Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit"

Transkript

1 Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/ /vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har den 4. december 2003 offentliggjort, at man vil sammenlægge parternes aktiviteter inden for formidling af pantebreve. Sammenlægningen, der er anmeldt til Konkurrencestyrelsen, vil blive gennemført, når styrelsens godkendelse foreligger. Sammenlægningen sker ved at samle parternes formidlingsaktiviteter, der er placeret i henholdsvis Nykredit Pantebreve A/S og DAI Kredit A/S, i et nystiftet og fællesejet selskab med navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S. Formålet med sammenlægningen er at sikre parternes konkurrencedygtighed ved at realisere en række synergier (omkostningsbesparelser, effektiviseringsgevinster i købs- og salgsproces, forbedrede afsætningsmuligheder hos investorerne samt et bedre grundlag for produktudvikling). Det nye selskab skal beskæftige sig med formidling af pantebreve i fast ejendom, administration af pantebrevsporteføljer og hermed beslægtet virksomhed. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og at fusionen derfor kan godkendes. Sagsfremstilling Parterne Nykredit-koncernen Nykredit Bank-koncernen er en del af Nykredit-koncernen, hvis kærneområde realkredit udøves af moderselskabet Nykredit Realkredit. Nykredit-koncernen havde i 2002 en samlet omsætning på 30,4 mia. kr., heraf 30,2 mia. kr. i Danmark. Nykredit Bank er moderselskab i Nykredit Bank-koncernen 1. Banken fungerer som en specialbank uden traditionelle bankfilialer. På erhvervssiden tilbydes erhvervsudlån, værdipapirhandel og kapitalformidling m.v., mens banken på privatkundesiden tilbyder standardiserede bankydelser. Nykredit Bank havde i 2002 en omsætning på 2,7 mia. kr. Nykredits formidling af pantebreve finder sted fra Nykredit Pantebreve, der er et 100 pct. ejet datterselskab under Nykredit Bank. Nykredit Pantebreve driver alene virksomhed her i landet og

2 havde i 2002 en omsætning på 28,9 mio. kr. Udover hovedaktiviteten pantebrevsformidling tilbyder Nykredit Pantebreve depotadministration af eksterne investorers pantebrevsbeholdninger 2. Egnsbank Han Herred-koncernen DAI Kredit indgår i Egnsbank Han Herred-koncernen, som et 100-pct. ejet datterselskab under DAI Holding A/S. Egnsbank Han Herred er koncernens moderselskab og drives som en traditionel lokalbank med 12 filialer i nærområdet 3. Uden for lokalområdet er banken repræsenteret landsdækkende via sin internetbank DAY2DAY. Koncernen omfatter endvidere det delvist ejede investeringsselskab Phønix Invest A/S 4. DAI Holdings primære aktiviteter er formidling og handel med anparter og pantebreve, udbud af kommanditselskabsprojekter, ejendomsadministration og køb/salg af fordringer med tilhørende inkassovirksomhed 5. Egnsbank Han Herred-koncernen omsatte samlet for 307 mio. kr. i 2002, hvoraf omsætningen her i landet udgjorde 304 mio. kr. Heraf omsatte DAI Kredit for 48,7 mio. kr. Sammenlægningen Sammenlægningen gennemføres ved, at parterne stifter et nyt selskab med en ejerandel på 50 pct. til hver og fælles kontrol. Selskabet, der får navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S samt binavnene DAI Kredit A/S og Nykredit Pantebreve A/S, opkøber samtlige aktiviteter i DAI Kredit og Nykredit Pantebreve, som herefter afvikles som selskaber. Dansk Pantebrevsbørs vil få hovedkontor i København og to afdelinger i Jylland. Koncernstrukturerne for selskaberne vil efter sammenlægningen være følgende:

3 Pantebrevsmarkedet Pantebrevsmarkedet kan opdeles i handel på det primære marked (nyudstedte pantebreve) og det sekundære marked (allerede cirkulerende pantebreve). Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit vedrører overvejende det primære marked. Pantebrevsselskaber driver ikke udlånsvirksomhed i traditionel forstand men formidler pantebrevslån fra låntagere (via en låneformidler) til investorerne. Investorerne får herved den direkte kreditorrolle i forhold til låntager. Pantebrevsmarkedet kan derfor beskrives fra såvel låntagers som investors side. For låntager er pantebrevsmarkedet især relevant til dækning af behovet for såkaldt efterfinansiering ved køb af fast ejendom 6. Låntager (både erhvervskunder og private kunder) dækker oftest efterfinansieringen ved et pantebrevslån eller ved optagelse af et lån i et pengeinstitut. Pantebrevslån er karakteriseret ved en lang løbetid (25-30 år) og en fast rente, mens et banklån typisk er baseret på en variabel rente og herved ofte en lavere her og nu-rente. Pantebrevslån vælges typisk af låntagere, der lægger vægt på at kende ydelsen gennem hele lånets løbetid samt låntagere, som ikke kan få et banklån på grund af lav kreditværdighed. På erhvervsområdet er renten - og igennem de senere år produktudbudet - de væsentligste konkurrenceparametre, mens renten og distributionsforholdene er centrale konkurrenceparametre på privatmarkedet. I anmeldelsen betegnes prisstrukturen som gennemsigtig. Flere pantebrevsselskaber offentliggør vejledende kurser for forskellige pantebrevstyper på deres hjemmesider. Herved og via øvrige kursovervågningsinstrumenter kan leverandører af pantebreve løbende følge markedsprisen på pantebreve. Samtidig efterspørger låntagerne primært de billigste produkter og har i praksis ingen præference for, hvem der handler deres pantebreve. De fleste låntagere overvejer kun med flere års interval at optage pantebrevslån, og af denne grund findes der ikke noget, der kan betegnes som egentlig kunde(låntager)loyalitet på pantebrevsmarkedet. Fra investorernes side er pantebrevsmarkedet et alternativ til investeringer i obligationer, aktier, og fast ejendom m.v. Investorerne består af pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsforeninger, investeringsselskaber og selvstændige private investorer. Salg til investorerne foregår typisk som enkeltsalg, aftalesalg eller porteføljesalg 7. Investorerne handler dels direkte med hinanden dels via pantebrevsformidlere. Der gælder ikke særlige lovkrav til udøvelsen af pantebrevshandel. Pantebreve oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular A, men området er i øvrigt ikke reguleret. Ifølge parterne skyder nye selskaber jævnligt op. Parternes aktiviteter inden for pantebrevsformidling Nykredit Pantebreves hovedaktivitet er formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve i fast ejendom her i landet (det primære marked) 8. Pantebrevene formidles til Nykredit Pantebreve fra låneformidlere og sælges til investorer. Pantebrevene udstedes overvejende med investor som kreditor og låntager som debitor. Selskabet handler kun i begrænset omfang med allerede cirkulerende pantebreve.

4 Nykredit Pantebreve sælger en væsentlig andel af sine pantebreve til udenlandske investorer (investeringsselskaber og selvstændige private investorer), mens en mindre andel afsættes til Nykredit Pantebrevsinvestering. DAI Kredits hovedaktivitet er tilsvarende videreformidling af pantebreve. Selskabet handler såvel med nyudstedte som allerede cirkulerende pantebreve. Herudover forestår DAI Kredit administrationen af Phønix Invests pantebrevsbeholdning. DAI Kredit afhænder en væsentlig del af sine pantebreve til Phønix Invest. Endvidere afhændes en større del af pantebrevene til en række enkelte investorer (investeringsselskaber og pengeinstitutter m.v.). Markedsandele Opgørelsen af pantebrevsmarkedets størrelse har beroet på et skøn siden 1994, hvor Finansrådet ophørte med at udarbejde statistikker over fordelingen mellem bolig- og pantebrevslån på markedet for efterfinansiering 9. Det er derfor heller ikke muligt at opgøre fordelingen af efterfinansiering mellem pantebrevslån og boliglån. Parterne har afgrænset det relevante produktmarked til et særligt pantebrevsmarked (formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve fra låntagere via låneformidlere til investorer), mens det geografiske marked er afgrænset til Danmark. Parterne har samtidig anslået, at deres samlede markedsandel på det primære marked i form af køb af nyudstedte pantebreve udgør 19 pct. Heraf har Nykredit Pantebreve en markedsandel på 9 pct., mens DAI Kredit har en markedsandel på knap 10 pct. incl. markedsandelen fra det i 2003 erhvervede Dansk Pantebrevsbørs 10. Parterne skønner, at de fem største konkurrenter på markedet Finansselskabet Faaborg, BRF, Alm. Brand Bank, HSH Nordbank og Danske Bank har markedsandele på 2-17 pct. Det nye selskab, Danske Pantebrevsbørs, vil i lighed med de sammenlagte selskaber overvejende indkøbe pantebreve i egen regning og dermed selv bære risikoen for videresalg til investorerne. Distribution Nykredit Pantebrevs låneformidlere består især af ejendomsmæglerne under kæderne Nybolig og Estate samt Nykredit-koncernens egne privat- og erhvervscentre. Endvidere formidles i begrænset omfang pantebreve fra advokater og revisorer samt pengeinstitutter. DAI Kredits låneformidlere er ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter og andre finansieringsselskaber samt privatpersoner. Selskabet har et formaliseret samarbejde med Danbolig 11, Nykredit-mægler og Realmæglerne. Herudover modtages sager fra stort set alle mæglerkæder samt fra en række enkeltleverandører uden kædetilhørsforhold 12. Hverken Nykredit Pantebreve Eller DAI Kredits aftaler med ejendomsmæglere forpligter låneformidlerne til at formidle en fastsat andel eller antal af pantebreve til parterne. Aftalerne fastslår, at låneformidleren modtager en formidlingsprovision på 2 pct. af pantebrevets hovedstol en procentsats der ifølge parterne har været markedsstandarden igennem længere tid. I 2002 fandt hovedparten af DAI Kredits formidling sted i Jylland, mens hovedparten af Nykredit Pantebreves formidling skete på Sjælland.

5 Det er hensigten at formidlingen af pantebreve skal fortsætte uændret efter sammenlægningen. Ifølge parterne vil sammenlægningen derfor ikke ændre den eksisterende låneformidlingsstruktur på pantebrevsmarkedet. Udvikling Som anført er det ikke muligt at opgøre pantebrevs- og boliglånenes andel af efterfinansieringsmarkedet. Parterne vurderer dog, at pantebrevenes andel heraf efter at have været et stort marked i 1980 erne og i starten af 1990 erne er betydeligt reduceret som følge af liberaliseringen af lovkravene til belåning af fast ejendom via realkredit. Samtidig har de seneste års rentefald og stigende ejendomspriser resulteret i, at mange pantebreve er blevet førtidsindfriet eller omlagt til realkredittillægslån. Endvidere vurderer parterne, at pengeinstitutternes markedsføring af boliglån inden for de seneste år tilsvarende har resulteret i, at en række pantebreve er blevet førtidsindløst og afløst af variabelt forrentede boliglån i forbindelse med ejerskifte. Efter parternes opfattelse er pantebrevenes andel af efterfinansieringsmarkedet faldet yderligere, bl.a. fordi aktører som Danske Bank, Nordea og Handelsbanken med deres finansielle styrke har mulighed for at fonde og dermed tilbyde fastforrentede boliglån til en lav rente. Parterne forventer, at det nye Dansk Pantebrevsbørs vil gøre pantebrevsmarkedet mere attraktivt som efterfinansieringsprodukt. Sammenlægningen vil give et bedre grundlag for produktudvikling, ligesom man fremover vil kunne udbyde større mængder af pantebreve med ensartede karakteristika, hvilket efterspørges af investorerne. Herved vil selskabet kunne øge både omsætning og likviditet, hvilket giver mulighed for at fastsætte en lavere rente over for låntager. Dansk Pantebrevsbørs vil derfor have en positiv virkning på konkurrencen, både på pantebrevsmarkedet og efterfinansieringsmarkedet som helhed. Aftaler i tilknytning til sammenlægningen Parterne har indgået en række aftaler i tilknytning til fusionen og herunder en konkurrenceklausul, der afskærer selskaberne i Nykredit Bank- og Egnsbank Han Herred-koncernerne, og selskaber, hvori Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred ejer anlægsaktier, fra at udøve pantebrevsformidling i konkurrence med det nystiftede selskabs pantebrevsformidlingsvirksomhed. Det samme gælder samarbejde med eller aktiebesiddelse i konkurrerende selskaber, hvis pantebrevsformidlingsaktiviteterne udgør mere end 10 pct. af omsætningen i det pågældende selskab. Klausulen gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Parterne har anført, at der blandt de selskaber, der udøver både pantebrevsformidling og andre aktiviteter, næppe findes selskaber, hvor omsætningen fra pantebrevsformidlingen overstiger 10 pct. Konkurrenceklausulen afskærer derfor alene Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred og selskaber, hvori parterne ejer anlægsaktier, fra at samarbejde med eller erhverve aktier i selskaber, der udelukkende beskæftiger sig med pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne er et begrænset antal. Herudover pålægges parterne ikke nogen former for konkurrencebegrænsninger.

6 Konkurrencestyrelsens vurdering Fusionen Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit har karakter af en fusion i form af oprettelsen af et selvstændigt fungerende joint venture, hvor det nystiftede selskab, Dansk Pantebrevsbørs, på varigt grundlag skal varetage samtlige funktioner som selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Samtidig overstiger parternes samlede omsætning i Danmark 3,8 mia. kr., ligesom begge omsætter for over 300 mio. kr. her i landet. Dermed er fusionen omfattet af konkurrencelovens kapitel 4 om fusionskontrol og må ikke gennemføres, før den er godkendt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5. I det omfang en fusion ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, skal fusionen godkendes. Ifølge lovens forarbejder er en markedsandel på mindre end 25 pct. sjældent tilstrækkeligt til at statuere dominerende stilling. Tilsvarende er en markedsandel på pct. formentlig heller ikke tilstrækkeligt til at statuere dominans. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse indebærer fusionen ikke, at Dansk Pantebrevsbørs bliver dominerende i konkurrencelovens forstand. Uanset om markedet afgrænses som et isoleret pantebrevsmarked (som i anmeldelsen) eller som et bredere marked for efterfinansieringsprodukter ved køb af fast ejendom, opnår Dansk Pantebrevsbørs når markedet anskues fra låntagers side under alle omstændigheder højest en markedsandel på 20 pct. Samtidig er der ud fra de i sagen foreliggende oplysninger ikke andre omstændigheder, herunder i forhold til distributionsnetværket, der peger på, at det nystiftede pantebrevsselskab vil opnå en dominerende stilling som sådan. I denne sammenhæng har Konkurrencestyrelsen også noteret sig, at der ikke er særlige barrierer for adgangen til at etablere virksomhed med handel med pantebreve. Hertil kommer, at pantebrevsmarkedet synes at være trængt af andre attraktive efterfinansieringsprodukter. Flere pengeinstitutter er således i stand til at tilbyde konkurrencedygtige banklån, hvilket i et vist omfang har fortrængt de pantebrevsfinansierede lån. Endvidere har en række større selskaber, herunder Nordea, trukket sig tilbage fra pantebrevsmarkedet inden for de seneste år. Anskues markedet fra investorernes side er der uanset det tilsyneladende vigende marked fortsat en lang række pantebrevsformidlere af varierende størrelse, som udbyder pantebreve i investeringsmæssigt øjemed, ligesom investorerne har mulighed for at handle direkte med låntagerne og med hinanden. Fusionen skaber eller styrker således ikke en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og fusionen kan derfor godkendes. Aftaler i tilknytning til fusionen Parternes konkurrenceklausul gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Klausulen er hermed tidsubegrænset og kan ikke anses som accessorisk til fusionen, jf. Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner 13. Efter meddelelsens pkt. 36 bør varigheden af konkurrenceklausuler i forbindelse med joint ventureselskaber som hovedregel ikke overstige tre år og kan alene udstrækkes til fem år, hvis det skyldes særlige omstændigheder. På grund af det tidsubegrænsede element er klausulen heller ikke omfattet

7 af Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler, der højest tillader konkurrenceklausuler af fem års varighed 14. Det er dog samtidig Konkurrencestyrelsens opfattelse, at konkurrenceklausulen ikke kan betegnes som mærkbar i konkurrencelovens forstand, og at klausulen derfor ikke strider imod lovens 6. Konkurrencestyrelsen har herved lagt vægt på, at klausulen tillader såvel egentlig udøvelse af konkurrerende virksomhed samt engagementer i konkurrerende selskaber, så længe højest 10 pct. af den samlede omsætning i selskabet stammer fra pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne - gælder for langt de fleste selskaber, som er aktive på pantebrevsmarkedet og som også udøver andre aktiviteter end pantebrevsformidling. Endvidere afskærer klausulen bortset fra selskaberne i Nykredit Bank-koncernen ikke de øvrige selskaber i Nykredit-koncernen fra at stifte konkurrerende pantebrevsformidlingsselskaber eller fra at samarbejde med eller eje aktier i konkurrerende virksomheder. På tilsvarende måde er Egnsbank Han Herred Fonden ikke afskåret fra at stifte konkurrerende pantebrevsselskaber eller fra at erhverve aktier i sådanne. Hertil kommer, at Egnsbank Han Herred-koncernens markedsandel på det snævrest muligt afgrænsede produktmarked (pantebrevsmarkedet set fra låntagers side) kun udgør knap 10 pct. og tilmed er væsentlig lavere, hvis produktmarkedet afgrænses til et bredere marked for efterfinansieringsprodukter. Sammenfattende strider konkurrenceklausulen derfor ikke imod konkurrencelovens 6. Konklusion Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Fusionen kan godkendes. Indholdet af parternes konkurrenceklausul udgør ikke en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. 1 I Nykredit Bank-koncernen indgår endvidere Nykredit Portefølje Bank, Nykredit Pantebreve, Nykredit Finance plc., Nykredit Pantebrevsinvestering og Nykredit Leasing. 2 Nykredit Pantebreve blev oprindeligt stiftet af Nykredit Bank og BG Bank i 1995 under navnet Pantebrevsselskabet af 8/ og blev i 1997 overtaget af Nykredit Bank og videreført som Nykredit Pantebreve. 3 Egnsbank Han Herred Fonden ejer 49 pct. af aktierne i Egnsbank Han Herred. 4 De øvrige aktionærer i Phønix Invest er Privat Pant A/S [pct.] og Sparekassen Kronjylland [pct.]. 5 DAI-koncernen overtog i 1995 efterfinansieringsaktiviteterne på pantebrevsområdet i EPA Holding og Gudme Raaschou. I 2003 overtog DAI Kredit aktiviteterne i Dansk Pantebrevsbørs, der indtil da var en division i Nordea-koncernen. 6 Efterfinansiering er den del af købesummen, der ikke dækkes af realkreditbelåning og udbetaling. Realkreditfinansieringen udgør op til 80 pct. på ejerboliger, 60 pct. på fritidshuse og 60 pct. på erhvervsområdet.

8 7 Ved enkeltsalg tilbydes investor et konkret udstedt pantebrev. Ved aftalesalg sælges nyudstedte pantebrve til investor på vilkår, der er aftalt i en underliggende leveringsaftale. Ved porteføljesalg tilbydes investor et antal cirkulerende pantebreve som en samlet portefølje. 8 Begge parters produktudbud omfatter pantebreve, der udstedes i forbindelse med ejerskifte eller tillægsbelåning af bolig-, fritids- og erhvervsejendomme. 9 Realkreditinstitutternes samlede udlån udgjorde i pct. af det samlede udstående udlån mod pant i fast ejendom. 10 Parterne har anført, at markedsandelen på det sekundære marked vanskeligt kan opgøres, fordi omsætningen af cirkulerende pantebreve varierer meget fra år til år samt afhænger af de enkelte investorers valg af porteføljesammensætning. 11 Danbolig er et datterselskab af Nordea Bank Danmark A/S, der er franchisegiver i forhold til Danbolig-mæglerne. 12 I medfør af lov om omsætning af fast ejendom skal ejendomsmæglere ved forslag til finansiering af boligkøb oplyse om mindst to andre relevante finansieringsmuligheder /C 188/03 14 Jf. bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsens artikel 5).

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere