Mærkning Mærkespænding 100 V AC ±10% 230 V AC ±10% 240 V AC ±10% 100 V AC ±10% Mærkefrekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz Optagen effekt 1800 VA 1800 VA 1800 VA 1800 VA Max. startstrøm i 5 sek. 35 A eff. 25 A eff. 25 A eff. 30 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I Sikringsautomat T15A M3 T10A T1 T10A T1 T15A M3 Tilsmudsningsgrad Overspændingskategori II II II II Varmemængdeafgivelse (max.) 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Fryseanlæg 50 Hz 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -40 C (+ 2 K/- 0 K) 0 C til -40 C (+2 K/- 0 K) Afrimning automatisk varmluftafrimning automatisk varmluftafrimning programmerbar i 15-minutters skridt; programmerbar i 15-minutters skridt; 1 automatisk afrimning/24 timer, 1 automatisk afrimning/24 timer, Varighed: 6-12 minutter Varighed: 6-12 minutter Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 690 W 690 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 280 g ±5g Kølemiddel R 404A * 280 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfryseholder Max. temperatur - 43 C (+ 0 K/- 2 K) - 43 C (+ 0 K/- 2 K) Antal fryseplaceringer Objektkøling (ekstraudstyr) Temperaturområde -10 C til -50 C ±3K -10 C til -50 C ±3K Afrimning elektrisk elektrisk Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 320 W 320 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 185 g ±5g Kølemiddel R 404A * 185 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,4 l alpha 22, Kyodo * 0,4 l alpha 22, Kyodo * eller RENISO E22, Fuchs * eller RENISO E22, Fuchs * Leica CM3050 S Kryostat 23

24 4. Apparatets egenskaber *) Udskiftningen af kølemidlet og kompressorolien må kun foretages af autoriseret servicepersonale! CM3050S-3 CM3050S-6 CM3050S-7 c-ul V AC ±10% 208 V AC ±10% 230 V AC ±10% 60 Hz 60 Hz 60 Hz 1800 VA 1800 VA 1800 VA 35 A eff. 30 A eff. 25 A eff. I I I T15A T1 T12A T1 T10A T II II II 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Mikrotom Rotationsmikrotom Snittykkelsesindstilling Total objektfremføring Vertikalvandring Objekttilbagetrækning Max. objektstørrelse Objektorientering Trimning (i 6 trin) Elektrisk grovdrev langsomt hurtigt 0,5-300 μm 25 mm 59 mm 50 μm 40 x 55 mm 8 (x-, y-, z-aksel) μm 500 μm/s μm/s Lysstoflampe (kammerbelysning): 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid Skæremotor (ekstraudstyr): Skærehastighed langsom min. 0,1 mm/s max. 100 mm/s v max 210 mm/s hurtig min. 0,1 mm/s max. 170 mm/s 210 mm/s v max Kryostathus Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armkonsol) Totalhøjde 800 mm 882 mm 766 mm 840 mm 1040 mm 1 2 iht. IEC-1010, UL 3101 iht. CECOMAF Væsketemperatur 45 C Fordampningstemperatur -25 C Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) ca. 180 kg 24 Gebrauchsanweisung V1.2 11/2006

25 5. Betjening 5.1 Første ibrugtagning af apparatet Læs venligst hele betjeningsvejledningen, inden apparatet tages i brug første gang. Første gang, apparatet tages i brug, læses de enkelte kapitler i følgende rækkefølge: Læs først kapitel 1, 2 og 3 - opstil apparatet, som det er beskrevet i kapitel 3. Oversigtstegningen i kapitel 4.1 er til stor hjælp, når de enkelte dele skal identificeres ved udpakningen og monteringen, samt når deres placering på/i apparatet skal findes, og de derefter skal monteres. Gå derefter til kapitel 5. Læs først kapitel 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 igennem samlet for at få et teoretisk overblik over betjeningen af apparatet. Dernæst kan arbejdet med apparatet påbegyndes (kapitel 5.5). Følg anvisningerne i kapitel 5.5. i den angivne rækkefølge. Kapitel vedrører kun apparater med objektkøling. Temperaturtabellen i kapitel 6.3 er til stor hjælp, når den mest egnede temperatur til de forskellige typer prøver skal vælges. Anvisningerne i kapitel 7 skal absolut følges, når man desinficerer/ rengører apparatet og/eller afmonterer mikrotomet. Hvis der opstår problemer, slå efter i kapitel 6.1 og 6.2. Der beskrives de almindeligste problemer, som ofte har simple årsager, som brugeren selv kan afhjælpe. Er der angivet Tilkald teknisk service, prøv da under ingen omstændigheder selv at afhjælpe problemet. Leica CM3050 S Kryostat 25

26 5. Betjening 5.2 Start/sikringer Sikringsautomat til skæremotor: Apparatet er udstyret med en sikringsautomat (2) til motordrift. Ved overbelastning af skæremotoren (f.eks. når der skæres ekstremt hårde prøver o.lign.) kan sikringsautomaten (2) udløses. 2 (Sikringsautomat til skæremotor) 1 (Kombination af netafbryder/sikringsautomat) Apparatet startes igen efter udløsning af sikringsautomaten (2) på følgende måde: Tryk sikringsautomaten (2) ind. Start Apparatet startes, ved at man skyder afbryderen (1) op til øverste position. Netafbryder/sikringsautomat for apparatet: Ud over funktion som Til/Fra-omskifter fungerer afbryderen (1) også som sikring for apparatet. Når sikringsautomaten er udløst (f.eks. som følge af for store spændingsspidser): Skyd afbryderen (1) op til øverste position igen. 26 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

27 5. Betjening 5.3 Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel 1 Til/Fra-omskifter til kammerbelysningen. Valg af menupunkter til indstilling/ændring af apparatets parametre. I statusdisplayet anvendes piletasterne til at vælge de forskellige aktuelle parametre. Efter at et menupunkt er valgt, ændres ønskeværdierne med piletasterne. Værdien, der netop er vist, indlæses altid automatisk. Aktivering af den manuelle kammerafrimning. Tasten fungerer kun, hvis der inden er valgt et af menupunkterne SET TEMP CT... C eller SET TEMP OT... C (sidstnævnte kun på apparater med objektkøling). Nøgletast: - Til aflåsning af betjeningspanelet som sikring mod fejlbetjening. - Aktivering/Deaktivering forskellige funktionen Displayfunktioner i Betjeningspanel 1 Displayet i Betjeningspanel 1 har flere funktionen på én gang: 1. Ved start: Display kører igennem en række standardvisninger, hvor man kan vælge mellem 2 parametre med piletasterne: Sprog og skæremotorens hastighedstrin. Se kapitel Displayvisninger ved start. 2. Menufunktion (vælges med Menutasten): Med menutasten kan man vælge en række parametre, som derefter kan aktiveres/deaktiveres med nøgletasten og/eller indstilles med piletasterne, se kapitel Indstilling af køleog tidsparametre samt forvalgstælleren. 3. Statusvisningsfunktion: I displayet vises ligeledes den aktuelle status for parametre, der allerede er indstillet. Nogle parametre vises automatisk i displayet, når en bestemt tilstand er nået (f.eks. skæreslagsposition, grovdrevsposition, håndhjulslåsning). Disse meddelelser kan delvist vælges med piletasterne; f.eks. indstillet snittykkelse, snittæller osv. Se kap Statusvisning og kap Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere. Leica CM3050 S Kryostat 27

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: 14 0477 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1950, Rev B, dansk, 1v2 01/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. 1. OBS!

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Leica CM3050 S. Kryostat

Leica CM3050 S. Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat, V1.7, Dansk - 08/2014 Bestil.nr. 14 0443 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere