Leica CM3050 S Kryostat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM3050 S Kryostat"

Transkript

1 Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 Serie-nr.:... Produktionsår:... Fremstillingsland: Forbundsrepublikken Tyskland Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet : Leica CM3050 S Kryostat Bemærk: Oplysningerne i denne dokumentation svarer til de aktuelle tekniske standarder samt til videnskabens aktuelle stade. Leica påtager sig intet ansvar for fejl, som optræder i denne manual, eller for hændelige skader eller følgeskader i sammenhæng med leveringen, funktionen eller anvendelsen af denne manual. Af samme grund kan ingen krav støttes på nogen som helst angivelser eller illustrationer i denne betjeningsvejledning. Leica Biosystems Nussloch GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel, da alle vores produkter ændres og forbedres i takt med de tekniske fremskridt. Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder til denne dokumentation indehaves af Leica Biosystems Nussloch GmbH. Mangfoldiggørelse af tekst og illustrationer - også dele heraf - på tryk, fotokopi, mikrofilm eller på anden måde, inklusive elektroniske systemer, er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt produktionsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Hensigtsmæssig anvendelse Brugergruppe Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Indbyggede sikkerhedssystemer Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Placeringsforskrifter Elektrisk tilslutning Håndtering af knive Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Motor-skæring Afrimning / Frosset prøvemateriale Kolde dele på apparatet Infektiøst/radioaktivt materiale Desinfektion og rengøring Afmontering / montering af mikrotomet Fejlmeddelelse Dry microtome Vedligeholdelse Installation Placeringsforskrifter Generelt Elektriske tilslutninger Udpakning og opstilling Genemballering Leveringen omfatter standard Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Montering af tilbehør Fodkontakten Før apparatet slås til Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

5 Indholdsfortegnelse 4. Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Første ibrugtagning af apparatet Start/sikringer Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel Displayfunktioner i Betjeningspanel Displaymeddelelser ved start Menufunktion: Indstilling af køle- og tidsparametre samt af forvalgstælleren Statusvisning Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere Betjeningspanel Valg af skærefunktionsmodus Start og stop motor-skæring Indstilling af skærevindue Valg af skærehastighed Nød-Stop Grovdrevsfunktioner Trimme- og skærefunktioner Indstilling af snittykkelse Det daglige arbejde med apparatet Nedfrysning af prøver med hurtigfryseholder og stationær varmeafledningsblok Nedfrysning af prøver med 90 - prismet (kun på apparater med objektkøling) Ekstra tilbehør til nedfrysning og til løsning af frosne prøver Montering af objektplader i objekthovedet Objektfinjustering Trimning/skæring Afslutning af det daglige arbejde Normal afslutning Nedlukning af apparatet i en længere periode Afrimning Automatisk kammerafrimning Manuel kammerafrimning Manuel objekthovedafrimning (kun på apparater med objektkøling) Leica CM3050 S Kryostat 5

6 Indholdsfortegnelse 6. Afhjælpning af funktionsfejl, applikationstips Fejlmeddelelser i displayet Andre fejlkilder Mulige fejlkilder - årsag og afhjælpning Temperaturtabel (i minus C) Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for desinfektion og rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Desinfektion med almindelige desinfektionsmidler Rengøring Afmontering/montering af mikrotomet Afmontering af mikrotomet Afmontering af objekthovedet på apparater med objektkøling (ekstraudstyr) Montering af mikrotomet Udskiftning af lysstoflampen Garanti og service Tillæg EF-Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

7 1. Vigtige informationer Kapitlerne i betjeningsvejledningen til kryostaten Leica CM3050 S: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Tillæg Inddeling: Leica CM3050 S Kryostat Indholdsfortegnelse Vigtige informationer om denne manual Sikkerhed Læs dette kapitel inden apparatet tages i brug! Installation Udpakning og opstilling Medleveret tilbehør og montering heraf Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Betjeningsanordninger Arbejdet med apparatet Afhjælpning af funktionsfejl og applikationstips Fejlbetjening Mulige fejlmeddelelser i displayet Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Garanti og service Ekstra tilbehør EF-Overensstemmelseserklæring Alfabetisk stikordsregister 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Ill.5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige oplysninger til brugeren, står på grå baggrund, og er markeret med et informationssymbol. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer hhv. til selve illustrationerne. Apparattype: Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Informationer: Ved alle henvendelser er det vigtigt at følgende opgives korrekt: Apparattype Serie-nr. 7

8 1. Vigtige informationer Generelt Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Læs hele betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på hhv. med apparatet. Bemærk specielt sikkerheds- og advarselsanvisningerne i kapitel 2. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af Leica-udstyr. 1.2 Hensigtsmæssig anvendelse Leica CM3050 S er en ydedygtig kryostat til rutinearbejde og forskning inden for biologi, medicin og i industrien. Apparatet anvendes til at fryse og skære prøvematerialet hurtigt. Apparatet er ikke konstrueret til opbevaring af prøvemateriale uden opsyn. Apparatet må kun bruges til det ovennævnte formål og efter retningslinjerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.3 Brugergruppe Leica CM3050 S må kun betjenes af laboratoriepersonale, der er uddannet i at betjene den. Man må først begynde at arbejde med apparatet, når man har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og er fortrolig med alle tekniske detaljer. 8 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

9 2. Sikkerhed 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. 2.2 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-Funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning på knivholder Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for sikkerheden. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, og derudover de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. Leica CM3050 S Kryostat 9

10 2. Sikkerhed Håndhjulsaflåsning Inden hver håndtering af knive og objekt før hvert skift af objekt og i arbejdspauserne Lås håndhjulet! Dæk skæret med finger afskærmning! Håndhjulet kan låses i 2 positionen: med grebet opad (ill. t. venstre) med grebet nedad (ill. t. højre) Apparater med skæremotor: Skæremotoren er nu blokeret. Alle apparatversioner: Håndhjulaflåsningen vises i displayet på betjeningspanel 1 med ordet LOCKED : Deaktivering: C T C O T C L O C K E D Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2a) for at deaktivere aflåsningen. Visningen LOCKED i displayet forsvinder. Apparater med skæremotor: Skæremotoren kan nu startes igen Centrering af håndhjulsgrebet Aflåsning: Drej håndhjulet, indtil grebet (1) står foroven hhv. forneden. Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2b). Låsepositionen for låsestiften (2) er angivet foroven med en sort prik (4). Når der arbejdes med motor-skærefunktion: Centrér håndhjulsgrebet aht.-sikkerheden! For at centrere: træk grebet (1) let udad, og sving det ind til håndhjulets midte. Når grebet slippes, går det i lås. 10 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

11 2. Sikkerhed Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Nød-Stop-funktionen aktiveres med den røde Nød-Stop-afbryder i betjeningspanel 2 eller med fodkontakten. Betjeningspanel Fingerafskærmning Alle knivholdere er udstyret med en fingerafskærmning (se særlige betjeningsvejledninger til knivholdere). Dæk skæret med fingerafskærmning: inden hver håndtering af kniv hol - dere eller objekter før hvert skift af objekt i arbejdspauser Fodkontakt Aktivering Tryk på Nød-Stop-afbryderen eller træd hårdt på fodkontakten. --> STOP (rødt) lyser. Skæremotoren stopper straks efter at Nødt- Stop-funktionen er aktiveret. Deaktivering Drej Nød-Stop-afbryderen i pilens retning for at deaktivere den. Hvis Nød-Stop-funktionen er aktiveret med fodkontakten, skal den ikke deaktiveres. Leica CM3050 S Kryostat 11

12 2. Sikkerhed 2.3 Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Undgå alvorlige skader på apparatet gennem drift med forskubbet kompressorolie således: Vip ikke apparatet under transport, transporter det kun stående. Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Kompressorolien, der har forskubbet sig under transporten, skal flyde tilbage til normal position, inden apparatet tages i brug. Ellers kan der opstå alvorlige skader på apparatet Placeringsforskrifter Opstil og anvend ikke apparatet i rum med eksplosionsfare! For at sikre, at apparatet fungerer uden problemer: Overhold på alle sider en minimumsafstand på 10 cm mellem apparatet og vægge/indretningsgenstande! Elektrisk tilslutning Benyt ikke en forlængerledning til tilslutningen til elforsyningsnettet. Brandfare! Funktionsfejl på apparatet pga. spændingsfald! Sørg for, at mærkespændingen ikke går under minimum, når fryseanlægget startes! Nødvendig kompressor-startstrøm: 25 til 35 A; (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Sørg for ensartet strømforsyning iht. specifikationerne. Hvis strømforsyningen ikke overholder specifikationerne, medfører det skader på apparatet. Derfor: Lad en fagmand kontrollere og om nødvendigt udbedre elinstallationerne på stedet! Sørg for separat sikring af strømkredsen! Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Kontrollér før apparatets tilslutning til strømkredsen, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet er i overensstemmelse med angivelserne på apparatets typeskilt! 12 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

13 2. Sikkerhed Håndtering af knive OBS! Mikrotomknive / engangsklinger har ekstremt skarpe skær og kan medføre alvorlige skader. Derfor: Omgås knivene forsigtigt! Lad ikke knive hhv. udtagne knivholdere med monteret kniv ligge frit fremme! Man må aldrig lægge knive fra sig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe knive i faldet! Montér altid først objektet og derefter kniven! Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Læg fingerafskærmningen over skæret, og lås håndhjulet: Inden hver håndtering af knive og/eller objekt Inden hvert skift af objekt I arbejdspauserne Motor-skæring Afbryd ikke kontinuerlig skæring/trimning ved at stille skyderegulatoren på Nul! Skærefunktionen slås ikke fra på den måde - en utilsigtet let berøring af skyderegulatoren vil sætte skærebevægelsen i gang igen (risiko for skade!) Når der arbejdes med motor-skærefunktion, skal håndgrebet altid centreres! Afrimning / Frosset prøvemateriale Lad ikke prøvemateriale ligge længere tid i apparatet uden opsyn! Ved strømsvigt, defekt i apparatet eller under den cykliske afrimning kan prøvemateriale blive ødelagt! Tag følsomt prøvemateriale ud af kammeret inden afrimning. Under afrimningen sker der en partiel opvarmning af kammeret. Glem ikke at tage alt prøvemateriale ud af kammeret ved arbejdstids slutning, hvis den automatiske afrimning finder sted om natten! Kolde dele på apparatet Længere kontakt mellem den bare hud og de kolde dele på apparatet eller med koldt tilbehør (prøveholdere, knivholdere osv.) kan medføre forfrysninger. Anvend om nødvendigt beskyttelseshandsker! Leica CM3050 S Kryostat 13

14 2. Sikkerhed Infektiøst/radioaktivt materiale Vær forsigtig ved arbejde med prøvemateriale, der kan være infektiøst: Infektionsrisiko! Ved arbejde med prøvemateriale, der er infektiøst og eller radioaktivt kontamineret: Anvend beskyttelsesudstyr (handsker, overtrækssko, ansigtsmaske, beskyttelsesdragt) iht. strålebeskyttelsesforordningen hhv. de retningslinjer, der er gældende i det pågældende laboratorium for omgangen med radioaktivt kontamineret/infektiøst materiale! Ved arbejde med radioaktivt kontamineret materiale: Overhold strålebeskyttelsesforskrifterne! Bortskaf radioaktivt prøveaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter! Desinfektion og rengøring Slå apparatet fra, og træk netstikket ud før desinfektion af apparatet. Hvis mikrotomet afmonteres: se næste side Afmontering af mikrotomet. Overhold personbeskyttelsesforholdsreglerne ved desinfektionsopgaver: (bær handsker, mundbeskyttelse, laboratoriekittel osv.)! Anvend kun midler på alkoholbasis til desinfektion! Udfør aldrig rengøring- eller desinfektion med opløsningsmidler (xylol, acetone osv.)! Sprøjt ikke desinfektionsmidler i fordamperen! Overisningsrisiko! Eksplosionsrisiko ved omgang med alkohol: Sørg for tilstrækkelig ventilation! Overhold producentens forskrifter for det pågældende middel ved omgangen med rengørings- og desinfektionsmidler! Bortskaf desinfektions- hhv. rengøringsvæsker samt snitaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter for farligt affald! Tør tilbehørsdele grundigt før genmonteringen! Isdannelse! Slå først apparatet til, når kammeret er helt tørt: Eksplosionsrisiko pga. alkoholdampe! Overisningsrisiko! 14 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

15 2. Sikkerhed Afmontering / montering af mikrotomet Før afmontering af mikrotomet: Sluk for apparatet. Træk netstikket ud. Sæt håndhjulsgrebet i nederste position, og lås håndhjulet. Når mikrotomet tages ud, skal objekthovedet stå i laveste position, for at slitsafdækningen for oven på mikrotomet ikke knækkes af! Ved afmonteringen af mikrotomet: Bær beskyttelseshandsker, når mikrotomet er koldt. Undgå forfrysninger ved længere kontakt med kolde dele! Forvrid ikke køleslangen på apparater med objektkøling under udtagningen! Ved forvridning kan der opstå en utæthed, hvorfra der strømmer ekstremt koldt kølemiddel. Fare for forfrysninger! Før genmonteringen af mikrotomet: Mikrotomet skal være helt tørt. Fugt i det indre af mikrotomet fryser og fører til skader på mikrotomet hhv. til funktionsfejl. Tør alle dele, der er taget ud af den kolde kryostat, grundigt, inden de lægges tilbage i frysekammeret! Rimbelægning! Fejlmeddelelse Dry microtome Hvis meddelelsen Dry microtome (Tør mikrotom) vises i displayet i betjeningspanel 1, når apparatet slås til, har det følgende årsag: en længere afbrydelse af kammerkølingen, hvorved kammertemperaturen er steget til plusgrader. Slå ikke apparatet til, når dette er tilfældet, men afmonter mikrotomet, desinficer det om nødvendigt, og tør det grundigt, inden det monteres igen. (se kapitel ) Vedligeholdelse Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Lampen kan normalt udskiftes af brugeren. Sluk for apparatet på hovedafbryderen! Træk netstikket ud! Hvis lampen er brækket af/gået itu: Lad lampen blive skiftet af serviceteknikeren! Risiko for skade! Udskiftningslysstoflampen skal opfylde de angivne tekniske specifikationer! (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Leica CM3050 S Kryostat 15

16 3. Installation 3.1 Placeringsforskrifter Generelt Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter! Må ikke udsættes for direkte sollys Strømforsyning inden for passende afstand Længde på nettilslutningskabel ca. 4 m Ingen træk (fra klimaanlæg o.lign.) Glat, plan gulvbelægning Stort set svingningsfrit gulv Fri og bekvem adgang til håndhjulet Rumtemperatur konstant under 22 C Relativ luftfugtighed max. 60 % 3.2 Udpakning og opstilling Vejledningen i udpakning findes uden på transportkassen, som apparatet leveres i. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport hhv. i udpakningsvejledningen! Genemballering Vi anbefaler, at man opbevarer udpakningsvejledningen samt evt. den originale transportemballage til Leica CM3050 S. Hvis apparatet skal emballeres igen, følges de skridt, der er angivet i udpakningsvejledningen, i omvendt rækkefølge. Høje rumtemperaturer hhv. for høj luftfugtighed forringer køleeffekten! Elektriske tilslutninger Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Elektriske tilslutning! 16 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

17 3. Installation 3.3 Leveringen omfatter standard 1 Kryostat mit Mikrotom Håndhjul med markeringer, antibakteriel varmeafledningsblok, stationær lavtemperaturstabilisator til varmeafledningsblok prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Sæt objektplader objektplader, 25 mm objektplader, 30 mm hyldeplade højre hyldeplade venstre snitaffaldskar fodkontakt med trædeafskærming gummimåtte afdækning til hurtig penselhylde Værktøjssæt: Pensel, fin Leica-Pensel Unbrakonøgle, str. 1, Unbrakonøgle, str. 2, Unbrakonøgle, str. 3, Unbrakonøgle, str. 4, Unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, Unbrakonøgle, str. 5, unbrakonøgle med greb, str. 5 mm Unbrakonøgle, str. 6, Enkel gaffelnøgle, str Enkel gaffelnøgle, str flaske fryseindlejringsmedium (OCT-Compound)125 ml flaske kryostatolie nr. 407, 50 ml Par beskyttelseshandsker, størrelse S betjeningsvejledning Leica CM3050 S Apparatversioner, der kan leveres Basisapparat - med skæremotor - uden objektkøling Basisapparat - uden skæremotor - med objektkøling Basisapparat - med skæremotor - med objektkøling Leica CM3050 S Kryostat 17

18 3. Installation Derudover: Ved apparater med objektkøling: prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Ved apparater med skæremotor: 1 fodkontakt med trædeafskærming Ved konfigurerede apparater: 1 knivholderbasis 1 knivholder med tilbehør Yderligere tilbehør, som leveres sammen med standardleverancen: Yderligere tilbehør, som er bestilt sammen med standardleverancen, findes også i tilbehørskartonen. Knivholdere leveres komplet med snitstrækker, fingerafskærmning samt en separat betjeningsvejledning. Hvis apparatet ikke er konfigureret, skal knivholderen bestilles separat. Sammenlign de leverede dele med listen over dele og bestillingen. Såfremt der konstateres afvigelser, skal man straks henvende sig til den Leica-forhandler, der har leveret apparatet! 18 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

19 3. Installation 3.4 Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Sæt stiften (1) på håndhjulsakslen ind i udboringen (2) på håndhjulet. Sæt fjederskiven (3) på skruen (4) som vist på ill. nedenfor. Stram skruen (4) med en unbrakonøgle. Montér den selvklæbende dækskive (5). Håndhjulet kan afmonteres under transport, f.eks. ved smalle døre. Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge i forhold til den ovenfor beskrevne Montering af tilbehør Læg gummimåtten i fordybningen på aflæggefladen oven på huset. Sæt hyldepladerne ind i kammeret. Skru den stationære varmeafledningsblok ind i hurtigfryseholderen (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Sæt lavtemperaturstabilisatoren på hurtigfryseholderen, så den befinder sig inden for den stationære varmeafledningsbloks svingningsområde (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Montér snitaffaldskar og penselhylde. Sæt knivholderbasisen på mikrotombasispladen, og klem den fast. Sæt knivholderen på og klem den fast (Beskrives detaljeret i betjeningsvejledningen til knivholderen). Sæt knivkassen med knive ind i kammeret til forkøling. Læg alle værktøjer, der nødvendige til objektpræparation, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Tegninger af enkeltdele: se oversigtstegning, kapitel 4.1 Leica CM3050 S Kryostat 19

20 3. Installation Fodkontakten Tilslut fodkontakt Stik fodkontakten i tilslutningsstikket (1) og fastgør den. Funktion Fodkontakten udfører RUN/STOP og RUN/ ENABLE-tasternes funktioner (Motor-skæring hhv. -trimning slås til og fra). Derudover kan Nød-Stop-funktionen aktiveres med fodkontakten. Version med fodkontakt: Alle apparater med skæremotor. 3.5 Før apparatet slås til Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Se også sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport. 1 OBS! Vigtigt! På de apparatversioner, der leveres med fodkontakt, skal fodkontakten tilsluttes - ellers er apparatet ikke driftsklart! Er sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter og Elektrisk tilslutning overholdt? Hvis ikke: Læs venligst kapitel og Sæt netstikket i stikkontakten. Fortsæt i kapitel 5.1 Første ibrugtagning. 20 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

21 4. Apparatets egenskaber 4.1 Oversigtstegning Kryostat CM3050 S 2 Betjeningspanel 1 3 Betjeningspanel 2 4 Hyldeplade venstre 5 Hyldeplade højre 6 Gummimåtte 7 Netafbryder, sikringsautomat, fodkontakttilslutning 8 Hurtigfryseholder 9 Stationær varmeafledningsblok 10 Mobil vameafledningsblok 11 Objektplade 12 Termoblok (ekstraudstyr) 13 Snitaffaldskar 14 Penselhylde 15 Objekthovede uden objektkøling 16 Objekthovede med objektkøling (ekstraudstyr) prisme (tilbehør til apparater med objektkøling) 18 Knivholderbasis 19 Knivholder CE 20 Knivholder CN 21 Knivholder CS 22 Fodkontakt med trædeafskærming Leica CM3050 S Kryostat 21

22 4. Apparatets egenskaber Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

23 4. Apparatets egenskaber 4.2 Tekniske data Driftstemperaturområde (omgivende temperatur): +18 C til +40 C. Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivende temperatur på +22 C og en relativ luftfugtighed på max. 60%! Type CM3050S-10 CM3050S-1 CM3050S-8 CM3050S-9 Mærkning Mærkespænding 100 V AC ±10% 230 V AC ±10% 240 V AC ±10% 100 V AC ±10% Mærkefrekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz Optagen effekt 1800 VA 1800 VA 1800 VA 1800 VA Max. startstrøm i 5 sek. 35 A eff. 25 A eff. 25 A eff. 30 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I Sikringsautomat T15A M3 T10A T1 T10A T1 T15A M3 Tilsmudsningsgrad Overspændingskategori II II II II Varmemængdeafgivelse (max.) 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Fryseanlæg 50 Hz 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -40 C (+ 2 K/- 0 K) 0 C til -40 C (+2 K/- 0 K) Afrimning automatisk varmluftafrimning automatisk varmluftafrimning programmerbar i 15-minutters skridt; programmerbar i 15-minutters skridt; 1 automatisk afrimning/24 timer, 1 automatisk afrimning/24 timer, Varighed: 6-12 minutter Varighed: 6-12 minutter Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 690 W 690 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 280 g ±5g Kølemiddel R 404A * 280 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfryseholder Max. temperatur - 43 C (+ 0 K/- 2 K) - 43 C (+ 0 K/- 2 K) Antal fryseplaceringer Objektkøling (ekstraudstyr) Temperaturområde -10 C til -50 C ±3K -10 C til -50 C ±3K Afrimning elektrisk elektrisk Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 320 W 320 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 185 g ±5g Kølemiddel R 404A * 185 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,4 l alpha 22, Kyodo * 0,4 l alpha 22, Kyodo * eller RENISO E22, Fuchs * eller RENISO E22, Fuchs * Leica CM3050 S Kryostat 23

24 4. Apparatets egenskaber *) Udskiftningen af kølemidlet og kompressorolien må kun foretages af autoriseret servicepersonale! CM3050S-3 CM3050S-6 CM3050S-7 c-ul V AC ±10% 208 V AC ±10% 230 V AC ±10% 60 Hz 60 Hz 60 Hz 1800 VA 1800 VA 1800 VA 35 A eff. 30 A eff. 25 A eff. I I I T15A T1 T12A T1 T10A T II II II 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Mikrotom Rotationsmikrotom Snittykkelsesindstilling Total objektfremføring Vertikalvandring Objekttilbagetrækning Max. objektstørrelse Objektorientering Trimning (i 6 trin) Elektrisk grovdrev langsomt hurtigt 0,5-300 μm 25 mm 59 mm 50 μm 40 x 55 mm 8 (x-, y-, z-aksel) μm 500 μm/s μm/s Lysstoflampe (kammerbelysning): 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid Skæremotor (ekstraudstyr): Skærehastighed langsom min. 0,1 mm/s max. 100 mm/s v max 210 mm/s hurtig min. 0,1 mm/s max. 170 mm/s 210 mm/s v max Kryostathus Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armkonsol) Totalhøjde 800 mm 882 mm 766 mm 840 mm 1040 mm 1 2 iht. IEC-1010, UL 3101 iht. CECOMAF Væsketemperatur 45 C Fordampningstemperatur -25 C Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) ca. 180 kg 24 Gebrauchsanweisung V1.2 11/2006

25 5. Betjening 5.1 Første ibrugtagning af apparatet Læs venligst hele betjeningsvejledningen, inden apparatet tages i brug første gang. Første gang, apparatet tages i brug, læses de enkelte kapitler i følgende rækkefølge: Læs først kapitel 1, 2 og 3 - opstil apparatet, som det er beskrevet i kapitel 3. Oversigtstegningen i kapitel 4.1 er til stor hjælp, når de enkelte dele skal identificeres ved udpakningen og monteringen, samt når deres placering på/i apparatet skal findes, og de derefter skal monteres. Gå derefter til kapitel 5. Læs først kapitel 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 igennem samlet for at få et teoretisk overblik over betjeningen af apparatet. Dernæst kan arbejdet med apparatet påbegyndes (kapitel 5.5). Følg anvisningerne i kapitel 5.5. i den angivne rækkefølge. Kapitel vedrører kun apparater med objektkøling. Temperaturtabellen i kapitel 6.3 er til stor hjælp, når den mest egnede temperatur til de forskellige typer prøver skal vælges. Anvisningerne i kapitel 7 skal absolut følges, når man desinficerer/ rengører apparatet og/eller afmonterer mikrotomet. Hvis der opstår problemer, slå efter i kapitel 6.1 og 6.2. Der beskrives de almindeligste problemer, som ofte har simple årsager, som brugeren selv kan afhjælpe. Er der angivet Tilkald teknisk service, prøv da under ingen omstændigheder selv at afhjælpe problemet. Leica CM3050 S Kryostat 25

26 5. Betjening 5.2 Start/sikringer Sikringsautomat til skæremotor: Apparatet er udstyret med en sikringsautomat (2) til motordrift. Ved overbelastning af skæremotoren (f.eks. når der skæres ekstremt hårde prøver o.lign.) kan sikringsautomaten (2) udløses. 2 (Sikringsautomat til skæremotor) 1 (Kombination af netafbryder/sikringsautomat) Apparatet startes igen efter udløsning af sikringsautomaten (2) på følgende måde: Tryk sikringsautomaten (2) ind. Start Apparatet startes, ved at man skyder afbryderen (1) op til øverste position. Netafbryder/sikringsautomat for apparatet: Ud over funktion som Til/Fra-omskifter fungerer afbryderen (1) også som sikring for apparatet. Når sikringsautomaten er udløst (f.eks. som følge af for store spændingsspidser): Skyd afbryderen (1) op til øverste position igen. 26 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

27 5. Betjening 5.3 Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel 1 Til/Fra-omskifter til kammerbelysningen. Valg af menupunkter til indstilling/ændring af apparatets parametre. I statusdisplayet anvendes piletasterne til at vælge de forskellige aktuelle parametre. Efter at et menupunkt er valgt, ændres ønskeværdierne med piletasterne. Værdien, der netop er vist, indlæses altid automatisk. Aktivering af den manuelle kammerafrimning. Tasten fungerer kun, hvis der inden er valgt et af menupunkterne SET TEMP CT... C eller SET TEMP OT... C (sidstnævnte kun på apparater med objektkøling). Nøgletast: - Til aflåsning af betjeningspanelet som sikring mod fejlbetjening. - Aktivering/Deaktivering forskellige funktionen Displayfunktioner i Betjeningspanel 1 Displayet i Betjeningspanel 1 har flere funktionen på én gang: 1. Ved start: Display kører igennem en række standardvisninger, hvor man kan vælge mellem 2 parametre med piletasterne: Sprog og skæremotorens hastighedstrin. Se kapitel Displayvisninger ved start. 2. Menufunktion (vælges med Menutasten): Med menutasten kan man vælge en række parametre, som derefter kan aktiveres/deaktiveres med nøgletasten og/eller indstilles med piletasterne, se kapitel Indstilling af køleog tidsparametre samt forvalgstælleren. 3. Statusvisningsfunktion: I displayet vises ligeledes den aktuelle status for parametre, der allerede er indstillet. Nogle parametre vises automatisk i displayet, når en bestemt tilstand er nået (f.eks. skæreslagsposition, grovdrevsposition, håndhjulslåsning). Disse meddelelser kan delvist vælges med piletasterne; f.eks. indstillet snittykkelse, snittæller osv. Se kap Statusvisning og kap Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere. Leica CM3050 S Kryostat 27

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere