BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler sig. Resultaterne af disse vurderinger anvendes i forhold til både forvaltningen af kundernes midler under fuldmagtsaftaler og i forhold til den løbende rådgivning. Definitionen af bankens overordnede syn på en strategisk porteføljesammensætning sker med udgangspunkt på 1 års sigt, og følger af en grundig gennemgang af det aktuelle og forventede makroøkonomiske og finansielle scenarie. BankNordik Markeds vil fremover publicere bankens overordnede anbefaling hver måned. Hvis der sker markedsmæssige ændringer som påvirker BankNordiks strategiske anbefaling mellem bankens månedspubliceringer, vil en sådan ændring meddeles med en ekstraordinær Markets Update. Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljeanbefaling: økonomiske indikatorer, herunder OECDs meget anvendte CLI-model. Indikatorerne giver et fingerpeg i retning af en overvægt af aktier på den strategiske horisont, men det er BankNordiks vurdering at der er ganske stor usikkerhed i markederne p.t. hvorfor anbefalingen om neutral vægtning af aktier i forhold til fastlagte investeringsstrategi fastholdes. Overordnet betragtet, så er hovedtendenserne i de aktuelle markeder fortsat under meget kraftig indflydelse af udviklingen på den politiske scene. I Europa er der gennemført endnu et Top-møde og resultaterne af dette møde afventer markedsdeltagerne fortsat. Der tegner sig et billede af en klar skærpelse af samarbejdsaftalen for EU, primært i forhold til fastlæggelsen af en ny og væsentligt lavere grænse for budgetunderskuddet i det enkelte medlemsland Aktier Obligationer Indførelse af kontrol og godkendelse af landenes budgetter forlods af et organ under EU Kontanter Denne anbefaling fremkommer på baggrund af BankNordiks vurderinger af de mest betydende Indførelse af nye og skærpede sanktioner overfor lande der ikke overholder de aftalte budgetter med utilladeligt store underskud til følge, samt

2 En udvidet diskussion af hvorvidt det enkelte medlemsland afgiver suverænitet eller ikke I USA er der blevet vedtaget budgetramme gældende for perioden frem til november Dette giver en vis form for relief i forhold til den amerikanske økonomi, idet der venter et præsidentvalg på samme tidspunkt. De økonomiske indikatorer for den amerikanske økonomi tegner fortsat et meget uensartet billede, men hovedindtrykket er fortsat, at den amerikanske økonomi er i en opbremsningsfase uden at være i egentlig recession. Signalerne fra arbejdsmarkedet og fra det private forbrug synes at være i bedring, men dette skal ses på baggrund af at det niveau tallene kommer fra, er historisk lavt. Som en yderligere meget væsentlig faktor i forhold til markedets risikoholdning, er de internationale rating bureauer. Deres vurderinger såvel i forhold til de europæiske banker, som til landene indenfor Euro-samarbejdet, vil have en afgørende betydning for om markedsdeltagerne ønsker at øge eller formindske eksponeringen hér. Særlig opmærksomhed har der været på renteniveauet og udviklingen i flere af de lande som indtil nu har været i orkanens øje (Italien, Spanien og på det seneste også Holland, Belgien og nu også Frankrig) Rente- og obligationsmarkedet Der er to meget vigtige overordnede påvirkninger på rente- og obligationsmarkedet: 1. Kapitalen søger sikkerhed i et ganske usikkert internationalt marked 2. Vækstforventningerne for 2011 og specielt for 2012, er ganske afdæmpede. Obligationsmarkedet er endnu engang vendt tilbage til "Flight to safety". Det betyder at vi igen er kommet under 2 % i både tyske og danske 10-årige statsrenter. For Danmarks vedkommende endda i et sådant omfang, at Danmarks Nationalbank ret uventet, valgte at reducere de ledende rentesatser uafhængigt af ECB. Dette begrundedes af Nationalbanken med, at udlandets interesse i danske obligationer igen-igen havde påvirket kronekursen, hvorfor en isoleret rentenedsættelse i Danmark var påtvunget for at overholde den fastlagte og erklærede fastkurspolitik i relation til EUR. Markedets opfattelse af ECB og deres rente går på, at der kommer yderlige en nedsættelse på 0,25 % - point, måske to. Samtidig er der forventninger om at ECB ikke vil påbegynde rentestigninger før tidligst i Endvidere er der fra den amerikanske centralbank (FED) erklæret, at der ikke vil ske nogen ændringer i den ledende rentesats før tidligst i Samlet betragtet er der en høj grad af tro i markedet på, at et sådant lav-rente miljø vil være gældende i en betragtelig periode. Dette virker afgjort som en ædruelig antagelse, der hænger fint sammen med de meget lave vækstforventninger der ligger fra såvel IMF som hovedparten af markedet - eksemplificeret ved følgende oversigt: Forventet BNP vækst IMF World Economic Outlook Bloomberg Consesus Outlook USA 1,5 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Eurozonen (samlet) 1,6 % 1,1 % 1,6 % 0,5 % Tyskland 2,7 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % Frankrig 1,7 % 1,4 % 1,6 % 0,5 % Japan -0,5 % 2,3 % 0,7 % 1,9 % Hvis USA, med den forventede vækst, er på hold frem til midt 2013, så virker det meget rigtigt at ECB er på hold i en længere tid. Det er BankNordiks vurdering at der ikke skal kigges længere ud i 2

3 fremtiden, idet visibiliteten er stort set lig nul når vi kommer mere end et par år frem. Makrobilledet med betydning for både renterne og aktierne Samlet vurderet er der stor sandsynlighed for, at obligationsmarkedet fortsat vil agere hovedstolssikring i den kommende periode. Nedtur Opsving Ovenstående leder frem til en vurdering af rentemarkedet, med fokus på de forskellige låneformer i det danske marked. På realkreditfronten er rentetilpasningsauktionerne nu overstået med ganske fornuftige resultater (for låntagere). Ekspansion Opbremsning Målt på resultaterne fra Nykredit så endte F1 på 1,12%, F3 på 1,52% og F5 på 2,02%. Altså meget lave renter. Det er BankNordiks overordnede forventning at der også næste år vil kunne ses glade låntagere. De lange realkreditobligationer klarer sig godt, men kan som vanligt ikke følge med staterne. Men 4 % NYK 2044 har ligger ganske solidt mellem kurs 96,50 og 99,00 i de seneste 3 måneder. Kursen ligger pt. i den høje ende af intervallet. Der er ikke noget alternativ til disse obligationer fra låntagere, og for investorerne er kursstigningspotentialet til at overse, idet der ikke er så langt til udtrækningerne begynder at ramme. Det der således efterstår er, at flekslån fortsat er vejen frem, og at de nuværende renter er meget attraktive. Men alt afhænger af, om man som låntager har råd til at tage fejl. En god mellemløsning vil være at tage et 5-årigt flekslån idet man så kan nyde en rente på 2 % i de næste fem år, og have noget at stå i mod med når der skal rentetilpasses om fem år. Umiddelbart betragtet ser de 5-årige flekslån attraktive ud. Ulempen ligger i hvorvidt man som låntager tror på at man om fem år vil kunne få et 30-årigt fastforrentet lån på dagens niveau 4,20 %. Under normale antagelser ville den være højere, og hvis ikke, - så er det fordi Danmark deler skæbne med Japan. Det er således det sædvanlige spil mellem lav rente eller muligheden for at få reduceret restgælden. Figuren ovenfor illustrerer hvor BankNordik vurderer at økonomierne befinder sig, og hvor de bevæger sig hen i løbet af Det er vurderingen at USA (den sorte) befinder sig i en opbremsning men vil i løbet af 2012 bevæge sig tilbage i ekspansionsmode. Europa (den blå) er den store usikkerhed. Hvis gældskrisen fortsætter som hidtil vil budgetbesparelserne skære så meget af væksten at Europa fortsætter i recession. Der er dog det store men : Hvis gældskrisen bliver håndteret fornuftigt og den ikke eskalerer, vurderer vi at Europa vil blive løftet ud af recession og begyndte et nyt opsving. BankNordik vurderer at Asien (den grå) vil booste nyt liv i økonomierne således at økonomierne igen ekspanderer og begynder et nyt opsving. Aktiemarkedet EU topmødet d. 8/12 og d. 9/12 var ventet med spænding i markedet. Det var ventet at landene i Eurozonen ville blive enige om en ny traktat, der skulle kunne holde snor i fremtidige budgetoverskridelser. Markedets forventning var endvidere, at man kunne blive enige om at lave det man kaldte en dobbeltløbet bazooka, hvor den eksisterende EFSF og ESM med sine nuværende 500 mia., eventuelt ville blive flankeret af endnu et beredskab. Markedet havde 3

4 sat sine forventninger op imod, at en sådan foranstaltning skulle have samme størrelse som EFSF/ESM, så man kunne have et budget til opkøb af statsobligationer på svimlende mia. Euro. Men det var ikke resultatet. Det satte også lidt en dæmper på topmødet, at England allerede inden mødets start proklamerede, at de var der for at beskytte deres egne interesser. Dette kom til udtryk ved at David Cameron udtalte at de ikke ville være med. Villy Søvndal gav også lidt forvirrende udmeldinger, da han blev adspurgt om holdningen til evt. dansk deltagelse, idet hans forbeholdenhed var en partipolitisk SF-holdning og ikke en holdning der var afstemt med det folketing han repræsenterer som udenrigsminister. Udviklingen i de udsatte europæiske landes renter afspejler risikoholdningen i markederne. De spanske renter har på det seneste været for nedadgående, hvilket kan betyde at der er en mulig vending i markedet, men dette er meget tyndt funderet p.t. Nu består udfordringen for Eurolandene i at holde kog i tingene indtil marts måned, hvor de kan beslutte sig for større krisemidler. Indtil da krydser markedet fingre for at andre interessenter kan komme med midler. Reuters har refereret at den kinesiske centralbank er på vej med en investeringsfond på ca. 300 mia. euro. Dele af disse skal investeres i europæiske aktiver. De seneste arbejdsløshedstal fra USA var Non Farm Payrolls for november, hvilket sammen med den officielle arbejdsløshedsprocent udgør 2 meget essentielle nøgletal. Non Farm Payrolls kom ud lettere under det forventede, mens arbejdsløshedsprocenten blev opgjort til 8,6 %, hvor det var forventet at være 9,0 %. Igen kan det ses som en indikation af at der er bedring undervejs, men på et meget spinkelt grundlag. Det tyske ZEW som blev offentliggjort i sidste uge kom ligeledes ud på et knapt så negativt niveau som markedet havde forventet. Tallet efterlader det indtryk at situationen lige nu ikke er så god som ventet, men omvendt er tilliden til fremtiden heller ikke helt så dyster som markedet forventede om end forventningerne ikke er særligt positive. Konklusionen og BankNordiks vurdering af aktiemarkedet under ét på den baggrund er, at der er faktorer der taler for et opadgående marked når der vurderes på den strategiske horisont men der er for stor usikkerhed om den mere kortsigtede udvikling. Dette afstedkommer bankens holdning om at vægte aktieandelen t. Valutamarkedet Valutamarkedet er afgørende påvirket af den europæiske gældskrise, og politikernes gentagne forsøg på at finde en bæredygtig løsning. Som tidligere beskrevet, lykkedes det ikke på det seneste møde at komme helt i hus med dette, og det fremstår med stor tydelighed, at det kniber gevaldigt med at finde de fornødne midler til at få EFSF/ESM bragt op på et niveau, der er massivt nok til at løse problemerne. Dermed er situationen fortsat uændret. Det er ikke lykkedes at dræbe gældskrisen, og det betyder at risikoaversion fortsat er nøgleordet for investorerne. Markedet er efterhånden nået til den konklusion, at rådvildheden blandt de europæiske politikere vil fortsætte, og tiltroen til at de kan løse krisen svinger sig fra dag til dag. Mange ønsker at se ECB i en mere aktiv rolle, men heller ikke det ser ud til at blive tilfældet. Konsekvensen af den manglende handlekraft hos såvel politikere som ECB er, at der sker en flugt ud af euroen og over i mere sikre aktiver. Presset mod den fælles valuta er således blevet større. Det betyder at der er mindre fokus på makroøkonomi og nøgletal, på den korte bane. EUR/USD Flugt til sikker havn styrker på helt kort sigt USD. 130-niveauet er blevet brudt flere gange inden for den seneste tid. Det åbner for en yderligere styrkelse af USD. Vi handler p.t. omkring det laveste niveau i EUR/USD for hele EUR er p.t. kraftigt oversolgt og en bedring af sentiment til fordel for EUR kan udløse en kraftig reaktion opad i EUR/USD tilbage mod 135-niveauet. På 1 års horisont forventes dog fortsat en EUR-svækkelse på baggrund af den forventede tilbagevenden til 4

5 normale tilstande, hvor de økonomiske nøgletal vil favorisere USD. GBP Nyder p.t. godt af sin status som semi safe haven valuta, hvilket har ført til en styrkelse. Igen er det sket på baggrund af en svag EUR, mere end det skyldes engelsk økonomi. Også her lurer risikoen for et tilbagefald, når/hvis stemningen omkring EUR forbedrer sig (kort sigt). SEK Vil fortsat handle sidelæns med en lille pil nedad, indtil risikoaversionen aftager. NOK Overraskende stor rentenedsættelse på seneste rentemøde. 50 bp mod forventet 25bp svækkede umiddelbart NOK en smule. Svækkelsen var dog ikke særlig markant, og det kan igen tilskrives den svage EUR. Fortsat sidelæns handel med en lille pil nedad. CHF Der blev afholdt rentemøde i SNB (Nationalbanken i Schweiz) torsdag i uge 49. Uændret rente og en gentagelse af bunden i EUR/CHF på 120, med forsikring om, at der vil blive interveneret for ubegrænset beløb, for at holde den bund. Dermed vil CHF fortsat blive holdt i en skruestik. Der var spekulationer om, at SNB ville rykke bunden op til 125 måske 130, men det skete ikke. Ganske fornuftigt set i lyset af det meget negative sentiment omkring EUR p.t. SNB afventer bedre tider for EUR inden han kommer med næste opskrivning af bund i EUR/CHF. JPY På kort sigt fortsat stærk til stærkere på baggrund af sin status som safe haven valuta nummer ét sammen med USD. På længere sigt kraftigt ned. 5

6 BankNordik Markets Update Forventningsskema Korte renter: Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,70 I-traxx 777 ECB refinansieringsrente 1,00 VIX 24,29 US Fed Funds 0,25 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,87 USD/DKK 5,7079 Amerikansk 10-årig rente 1,87 EUR/DKK 7,4291 Dansk 10-årig rente 1,83 GBP/DKK 8,8478 Dansk realkredit, 30-årig 4,10 CHF/DKK 6,0905 Aktier: SEK/DKK 0,8241 OMXC20 372,7 NOK/DKK 0,9562 Dow Jones ,4 JPY/DKK 7,3206 Nasdaq 2.555,3 EUR/CHF 1,2191 EuroStoxx ,3 EUR/USD 1,3018 DAX 5.701,8 Symbol forklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Aktier Obligationer Kontanter Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. *Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år dvs. med udløb i

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 19. december Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør Henrik Jensen, Handel og Investeringsrådgivning Klaus Waidtløw (DK), Anders Storm (DK), Kim K. Eskildsen (DK), Per Rude Madsen (DK), Høgni Olsen (FO), Marjun Thomassen (FO), Jón Danielsen (FO), Portefølje Management Peter Egholm Jensen (DK), Michael Baagøe (DK), Niels-Henrik Møller (DK), Branch Support Jette Christiansen (DK(, Kim Wogensen (DK), Valutarådgivning Klaus Bach Jensen (DK), Óli Hans Poulsen (FO), Katrin Holm-Jacobsen (FO),

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere