SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN"

Transkript

1 Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen Torsdag, den 22. marts 2012 kl Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Til stede: Cheflæge Per Jørgensen (formand) Vicedirektør Søren Bredkjær (Region Sjælland) Cheflæge Jørgen Achton Nielsen (Region Nordjylland) Vicedirektør Eva Borg (Region Hovedstaden) Ledende psykolog Birgitte Bechgaard (Uddannelsesudvalget i Psykiatri) Centerchef Anne-Rose Wang (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab) Oversygeplejerske Majbritt Codam (Sundhedsstyrelsen) Fuldmægtig Emil Niragira Rasmussen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert (Uddannelsesudvalget i Børne- og Ungdomspsykiatri) Lektor Michael Tastum (Universiteterne) Birte Mikkelsen og Stine Whitehouse () Afbud fra: Pia Glyngdahl (Dansk Psykiatrisk Selskab) Professionschef Ib Andersen (Dansk Psykolog Forening) 1. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsordnen blev godkendt. Ifølge forretningsordnen godkendes referat pr. mail, hvilket skete efter sidste møde, så referatet var i forvejen godkendt. Anne-Rose Wang meddelte, at hun træder ud af Rådet, der vil blive indstillet et nyt medlem fra selskabet.

2 2. Status fra sekretariatet a. antallet af godkendt specialpsykologer samt antallet af meritforløb b. første ansættelsesrunde for specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri med ansættelsesstart den 1. september 2012 Birte Mikkelsen fremlagde status fra sekretariatet. Oplægget vedhæftes referatet. Opmærksomheden henledes på, at der med begrebet afgørelse i de opgjorte tal menes endelige afgørelser, der indeholder en færdig meritvurdering. Samtlige ansøgninger har været førstegangsbehandlede. Nogle ansøgere mangler fortsat at dokumentere deres ansøgning, førend de kan få en afgørelse fra udvalget. For de ansøgere, der har fået en afgørelse i form af meritvurdering fra udvalget, indgår der for de flestes vedkommende yderligere krav til supplerende uddannelse, af teoretisk og/eller klinisk art, før de kan opnå godkendelse som specialpsykologer. Man drøftede antal opslåede uddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri, hvor der er opslået et forløb ud over dimensioneringen. Det blev nævnt, at dimensioneringen er minimumsdimensionering. 3. Opfølgningspunkt fra sidste møde Sundhedsstyrelsen vil undersøge hvorvidt der skal være en tidsbegrænsning i muligheden for at søge merit (Majbritt Codam) Majbritt Codam oplyste, at Sundhedsstyrelsen ikke har planer om at ændre bekendtgørelsen, så muligheden for at søge meritvurdering ophæves. Det blev nævnt, at der også på andre uddannelser er mulighed for varigt at søge merit. Det blev desuden nævnt, at bekendtgørelsen ikke stiller krav om oprettelse af meritforløb. En mulighed for at håndtere meritansøgere på sigt kan være, at der på et tidspunkt ikke længere oprettes meritforløb, men at de ansøgere, der fremadrettet får en meritvurdering, må supplere sin uddannelse via delvist at gennemføre ordinære uddannelsesforløb. Det blev besluttet, at diskussionen af hensigtsmæssigheden i fortsatte meritforløb sættes på dagsorden til næste rådsmøde, hvor dimensioneringen for 2013 skal behandles. Sekretariatet oplyste, at psykiatridirektørforum i oktober 2011 traf beslutning om, at etablering af meritkurser ophører efter Det blev desuden besluttet, at Sekretariatet på næste møde præsenterer, hvor mange meritforløb, regionerne har valgt at opslå i Status fra uddannelsesudvalgene for specialpsykologuddannelsen, herunder drøftelse af kurser. a. børne- og ungdomspsykiatri (Annette Anbert) b. psykiatri (Birgitte Bechgaard)

3 a. Annette Anbert fortalte, at man i B&U har haft fire uddannelsesudvalgsmøder siden sidste rådsmøde. Møderne har primært omhandlet godkendelse af uddannelsesprogrammer samt arbejde med både ordinære kurser og meritkurser i samarbejde med kursusudbyderen Center for Kompetenceudvikling (CfK). Der er lavet en samarbejdsaftale med CfK om samarbejdet omkring kurser/godkendelse af kursusprogrammer. Kursus for uddannelsesansvarlige psykologer blev afviklet i efteråret, og det blev evalueret som et godt kursus både indholdsmæssigt og netværksmæssigt. Kurset medførte ønske om, at vejledere også tilbydes et kursus. Der udvikles nu et fælles kursus for vejledere og uddannelsesansvarlige, så vejledere kan blive klædt på til rollen. Der har desuden været afholdt meritkursus i biologiske behandlingsmetoder samt ledelseskursus. Der er fortsat god energi og stor arbejdsindsats i uddannelsesudvalget, men man oplever at have meget travlt i forhold til at få etableret/godkendt kurserne i tide. Der har været en klagesag til Sundhedsstyrelsen over en meritafgørelse. I forbindelse med klagen fremkom nye oplysninger fra ansøger, der gjorde, at man i uddannelsesudvalget valgte at reducere meritkravene. Sundhedsstyrelsen var enig i denne vurdering. b. Birgitte Bechgaard fortalte, at der har været afholdt månedlige møder i udvalget i efteråret, mens man i foråret har nedsat hyppigheden til hver anden måned. Ansættelse i de første ordinære uddannelsesforløb faldt på plads i november 2011, og forløbene blev påbegyndt 1. december Der har i udvalget været arbejdet med at udvikle et mønstereksempel på en meritansøgning til brug for nye meritansøgere. Der har siden sidst været to klager til Sundhedsstyrelsen over meritafgørelser. I forbindelse med klagerne fremkom nye oplysninger fra den ene af ansøgerne, der gjorde, at man i uddannelsesudvalget valgte at reducere meritkravene. Der har været fortløbende drøftelser omkring logbog, mv. Der har været afviklet meritkursus i psykopatologi, hvor man har brugt samme undervisere, som bruges på kurser for uddannelseslægerne. Der har været god evaluering fra deltagerne og god feedback fra underviserne på meritkurserne. Der har desuden været afholdt flere kurser for nye uddannelsessøgende i ordinære uddannelsesforløb, hvor der også har været stor tilfredshed med kurserne. Per Jørgensen nævnte, at der i forbindelse med etablering af en ny uddannelse trædes mange nye stier. Der lægges fra flere sider et stort arbejde i at etablere uddannelsen, og Rådet udtrykte tilfredshed med etableringen af uddannelsen. 5. Rådet skal sikre kvaliteten af uddannelsen og evaluering af uddannelsen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 5. Det indstilles, at Rådet drøfter, hvordan dette gøres

4 Per Jørgensen nævnte, at opgaven med sikring af kvalitet og evaluering af uddannelsen skal løses, men at der ikke er givet finansiering hertil. På lægeområdet har man Sundhedsstyrelsens inspektorordning og et elektronisk evalueringssystem. Der blev fortalt om inspektorordningen og måden de regionale råd for lægernes videreuddannelse viderebehandler Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter. Der blev spurgt til, om Sundhedsstyrelsen har planer om at etablere et inspektorkorps svarende til det, der er etableret indenfor den lægelige videreuddannelse. Rådet drøftede behovet for en inspektorordning samt vigtigheden af, at der på sigt er mulighed for at følge op på, om afdelingerne lever op til kvaliteten i uddannelsen. Rådet har en opgave som kontrolinstans i forhold til at sikre kvaliteten af uddannelsen. Dette kan gøres dels ved at sikre, at afdelingerne lever op til kvaliteten, dels ved at den uddannelsessøgendes evaluerer den teoretiske uddannelse samt den praktiske kliniske del af uddannelsen. Desuden bør arbejdsgiverens vurdering af uddannelsen evalueres. Det blev foreslået, at man kunne bede de fem regioner om at udtale sig om, hvorvidt uddannelsesforløbene lever op til kvaliteten i forhold til forventningerne til uddannelsen. De uddannelsessøgende evaluerer allerede på nuværende tidspunkt de teoretiske kurser. Man kunne desuden bede dem evaluere den praktiske kliniske del af uddannelsen. På den måde er det muligt at iværksætte en intern kontrol. Et forslag til evaluering kunne være en årlig fremlæggelse fra Sekretariatet af evalueringer for Rådet, indeholdende følgende elementer: 1) Evaluering af de teoretiske kurser fra de uddannelsessøgende 2) Evaluering af uddannelsesstederne fra de uddannelsessøgende 3) Evaluering af uddannelsen fra regionerne Det blev besluttet, at Sekretariatet samt formanden for Rådet fremlægger en evalueringsmodel på næste Rådsmøde. Det blev desuden besluttet, at Majbritt Codam til næste rådsmøde undersøger, om man fra Sundhedsstyrelsens side har planer om en ordning for evaluering af uddannelsesstederne og fremlægger Sundhedsstyrelsens eventuelle bud på evaluering af uddannelsen. 6. Rådet skal sikre opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 5. Det indstilles, at Rådet drøfter, hvordan dette gøres Det blev foreslået, at man kunne undersøge, hvilke arbejdsopgaver, der udføres af specialpsykologer kontra ikke specialpsykologer en undersøgelse af, på hvilke områder specialpsykologerne har deres virke i forhold til øvrige personalegrupper i psykiatrien.

5 Det blev desuden foreslået, at man kunne spørge de enkelte regioner om, hvilke nye opgaver, specialpsykologerne varetager, samt hvilke opgaver, specialpsykologerne i større udstrækning end tidligere varetager. Det blev nævnt, at Rådet skal holde de involverede parter på sporet af, at specialpsykologerne løser nye opgaver, eller løser opgaverne bedre. Det blev oplyst, at Region Hovedstaden har udarbejdet en stillings-/funktionsbeskrivelse, og at sådanne også er under udarbejdelse i flere af de øvrige regionerne. Det kunne overvejes at indhente stillingsbeskrivelser for at vurdere på anvendelsen af specialpsykologerne. Det blev nævnt, at det er meget tidligt at vurdere på anvendelsen af specialpsykologerne, samt at man har brug for at flere er igennem uddannelsen, før der kan evalueres på anvendelsen af specialpsykologer. Det blev dog samtidigt nævnt, at det findes vigtigt, at anvendelsen af specialpsykologerne fremmes bedst muligt. Per Jørgensen opsummerede, at opgaven med at sikre opfølgning på regionernes anvendelse af specialpsykologer samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer bør løses på nuværende tidspunkt. Det blev besluttet, at regionerne inden næste rådsmøde vil blive spurgt om, hvilke nye opgaver specialpsykologerne varetager, samt hvordan der arbejdes med anvendelse af specialpsykologerne i regionerne. Punktet vil blive sat på dagsorden til næste rådsmøde, og det tænkes indtil videre som et årligt tilbagevendende punkt, hvor regionerne spørges til anvendelsen af specialpsykologer. Det blev nævnt, at man ved spørgsmålene skal tage højde for, at de psykologer, der blev direkte meritoverført, ikke nødvendigvis har fået nye arbejdsopgaver, da de måske også tidligere varetog de opgaver, som er tiltænkt specialpsykologerne. 7. Eventuelt og dato for næste møde Mødedato for næste møde vil fremgå af referatet. Det blev efter mødet af formanden besluttet, at næste møde skal foregå som videokonference med to lokaler, et i København og et i Århus. Næste mødedato foreslås til at være den 27. september 2012 kl Videokonferencelokale meddeles senere. Det blev desuden nævnt, at Jørgen Achton stopper som cheflæge i Psykiatrien i Region Nordjylland til juni 2012, hvorfor der skal ske nyudpegning af repræsentant fra regionerne til Rådet. Rådet takkede både Jørgen Achton og Anne-Rose Wang for deltagelse i Rådet.

Referat fra 2. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen Torsdag, den 15. september 2011 kl

Referat fra 2. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen Torsdag, den 15. september 2011 kl Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen! " 29. november 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 2. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen Torsdag,

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 28. marts 2018 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat 15. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen fredag

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 8. december 2017 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat til 14. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Funktionsområde Kapitel 3 Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur Kapitel 4 Uddannelsesråd m.v. Kapitel 5 Uddannelsen Kapitel 6 Bedømmelse m.v.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Referat af 62. møde i Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri --- ikke godkendt referat --- Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2018 Martin Kangas Christensen makacr@rm.dk

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Rådet for Specialpsykologuddannelsen Referat fra møde den 4. september 2014 Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. oktober 2014 Birte Mikkelsen Rikke Bundgaard Birte.mikkelsen@stab.rm.dk Rikke.bundgaard@stab.rm.dk

Læs mere

Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Til det Psykologfaglige uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 5. juli 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra andet møde i Uddannelsesråd for

Læs mere

Referat fra 40. møde i SPU uddannelsesudvalg Psykiatri 5. februar 2015 kl. 10:15 i HR-huset, mødelokale 5252, Boulevarden 76, 7100 Vejle

Referat fra 40. møde i SPU uddannelsesudvalg Psykiatri 5. februar 2015 kl. 10:15 i HR-huset, mødelokale 5252, Boulevarden 76, 7100 Vejle SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Referat fra 40. møde i SPU uddannelsesudvalg Psykiatri 5. februar 2015 kl. 10:15 i HR-huset, mødelokale 5252, Boulevarden 76, 7100 Vejle Dato Sagsbehandler

Læs mere

Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 27. maj 2010, kl Mødet blev afholdt i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København

Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 27. maj 2010, kl Mødet blev afholdt i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 28. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af møde vedr. specialpsykologuddannelsen

Læs mere

" 17. september 2010 Stine Whitehouse

 17. september 2010 Stine Whitehouse Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 17. september 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 2. møde vedr. specialpsykologuddannelsen den

Læs mere

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Vejledning om meritvurdering under specialpsykologuddannelsen (jf Bekendtgørelse nr. 1303 af 25. november 2010 om uddannelse af specialpsykologer, 19) Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 02-01-2018 Rikke

Læs mere

Referat fra 3. møde i Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 26. august 2010

Referat fra 3. møde i Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 26. august 2010 Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 2. september 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Uddannelsesråd for

Læs mere

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 6. september 2018 Kasper Clausen

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN. Dato Sagsbehandler  Sagsnr. 6. september 2018 Kasper Clausen Referat fra 61. møde i Uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. september 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk 1-30-72-162-09 Møde i uddannelsesudvalget,

Læs mere

Sagsnr april 2018 Birte Mikkelsen

Sagsnr april 2018 Birte Mikkelsen Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25.. april 2018 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Dagsorden til 17. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

" 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri! " 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af møde med det psykologfaglige

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat 1 Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 11/12-2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Almen medicin - uddannelsesudvalg 4. december 2018 kl. 14:00 i Lokale 12, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 2

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Birte Obel, Kontorchef Susanne Vinther Nielsen, Overlæge, Ph.d. Uddannelse og autorisation 4. marts 2014 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 10. september 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 11. juni 2009 3. PUF-lektorernes arbejde med uhensigtsmæssige forløb v/

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 24. marts 2017 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 13. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 13. februar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Styrelsen Anegen Trillingsgaard, Aarhus universitet Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-141-15

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Fra praksis Annette Dippel Larsen, Ruth Skriver, Mette Kitnæs, Anne-Marie Sørensen, Stefi Olesen, Vera Larsen, Susanne Pallesen, Birgit Søndergaard Fra

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 22. februar 2018 /THOCHT Referat til møde i kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Deltagere 1 2 Referat fra 4. oktober 2017 - til orientering 2 3 Bordet

Læs mere

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT SSKU møde 19. september 2016 SSKU 19 09 2016 Mandag d. 19. september 2016 kl. 14.00-16.00 Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Mødedato: 05. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt: Kl. 13.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i klinisk mikrobiologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 21. september 2016 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-8-15 Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Mikrobiologi

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri.

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri. Det Regionale Videreuddannelsesråd 23.12.2003 Region Nord Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri. Den lægefaglige indstilling for børne- og ungdomspsykiatri

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DASAMS d afholdt på Klinisk socialmedicin, Oluf Palmes Alle Århus N.

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DASAMS d afholdt på Klinisk socialmedicin, Oluf Palmes Alle Århus N. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DASAMS d. 23.11.2011 afholdt på Klinisk socialmedicin, Oluf Palmes Alle Århus N. Deltagere: Anders, Jeppe, Vivian, Karin, Anita, Dorte Afbud fra: Ulrik, Kenneth,

Læs mere

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl Referat af studienævnsmøde onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 3. Justeringer af opgaver: Forkortelse eksamensperiode

Læs mere