Korte eller lange obligationer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte eller lange obligationer?"

Transkript

1 Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt, at det også er den optimale beslutning for en investor med en balanceret portefølje. Den økonomiske situation i Europa betyder, at renterne bør forblive lave en lang periode endnu. Samtidig yder lange obligationer en bedre beskyttelse end korte obligationer i tilfælde af et aktiefald. Renterne i Danmark er fortsat meget lave og kun en anelse højere, end da den europæiske gældskrise rasede med risiko for at rive eurosamarbejdet fra hinanden. Det lave renteniveau gør det nærliggende at forvente en stigende rente de kommende år. Med sådanne forventninger er det lige så nærliggende at investere i obligationer med kortere løbetid end normalt, for dermed at reducere eventuelle kurstab som følge af de stigende renter. Spørgsmålet er imidlertid, om det er den rigtige konklusion specielt for en investor, der investerer i både aktier og obligationer? Valget mellem korte og lange obligationer bør således ikke alene ske ud fra det forventede afkast på de to typer af obligationer, men også ud fra påvirkningen af den samlede porteføljes risiko og afkastmuligheder. Det forventede afkast Forventninger til højere rente vil intuitivt ramme lange obligationer mere end korte obligationer, da de lange obligationer har en højere rentefølsomhed. Historien har imidlertid flere nuancer end som så. Afkastet på obligationer er en kombination af det løbende afkast og kursændringer som resultat af ændringer i renten og ændringer i obligationens løbetid. Den sidste faktor er ofte overset af investorer, men netop denne effekt kan skabe en ganske solid tillægsgevinst, hvis der er en positiv hældning på rentekurven. skandiaam.dk side 1 af 6

2 Rente 27. juni 2014 Det kan illustreres med et lille eksempel. Vi har taget udgangspunkt i den aktuelle rentekurve og fire fiktive handelsstrategier, hvor der månedligt rulles en nulkuponobligation med en løbetid på henholdsvis 2, 5, 7 og 10 år. Den aktuelle rentestruktur i Danmark per 20. juni 2014 er illustreret i graf 1. Graf 1 Danske rentestruktur 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% Løbetid Kilde: Nordea Analytics I tabel 1 har vi illustreret det forventede etårige afkast på de fire strategier. I tabellen har vi angivet den aktuelle effektive rente, det forventede afkast og effekten af at rulle ned ad rentekurven. Tabel 1 Forventede afkast ved uændret rentestruktur Løbetid Afkast Effektiv rente Effekt af rul 2 0.2% 0.1% 0.1% 5 1.5% 0.5% 1.0% 7 2.5% 0.9% 1.5% % 1.5% 1.8% Kilde: Egne beregninger Den relativt store forskel, der aktuelt er mellem de korte og lange renter, betyder, at der er en væsentlig effekt af at rulle ned ad rentekurven. Effekten er faktisk større end det løbende afkast på løbetider op til ti år. Der er dog ingen tvivl om at potentielle ændringer i renter kan have endnu større betydning for det realiserede afkast. Det gælder ikke mindst for obligationerne med længere løbetid. For at beregne den forventede effekt af en eventuel renteændring er man nødt til at have en forventning til renteudviklingen. Det er imidlertid svært at spå specielt om fremtiden. Reelt kan renten jo gå begge veje. Det er derfor relevant at starte med at vurdere, om det aktuelle renteniveau er i overensstemmelse med de faktiske økonomiske forhold. skandiaam.dk side 2 af 6

3 Skandia har en model, som estimerer den teoretiske modelrente i Tyskland i forhold til den aktuelle økonomiske situation. Graf 2 illustrerer den teoretiske tiårige rente sammenholdt med den faktiske rente. Det fremgår, at det aktuelt lave renteniveau blot afspejler den aktuelle økonomiske situation i Europa. Graf 2 Historisk renteudvikling 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Modelrente Tiårig tysk statsrente Kilde: Nordea Analytics og egne beregninger Denne rentemodel kan også bruges til at estimere den forventede renteudvikling med udgangspunkt i forventninger til den økonomiske udvikling. Med udgangspunkt i forventninger fra EU (officielle forventninger fra Europa-Kommissionen udgivet i februar), kan vi estimere den forventede tiårige rente om et år til 1,82 %. Det er en rentestigning på 0,47 % fra det nuværende niveau på 1,35 %. Med en antagelse om at de korte renter ikke ændrer sig i perioden, kan vi med baggrund i den forventede stigning i den tiårige rente beregne det forventede afkast på de fire forskellige strategier. Det er illustreret i tabel 2. Tabel 2 Forventet afkast ved stigende rente Løbetid Afkast Effektiv rente Effekt af rul Effekt af rentestigning 2 0.1% 0.1% 0.1% -0.1% 5 0.5% 0.5% 1.0% -1.1% 7 0.3% 0.9% 1.5% -2.1% % 1.5% 1.8% -4.4% Kilde: Egne beregninger De lange obligationer bliver som forventet hårdest ramt af rentestigningen. Det skyldes primært, at de har en højere rentefølsomhed, og sekundært at de lange renter forventes at stige mest. På trods af den indregnende rentestigning har de korteste obligationer ikke det højeste forventede afkast. Det skyldes, at rulningseffekten og den højere løbende rente kompenserer for en del af rentestigningen. Det er også muligt at beregne, hvor meget forwardkurven indiskonterer af rentestigning for det kommende år. Forwardrenten indiskonterer en stigning på 0,34 % i den lange ende og 0,24 % i den korte ende, hvilket ligger fint i tråd med resultatet fra vores rentemodel. skandiaam.dk side 3 af 6

4 Konsensus blandt analytikere til renterne ligger en anelse højere end estimaterne fra vores rentemodel. Således forventes den tiårige rente at stige med 0,85 % og de toårige med 0,30 %. En rentestigning af denne størrelse vil ramme de helt lange obligationer forholdsvist hårdt. De femårige obligationer vil derimod ikke klare sig dårligere end de toårige. Det er meget svært at se de fundamentale forhold, der skal resultere i en større rentestigning det kommende år. På den baggrund er det heller ikke oplagt, at lange obligationer nødvendigvis vil klare sig dårligere end korte obligationer det kommende år. Det kan blive dyrt at reducere rentefølsomheden alt for kraftigt i form af den tabte carry (løbende afkast plus rul). Porteføljeeffekter I en portefølje bør allokeringen til en aktivklasse ikke alene vurderes på det forventede afkast, men også på konsekvenserne for porteføljens samlede risiko. I den sammenhæng er det relevant at vurdere porteføljeeffekterne ved et valg mellem korte og lange obligationer i en balanceret portefølje. Det har vi gjort ved at sammenligne en portefølje med 50 % globale aktier og 50 % obligationer med høj (7 år) og lav varighed (2 år). Det har vi gjort i perioden fra 1998 og frem til i dag. Umiddelbart kunne man måske forvente, at porteføljen med de korte obligationer har den laveste risiko, da de korte obligationer i sig selv har en risiko, der er 70 % lavere end lange obligationer. Det er imidlertid ikke tilfældet, hvilket fremgår af en række forskellige risikonøgletal i tabel 3. Tabel 3 Risikonøgletal for porteføljer Portefølje 1 Portefølje 2 Aktier 50% 50% Korte 50% Lange 50% Standardafvigelse 7.24% 7.20% Skævhed Topstejlhed Autokorrelation Afkast i perioden 5.08% 4.08% Max Drawdown % % Kilde: Bloomberg og egne beregninger skandiaam.dk side 4 af 6

5 De to porteføljer har stort set samme risiko. Det kan yderligere illustreres gennem de to porteføljers rullende drawdowns, der er illustreret i graf 3. Graf 3 Drawdowns 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Med lange Med korte Kilde: Bloomberg og egne beregninger Obligationer har typisk en diversificerende effekt relativt til aktier. Det skyldes, at renten typisk falder i perioder med kraftigt faldende aktiemarkeder. Det vil typisk være de korte renter, der falder mest i sådanne situationer, men de lange obligationer oplever alligevel typisk de største kursstigninger på grund af deres højere rentefølsomhed. I tabel 4 har vi illustreret rentefaldet ved forskellige løbetider under de seneste to aktiekrak. Tabel 4 Rentefald ved aktiekrak Tiårige Femårige Toårige IT boblen -1.75% -2.61% -3.32% Finanskrisen -0.87% -1.32% -2.17% Kilde: Egne beregninger Det er tydeligt, at de korte obligationer har oplevet de største rentefald, hvilket til dels har kompenseret for deres lavere rentefølsomhed. Med det aktuelle lave renteniveau er det svært at forestille sig, at de korte renter vil opnå samme relative større rentefald, hvis der venter et nyt aktiekrak rundt om hjørnet. Det betyder omvendt, at de lange obligationer vil have en relativ bedre porteføljeeffekt end de korte obligationer. Konklusion Det virker sandsynligt, at renten på statsobligationer i Danmark og resten af Europa vil stige over de kommende år i takt med, at de økonomiske forhold bedres. Derfor virker det også logisk at reducere rentefølsomheden på obligationsporteføljen. Det er imidlertid langt fra givet, at det er den rigtige beslutning på nuværende tidspunkt: De lange obligationer er begunstiget af et højere løbende afkast plus et rul på rentekurven, der til dels kan kompensere for stigende renter. skandiaam.dk side 5 af 6

6 Renterne forventes kun at stige langsomt de kommende år, da de nuværende renter stort set afspejler de aktuelle økonomiske forhold, der kun langsomt vil forbedres. Lange obligationer vil sandsynligvis være en bedre beskyttelse end korte obligationer i tilfælde af et nyt krak eller større korrektion på aktiemarkedet. Porteføljeeffekten er således bedre på lange obligationer. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 6 af 6

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere