- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter"

Transkript

1 Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen

2 Indledning(...(2 Problemformulering(...(2 Nyt(medielandskab(...(3 Metode(...(4 Afgrænsning(...(5 Begrebsafklaring(...(5 Præsentation(af(empirisk(materiale(...(6 Analyse(...(8 Indslag(6:( Økonomi:(Væksten(nedjusteres (...(8 Gennemgående(træk(ved(formen(...(14 Denvisuelleform...15 Korrespondentensomgennemgåendefigur...16 Valgaflokalitet...19 Indholdet(M(hvad(bliver(der(egentligt(sagt?(...(20 Indslag1: Kræft:Lægerskræmmerpatientervæk...20 Indslag2: SAS nytblodrødtregnskab ogindslag4: SASovertagerCimber...22 Indslag3: Terrorsag: Mansourkendtskyldig...25 Delkonklusion(...(27 Diskussion(af(korrespondenternes(roller(...(28 Konklusion(...(32 Litteraturliste(...(33 Antal&tegn:&87.098&tegn

3 Indledning& Den%lille,%frysende%Claus%Buhr%er%ganske%meningsløst%stablet%op%foran%byrettens%lukkede%port%kl.% 21.30% %fem%timer%efter,%at%det%sidste%tegn%på%liv%forsvandt%fra%retssalene.%men%så%er%det,% studieværtens%uundgåelige%spørgsmål%kommer:%"bliver%rocker%x%mon%dømt?"%se,%dét%aner% udegående%reporter%buhr%intet%om,%så%han%hakker%udenom%med%en%tåget%udredning%og%et%nervøst% lille%smil.%(artikel1) SådanharcelerededentidligerechefredaktørBentFalbertefterrelanceringenafTVUAvisenpå DRd.3.september2012.Udoveretnytsendetidspunkt,nyearbejdsgangeogændrede produktionsvilkårbødrelanceringennemligpåetandetiøjnefaldendetiltag.foratskærpe profilenblevsåkaldtefagkorrespondenterindsatinyhedsformidlingen.enrække journalister,sombådevareksperter%inden%for%hver%deres%stofområde%oggode%formidlere,blev kørtistillingtilopgaven.(hjemmeside1+artikel2) Fagkorrespondenterneskullesætteansigtpånyhedenogskarptogpræcisthjælpeseerentil enuddybendeforståelseafdrnyhederskernestofområder.holdetaffagkorrespondenter beståridagafaskrostrupsompolitiskkorrespondent,ninamunchuperrinsom korrespondentforøkonomiogerhverv,mettehybelsomkulturkorrespondent,petergeisling somsundhedskorrespondent,linegeertsensomgraverkorrespondentogclausbuhrsom retskorrespondent. Tilforskelfradenklassiskeudenrigskorrespondentbefinderfagkorrespondenternesigi Danmark,ogisæriKøbenhavn,hvorfradeofteinterviewesliveafværteni nyhedsudsendelsen.konceptetmedliveuomstillingerfrastudieterlangtfranyt,menantallet afliveuomstillingerideenkeltenyhedsudsendelsererstegetmed50%idrnyhedernede sidstefemår(andersson2013).nyterhellerikkefænomenetmed,atladejournalister intervieweandrejournalister,menandelenafjournalistersomkilderidrnyhederneer stegetfrablot2procenti2000til13procenti2012(grunertpedersen2013:90). MedindførelsenaffagkorrespondenterneerDRblevetbeskyldtforatgøre korrespondenternetilaktørerietnyhedsdramatiskkoncept,hvorjournalisterneiophøjestil eksperterogspåmænd(artikel3). IdenneopgavevilvigåhelttætpåDR sfagkorrespondenter,foratbliveklogerepåhvilken rolledeharinyhedsformidlingen. Problemformulering& Hvordan%bruger%DR%Nyheder%fagkorrespondenterne%i%TVQAvisen?%Hvilken%rolle%får%journalisten?% Og%hvilke%fordele%og%ulemper%kan%der%være%forbundet%hermed?% (

4 Nyt&medielandskab& ForatforståhvilkenudviklingindførelsenafDRNyhedersfagkorrespondentererendelaf,vil viherbringeenkortindføring,idenudviklingtvunyhedernehargennemgåetiovergangen framonopoltilkonkurrence. Fremtil1988varTVUnyhedersynonymtmedDanmarksRadio,menfrafolkeligogpolitisk sideefterspurgtemanetalternativ,derkunneskabestørrekvalitetidetbegrænsededanske medietilbudtildr smonopol(hjarvard10:1999).dennyekanal,vednavntv2,udmærkede sigvedatudnyttedenyemulighedermodernemediekommunikationbødpå,ogpåkorttid overgikbådeproduktionskvalitetogseertallenedanmarksradio(hjarvard1999:10).tv2 forsøgteatiscenesættesigsomdem,derformidledepåborgerensvegne.denfolkeligeappel komogsåtiludtrykitv2 sorienteringmodprovinsen,enmerepersonligog imødekommendepræsentationafnyhederneogenambitionomatappelleretilensocialt brederesammensatseergruppe(hjarvard1999:39). Konkurrencenmedførte,ifølgeHjarvard,en demokratisering ogen kommercialisering idr nyhedernesudtryk.dettekomblandtandettiludtrykved,at denærehistorier blev opprioriteret,hvornærhedogidentifikationblevmeredominerende.opgennem halvfemserneudviklededrsigsåledesfraovervejendeatværeafsenderstyrettil modtagerstyretogfraatværeetoplysendesamfundsorgantilatværemereindividorienteret. Dettungerepolitiskeogøkonomiskstofblevnedprioriterettilfordelforunderholdningog lettereemner.brugenafkilderændredesig,fortælleformenblevmeredynamiskogden redaktionellepraksisogstudieværtensrollemereinteragerendemedseereniforholdtilfør (Hjarvard1999:48).Detteskyldtesdogikkekundenkommercielleudvikling,menogsåden tekniskeudvikling,kommunikationenmellemseerogredaktionen,denøgedebevidsthedom TVUmedietspotentialesamtjournalistikkensløsrivelsefrapartipolitiskeforpligtelser (Hjarvard1999:13). Hjarvardsanalysefra1999erenaffåeksisterendeundersøgelser,derdirektesammenligner DRogTV2skontinuerligeudviklingafnyhedssendefladenpåfjernsyn.Niårefter,i observationsstudietafdrogtv2 snyhedsformidling Når%Nyheder%bliver%til%Q%på%DR%og%TV2 % (2008),antyderFlemmingSvithikapitlet TvQnyheder%mellem%stærke%billeder%og%kloge%ord en nyforskydningimedielogikken,hvortvustationernesforsøgpåatskabenærhedibåde indholdogformgennemanvendelsenaff.eks.cases,forsøgerdenuatgiveseerneen fornemmelseafmindrekaosgennemforklaringogperspektiv.denempiriskeundersøgelse, somkapitleterbaseretpå,viser,atforklarendenyhedsanalyser,iformafstanduupinterview, erlangtmerefremtrædendeitvunyhedernei2007endtiårtidligereuogfordrs vedkommendeenddamereudbredtendcases. IenundersøgelseforetagetafCenterForJournalistikogEfteruddannelsekaldet Når% journalister%interviewer%journalister (2005)beskriverSteenK.Rasmussenligeledes,atderer opståetennyjournalistrolleiforbindelsemedliveuinterviewsafandrejournalister.rollen

5 somrentbeskrivendeogrefererendereporterharudvikletsigmodenmereanalyserende$og$ bedømmende'rolle,'hvor'journalistens'ekspertise'udgør'det'egentlige'indhold.'mens'andelen'i' starten'af'1990 erne'var'under'en'procent'af'alle'indslag,'der'involverede'en'studievært,'som' stiller'spørgsmål'til'en'kollega,'var'det'i'2005'mere'end'11'procent.rapportenerfra2005, menietspecialefra2013( Ned%fra%Piedestalen )undersøgerchristiangrunertpedersen hvordantvuavisenharudvikletsigiperioden2000u2013,ogviser,atandelenafjournalister somkildererstegetfrablottoprocenti2000til13procenti2012pådr. Irapporten Den%industrialiserede%Nyhedsproduktion %(2013)undersøgerlektorijournalistik RalfAndersson,derselvertidligereredaktionschefiDRNyheder,DR snyesåkaldte Nyhedsmotor.Dennyestrukturændring,derblevintroduceretvedrelanceringeni2012, betødheltnyearbejdsgangeforjournalisterne.hvorjournalisternetidligereproducerede heleindslagfrastarttilslut,bliverarbejdsopgavernenudeltudmellemforskelligeled.liveu teamskørerrundtilandetogsendermaterialehjemtilredaktionen,hvormaterialetbliver redigeretogbrugtpåforskelligeplatforme.hanudleder,atdennyeproduktionsgangerbåde tidsuogressourcebesparende,ogdetermuligtatindsamlelangtmerematerialeendtidligere. Menifølgeundersøgelsenopleverjournalisternedeneffektiviseredeogindustrialiserede nyhedsproduktiongårudoverjournalistikkenogdereshåndværk. Metode& ForatbelysehvorledesTVAvisenbrugerfagkorrespondenterne,oghvilkenrolle journalisterneindtager,foretagervienkvalitativindholdsanalyseafindslag,hvor fagkorrespondenternemedvirkerinyhedsudsendelsernekl.21.30ienperiodepå14dage, nærmerebestemtfrad.1u14december2014.indenvitagerhulpåanalysenafempirien følgerenbegrebsafklaring,hvorviintroducerervoresanalyseredskabogdetilknyttede begreber.senerefølgerenpræsentationafvoresempiri. Ianalysenafempirenanalysererogbeskriverviførstétafindslageneforatserelationen mellemdetforproduceredeindslagogdetefterfølgendeliveuinterviewmed fagkorrespondenten.idetefterfølgendeafsnitvilviopsummeredegennemgående formmæssigepointer,dergørsiggældendeialleindslagene.isidstedelafanalysenzoomer viindpåindholdetiliveuinterviewetogdetsforholdtildetforegåendeindslagforatbelyse, hvilkenrollekorrespondenterneudfylder.resultatetafanalysenvilefterfølgendeblive diskuteretihenholdtilrelevanteteoretikereogpåbaggrundafdenkritik,drharmødtmed indførelsenaffagkorrespondenterne. Voresanalyseerudelukkendekvalitativ,oganalysensresultaterdannerderforikkegrundlag foratkunneblotlæggeenudviklingstendenselleretrepræsentativtgrundlag.udfraden kvalitativeanalysesresultaterkanviderimodblotlægge,hvorledeskorrespondenterne optræderidepågældendeindslagogudfradettediskuterederesfunktionogrolle.

6 Afgrænsning& DenneundersøgelsebaserersigalenepåTVUAvisensudsendelserklokken21.30ihverdagene, mandagtilogmedtorsdag.fredagensudsendelsevarerkunetkvarter,ogerderforikke sammenlignelig,hvilketogsågælder21søndagognyhedsmagasinerne.denneafgrænsninger delsvalgt,fordiudsendelserkunertilgængeligepådrshjemmesideientidsbegrænset periode.periodenervalgtudfraforudsætningenomathaveetnutidigtempiriskgrundlag, hvorflestmuligefagkorrespondentermedvirker,oghvorderikkeertaleomstore dagsordensættendebegivenhedersomf.eks.folketingsvalg.derudoverfokuserer undersøgelsenudelukkendepåbrugenafdr sfagkorrespondenter,dvs.,atderkuner medtagetindslag,hvordekonkretudnævntefagkorrespondentersformidlingaf indlandshistorierogaltsåikkeandrejournalister,derogsåfårbetegnelsen indenrigskorrespondenter.dækningengældertilgengældalleformer,hvori fagkorrespondenternemedvirker,herunderbådeliveinterviewogforproduceredeindslag. Begrebsafklaring& IforholdtilformenbrugerviPeterHarmsLarsensbegreberomkringliveQinterviewogstandQ up,dadeteridisseformerfagkorrespondenterneoptræder.detskaldogbemærkes,atharms LarsenbeskriverliveUinterviewetudfra,atdeterengæstderinterviewesogaltsåikkeenaf programmetsegnejournalister,somdetertilfældetivoresanalyse.( Tilatbelysefagkorrespondenternesdialogmedstudieværteninyhedsudsendelserneharvi ladetosinspirereafdetanalyseværktøjsteenkrasmussenbeskriverirapporten Når% journalister%interviewer%journalister (2005).Hanopstillerfirehovedformerforjournalistisk optræden,somjournalister,påbaggrundafderesudsagn,kanplaceresi:beskrivende, analyserende,bedømmendeogkommenterendejournalister.foratkunneplacere journalisternesudsagnideforskelligekategorier,brugerrasmussenbegrebetfooting,der dækkeroverforståelsenaf,påhvilketkildegrundlagjournalisternestår,nårdeudtalersig. Footingertydelig,nårderernavngivnekilderogknapsåtydelig,nårderbrugesbetegnelser som man eller folk.footingkanogsåhenvisetiljournalistenselviformaff.eks. Jeg tror. Denførstehovedformforjournalistiskoptrædenerdenbeskrivendejournalist,derudtaler sigpåbaggrundafegentligeiagttagelser,faktaogmedklartafsætinavngivnekilder. Formkraveneeratbeskriveogatfortælle,hvadmankanobservereellervideregive,udfra hvadkilderharoplyst. Den$anden$hovedform$er$den$analyserende$journalist,$som$sætter$nyhedshistorien$i$ perspektiv)på)en)baggrund)af)erfaring,)indsigt$og$overblik.$en$vigtig$forskel$fra$type$tre$og$fire$ er,$at$analysen$tager$afsæt$i$og$henviser$til$navngivne$kilder,$altså$med$tydelig$footing$på$ grundlag(af(identificerbare(kilder.(desuden(er(journalisten(forsigtig(med(at(fremsætte( påstande)eller)komme"med"bedømmelser" eller$tager$forbehold$over$for$evt.$fremsatte$ påstande)eller)bedømmelser.) Den$tredje$hovedform$er$den$bedømmende$(interne)$journalist,$som$typisk$på$baggrund$af$

7 analysen'bedømmer'situationen'samt'gætter'eller'spår'om'udviklingen"eller"baggrunden."i" forhold'til'type'to'er'det'ikke'nødvendigt'at'tage'udgangspunkt'i'navngivne'kilder' ofte%vil%det% være%med%afsæt%i,%hvad% man %eller% folk %mener,%at%journalisten%fremkommer%med%påstande% ellerbedømmelser.enandenmegetbenyttetsætninger, jegtror,hvilketigenindikereren rollesommeresubjektivtvurderende. Den$fjerde$hovedform$er$den$kommenterende$(eksterne)$journalist,$som$på$baggrund$af$en$ aktuelbegivenhedellersaggiversitbesyvmed.detsærligevedkommentarener,atdet$er$ tilladt&at&stille&(evt.&retoriske)&spørgsmål&samt&komme&med&råd&og&vejledning& eller$ fremkomme'med'påstande.'det'er'ligeledes'ofte,'der'gættes'eller'spås'om'en'udvikling.' KommentatorererentenchefredaktørerellerandremedadgangtillederUeller kommentarspalterneidetryktemedier.deersåledesaltideksterneiforholdtiltvu stationerne.(rasmussen2005:14) ( Præsentation&af&empirisk&materiale& VoresanalysetagerudgangspunktiTVUAvisens21.30udsendelseien14dagesperiode,fra1. decu14.dec.2014.indenfordenneperiodemedvirkerfagkorrespondenternesammenlagt seksgangeideottehverdagsudsendelser,derdannergrundlagforundersøgelsen.hereren oversigtoverdepågældendeindslag:( Indslag(1:( Kræft:(Læger(skræmmer(patienter(væk ( Tirsdagd.2/12U14.Indslagstart13:50 slut15:55.efterfulgtafliveuinterview,slut17:11. Fagkorrespondent:PeterGeisling,Lokalitet:ForanRigshospitaletshovedindgang.( Historien(kort:( Indslagetomhandlerkræftramtekvinder,derfølersigskræmteafdebegrænsede behandlingsmuligheder,somdemøderiforholdtilkontaktenmeddetoffentlige sundhedsvæsen.( Indslag(2:( SAS:(Nyt(blodrødt(regnskab ( Onsdag,d.3/12U2014.Indslagstart:04:45Uslut:08:06.EfterfulgtafliveUinterview,slut:09:06 Korrespondent:NinaMunchUPerrin.Lokalitet:(KastrupLufthavn,indendørs( Historien(kort:(( SASUledelsenvil,ifølgeTVAvisen,iforbindelsemedfremlæggelsenafderesårsregnskab senerepåmåneden,varslenyebesparelserpåenlangrækkeområderforsamletca.800mio. danskekroner.( Indslag(3:( Terrorsag:(Mansour(kendt(skyldig ( Torsdagd.4/12U2014.Start03:41Uslut05:1.EfterfulgtafliveUinterview,slut06:07.( Fagkorrepondent:ClausBuhr.Lokalitet:ForanrettenpåFrederiksberg( Historien(kort:(

8 I2007blevSamMansoursomdenførstedømtefterdensåkaldteterrorparagraf.Idagblev hanerforandengangkendtskyldigiatopfordretilterror,menerikkeblevetudvist.( ( Indslag(4:( Luftfart:(SAS(overtager(Cimber ( Mandagd.8/12U14.Indslagstart:14:25Uslut:17:30.Efterfulgtafliveinterview,slut:18:31( Fagkorrespondent:NinaMunchUPerrin,Lokalitet:UkendtstediKøbenhavn,udenfor.( Historien(kort:( IndslagetomhandlerSASopkøbafdetkonkursramteCimberA/S,somledideres overlevelsesstrategi.( Indslag(5: Underholdningsorkestret:(Lukning(er(nu(en(realitet (( Tirsdagd.9/12U2014.Indslagstart11.30Uslut13:30.IntetliveUinterview,( Fagkorrespondent:MetteHybel( Historien(kort:( IndslagetomhandlerlukningenafDR sunderholdningsorkester,hvordernuerfaldetendelig afgørelseom,atorkesteretlukker,påtrodsafpolitiskflertalomatskåneorkestret.( Indslag(6:( Økonomi:(Væksten(nedjusteres (( Onsdag,d.11/12U2014.(Indslagstart:00:38Uslut:03:20.EfterfulgtafliveUinterview,slut: 05:11.Fagkorrespondent:NinaMunchUPerrin.Lokalitet:Ukendtudendørslokalitet( Herefterkommeretkortmellemliggendeindslag: Kritikfraoppositionen ( Start:05:18Uslut:05:38,EfterfulgtafliveUinterviewistudiem.AskRostrupUslut:06:46( Historien(kort:(( Regeringenharnedjusteretvæksttalleneforåret,påtrodsaf,atvismændogøkonomiske eksperteralleredeiaugustkritiserederegeringenforatsættevækstprognosenforhøjt.

9 Analyse& Betragtermannyhedsudsendelsernesomentekst,kanmansige,attvUnyhedererenmontage afmangesmåtekster,hvorstudieværtenbinderteksternesammen(bruunandersen2009: 59)DeliveUinterviewsomfagkorrespondenterneindgåri,erendelafenstørretekst,der yderligerebestårafstudieværtensoplægogdetforproduceredeindsalg.foratkunneudfolde korrespondentensrolle,erdetnødvendigtatsepåhelheden,altsådenkontekstliveu interviewetindgåri.ianalysenvilvikiggenærmerepåsammenhængenmellemdet forproduceredeindslagogliveuinterviewetmellemværtenogfagkorrespondenten.vivil belyse,hvadkorrespondentenbliverbedtomatgøre,samthvilkenrollekorrespondenterne indtageridialogen.tildetteformålbenytterviosafsteenk.rasmussensanalyseværktøjom defirehovedformerforjournalistiskoptræden,dererbeskrevetimetodeafsnittet.vistarter medendetaljeretogdeskriptivgennemgangafindsalg6 Væksten%nedjusteres,hvortoaf fagkorrespondenterneindgår. & Indslag&6:& Økonomi:&Væksten&nedjusteres && Iindslaget Økonomi:Vækstennedjusteres frad.11/12u2014optræderkorrespondentfor erhvervogøkonomininamunchuperrinefterfølgendeietliveuinterview.hereftererpolitisk korrespondentaskrostrupistudiet.fagkorrespondentensesiindslagetiforbindelsemed interviewetafministerenogspeakerindslaget. Oplæg(fra(studievært: Regeringen%har%endnu%en%gang%nedjusteret%forventningerne%til%den%økonomiske%vækst%i%år%og% sænker%samtidig%også%skønnet%for%næste%år. Forklaringen%er%faldende%eksport%og%et%meget%lavt%privatforbrug Indslaget: Detforproduceredeindslagvinklerdennedjusteredevækstprognosepådenaktuelle julehandelirødovrecentrum.viserdækbillederfrajulehandleniimercoistorcentret. SPEAK:DerergangijulehandlenishoppingcentretRødovreCentrum VOXPOP:Ikortecitatbidderfortællerfolkpågaveindkøbomdetteårsforventede gavebudget. SPEAK:...men%ikke%så%meget%gang%i%den,%som%der%burde%være. VOXPOP:Personfortæller,atderbliverkøbtjulegaverforfærrepengeiår.

10 SPEAK:I%hvert%fald%ikke,%hvis%man%spørger%landets%ØkonomiQ%og%Indenrigsminister. HerfraklippesdertilChristiansborg,hvormanserMunchUPerrininterviewe økonomiministermortenøstergaardpåengang.munchuperrinsestydeligtidækbilledernei fuldfigur,hvorhunstårogtalermedministeren.efterfølgendeerhunogsåmediselve interviewbilledet,hvormanbådeserhendeoghørerhendesspørgsmål. MØ:Hvis%danskerne%var%mere%tilbøjelige%til%at%bruge%nogle%penge,%så%ville%det%faktisk%betyde%at% flere%kunne%komme%i%arbejde NMP:%Så%man%skulle%vælge%at%bruge%pengene? MØ:%Det%så%vi%jo%gerne%af%hensyn%til%de%mange%danskere,%der%er%ledige,%men%vælger%man%det%andet,% så%er%det%da%også%et%helt%ansvarligt%valg Derklippestildækbillederfrashoppingcentret. SPEAK:(For%det%er%nemlig%privatforbruget,%f.eks.%i%form%af%store%julegaver,%som%meget%gerne%skal% til%at%tage%fart,%hvis%væksten%i%danmark%for%alvor%skal%komme%op%i%omdrejninger.%eksporten%har% heller%ikke%levet%op%til%forventningerne.%men%alt%dette%har%regeringen%været%længe%om%at%indse.% DerklippeshereftertilensyncmedCheføkonomfraNykreditUlrikBie. UB:(Regeringen%fik%allerede%tilbage%i%august%ganske%hård%kritik%for%at%komme%med%et%meget% optimistisk%skøn. Speak:(I%det%seneste%prognose%fra%august%opretholdt%regeringen%således%troen%på%at% privatforbruget%ville%stige%med%1,3%procent.%det%er%nu%sænket%til%det%mere%realistiske%0,1%procent.( Og%troen%på%den%samlede%vækst%i%år%er%nu%også%sat%ned%fra%1,4%til%0,7%procent.%Og%næste%år%er% væksten%nedjusteret%fra%2%til%1,4%procent.%dermed%er%regeringen%nu%kommet%på%linje%med% nationalbanken,%oecd%og%også%de%økonomiske%vismænds%tidligere%prognoser. Hvergangspeakennævneretprocenttal,visestalletimidtenafenbageformfraKopog KandeiRødovreCentret.HerefterklippesdertilbagetilChristiansborg,hvormanigenser MunchUPerrinintervieweministeren: NMP:Så%hvordan%kan%det%være,%at%I%er%en%postgang%for%sent? MØ: Når%man%kigger%på%tværs%af%det,%så%har%alle%jo%måttet%revurdere%deres%skøn,%og%jeg%sagde% allerede%da%jeg%tiltrådte,%at%hvis%tingene%udviklede%sig%som%de%så%ud%på%det%tidspunkt,%så%ville%vi% ende%med%at%nedjustere%i%dag%q%hvad%vi%så%også%gjorde

11 SPEAK:(Trods%dagens%nedjustering%er%der%enighed%om,%at%det%kommer%til%at%gå%bedre%næste%år. UnderspeakenservifleredækbillederfrajulehandleniRødovreCentrum.Vedspeakens ophørstillesderomtilcheføkonominykredit,ulrikbie. UB:Vi%forventer%højere%vækst%i%den%globale%økonomi,%og%især%i%USA.%Vi%forventer%faktisk%ganske% flot%vækst%i%usa%næste%år.det%kan%vi%se%på%vores%eksportrater%allerede,%det%kan%vi%se%rundt% omkring%i%europa. SPEAK:%Julehandlen%i%indkøbscentret%fortsætter%heldigvis%ufortrødent%denne%tirsdag%aften,% nedjusteret%vækstskøn%eller%ej. VOXPOP:Encasefortæller,athanbrugermellem8U10.000kronerpåjulegaver. Indslagetslutter,ogbilledetskiftertiletdobbeltvinduemedstudieværtenogMunchUPerrin, dererliveigennemfrastudietfraenukendtmørkdestinationikøbenhavn.antydningenaf enåoggadelampernekunnedogtydepå,atdeteråenforandrbyen,korrespondentenstår ved,hvilketdogikkeharandetatgøremedhistorien,endatdeterkorrespondentensegen arbejdsplads. SV:%Ja,%godaften,%Nina%MunchQPerrin.%Vi%holder%på%pengene%og%eksporten%rykker%sig%ikke%ret% meget.%hvorfor%hører%vi%så%positive%toner%for%2015?% NMP:Fordi%vi%faktisk%her%i%Danmark%er%kørt%i%stilling%til,%om%du%vil,%at%favne%væksten%hvis%og%når% den%så%kommer%næste%år.%bl.a.%danske%virksomheder%har%faktisk%bedre%konkurrenceevne,%end%de% har%haft%længe,%så%hvis%der%kommer%efterspørgsel,%så%kan%de%altså%afsætte%nogle%varer.%det%er% eksporten.%så%er%der%det%med%privatforbruget.%der%har%vi%et%boligmarked,%der%viser%sig%at%holde%sig% nogenlunde%stabilt,%endda%med%små%prisstigninger% %det%er%vigtigt.%og%så%er%der%også%det%her%med,% at%frygten%for%at%blive%arbejdsløs%ikke%er%så%intenst%som%den%har%været,%som%vi%også%hører% ministeren%sige. Og%endelig%er%der%også%en%tredje%ting,%der%spiller%ind,%og%det%er%det%her%med%olieprisen.%Den%falder.% Alle%er%enige%om,%at%den%også%kommer%til%at%falde%langt%ind%i%15.%Det%er%lidt%et%tveægget%sværd%for% Danmark,%fordi%vi%også%producerer%olie.%Men%altså.%Lagt%sammen,%tæller%det%altså%mest%på% plussiden. Så%alt%i%alt%er%alle%faktisk%enige%om,%at%vi%godt%kan%svinge%os%op%på%de%her%1,5%%vækst%næste%år.% Som%altså%heller%ikke%er,%kan%man%så%sige,%specielt%prangende. SV:%Vi%skal%høre%lidt%mere%om%det%lidt%senere.%Men%der%har%været%kritik%af,%at%regeringen%har%skudt% langt%over%målet.%hvorfor%er%det%et%problem?

12 NMP:Grunden%til%at%vi%interesserer%os%for%det%med%væksten,%det%er%fordi,%at%hvad%væksten%siger,%er% hvor%mange%penge,%vi%som%samfund%kan%tillade%os%at%bruge.%jo%højere%vækst,%jo%flere%penge%har% politikerne%til%at%bruge%på%det,%som%de%prioriterer%politisk.%det%kunne%så%være%mere%velfærd,%mere% ulandsbistand%eller%nye%vækstinitiativer.%men%laver%man%fejlskøn%på%væksten,%kan%man%komme%til% at%bruge%for%mange%penge,%så%at%sige.%og%det%er%også%noget%af%det,%som%eu%er%efter%os%på,%at%man% ikke%bruger%for%mange%penge,%som%man%troede,%at%man%ville%få%ind.%og%kommer%man%til%at%bruge% for%mange%penge,%så%er%der%ligesom%kun%en%ting%at%gøre,%og%det%er%at%gå%ud%og%låne%dem% % alternativt%at%finde%en%anden%cigarkasse. Og%det%er%så%her,%hvor%det%med%fremskudt%pensionsskat%kommer%ind%i%billedet,%som%den%siddende% regering%har%gjort.%det%er%der%sikkert%nogen,%der%har%hørt%noget%om,%og%det%betyder%faktisk,%at%der% er%kommet%nogle%ekstra%milliarder%i%kassen,%som%gør,%at%selvom%regeringen%har%skudt%så%meget% forkert%på%væksten,%så%er%der%faktisk%styr%på%pengekassen. Men%ja,%Erkan,%for%at%svare%på%dit%spørgsmål,%altså%fejlskøn%på%væksten%kan%være%temmelig% alvorligt. UINDSLAGSLUTU Iindslagetfårvialtsåflereinformationeromkringregeringensfejlskønafvæksten,ogatde nuharjusteretderesskøn.vifåratvide,atforbrugetgerneskullestige,ogatprognosenfor 2015sermerepositivud.EfterfølgendestillesderomtilMunchUPerrin,derbliverbedtomat forklare,hvorforprognoserneserbedreudnæsteår,nårvækstennuerblevetnedskrevetiår. HergårMunchUPerrinindogbringerenanalyseafhvorfor.Hunnævnerbl.a.,atetmere stabiltboligmarked,enbedrekonkurrenceevneogdenaftagendefrygtforatblivearbejdsløs harindflydelsepådengodeprognose.samtidigtnævnerhunoliepriserne,somfalderog derfortalermodenbedrevækst.slutteligtkonkludererhun,atdetaltialttyderpå,at vækstenvilblivebedre,ogat alle erenigeom,atvækstengodtkansvingesigoppåde1,5% somderblevnævntiindslaget. Mankansige,atMunchUPerrinidettetilfældegørtoting;hunkommermedsinegenanalyse, derudviderdenvidenviharfåetfraindslaget,ogsamtidigtuddyberhunnogleafdepointer vifikpræsenteretiindslaget.isinegenanalyseherunderoliepriserne,boligmarkedetogden bedrekonkurrenceevne,henviserhunikketilnoglekilder,oghendesfootingbeståraltså udelukkendeihendesegneformodninger,hunsigerf.eks.: Alle%er%enige%om,%at%den% (olieprisen,red.)%også%kommer%til%at%falde%langt%ind%i%femten, %udenatvifårspecificerethvem alle er,oghunsiger Der%har%vi%et%boligmarked,%der%viser%sig%at%holde%sig%nogenlunde%stabilt,% endda%med%små%prisstigninger. Mankansige,atmansomseerharenformforvisual%proof%i hendesudtalelser,iogmedatmaniindslagetforindenharsethendeinterviewekilder,der formentligthargivethende,denvidenhunudtalersigpåbaggrundaf.menhunhenviserikke tildemisineudtalelser,oghunbliverafsenderpådebedømmendeogvurderendeudsagnu detbliverhendesekspertise,derliggertilgrundfordenviden,vifår.enkeltestederer hendesfootingmeretydeligfunderetiandrekilder.hunhenvisertilministeren,ogde1,5%vi fikpræsenteretiindslaget.

13 FørstesvariliveUinterviewetmedMunchUPerrinharsåledesflerefunktioner.Hun opsummerernoglepointer,vialleredeharhørtiindslagetogfremlæggersamtidignogle pointer,viikkeharhørtiforvejen,nårhunkommermedsvaretpå,hvorforvækstenvilstigei 2015.Mankanundresigover,hvorformanikkestillededetspørgsmåltilcheføkonomenUlrik Bieiindslaget,dahanvilleværeoplagttilatsvarepånetopdettespørgsmål.Istedetbliver journalistendenkommenterendepart. IdenandendelafinterviewetbliverMunchUPerrinspurgt,hvorfordeteretproblemat fejlvurderevæksten,somregeringenhargjort.isvarethertilfårkorrespondentenenmeget pædagogiskfunktion.mankansige,atkorrespondentensrolleherermegetforklarende,da hunsåatsigegårindogoversætterenlidtvanskeligøkonomiskforklaring,såseerenkan følgemed,menhuneralligeveludeinoglesubjektivekommentarer,damanikkeved,hvor hunharsineoplysningerfra,ogmankanikkeudelukke,atderernogen,derharenanden holdningtilvæksten,enddenhunfremlægger. MunchUPerrinafsluttersvaretmed: Men%ja,%Erkan,%for%at%svare%på%dit%spørgsmål,%altså%fejlskøn% på%væksten%kan%være%temmelig%alvorligt. Herkanmanseenkammeratligtonemellem korrespondentenogværten,derenddaerpåfornavn.munchuperrinsanalyseudfordresheller ikkeafstudieværten.værtensrollebliveristedetenfødselshjælper,foratkorrespondenten kanleveredeninformation,somindslagetsvinkelikkekunnerumme. DaliveUinterviewetmedMunchUPerrinerfærdigt,efterfølgesdetafetmellemliggendeindslag medtitlen: Kritikfraoppositionen ogherefterkommeraskrostrupistudiet: Oplæg(fra(studievært: Ja,%som%vi%allerede%har%været%inde%på,%så%har%der%været%kritik%oven%på%regeringens%økonomiske% redegørelse.%f.eks.%fra%de%konservative%og%venstre.% Indslagetbestårafto(sync ermedhhv.økonomiordførerfravenstresjacobjensenog finansordførerenfradetkonservativefolkepartimikelegarth. JJ:(Det%er%jo%den%ottende%gang%i%træk,%at%vi%nu%ser%en%nedjustering%af%væksten%skønnet%for%dansk% økonomi.%og%det%bekymrer%os%i%venstre,%at%regeringen%ikke%tager%politiske%initiativer%til%at%ændre% på%den%trend.% ML:%Den%her%regering%har%mistet%sin%økonomiske%troværdighed.%Man%kan%ikke%stole%på%de% forudsætninger,%de%ligger%frem.% Detkorte,mellemliggendeindslagefterfølgesafetliveUinterviewmedAskRostrupistudiet: AFSKRIFT:

14 SV:Ask%Rostrup,%det%er%jo%langt%fra%første%gang,%at%regeringen%nedjusterer%sine%forventninger%til% væksten%hvor%stort%et%problem%er%det%for%regeringen?% AR:Ja,%sjovt%er%det%jo%ikke,%hverken%for%regeringen%eller%for%økonomien,%og%man%kan%vel%sige%det% på%den%måde,%at%hver%gang%du%maler%et%lysere%billede,%end%virkeligheden%viser%sig%at%være,%så% bliver%du,%som%mike%legarth%siger%her,%ramt%på%troværdigheden. Og%den%her%regering%har%nærmest%fra%dag%ét%sagt,%at%den%vil%måles%på%sin%evne%til%at%trække% Danmark%og%velfærdssamfundet%trygt%igennem%krisen.%Og%hver%gang%man%kan%slå%buler%i%den% fortælling,%så%vil%oppositionen%benytte%sig%af%den%lejlighed.%og%man%kan%sige,%at%sådan%en%slags% nedjusteringer%er%ret%velegnede%som%en%slags%boksehandske%til%at%slå%den%slags%buler.% SV:Man%kan%jo%spørge%sig%selv:%der%er%jo%en%hel%masse%eksterne%faktorer%som%kriser%rundt% omkring%osv.%hvad%kan%nogen%regering%egentlig%gøre%ved%det? AR:Ja,%det%er%fuldstændig%rigtigt,%det%hører%vi%økonomer%sige,%det%hører%vi%regeringen%selv% forklare%det%i%dag,%at%verden%rundt%om%os%i%dag%måske%er%den%mest%strømførende%faktor%for,% hvordan%dansk%økonomi%overhovedet%går.%men%man%må%også%sige,%at%hvis%regeringen%er%klar%til%at% bryste%sig%af%og%tage%æren%for,%når%det%går%godt,%når%udviklingen%går%i%den%rigtig%retning,%så%vil% mange%også%mene,%at%så%skal%man%også%være%klar%til%at%stå%på%mål,%når%det%går%skidt.%og%derfor% tror%jeg%roligt,%at%man%kan%regne%med,%at%oppositionen%vil%blive%ved%med%at%påstå,%at%den%her% regering%ikke%har%gjort%det%rigtige%eller%nok%snarere,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%nok%for%at% få%gang%i%dansk%økonomi%og%væksten. SV:Tak%skal%du%have.%Og%Ask%Rostrup%er%tilbage%her%i%studiet,%hvor%han%ser%tilbage%på%et% dramatisk%år%i%dansk%politik.%det%er%i%bag%borgen,%lige%efter%tvqavisen. MIndslag(slutM Detertydeligt,atAskRostrupidenneforbindelseihøjeregradfungerersomkommentator endsomkorrespondent.medundtagelseafkravetomatværeekstern,leveraskrostrupop tilallekravenefordenkommenterendejournalistrolle.alligevelkanmangodtargumentere for,ataskrostrupidettetilfældeereneksternparttilindslaget,eftersomhanselvervært fordetefterfølgendenyhedsmagasin BagBorgen,ogderforharenindlejretautoritetsom kommentator.hanerinviteretistudietogharkendskabtildepolitiskegreb,dergørsig gældendepåchristiansborg,udenatvisomseerekanefterprøvehansvidenpåområdet.han udmærkerogkvalificererdogsineudsagnvedatpegetilbagepåregeringenogøkonomers vurderingerogregeringensegenmålsætning: Ja,%det%er%fuldstændig%rigtigt,%det$hører$vi$økonomer$sige,$det$hører$vi$regeringen$selv$ forklare$det$i$dag (

15 Og%den$her$regering$har$nærmest$fra$dag$ét$sagt,%at%den%vil%måles%på%sin%evne%til%at%trække% Danmark%og%velfærdssamfundet%trygt%igennem%krisen. Kvalitetenafhansvurderingerskalaltsåbedømmesudfraoffentligeudsagn,ogselvom tiltalenøkonomermåskeikkestårklart,såsøgeraskrostrupenrygdækningvedsine udtalelser.detstårikontrasttildeefterfølgendeudsagn,hvorvurderingenihøjeregraderaf subjektivkarakter,ogsærligtforestillingenomfremtidenbliverenklarindikatorforrostrups rollesomkommentator: Men%man$må$også$sige,%at%hvis%regeringen%er%klar%til%at%bryste%sig%af%og%tage%æren%for,%når%det% går%godt,%når%udviklingen%går%i%den%rigtig%retning,%så$vil$mange$også$mene,$at$så$skal$man$ også$være$klar$til$at$stå$på$mål,%når%det%går%skidt.%og$derfor$tror$jeg$roligt,$at$man$kan$ regne$med,%at%oppositionen%vil%blive%ved%med%at%påstå,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%det% rigtige%eller%nok%snarere,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%nok%for%at%få%gang%i%dansk%økonomi% og%væksten. % HersøgerRostrupikkelængererygdækning,menbesidderdenfornødneekspertisetilat tillæggeet man omkringudviklingenidanskpolitk.påbaggrundafindslagetstoudsagnfra toforskelligepartierioppositiontilregeringenkonkludererhan,atoppositionenvilfastholde sinkritikafregeringensøkonomiskepolitik.frastudieværtenerderalleredelagtoptil,at Rostrupskalkonkluderenogetpådennebaggrund,dahansombekendterinviteretistudieti rollensomkommentator,ogatdesubjektivevurderingerderforbådeermereacceptableog forventede.irollensomkommentatorerdetacceptabelt,atmankommermedpåstandenog subjektiveanalyserogvurderinger.(rasmussen2005).imodsætningentilliveuinterviewene errollenhermeretydelig,pga.formen,ogmankanargumenterefor,atdetidettetilfældeer mereacceptabelt,athankommermedsubjektivevurderinger,endnårkorrespondenterne gørdet.pådenandensideerdetenunderligdobbeltrollerostrupfår,fordihansamtidig fungerersomfagkorrespondentfordrnyhederogoptrædersompolitiskkorrespondenti andresammenhænge.hanharsitegetpolitiskeprogrampåsammekanal,hanerjournalistpå TVUAvisenogernuinviteretistudietsomkommentator.Ensammenblanding,derikkeville findested,hvismanf.eks.havdeinviteretenpolitiskkommentatorfrapolitikenistudiet. Næstegangmanserhamsomkorrespondentift.enpolitisksag,erdetsåsomjournalist,der fremlæggerforskelligesynspunkterellererdetsomkommentator,derfremlæggersineegne teorier? Gennemgående&træk&ved&formen& Iovenståendeharviudfoldetindslagseksidetaljeretgrad.Idetnæsteafsnitopsummerervi noglegennemgåendeformmæssigepointer,dergælderforalleindslagene.

16 Den&visuelle&form& OverordnetoptræderTVAvisenskorrespondenteriundersøgelsenstidsperiodeitretyperaf indslag.forfem(indslag1,2,3,4,6)udafundersøgelsensialtseksindslagerdertaleomet liveuinterviewmedkorrespondenten,somliggeriforlængelseafetforproduceret nyhedsindslag.detskaldramaturgiskfungerersomenforklarendescene,sombesvarerde spørgsmål,derikkeblevbesvaretiindslaget.(harmslarsen2003:164)korrespondentenses iensåkaldtstandup,dererenbetegnelseforenjournalist,derfraetstedudenforstudiet talerdirektetilkameraet.etenkeltafindslagene(indslag5)erdogetklassisktvu nyhedsindslagproduceretafkorrespondentenselv,menudenetefterfølgendeliveuinterview. Undersøgelsenssidstetypeindslag(indslag6)fungerersometrentstudieinterview,hvor korrespondenteninterviewesafværtenistudietefteretforproduceretnyhedsindslagoget liveuinterviewmedenandenkorrespondent.( ServiiførsteomgangnærmerepåbilledsidenogdeformmæssigekendetegnforTVUAvisens brugafliveuinterview,somerdenmestbrugtetypeafkorrespondentuindslagiperioden,viser detsig,atallefemliveuinterviewfølgerdensammevisuelleskabelon.liveudelen,somher kommeridirekteforlængelseafetforproduceretnyhedsindslag,indledesisamtligetilfælde medetspørgsmålfrastudieværten,mensbådestudieværtogkorrespondenteribilledet.( Korrespondenternebefinderaltidudenforstudiet.Ideflestetilfældeudenforogisamtlige observeredetilfældeikøbenhavn.denpræciselokaliteterforskelligfraindslagtilindslag.( TekniskeropstillingenenmorUbarn,somerbetegnelsenforetskærmlayout,hvoren studieværtinterviewereninterviewpersonudenforstudiet,ogdebeggeoptræderihversin rude deneneoftelidtstørreenddenanden(rasmussen2005:5)heradskillerdensigfra denklassisketype,vedatstudieværtensogkorrespondentensruderfylderligemegeti billedet.(

17 Menskorrespondentensvarerpåspørgsmålet,visesdenneimorUbarnetstekniske modsætning,ensåkaldtpalle,hvorreporterensesståaleneibilledet.samtidigpræsenterer skærmensgrafikkorrespondentensfuldenavnogtitel.grafikkenpåskærmenviserogså,med enenkeltundtagelse,atinterviewetforegårlive,oghvorilandetkorrespondentenstår.( Nårstudieværtenstilleretnytspørgsmål,skifterbilledetigentilatvisebådekorrespondent ogstudieværtienligeligtfordeltmorubarn.liveuinterviewetslutter,nårkorrespondenten harafrundetsitsidstesvar,hvorefterdeterensåkaldtskiller,deribilledeoglydsignalerer,at dernukommerennyhistorie. ( Korrespondenten&som&gennemgående&figur& Måletmeddesekskorrespondenter,medhverderesfagområde,varatstyrkeudsendelsen bådejournalistiskogfortællemæssigtuoggiveseernemulighedforatsætteansigtpå fagområderne,løddetvedrelanceringenaftvaviseni2012.(artikel5)at korrespondenterneeransigtetpåhverderesfagområdeogområdetstilhørendehistorier, visersigbogstaveligtved,atkorrespondenternefysiskoptræderideforproduceredeindslag (indslag2,3,4,5,6),enteniformafdækbilleder,standupellervedatværesynligibilledet,når kilderudtalersig.etafdetydeligsteeksemplerpådetteerdetforproduceredenyhedsindslag SAS:Nytblodrødtregnskab,hvorvisomdetførsteiindslagethørerNinaMunchUPerrins stemme,derspeakeroverbillederne,menshunkrediteressomindslagetskorrespondentien grafikøverstivenstrehjørne.iløbetafindslagetservidækbilleder,hvorninamunchuperrin talermeddekilder,derogsåudtalersigiindslaget,mensvihørerhendesspeakover billederne.halvvejsindeiindslagetserviogsåkorrespondentenienstand%up.hunstårheri lufthavnenmedetsynligtsasuskiltibaggrunden,ogienwalk%and%talkspeakerhunmed øjenkontakttilkameraet,atsasharefterlysthjælphospolitikerne.standup enfungerer yderligeresomenovergangtildenpolitiskeoverbygningpåhistorien,daviefterfølgendeser

18 enrækkesyncermedpolitiskereaktionerpåhistorien.iindslaget SASovertagerCimber ser viogsåoptilfleredækbillederafkorrespondenten,dertalermed,hvadvikanformode,er kilder.idetteindslagerdernemligzoometpåninamunchuperrin,somvisesienhalvtotal medfrontmodkameraet,ogderforerdetkunkildensbaghoved,derersynligt.( ( Idetforproduceredeindslag Underholdningsorkestret:Lukningernuenrealitet, servi kulturkorrespondentenmettehybelståimellemtommestolerækkerienligeledestom koncertsal.påskiltetibundenafskærmenintroducereshunsomkulturkorrespondent,og hunoptræderheriensåkaldtstandqup,hvorjournalistenspeakerdirektetilkameraet.hybel starterienwalk%and%talkmellemstolerækkerneogstoppersåopogtalervideretilkameraet.

19 Hunerikkebeskåretnært,menderzoomesgradvistindpåhende,menshuntaler.Hunhar direkteøjenkontaktmedseerenligesomnyhedsværten.modslutningenafindslagetklippes dertilenafgangenepåchristiansborg,hvorhybelstårogtalermedenkilde.hybelerifokus ibilledet,hvorviførstserhendefrasiden.derefterpanoreresderoverhende,såhunderefter sesifrontogogsåryggenafkildenersynlig.hybeltaleroggestikulerermedhænderne,og derklippesderpåtilsyncmedkilden.detteindledespålydsidenmedhybelsspørgsmål.( Deovenståendeindslagerifølgegrafikkenproduceretafkorrespondentenselv,ogdeterogså korrespondentensstemme,vihøreroverdækbillederne.( SamtidigefterfølgesbeggeindslagafMunchUPerrinmedetliveUinterviewmedhendeselv. Eksemplernedemonstrereraltså,hvordankorrespondentenselversynlig,oghvordandenne synlighedbrugessometfortællemæssigtvirkemiddel.pådennemådeerdetnemlig korrespondenten,derdramaturgiskbinderbådedetforproduceredenyhedsindslag,menogså detforproduceredenyhedsindslagogliveuindslagetsammen.( Atjournalistenihøjereoghøjeregradkommerifokus,erentendens,derharværetudsatfor megetkritik.senesthardentidligereogmangeårigejournalistidrnyheder,mettefugl,isin bog Frakoncepterne skældtudpåsinetidligerekollegaeridrogpåfænomenet,somhun døbte selfiejournalistik.forhvorforskaljournalistenværevigtigere,enddemenneskerdet handlerom?deterjoikkejournalisten,somhistorienhandlerom,løddetretoriskfrafugli forbindelsemedudgivelsen(artikel4).omvendtkanmanargumenterefor,atdetøger journalistens,ogikkemindsthistoriens,troværdighed,daviiovenståendeeksemplerkunne se,atkorrespondentenhavdeværetpåstedetogtaltmeddekilder,derudtaltesigisagen. (Svith2008:97)(

20 Valg&af&lokalitet& LiveUinterviewetsendes,somdetliggeriordet,live.MichaelBruunAndersenharforklaret liveuproduktionensomhavendeensærligformforvirkelighedsuellersandhedseffekt.fordi detnetopsendesdirekte,kandetikkeredigeresellermanipuleres,ogseerenopfatterdet derforihøjeregradsomægte(kolstrupetal.2010:286).denoprindeligebrugafensåkaldt standupienliveproduktionfungeredederforsomdokumentationfor,atreporterenvartil stede,derhvorbegivenhederneforegik.pådenmådekunnejournalistenikkemindstfungere somøjenvidneforseeren.(harmslarsen2003:140)( ServinærmerepåvalgetaflokalitetikorrespondenternesliveUinterview,tegnerdersigdog etnogetandetbillede.iindslaget Mansourkendtskyldig serviretskorrespondentenclaus BuhrståforanrettenpåFrederiksberg,hvilketkunskiltetibaggrundenvidnerom.På sendetidspunkteterklokkennemlig21.30,determørkt,retssageneroverstået,ogudfra hvadseerenkanseoghøre,erbuhrdenenestetilbageblevne.forbindelsentilhistoriener dog,atdertidligerepådagenharværetførtenretssagsammested,somviiløbetafindslaget hører,atkorrespondentenharoverværet.selvombuhrdermedfungerersomøjenvidnetil historienforseeren,erdetkun,fordistudieværtengøropmærksompådet.detkan diskuteres,hvorvidtlokalitetenidettetilfældeøgertroværdigheden,nårkorrespondenten befindersigforanenretssal,hvordenomtalteretssagikkelængereerigang.valgetaf lokalitetharsnarereensymbolskbetydning.dettegørsigogsågældendeforindslaget Kræft: Lægerskræmmerpatientervæk,hvorsundhedskorrespondentenPeterGeislingbefindersig ietmørktskærmbillede.ibaggrundenvidneretstortskiltmedpåskriftenrigshospitaletom, athanbefindersigvedhovedindgangentilhospitaletikøbenhavn.historienhandlerom sygdom,kræft,patienteroglæger,hvilketmedsikkerhedertilstedepårigshospitalet,men igendemonstrererlokalitetenikkenogetforseeren.harmslarsen(ibid.)beskriver,hvordan ensåkaldtstandupkanfremmeseernesoplevelseafaktualitet,hvilketkansammenlignes meddennetypeliveuinterview.iindslagene Økonomi:Vækstennedjusteres og SAS overtagercimber erbaggrundenbagmunchuperrinsåmørk,atdetkanværesværtatse, hvorhunegentligbefindersig,ogdermedogsåhvadlokalitetenillustrererforhistorien.i stedetkanderpegespånogleafdefordele,sompeterharmslarsenligeledesfremhæverved brugenafdensammenligneligestandup.derkanskabesseeridentifikationgennem korrespondenten(ibid.)ogsamtidigskabedynamikogafvekslinginyhedsudsendelsen. Vendervitilbagetilindslagene,kanvii SASovertagerCimber sepågrafikken,atmunchu PerrinbefindersigiKøbenhavn.Enenkeltbilidenmørkebaggrund,kunnetydepå,athun stodvedenvej.ligeledessåviiindslaget Væksten%nedjusteres,atMunchUPerrinmuligvis stodopstilletudenfordrubyen.detkomiskeiatindlandskorrespondenternenetop rapportererfradrsegnegangeellerforandiversefacader,somdetlødipolitikeni forbindelsemedrelanceringen(artikel5),harkritisketungerpåtaltfleregange,særligti kølvandetpåkonceptetspremierei2012.allerededengangfortaltenyhedsdirektørenidr Nyheder,UlrikHaageruptilsammeavis,athanmente,atdetvar tåbeligt.(

21 IndholdetM&hvad&bliver&der&egentligt&sagt?&& IdennedelafanalysenzoomerviindpåindholdetiliveUintervieweneogforholdetmellem disseogdeforegåendeindslagforatbelyse,hvilkenrollekorrespondenterneudfylder. Indslag&1:& Kræft:&Læger&skræmmer&patienter&væk && Indslaget Kræft:Lægerskræmmerpatientervæk frad.2/12u2014omhandlerentendens medkræftramtekvinder,derfølersigskræmteafdebegrænsedebehandlingsmulighederog dendårligekommunikation,somdemøderidetoffentligesundhedsvæsen.iindslaget medvirkertokilder,morentilenafdødkræftramtkvinde(erfaringskilde)samtenoverlæge (partskilde).indslageterspeaketafpetergeisling,somikkeselvoptræderiselveindslaget.i indslagetfølgermanenkvinde,dermistedesindattertilbrystkræftienalderaf29år. Speakenforklarer,atdatterensønskeomenkombinationaftraditionelogalternativ behandling,blevafvist.moren,angelinapaulakrogsgaarduddyberherefter,hvadlægerne fortaltehendesdatter: Hvis%ikke%du%gør,%som%vi%siger,%så%behøver%du%faktisk%ikke%komme% tilbage. %Speakenuddyber,atknap50kvinder,ikortereellerlængereperioderfravælgerden traditionellebehandling.nielskroman,somerbrystkirurgpårigshospitalet,mener,deteret stortproblem,fordinoglelægerbliverdirektefornærmetoverafvisningenafbehandlingen,% ogdeterødelæggendefordenvigtigesamtale.moreniindslagetmener,atlægerneskalhave bedrepsykologiskoverblikisamtalenmedpatienten: Det%er%utrolig%vigtigt,%at%have%en% psykologisk%forståelse%med%(...)%at%det%er%fra%menneske%til%menneske%og%ikke%fra%én,%der%ved%bedre. % Slutteligtforklarerspeaken,atNielsKromanpåRigshospitaletanerkenderkritikken.Kroman sigerslutteligt,atmanmåskekunnehavereddetlaisliv,havdemanførtdeindledende samtalerpåenmereimødekommendemåde. EfterindslagetstillesderliveomtilGeisling,derbefindersigforanRigshospitalets hovedindgang:( AFSKRIFT:( SV:%Peter%Geisling%er%nu%med%fra%Rigshospitalet.%Lægerne%ned%i%øjenhøjde,%siger%kvinden%her%i% indslaget,%er%det%så%svært?% PG:%Ja,%åbenbart%for%nogle.%Jeg%mener,%det%er%Kierkegaard,%der%i%sin%tid%sagde,%at%man%skal%møde% patienten,%der%hvor%patienten%er,%og%det%er%der%altså%nogle%læger,%der%glemmer%enten%pga.%stress% eller%manglende%indlevelsesevne,%at%en%samtale%om%fx%kræft,%som%jo%er%hverdag%måske%for%lægen,% måske%er%det%den%vigtigste%samtale%for%det%her%menneske%nogensinde%i%livet.%der%er%det%altså% vigtigt%med%god%kommunikation.%det%handler%om%at%holde%af,%holde%om%og%holde%mund.%man%skal% lytte,%man%skal%være%til%stede,%man%skal%se%det%her%menneske,%og%så%kan%man%byde%ind%med%sine% lægefaglige%erfaringer%bagefter.% SV:%Men%ved%man%mere%om%grunde%til,%at%der%alligevel%er%nogle,%der%siger%nej%til%de%her,%til%den% traditionelle%behandlinger?%% %%

22 PG:%Ja,%altså%en%af%grundene%er,%at%nogle%mennesker%har%et%alternativt%meget%holistisk%livsbillede,% altså%betragter%den%her%sygdom%som%en%ubalance%i%kroppen,%der%bedst%behandles%ved,%at%man%får% kroppen%tilbage%i%balance%igen.%andre%reagerer%meget%stærkt,%altså%siger%nej%til%behandling%,%fordi% de%hører%ordet%kræft%eller%ordet%kemoterapi.%nogen%bryder%sig%heller%ikke%om%stemningen%på%et% hospital,%det%er%heller%ikke%noget%rart%sted%at%komme,%men%for%nogen%er%det%også%dét,%der% skræmmer%væk.%og%så%kan%der%altså%være%dårlig%kemi%mellem%patient%og%læge,%der%gør,%at% patienten%siger%nej%til%traditionel%behandling.% UIndslagslutU Somdetfremgår,bliverGeislingbedtomatkommemedenvurderingafsituationen,dahani førstespørgsmålbliverspurgt: Lægerne%ned%i%øjenhøjde,%siger%kvinden%her%i%indslaget,%er%det% så%svært?% IsitsvarhenviserGeislingikketilenkilder,menkommermedsinegensubjektive vurderingafsagen.påstudieværtensopfordringbevægerhansigherindirollensom bedømmendejournalist,hvorhanselvvurderer,atnoglelægerglemmeratmødepatienterne, derhvordeer.hankommermedenanalyseafsituationen,hvorihanudleder,atden mangledekontakttilpatienterneskyldesstressellermanglendeindlevelsesevnehos lægerne.svaretgårudoveretanalyserendesvar,fordiviikkefåroplyst,hvorgeislinghar sineinformationerfra,elleromderliggernoglekildertilgrundforhansudsagn,bortsetfra denenkeltebrystkirurgiindslaget,somanerkendteproblemet,menikkenævntenogetom stress.hvishanssvarvarbaseretpåenundersøgelseellerenudmeldingfralægernes fagforeningellerpatientforeninger,kunnehanhavesagt: Det%vi%hører%fra%lægerne/patienterne% er. LigeledestagerGeislingingenforbeholdisineudmeldingerellerformulerersinesvarmere forsigtigt,somf.eks.vedatsige; Det%kan%skyldes,%at%lægerne%er%stressede... %eller et%bud%kunne% være.detsammeserviisvarettildetnæstespørgsmål,dageislingsvarerpå,hvorfornogle patientersigernejtiltraditionelbehandling.hersvarerhanuforbeholdentogudennogen angivelseafkildepå,hvorforpatienternevælgerandrebehandlingsformer.påettidspunkt gårhandogindogtagerforbeholdisineudtalelser: En%samtale%om%f.eks.%kræft,%som%jo%er% hverdag%måske%for%lægen,%måske%er%det%den%vigtigste%samtale%for%det%her%menneske%nogensinde%i% livet.geislingmoderereridettetilfældeudsagnetmedto måske er,dahanformentligikke vilgåsålangtsomatkonkludere,hvadlægerneogpatienterneføler. Etandetelementer,atværtenidetandetspørgsmålspørgerGeisling: Ved%man%mere%om% grunde%til,%at%der%alligevel%er%nogen,%der%siger%nej%til%denne%behandling. Brugenaf man indikererher,atgeislingbesidderenekspertiseogenindsigt,somgørhamistandtilat gengive,hvad man Ualtsåkilder,stemningenellerdetoneangivende,meneromsagen (Rasmussen2005)udenathenvisetilandreendhamselv. IslutningenafsvaretpåførstespørgsmålindtagerGeislingenmegetkommenterenderollei interviewet,dahangårfraatbedømmeoganalyseresituationentilatkommenterepå, hvordandenskalløses,oghvordanlægernebøropføresig: Der%er%det%altså%vigtigt%med%god% kommunikation.%det%handler%om%at%holde%af,%holde%om%og%holde%mund.%man%skal%lytte,%man%skal%

23 være%til%stede,%man%skal%se%det%her%menneske,%og%så%kan%man%byde%ind%med%sine%lægefaglige% erfaringer%bagefter.% Udfraovenståendekanmanaltsåargumenterefor,atGeislingfungerersomeksperti indslaget.hanericentrumsomdenperson,dereristandtilatbedømmesituationenfrabåde lægernesogpatienternesside.derertaleombedømmelser,somikkebaserespåetgrundlag afkilder.istedettrædergeislingselvikaraktersomgrundlagetforbedømmelsenoggørsig tildommeroversituationen.detderersærligtinteressantvedgeislinger,athanrentfaktisk bådeeruddannetjournalistoglæge.pådenenesidekanmanadvokerefor,athanikraftaf sinlægefagligeuddannelsebesidderekspertisentilatudtalesigsomekspertidenne sammenhæng,omvendtfårhanenunderligdobbeltrolle,fordihansamtidigteransatafdr somjournalist.nårhanyderligeregårindogkonkluderer,hvordanlægerbøragere,bliver rollenendnumereuklar.detbliversværtatskelnemellem,omhanudtalersigsomjournalist, somlæge,somekspertellerkommentator. Mankansættespørgsmålstegnved,hvorforviskalhavedenneinformationfranetopGeisling ogikkefraenkilde,derharkontakttilpatienterneoglægerne.islutningenafindslagetkunne manogsåhavestilletomtilenformandforpatientforeningenellerlignende.iogmed,atder stillesomtilgeislingkanderargumenteresfor,atdrpådenmådebrugergeislings dobbeltrolletilatskabetroværdighedhosseeren.pådenenesideerhansåledesdr s udsendtejournalistogafsenderenpåindslagetiformafspeaken,ogpådenandenside fremstårhansomdentidligereanerkendtetvulægefra LægensBord,somiliveUinterviewet forklarerseeren,hvordanlægernebøropføresig. Indslag&2:& SAS& &nyt&blodrødt&regnskab &og&indslag&4:& SAS&overtager&Cimber && Idetoindslag,hvorøkonomiUogerhvervskorrespondentenNinaMunchUPerrinmedvirkerer detligeledestydeligt,hvordandialogformenmellemværtenogkorrespondentensætter korrespondententilatbedømmeogvurdere.iindslaget SAS nytblodrødtregnskab frad. 3/12U14hørervi,atSAS,deriforbindelsemedårsregnskabetseneresammemåned,varsler nyebesparelserpåenlangrækkeområder.sasutoppenbebuderderfor,ifølgetvavisens oplysningerfleredramatiskeændringer.devilbl.a.outsourceregionalerutertilbillige underleverandørersomjettimeogflybeogetablereetdatterselskab,derskalståforden regionaleflyvningiskandiniavien.datterselskabskalbyggespåryggenafdetkonkursramte flyselskabcimber.munchuperrinharproduceretindslaget,hvorvihørerdirektørenijettime, somerenafsas underleverandører,forklare,hvaddeter,dekan: Det%vi%hjælper%SAS%med,%er% at%tage%kompleksitet%ud%af%deres%forretning.%det%gør%også,%at%vi%kan%tilbyde%fleksibilitet.senerei indslagetudtalerenluftfartsanalytiker,atsas ændringerbliverafgørendeforselskabets overlevelse,ligesomhanogsåsomdetsidsteiindslagetsiger,atfordisasstadighalterefter destærkestekonkurrenter,erdetnødvendigtmedflerespareplaner. EfterindslagetviserskærmenenmorUbarn,hvorstudieværten,someridenenerude,stiller etenkeltspørgsmåltilninamunchuperrin,somidenandenrudeermedfralufthavneni

24 København.HerefterskifteroverskriftenpåindslagettilathandleomSASovertagelseaf Cimber. AFSKRIFT: SV:%Der%er%en%hel%bred%vifte%af%forslag%her.%Det%mest%opsigtsvækkende%er%vel,%at%SAS%vil%overtage% det%konkursramte%cimber,%og%omdanne%det%til%et%nyt%datterselskab.%nina,%hvor%god%en%ide%er%det?% NMP:%Ideen%fejler%bestemt%ikke%noget.%Og%nu%er%det%heller%ikke%sådan,%at%det%er%en% pludseligt% opstået %og% aldrigqsetqfør Qide%i%SASQsystemet.%Det,%der%bliver%det%spændende%og%det%springende% punkt,%er%eksekveringen,%og%det%som%jeg%vil%kalde%albuerummet%for%den%lille%ny.%de%skal%altså%få% mulighed%for,%som%vi%også%hørte%jettime%lykkes%så%godt%med%at%kunne%tage%kompleksitet%ud%og% give%fleksibilitet%tilbage%til%den%kolos,%som%sas%er%gået%hen%og%er%blevet. Det%skal%simpelthen%lykkes.%Og%der%må%man%bare%sige,%at%historisk%har%SAS%lidt%en%erfaring%med,%at% et%datterselskab%bliver%en%møllesten%om%halsen%frem%for%en%hjælpende%hånd.%det%må%ikke%gå%hen% og%blive%tilfældet%med%den%her%lille%ny,%som%vi%endnu%ikke%ved%så%forfærdeligt%meget%om. Men%summa%summarum:%Lige%nu%for%SAS,%der%handler%det%om,%at%få%alle%de%her%muligheder%op%på% bordet%og%få%testet%af,%hvad%der%politisk%kan%lade%sig%gøre,%og%så%hurtigst%muligt%få%det%indført,% som%kan%flyve.% Værtenlæggerheroptil,atMunchUPerrinskalkommemedsinvurderingafsituationenvedat spørge: Nina,%hvor%god%en%ide%er%det?,%hvortilhunsvarer: Ideen%fejler%bestemt%ikke%noget. HunbliverligesomiinterviewetmedGeislingiscenesatsomdenbedømmendejournalist,der medensærligekspertiseskalafgøre,hvorvidtsasplanererengodidé. EfterathavekommenteretSASplanerforklarerhun,hvordandatterselskabetskalgøredet samme,somunderleverandørenjettimealleredegøridag,vedatbrugeselvsammevending, somdirektørenforjettimebrugteiindslaget: De%skal%altså%få%mulighed%for,%som%vi%også%hørte% Jettime%lykkes%så%godt%med,%at%kunne$tage$kompleksitet$ud$og$give$fleksibilitet$tilbage%til%den% kolos,%som%sas%er%gået%hen%og%er%blevet. Hererkorrespondentensfootingmeretydelig.Hun henvisertilnoget,dererblevetsagtiindslaget,dogafenkilde,dererblevetbedtomat forklare,hvilkenydelsesaskøberafdem.udtalelsenkansigesatværeabstrakt,forhvadvil detmerepræcistsige,attagekompleksitetudafnogetoggivefleksibilitettilbage?hvis indslagetskalfungeresomenforklarendesceneforseeren,kandetdiskuteres,hvormeget klogereseerensåegentligbliver.efterfølgendelyderdet,atdettidligereergåetdårligtmed SASdatterselskaber,hvilketerennyoplysning,somaltsåikkeharværetnævntidet forproduceredeindslag.menyderligereuddybet,bliverdenneoplysninghellerikke.slutteligt opsummerermunchuperrin,hvadogsåluftfartsanalytikerenvurderedeiindslaget:det handlerom,atfindeenløsninghurtigstmuligt. OverordnetopsummererMunchUPerrin,detviiindslagethørteom,atSASovertagerCimber, menfleregangekommentererhunogsåpåsasplaner,medudtalelsersåsom det%skal% simpelthen%lykkes %og Det%må%ikke%gå%hen%og%blive%tilfældet%med%den%her%lille%ny.

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 1 2 nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 3 Nete Nørgaard Kristensen og Unni From Kulturjournalistik.

Læs mere

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,, Bachelorafhandling...Maj.2014.. Erhvervsjuridisk,institut, HA(jur.),,,,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,.................

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- -

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- - Bacheloreksamenjuni2013 NinnaHolmKarstensenCamillaSteenChristensen HoldIF10gruppe9 1 Flygtningesomandenrangsborgere Etbachelorprojektomstarthjælpenskonsekvenser CamillaSteenChristensenNinnaHolmKarstensen

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

RESULTATLISTE Klubmesterskab 50-200m 2015

RESULTATLISTE Klubmesterskab 50-200m 2015 RESULTATLISTE Klubmesterskab 50-200m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 113531 Hanne L. Johannesen 01-204 Boddum-Ydby Skytteforening 200/15 200/13 400/28 2 106220 Kasper Hjorth Lousdal 01-204 Boddum-Ydby

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Hvad er en god historie - og hvor finder jeg den henne?

Hvad er en god historie - og hvor finder jeg den henne? Hvad er en god historie - og hvor finder jeg den henne? Kirkernes Mediedag 2014 Hvem er jeg? Rikke Bøgh, journalist Danmarks Kirkelige Mediecenter rb@dkm.dk Hvad er en god historie? Hvad er en god historie

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO

KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO KUNST- FORMIDLING GENNEM ONLINE VIDEO 6. SEMESTER (KOMMUNIKATION) GRUPPE: 23 VEJLEDER: HENRIETTE LUNGHOLDT Titelblad) Humanistisk)Informatik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Forår)2014) ) Vejleder:HenrietteLungholdt

Læs mere

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne

RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne 20-05-2012 15:01:16 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Kristi Himmelfartsstævne Holdkonkurrence: BK 1 Vestfalster Skytteforening 92040 Marc Jensen Klasse: BK1 197/05 99458 Michael Hansen Klasse: BK1 196/06

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi.

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi. Klør er trumf. Hjerter er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Spar er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Es har den højeste værdi, 7 har den laveste. Es har den højeste

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING

WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING Kenneth Nygaard PhD studerende PROGRAM WORKSHOP 1 16.15-17.15 Akademisk proces og videnskabelige problemer Udvikling af egne ideer frem mod problemformuleringer

Læs mere

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Klavs Duus Kinnerup Hede Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Kapitel 1. Afhandlingens emne og metode 11 1.1.

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

ICDP opgave Forår 2009

ICDP opgave Forår 2009 ICDP opgave Forår 2009 Det du tror om mig, Den måde du er imod mig på, Den måde du ser på mig på, Det du gør imod mig, Gør mig til den Jeg bliver. Anlægsvejens børnehave. Stine, Annette og Elsemarie Indledning

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: Journalistisk teori og praksis Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Journalistik Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Foreløbig startliste for Skolekaproning 2010, 21. august kl. 13:00

Foreløbig startliste for Skolekaproning 2010, 21. august kl. 13:00 Foreløbig startliste for Skolekaproning 2010, 21. august kl. 13:00 Der vil være åbent på www.regattasystem.dk for efteranmeldelser indtil fredag, den 20.8.10 kl.12:00 Herefter bliver der lavet en startliste(med

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN FORSIDEIFORBINDELSEMED AFLEVERINGAF BACHELOR OPGAVEN Nedenståendeoplysningerskalfremgåafopgavensforside. Skemaetkanevt.indkopieresogskaludfyldesindenaflevering! Navn: TinaRaetzel Studienr.: A080410 Stamhold:

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER

MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER MEDIER OG MAGT THE MEDIA AND POWER Roskilde universitet Samfundsvidenskabelig bachelor 3. semester, P11, gruppe 17 21. december 2015 Cathrine Belinda Kondrup Pedersen Studienummer: 54708 Kenneth Beyer

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

T o m m e l i s e. D. 17. juni 2008. Skur 12 m². Ret til mindre ændringer i projekteringsfasen forbeholdes. Garderobe. Værelse. Garage.

T o m m e l i s e. D. 17. juni 2008. Skur 12 m². Ret til mindre ændringer i projekteringsfasen forbeholdes. Garderobe. Værelse. Garage. Skur gårdhavehus Type A Bruttoareal incl. skur og garage 153 m² Skur 12 m² 18 m² Spiseplads Skur Walk-in gårdhavehus Type b Bruttoareal incl. skur og garage 157 m² Skur 12 m² 20 m² Walk-in Opbevaring gårdhavehus

Læs mere

Professionsbachelorprojekt!2016!!

Professionsbachelorprojekt!2016!! MadsSøndergaardJensenL120104 Relationer,idræt 6.April2016 Professionsbachelorprojekt2016 Eksamenstermin:,6.April2016 Professionsbachelorprojekt,i,tilknytning,til,linjefaget:,Idræt Titel:,Arbejdemedrelationeri3.Klasseindenforboldspil,,

Læs mere

Social dumping. i den danske byggebranche. Mie Klæstrup Christensen Rasmus Ravn Kristensen. Dorthe Johansen Michael Friis Larsen

Social dumping. i den danske byggebranche. Mie Klæstrup Christensen Rasmus Ravn Kristensen. Dorthe Johansen Michael Friis Larsen Socialdumping idendanskebyggebranche MieKlæstrupChristensen RasmusRavnKristensen DortheJohansen MichaelFriisLarsen Indholdsfortegnelse 1.Problemstillingomsocialdumping...3 2.Operationaliseringafcentralebegreber...4

Læs mere

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010 Information fra Studieadministrationen Studiestart 16. august 2010 03-10-2012 side 2 Efter- og videreuddannelsen består bl.a. af: Pædagogiske diplomuddannelser Ansvarlig for modulerne er : Kirsten Hillman,

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

INDESTÆVNE I MARSELISBORGHALLEN, LØRDAG D. 07. JANUAR 2012 KL ARR : A G F

INDESTÆVNE I MARSELISBORGHALLEN, LØRDAG D. 07. JANUAR 2012 KL ARR : A G F DRENGE 50 meter INDESTÆVNE I MARSELISBORGHALLEN, LØRDAG D. 07. JANUAR 2012 KL.12.30 ARR : A G F 13.40 Daniel Bo Pedersen 89 1900 DNS Oskar Møller 96 1900 DNS Benjamin Lobo Vedel 97 AAM 6,1 Jakob Plaschke

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A Else Marie

Læs mere