1. Godkendelse af dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / status mål /6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen /6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun /7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/ /28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag) /31042 Orientering til KFU april Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 og 5 tages først og samlet da der er gæster under punkterne. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 1 af 19

2 2. 13/ status mål 2014 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at 1. status mål 2014 inden for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning. Beslutningstema: Drøftelse af 1. status mål 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af Assens Kommunes budget blev der ligeledes formuleret og godkendt 11 politiske mål for Inden for Kultur- og Fritidsudvalget blev der formuleret 2 mål: Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere I henhold til tids- og procesplanen for målarbejdet i 2014 udarbejdes 1. status på målene 2014 medio marts. Status er som noget nyt opdelt i to en status på indsatsdelen og en status på effektvurderingen. Det samlede billede af statusbeskrivelserne er følgende: I forhold til indsatsdelen er man på nuværende tidspunkt inden for stort set alle mål godt i gang med de planlagte indsatser, udarbejdelse af strategier og handlingsplaner. På enkelte områder er nogle af indsatserne endnu ikke iværksat dels som følge af at tingene ikke altid går så hurtigt som planlagt og dels som følge af et opstået behov for at prioritere andre indsatser. Vurdering og måling af effekten af indsatserne er ny i forhold til tidligere års målopfølgning. Det er væsentlig at vurdere på, om de iværksatte indsatser fører til den ønskede effekt eller om der er behov for nye tiltag, når retningen mod opfyldelse af Vision 2018 skal holdes. Inden for en række af målene er der i nærværende første status 2014 fokuseret på at få udarbejdet et udgangspunkt baseline for den fremadrettede måling af effekten. Det må konkluderes at der på flere af målene endnu ikke har været muligt at få skabt et sådant udgangspunkt. Det er dog væsentligt at der frem mod næste status i efteråret 2014 stilles skarpt på netop den del af opfølgningen, da effektvurderingen er central, når målene skal anvendes aktivt til løbende læring og udvikling af fremtidige mål. Målbeskrivelse og status for udvalgets mål i 2014 er vedhæftet som bilag. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 2 af 19

3 På udvalgsmøderne i maj og juni drøftes og formuleres mål for status på 2014-målene vil være et naturligt udgangspunkt herfor. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: KFU - Kultur som drivkraft KFU - Flere kultur- og fritidsbrugere Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget tog 1. status på mål, indenfor Kultur- og Fritidsudvalget, til efterretning /6483 Udendørsanlæg ved Arena Assens - ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der bevilges kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlæg ved Arena Assens. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens og Assens Fodbold Club. Der ansøges om et beløb på kr. til udarbejdelse af projektbeskrivelse af udendørsanlægget ved Arena Assens. Sagsfremstilling: Bestyrelserne for henholdsvis Assens Fodbold Club og Arena Assens har gennem en længere periode arbejdet med at gøre det muligt, at flytte fodboldbaneanlægget fra de nuværende arealer på Stadionvej til området ved Arena Assens. Ansøgerne ønsker, at projektet bliver etableret som en udendørs arena med en mangfoldighed af aktivitetsmuligheder, som spejler sig i det nuværende Arena Assens mange og flotte indendørs aktiviteter. Der skal udformes en samlet, professionel projektbeskrivelse af Arena Assens Udearena, som skal benyttes, når de store fonde skal søges om økonomiske midler til projektet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 3 af 19

4 Arena Assens og Fodboldklubben har været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i form af rådgivning. LOA har tilkendegivet, at processen og projektbeskrivelsen vil koste ca kr. at få gennemført og udformet. Der henvises til budgetforliget , hvor aftaleparterne tilkendegiver at være positive over for udbygningsønsker fra bl.a. Arena Assens, såfremt initiativtager kan fremskaffe fornøden ekstern finansiering. Finansiering anses som nødvendig for at komme videre ad den vej. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Assens Kommunes ansøges om kr. til projektet. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke afsat anlægsmidler til projektet, hvorfor sagen må oversendes til Økonomiudvalget med en eventuel anbefaling. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede, at ansøgningen oversendes til arbejdet med budget /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at orientering om Assens Kommunes haltilskud tages til efterretning at igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel godkendes. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 4 af 19

5 Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. Sagsfremstilling: Der i alt 9 haller i Assens Kommune. Heraf er de tre i dag organiseret som erhvervsdrivende fonde, og 6 haller som selvejende institutioner. Alle 9 haller var tilbage i 2007 selvejende institutioner. En af opgaverne efter strukturreformen i 2007 var, at harmonisere de tidligere meget forskellige vilkår og tilskudsmodeller for de selvejende haller. Byrådet valgte derfor i februar 2007, at iværksætte en halundersøgelse, der dels undersøgte hallernes økonomiske forhold, og dels skulle tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. Det var baggrunden for vedtagelsen senere i 2007 af haludviklingsstrategien Fyrtårne, fakler og lys, som gav mål og retning for de senere prioriteringer af kommunale tilskud til halbyggerier og -udvidelser i Assens (nu Arena Assens), Vissenbjerg (nu Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter) og Tommerup (nu Fyrtårn Tommerup). Den økonomiske kortlægning og efterfølgende nye haltilskudsmodel havde til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Undersøgelsen kortlagde hallernes finansieringsforhold, krav/modydelser i forbindelse med driftstilskud, og driftstilskud i relation til omsætningen. Kortlægningen dannede grundlag for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til hallerne, således at de kommunale tilskud til hallerne blev harmoniseret. Modellen for tilskud til de selvejende haller blev godkendt af Byrådet i juni 2009, og haltilskudsmodellens kriterier for tilskud blev følgende: 1. Finansieringstilskud: Alle renter og afdrag betales af Assens Kommune. Det neutraliserede de store forskelle der var mellem hallerne på dette område. 2. Driftstilskud, der indeholder følgende elementer: Grundtilskud i form af et fast beløb pr. aktivitetskvadratmeter hal, samt faste tilskud til svømmehallerne og friluftsbadet Skoletilskud i form af betaling for skolernes brug af hal og svømmehal. Det udregnes som et tilskud pr. time pr. aktivitetskvadratmeter i hallen eller pr. time i svømmehallen Aktivitetstilskud i form af et tilskud til aktivitetstimer i hallerne. Det udregnes som tilskud pr. time faktisk aktivitet pr. aktivitetskvadratmeter for foreninger og selvorganiserede, idet modellen sidestiller godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og selvorganiseret aktivitet Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 5 af 19

6 3. Balancetilskud - i form af et tilskud, der udligner eventuelle forskelle mellem det kommunale tilskud i 2008-niveau og det beregnede tilskud i 2010-niveau. Det betyder, at skulle en hal komme ud for at tabe tilskud ved beregning efter den nye model, så garanteres den et tilskud på et fremskrevet 2008-niveau. Modellen trådte i kraft 1. januar 2010, med en indfasning over fire år med 25 % hvert år. Indfasningen blev gennemført fordi modellen gav beregnede merudgifter for Assens Kommune på ca , som altså skulle indfases i perioden Den nye tildelingsmodel betød ligeledes, at der blev udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan også beskrives. Der vedlægges et notat, der beskriver haltilskudsmodellen og en af aftalerne til udvalgets orientering. I perioden fra blev der ny- og ombygget 3 haller i Assens, Tommerup og Vissenbjerg. De store anlægsprojekter og tilsvarende store kommunale tilskud betød, at Byrådet måtte finde en ny juridisk model for de tre haller, for at kunne give tilskud uden deponering. Samtidig ville de tre hallers aktivitet og omsætning også stige og derfor var det også vigtigt, at den juridiske ramme omkring hallerne kunne sikre en professionalisering af hallernes organisation i retning af en større markedsorientering. Modellen med erhvervsdrivende fonde banede vejen for privat lånefinansiering, sammen med det forhold, at Assens Kommune måtte lave en ny tilskudsmodel for de tre nye eller ombyggede haller. Modellen blev en tilskudsmodel, hvor Assens Kommune binder sig til at betale et driftstilskud over 30 år under forudsætning af at hallerne anvendes til idræts- og kulturaktiviteter i et omfang, der er nærmere præciseret i den enkelte aftale, og som Assens Kommune lovligt kan støtte. Det konkrete tilskudsbeløb til de tre haller er beregnet ved hjælp af de kriterier, der indgår i haltilskudsmodellen ovenfor. Derfor har Assens Kommune i dag to modeller for tilskud til hallerne: Haltilskudsmodellen fra 2009, der gælder for de 6 selvejende haller (Ebberup, Salbrovad, Haarby, Glamsbjerg, Brylle og Aarup) Tilsagn om driftstilskud over 30 år til de erhvervsdrivende fonde (Arena Assens, Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter og Fyrtårn Tommerup) Desuden må det forventes, at både Haarby Hallerne og Glamsbjerg Fritidscenter overgår til erhvervsdrivende fonde i forbindelse med de kommende års haludvidelsesprojekter. Evaluering af haltilskud I lyset af, at haltilskudsmodellen fra 2009 er fuldt indfaset og at flere haller de kommende år forventes at blive omfattet af tilsagn om driftstilskuds -modellen, foreslås det, at der i løbet af 2014 gennemføres en evaluering af haltilskudsmodellen. Målet er at få et overblik over hvilke konsekvenser den hidtidige haltilskudsmodel har haft, både økonomisk og på andre parametre, for på baggrund heraf at foreslå Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 6 af 19

7 eventuelle justeringer i modellen for de 4-6 haller, der fremadrettet er omfattet af modellens tilskudsberegninger. Evalueringen gennemføres ved at afvikle dialogmøder med alle haller, samt ved analyse af udviklingen i kommunale tilskud og aktiviteter i hallerne. Materialet samles i en rapport, som forelægges udvalget i efteråret Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og Lov om Folkeoplysning. Beslutningskompetence: Kultur og Fritidsudvalget. Bilag: Notat om haltilskudsmodel juni 2009 Glamsbjerghallen underskrevet aftale Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om Assens Kommunes haltilskud til efterretning og godkendte igangsættelsen af evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel /6648 Arena Assens - ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arena Assens, der søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle samarbejdet mellem foreninger, erhvervsliv og Arena Assens. Ansøgningen er stilet til både Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at udsætte behandlingen af ansøgningen til dets næste møde den 24. april Sagsfremstilling: Arena Assens søger om økonomisk støtte til projekt Foreningssamarbejde i Assens. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 7 af 19

8 Ved årsmødet i Arena Assens 2013 blev det pålagt bestyrelsen at indkalde til en foreningsaften om: Hvordan kan foreningerne udvikle samarbejdet med hinanden og hvilke muligheder er der for i fællesskab at løse de administrative og organisatoriske opgaver, der pt. løses af den enkelte forening. Foreningsmødet blev afholdt den 27. november 2013 og konklusionen blev, at der skal iværksættes en proces med henblik på et forpligtende samarbejde mellem foreningerne indbyrdes mellem foreningerne og Arena Assens Kommune mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet Baggrunden for ansøgningen er, at mange foreninger har særdeles svært ved at finde bestyrelsesmedlemmer og ledere til deres bestyrelser. Ansøgerne har endvidere registreret, at medlemmerne siver væk fra foreningerne og vælger de uorganiserede aktiviteter. Projektets mål er at gøre det lettere og sjovere at være forening. DGI er involveret i projektet, som efterfølgende vil kunne benyttes som model i en række andre byer. Målsætningen for Foreningssamarbejde i Assens er, at der etableres et forpligtende og velorganiseret samarbejde mellem foreningerne, Arena Assens og erhvervslivet i Assens og omegn med det formål at styrke og udvikle foreningslivet og Arena Assens. Samarbejdet skal gennem nytænkning skabe grundlaget for en fremtidig organisering og samarbejde, der skaber vækst og begejstring i foreningslivet. Samarbejdet skal tjene som eksemplarisk model for en fremtidig organisering og samarbejde foreningslivet/idrætscentre. Organisation Der udpeges et koordineringsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra foreningerne og Arena Assens. Udvalget har til formål at udvikle og koordinere samarbejdet foreningerne imellem, foreningerne og Arena Assens og med erhvervslivet. Processen gennemføres i samarbejde med DGI. Ansøger håber meget, at projektet kan gennemføres i et aktivt samarbejde med Assens Kommune Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges om økonomisk medvirken på i alt kr. Budget DGI s deltagelse Studiebesøg (bus, fortæring) Materiale, lokale, fortæring/møder og workshops mv. Samlet budget kr kr kr kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 8 af 19

9 Der søges om et tilskud på kr. Bent Schmidt fra Arena Assens og Flemming Jensby fra Assens Fodbold Club deltager i mødet ved fremstilling af sagen. Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven. Økonomi: Der søges om et tilskud på kr. Kultur og Fritidsudvalget kan bevilge en andel af beløbet fra budget afsat til folkeoplysning og haltilskud, på samme måde som udvalget i 2013 bevilgede tilskud til kompetenceudvikling for hallerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning med bilag Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Flemming Jensby fra bestyrelsen for Assens Fodbold Club og Bent Schmidt fra bestyrelsen for Arena Assens, fremlagde baggrunden for deres ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Folkeoplysningsudvalget /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende underskudsdækning til strikkeworkshop på Hørvævsmuseet Krengerup, tilskud til kulturarrangement på Hagenskov Slot v/syddansk Musikfestival, underskudsdækning til seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps v/ Aktive Ældre / Aaruphallen, samt underskudsdækning til Assens Synger 2014 v/ Assens SangKraftcenter. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 9 af 19

10 Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i 2013 og de første måneder af Dermed fastholdes de frie kulturmidler foreløbig som en pulje til nye kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv og børn og unge, videreføres ligeledes i hele Formålet med temaerne er at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 9) Hørvævsmuseet på Krengerup Strikkeworkshop Hørvævsmuseet v/ Bodil Lindelof og Gunhild Berg ønsker at afholde en strikkeworkshop søndag 15. juni 2014, for at skabe interesse for nye garner og teknikker. Workshoppen er afslutning på en caféudstilling, der åbner den 3. maj. Den udbydes af museet i samarbejde med Uldkredsen Vestfyn, Verninge Husflid og Fyns Væve- og tekstilkreds. Det samlede budget er på kr., hvoraf 3,500 kr. dækker honorar og kr. er materialeudgifter. Der forventes indtægter på minimum kr., via deltagerbetaling (v/ 10 deltagere). Der satses på, at arrangementet kan være økonomisk selvbærende, hvilket vil være tilfældet ved 30 deltagere. Der søges om underskudsdækning på kr. af de frie kulturmidler. 10) Syddansk Musikfestival 2014 Hagenskov 1864 Syddansk Musikfestival v/ Lina McQuillan søger om støtte til et arrangement på Hagenskov Slot i august Der er tale om en kulturarvs-event i form af en kombination af historisk beretning og musikalsk event i anledning af 150-året for Danmarks tab af Sønderjylland i Hagenskov, der dengang hed Frederiksgave, var Frederik VIIs bolig op til underskrivelsen af novembertraktaten i 1863, og slottet blev brugt som feltlazaret under krigen i Formålet med arrangementet er at fokusere på den fynske side af krigen, både gennem formidling af den lokale kulturarv og gennem fortællingen om en markant national begivenhed, som fik store konsekvenser også for befolkningen i Assens-området. Arrangementet bliver en kombination af foredrag v/godsejer Britta Schall-Holberg og historiker Søren Østergaard og en koncert med klassiske musikværker fra sidste halvdel af 1800-tallet, opført af en duo. Målgruppen er historie- og musikinteresserede personer fra såvel lokalområdet som det øvrige Fyn. Der forventes samarbejdet med bl.a. TV2 Fyn, Radio Fyn og Fyens Stiftstidende med henblik på markedsføring. Det samlede budget for arrangementet er på kr., hvoraf kr. er afsat til foredrag, kr. til musik og kr. til lokaleleje. Der forventes billetindtægter på kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 10 af 19

11 Der søges om tilskud på kr. fra de frie kulturmidler. 11) Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps Aktive Ældre / Aaruphallen v/ Alfred Brauer søger om underskudsdækning til Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps den 12. juni Arrangementets budget er på i alt kr., hvoraf kr. går til honorar og andre udgifter til musikken, kr. går til lokaleleje, markedsføring andrager kr., og kaffe og kage til deltagerne udgør kr. Der budgetteres med billetindtægter på kr. Der søges om underskudsdækning på kr. fra de frie kulturmidler. Koncerten er en tilbagevendende begivenhed, som tidligere har fået bevilget underskudsdækning fra de frie kulturmidler: I 2010 blev der bevilget kr., i kr., og i kr., i alle tilfælde som underskudsdækning. 12) Assens SangKraftcenter - Assens Synger 2014 Assens SangKraftcenter v/ Finn Pedersen søger om tilskud til amatørkorstævnet Assens Synger 2014 i Arena Assens den 10. maj I stævnet deltager kor fra hele Fyn. På ansøgningstidspunktet er knap 200 korsangere fra 20 kor tilmeldt. Heraf er de 10 kor hjemmehørende i forskellige dele af Assens Kommune. Stævnet afsluttes med en koncert med offentlig adgang, hvor der dels opføres korværker, dels synges fællessange med publikum. I forbindelse med koncerten uddeles årets Willemoespris. Formålet med arrangementet er dels at give de medvirkende korsangere en særlig oplevelse, dels at skabe opmærksomhed om arena Assens og dels at skabe fællesskab om den danske sangskat. Det samlede budget er på kr., hvoraf noder udgør kr., honorarer kr., halleje, lys, lyd mv kr. og traktement kr. Der forventes indtægter på kr. fra stævneafgifter og kr. fra honorarer. Desuden er Fynske Bank søgt om underskudsdækning på kr. Der søges om underskudsdækning på kr. fra de frie kulturmidler. Korstævnet Assens Synger blev afholdt første gang i 2013, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede underskudsdækning på kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Til Aktive Ældre / Aaruphallen Seniorkoncert med Slesvigsk Musikkorps er der afsat kr. af den erfaringsbaserede ramme. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 11 af 19

12 Bilag: Hørvævsmuseet - Strikkeworkshop - Ansøgning Kulturmidler Hørvævsmuseet på Krengerup - årsregnskab 2013 Syddansk Musikfestival - Hagenskov Ansøgning Kulturmidler.pdf Projektbeskrivelse - Assens Kommune.docx Årsregnskab pdf Aktive Ældre - Ansøgning Kulturmidler Budget koncert docx Regnskab 2013.xlsx Plakat.docx Assens Synger - Ansøgning Kulturmidler Budget Assens Synger 2014.pdf ASK_Resultatopgørelse_2012.pdf Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede følgende: Ansøgning 9). Det undersøges om det kan gennemføres under aftenskoleregi. Kan det ikke, er udvalget sindet, at give underskudsdækning på 3.000,- Ansøgning 10) bevilges i underskudsdækning. Ansøgning 11) bevilges i underskudsdækning. Ansøgning 12) bevilges i underskudsdækning /2125 Venskabsaftale med Ljusdals Kommun Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune godkendes. Beslutningstema: Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning vedr. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune. Sagen skal efterfølgende til godkendelse i Byrådet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 12 af 19

13 Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev alle eksisterende venskabsaftaler i de seks gamle kommuner opsagt, og der blev vedtaget en række principper for venskabssamarbejde, som i første omgang skulle udmøntes konkret i et nordisk og et vesteuropæisk samarbejde, og på længere sigt også i et østeuropæisk. Efterfølgende blev der etableret kontakt til og truffet aftale om udvikling af venskabsaftaler med en nordisk og en vesteuropæisk kommune: Ljusdals Kommun i Sverige og Amt Oeversee i Tyskland. Med Amt Oeversee blev der i april 2011 underskrevet en venskabsaftale, som årligt følges op med konkrete handlingsplaner. I september 2013 var en delegation fra Ljusdals Kommun på venskabsbesøg i Assens Kommune, blandt andet med henblik på at få fastlagt et grundlag for en egentlig samarbejdsaftale. Det blev aftalt, at der skulle udarbejdes forslag til en endelig aftale, som kan underskrives i forbindelse med Assens Kommunes venskabsbesøg i Ljusdal maj I byrådsbeslutningen fra 27. marts 2007 skitseres følgende formål med venskabsaftaler: Formålet med venskabssamarbejdet er overordnet af mellemfolkelig, kulturel og social karakter, der fremmer den samlede udvikling i kommunen og kommunen som organisation. Elever fra folkeskolen, ungdomsskolen og musikskolen skal kunne have konkret samarbejde og besøge hinanden i forbindelse med konkrete projekter og emner. Foreninger og kulturinstitutioner skal være aktive og besøge venskabskommunerne og samarbejde med tilsvarende foreninger og kulturinstitutioner i venskabskommunerne. Med udgangspunkt i drøftelserne med delegationen fra Ljusdal i september 2013 samt ovenstående formål er der i samarbejde med Ljusdals Kommun udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som skal godkendes i begge kommuners byråd, inden den kan underskrives. Fra Ljusdals Kommuns side er der udtrykt stor tilfredshed med det foreliggende forslag. Forslaget består af en generel, overordnet aftale, en bruttoliste over mulige og ønskværdige samarbejdstemaer, samt en handlingsplan. Tanken er, at byrådet godkender den overordnede aftale, hvorefter kompetencen til løbende at forny og udvikle bruttolisten og handlingsplanen overdrages til det årlige, officielle venskabsbymøde. En tilsvarende struktur er vedtaget i forbindelse med samarbejdet med Amt Oeversee. I den overordnede aftale indgår formålsbeskrivelse Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 13 af 19

14 beskrivelse af rammer for det officielle samarbejde beskrivelse af rammer for udveksling beskrivelse af den løbende udvikling af handlingsplaner Bruttolisten og handlingsplanen for 2014 bygger på det officielle møde i september 2013, mens handlingsplaner for 2015 og frem tænkes udviklet i forbindelse med det officielle besøg i maj. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Ifølge aftalen skal der afsættes midler til følgende poster: det officielle samarbejde: dækning af henholdsvis rejseudgifter og indkvartering / måltider udveksling: pulje, hvor der kan søges tilskud til rejseomkostninger Der er i de nuværende budgetter afsat midler til begge poster: til det officielle samarbejde er der i 2014 afsat kr. under Økonomiudvalget til rejsepulje for aktører er der i 2014 afsat kr. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Venskabsaftale Ljusdal-Assens - Forslag Referat fremtidigt venskabssamarbejde Principper for opbygning af venskabskommuner - Byrådet 2007 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget godkendte samarbejdsaftalen mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune /7129 Assens Musikskoles takster for sæson 2014/15 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 14 af 19

15 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Musikskolens takster for sæson 2014/15 tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget om musikskolens takster for den kommende sæson. Sagsfremstilling: Assens Musikskole har siden kommunesammenlægningen kørt med samme takster og betalingsmodel. For sæson 2014/15 lægger musikskolen dog op til en række mindre ændringer i såvel betalingsmåde som taksterne. Det er nu blevet muligt at håndtere flere rater, hvorfor priserne vil fremstå ratevis se nedenstående skema. Det er nyt, at der opkræves et administrationsgebyr. Dette dækker en række omkostninger relateret til håndteringen af eleverne. Priserne på instrument a, b, c opjusteres 5% - alle andre undervisningspriser er status quo. Og Instrumentleje er sat 25% ned. Assens Musikskole Område Sæson 13/14 Korte Kurser 600,00 Indskoling 1.200,00 Instrumentværksteder 2.400,00 Instrument (a) 3.200,00 Instrument (b) 4.000,00 Instrument (c) 4.800,00 Kor/korskole som eneste fag 0,00 Instrumentleje 800,00 Rykkergebyr ved manglende betaling 250,00 Familierabat pr. ekstra søskende og fag. Rabatten kan kun opnås, hvis eleverne er tilmeldt med samme betaler. Rabatten gælder ikke for forskole, kor og sammenspil som eneste fag. 500,00 Ved planlægning af sæson 2014/15 vil der ske en beregning af takster for 2014/15. Sammenligning med de nuværende priser fremgår af bilaget. Lovgrundlag: Lov om musikskoler. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 15 af 19

16 Økonomi: Fremgår af sagsfremstillingen. Beslutningskompetence: Byrådet har kompetencen til at godkende taksterne, hvilket sker efter vedtagelsen af budget , i efteråret Bilag: tariffer - Takstblad sæson 2014/15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget tog Musikskolens takster for sæson 2014/15 til efterretning /28345 Haarbyhallerne - arealerhvervelse (Lukket sag) /31042 Orientering til KFU april 2014 Sagsfremstilling: 1) Der orienteres om arbejdet i Museum Vestfyns bestyrelse. 2) Der orienteres om seneste møde i Kulturregion Fyns politiske styregruppe den 14. februar. Referatet er offentligt på %2014%20feb.pdf 3) Assens Musikskole har afholdt dialogmøde mellem sin bestyrelse og skolebestyrelser d. 11. marts med skolereform og samarbejde på dagsordenen. 7 skoler var repræsenteret, og der var en positiv stemning, og villighed til samarbejde. Alt i alt var det god aften hvor en række synspunkter blev vendt, og hvor skole/musikskole kom hinanden nærmere. Der er udarbejdet et punktreferat fra mødet. 4) Kulturafdelingen har ansat Lene Bang Krause som koordinator for den historiske 1800-talsevent, der finder sted tirsdag den 22. juli 2014 i forbindelse med Assens for fulde Sejl / Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe. 5) 5 skole- og gymnasieelever, 2 politikere og 2 fra administrationen deltog i innovationskonferencen CityLAB i Vejle den marts 2014 sammen med tilsvarende hold fra 13 andre kommuner. Deltagerne fra Assens Kommune arbejdede med en case, som var det areal til bådoplag ved Assens Marina, der tænkes brugt til rekreative formål i sommerperioden. 6) Assens Kunstråd afholder Kunstdag 2014 fredag den 25. april 2014 kl på Tobaksgaarden. I programmet indgår åbning af kunstudstilling, 3 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 16 af 19

17 små foredrag af de udstillende kunstnere, let traktement, uddeling af Assens Kunstråds Rejselegat, koncert, samt forevisning af kunstvideoer i Tobaksgaardens biograf. 7) Kulturregion Fyn-projektet KULTURBOX besøger Assens Kommune den maj Der opstilles to telefonbokse med nyfortolkninger af fynske kompositioner og tekster en ved Tobaksgaarden og en ved Vestfyns Gymnasium. 8) Der orienteres om Danmarks Radios tilbud Ind til Musikken til skoleelever på Fyn om en koncert i DRs koncerthus og besøg på en kulturinstitution i København. Projektet forventes koordineret af Kulturregion Fyn. 9) Kulturkaravane-projektet Uhyggeligt levende godnathistorie besøger Assens Kommune fredag den 2. maj Det finder sted på Klakkebjerg i og omkring spejderhytten "Skovbrynet" ved Aarup. 10) Willemoesprisen uddeles i forbindelse med koncerten Assens Synger lørdag den 10. maj 2014 kl i Arena Assens. Den 7. april er frist for indlevering af kandidatforslag. 11) Kulturregion Fyn indkalder indstillinger til Den Fynske Kulturpris Kulturudvalgene i de fynske kommuner kan indstille hver 1-2 lokale værker eller kulturbegivenheder, som er blevet vist eller har fundet sted i perioden 1. maj maj I lighed med tidligere år annonceres det, at borgere, foreninger og institutioner mv. har mulighed for at komme med kandidatforslag. Kultur- og Fritidsudvalget kan supplere med egne forslag. Sagen forventes sat på dagsordenen til udvalgsmødet den 12. juni, idet indstillingerne skal være Kulturregion Fyn i hænde senest 16. juni Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kriterier - Den Fynske Kulturpris 2014 Indstillingsskema - Den Fynske Kulturpris 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringspunkterne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om, at referat fra museets bestyrelsesmøder omdeles på udvalgsmødet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 17 af 19

18 11. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den : Charlotte Christiansen orienterede om møde med Tobaksgaarden d. 16. april. Dagsordenen blev drøftet. Ungdomskulturhus-studieturen blev drøftet og udvalget afgav signaler omkring deres indtryk fra turen. Der blev orienteret om FOUs foredrag om den kreative proces, der foregår den 26. april. Invitationen er udsendt. Der blev orienteret om muligheden for at få DRs Bigband til Assens Kommune. Der arbejdes videre med projektet. Terrariet har inviteret Kultur- og Fritidsudvalget på besøg. Næste udvalgsmøde holdes derfor på Terrariet. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 18 af 19

19 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Torsdag den 03. april 2014 Assens Kommune, 19 af 19

20 Bilag: 2.1. KFU - Kultur som drivkraft Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62958/14

21 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, Assens Bibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus og Tobaksgaarden. På lang sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Assens Bibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed i Assens Kommune. På kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. Assens Bibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter og administration. At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Fokusområder Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek Assens Bibliotekerne,

22 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn Indsatser Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. Assens Bibliotekerne: Fysiske materialer: Assens Bibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: Assens Bibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. Assens Bibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra Ungdomskulturhus: Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres fra 2014, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden: Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: Handleplanen for museet er revideret og forelægges til politisk

23 godkendelse. Ligeledes orienteres KFU løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges således: Fysiske materialer: Af de bevilgede kr. til ekstra materialeindkøb bruges kr. på fysiske materialer/fastformsmaterialer i form af børnebøger, lydbøger til voksne, film til børn og voksne samt spil til børn og voksne. Indkøb vil ske løbende i Digitale materialer: Af de bevilgede kr. til ekstra materialeindkøb anvendes kr. dels til nyindkøb (licenser) af e-ressourcer dels til udvidelse af forbrugsrammen på bestående e-ressourcer (ebøger, netlydbøger og film), så brugerne i mindre grad bliver ramt af forbrugsbegrænsninger. Nyindkøb sikrer, at Assens Bibliotekerne kan tilbyde borgerne en basispakke af e- ressourcer (undtaget musik) i Danskernes digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne har tilsluttet sig DDB i Der forventes udrulning af selve infrastrukturen i 1. og 2. kvartal Der blev etableret hjemmeside (fynsk fællesprojekt) forberedt til DDB allerede i Det fælles indkøbssamarbejde for licenser og netydelser overdrages successivt fra de nuværende indkøbere til DDB s indkøbere og vil hen ad vejen blive udvidet i sit sortiment. Ungdomskulturhus: Er udvalgsbehandlet i februar i KFU og BUU, og det blev besluttet at gennemføre en studietur inden sagen genoptages. Studieturen afholdes den 25. marts 2014 Tobaksgaarden: Der er dialog i gang med Tobaksgaarden omkring Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden som led i en plan for udvikling af Tobaksgaarden. Den indeholder desuden nyttiggørelse af den tidligere miniby-bygning, som kan nyindrettes til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Det samlede projekt forelægges KFU i maj eller juni. Industrien: Har fået øget sit årlige tilskud med kr. i forhold til Pengene er udbetalt. Status på effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift på områderne og at de igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I forhold til biblioteksområdet bemærkes følgende: Udbud: antal gøres op i forhold til antal fysiske og elektroniske materialer. Der laves en baseline-måling først på året i 2014 og en igen sidst på året

24 Efterspørgsel: Træk af, hvor mange der bipper sig ind. På grund af systemmæssige indkøringsproblemer er det endnu ikke muligt at trække ovenstående statistikker i 2014 til at følge udviklingen. Det forventes at ligge klar til 2. status 2014.

25 Bilag: 2.2. KFU - Flere kultur- og fritidsbrugere Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62957/14

26 Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv På lang sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritidsog kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller På kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder Indsatser Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Kommunale tilskud til anlægsinvesteringer vurderes allerede fra budget Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Helhedsplan og ny strategi er gennemført. Der har været møde i januar Alle halbestyrelser har været på et kompetenceforløb i KFU vil løbende få status i forhold til implementeringen. Som del af det kommunale budget for blev der afsat følgende beløb til delfinansiering af anlægsprojekter i hallerne: Renovering af svømmehal i Haarby og halbyggeri: 5 mio. kr. (2014), 10 mio. kr. (2015) og 10 mio. kr. (2016) Halbyggeri Glamsbjerg Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio.

27 kr. i 2016 Halbyggeri i Aarup Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i Haarbyhallerne er gået i gang med at forberede anlægsprojektet ved at inddrage brugere af hallen for få udarbejdet et skitseprojekt for haludvidelsen. Glamsbjerg Fritidscenter har anmodet om at få kr. af den kommunale bevilling fremrykket og frigivet til samme formål, idet de ønsker at igangsætte processen i Endelig er der dialog med Aarup Fritidscenter omkring deres anlægsprojekt. Status på effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er identiske. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i 2017.

28 Bilag: 3.1. Ansøgning om et beløb til projektbeskrivelse Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62220/14

29

30

31 Bilag: 4.1. Notat om haltilskudsmodel juni 2009 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73033/14

32 Notat Tildelingsmodel for selvejende haller i Assens Kommune Baggrund Byrådet vedtog den 27. februar 2007, at der skulle iværksættes en halundersøgelse, der er opdelt i to områder, dels en der drejer sig om hallernes økonomiske forhold, og dels en der skal tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. 3. juni 2009 Sags id: 07/10310 Kontaktperson: dcheege Dir. tlf.: Fax nr.: Byrådet vedtog den 25. september 2007 en samlet udviklingsstrategi for de selvejende haller i Assens Kommune Fyrtårne/fakler/lys udviklingsstrategi for selvejende haller i Assens Kommune. Strategiplanen bygger på en renoveringsundersøgelse og kapacitetsundersøgelse, der danner grundlag for udarbejdelse af en fremtidig strategi for hallerne, der giver retning, mål, prioritering og handling for udviklingen af halfaciliteterne i Assens Kommune. Den økonomiske kortlægning har til hensigt at sikre en sund økonomi i alle haller. Undersøgelsen drejer sig om kortlægning af de nuværende finansieringsforhold, krav/modydelser i forbindelse med driftstilskuddet, driftstilskuddet i relation til omsætningen. Statusdelen skal danne grundlag for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til hallerne, så der på dette område også sker en harmonisering af tildeling af tilskud til hallerne. Modelprincipper KFU og Byrådet har peget på, at der skal lægges vægt følgende elementer: Lige vilkår for alle haller på finansiering Hallerne har i dag meget forskellige udgifter til gæld. For at skabe et mere lige udgangspunkt, tildeles alle haller den fulde udgift til afdrag og forrentning af gæld. Tilskuddene skal gå til aktiviteter - foreningsaktivitet, skoleaktivitet og faste tilskud i nævnte rækkefølge. Der skal være incitament til at hente indtægter fra andre end kommunen det vil sige, at øvrige indtægter tilfalder hallen, og ikke på-

33 virker det kommunale tilskud. Og det vil betyde, at nogle haller får flere indtægter end andre haller. Økonomisk sikkerhed for alle haller - for at sikre hallernes eksistensgrundlag indføres et særligt balancetilskud, som sikrer hallerne minimum samme tilskud som i Aftale om haldrift og haltilskud Hver hal indgår aftale med Assens Kommune som omhandler vilkår og tilskud. I aftalen fastlægges de nærmere vilkår for tilskud, herunder krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, og til regnskabsaflæggelsen. Kravene er forskellige i forhold til fyrtårne, fakler og lys. Tildelingsmodel for hallerne: Fremover vil hallernes tilskud bestå af tre dele: Finansieringstilskud til renter og afdrag af lån Driftstilskud til dækning af aktiviteter Balancetilskud til sikring af driften 1. Finansieringstilskud Finansieringstilskuddet dækker hver hals faktiske udgifter til renter og afdrag af gæld optaget før Der er afsat en budgetsum på 3,5 mio kr. 2. Driftstilskud Driftstilskuddet beregnes som et ensartet tilskud for alle haller. Modellen er illustreret i figuren nedenfor. Side 2 af 9

34 (A) Input: Antal haller (kvadratmeter) / svømmehaller/friluftsbad Antal foreningstimer Antal skoletimer (40 uger) (B) Tildelingsmodel (startfordeling) ] Grundtilskud 25 % Skolebrug 25 % Foreningsbrug 50% Haller: Grundtilskud 21,4 % af pulje Skoler: 16,3 % af pulje Foreninger: 30,5 % af pulje Svømmehaller: Grundtilskud 1,3 % af pulje Skoler: 8,8 % af pulje Foreninger: 19,5 % af pulje Friluftsbadet: Grundtilskud 2,4 % af pulje Kroner (C) Output: Bevilling til hallerne Budgetsummen til driftstilskuddet fordeles som grundtilskud, en timepris for skolernes brug af hallerne, og en timepris for aktivitetstilskud til foreninger og selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Herudover tilfalder alle øvrige indtægter hallerne, herunder foreningernes egenbetaling. For både aktiviteter under folkeoplysningsloven og for selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven er fastsat en egenbetaling på 60 kr. pr. time i haller, 30 kr. pr. time i minihal og 300 kr. pr. time i svømmehaller. Egenbetalingen fremskrives i samme takt som Økonomiudvalget beslutter for fremskrivning af budgettet. For alle andre gælder individuel markedsleje efter retningslinjer fastlagt af halbestyrelsen. Side 3 af 9

35 Til grundtilskud afsættes 25 % af budgetsummen. Grundtilskuddet beregnes som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. For de to svømmehaller gives et ens grundtilskud. Friluftsbadet i Glamsbjerg har ingen skole- eller aktivitetstimer, og modtager alene et grundtilskud. Til betaling for skolernes brug af hallerne afsættes 25 % af budgetsummen. For hallerne beregnes timeprisen som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. Dette ganges med ugentlige timer i 40 uger. For de to svømmehaller gives en ens timepris pr. time i 40 uger. Det aftales med skolen, om der kan være andre i bassinet samtidig. Tilskuddet dækker udelukkende folkeskolernes idræts- og svømmeundervisning, ikke SFO-aktiviteter, fri- og efterskoler eller andet. Til aktivitetstilskud afsættes 50 % af budgetsummen. For hallerne beregnes timeprisen som et fast beløb pr. kvadratmeter halgulv for haller. Altså halgulvet uden omklædningsrum, cafeteria, hall mv. Der betales for faktiske timer. For de to svømmehaller gives en ens timepris pr. time. Der betales for faktiske timer. Hallerne opkræver selv egenbetalingen fra foreninger og selvorganiserede aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. 3. Balancetilskud (balance mellem nuværende tilskud og fremtidig tildelingsmodel) Der er afsat en budgetsum til balancetilskud. Balancetilskuddet er en garanti for, at hver enkelt hals tilskud ikke bliver lavere end det hidtidige tilskud. Balancetilskuddet dækker ikke foreningernes egenbetaling eller øvrige indtægter, men alene tilskuddet udbetalt fra Assens Kommune i Side 4 af 9

36 Tabellen nedenfor viser det udbetalte tilskud pr. hal i 2008, inklusive moms. Tabel 1: Beregningsgrundlag for balancetilskud 2 Incl. moms 2008-priser Fast tilskud Skolebetaling Foreningsbet. I alt Assenshallerne Brylle Fritidscenter Ebberuphallerne Glamsbjerghallen Haarby hallerne Salbrovadhallen Tommeruphallerne Vissenbjerghallerne Aarup Fritidscenter Beløbet i kolonnen I alt fremskrives i samme takt som Økonomiudvalget beslutter fremskrivning af budgettet. Fra 2008 til 2009 er fremskrevet med 4,9 %. Fra 2009 til 2010 er budgetforslaget fremskrevet med 2,9 %. Indfasning af ny model Den ny tildeling træder i kraft pr. 1. januar Det vil sige, at tilskuddet i 2010 udbetales på grundlag af aktivitetsniveauet i Der er besluttet en glidende indfasning henover perioden Den forventede udvikling i hallernes tilskud fremgår af tabel 2 på næste side. Opstillingen er lavet ud fra en forudsætning om uændret aktivitetsniveau i forhold til Bemærk, at foreningernes egenbetaling er medregnet i tabellen. 2 Nogle haller har hidtil modtaget tilskud til skydebaner og billiardlokaler samt diverse andre lokaler. Disse tilskud fortsætter uændret efter aftale med hallen. Det samlede omfang er kr. i Vissenbjerghallernes betaling for græsslåning aftales konkret med teknisk forvaltning. Side 5 af 9

37 Såfremt en hal har stigende eller faldende aktivitet, kan dette give ændringer til beløbene. Balancetilskuddet betyder, at ingen haller vil få lavere tilskud end det som fremgår af tabel 1. Derfor sker der ingen indfasning af fald. Indfasning af stigning i tilskud med 25 % pr. år administreres således: Hvis det samlede beregnede tilskud for 2010 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 25 % af denne stigning i Hvis det samlede beregnede tilskud for 2011 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 50 % af denne stigning i Hvis det samlede beregnede tilskud for 2012 til en hal er højere end det fremskrevne beregningsgrundlag i tabel 1, så modtager hallen 75 % af denne stigning i Fra 2013 modtager alle haller det beregnede tilskud 100 %. Denne beregning betyder, at den samlede tilskudssum kan stige mere end forudsat i tabel 2. Side 6 af 9

38 Tabel 2: Beregnet indfasningstakst for stigning i haltilskud (NB! Drift er inkl. foreningernes egenbetaling) % indfasning 50 % indfasning 75 % indfasning 100 % indfasning Hal Finans Drift I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Finans Drift Balance I alt Assenshallen Brylle Fritidscenter Ebberuphallen Fritidscenter Hårbyhallerne Salbrovadhallen Tommeruphallerne Vissenbjerghallerne Aaruphallen I alt

39 Budgetstyring Tilskuddene for 2010 skal udmeldes til hallerne efter den nye model. Tilskud betales kvartalsvis forud. For at give ro på processen og sikre at der er budgetmæssig dækning for de endelige satser foreslås, at 1. rate 2010 udmeldes som fremskrivning af 4. rate Det vil betyde, at der bliver mulighed for at opgøre aktiviteten i hele 2009, og at justere satserne i beregning af driftstilskuddet, således at hele tilskudssummen fordeles men heller ikke mere. Der vil så ske en regulering af 1. rate ved udbetaling af 2. rate. Reguleringen fordeles ud på raterne 2-4. Det foreslås, at denne arbejdsgang fortsættes, således at den 1. rate hvert år er uændret fra 4. rate året før. Når regnskabet er gjort op, og aktiviteten for det foregående år er kendt, kan det endelige tilskud beregnes, og 1. rate reguleres på de følgende tre rater. Side 8 af 9

40 Bilag 1: Praktiske forhold ved administration af tilskudsmodellen Administration af tilskud Hallerne opkræver selv foreningernes egenbetaling. Hallerne fremsender månedlige opgørelser over halaktivitet, med specifikation af hver enkelt time, forening og opkrævet egenbetaling. Assens Kommune udarbejder en skabelon, som skal anvendes. Kontering af udgiften Momsandelen på haller er 55% og på Lokaletilskud er den 65%. På Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er der ikke momsafløftning. Tilskudsudgiften konteres som følger: Finansieringstilskud: Art 5.9 på funktion Aktivitets- og grundtilskud: Art 5.9 på funktion (Art 4.9 kan kun anvendes, såfremt hallen betaler moms af tilskuddet). Side 9 af 9

41 Bilag: 4.2. Glamsbjerghallen underskrevet aftale Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

42

43

44

45

46

47

48

49 Bilag: 5.1. Ansøgning med bilag Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72689/14

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Bilag: 6.1. Hørvævsmuseet - Strikkeworkshop - Ansøgning Kulturmidler Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52609/14

63 Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Dato: ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De frie kulturmidler Ansøger: (forening, gruppe, kreds, enkeltperson eller lign.) Kontaktperson navn: Adresse: Telefon: Ansøgning om tilskud Beskrivelse af idé og formål. Er der ikke plads nok i skrivefeltet, kan du vedlægge beskrivelsen som bilag. Du må også gerne vedlægge yderligere oplysninger, projektbeskrivelse, vedtægter og lign. Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 1 af 4

64 Målgruppe Hvem er potentielle deltagere? Andre brugergrupper og/eller samarbejdspartnere Aktivitetsstedet Hvordan er adgangsforhold, parkeringsforhold, er der søgt om relevante tilladelser, er der taget hensyn til handicappedes mulighed for deltagelse, etc.? Bemærkninger Er der særlige forhold, der ønskes bemærket? Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 2 af 4

65 Følgende dokumenter skal vedlægges: Budget og finansieringsoversigt, herunder oplysninger om deltagerbetaling, entré, mv. Regnskab, seneste godkendte regnskab Efter afholdelse af arrangementet indsendes evaluering og regnskab for arrangementet. Hvilken type tilskud ansøges der om? Tilskud Underskudsdækning Kr. Kr. Har det ansøgte projekt tilknytning til årstemaerne for 2013, dvs. 1) Kulturarv 2) Børn og unge? Ja Nej Hvis ja, hvordan: Er der søgt tilskud andre steder? Ja Hvorfra: Nej Beløb: Til hvilken aktivitet: Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 3 af 4

66 Er der modtaget tilskud fra offentlige institutioner, fonde eller andre sponsorer? Ja Beløb: Fra hvem: Nej Til hvilken aktivitet: Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af tilskud: Kr. CVR-nummer med tilknyttet NemKonto til udbetaling af evt. tilskud. Dato: Underskrift(er): Ansøgningsskema skal benyttes Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Plan og Kultur Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Januar 2013 Side 4 af 4

67 Bilag: 6.2. Hørvævsmuseet på Krengerup - årsregnskab 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53935/14

68 HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP Difference Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster à 35, DRIFTEN: Resultat 2012 Resultat 2011minus = mindre Kr. pr. beregnet gæst Indtægter: kr. Kr. Kr. År 2013 År 2012 Kontingent Billetsalg ved gæster ,00 30,00 Varesalg egne tekstilprodukter ,34 10,53 Varesalg Oldemor ,73 1,98 Varesalg indkøbte tekstilvarer ,52 18,39 Varesalg, souvenire & garn ,82 18,01 Varesalg café ,57 24,36 Andre indtægter ,17 10,09 Indtægt før tilskud Tilskud til produktion m.m. Indgået incl. tilskud Udgifter: minus = mindre Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgifter Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmidl., maskinreparation Garnforbrug fra lager Handelsvarerforbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmateriel, inventar Cafeindkøb Personaleudgifter Diverse udgifter i øvrigt Renter netto Skoletjeneste Lønudgift Udgifter i alt Driftsresultat før byggeri BYGGERI: Sponsorat til projekt Byggeudgifter uden momsfradrag 0 Vedligehold/omk.projekt Saldo vdr. nybyggeri Resultat incl. byggeri STATUS: Kasse Bank Bank Bank ,00 Bank ny konto Produktionsmaskiner Museumsinventar Produktionsinventar Caféinventar Garnlager og produktionsvarelager Lager af andre garner, hulkortkarton m.v Bilag, kassebog og kassekladde gennemgået, Handelsvarelager regnskab gennemgået, kontoudskrifter Tilgodehavender gennemgået ved stikprøver. Sum aktiver Kasse og bankbeholdningers Kassekredit tilstedeværelse konstateret. Kontantlån Krengerup Gods Kreditorer Glamsbjerg / 2013 Momsmellemv.m.Told & Skat Egenkapital Sum passiver Likvidbeholdning ultimo*) Grethe Nielsen Henny Mazanti *) Kasse, bank, tilgode, kassekredit, skyldige poster & moms. sign. sign.

69

70 HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP Årsregnskab 2013 Beregnet antal gæster á kr. 35, Årets ændring Kr. pr. beregnet gæst RESULTAT Kr. Kr. Kr Kontingenter Entre/Fællesbillet ,00 35,00 Varesalg, egen textilprod ,34 12,29 Varesalg, Oldemor ,73 2,31 Varesalg, indkøbte varer ,52 30,23 Varesalg, souvenire & garner ,82 12,23 Cafésalg/Lokaleleje/Udst.prov ,57 28,42 Driftstilskud/Lokaleleje/Gaver ,17 11,77 Driftsindtægter ,16 132,25 Husleje, varme, vand, el Forsikring Brochurer Annoncer + PR i øvrigt Kontor, Porto, tlf. mm Dritfsmidl. Hjælpest. Værktøj Køb af garner Køb af handelsvarer Køb af Souvenire Udstillings.mat. & inventar Caféindkøb m. div Studietur og repræsentation Diverse/Bef.anlæg/kontingenter/kataloger Renteudg./renteindt. Og gebyrer Skoletjeneste Lønudgift netto Udgift, excl. byggeri Resultat 1 (excl. Byggeri) Sponsorat til projekt Vedligehold/omk.projekt Netto byggeri Resultat 2 (incl. Byggeri) STATUS Aktiver Kasse Bank projektkonto Bank tilskudskonto Foreningskonto Bank højrente Produktionsmaskiner Museumsinventar Produktionsinventar Caféinventar Garnlager Lager/garner/souvenire Handelsvarelager Tilgode refusion komm Aktiver i alt Passiver Kontantlån, Krengerup Skyldig ATP Bilag, kassebog og kassekladde gennemgået, Skylldig A-skat rengskab gennemgået, kontoudskrifter Gavekort 0 0 gennemgået ved stikprøver. Skyldig Skoletjenesten Kasse og bankbeholdningers Skyldig AM-bidrag tilstedeværelse konstateret Salgsmoms (udg.moms) 0 0 Købsmoms (indg.moms) 0 0 Glamsbjerg / / Momsafregning Egenkapital Passiver i alt Grethe Nielsen Henny Mazanti Likvidbeholdning ultimo *

71 Kontingenter Medlemskontingent Billetsalg Entré Varesalg, egen textilprod Entré fællesbillet Varesalg Oldemor Offentl. og private tilskud Varesalg, indkøbte varer Andre indtægter + Gaver Varesalg, souvenire & garner Salg egne tekstiler Cafésalg Salg Oldemor Andre indtægter & driftstilskud Salg souvenirer Driftsindtægter Salg andre tekstiler Husleje, varme, vand, el Garnsalg og diverse Forsikring Varesalg café Brochurer Lokaleudlejning café Annoncer + PR i øvrigt Renteindtægter Kontor, Porto, tlf. mm Dritfsmidl. Hjælpest. Værktøj Foreningsudgifter Køb af garner Porto Køb af handelsvarer Kontorartikler, telefon m.m. Souvenirekøb Andre administrationsudgifter Udstillings.mat. & inventar Annoncer uden momsfradrag Caféindkøb, m. div Annoncer fuldt momsfradrag Personaleudgifter Annoncer delv. momsfradrag Diverse udgifter i øvr Brochurer Renter netto PR-udgifter i øvrigt Skoletjenesten Inventar vedr. museum Lønudgift netto Forsikringer (alle) 3545 Udstillingsmateriel mv. Udgift 2008, excl. byggeri Andre udg. vedr. museum Resultat 1 (excl. Byggeri) Skoletjenesten Bygge & inventar tilskud Personaleudgifter museum Udg.nybygg.& inventar & vedlh, Garner, råmateriler i øvrigt Netto byggeri Driftmidler & hjælpestoffer Resultat 2 (incl. Byggeri) Reparation af maskiner AKTIVER 4510 Varekøb t. souveniresalg Kasse Varekøb tekstilvarer Bank Værktøj, inventar produktion Bank Andre udgifter vedr. produktion Kassekredit Personaleudg. produktion Bank Produktionsmaskiner Varekøb café Museumsinventar Caféinventar Prosuktionsinventar Andre udgifter vedr. café Caféinventar Renteudgifter Garnlager og produktionsvarelager Gebyrer Lager og andre garner m.v Byggeri Handelsvarelager Husleje Tilgodehavender /debitorer Varme Aktiver i alt El./Vand PASSIVER Lønning Kontantlån, Krengerup Skyldig ATP 270 Skylldig A-skat Gavekort 0

72 Skyldig Skoletjenesten Skyldig AM-bidrag Salgsmoms (udg.moms) 0 Købsmoms (indg.moms) 0 Momsafregning Egenkapital Passiver i alt Likvidbeholdning altimo

73 17.800, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 0,00 0, , ,00 406, , , , ,85 0, , ,57 72,80 140, , , , , , , , , , , , , , , ,91

74 Hørvævsmuseet på Krengerup Lageropgørelse til årsregnskab 2013 Beholdninger pr. 31. december 2013 Hørgarn og produktionslager ialt kr. I alt kr. Egne færdigvarer incl. vævebomme 0 Kædegarn, hvidt Hør (incl. på kædebomme og kædeskærer) samt Skudgarn, farvet Lager af andre garner m.v. Kædegarn på bomme Bomuld Bomuldsgarn (Erik Dyhr) Kædegarn, hvidt, Bomuld Skudgarn, farevt, Silke Hulkort/demokarton - Souvenire Handelsvarelager Varer fra Litauen og Båring Handelshus Bøger, brochurer m.m I alt: Analyse: Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgift er. Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmi dl., maskinrep. Garnforbrug fra lager Handelsvarerf orbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmat eriel, inventar Lønudgift Cafeindkøb Personaleudgi fter.. Diverse udgifter iøvrigt Renter netto Skoletjeneste Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgifter. Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmidl., maskinrep. Garnforbrug fra lager Handelsvarerforbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmateriel, inventar Cafeindkøb Personaleudgifter.. Diverse udgifter iøvrigt Renter netto Egne tektiler Salg kr Garnforbrug kr Netto indtægt kr Fortjeneste % Indkøbte tekstiler Salg kr Indkøbt forbrug kr Netto indtægt kr Fortjeneste % 76 Café Salg kr Indkøb kr Netto indtægt kr Fortjeneste % 95 Skoletjeneste Lønudgift

75

76 NB udskriv kun side 1

77 KOPI

78 Kontingent Billet Salg egne tekstiler Salg Oldemor 3208 Salg købte tekstiler Salg souvenirer + garn Cafésalg Diverse 5550 I alt før tilskud Driftstilskud 0 I alt e.tilskud Husleje, varme, el ialt Forsikring Brochureudgifter Annoncer og PR i øvrigt Kontor, porto, telefon Produktionsmidl., maskinrep Garnforbrug fra lager Handelsvarerforbrug fra lager Souvenirkøb Udstillingsmateriel, inventar Cafeindkøb Personaleudgifter Diverse udgifter iøvrigt Renter netto Skoletjeneste 0 Lønudgift Udgifter i alt Resultat

79 Bilag: 6.4. Projektbeskrivelse - Assens Kommune.docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57989/14

80 Ansøgning om støtte til afholdelse af kulturarrangement under Syddansk Musikfestival Hagenskov Slot August Dato: 10. marts 2014 Ansøger: Foreningen for Syddansk Musikfestival CVRnr.: Titel: Kulturarrangement 1864 Hagenskov Slot

81 Projektbeskrivelse Syddansk Musikfestival Indledning I 2012 og 2013 har Syddansk Musikfestival gennemført klassiske koncerter på bl.a. fynske slotte Arrangementerne har været en succes, hvilket fortrinsvis skyldes, at vi har kombineret historiefortælling (f.eks. slægtshistorie/nationale begivenheder med lokal kulturarv med klassisk musik, som i mange tilfælde er skrevet til de danske slotte/herregårde). I 2014 ønsker vi at fortsætte arrangementer under Syddansk Musikfestival med særlig fokus på historiefortællingen, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i 2 centrale historiske begivenheder i 2014: 1) Tabet af Sønderjylland i ) Afståelse af Norge i 1814 Det vil derfor være selve historien, og dens tilknytning til slottet/lokalområdet, der danner udgangspunkt for valg af klassiske musikværker og ensemble. Erfaringsmæssigt giver dette en unik oplevelse for publikum. Hagenskov Slot I Baggrund I anledning af markeringen af 150-året for Danmarks tab af Sønderjylland i 1864, ønskes afholdt et kulturelt arrangement på Hagenskov Slot (tidligere Frederiksgave (1864). Det var på Frederiksgave, at Frederik VII boede under optakten til underskrivelsen af november-traktaten Underskrivelsen nåede han dog ikke, da han døde 15. nov. 1863, så det blev den efterfølgende konge Chr. IX, der fik dette lod. Herudover har Frederiksgave fungeret som feltlazaret under krigen 1864 ligesom mange andre fynske slotte. Hele hovedkommandoen for Fyn var placeret i Assensområdet, hvortil mange tilskadekomne soldater fra Sønderjyllands slagmark blev fragtet for at få behandling for krigsskader. Af Rigsarkivets stamlister og sygejournaler fra bl.a. Frederiksgave fremgår det, at de fleste soldater døde af tyfus, koldbrand, betændelser, infektioner m.m. Mange sønderjyske soldater ligger begravet på kirkegården i Sønderby. Herregårdslazaret fra 1864-krigen

82 II Formål Formålet med Kulturarrangementet på Hagenskov Slot er at beskrive den fynske side af krigen. Der bliver i 2014 i Danmark fokuseret stort på tabet af Sønderjylland og krigshandlingerne omkring Dybbøl, men Fyn har også spillet en stor rolle under krigen, bl.a. gennem behandling af krigsskader på mange lazaretter, hvilket også vil fremgå af storfilmen 1864, hvor Hagenskov Slot er inddraget. Formålet er således at formidle den lokale kulturarv, samt historiefortælling om en markant national begivenhed, som fik konsekvenser for den lokale befolkning i Assens-området. III Indhold Det tilgrundliggende materiale for fortællingen vil i nogen udstrækning være rigsarkivets stamlister og sygejournaler fra Frederiksgave/Assens, og oplysninger fra lokalhistorisk forening og arkiver på Hagenskov Slot. Formentlig vil foredraget også indeholde fortælling om samarbejdet omkring filmoptagelsen af 1864 på Hagenskov Slot. Foredragsholder vil være godsejer Britta Schall Holberg, Hagenskov Slot, og historiker Søren Østergaard, København, som vil berette om krigens konsekvenser for lokalområdet, - herunder fynske soldaters deltagelse i krigen. Efter foredraget opføres klassiske musikværker. Der vil udvælges et klassisk musik-ensemble (duo), som vil opføre værker fra sidste halvdel af 1800-tallet, og som vil være understøttende for fortællingen. IV Periode og sted Arrangementet finder sted i 1. halvdel af august 2014 i hovedbygningen på Hagenskov Slot. V Målgrupper Historie- og musikinteresserede fra lokalområdet (bl.a. medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv), samt øvrige borgere på Fyn, der ønsker at høre om den fynske indsats i 2. Slesvigske krig i VI Omfang Der påregnes ca. 80 gæster, men der forsøges samarbejdet med bl.a. TV2 Fyn, Radio Fyn, og Fyens Stiftstidende, for at budskabet får så udbredt en opmærksomhed som muligt. VII Markedsføring - Hjemmeside: Assens Kommunes hjemmeside, Hagenskov Slots hjemmeside. - Pressemeddelelser udsendes til Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Lokalavisen Assens, Aarup Folkeblad m.fl. VIII Forventede resultater Historien om Fyns rolle i 1864-krigen er kun kendt af de færreste. Det er derfor et mål at fortælle den lokale og fynske befolkning, hvilken rolle nogle af de fynske slotte spillede i denne krig.

83 IX Budget Foredrag: Musik: Lokale: I alt Billetindtægt: Tilskud ===== Der ansøges fra Assens Kommune om et tilskud til arrangementet på kr marts 2014 / Lina McQuillan

84 Bilag: 6.5. Årsregnskab pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57990/14

85 Syddansk Musikfestival Årsregnskab for perioden 1. oktober september

86 Indhold Ledelsesoplysninger 3 Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens regnskabspåtegning 5 Årsregnskab 1. oktober 30. september Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 2

87 Ledelsesoplysninger CVR nr.: Hjemmeside: Regnskabsår: 1. oktober 30. september (2. regnskabsår) Bestyrelse Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester (formand) Marketingchef Thomas Brieghel, Holckenhavn Slot (næstformand) Konsulent Lina McQuillan (kasserer) Kulturkonsulent Birgitte Lambrechtsen, Kulturregion Fyn 3

88 Bestyrelsens beretning 2013 Syddansk Musikfestival blev etableret i foråret 2012 og udviklingen af konceptet, som består af klassisk musik på fynske slotte og herregårde, er foretaget af musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester, marketingschef Thomas Brighel, Holckenhavn Slot og chefkonsulent Birgit Lambrechtsen, Kulturregion Fyn i et samarbejde med Lina McQuillan, som fungerer som koordinator. Udover de klassiske koncerter indeholdt arrangementerne et foredrag om slottets/herregårdens slægtshistorie og stedets betydning for det omgivende samfund. Vi erfarede i 2013, at en del af foredragene spiller en central rolle i hele arrangementet. Arrangementer: I 2013 gennemførtes 12 koncerter på følgende slotte/herregårde: Musik / Foredrag Hvidkilde Slot 1. august Carion Blæserkvintet/Rasmus Agertoft Hagenskov Slot 6. august Singh-Goldschmidt/Britta Schall Holberg Ulriksholm Slot: 07 august Michala Petri-Lars Hannibal/Rasmus Agertoft Holckenhavn Slot: 20. august Enssemble Mutatis/Rasmus Agertoft Lykkesholm Slot 29. august Mira Kvartetten/Amalie Uhrenholt Glücksborg Slot 1. sept. Ensemble Mutatis/Inge Adriansen Broholm Slot 6. sept. Vist-Rehling/Ejnar Stig-Askgaard Augustenburg Slot 8. sept. Stadler kvintetten/mikkel Venborg Pedersen Gram Slot 10. sept. Ars Nova/Svend Brodersen Krengerup Slot 13. sept. Fribo, Bergstedt, Conrad/Rasmus Agertoft Tranekær Slot 26. sept. Haugaard-Blum/Preben Ahlefeldt Brahetrolleborg Kirke/Slot 27. okt.. Capella Hafniensis/Ole Kongsted Koncerterne var godt besøgt på Fyn 7 ud af 9 koncerter var totalt udsolgt. I Sønderjylland og Sydslesvig var publikum antallet noget ringere. I alt har vi i 2013 haft besøg af omkring 1100 gæster. Et af succeskriterierne har været at give adgang til en del slotte, som normalt ikke er åbne for det individuelle publikum, samt kombinationen af foredrag og musik. Der har været omfattende presseomtale i regionale og lokale aviser og fagblade samt nationale ugeblade. Økonomisk støtte: Det er helt afgørende for arrangementets gennemførelse, at der opnås tilskud fra offentlige puljer og private fonde. Der har været god opbakning fra disse, idet der er opnået tilskud på i alt kr Det gode besøgstal og tilfredshedsniveau med koncerterne på Fyn giver muligheden for at Syddansk Musikfestival kan fortsætte slotskoncerterne i 2014, hvor kombinationen af musik/foredrag/ slotsbesøg i f.eks. tematiserede emner - kan blive en attraktiv oplevelse for såvel fynske gæster, som for gæster uden for øen. 4

89 Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober september 2013 for Syddansk Musikfestival. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Syddansk Musikfestivals aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den Bestyrelse: Finn Schumacker Thomas Brieghel Lina McQuillan formand næstformand kasserer Birgitte Lambrechtsen 5

90 Årsregnskab 1. oktober 30. september Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Syddansk Musikfestival for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og er opstillet på grundlag af bilag og bankudtog. Generelt Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, ligesom omkostninger indregnes i takt med, at de disponeres. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi. 6

91 Resultatopgørelse for tiden 1. oktober september 2013 Note 2011/12 Entreindtægt Tilskud Indtægter i alt Koncertudgifter Musikere Leje slotslokaler incl. vin Oplæg koncerter, leje af inventar, o.a Koncertudgifter i alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Projektledelse Markedsføring Administration Årets ordinære resultat Udgifter vedrørende Resultat

92 Balance pr. 30. september 2013 Note AKTIVER Omsætningsaktiver 5 Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Nordea Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT

93 Balance pr. 30. september 2013 Note PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo 0 Årets resultat Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kortfristet gæld 6 Leverandørgæld m.v Gæld i alt PASSIVER I ALT

94 Noter 2011/12 1 Tilskud Fionia Fond Region Syddanmark Kulterregion Fyn Nordfyns Bank Oticon Fonden Dronning Magrethes Fonden Prins Joachim Fonden AP Møller Augustinus fonden Leje slotslokaler incl. vin Hagenskov Ulriksholm Holckenhavn Lykkesholm Hvidkilde Tranekær slot Leje Broholm Gram Gods Glücksburg Krengerup Augustenborg Vin og leje af glas Markedsføring mv Annoncer Trykning af plakater, billetter mv Hjemmeside Kørsel

95 Noter 4 Administration Kontorartikler Telefon og internet Regnskab Gebyr Tilgodehavender Koncertindtægter Vestfyns Bank Kulturregion Fyn Leverandørgæld mv Musikere Slotsleje Foredrag Annoncer Kontorartikler Lina McQuillan Hanne-Marie Hansen Telefon Leje af glas 800 Vin

96 Bilag: 6.7. Budget koncert docx Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65269/14

97 BUDGET FOR AFHOLDELSE AF KONCERT MED SLESVIGSKE MUSIKORPS 12. juni 2014 i Aaruphallen Udgifter: Honorar til orkester Halleje, opstilling af borde/stole og rengøring Forplejning af orkester Koda-afgift 600 Kaffe og kage til deltagere 180 X 30 kr Markedsføring, annoncering, billetter m.v I alt udgifter Indtægter: 180 billetter à 80 kr I alt indtægter Underskud: 4.300

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole,

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 4. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 KFU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Henrik Hansen forlod mødet efter behandling af punkt 7. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden...

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Tirsdag den 9. september 2014 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. Afbud Fraværende

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 5 april 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune f Notat FORSLAG til Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune Venskabsaftalen bygger på en gensidig overbevisning om betydningen af kontakt, idéudveksling og samarbejde mellem kommunerne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 19:40 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Avedøre Bibliotek Bødkerporten 6A. Gå ind af hovedindgangen fra Hovedstien.

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere