Forsikrings- og pensionsbranchens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikrings- og pensionsbranchens"

Transkript

1 Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

2 Side 1

3 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen Resultatopgørelsen og balancen Nøgletal og indikatorer for effektivitet i pensionsbranchen Udvikling i forsikringsbranchen Resultatopgørelsen og balancen Nøgletal for forsikringsbranchen Datagrundlag 19 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning De danske forsikrings- og pensionsselskaber 1 kom igennem 2013 med overskud, der var lavere end i Det skyldes blandt stigende renter, der ikke kunne opvejes af gode afkast på aktier. Skadesforsikringsselskabernes samlede resultat faldt med ca. 1 mia. kr. I første række som følge af stigende erstatningsudgifter for egen regning. Markedsudviklingen i 2013 for pensionsbranchen kan sammenfattes i følgende punkter: Stigende renter, men høje kursgevinster på aktier medførte samlet et lavere investeringsafkast i 2013 sammenlignet med Investeringsafkastet efter pensionsafkastskat endte på 79 mia. kr. De stigende renter mindskede presset på selskabernes hensættelser, der faldt med ca. 46,5 mia. kr. Produkter uden garanti vinder fortsat frem, og de samlede hensættelser til markedsrenteprodukter er nu på 593 mia. kr. en stigning på 22 pct. fra Pensionsindbetalingerne har ligget på et stabilt niveau omkring 106 mia. kr. fra 2010 til 2012, men i 2013 faldt indbetalingerne med 3 mia. kr. Faldet skal primært henføres til omlægningen af kapitalpensioner, der har betydet et stort fald i indbetalingerne til pengeinstitutter. Indbetalingerne til ratepension steg med 10 mia. kr., mens indbetalingerne til livrente steg med 2,5 mia. kr. Der blev indbetalt 1,7 mia. kr. på aldersopsparing. Pensionsbranchen har fortsat fokus på administrationsomkostningerne. Opgjort i procent af præmierne har omkostningerne været jævnt faldende over de senere år til 3,7 pct. i 2013, svarende til 874 kr. pr. forsikret. Årets resultat i pensionsbranchen endte på 4,6 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 4,6 pct. Pensionsselskaberne investeringer i dansk erhvervsliv udgjorde ca. 225 mia. kr. i Gennem rapporten bruges udtrykket pensionsselskaber om livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samlet. Forsikringsselskaber referer samtidig alene til skadesforsikringsselskaber. Side 4

6 Figur 1 Afkast i pct. i pensionsbranchen, Pct Afkast før skat Afkast efter skat Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. For forsikringsbranchen kan udviklingen i 2013 sammenfattes i følgende punkter: Bruttopræmieindtægterne faldt beskedent, mens erstatningsudgifterne steg med ca. 1,4 mia. kr. i Dette førte samlet til et fald i det forsikringstekniske resultat som endte på 5,2 mia. kr., et fald på ca.1 mia. kr. Investeringsafkastet i forsikringsselskaberne faldt til 5,3 mia. kr. på grund af stigende renter. Dette gav et samlet resultat i 2013 på 8,1 mia. kr. Combined ratio steg til 91,2 fra 89,8 pct., mens erstatningsprocenten steg til 75,0 fra 70,7 pct. Stigningen i erstatningsprocenten skyldes stigning i erstatningsprocenterne på privat- og erhvervsforsikring. Resultat førte til en egenkapitalforretning på 11,9 pct., et fald på 1,6 pct.-point. Ser man på egenkapitalforrentningen over perioden , har den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i branchen været væsentligt under egenkapitalforrentningen i private byerhverv. Side 5

7 Figur 2 Egenkapitalens forrentning i forsikringsbranchen og markedsmæssige byerhverv Pct Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94,0 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau jf. afsnit 4. Der foreligger endnu ikke tal for markedsmæssige byerhverv for Kilde:, Finanstilsynet og Danmarks Statistik. 2. Udvikling i pensionsbranchen Resultatopgørelsen og balancen I 2013 bidrog højere renter, og høje afkast på aktier, samlet set til et relativt lavt afkast. Samtidig steg de udbetalte pensionsydelser. Indbetalingerne til pensionsselskaberne steg i Således blev der indbetalt 127 mia. kr. mod 124 mia. kr. i 2012, jf. Tabel 1. Præmierne f.e.r. er inklusiv overførsler mellem pensionsselskaberne og kan blandt andet være øget som følge af en større jobskifteaktivitet, eller flere overførsler af hvilende pensioner mellem pensionsselskaberne. Pensionsydelserne steg til ca. 114 mia. kr. i 2013 fra 90 mia. kr. i Heri indgår også overførsler af ordninger mellem pensionsselskaberne, Derfor betyder den store stigning i ydelserne ikke nødvendigvis en lige så kraftig øgning i udbetalt alderspension Egenkapitalforrentning skadesforsikring Egenkapitalforrentning markedsmæssig byerhverv Gns Side 6

8 Tabel 1 Resultatopgørelse for pensionsbranchen * * Mio. kr Præmier/medlemsbidrag f.e.r Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikrings- og pensionsydelser f.e.r Ændring i livsforsikrings /pensionshensættelser f.e.r Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat/pensionsafkastskat af egenkapitalen Årets resultat Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Investeringsafkastet efter PAL-skat var lavt i 2013 i forhold til rekordåret 2012 og endte på ca. 79 mia. kr. Afkastet skyldes primært meget høje afkast på aktiemarkederne, idet stigende renter førte til tab på obligationer og afdækningsinstrumenter 2. De stigende renter har dog også reduceret forpligtelserne for pensionsselskaberne. De forsikringsmæssige driftsomkostninger i pensionsselskaberne blev holdt på et stabilt niveau på ca. 5,1 mia. kr. Dermed endte årets resultat for branchen som helhed på 4,6 mia. kr. Som nævnt steg pensionsydelserne markant i Pensionsydelserne indeholder både udbetalinger til kunder, overførsler af pensionsordninger til andre selskaber og kunders tilbagekøb af pensionsordninger. En stor del af forøgelsen i pensionsydelserne skyldes øgede tilbagekøb jf. Figur 3. Det kan hænge sammen med kapitalpensionsreformen, hvor omlægning til alderspension i nogle tilfælde registreres som tilbagekøb med efterfølgende indbetaling på en ny ordning bød på en stigning i antallet af overførsler både indenfor og udenfor jobskifteaftalen. 2 Afdækningsinstrumenter er finansielle instrumenter, som er indkøbt til at sikre pensionsselskabernes forpligtelser, såsom afgivne pensionsgarantier. Instrumenterne kan fx have den funktion, at de stiger i værdi, når renten falder under et vist niveau, mens de så falder i værdi, når renten stiger igen. Side 7

9 Figur 3 Pensionsydelser i Mia. kr Tilbagekøb Andre ydelser Summer og løbende pensionsydelser Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Udbetalingen af summer og løbende pensionsydelser udgjorde ca. 60 mia. kr. i 2013, en stigning 11,3 mia. kr. i forhold til 2012, mens andre ydelser steg 0,3 mia. kr. Mens pensionsydelserne samlet set steg i 2013, selv når man tager højde for udviklingen i pensionsoverførsler og -tilbagekøb, faldt de samlede fradragsberettigede pensionsindbetalinger til pensionsselskaber og pengeinstitutter. Det vil sige indbetalinger renset for overførsler og tilbagekøb. Bemærk, at denne statistik også indeholder data for pengeinstitutterne. Figur 4 viser de fradragsberettigede pensionsindbetalinger, som i 2013 faldt ca. 2,5 mia. kr. i forhold til Faldet var primært forårsaget af et stort fald i indbetalingerne til pengeinstitutter, mens indbetalingerne til pensionsselskaber steg med ca. 1,5 mia. kr. Side 8

10 Figur 4 Fradragsberettige pensionsindbetalinger til pensionsselskaber og pengeinstitutter Mia.kr Ufordelt Indbetalinger i pensionsselskaber Indbetalinger i pengeinstitutter Kilde: Skatteministeriet År Faldet i indbetalinger til pengeinstitutter må blandt andet formodes at skyldes omlægningen af kapitalpensioner. De underliggende tal viser, at fra 2012 til 2013 steg indbetalingerne til ratepension med 10,5 mia. kr. mens indbetalingerne til livrenter steg ca. 3 mia. kr. Kapitalpensionsindbetalinger på 17,5 mia.kr. bortfaldt, mens der blev indbetalt 1,7 mia.kr. på aldersopsparing. Afkastet samt indbetalinger medførte en fortsat forøgelse af pensionsformuen i Den samlede pensionsformue målt som pensionsselskabernes aktiver, er nu oppe på mia. kr.; en stigning på 132 mia. kr. fra Det svarer til en stigning på 6 pct. Udviklingen i aktiverne ses i figur 5. Figur 5 Aktiver for pensionsselskaberne Mia. kr Aktiver i alt Heraf investeringsaktiver tilknyttet markedsrente Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Side 9

11 Figur 5 viser desuden udvikling i markedsrenteprodukter over de seneste fem år. I 2007 udgjorde investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter knap 6 pct. af aktiverne, men i 2013 er andelen nu på over 26 pct. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af lave renter og forventningen om højere fremtidige kapitalkrav for garanterede produkter. Derfor har flere selskaber gennemført omvalgskampagner, ligesom enkelte har ændret hele deres portefølje til markedsrentegrundlag eller til gennemsnitsrentegrundlag uden garanti. Sammensætningen af passivsiden blev i 2013 også påvirket af den markante forøgelse af balancen i pensionsselskaberne, hvor navnlig hensættelserne til forsikrings- og investeringskontrakter steg, jf. Tabel 2. Tabel 2 Passiver for pensionsbranchen Mio. kr Egenkapital Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter Heraf - Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unitlinkkontrakter Gæld Passiver i alt Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Egenkapitalen steg til 141 mia. kr. - en stigning på 5 mia. kr. i forhold til og nåede dermed op på et niveau, der er højere end før den finansielle krise. Samtidig steg det kollektive bonuspotentiale med 12,5 mia. kr. til 66,9 mia. kr. Dette er stadig et godt stykke under niveauet før den finansielle krise, hvor det kollektive bonuspotentiale i 2006 var helt oppe på 86,5 mia. kr. Endeligt kan man se en markant stigning i hensættelser til unit-linkkontrakter 2, hvilket skyldes den generelle udvikling mod markedsrenteprodukter. Figur 6 viser udviklingen i de individuelle hensættelser til traditionelle produkter: bonuspotentiale på fripoliceydelser (BFY), bonuspotentiale på fremtidige præmier (BP) og garanterede ydelser (GY). 3 Den regnskabsmæssige post hedder hensættelser til unit-link kontrakter, men posten indeholder både hensættelser til rene unit-link produkter og til andre markedsrenteprodukter. Side 10

12 Figur 6 Livsforsikrings- og pensionshensættelser til traditionelle produkter Mia. kr Bonuspotentiale på fripoliceydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Garanterede ydelser Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Tabel 3 viser investeringsaktivernes sammensætning og afkast. Tabellen giver et overblik over, hvilke aktiver, der var årsag til afkastet i Tabel 3 Investeringsaktiverne og disses afkast, Grunde og bygninger Andel i pct Afkast i pct ,1 6,8 7,1 6,4 5,3 5,0 3,7 4,0 Kapitalandele 20,1 16,4 16,1 20,0 20,3-4,7 15,1 15,6 Obligationer 67,4 68,6 70,3 70,3 7,0 8,0 7,5-0,1 Andre 5,4 8,2 6,5 3, aktiver 4 Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Afkast og beholdningen dækker ikke aktiver tilknyttet unit-link kontrakter. Aktiver holdt indirekte gennem fx investeringsforeninger er inddelt efter de underliggende aktiver. Kilde: og Finanstilsynet. Pensionsselskabernes foretrukne investeringsaktiv er obligationer, som ultimo 2013 udgjorde over 70 pct. af investeringsaktiverne. Obligationerne gav et dårligt afkast i 2013 på -0,1 pct. Grunde og bygninger udgør lige omkring 7 pct. af investeringsaktiverne og gav et relativt lavt afkast på 4 pct. i Tabel 3 viser således, at den primære årsag til det lave afkast i 2013 var rentestigningen, der betød lavt afkast på den store beholdning af obligationer. Aktieafkastet på 15,6 pct. kunne ikke rette op på dette. 4 Andre aktiver omfatter pantesikrede udlån, øvrige finansielle investeringsaktiver og afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser. Side 11

13 Det er desværre ikke muligt at beregne et afkast fra renteafdækningsinstrumenter på baggrund af data brugt til tabel 3. Renteafdækningsinstrumenter har også en væsentlig indflydelse på pensionsselskabernes afkast. De stigende renter har imidlertid helt sikkert også medført et lavt afkast på renteafdækningsinstrumenter. Der er ofte stor interesse for, hvor stor en del af pensionsselskabernes formue, der er investeret i det danske erhvervsliv. Disse tal fremgår ikke af Finanstilsynets statistik. har indhentet oplysninger om størrelsen af investeringerne i dansk erhvervsliv i 2013 hos medlemsselskaber, der dækker ca. 85 pct. af markedet. I nedenstående er vist resultatet af undersøgelsen. Figur mia. kr. investeret i dansk erhvervsliv mia.kr. 85 mia.kr. Aktier, erhvervsobligationer, kreditter mv. Ejendomsinvesteringer 125 mia.kr. Infrastruktur, vindenergi, OPP Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 85 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: Pensionsbranchen investerer i stort omfang i dansk erhvervsliv, men afgørende for investeringernes placering er, at afkastet vægtet for risiko giver den størst mulige forrentning af kundernes opsparing Nøgletal og indikatorer for effektivitet i pensionsbranchen Et pensionsselskabs afkast kan ligeledes vises som en andel af investeringsaktiverne. Dermed bliver det nemmere at sammenligne over tid, da man tager højde for stigende pensionsformue. Nøgletallene N 1 og N 2 viser afkast i pensionsselskaberne som andel af investerings-aktiverne hhv. før og efter skat. Afkastet efter skat opgøres dog ikke mere fra og med 2013, idet pensionsafkastskatten fra dette år som bekendt er individualiseret. Udviklingen ses i figur 8. Figuren viser, at afkastet i 2013 endte på 2,1 pct. før skat, det vil sige et fald på 8,3 pct.-point ift Side 12

14 Figur 8 Afkast i pct Pct Afkast før skat Afkast efter skat Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. En oversigt over nøgletallene kan ses i tabel 4. Kilde: og Finanstilsynet. Tabel 4 viser udviklingen i udvalgte nøgletal i pensionsbranchen. Tabellen viser bl.a. hvordan pensionsbranchen over tid har formået at effektivisere. Omkostningsprocenten af præmier og omkostninger pr. forsikret har således været generelt faldende i perioden 2006 til Omkostningerne pr. forsikret udgjorde i kr., svarende til 3,7 pct. af præmierne. Tabel 4 Udvikling i udvalgte nøgletal Afkast før PAL (N 1 ) 4,1 0,9-3,1 7,6 10,1 9,1 10,5 2,1 Afkast efter PAL (N 2 ) 3,7 0,9-2,5 6,5 8,8 8,0 9,3 - Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) 4,9 4,7 4,5 4,7 4,0 4,2 3,9 3,7 Omkostningsprocent af hensættelserne (N 4 ) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 Omkostninger pr. forsikret, kr. (N 5 ) Bonusgrad (N 8 ) 10,3 9,0 1,4 2,9 4,9 3,9 5,4 6,4 Solvensdækning i pct. (N 12 ) Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) 13,9 1,5-16,9 11,3 19,8 4,8 15,0 5,7 Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) 12,9 0,9-16,2 9,3 18,0 3,9 12,7 4,6 Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Udviklingen i omkostningerne indikerer, at der er god konkurrence pensionsbranchen. i Figur 9 viser udviklingen i egenkapitalforrentning i pensionsbranchen og markedsmæssige byerhverv i Danmark. Figuren viser, at egenkapitalforrentning varierer kraftigt over tid. Det skyldes primært, at en Side 13

15 væsentlig del af resultatet i branchen kommer fra afkastet af investeringsaktiver, som er svingende. Reglerne om rimelighed i fordelingen af overskud mellem egenkapital og forsikrede bidrager generelt til at lægge en begrænsning på branchens egenkapitalforretning. Det forklarer, at egenkapitalforretningen generelt er noget lavere end egenkapitalforrentningen i de markedsmæssige byerhverv i alt. Figur 9 Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalforrentning, pct Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 93,4 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet Pensionsbranchen Markedsmæssige byerhverv Gns Side 14

16 3. Udvikling i forsikringsbranchen Resultatopgørelsen og balancen 2013 var et tilfredsstillende år for den danske forsikringsbranche. På trods af de store efterårsstorme steg erstatningsudgifterne kun beskedent i forhold til det lave niveau i Præmieindtægterne faldt beskedent i forhold til året før, og forsikringsselskaberne opnåede et lavere investeringsafkast end i Årets resultat blev på ca. 8,1 mia.kr., hvilket er knap 2 mia.kr. lavere end i 2012, men stadigt noget over resultatet i 2010 og Tabel 5 giver et overblik over det samlede resultatet i forsikringsbranchen. Det ses, at bruttopræmieindtægterne var stort set uændrede på 59 mia. kr. Præmieindtægterne f.e.r. var også stort set uændrede og endte på 53,3 mia. kr. Tabel 5 Uddrag af resultatopgørelsen for forsikringsselskaberne Mio. kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Resultat før skat Skat Årets resultat Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94,0 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Erstatningsudgifterne f.e.r. steg med 1,4 mia. kr. til 38,4 mia. kr., mens omkostningsniveauet forblev nogenlunde stabilt. Denne udvikling førte samlet set til et fald i det forsikringstekniske resultat på ca. 1 mia.kr. til 5,2 mia. kr., mod 6,2 mia. kr. i F.e.r. står for for egen regning og betyder fradrag af genforsikring. 6 Se bekendtgørelse nr af om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 36, stk. 1-3 for en forklaring af sammenhængen mellem den forsikringstekniske rente og forrentning af forsikringsmæssige hensættelser. Side 15

17 Resultatet skal ses i lyset af, at det forsikringstekniske resultat generelt blev forværret i perioden Dermed er de bedre resultater i 2012 og 2013 udtryk for den langsigtede forretningsmodel i forsikringsbranchen, hvor for eksempel vejret i det enkelte år herunder om der er voldsomme storme, hårdt vintervejr, oversvømmelser mv. fører til relativt store udsving i resultaterne fra år til år. Investeringsafkastet i forsikringsselskaberne faldt i 2013 og endte på 5,3 mia. kr. før forsikringsteknisk rente, et fald på 0,5 mia. kr. Dette førte samlet til et fald i årets resultat på knap 2 mia. kr., og resultatet endte på ca. 8,1 mia. kr. Der var nogenlunde stabilitet i balancesummen for forsikringsselskaberne, som ved udgangen af 2013 lå på 178 mia. kr., en stigning på 1,3 mia.kr. ift. 2012, jf. Tabel 6. Forsikringsselskabernes foretrukne investeringsaktiv er fortsat obligationer, som udgjorde 91 mia. kr. af balancen, mens beholdningen af kapitalandele steg til 2,6 mia. kr., stadig kun ca. 1/4 af beholdningen ved udgangen af Tabel 6 Udvalgte aktiver for forsikringsselskaberne i Mio. kr Finansielle investeringsaktiver Heraf - Kapitalandele Obligationer Aktiver i alt Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet. Tabel 7 viser udviklingen i passivsiden i forsikringsselskaberne. Tabellen viser, at egenkapitalen i forsikringsselskaberne var stort set uændret ifht De forsikringsmæssige hensættelser blev samtidig holdt på et nogenlunde stabilt niveau omkring 87 mia. kr., hvilket skyldes stabilitet i både præmie- og erstatningshensættelser. Forsikringsselskabernes gæld blev forøget i 2013, og ligger nu på 14,5 mia. kr. 7 Finansielle investeringsaktiver dækker her over: kapitalandele, investeringsforeningsandele, obligationer, andele i kollektive investeringer, pantesikrede udlån, andre udlån, indlån i kreditinstitutter samt øvrige. Side 16

18 Tabel 7 Udvalgte passiver for forsikringsselskaberne i mio. kr Mio. kr Egenkapital Hensættelser til investerings- og forsikringskontrakter Gæld Passiver i alt Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Kilde: og Finanstilsynet Nøgletal for forsikringsbranchen Driften i forsikringsselskaberne kan belyses gennem nøgletallene, som er vist i tabel 8. Tabel 8 Udvikling i udvalgte nøgletal pct Bruttoerstatningsprocent 1) 75,2 81,1 65,8 70,7 74,6 74,2 78,6 80,7 70,7 75,0 Bruttoomkostningsprocent 17,5 17,3 17,5 17,5 17,6 16,9 17,7 17,8 17,7 17,4 2) Combined ratio 3) 94,7 93,5 87,1 90,3 92,7 94,4 98,5 95,2 89,8 91,2 Egenkapitalforrentning 4) 17,1 19,8 24,9 15,4-1,8 19,1 11,0 9,1 13,5 11,9 Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94 pct. af markedet.. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. 1) Bruttoerstatninger i procent af bruttopræmieindtægter. 2) Bruttoomkostninger i procent af bruttopræmieindtægter. 3) Erstatningsudgifter f.e.r. + driftsomkostninger f.e.r. i procent af præmieindtægter f.e.r. 4) Årets resultat i procent af gennemsnitlig egenkapital i løbet af året. Kilde: og Finanstilsynet. Side 17

19 Figur 10 viser nøgletallene combined ratio, bruttoerstatningsprocent og bruttoomkostningsprocent har været et tilfredsstillende år for forsikringsdriften, da combined ratio kun er steget beskedent i forhold til niveauet i 2012, og nu ligger på 91,2 pct. Samtidig viser figuren, at den beskedne stigning i combined ratio skyldes stigende erstatningsudgifter, hvilket har ført til en stigning i bruttoerstatningsprocenten, mens bruttoomkostningsprocenten er stort set uændret i forhold til de foregående år. Figur 10 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen Pct Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio 100-pct. Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 4. Den meget lave erstatningsprocent i 2006 skyldes ekstraordinær frigivelse af reserver i ét selskab. Kilde: og Finanstilsynet. Figur 10 belyser samtidig den langsigtede tendens i det forsikringsmæssige resultat. Figuren viser, at der udover kortsigtede udsving er tendens til, at en årrække med aftagende combined ratio afløses af en årrække med stigende combined ratio. Den mere langsigtede reduktion i combined ratio, der kan iagttages fra midten af 1990 erne og frem hænger primært sammen med, at renteniveauet i den samme periode har været faldende. Det har nødvendiggjort en reduktion i combined ratio for at sikre fortsat sammenhæng mellem de samlede indtægter og udgifter. Kombinationen af et godt forsikringsmæssigt resultat og et pænt investeringsafkast medførte en egenkapitalforrentning på 11,9 pct. i 2013, jf. Figur 11. Figuren viser desuden, at forsikringsbranchen i perioden gennemsnitligt opnåede en egenkapitalforrentning på 11,1 pct. pa., ca. 5 pct.- point under gennemsnittet for markedsmæssige byerhverv. Det er en indikation af, at der fortsat er en sund konkurrence i forsikringsbranchen. Side 18

20 Figur 11 Egenkapitalens forrentning i forsikringsbranchen og markedsmæssige byerhverv Pct Anm.: Tallene for 2013 er baseret på indberetninger til, der dækker 94 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau jf. afsnit 4. Der foreligger endnu ikke tal for markedsmæssige byerhverv for 2012 eller Kilde:, Finanstilsynet og Danmarks Statistik. 4. Datagrundlag Data fra denne rapport kommer hovedsageligt fra s regnskabsdatabase. Databasen består af regnskabsoplysninger indberettet af s medlemmer. Den dækker pt. 93,4 pct. af pensionsmarkedet og 94 pct. af forsikringsmarkedet i Tallene er opregnet med 2012-vægte, hvorved de dækker hele branchen. Finanstilsynets tal benyttes desuden til sammenligning og vurdering af branchens udvikling. Danmarks Statistiks tal benyttes til generel sammenligning, herunder egenkapitalforrentning samt løn- og prisudvikling Egenkapitalforrentning skadesforsikring Egenkapitalforrentning markedsmæssig byerhverv Gns Side 19

21 er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. varetager forsikrings- og interesser, og det er vores vision, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer. Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2012 6 2.1. Resultatopgørelsen og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi

Pensionsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR SIDE 1 økonomi efteråret Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 Forsikring & Pension Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Sammenfatning og indledning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi regnskabsanalyse 2010 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2010 6 2.1.

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere