Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber"

Transkript

1 Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia Grube Vejleder: Niels Lehde Pedersen

2 Indhold 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur og metodebeskrivelse Pensionssektoren i Danmark Garanti- og markedsrenteprodukter Forsikringsselskabers afskaffelse af garantier Grundlagsrenten Diskonteringsrenten Kontributionsprincippet Balancen i et pensionsselskab Aktivsiden: Passivsiden: Solvenskrav i et livs- og pensionsforsikringsselskab Solvens I Trafiklys - Indberetning af risici og kapitalforhold Individuel solvens (ISB) Solvens II Søjle 1: Kvantitative krav Søjle 2: Kvalitative krav Søjle 3: Rapportering Solvens II - SCR SCR - standardmodel Markedsrisiko SCR beregninger Sammenfatning Trafiklysberegninger Sammenligning af SCR beregning og trafiklysberegning Frihedsgrader under Solvens II Diskonteringsrenten Diskonteringsrenten påvirkning på kapitalkravet Sammenfatning Match af aktiver og passiver Afdækning af forsikringsselskabets forpligtelser Risikomål Match mellem renterisikoen aktiver og passiver Side 1 af 91

3 12.4 Regnskabsmæssig og økonomisk risiko Afdækningsmuligheder Afdækning med finansielle instrumenter Afdækning af al renterisiko Sammenfatning Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Side 2 af 91

4 1. Indledning I de senere år har der været øget fokus på garantierne i livs- og pensionsforsikringsbranchen. Det danske pensionssystem forvalter i dag ca mia. kr., hvilket svare til ca. det dobbelte af det årlige danske bruttonationalprodukt. Flere og flere personer indbetaler til en pensionsordning. I 1984 blev i gennemsnit omkring 4 % af lønnen indbetalt til en pensionsordning, hvor den i 2010 var øget til næsten 11 % 1. På grund af den store værdi er det vigtigt med et velfungerende pensionssystem. De nuværende Solvens I regler er fra 1973 og der er ikke på sammenhæng mellem risici og kapitalkrav. Europaparlamentet godkendte i 2009 et Solvens II rammedirektiv 2. Dette skulle sikre, at der var tilstrækkelig solvens i alle forsikringsselskaber og at alle Europæiske forsikringsselskaber havde samme vilkår. Formålet med dette var at sikre, at der var nok penge til kunderne i forsikringsselskaberne. Dette blev i direktivet beskrevet som Solvenskapitalkravet og svarer til den økonomiske kapital, et (gen)forsikringsselskab har brug for at have med henblik på at begrænse ruinsandsynligheden til 0,5 %, dvs. at der for et selskab vil opstå ruin (konkurs) hvert 200. år. 3 Denne formulering er efterfølgende blevet kvantificeret for, hvordan et solvenskrav bliver mere konkret. Med de kommende Solvens II regler skal der være en sammenhæng mellem risici og kapitalkrav. Dette betød og betyder for forsikringsselskaber med produkter med garanti, at der ville ske en voldsom forøgelse af kapitalkravet, specielt for selskaber som er baseret på livsvarige ydelser med høje garanterede renter. Dette var tilfældet for f.eks. Sampension. Solvens II er dog løbende blevet udskudt og forventes nu vedtaget i Dog vil Finanstilsynet indføre regler, som vil medføre, at Danmark vil nærme sig Solvens II reglerne, og hvorved reglerne bliver præimplementeret og derfor får betydning for forsikringsselskaberne i Danmark tidligere. De senere år har renten været historisk lav. Dette har været med til, at mindske kapitalbufferne i forsikringsselskaberne, da hensættelserne til garanterede pensionsordninger ændrer sig ved et rentefald. Dette fik Erhvervs- og vækstministeriet til sammen med Forsikring & Pension, at lave en aftale i juni Der blev indført en ændring i diskonteringsrenten, som anvendes til beregning af pensionsforpligtelserne i forsikringsselskaberne. Et af formålene med denne diskonteringsrente 1 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, del 1 2 Afskaffelse af garantier i pensionsselskaber, Kristian Sparre Andersen, Finans/Invest 3/11 3 Solvency II, Claus Hvidegaard og Mads Deth Hesselbo, Finans/Invest 7/10 Side 3 af 91

5 var, at afhjælpe konsekvenserne af de unormale renteforhold som følge af den europæiske gældskrise. Denne diskonteringsrente medførte overordnet 4 : Fra 20Y+ anvendes en teknisk variabel i stedet for markedsvariabel. Solvenslettelse (løft i renten), dog fortsat behov for afdækning af trafiklysscenarier Forsikringsselskaberne kan tilrettelægge en længere investeringsstrategi I denne sammenhæng anbefalede Erhvervs- og Vækstministeriet, at forsikringsbranchen skulle arbejde for, at mindske produkter med rentegarantier ved f.eks. omvalg til markedsrenteprodukter. Den lave rente har medført, at selv policer med lave garanterede renter skal afdækkes, hvor det tidligere har været garantier med høj rente som har medført afdækning. Alt dette har medført en diskussion om rentegarantien på pensionsprodukter, og denne afhandling har til hensigt at redegøre for om Solvens II samt det lave renteniveau medfører, at et pensionsforsikringsselskab kapitalkrav bliver forringet. 2. Problemformulering Med indførelsen af Solvens II kommer der nye regler for opgørelsen af kapitalkravet for et forsikringsselskab. Mange forsikringsselskaber har ved indgåelsen af pensionsordninger afgivet garantier overfor deres kunder, hvor de har lovet høje rentegarantier i år hvor renten var på et betydeligt højere niveau, og har efterfølgende konstateret et kraftigt fald i renten til det meget lave niveau der ses i dag. Erhvervs- og Vækstministeriet har anbefalet selskaber at arbejde hen imod at få kunderne væk fra garantiprodukter og i stedet tilbyde kunderne markedsrenteprodukter. Anbefalingen kom i forbindelse med det lave renteniveau samt kommende Solvens II regler. Vi vil undersøge de udfordringer et forsikringsselskab står overfor med det lave renteniveau og de kommende Solvens II reglerne. Hvilke konsekvenser har de nye Solvens II regler for kapitalkravet i liv- og pensionsforsikringsselskaberne med fokus på garantierne og det lave renteniveau? Det vil vi besvare ved at undersøge følgende: Foretage en komparativ analyse af kapitalkravet i et selskab med rentegarantier efter Solvens II reglerne og trafiklysscenariet på aktivsiden og passivsiden med særlig fokus på renterisiko og aktierisiko Hvad er sammenhængen mellem kapitalkravet og rentegarantierne? Hvilken betydning har diskonteringsrenten for kapitalkravet i et selskab med rentegarantier 4 Strategi, SEB 13. juni 2012 Side 4 af 91

6 Hvordan kan mismatch mellem renterisikoen på aktivsiden og passivsiden afdækkes? 3. Afgrænsning Vi vil fokusere på pensions- og livsforsikringsselskabers (forsikringsselskaber) risici og vil ikke beskæftige os med de offentlige ordninger som ATP og folkepensionen. Vi vil ikke skelne mellem de kommercielle og ikke kommercielle selskaber. Vi vil udelukkende se på pensionssektoren i Danmark og ikke de konsekvenser som Solvens II generelt kan have for EU. Afhandlingen vil give et overordnet indblik i Solvens II, og fokusere på de konsekvenser og udfordringer som kapitalkravene giver. Markedsrisiciene er brede inden for forsikringsselskaber, og vi vil derfor kun undersøge de problemstillinger, som der er i relation til garantierne. Vi vil fokusere på markedsrisiko. I markedsrisiko modulet er vores fokus på renterisiko og aktierisiko og vil ikke gå nærmere i dybden med spænd-, ejendom-, valuta-, illikviditet- og koncentrationsrisiko. Vi vil ikke undersøge en aftales forsikrings-, administrations- og omkostningsmæssige elementer. Vi vil ikke komme ind på aktuarmæssige beregninger, der vedrører dødelighed og invaliditet. Vi vil fokusere på opsparingsdelen af aftalen med kunden og vil ikke komme ind på kundes mulighed for option på ophævelse/genkøb af aftalen, da dette vil gøre passiverne meget komplekse. Vi vil derudover se bort fra PAL, skat samt inflation. Vi vil ikke skelne mellem om det er en ydelsesgaranti eller en rentegaranti som forsikringsselskaberne har givet til kunderne, blot kalde det rentegaranti. I vores SCR og trafiklys beregninger anvender vi en forenklet balance. På aktivsiden er der kun investeret i obligationer og aktier. På passivsiden hvor hensættelserne beregnes bliver der foretaget en indbetaling på tidspunkt 0. Der er dermed taget afgrænsninger i regneeksemplerne, som ikke svarer til virkeligheden. I vores beregninger af hensættelserne har vi for at forenkle opgaven valgt at benytte en flad rentekurve i stedet for Finanstilsynets diskonteringskurve, og har anvendt forenklede diskonteringsrenter. Vi har i fastsættelsen af prisen på obligationerne valgt at benytte en effektiv rente på 3 %. Vi vil sammenligne det nye kapitalkrav som vi vil beregne ud fra de kommende Solvens II regler med kapitalkravet fra trafiklysberegningen. Beregningerne vil vise hvad der sker på kort sigt. 4. Struktur og metodebeskrivelse SCR beregningerne efter standardmodellen for Solvens II tager udgangspunkt i EIOPA s gældende tekniske specifikationer for opgørelse af Solvens II-kapitalkrav, der er nogle ændringer i dette i forhold til de nyeste beregninger for QIS5 fra Side 5 af 91

7 For at besvare problemformuleringen vil opbygningen af den danske pensionssektor blive belyst. Vi vil herunder se nærmere på de produkter forsikringsselskaberne tilbyder deres kunder samt på udviklingen i forsikringsselskabernes afskaffelse af deres garantier til deres kunder. Vi vil se nærmere på forsikringsselskabernes balanceopbygning. Efter gennemgangen af pensionssektorens opbygning vil vi se nærmere på de reguleringer som pensionsionssektoren er underlagt. Vi vil se på de nuværende reguleringer samt de kommende Solvens II krav. Implementeringen af Solvens II i 2016 vil udfordre forsikringsselskaberne på deres kapital. I denne sammenhæng vil vi se nærmere på SCR-modellen og dens opbygning. Vi vil beregne kapitalkravet for renterisiko og aktierisiko i markedsrisikomodulet. For at kunne analysere på disse resultater, vil vi foretage beregninger for trafiklysscenarierne. Vi vil undersøge de udfordringer som renterisikoen og det lave renteniveau giver selskaberne ved at beregne rentens påvirkning af kapitalkravet. Endelig vil renterisikoen blive belyst, hvor vi vil se på hvordan forsikringsselskaberne kan afdække denne med finansielle instrumenter. 5. Pensionssektoren i Danmark Det danske pensionssystem skal grundlæggende bidrage til en pensionists forsørgelse når arbejdsevnen ikke længere er tilstede. Systemet er sammensat af en række forskellige ordninger, som kan sammensættes som i tabel 1. Tabel 1: Opdelingen af det danske pensionssystem Målsætning Metode Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Offentligt administreret med krav om medlemskab Undgå fattigdom som pensionist Ens ydelse til alle, indkomstafhængig ydelse eller garanteret minimumspension Privat administreret med krav om medlemskab Dækningsgrad og opsparing Obligatorisk opsparingsordning i relation til beskæftigelse Privat administreret med frivillige indbetalinger Fleksibilitet og opsparing Individuel pensionsopsparing eller anden opsparing til pensionisttilværelsen Finansiering Skattefinansieret Opsparingsbaseret Opsparingsbaseret Kilde: Inspireret af James (1996), Verdensbanken 5 Søjle 1 er de offentlige ordninger i pensionssystemet ex. Folkepensionen og ATP. Disse skal sikre, at alle har et forsørgelsesgrundlag, når de går på pension. I dag er alle sikret en folkepension. Søjle 2 og 3 er de opsparingsbaserede pensionsordninger, som administreres af livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Søjle 2 er overenskomstbaseret og firmaordninger. Det er opsparingsbaseret i relation til beskæftigelse og det er derfor kundens arbejdsgiver, der indbetaler præmier over en lang årrække, som modsvares af udbetalinger, når kunden går på 5 Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Økonomi- og erhvervsministeriet Side 6 af 91

8 pension. Søjle 3 er individuelle ordninger hvor kunden selv indbetaler præmier til fremtidige udbetalinger. Forsikringsprodukterne indeholder typisk alder-, invalide- og dødsfaldsdækning. Derudover er pensionerne typisk opsparings- og bidragsdefinerede. 5.1 Garanti- og markedsrenteprodukter Pensionsprodukter kan typisk opdeles i to hovedkategorier. Der er garantiprodukter og markedsrenteprodukter. Garantiprodukter er hvor kunden køber en garanti for, at sikre sig en bestemt ydelse ved pensionering af forsikringsselskabet. Markedsrenteprodukter er hvor kunden ikke er garanteret nogen ydelse af forsikringsselskabet. Garantiprodukt: Opsparing med garanti er det oprindelige/traditionelle produkt der forrentes med en kontorente, som fastsættes af det enkelte pensionsselskab. I gode år sætter livsforsikringsselskabet ind på en fælles opsparing, og i dårlige år tager forsikringsselskabet penge fra den fælles opsparing. Dette sker for, at sikre en stabil rente til kunden. Forsikringsselskabets afkast får dermed ikke nogen umiddelbar betydning for kundens pension de enkelte år. Ved etablering af forsikringen er der aftalt en præmieindbetaling fra kunden, og sammenhængen mellem de indbetalte præmier og de pensionsydelser som kunden vil modtage er baseret på en række antagelser om invaliditetsrisiko, dødelighed, rente og omkostningsforhold. Traditionelle produkter indeholder en garanti baseret på en grundlagsrente, der skal sikre den fremtidige værdi af forsikringsudbetalingen. Denne garanti skal i sidste ende dækkes af egenkapitalen, hvis der ikke er andet tilbage, hvilket umiddelbart giver kunden en høj sikkerhed for den fremtidige ydelse 6. Kunden har også en levetidssikring i deres opsparing. Dvs. at de får en bestemt ydelse uanset hvor længe de lever. Markedsrenteprodukt: Opsparing i et markedsrenteprodukt skal ses som en investering, der forrentes med nettoafkast af de valgte investeringer. Her får kunden sin del af afkastet og der kan være betydelige udsving i hele opsparingsperioden. I gode perioder vokser opsparingen og i dårlige perioder taber forsikringsselskabet penge på investeringerne og kundens opsparing vil dermed blive mindre. Markedsrenteprodukternes investeringsmuligheder kan være sammensat, så kunden har hel eller delvis indflydelse på investeringerne. Nogle forsikringsselskaber tager udgangspunkt i kundens alder. Her sammensætter forsikringsselskabet en investeringsportefølje, som ændrer sig med kundens alder. Ved lav alder er der højere risiko og ved høj alder er der lav risiko. Denne sammensætning tager udgangspunkt i, at kunden kan indhente eventuelle tab før pensionering, 6 Markedsudviklingen i 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet (2011) Side 7 af 91

9 hvorimod den ældre kunde vil have svært ved, at indhente eventuelle tab før pensionering og der investeres derfor mere konservativt. Der er ikke den samme sikring for den fremtidige ydelse som ved garantiproduktet. Der er ikke en levetidssikring i deres opsparing, dvs. at kunden ikke er garanteret en bestemt ydelse i de år de lever. Forsikringsselskabet har interesse i, at kunden skal vælge markedsrenteproduktet skyldes, at kunden bærer risikoen ved dette produkt. Kunden er ud fra et forbrugersynspunkt ikke lige så beskyttet ved et markedsrenteprodukt som et garantiprodukt. Dette kan måske få nogle forsikringsselskaber til at investere mere risikoorienteret, da de ikke længere bærer risikoen. Ved garantiproduktet bærer forsikringsselskabet risikoen, da kunden her er garanteret en rente gennem opsparingsperioden. Derimod kan kunden ved markedsrenteproduktet have mulighed for, at opnå et større afkast end de er garanteret med en rentegaranti. Når forsikringsselskabet har garanteret en rente, vil deres investeringsstrategi blive mere forsigtig, hvormed kunden kan risikere at få et lavere afkast end på markedsrenteproduktet, da der her kan blive investeret mere risikofyldt 7. Derudover er forsikringsselskabet ikke bundet af, levetidssikringen, så forsikringsselskabet har mulighed for at nedsætte ydelsen hvis de har år med dårlige afkast. Kunden er dermed ikke sikret en bestemt årlig ydelse i alle sine pensionsår. Figur 1: Livsforsikringshensættelser fordelt på garantier 48% 42% 36% 33% 30% 42% 49% 48% 42% 51% 10% 7% 16% 19% 28% Garantier større end 4 % Garantier større end 0 % til og med 4 % Ingen garantier eller 0-garantier Kilde: Egen tilvirkning, Markedsudvikling 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet (2011) På figur 1 ses det, at forsikringsselskabet ved omvalg og andre initiativer har nedbragt deres forpligtelser for højrentegarantier med ca. 37 %, hvormed produkter uden garantier eller 0 % garantier er steget med 180 %. De garanterede produkter med garanti større end 4 % udgør dog stadig 30 % af hensættelserne i Produkter uden garantier eller 0 % garantier udgør 28 % af 7 Markedsudviklingen i 2011 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, Finanstilsynet (2011) Side 8 af 91

10 hensættelserne i Dette viser, at de garanterede produkter eksklusiv 0-garantier udgør næsten ¾ del af hensættelserne. Analysen fra markedsudviklingen er fra 2011, og der har efterfølgende været en udvikling, hvor flere forsikringsselskaber har opgivet deres garantier til deres kunder. 5.2 Forsikringsselskabers afskaffelse af garantier Med de lange aftaler indenfor pensionsbranchen, kan det være vanskeligt for forsikringsselskabet at opsige aftaler med kunderne, om afskaffelse af deres garantier uden kundens samtykke. Flere forsikringsselskaber har i en årrække sikret sig, at alle nye kunder fik et markedsrenteprodukt og ikke et garantiprodukt. Og i de senere år har flere selskaber derudover forsøgt ad frivillighedens vej, at få deres kunder, som har et garantiprodukt, til at vælge om til et markedsrenteprodukt. Det kan for kunder med en garanti være en svær beslutning at foretage dette omvalg, da de ikke altid har den nødvendige viden til at tage dette valg. For arbejdsmarkedspensionsselskaber har det betydet, at de har kunnet udarbejde eller ændre deres aftale med deres aftalepartere ikke er den enkelte kunde, men organisationer og arbejdsgivere. Med andre ord: overenskomstparterne. Sampension og Industriens Pension har anvendt denne mulighed i forhold med sine aftalepartnere. Sampension har med tilbagevirkende kraft erstattet deres rentegarantier med en hensigtserklæring 8. Sampension havde en ekstraordinær høj andel af kunder med høje rentegarantier plus en relativ høj andel af kunder, som har livrenter. De skærpede krav i de nye Solvens II regler betød derfor, at Sampension ville få svært ved at leve op til disse krav, pga. deres andel af garantier med høje rentegarantier. Hensigtserklæringen betyder, at Sampensions krav til egenkapitalen formindskes, da selskabet kan nedsætte ydelserne, hvis dette er absolut nødvendigt. Industriens Pension har den 1. december 2011 besluttet at erstatte deres rentegarantiprodukter med markedsrenteprodukter for alle deres kunder med undtagelse af pensionister inden den 1. juni De har ved denne beslutning givet deres kunder deres del, af den fælles opsparing, som er blevet overført til deres pensionsordning 9. Forsikringsselskabet har en kerne af kunder, som ønsker at bevare deres rentegarantier. De enkelte forsikringsselskaber kan derudover have forskellige holdninger til, hvorledes de varetager kundens interesser bedst. Lærernes Pension har valgt at bevare deres rentegarantiprodukt, da deres medlemmer ikke ønsker de udsving som et markedsrenteprodukt kan medføre. De kan dog sætte grundlagsrenten på 0 %. Herved sikrer de, at deres kunder ikke oplever negative udsving på 8 Afskaffelse af garantier i pensionsselskaber, Kristian Sparre Andersen, Finans/Invest (3/11) 9 Side 9 af 91

11 deres depoter 10. ATP har i 2008 indført en model, hvor de giver garantier for den fremtidige pension og baserer disse garantier på markedsrenten ved pensionsbidragenes indbetaling 11. I dette pensionsprodukt kombinerer ATP et garanti- og markedsrenteprodukt. Skandia har flere typer produkter som deres kunder kan vælge imellem. Skandia Safe minder om ATP produktet, hvor kunden er sikret et minimumsbeløb, som svarer til kundens indbetalinger, som dermed ikke kan mistes. Ved gode afkast år vil kunden få sin del af det årlige afkast 12. Dermed er kunden sikret, mod et negativt afkast på sit depot og har samtidig mulighed for et merafkast på sin pension. Danica har et markedsrenteprodukt Danica Balance. Her kan kunden mod betaling tilknytte en garanti, hvorved kunden 10 år før udbetalingsperioden vil kende sin pensionsopsparing, som minimum vil komme til udbetaling ved garantiperiodens start. Dette giver kunden en sikkerhed for i udbetalingsperioden ikke at få negative afkast 13. PFA Plus 14 og Nordea Vækstpension 15 er produkter, som minder om Danica Balance, hvor det er muligt at tilkøbe en garanti således, at kunden ikke oplever negative afkast eller negative afkast i deres udbetalingsperiode. For Danica og Nordea Liv og Pension gælder det også, at de stadig har garantiprodukter. Danica anbefaler dog ikke deres produkt til deres nye kunder, da kontorenten jf. aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension er på 1,8 % før PAL 16. Dermed forventer Danica, at kunden kan få et bedre afkast på sigt end de 1,8 %. Hermed lever de også op til anbefalingen fra Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension om, at bevæge sig væk fra garantiprodukterne. I efteråret 2012 tog Danica initiativ til at tilbyde deres kunder som havde et garantiproduktet Danica Traditionel at foretage omvalg til markedsrenteproduktet Danica Balance. I dette tilbud er kunderne blevet tilbudt en kompensation ved at give afkald på deres rentegaranti. Dette er ud fra tanken, at kunder som har et garantiprodukt har en andel af den fælles opsparing, som forsikringsselskabet har opsparet. Ved at vælge om til et markedsrenteprodukt får forsikringsselskabet frigivet kapital som tidligere har været hensat og som vil medføre, at forsikringsselskabets kapitalkrav vil blive mindsket. Derfor tilbyder forsikringsselskabet deres kunder en bonus ved dette omvalg. Det ses derfor at det meget forskelligt hvordan forsikringsselskaberne gør Ny model garanterer højere ATP-pensions til alle, ATP (2008) Pensionsafkastskat Side 10 af 91

12 5.3 Grundlagsrenten Grundlagsrenten er den rente som forsikringsselskabet garanterer kunden i et rentegarantiprodukt. På det tidspunkt, hvor det er aftalt, at kunden skal pensioneres kan kunden som minimum forvente, at få den garanterede ydelse udbetalt. Finanstilsynet fastsætter en maksimal grundlagsrente som forsikringsselskabet må garantere kunderne. Denne rente er gennem årene blevet ændret af Finanstilsynet fra et niveau på 4,5 % til i dag at være på 0,5 %. Dette skyldes, at renteniveauet generelt er blevet lavere. Vi vil i opgaven definere grundlagsrenter som er højere eller lig med 3 % som høje grundlagsrenter (høje garantier), og grundlagsrenter som er lavere end 3 % som lave grundlagsrenter (lave garantier). Grundlagsrenten kan være givet som en ydelsesgaranti eller en rentegaranti. Det er meget væsentligt om den er givet som det ene eller andet, da det har stor betydning for forsikringsselskabet hvad det egentlig er de lover forsikringstagerne 17. En ydelsesgaranti bliver beregnet som et gennemsnit af grundlagsrenten over hele opsparingsperioden. Dermed skal forsikringsselskabet ikke hvert år give den garanterede rente til kunderne, og vil dermed bedre kunne klare år med dårlige afkast. En rentegaranti er en garanti for en årlig fast minimumsforrentning som er den garanterede rente frem til pensionstidspunktet Grundlagsrentens udvikling Der er forskellige regler for grundslagsrentens størrelse som afhænger af, hvornår pensionsordningen er oprettet. Denne rente er blevet ændret gennem årene, da renteniveauet generelt er blevet lavere. Fra 1982 og frem til midten af 1994 var grundlagsrenten 4,5 %, hvorefter den blev nedsat til 2,5 %. I 1999 sænkede Finanstilsynet grundlagsrenten yderligere til 1,5 % og i 2011 blev den nedsat til 0,5 % 18. Alle nævnte renter er efter fradrag, da der før fradrag er et omk.- og sikkerhedstillæg på 0,5 %. Det vil sige at grundlagsrenten i 1982 var 5,0 % før fradrag. Disse renter er maksimale renter og forsikringsselskabet kan derfor vælge at give lavere grundlagsrenter eller ingen garantier. Det enkelte selskab skal selv overveje, og beslutte om det er betryggende at give max garanti 19. For nye forsikringsaftaler har flere forsikringsselskaber udviklet nye produkter som markedsrenteprodukter eller nulrentegarantier. På nedenstående graf over den 10 årige statsobligationsrente kan man se renten er faldet løbende siden Da den garanterede rente var på 4,5 % er det tydeligt at se på nedenstående graf, at renten dengang var meget højere og, at den garanterede rente derfor var forsigtigt fastsat. Det er dog også tydeligt at se, at renten efter 1984 hurtigt havde en udvikling, hvor renten havde startet sin nedadgående udvikling, og forsikringsselskabet burde eventuelt tidligere have ændret deres aftaler således, at Bekendtgørelse om grundlagsrente for livforsikringsvirksomhed 2 stk Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Side 11 af 91

13 der ikke var garanteret en så høj rente. Forsikringsselskaberne skulle have reageret. Problemet kan have skyldtes at være konkurrencen mellem forsikringsselskaberne. Pensionerne for arbejdsmarkedet har på dette tidspunkt været under udvikling, og de enkelte forsikringsselskaber ville selvfølgelig have mulighed for at konkurrere om disse ordninger. Her ville en pension med lavere eller ingen garanti ikke have fungeret, når mange andre gav en garanti på en høj grundlagsrente. Med det lave renteniveau, der er i dag, kan man se, at grundlagsrenten er tæt på obligationsrenten og derfor er spændet ikke længere stort. I flere år har det været garantier på 4,5 %, som har været under pres, men de senere års stadig lavere og lavere renteniveau påvirker også nu ordninger med lave garantier. Renten har taget et dyk i 1. halvår 2012 til et historisk lavt niveau. Det lave renteniveau medfører, at forsikringsselskabet afdækker sine forpligtelser og dette vil vi se nærmere på senere i opgaven i afsnit 12. Figur 2: Renteudvikling for 10-årig dansk statsobligation Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt kvartal/del Diskonteringsrenten Diskonteringsrenten er en løbetidsafhængig diskonteringskurve. Forsikringsselskabet anvender diskonteringsrenten til at beregne den ydelse, de har garanteret kunden. Den bruges til at tilbagediskontere forsikringsselskabets fremtidige forpligtelser og dermed værdiansætte forsikringsselskabets forpligtelser. En faldende markedsrente vil medføre en faldende Side 12 af 91

14 diskonteringsrente. Markedsværdien af de fremtidige forpligtelser vil stige ved en faldende diskonteringsrente 20 jf. figur 3. Diskonteringsrenten offentligøres dagligt af Finanstilsynet. Figur 3: Sammenhæng mellem værdien af forsikringsselskabets forpligtelser og markedsrenten Kilde: Nationalbanken kvartalsoversigt kvartal/del 1 På figur 3 ses det, at når markedsrenten er lavere end den garanterede grundlagsrente, vil værdien af forpligtelserne stige og markedsværdien af forpligtelserne vil dermed blive højere. Når markedsrenten er højere end grundlagsrenten er værdien af forpligtelserne og dermed markedsværdien på et stabilt niveau. 5.5 Kontributionsprincippet Kontributionsprincippet bliver anvendt inden for forsikring. Princippet foreskriver at overskud og underskud skal fordeles blandt de berettigede parter efter, hvordan de har bidraget til det. Der er krav om, at fordelingen i kontributionsprincippet skal være betryggende og rimelige over for den enkelte kunde og andre berettigede efter forsikringsaftalerne 21. Kontributionsprincippet bruges, når der skal fordeles mellem kunden og forsikringsselskabet, og også når der skal fordeles mellem de enkelte kunder. Det der skal fordeles er det realiserede resultat. Det realiserede resultat er forsikringsselskabets forsikringstekniske resultat for den del af bestanden, som er omfattet af kontributionsprincippet. Dvs. en fordeling af afkastet på investeringsaktiverne fratrukket ændringen i markedsværdireguleringen og de tilskrevne grundlagsrenter. Kontributionsprincippet er ikke overholdt, hvis en kunde får mere end kunden selv har bidraget med. Dette gælder for kontrakter, som er baseret på garanterede ydelser med ret til bonus 22. På figur 4 ses det hvordan fordelingen af afkastet af investeringsaktiver er. 20 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, del 1, 21 Lov om finansiel virksomhed Side 13 af 91

15 Figur 4: Fordeling af afkast af investeringsaktiver 23 Tilskrives kundes for pensionsgarantier Midler til fordeling til egenkapital og bonus Beregningsmæssig kontribution Bonus Egenkapital Fordelingsmæssig kontribution Tilskrevet bonus Kollektivt bonuspotentiale Særlig bonushensættelser Kilde: Egen tilvirkning fra Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Det beregningsmæssige kontributionsprincip er fordeling af realiseret resultat mellem bonusmidler og egenkapital som er kunden og ejerne. Det er egenkapitalen og bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser. Kunden tildeles en andel af det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til hvordan de har bidraget til resultatet. Det fordelingsmæssige kontributionsprincip er fordelingen af realiseret resultat mellem kunden indbyrdes. Dette kan anvendes til tilskrevet bonus, kollektivt bonuspotentiale eller særlige hensættelser. 6. Balancen i et pensionsselskab Balancen består af aktiver og passiver. Aktivsiden består af investeringsaktiverne og passivsiden består af forpligtelserne. Aktiver og passiver skal være lig hinanden, således at forsikringsselskabet hele tiden har investeringsaktiver nok til at leve op til deres forpligtelser. Fra 2003 skulle forsikringsselskaberne opgøre deres aktiver og passiver til markedsværdi ved aflæggelse af regnskabet. Formålet med det markedsværdibaserede regnskab var, at bevæge sig væk fra det aktuariske værdiansættelsesprincip 24, som ikke tog hensyn til markedsrenten, men var af mere teknisk art. Dette havde fungeret (problemfrit) så længe grundlagsrenten var lavere end markedsrenten, og dermed var forpligtelserne overvurderet. Ved det markedsværdibaserede regnskab opstillede 23 Større valgfrihed i pensionsopsparingen, Økonomi- og erhvervsministeriet 24 Aftale om ny rentekurve på pensionsområdet snyd på vægten, Anders Grosen, Finansinvest (5/2012) Side 14 af 91

16 Finanstilsynet nogle fælles principper og renten blev estimeret ud fra Euro-swaprenter. Hermed blev forpligtelserne beregnet ud fra en markedsrente. I dag kan det diskuteres, om passiverne opgøres til markedsværdi, fordi ændringen af diskonteringskurven fra juni 2012, hvor den lange rente vil bevæge sig mod 4,2 % gør, at de lange renter får et knæk opad, som ikke er markedsbaseret. Ved anvendelse af den nye diskonteringskurve vil forsikringsselskabets forpligtelser blive reduceret i forhold til den tidligere diskonteringskurve. På figur 5 ses en forenklet balance for forsikringsselskaber. Figur 5: Balancen i et forsikringsselskab Aktiver: Investeringsaktiver - Obligationer - Aktier - Ejendomme Egenkapital Passiver: Kollektivt bonuspotentiale Bonuspotentiale på fremtidige præmier og fripoliceydelser Hensættelser til dækning af de garanterede ydelser Kilde: Egen tilvirkning ud fra regnskab 6.1 Aktivsiden: Et forsikringsselskab investerer i aktiver vis samlede værdi skal svare til forsikringsselskabets forpligtelser overfor kunden 25. Aktivsiden består af obligationer, aktier og ejendomme. Aktiverne er underlagt investeringsregler for, hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i forskellige aktivklasser 26. Der er forskel på afkast og risiko i de forskellige aktivklasser. Obligationer giver historisk generelt et lavere afkast end aktier, men så er risikoen også lavere hvorimod, at aktier kan give et større afkast, men risikoen er dermed også større. En af de væsentligste aktiver er danske obligationer, som primært består af stats- og realkreditobligationer. I 2011 udgjorde obligationer ca. 2/3 af investeringsaktiverne 27. Derudover er aktiverne kapital- og investeringsforeningsandele. Dette skyldes de garanterede produkter, hvor forsikringsselskaberne skal sikre et match mellem aktiver og passiver. 25 Lov om finansiel virksomhed Regler for placeringsregler for hvad der må indgå i registrerede aktiver - Lov om finansiel virksomhed Investeringsaktivernes fordeling og afkast for pensionsbranchen, Forsikring & Pension Side 15 af 91

17 Aktiverne er behæftet med markeds- og kreditrisici. Investeringerne, som skal dække forpligtelserne overfor kunden (passivsiden) er underlagt investeringsregler, hvor der er grænser for, hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i de forskellige aktivkategorier. Disse placeringsregler er beskrevet i Lov om finansiel virksomhed 28. Det kræves i den forbindelse, at forsikringsselskabet sikrer sig, at der investeres på en hensigtsmæssig og tjenlig måde, så der er betryggende sikkerhed for at forsikringsselskabet til enhver tid kan opfylde deres forpligtelser overfor kunden 29. Forsikringsselskabet skal diversificere deres portefølje således, at der ikke kan opstå en afhængighed overfor enkelte aktiver eller aktivkategorier og dermed kunne sikre at et eventuelt tab begrænses således at forsikringsselskabet kan leve op til sine forpligtelser. Hvis forsikringsselskabet kun investerer i et bestemt type aktiv eller aktivklasse, ville et tab kunne blive forholdsvist større end hvis investeringen var spredt i forskellige typer aktiver og aktivklasser. Derudover har forsikringsselskabet garanteret en ydelse til kunden, som giver yderligere begrænsninger til deres investeringsstrategi. De investerede aktiver skal genere et afkast af de indbetalte præmier til, at kunden kan få udbetalt den garanterede ydelse ved pensionering. 6.2 Passivsiden: Passivsiden består af egenkapital, livsforsikringshensættelser, kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser. Egenkapital Det er den kapital som forsikringsselskabet har. Egenkapitalen kan defineres, som forskellen mellem aktiverne og forpligtelserne til kunderne, og kan ses i modsætning til fremmedkapital. Hvis der er overskud eller underskud i det realiserede resultat fordeles dette efter det beregningsmæssige kontributionsprincip. Afkastet fordeles mellem kunden og egenkapitalen i forhold til, hvem der har bidraget til det. Dermed vil kunden og egenkapitalen få lige store dele af afkastet. De bonusmidler som kunden har fået tildelt, kan ikke tilbageføres til egenkapitalen, og egenkapitalen kan ikke skylde kunden penge. Egenkapitalen kan have en skyggekonto, som kan anvendes, hvis der ikke har været et tilstrækkeligt overskud til at kunne få risikobidrag. Dette medfører, at egenkapitalen de efterfølgende år kan tage en større andel af et realiseret overskud for at dække dette tab. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne er de hensættelser som forsikringsselskabet sætter til side, for at kunne udbetale de forsikringsydelser, som forsikringsselskabet har garanteret kunderne ved 28 Lov om finansiel virksomhed Lov om finansiel virksomhed 158 Side 16 af 91

18 pensionering, invaliditet eller død. Livsforsikringshensættelserne er delt ud på hver enkelt kunde, så forsikringsselskabet nøje ved hvilke forpligtelser de har til hver kunde. Livsforsikringshensættelserne er opdelt i følgende hensættelsestyper: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale fripoliceydelser Når kunden skal have en pensionsordning, aftales det med forsikringsselskabet hvor meget kunden skal betale i præmie. De udbetalinger som kunden ønsker at modtage ved pensionering, invaliditet eller død beregnes ud fra de indbetalte præmier og de pensions- og forsikringsydelser som forsikringsselskabet garanterer kunden. I beregningen er der en række antagelser om invaliditetsrisiko, dødelighed, rente og omkostningsforhold. Det er grundlagsrenten, som man anvender til disse beregninger. Garantierne er baseret på fremtidige udbetalinger og antagelserne er derfor baseret ud fra forsigtige forudsætninger. Vi vil ikke komme yderligere ind på beregningerne om invaliditetsrisiko, dødelighed og omkostningsforhold. Garanterede ydelser Når kunden tegner en pensionsordning i et forsikringsselskab indbetaler kunden løbende præmier indtil pensionering. Livsforsikringsselskabet kan dermed garantere kunden en bestemt ydelse ved pensionering, dette er den garanterede ydelse. Den garanterede ydelse skal sikre kunden så stor sikkerhed og stabilitet som muligt. Når den garanterede ydelse skal beregnes indgår bl.a. grundlagsrenten. For at gøre forståelsen af livsforsikringshensættelserne lettere, vil vi foretage følgende beregninger af livsforsikringshensættelserne. Dermed vil vi vise sammenhængen mellem livsforsikringshensættelserne Til de beregningerne vil vi bruge følgende forudsætninger: Pensionsordningen oprettes i år 0 og udbetales i år 20 Der indbetales 500 i præmie år 0 og år 10 Den garanterede rente er 1,5 % og 4,5 % Finanstilsynets diskonteringsrente antages at være 2,5 % Der er ingen administrationsomkostninger Side 17 af 91

19 Beregning af hensættelser til de garanterede ydelser GY, beregnes på følgende måde efter regnskabsbekendtgørelsen 66, stk : GY G M frem M Y x K Adm Px A x x x xkunder Hvor G Yx er de garanterede ydelser for kunde x. M K x er nutidsværdi af en krones ydelse for kunde x, hvor nutidsværdien er beregnet på markedsvilkår. frem Adm x er markedsværdien af den forventede fremtidige udgift til administration af kunde x. Px er den aftalte bruttopræmie for kunde x. M Ax er nutidsværdi pr. enhed aftalt præmie for kunde x; beregnet på markedsvilkår. Grundlagsrente 1,5% Garanteret pensionssum, Y G X : ( ) ( ) Garanteret ydelse, GY: ( ( ) ) ( ) Grundlagsrente 4,5% Garanteret pensionssum, Y G x : ( ) ( ) Garanteret ydelse, GY: ( ) ( ) Her ses det at ved en grundlagsrente på 4,5 % er den garanterede ydelse 819 og ved en grundlagsrente på 1,5 % er den garanterede ydelse 374. Dvs. at forsikringsselskabet skal hensætte mere kapital til garanterede ydelser hvis grundlagsrenten er 4,5 %, det kræver dermed mere kapital for forsikringsselskabet at garantere kunden en høj rentegaranti. Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonus kan opstå i år med højere investeringsafkast end forventet i forhold til det forsikringsselskabet har garanteret kunden. 30 Finanstilsynet - Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, BEK nr. 112 Side 18 af 91

20 Bonuspotentiale på fremtidige præmier er forpligtelsen til at yde bonus på aftalte, men endnu ikke forfaldne præmier i forsikringsselskabet. Det er markedsværdien af merafkastet i forhold til de garanterede ydelser, som fremtidige præmier giver anledning til. Dvs. at den beregnes som forskellen mellem markedsværdien af garanterede fripoliceydelser og markedsværdien af garanterede ydelser. Da bonuspotentialet ikke kan være negativt, sættes dette til 0, hvis det er negativt. Beregning af bonuspotentiale på fremtidige præmier beregnes på følgende måde efter regnskabsbekendtgørelsen 66, stk : xkunder M P, G M frem, P BP max P A Y K Adm ; 0 x x x x x hvor P G Y, x er den del af de garanterede ydelser, som er købt for præmie for kunde x. frem P Adm, x er hensættelse til den forventede fremtidige ekstra administration som præmiebærende forsikring (i forhold til præmiefri forsikring). M Px A x er garanterede fripoliceydelser Y P, G x K M x er den garanterede ydelse Til beregningen af bonuspotentiale på fremtidige præmier bruges de samme forudsætninger som ved beregningen af de garanterede ydelser. Grundlagsrente 1,5 %: Markedsværdien, M Px A x : ( ) ( ) Bonuspotentiale på fremtidige præmier: ( ) Grundlagsrente 4,5 %: Markedsværdien, M Px A x : ( ) ( ) Bonuspotentiale på fremtidige præmier: ( ) 31 Finanstilsynet - Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, BEK nr. 112 Side 19 af 91

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv.

Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv. 20. december 2013 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven på pensionsområdet mv. Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) og Forsikring & Pension (F&P)

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien Sampension Att.: direktionen Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup 29. november 2010 Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantien 1. Afgørelse På baggrund af en samlet vurdering, er det Finanstilsynets vurdering,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Årsrapport 2011. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2011. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2011 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 INDHOLD Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2011 i korte træk 3 Nye tiltag i 2011 6 Forventninger til 2012 10 Koncernstruktur

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Forfattere: Pia Bardrum og Morten Hjorth Hansen Vejleder: Peter Skjødt 13-05-2013 Indholdsfortegnelse Executive

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere