Leica CM3050 S Kryostat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM3050 S Kryostat"

Transkript

1 Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 Serie-nr.:... Produktionsår:... Fremstillingsland: Forbundsrepublikken Tyskland Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet : Leica CM3050 S Kryostat Bemærk: Oplysningerne i denne dokumentation svarer til de aktuelle tekniske standarder samt til videnskabens aktuelle stade. Leica påtager sig intet ansvar for fejl, som optræder i denne manual, eller for hændelige skader eller følgeskader i sammenhæng med leveringen, funktionen eller anvendelsen af denne manual. Af samme grund kan ingen krav støttes på nogen som helst angivelser eller illustrationer i denne betjeningsvejledning. Leica Biosystems Nussloch GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel, da alle vores produkter ændres og forbedres i takt med de tekniske fremskridt. Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder til denne dokumentation indehaves af Leica Biosystems Nussloch GmbH. Mangfoldiggørelse af tekst og illustrationer - også dele heraf - på tryk, fotokopi, mikrofilm eller på anden måde, inklusive elektroniske systemer, er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt produktionsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Hensigtsmæssig anvendelse Brugergruppe Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Indbyggede sikkerhedssystemer Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Placeringsforskrifter Elektrisk tilslutning Håndtering af knive Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Motor-skæring Afrimning / Frosset prøvemateriale Kolde dele på apparatet Infektiøst/radioaktivt materiale Desinfektion og rengøring Afmontering / montering af mikrotomet Fejlmeddelelse Dry microtome Vedligeholdelse Installation Placeringsforskrifter Generelt Elektriske tilslutninger Udpakning og opstilling Genemballering Leveringen omfatter standard Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Montering af tilbehør Fodkontakten Før apparatet slås til Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

5 Indholdsfortegnelse 4. Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Første ibrugtagning af apparatet Start/sikringer Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel Displayfunktioner i Betjeningspanel Displaymeddelelser ved start Menufunktion: Indstilling af køle- og tidsparametre samt af forvalgstælleren Statusvisning Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere Betjeningspanel Valg af skærefunktionsmodus Start og stop motor-skæring Indstilling af skærevindue Valg af skærehastighed Nød-Stop Grovdrevsfunktioner Trimme- og skærefunktioner Indstilling af snittykkelse Det daglige arbejde med apparatet Nedfrysning af prøver med hurtigfryseholder og stationær varmeafledningsblok Nedfrysning af prøver med 90 - prismet (kun på apparater med objektkøling) Ekstra tilbehør til nedfrysning og til løsning af frosne prøver Montering af objektplader i objekthovedet Objektfinjustering Trimning/skæring Afslutning af det daglige arbejde Normal afslutning Nedlukning af apparatet i en længere periode Afrimning Automatisk kammerafrimning Manuel kammerafrimning Manuel objekthovedafrimning (kun på apparater med objektkøling) Leica CM3050 S Kryostat 5

6 Indholdsfortegnelse 6. Afhjælpning af funktionsfejl, applikationstips Fejlmeddelelser i displayet Andre fejlkilder Mulige fejlkilder - årsag og afhjælpning Temperaturtabel (i minus C) Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for desinfektion og rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Desinfektion med almindelige desinfektionsmidler Rengøring Afmontering/montering af mikrotomet Afmontering af mikrotomet Afmontering af objekthovedet på apparater med objektkøling (ekstraudstyr) Montering af mikrotomet Udskiftning af lysstoflampen Garanti og service Tillæg EF-Overensstemmelseserklæring Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

7 1. Vigtige informationer Kapitlerne i betjeningsvejledningen til kryostaten Leica CM3050 S: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Tillæg Inddeling: Leica CM3050 S Kryostat Indholdsfortegnelse Vigtige informationer om denne manual Sikkerhed Læs dette kapitel inden apparatet tages i brug! Installation Udpakning og opstilling Medleveret tilbehør og montering heraf Apparatets egenskaber Oversigtstegning Tekniske data Betjening Betjeningsanordninger Arbejdet med apparatet Afhjælpning af funktionsfejl og applikationstips Fejlbetjening Mulige fejlmeddelelser i displayet Desinfektion, rengøring og vedligeholdelse Garanti og service Ekstra tilbehør EF-Overensstemmelseserklæring Alfabetisk stikordsregister 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Ill.5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige oplysninger til brugeren, står på grå baggrund, og er markeret med et informationssymbol. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer hhv. til selve illustrationerne. Apparattype: Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Informationer: Ved alle henvendelser er det vigtigt at følgende opgives korrekt: Apparattype Serie-nr. 7

8 1. Vigtige informationer Generelt Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Læs hele betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på hhv. med apparatet. Bemærk specielt sikkerheds- og advarselsanvisningerne i kapitel 2. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af Leica-udstyr. 1.2 Hensigtsmæssig anvendelse Leica CM3050 S er en ydedygtig kryostat til rutinearbejde og forskning inden for biologi, medicin og i industrien. Apparatet anvendes til at fryse og skære prøvematerialet hurtigt. Apparatet er ikke konstrueret til opbevaring af prøvemateriale uden opsyn. Apparatet må kun bruges til det ovennævnte formål og efter retningslinjerne i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.3 Brugergruppe Leica CM3050 S må kun betjenes af laboratoriepersonale, der er uddannet i at betjene den. Man må først begynde at arbejde med apparatet, når man har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og er fortrolig med alle tekniske detaljer. 8 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

9 2. Sikkerhed 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. 2.2 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulsaflåsning Centrering af håndhjulsgrebet Nød-Stop-Funktion (kun på apparater med skæremotor) Fingerafskærmning på knivholder Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for sikkerheden. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, og derudover de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. Leica CM3050 S Kryostat 9

10 2. Sikkerhed Håndhjulsaflåsning Inden hver håndtering af knive og objekt før hvert skift af objekt og i arbejdspauserne Lås håndhjulet! Dæk skæret med finger afskærmning! Håndhjulet kan låses i 2 positionen: med grebet opad (ill. t. venstre) med grebet nedad (ill. t. højre) Apparater med skæremotor: Skæremotoren er nu blokeret. Alle apparatversioner: Håndhjulaflåsningen vises i displayet på betjeningspanel 1 med ordet LOCKED : Deaktivering: C T C O T C L O C K E D Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2a) for at deaktivere aflåsningen. Visningen LOCKED i displayet forsvinder. Apparater med skæremotor: Skæremotoren kan nu startes igen Centrering af håndhjulsgrebet Aflåsning: Drej håndhjulet, indtil grebet (1) står foroven hhv. forneden. Tryk låsestiften (2) mod venstre til position (2b). Låsepositionen for låsestiften (2) er angivet foroven med en sort prik (4). Når der arbejdes med motor-skærefunktion: Centrér håndhjulsgrebet aht.-sikkerheden! For at centrere: træk grebet (1) let udad, og sving det ind til håndhjulets midte. Når grebet slippes, går det i lås. 10 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

11 2. Sikkerhed Nød-Stop-funktion (kun på apparater med skæremotor) Nød-Stop-funktionen aktiveres med den røde Nød-Stop-afbryder i betjeningspanel 2 eller med fodkontakten. Betjeningspanel Fingerafskærmning Alle knivholdere er udstyret med en fingerafskærmning (se særlige betjeningsvejledninger til knivholdere). Dæk skæret med fingerafskærmning: inden hver håndtering af kniv hol - dere eller objekter før hvert skift af objekt i arbejdspauser Fodkontakt Aktivering Tryk på Nød-Stop-afbryderen eller træd hårdt på fodkontakten. --> STOP (rødt) lyser. Skæremotoren stopper straks efter at Nødt- Stop-funktionen er aktiveret. Deaktivering Drej Nød-Stop-afbryderen i pilens retning for at deaktivere den. Hvis Nød-Stop-funktionen er aktiveret med fodkontakten, skal den ikke deaktiveres. Leica CM3050 S Kryostat 11

12 2. Sikkerhed 2.3 Sikkerhedsanvisninger for håndtering af apparatet Transport Undgå alvorlige skader på apparatet gennem drift med forskubbet kompressorolie således: Vip ikke apparatet under transport, transporter det kun stående. Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Kompressorolien, der har forskubbet sig under transporten, skal flyde tilbage til normal position, inden apparatet tages i brug. Ellers kan der opstå alvorlige skader på apparatet Placeringsforskrifter Opstil og anvend ikke apparatet i rum med eksplosionsfare! For at sikre, at apparatet fungerer uden problemer: Overhold på alle sider en minimumsafstand på 10 cm mellem apparatet og vægge/indretningsgenstande! Elektrisk tilslutning Benyt ikke en forlængerledning til tilslutningen til elforsyningsnettet. Brandfare! Funktionsfejl på apparatet pga. spændingsfald! Sørg for, at mærkespændingen ikke går under minimum, når fryseanlægget startes! Nødvendig kompressor-startstrøm: 25 til 35 A; (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Sørg for ensartet strømforsyning iht. specifikationerne. Hvis strømforsyningen ikke overholder specifikationerne, medfører det skader på apparatet. Derfor: Lad en fagmand kontrollere og om nødvendigt udbedre elinstallationerne på stedet! Sørg for separat sikring af strømkredsen! Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Kontrollér før apparatets tilslutning til strømkredsen, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet er i overensstemmelse med angivelserne på apparatets typeskilt! 12 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

13 2. Sikkerhed Håndtering af knive OBS! Mikrotomknive / engangsklinger har ekstremt skarpe skær og kan medføre alvorlige skader. Derfor: Omgås knivene forsigtigt! Lad ikke knive hhv. udtagne knivholdere med monteret kniv ligge frit fremme! Man må aldrig lægge knive fra sig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe knive i faldet! Montér altid først objektet og derefter kniven! Fingerskærm/Håndhjulsaflåsning Læg fingerafskærmningen over skæret, og lås håndhjulet: Inden hver håndtering af knive og/eller objekt Inden hvert skift af objekt I arbejdspauserne Motor-skæring Afbryd ikke kontinuerlig skæring/trimning ved at stille skyderegulatoren på Nul! Skærefunktionen slås ikke fra på den måde - en utilsigtet let berøring af skyderegulatoren vil sætte skærebevægelsen i gang igen (risiko for skade!) Når der arbejdes med motor-skærefunktion, skal håndgrebet altid centreres! Afrimning / Frosset prøvemateriale Lad ikke prøvemateriale ligge længere tid i apparatet uden opsyn! Ved strømsvigt, defekt i apparatet eller under den cykliske afrimning kan prøvemateriale blive ødelagt! Tag følsomt prøvemateriale ud af kammeret inden afrimning. Under afrimningen sker der en partiel opvarmning af kammeret. Glem ikke at tage alt prøvemateriale ud af kammeret ved arbejdstids slutning, hvis den automatiske afrimning finder sted om natten! Kolde dele på apparatet Længere kontakt mellem den bare hud og de kolde dele på apparatet eller med koldt tilbehør (prøveholdere, knivholdere osv.) kan medføre forfrysninger. Anvend om nødvendigt beskyttelseshandsker! Leica CM3050 S Kryostat 13

14 2. Sikkerhed Infektiøst/radioaktivt materiale Vær forsigtig ved arbejde med prøvemateriale, der kan være infektiøst: Infektionsrisiko! Ved arbejde med prøvemateriale, der er infektiøst og eller radioaktivt kontamineret: Anvend beskyttelsesudstyr (handsker, overtrækssko, ansigtsmaske, beskyttelsesdragt) iht. strålebeskyttelsesforordningen hhv. de retningslinjer, der er gældende i det pågældende laboratorium for omgangen med radioaktivt kontamineret/infektiøst materiale! Ved arbejde med radioaktivt kontamineret materiale: Overhold strålebeskyttelsesforskrifterne! Bortskaf radioaktivt prøveaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter! Desinfektion og rengøring Slå apparatet fra, og træk netstikket ud før desinfektion af apparatet. Hvis mikrotomet afmonteres: se næste side Afmontering af mikrotomet. Overhold personbeskyttelsesforholdsreglerne ved desinfektionsopgaver: (bær handsker, mundbeskyttelse, laboratoriekittel osv.)! Anvend kun midler på alkoholbasis til desinfektion! Udfør aldrig rengøring- eller desinfektion med opløsningsmidler (xylol, acetone osv.)! Sprøjt ikke desinfektionsmidler i fordamperen! Overisningsrisiko! Eksplosionsrisiko ved omgang med alkohol: Sørg for tilstrækkelig ventilation! Overhold producentens forskrifter for det pågældende middel ved omgangen med rengørings- og desinfektionsmidler! Bortskaf desinfektions- hhv. rengøringsvæsker samt snitaffald efter de til enhver tid gældende forskrifter for farligt affald! Tør tilbehørsdele grundigt før genmonteringen! Isdannelse! Slå først apparatet til, når kammeret er helt tørt: Eksplosionsrisiko pga. alkoholdampe! Overisningsrisiko! 14 Betjeningsvejledning V1.2 11/2006

15 2. Sikkerhed Afmontering / montering af mikrotomet Før afmontering af mikrotomet: Sluk for apparatet. Træk netstikket ud. Sæt håndhjulsgrebet i nederste position, og lås håndhjulet. Når mikrotomet tages ud, skal objekthovedet stå i laveste position, for at slitsafdækningen for oven på mikrotomet ikke knækkes af! Ved afmonteringen af mikrotomet: Bær beskyttelseshandsker, når mikrotomet er koldt. Undgå forfrysninger ved længere kontakt med kolde dele! Forvrid ikke køleslangen på apparater med objektkøling under udtagningen! Ved forvridning kan der opstå en utæthed, hvorfra der strømmer ekstremt koldt kølemiddel. Fare for forfrysninger! Før genmonteringen af mikrotomet: Mikrotomet skal være helt tørt. Fugt i det indre af mikrotomet fryser og fører til skader på mikrotomet hhv. til funktionsfejl. Tør alle dele, der er taget ud af den kolde kryostat, grundigt, inden de lægges tilbage i frysekammeret! Rimbelægning! Fejlmeddelelse Dry microtome Hvis meddelelsen Dry microtome (Tør mikrotom) vises i displayet i betjeningspanel 1, når apparatet slås til, har det følgende årsag: en længere afbrydelse af kammerkølingen, hvorved kammertemperaturen er steget til plusgrader. Slå ikke apparatet til, når dette er tilfældet, men afmonter mikrotomet, desinficer det om nødvendigt, og tør det grundigt, inden det monteres igen. (se kapitel ) Vedligeholdelse Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Lampen kan normalt udskiftes af brugeren. Sluk for apparatet på hovedafbryderen! Træk netstikket ud! Hvis lampen er brækket af/gået itu: Lad lampen blive skiftet af serviceteknikeren! Risiko for skade! Udskiftningslysstoflampen skal opfylde de angivne tekniske specifikationer! (se kapitel 4.2 Tekniske data ). Leica CM3050 S Kryostat 15

16 3. Installation 3.1 Placeringsforskrifter Generelt Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter! Må ikke udsættes for direkte sollys Strømforsyning inden for passende afstand Længde på nettilslutningskabel ca. 4 m Ingen træk (fra klimaanlæg o.lign.) Glat, plan gulvbelægning Stort set svingningsfrit gulv Fri og bekvem adgang til håndhjulet Rumtemperatur konstant under 22 C Relativ luftfugtighed max. 60 % 3.2 Udpakning og opstilling Vejledningen i udpakning findes uden på transportkassen, som apparatet leveres i. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport hhv. i udpakningsvejledningen! Genemballering Vi anbefaler, at man opbevarer udpakningsvejledningen samt evt. den originale transportemballage til Leica CM3050 S. Hvis apparatet skal emballeres igen, følges de skridt, der er angivet i udpakningsvejledningen, i omvendt rækkefølge. Høje rumtemperaturer hhv. for høj luftfugtighed forringer køleeffekten! Elektriske tilslutninger Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel Elektriske tilslutning! 16 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

17 3. Installation 3.3 Leveringen omfatter standard 1 Kryostat mit Mikrotom Håndhjul med markeringer, antibakteriel varmeafledningsblok, stationær lavtemperaturstabilisator til varmeafledningsblok prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Sæt objektplader objektplader, 25 mm objektplader, 30 mm hyldeplade højre hyldeplade venstre snitaffaldskar fodkontakt med trædeafskærming gummimåtte afdækning til hurtig penselhylde Værktøjssæt: Pensel, fin Leica-Pensel Unbrakonøgle, str. 1, Unbrakonøgle, str. 2, Unbrakonøgle, str. 3, Unbrakonøgle, str. 4, Unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, Unbrakonøgle, str. 5, unbrakonøgle med greb, str. 5 mm Unbrakonøgle, str. 6, Enkel gaffelnøgle, str Enkel gaffelnøgle, str flaske fryseindlejringsmedium (OCT-Compound)125 ml flaske kryostatolie nr. 407, 50 ml Par beskyttelseshandsker, størrelse S betjeningsvejledning Leica CM3050 S Apparatversioner, der kan leveres Basisapparat - med skæremotor - uden objektkøling Basisapparat - uden skæremotor - med objektkøling Basisapparat - med skæremotor - med objektkøling Leica CM3050 S Kryostat 17

18 3. Installation Derudover: Ved apparater med objektkøling: prisme til lavtemperatur-hurtigfrysning Ved apparater med skæremotor: 1 fodkontakt med trædeafskærming Ved konfigurerede apparater: 1 knivholderbasis 1 knivholder med tilbehør Yderligere tilbehør, som leveres sammen med standardleverancen: Yderligere tilbehør, som er bestilt sammen med standardleverancen, findes også i tilbehørskartonen. Knivholdere leveres komplet med snitstrækker, fingerafskærmning samt en separat betjeningsvejledning. Hvis apparatet ikke er konfigureret, skal knivholderen bestilles separat. Sammenlign de leverede dele med listen over dele og bestillingen. Såfremt der konstateres afvigelser, skal man straks henvende sig til den Leica-forhandler, der har leveret apparatet! 18 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

19 3. Installation 3.4 Montering/isætning af tilbehør Montering af håndhjulet Sæt stiften (1) på håndhjulsakslen ind i udboringen (2) på håndhjulet. Sæt fjederskiven (3) på skruen (4) som vist på ill. nedenfor. Stram skruen (4) med en unbrakonøgle. Montér den selvklæbende dækskive (5). Håndhjulet kan afmonteres under transport, f.eks. ved smalle døre. Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge i forhold til den ovenfor beskrevne Montering af tilbehør Læg gummimåtten i fordybningen på aflæggefladen oven på huset. Sæt hyldepladerne ind i kammeret. Skru den stationære varmeafledningsblok ind i hurtigfryseholderen (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Sæt lavtemperaturstabilisatoren på hurtigfryseholderen, så den befinder sig inden for den stationære varmeafledningsbloks svingningsområde (se også den tilsvarende illustration i kapitel Nedfrysning af prøver ). Montér snitaffaldskar og penselhylde. Sæt knivholderbasisen på mikrotombasispladen, og klem den fast. Sæt knivholderen på og klem den fast (Beskrives detaljeret i betjeningsvejledningen til knivholderen). Sæt knivkassen med knive ind i kammeret til forkøling. Læg alle værktøjer, der nødvendige til objektpræparation, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Tegninger af enkeltdele: se oversigtstegning, kapitel 4.1 Leica CM3050 S Kryostat 19

20 3. Installation Fodkontakten Tilslut fodkontakt Stik fodkontakten i tilslutningsstikket (1) og fastgør den. Funktion Fodkontakten udfører RUN/STOP og RUN/ ENABLE-tasternes funktioner (Motor-skæring hhv. -trimning slås til og fra). Derudover kan Nød-Stop-funktionen aktiveres med fodkontakten. Version med fodkontakt: Alle apparater med skæremotor. 3.5 Før apparatet slås til Overhold efter transport en minimumsventetid på 4 timer inden apparatet tages i brug! Se også sikkerhedsanvisningerne i kapitel Transport. 1 OBS! Vigtigt! På de apparatversioner, der leveres med fodkontakt, skal fodkontakten tilsluttes - ellers er apparatet ikke driftsklart! Er sikkerhedsanvisningerne i kapitel Placeringsforskrifter og Elektrisk tilslutning overholdt? Hvis ikke: Læs venligst kapitel og Sæt netstikket i stikkontakten. Fortsæt i kapitel 5.1 Første ibrugtagning. 20 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

21 4. Apparatets egenskaber 4.1 Oversigtstegning Kryostat CM3050 S 2 Betjeningspanel 1 3 Betjeningspanel 2 4 Hyldeplade venstre 5 Hyldeplade højre 6 Gummimåtte 7 Netafbryder, sikringsautomat, fodkontakttilslutning 8 Hurtigfryseholder 9 Stationær varmeafledningsblok 10 Mobil vameafledningsblok 11 Objektplade 12 Termoblok (ekstraudstyr) 13 Snitaffaldskar 14 Penselhylde 15 Objekthovede uden objektkøling 16 Objekthovede med objektkøling (ekstraudstyr) prisme (tilbehør til apparater med objektkøling) 18 Knivholderbasis 19 Knivholder CE 20 Knivholder CN 21 Knivholder CS 22 Fodkontakt med trædeafskærming Leica CM3050 S Kryostat 21

22 4. Apparatets egenskaber Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

23 4. Apparatets egenskaber 4.2 Tekniske data Driftstemperaturområde (omgivende temperatur): +18 C til +40 C. Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivende temperatur på +22 C og en relativ luftfugtighed på max. 60%! Type CM3050S-10 CM3050S-1 CM3050S-8 CM3050S-9 Mærkning Mærkespænding 100 V AC ±10% 230 V AC ±10% 240 V AC ±10% 100 V AC ±10% Mærkefrekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz Optagen effekt 1800 VA 1800 VA 1800 VA 1800 VA Max. startstrøm i 5 sek. 35 A eff. 25 A eff. 25 A eff. 30 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I Sikringsautomat T15A M3 T10A T1 T10A T1 T15A M3 Tilsmudsningsgrad Overspændingskategori II II II II Varmemængdeafgivelse (max.) 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Fryseanlæg 50 Hz 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -40 C (+ 2 K/- 0 K) 0 C til -40 C (+2 K/- 0 K) Afrimning automatisk varmluftafrimning automatisk varmluftafrimning programmerbar i 15-minutters skridt; programmerbar i 15-minutters skridt; 1 automatisk afrimning/24 timer, 1 automatisk afrimning/24 timer, Varighed: 6-12 minutter Varighed: 6-12 minutter Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 690 W 690 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 280 g ±5g Kølemiddel R 404A * 280 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfryseholder Max. temperatur - 43 C (+ 0 K/- 2 K) - 43 C (+ 0 K/- 2 K) Antal fryseplaceringer Objektkøling (ekstraudstyr) Temperaturområde -10 C til -50 C ±3K -10 C til -50 C ±3K Afrimning elektrisk elektrisk Køleeffekt2 manuel afrimning efter behov manuel afrimning efter behov 320 W 320 W Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel 185 g ±5g Kølemiddel R 404A * 185 g ±5g Kølemiddel R 404A* Kompressorolie 0,4 l alpha 22, Kyodo * 0,4 l alpha 22, Kyodo * eller RENISO E22, Fuchs * eller RENISO E22, Fuchs * Leica CM3050 S Kryostat 23

24 4. Apparatets egenskaber *) Udskiftningen af kølemidlet og kompressorolien må kun foretages af autoriseret servicepersonale! CM3050S-3 CM3050S-6 CM3050S-7 c-ul V AC ±10% 208 V AC ±10% 230 V AC ±10% 60 Hz 60 Hz 60 Hz 1800 VA 1800 VA 1800 VA 35 A eff. 30 A eff. 25 A eff. I I I T15A T1 T12A T1 T10A T II II II 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Mikrotom Rotationsmikrotom Snittykkelsesindstilling Total objektfremføring Vertikalvandring Objekttilbagetrækning Max. objektstørrelse Objektorientering Trimning (i 6 trin) Elektrisk grovdrev langsomt hurtigt 0,5-300 μm 25 mm 59 mm 50 μm 40 x 55 mm 8 (x-, y-, z-aksel) μm 500 μm/s μm/s Lysstoflampe (kammerbelysning): 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klar hvid Skæremotor (ekstraudstyr): Skærehastighed langsom min. 0,1 mm/s max. 100 mm/s v max 210 mm/s hurtig min. 0,1 mm/s max. 170 mm/s 210 mm/s v max Kryostathus Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armkonsol) Totalhøjde 800 mm 882 mm 766 mm 840 mm 1040 mm 1 2 iht. IEC-1010, UL 3101 iht. CECOMAF Væsketemperatur 45 C Fordampningstemperatur -25 C Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) ca. 180 kg 24 Gebrauchsanweisung V1.2 11/2006

25 5. Betjening 5.1 Første ibrugtagning af apparatet Læs venligst hele betjeningsvejledningen, inden apparatet tages i brug første gang. Første gang, apparatet tages i brug, læses de enkelte kapitler i følgende rækkefølge: Læs først kapitel 1, 2 og 3 - opstil apparatet, som det er beskrevet i kapitel 3. Oversigtstegningen i kapitel 4.1 er til stor hjælp, når de enkelte dele skal identificeres ved udpakningen og monteringen, samt når deres placering på/i apparatet skal findes, og de derefter skal monteres. Gå derefter til kapitel 5. Læs først kapitel 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 igennem samlet for at få et teoretisk overblik over betjeningen af apparatet. Dernæst kan arbejdet med apparatet påbegyndes (kapitel 5.5). Følg anvisningerne i kapitel 5.5. i den angivne rækkefølge. Kapitel vedrører kun apparater med objektkøling. Temperaturtabellen i kapitel 6.3 er til stor hjælp, når den mest egnede temperatur til de forskellige typer prøver skal vælges. Anvisningerne i kapitel 7 skal absolut følges, når man desinficerer/ rengører apparatet og/eller afmonterer mikrotomet. Hvis der opstår problemer, slå efter i kapitel 6.1 og 6.2. Der beskrives de almindeligste problemer, som ofte har simple årsager, som brugeren selv kan afhjælpe. Er der angivet Tilkald teknisk service, prøv da under ingen omstændigheder selv at afhjælpe problemet. Leica CM3050 S Kryostat 25

26 5. Betjening 5.2 Start/sikringer Sikringsautomat til skæremotor: Apparatet er udstyret med en sikringsautomat (2) til motordrift. Ved overbelastning af skæremotoren (f.eks. når der skæres ekstremt hårde prøver o.lign.) kan sikringsautomaten (2) udløses. 2 (Sikringsautomat til skæremotor) 1 (Kombination af netafbryder/sikringsautomat) Apparatet startes igen efter udløsning af sikringsautomaten (2) på følgende måde: Tryk sikringsautomaten (2) ind. Start Apparatet startes, ved at man skyder afbryderen (1) op til øverste position. Netafbryder/sikringsautomat for apparatet: Ud over funktion som Til/Fra-omskifter fungerer afbryderen (1) også som sikring for apparatet. Når sikringsautomaten er udløst (f.eks. som følge af for store spændingsspidser): Skyd afbryderen (1) op til øverste position igen. 26 Betjeningsvejledning V1.3 03/2008

27 5. Betjening 5.3 Betjeningspanel Tastefunktioner i Betjeningspanel 1 Til/Fra-omskifter til kammerbelysningen. Valg af menupunkter til indstilling/ændring af apparatets parametre. I statusdisplayet anvendes piletasterne til at vælge de forskellige aktuelle parametre. Efter at et menupunkt er valgt, ændres ønskeværdierne med piletasterne. Værdien, der netop er vist, indlæses altid automatisk. Aktivering af den manuelle kammerafrimning. Tasten fungerer kun, hvis der inden er valgt et af menupunkterne SET TEMP CT... C eller SET TEMP OT... C (sidstnævnte kun på apparater med objektkøling). Nøgletast: - Til aflåsning af betjeningspanelet som sikring mod fejlbetjening. - Aktivering/Deaktivering forskellige funktionen Displayfunktioner i Betjeningspanel 1 Displayet i Betjeningspanel 1 har flere funktionen på én gang: 1. Ved start: Display kører igennem en række standardvisninger, hvor man kan vælge mellem 2 parametre med piletasterne: Sprog og skæremotorens hastighedstrin. Se kapitel Displayvisninger ved start. 2. Menufunktion (vælges med Menutasten): Med menutasten kan man vælge en række parametre, som derefter kan aktiveres/deaktiveres med nøgletasten og/eller indstilles med piletasterne, se kapitel Indstilling af køleog tidsparametre samt forvalgstælleren. 3. Statusvisningsfunktion: I displayet vises ligeledes den aktuelle status for parametre, der allerede er indstillet. Nogle parametre vises automatisk i displayet, når en bestemt tilstand er nået (f.eks. skæreslagsposition, grovdrevsposition, håndhjulslåsning). Disse meddelelser kan delvist vælges med piletasterne; f.eks. indstillet snittykkelse, snittæller osv. Se kap Statusvisning og kap Visning af kølestatus, snittykkelse og tællere. Leica CM3050 S Kryostat 27

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere