Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension"

Transkript

1 6. januar 2015 Markedsafdelingen Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension 1. Screening i forbindelse med investeringspolitik 2. Kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd opgjort ved total og netto 3. Uddybning af nuværende og ny tilpasset ordning, herunder rentebegreber. 4. Uddybning af konsekvenserne for den nuværende ordning og den tilpassede ordning eksemplificeret ved følgende scenarier: Ad 1. Screening a. Hvis renten stiger markant med efterfølgende kursfald på obligationer og samtidig et fald på 20 pct. i aktiekurserne b. Hvis renten forbliver lav, kombineret med et pludseligt aktiekursfald på 20 pct. Sampension har vedtaget en investeringspolitik, der bl.a. hviler på en antagelse om, at virksomheder, der agerer socialt og miljømæssigt ansvarligt, øger sandsynligheden for et bedre afkast på langt sigt gennem at mindske den forretningsmæssige risiko. Sampensions ansvarlige investeringspolitik læner sig op ad de principper, der er defineret i UN Global Compact. Til hjælp med screening og overvågning af de mere end aktieinvesteringer i porteføljen har Sampension indgået en aftale med EIRIS, som er et af de førende firmaer, der er specialiseret i at analysere og risikovurdere virksomheder i forhold til en lang række etiske aspekter. EIRIS er baseret i London. Det er naturligvis altid Sampension, der i sidste ende beslutter, om et selskab kan godkendes til at indgå i investeringsporteføljen. I 2013 er i alt ca. 100 selskaber udelukket fra investeringsuniverset. I løbet af 2013 er der yderligere fokuseret på ESG (Environmental, Social and Governance) Risk Management og Water Management Systems som emner for en dialog med virksomhederne. Virksomhederne er udvalgt på baggrund af deres eksponering for risici i én eller flere af ovennævnte områder. I udvælgelsen er indgået en vurdering af virksomhedernes eksisterende politikker, ledelsessystemer og deres villighed til at rapportere om dette til omverdenen. I alle engagementssager har målet være at identificere virksomheder, som efter disse kriterier skønnes at befinde sig i en højere risikozone end sammenlignelige virksomheder, og målet med Sampensions engagement er også, via dialog, at skabe forståelse for temaerne og anerkende dette gennem etablering/ændring af processer, politikker og åbenhed om dette. I løbet af året har Sampension indledt dialog med knap 100 selskaber. 1

2 Det er Sampensions opfattelse, at dialogerne generelt medfører, at virksomhederne udviser større åbenhed og forbedrer kommunikationen til omverdenen omkring samfundsansvarlighed. Ad 2. Kommunens pensionsforpligtigelse overfor tjenestemænd opgjort ved total og netto Den seneste kapitalopgørelse vi har udarbejdet for Roskilde kommune er fra Roskilde Kommune har netop rekvireret en opdatering pr Kommunerne har pligt til at få foretaget en aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelserne med afsæt i Indenrigsministeriets retningslinjer. Da der ikke sker store forskydninger på området, accepteres det dog at dette foretages hvert 5. år og at kommunerne i den mellemliggende periode foretager skønsmæssige justeringer Kapitalopgørelsen forsøger at skabe et retvisende billede af det nettopassiv Roskilde Kommune har på tjenestemandsområdet. Her arbejdes ud fra en Stop-Koncern betragtning altså at kommunen ophørte sin virksomhed og skulle indskyde et beløb svarende til den nuværende forpligtelse, excl den fremtidige lønregulering f.s.v.a. erhvervsaktive og pensionerede tjenestemænd her og nu. Det bemærkes her at de erhvervsaktive tjenestemænd fortsat opbygger pensionsrettigheder og kommunens passiv alt andet lige vil være stigende, indtil dødeligheden overhaler, hvilket estimeres til at være fra Oversigt over beregnede kapitalværdier pr. 31. december 2009 Forudsat pensioneringstidspunkt * Beregnet bruttoforpligtelse * Værdi af forsikringsdækning i KP Indestående på bonuskonto Nettoforpligtelse pr. 31. dec ember år år I forvaltningens notat i forbindelse med behandlingen af sagen på Økonomiudvalgets møde den 3. december er nævnt en forpligtigelse på 666 mio.kr., hvilket er den nettoforpligtigelse (når værdien af forsikringsdækningen er fratrukket totalen) kommunen har, jf. regnskab 2013, dvs. primo I den kommende kapitalopgørelse fra Sampension forventes det at såvel bruttoforpligtelsen som Værdi af forsikringsdækning i KP er steget. Sidstnævnte udgør p.t. 735 mio. Begrebet dækker over den samlede formue (depot) på policerne i Roskilde Kommunes genforsikringsaftale. Imidlertid må det forventes at den beregnede bruttoforpligtelse siden 2009 er steget forholdsvist mere, hvorfor den opgjorte nettoforpligtelse må forventes at være steget. Indestående på Roskilde Kommunes bonuskonto udgør p.t. 42 mio. I det garanterede system opbygges der betydelige kapitalreserver som skal træde til i perioder hvor der fx er en lav depotrente som nødvendiggør et tilskud til den enkelte police for at kunne opretholde den lovede forsikringsydelse. Størrelsen af disse reserver svinger i takt med markedsudviklingen. I perioder med meget lav markedsrente er reserven meget høj, og dermed også lav i perioder med høj rente. Blandt andet af denne grund indgår disse reserver ikke i kapitalopgørelsen. Når en kommune overgår til den tilpassede genforsikring frigøres reserverne og overføres som et nettobeløb til kommunens bonuskonto. Ad 3. Uddybning af nuværende og ny tilpasset ordning, herunder rentebegreber. En kommunes overgang til den tilpassede genforsikring ændrer ikke på de grundlæggende principper i, og administration af, genforsikringsaftalen. Denne er fortsat baseret på gennemsnitsrenteprincippet. Når gennemsnitsrentesystemet fastholdes (et alternativ er jo det mere fluktuerende markedsrentesystem) er det for at opretholde en stabilitet i ydelsesstrukturen, som Sampension vurderer, er et bedre match til den kommunale økonomistyring. I den tilpassede genforsikring kan der i sagens natur opstå større udsving i afkastet i forhold til det nuværende stabile men lave afkast. Dette har baggrund i en større andel af aktier i investeringsstrategien. Men fælles for begge systemer er altså at der vedligeholdes kollektive reserver til udjævning af depotrenten. 2

3 Roskilde Kommunes samlede depot for policerne i genforsikringsprogrammet udgør som nævnt 735 mio. Da der ved en eventuel overgang til den tilpassede genforsikring ikke ændres ved policernes opbygning og administration, er der således heller ikke en ændring i det samlede depot. Dette depot forrentes årligt med depotrenten. Den gennemsnitlige depotrente for Roskilde Kommunes genforsikring i den nuværende model udgør i ,58 %. Denne forrentning udspringer af en depotrente på 2 %, med et fradrag på 0,42 %-point, kaldet Risikoforrentningen, som er den betaling der er for at have ydelsesgaranti. Den lave depotrente er et produkt af de bindinger der lægges på investeringsstrategien i den garanterede model - ikke blot i aktivsammensætningen, men også den yderligere afdækningsvirksomhed af fx renteudsving i obligationsporteføljen. Samlet fører det til at afkastet er meget stabilt - men lavt. Depotrenten fastsættes af Sampensions bestyrelse typisk i december måned, dækkende for det efterfølgende kalenderår. Her udtrykkes altså en bæredygtig forrentning af pensionsmidlerne under indflydelse af årets og de foregående års afkast af investeringsporteføljen, samt forventningerne til de kommende års afkast. Dette regime opretholdes i den tilpassede genforsikring. Her er depotrenten for 2014 fastsat til 3,0 %. Afkastet for 2014 er netop opgjort og udgjorde 5,9 %. Bestyrelsen har netop besluttet at depotrenten for den tilpassede genforsikring forhøjes til 3,5 % pr. 1. januar 2015, mens depotrenten i den nuværende ordning fastholdes på 1,58 %. Således hensættes forskellen mellem det faktiske afkast og depotrenten til udjævning af kommende års afkast. Flere successive års høje afkast fører altså til en højere depotrente, det modsatte fører til en lavere depotrente. Men udjævningsmekanismen forebygger større variation i bonustilførslen på kommunernes bonuskonti. Ved en negativ forskel mellem policernes indregnede opgørelsesrente og den faktiske depotrente opstår der negativ bonus. I den garanterede model placeres dette på en skyggekonto og kan kun modregnes i en evt. senere positiv forskel. Policernes forsikringsydelse fastholdes på det garanterede niveau via tilførsel fra kapitalreserverne. I den nye model posteres negativ (og positiv) bonus direkte på kommunens bonuskonto, hvilket er baggrunden for at kommunen får tilført kapitalreserverne til denne ved overgangen til den tilpassede genforsikring. En faldende depotrente vil således føre til øget negativ bonus som trækkes på kommunens bonuskonto. Imidlertid skal dette ske systematisk over en længere årrække for at have synlig effekt på den pt. store kapital der overføres til kommunen ved overgangen til den tilpassede genforsikring. Kommunernes afkald på den garanterede nominelle ydelse, får således først en negativ effekt når bonuskontoen er tømt for reserver til at finansiere yderligere negativ bonus. Ved den nuværende ordning er Roskilde Kommune garanteret en ydelse baseret på bl.a. en indregnet opgørelsesrente. Der indgår også andre elementer i ydelsesberegningen fx levetidsforudsætninger. Roskilde Kommunes genforsikringspolicer har hver især en gennemsnitlig opgørelsesrente - alt efter profilen og tidshorisonten i den konkrete tjenestemands pensionsvilkår. Frem til midten af 90'erne blev der anvendt en opgørelsesrente på 4,25 %. Forhøjelser af policerne siden da, er taktvist sket på lavere rentegrundlag. I dag foretages forhøjelserne på policerne med en opgørelsesrente på 0 %. Den gennemsnitlige opgørelsesrente for Roskilde Kommunes genforsikringsprogram udgør 3,41 %. Denne vil være fortsat faldende over årene, i takt med at forhøjelserne sker på et 0 %-grundlag. Hastigheden hvormed denne udvikling sker, er også under indflydelse af lønudviklingen. Jo højere lønstigninger, jo hurtigere reduceres den gennemsnitlige opgørelsesrente. Der hvor garantien har en rentemæssig værdi for kommunen er når den aktuelle depotrente er lavere end den indregnede opgørelsesrente - netop som vi har set det i en årrække. Eftersom ydelserne er garanterede skal policen have "hjælp" til at afdække gabet mellem de to renteforhold. Dette sker som 3

4 nævnt via opfyldning fra de hensættelser kommunerne har opbygget igennem årene og fra egenkapitalen, som har modtaget den ovenfor beskrevne risikoforrentning. Dette betyder at Sampension til enhver tid leverer kommunen de aftalte ydelser, men det betyder også at der ud fra forsigtighedshensyn ikke kan genereres overskud til at opskrive ydelserne i takt med lønudviklingen. Således vil kommunen overtage en større og større andel af den faktiske pension til tjenestemanden, da forsikringernes dækningsgrad vil være faldende. Netop dette forhold er grundlaget for at Sampensions bestyrelse har besluttet at kommunerne skal tilbydes et alternativ. Hvis kommunen vælger at overgå til den tilpassede genforsikring frasiger kommunen sig retten til en garanteret ydelse. Således bortfalder også de kollektive reservers forpligtelse overfor den enkelte kommune. I den forbindelse opgøres kommunens konkrete andel af reserverne og disse overføres til bonuskontoen som kommunen har det fulde ejerskab til. Beløbet udgør for Roskilde Kommune 342 mio. pr. 1. januar Det store beløb kan forklares med det aktuelt meget lave renteniveau. Herudover reduceres egenkapitalens risiko i forhold til de garanterede ydelser og risikoforrentningen kan derfor reduceres fra 0,42 % til 0 %, og Kommunen kompenseres yderligere med en udlodning af egenkapitalen svarende til 5 pct. af kommunens depot som placeres på en særlig konto, Bonuskapital. Indestående på Bonuskapital overføres til bonuskontoen over 20 år svarende til ca. 1,8 mio.kr. pr. år. Herefter overtager kommunen også den eventuelle udgift der opstår i den førnævnte forskel mellem depotrente og opgørelsesrente. Men med den ændrede investeringsstrategi - hvor aktiverne i højere grad investeres ud fra den tidshorisont hvor de skal forbruges og supplerende afdækning af renterisiko bortfalder - er målet naturligvis at dette gab lukkes, og på sigt overperformer. Ad 4. Uddybning af konsekvenserne for den nuværende ordning og den tilpassede ordning eksemplificeret ved følgende scenarier: a) Hvis renten stiger markant med efterfølgende kursfald på obligationer og samtidig et fald på 20 pct. i aktiekurserne Den nuværende investeringsstrategi er afdækket i forhold til udsving i renten, forstået på den måde, at porteføljens nominelle rentefølsomhed matcher rentefølsomheden på de garanterede forpligtigelser (afdækning af Sampensions aftalte policeydelser). En markant rentestigning indebærer således et stort tab på afdækningsporteføljen, hvilket dog modsvares af et lige så stort fald i markedsværdien af forpligtigelserne. Som følge af høje kapitalkrav på garanterede ydelser er risikorammerne, tilknyttet investeringsporteføljen, begrænsede. Porteføljen har derfor kun en begrænset andel risikofyldte aktiver (som fx aktier), hvorfor afkastpotentialet ud over de garanterede ydelser vurderes at være meget lille. Et fald på 20 % i aktiekurserne vil på den baggrund kun give anledning til et begrænset tab, forventeligt omkring -2 % for porteføljen som helhed. Alt i alt vil den nuværende genforsikring (aktiver og passiver under ét) på kort sigt ikke blive ramt hårdt under det skitserede scenarie. Dermed kan de garanterede policeydelser opretholdes, men da afkastpotentialet for porteføljen ikke er forbedret, vil købekraften af policeydelserne med stor sandsynlighed være forringet, da markante rentestigninger typisk er forbundet med højere inflation (og løninflation). Med andre ord vil afdækningsgraden udbetalingerne fra Sampension sat i forhold til kommunens faktiske udbetalinger til tjenestemandspensioner over tid formentlig blive udhulet som følge af den manglende inflationsafdækning og det manglende afkastpotentiale for porteføljen. Den nye investeringsstrategi har kun en begrænset andel nominelle obligationer, da investeringsstrategien har til hensigt at afdække risikoen for høj løninflation. For at afdække inflationsrisikoen 4

5 investeres således i stedet i indeksobligationer, hvor de fremtidige betalinger er knyttet til prisudviklingen. Stigende renter er typisk associeret med stigende prisinflation, som over tid normalt vil være forbundet med stigende løninflation. Under den nye strategi vil købekraften af obligationsbeholdningen således være bedre beskyttet i tilfælde af rentestigninger associeret med stigende inflation, da værdien af en stor del af aktiverne opskrives i takt med inflationen. Den nye strategi har samtidigt en større andel risikofyldte aktiver end den gamle strategi (da der ikke bindes kapital til at opfylde høje kapitalkrav på garanterede ydelser). Et fald på 20 % i aktiekurserne vil med den nuværende allokering mod børsnoterede aktier give anledning til et tab på omkring -7 % for porteføljen. Investeringsstrategien i den tilpassede genforsikring er fælles for alle kommuner der har tiltrådt ændringen. Pt. er dette en samlet formue på ca. 18. mia. Heraf ville Roskilde Kommunes andel udgøre ca. 1,2 mia., såfremt kommunen havde tiltrådt ændringen pr. 1. december De 1,1 mia. består af depotet på 735 mio. + den styrkede bonuskonto efter overførsel af kapitalreserven på 342 mio. Om man ser på effekten af afkastscenarierne er det således uden betydning om der ses på Roskilde Kommune eller hele formuefællesskabet. Afkastet manifesterer sig som tidligere beskrevet i en depotrente. Afsluttes året med et tab på -2 % eller -7 % fastsætter bestyrelsen det kommende års depotrente under indflydelse af dette forhold. Der sker en udjævning af depotrenten via henlæggelser fra gode år, til at forhindre for store udsving. Således ville et tab på 2 % ikke umiddelbart føre til en nedsættelse af depotrenten for det kommende år, hvorimod et tab på 7 % formodentlig ville. Hvis depotrenten nedsættes mærkbart vil det forøge trækket for negativ bonus på bonuskontoen. På kort og mellemlang sigt vil det være problemfrit at finansiere, men systematiske langvarige tab på investeringerne og deraf følgende lav depotrente vil lang sigt tømme bonuskontoen, som omtalt i afsnit 3. Den nye ordning rammes på kort sigt hårdere end den gamle strategi under det skitserede scenarie, primært som følge af en højere allokering mod mere risikable aktiver. På længere sigt vil højere renter, højere inflation og lavere aktiekurser dog forbedre det fremadrettede afkastpotentiale for den nye ordning, og dermed sikre en bedre købekraft af de udbetalte policeydelser end den nuværende ordning. b) Hvis renten forbliver lav og pludseligt aktiekursfald på 20 pct. Den nuværende investeringsstrategi: Vedvarende lav rente og pludseligt aktiekursfald på 20 % indebærer kun et begrænset tab for den gamle investeringsstrategi. De garanterede policeydelser vil dermed kunne opretholdes. Den nye investeringsstrategi: Vedvarende lav rente og pludseligt aktiekursfald på 20 % indebærer, som skitseret foroven, et noget større tab for den nye strategi end for den gamle strategi. Et aktiekursfald af denne størrelse vil typisk være af kortere varighed og dermed genvindes. Udjævningen af depotrenten vil normalt kunne absorbere disse stød. Ved faldende depotrente vil bonuskontoens reserver ligeledes kunne absorbere den deraf følgende negative bonus. Afsluttende kan det siges, at de scenarier, hvor den nye strategi giver et lavere afkast end den gamle, er typisk situationer præget af vedvarende lav rente og lav inflation, kombineret med voldsomme aktiekursfald, som ikke genvindes. I tilfælde af tab, eller meget lave afkast over en længere tidshorisont, vil den gamle investeringsstrategi således være at foretrække i forhold til den ny strategi. Udbetaling til tjenestemandspensioner dækker over en lang investeringshorisont. Historisk har det typisk været sådan, at store aktietab med tiden er blevet opvejet af en større udbytterate og gevinster, hvilket vil være til gavn for den nye investeringsstrategi. I scenarier baseret på den historiske udvikling 5

6 på finansmarkederne og i samfundsøkonomien, giver den nye strategi da også et højere afkast end den gamle strategi, samtidig med at kommunen har modtaget en kapitaloverførsel på 342 mio. Samlet viser Sampensions risikoanalyse baseret på scenarier for den fremtidige afkast- og inflationsudvikling at sandsynligheden for at den nye strategi giver et bedre afkast end den nuværende strategi, er høj, samt at sandsynligheden for et merafkast er tiltagende i takt med investeringshorisonten, jf. nedenstående figur som viser 90 %-intervallet for den forventede udvikling af de opsparede midler i løbet af 10 år. Analysen er lavet på tre forskellige forudsætninger til forventet afkast og inflation, hvorom de fremskrevne afkast på aktivklasser og inflation varierer. Hvert år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension og Finansrådet en række fælles samfundsforudsætninger, som bliver brugt af branchen ved udarbejdelse af prognoser. Basis-analysen bygger på disse forudsætninger, jf. tabellen forneden. Under Analyse 1 og 2 sammenlignes investeringsstrategierne, når forventningerne til afkast og inflation er lavere end under samfundsforudsætningerne. De to analyser viser, hvor følsomme resultaterne er over for ændringer i afkastforudsætninger og inflation, og afspejler i højere grad det aktuelt lave renteniveau og lave inflation. Set over den lange horisont, som udbetalinger til tjenestemandspensioner dækker over, vurderes Basis som værende det mest sandsynlige. Forudsætninger til forventet afkast og inflation Basis Analyse 1 Analyse 2 Forventet årligt afkast: Obligationer og indeksobligationer 4,0 % 2,0 % 1,5 % Forventet årligt afkast: Aktier og alternative investeringer (ejendomme, skove og råvarer 7,0 % 4,0 % 3,0 % mv.) Forventet årlig inflation 2,0 % 1,5 % 1,0 % I figuren foroven vises, for hver analyse, et 90 %-interval for den forventede udvikling af Roskilde Kommunes opsparede midler i løbet af de kommende 10 år. For hver analyse er 90 %-intervallet givet som området mellem den nedre og den øvre linje. Der er således 5 % sandsynlighed for, at de opsparede midler vil være over intervallet, og 5 % sandsynlighed for, at de vil være under. Til sammenligning viser den stiplede linje værdien af de nuværende garanterede ydelser i løbet af de 10 år. 6

7 Som det fremgår af figuren, er der efter 10 år en høj sandsynlighed for, at den nye strategi har leveret et merafkast i forhold til den gamle strategi, også selv under meget lave forudsætninger til rente og inflation. Ses der ud over 10 år, vil sandsynligheden for et merafkast øges yderligere i de tre analyser. Dertil kommer, at skulle ét af de dårlige scenarier materialisere sig, har kommunen en betydelig kapitalbuffer til rådighed i form af den modtagne kapitaloverførsel på 342 mio.kr. Det er derfor Sampensions klare anbefaling at skifte til den nye strategi. 7

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Indledning

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Indledning Vedrørende: Genforsikring af tjenestemænd (forbedret investeringsstrategi) Sagsnavn: Budget 2014-17 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-13 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper 1. marts 2010 Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper Baggrund I forbindelse med Lønkommissionens opgørelse af lønnen for en række personalegrupper i den

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere