Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit"

Transkript

1 Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/ /vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har den 4. december 2003 offentliggjort, at man vil sammenlægge parternes aktiviteter inden for formidling af pantebreve. Sammenlægningen, der er anmeldt til Konkurrencestyrelsen, vil blive gennemført, når styrelsens godkendelse foreligger. Sammenlægningen sker ved at samle parternes formidlingsaktiviteter, der er placeret i henholdsvis Nykredit Pantebreve A/S og DAI Kredit A/S, i et nystiftet og fællesejet selskab med navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S. Formålet med sammenlægningen er at sikre parternes konkurrencedygtighed ved at realisere en række synergier (omkostningsbesparelser, effektiviseringsgevinster i købs- og salgsproces, forbedrede afsætningsmuligheder hos investorerne samt et bedre grundlag for produktudvikling). Det nye selskab skal beskæftige sig med formidling af pantebreve i fast ejendom, administration af pantebrevsporteføljer og hermed beslægtet virksomhed. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og at fusionen derfor kan godkendes. Sagsfremstilling Parterne Nykredit-koncernen Nykredit Bank-koncernen er en del af Nykredit-koncernen, hvis kærneområde realkredit udøves af moderselskabet Nykredit Realkredit. Nykredit-koncernen havde i 2002 en samlet omsætning på 30,4 mia. kr., heraf 30,2 mia. kr. i Danmark. Nykredit Bank er moderselskab i Nykredit Bank-koncernen 1. Banken fungerer som en specialbank uden traditionelle bankfilialer. På erhvervssiden tilbydes erhvervsudlån, værdipapirhandel og kapitalformidling m.v., mens banken på privatkundesiden tilbyder standardiserede bankydelser. Nykredit Bank havde i 2002 en omsætning på 2,7 mia. kr. Nykredits formidling af pantebreve finder sted fra Nykredit Pantebreve, der er et 100 pct. ejet datterselskab under Nykredit Bank. Nykredit Pantebreve driver alene virksomhed her i landet og

2 havde i 2002 en omsætning på 28,9 mio. kr. Udover hovedaktiviteten pantebrevsformidling tilbyder Nykredit Pantebreve depotadministration af eksterne investorers pantebrevsbeholdninger 2. Egnsbank Han Herred-koncernen DAI Kredit indgår i Egnsbank Han Herred-koncernen, som et 100-pct. ejet datterselskab under DAI Holding A/S. Egnsbank Han Herred er koncernens moderselskab og drives som en traditionel lokalbank med 12 filialer i nærområdet 3. Uden for lokalområdet er banken repræsenteret landsdækkende via sin internetbank DAY2DAY. Koncernen omfatter endvidere det delvist ejede investeringsselskab Phønix Invest A/S 4. DAI Holdings primære aktiviteter er formidling og handel med anparter og pantebreve, udbud af kommanditselskabsprojekter, ejendomsadministration og køb/salg af fordringer med tilhørende inkassovirksomhed 5. Egnsbank Han Herred-koncernen omsatte samlet for 307 mio. kr. i 2002, hvoraf omsætningen her i landet udgjorde 304 mio. kr. Heraf omsatte DAI Kredit for 48,7 mio. kr. Sammenlægningen Sammenlægningen gennemføres ved, at parterne stifter et nyt selskab med en ejerandel på 50 pct. til hver og fælles kontrol. Selskabet, der får navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S samt binavnene DAI Kredit A/S og Nykredit Pantebreve A/S, opkøber samtlige aktiviteter i DAI Kredit og Nykredit Pantebreve, som herefter afvikles som selskaber. Dansk Pantebrevsbørs vil få hovedkontor i København og to afdelinger i Jylland. Koncernstrukturerne for selskaberne vil efter sammenlægningen være følgende:

3 Pantebrevsmarkedet Pantebrevsmarkedet kan opdeles i handel på det primære marked (nyudstedte pantebreve) og det sekundære marked (allerede cirkulerende pantebreve). Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit vedrører overvejende det primære marked. Pantebrevsselskaber driver ikke udlånsvirksomhed i traditionel forstand men formidler pantebrevslån fra låntagere (via en låneformidler) til investorerne. Investorerne får herved den direkte kreditorrolle i forhold til låntager. Pantebrevsmarkedet kan derfor beskrives fra såvel låntagers som investors side. For låntager er pantebrevsmarkedet især relevant til dækning af behovet for såkaldt efterfinansiering ved køb af fast ejendom 6. Låntager (både erhvervskunder og private kunder) dækker oftest efterfinansieringen ved et pantebrevslån eller ved optagelse af et lån i et pengeinstitut. Pantebrevslån er karakteriseret ved en lang løbetid (25-30 år) og en fast rente, mens et banklån typisk er baseret på en variabel rente og herved ofte en lavere her og nu-rente. Pantebrevslån vælges typisk af låntagere, der lægger vægt på at kende ydelsen gennem hele lånets løbetid samt låntagere, som ikke kan få et banklån på grund af lav kreditværdighed. På erhvervsområdet er renten - og igennem de senere år produktudbudet - de væsentligste konkurrenceparametre, mens renten og distributionsforholdene er centrale konkurrenceparametre på privatmarkedet. I anmeldelsen betegnes prisstrukturen som gennemsigtig. Flere pantebrevsselskaber offentliggør vejledende kurser for forskellige pantebrevstyper på deres hjemmesider. Herved og via øvrige kursovervågningsinstrumenter kan leverandører af pantebreve løbende følge markedsprisen på pantebreve. Samtidig efterspørger låntagerne primært de billigste produkter og har i praksis ingen præference for, hvem der handler deres pantebreve. De fleste låntagere overvejer kun med flere års interval at optage pantebrevslån, og af denne grund findes der ikke noget, der kan betegnes som egentlig kunde(låntager)loyalitet på pantebrevsmarkedet. Fra investorernes side er pantebrevsmarkedet et alternativ til investeringer i obligationer, aktier, og fast ejendom m.v. Investorerne består af pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsforeninger, investeringsselskaber og selvstændige private investorer. Salg til investorerne foregår typisk som enkeltsalg, aftalesalg eller porteføljesalg 7. Investorerne handler dels direkte med hinanden dels via pantebrevsformidlere. Der gælder ikke særlige lovkrav til udøvelsen af pantebrevshandel. Pantebreve oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular A, men området er i øvrigt ikke reguleret. Ifølge parterne skyder nye selskaber jævnligt op. Parternes aktiviteter inden for pantebrevsformidling Nykredit Pantebreves hovedaktivitet er formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve i fast ejendom her i landet (det primære marked) 8. Pantebrevene formidles til Nykredit Pantebreve fra låneformidlere og sælges til investorer. Pantebrevene udstedes overvejende med investor som kreditor og låntager som debitor. Selskabet handler kun i begrænset omfang med allerede cirkulerende pantebreve.

4 Nykredit Pantebreve sælger en væsentlig andel af sine pantebreve til udenlandske investorer (investeringsselskaber og selvstændige private investorer), mens en mindre andel afsættes til Nykredit Pantebrevsinvestering. DAI Kredits hovedaktivitet er tilsvarende videreformidling af pantebreve. Selskabet handler såvel med nyudstedte som allerede cirkulerende pantebreve. Herudover forestår DAI Kredit administrationen af Phønix Invests pantebrevsbeholdning. DAI Kredit afhænder en væsentlig del af sine pantebreve til Phønix Invest. Endvidere afhændes en større del af pantebrevene til en række enkelte investorer (investeringsselskaber og pengeinstitutter m.v.). Markedsandele Opgørelsen af pantebrevsmarkedets størrelse har beroet på et skøn siden 1994, hvor Finansrådet ophørte med at udarbejde statistikker over fordelingen mellem bolig- og pantebrevslån på markedet for efterfinansiering 9. Det er derfor heller ikke muligt at opgøre fordelingen af efterfinansiering mellem pantebrevslån og boliglån. Parterne har afgrænset det relevante produktmarked til et særligt pantebrevsmarked (formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve fra låntagere via låneformidlere til investorer), mens det geografiske marked er afgrænset til Danmark. Parterne har samtidig anslået, at deres samlede markedsandel på det primære marked i form af køb af nyudstedte pantebreve udgør 19 pct. Heraf har Nykredit Pantebreve en markedsandel på 9 pct., mens DAI Kredit har en markedsandel på knap 10 pct. incl. markedsandelen fra det i 2003 erhvervede Dansk Pantebrevsbørs 10. Parterne skønner, at de fem største konkurrenter på markedet Finansselskabet Faaborg, BRF, Alm. Brand Bank, HSH Nordbank og Danske Bank har markedsandele på 2-17 pct. Det nye selskab, Danske Pantebrevsbørs, vil i lighed med de sammenlagte selskaber overvejende indkøbe pantebreve i egen regning og dermed selv bære risikoen for videresalg til investorerne. Distribution Nykredit Pantebrevs låneformidlere består især af ejendomsmæglerne under kæderne Nybolig og Estate samt Nykredit-koncernens egne privat- og erhvervscentre. Endvidere formidles i begrænset omfang pantebreve fra advokater og revisorer samt pengeinstitutter. DAI Kredits låneformidlere er ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter og andre finansieringsselskaber samt privatpersoner. Selskabet har et formaliseret samarbejde med Danbolig 11, Nykredit-mægler og Realmæglerne. Herudover modtages sager fra stort set alle mæglerkæder samt fra en række enkeltleverandører uden kædetilhørsforhold 12. Hverken Nykredit Pantebreve Eller DAI Kredits aftaler med ejendomsmæglere forpligter låneformidlerne til at formidle en fastsat andel eller antal af pantebreve til parterne. Aftalerne fastslår, at låneformidleren modtager en formidlingsprovision på 2 pct. af pantebrevets hovedstol en procentsats der ifølge parterne har været markedsstandarden igennem længere tid. I 2002 fandt hovedparten af DAI Kredits formidling sted i Jylland, mens hovedparten af Nykredit Pantebreves formidling skete på Sjælland.

5 Det er hensigten at formidlingen af pantebreve skal fortsætte uændret efter sammenlægningen. Ifølge parterne vil sammenlægningen derfor ikke ændre den eksisterende låneformidlingsstruktur på pantebrevsmarkedet. Udvikling Som anført er det ikke muligt at opgøre pantebrevs- og boliglånenes andel af efterfinansieringsmarkedet. Parterne vurderer dog, at pantebrevenes andel heraf efter at have været et stort marked i 1980 erne og i starten af 1990 erne er betydeligt reduceret som følge af liberaliseringen af lovkravene til belåning af fast ejendom via realkredit. Samtidig har de seneste års rentefald og stigende ejendomspriser resulteret i, at mange pantebreve er blevet førtidsindfriet eller omlagt til realkredittillægslån. Endvidere vurderer parterne, at pengeinstitutternes markedsføring af boliglån inden for de seneste år tilsvarende har resulteret i, at en række pantebreve er blevet førtidsindløst og afløst af variabelt forrentede boliglån i forbindelse med ejerskifte. Efter parternes opfattelse er pantebrevenes andel af efterfinansieringsmarkedet faldet yderligere, bl.a. fordi aktører som Danske Bank, Nordea og Handelsbanken med deres finansielle styrke har mulighed for at fonde og dermed tilbyde fastforrentede boliglån til en lav rente. Parterne forventer, at det nye Dansk Pantebrevsbørs vil gøre pantebrevsmarkedet mere attraktivt som efterfinansieringsprodukt. Sammenlægningen vil give et bedre grundlag for produktudvikling, ligesom man fremover vil kunne udbyde større mængder af pantebreve med ensartede karakteristika, hvilket efterspørges af investorerne. Herved vil selskabet kunne øge både omsætning og likviditet, hvilket giver mulighed for at fastsætte en lavere rente over for låntager. Dansk Pantebrevsbørs vil derfor have en positiv virkning på konkurrencen, både på pantebrevsmarkedet og efterfinansieringsmarkedet som helhed. Aftaler i tilknytning til sammenlægningen Parterne har indgået en række aftaler i tilknytning til fusionen og herunder en konkurrenceklausul, der afskærer selskaberne i Nykredit Bank- og Egnsbank Han Herred-koncernerne, og selskaber, hvori Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred ejer anlægsaktier, fra at udøve pantebrevsformidling i konkurrence med det nystiftede selskabs pantebrevsformidlingsvirksomhed. Det samme gælder samarbejde med eller aktiebesiddelse i konkurrerende selskaber, hvis pantebrevsformidlingsaktiviteterne udgør mere end 10 pct. af omsætningen i det pågældende selskab. Klausulen gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Parterne har anført, at der blandt de selskaber, der udøver både pantebrevsformidling og andre aktiviteter, næppe findes selskaber, hvor omsætningen fra pantebrevsformidlingen overstiger 10 pct. Konkurrenceklausulen afskærer derfor alene Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred og selskaber, hvori parterne ejer anlægsaktier, fra at samarbejde med eller erhverve aktier i selskaber, der udelukkende beskæftiger sig med pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne er et begrænset antal. Herudover pålægges parterne ikke nogen former for konkurrencebegrænsninger.

6 Konkurrencestyrelsens vurdering Fusionen Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit har karakter af en fusion i form af oprettelsen af et selvstændigt fungerende joint venture, hvor det nystiftede selskab, Dansk Pantebrevsbørs, på varigt grundlag skal varetage samtlige funktioner som selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Samtidig overstiger parternes samlede omsætning i Danmark 3,8 mia. kr., ligesom begge omsætter for over 300 mio. kr. her i landet. Dermed er fusionen omfattet af konkurrencelovens kapitel 4 om fusionskontrol og må ikke gennemføres, før den er godkendt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5. I det omfang en fusion ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, skal fusionen godkendes. Ifølge lovens forarbejder er en markedsandel på mindre end 25 pct. sjældent tilstrækkeligt til at statuere dominerende stilling. Tilsvarende er en markedsandel på pct. formentlig heller ikke tilstrækkeligt til at statuere dominans. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse indebærer fusionen ikke, at Dansk Pantebrevsbørs bliver dominerende i konkurrencelovens forstand. Uanset om markedet afgrænses som et isoleret pantebrevsmarked (som i anmeldelsen) eller som et bredere marked for efterfinansieringsprodukter ved køb af fast ejendom, opnår Dansk Pantebrevsbørs når markedet anskues fra låntagers side under alle omstændigheder højest en markedsandel på 20 pct. Samtidig er der ud fra de i sagen foreliggende oplysninger ikke andre omstændigheder, herunder i forhold til distributionsnetværket, der peger på, at det nystiftede pantebrevsselskab vil opnå en dominerende stilling som sådan. I denne sammenhæng har Konkurrencestyrelsen også noteret sig, at der ikke er særlige barrierer for adgangen til at etablere virksomhed med handel med pantebreve. Hertil kommer, at pantebrevsmarkedet synes at være trængt af andre attraktive efterfinansieringsprodukter. Flere pengeinstitutter er således i stand til at tilbyde konkurrencedygtige banklån, hvilket i et vist omfang har fortrængt de pantebrevsfinansierede lån. Endvidere har en række større selskaber, herunder Nordea, trukket sig tilbage fra pantebrevsmarkedet inden for de seneste år. Anskues markedet fra investorernes side er der uanset det tilsyneladende vigende marked fortsat en lang række pantebrevsformidlere af varierende størrelse, som udbyder pantebreve i investeringsmæssigt øjemed, ligesom investorerne har mulighed for at handle direkte med låntagerne og med hinanden. Fusionen skaber eller styrker således ikke en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og fusionen kan derfor godkendes. Aftaler i tilknytning til fusionen Parternes konkurrenceklausul gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Klausulen er hermed tidsubegrænset og kan ikke anses som accessorisk til fusionen, jf. Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner 13. Efter meddelelsens pkt. 36 bør varigheden af konkurrenceklausuler i forbindelse med joint ventureselskaber som hovedregel ikke overstige tre år og kan alene udstrækkes til fem år, hvis det skyldes særlige omstændigheder. På grund af det tidsubegrænsede element er klausulen heller ikke omfattet

7 af Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler, der højest tillader konkurrenceklausuler af fem års varighed 14. Det er dog samtidig Konkurrencestyrelsens opfattelse, at konkurrenceklausulen ikke kan betegnes som mærkbar i konkurrencelovens forstand, og at klausulen derfor ikke strider imod lovens 6. Konkurrencestyrelsen har herved lagt vægt på, at klausulen tillader såvel egentlig udøvelse af konkurrerende virksomhed samt engagementer i konkurrerende selskaber, så længe højest 10 pct. af den samlede omsætning i selskabet stammer fra pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne - gælder for langt de fleste selskaber, som er aktive på pantebrevsmarkedet og som også udøver andre aktiviteter end pantebrevsformidling. Endvidere afskærer klausulen bortset fra selskaberne i Nykredit Bank-koncernen ikke de øvrige selskaber i Nykredit-koncernen fra at stifte konkurrerende pantebrevsformidlingsselskaber eller fra at samarbejde med eller eje aktier i konkurrerende virksomheder. På tilsvarende måde er Egnsbank Han Herred Fonden ikke afskåret fra at stifte konkurrerende pantebrevsselskaber eller fra at erhverve aktier i sådanne. Hertil kommer, at Egnsbank Han Herred-koncernens markedsandel på det snævrest muligt afgrænsede produktmarked (pantebrevsmarkedet set fra låntagers side) kun udgør knap 10 pct. og tilmed er væsentlig lavere, hvis produktmarkedet afgrænses til et bredere marked for efterfinansieringsprodukter. Sammenfattende strider konkurrenceklausulen derfor ikke imod konkurrencelovens 6. Konklusion Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Fusionen kan godkendes. Indholdet af parternes konkurrenceklausul udgør ikke en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. 1 I Nykredit Bank-koncernen indgår endvidere Nykredit Portefølje Bank, Nykredit Pantebreve, Nykredit Finance plc., Nykredit Pantebrevsinvestering og Nykredit Leasing. 2 Nykredit Pantebreve blev oprindeligt stiftet af Nykredit Bank og BG Bank i 1995 under navnet Pantebrevsselskabet af 8/ og blev i 1997 overtaget af Nykredit Bank og videreført som Nykredit Pantebreve. 3 Egnsbank Han Herred Fonden ejer 49 pct. af aktierne i Egnsbank Han Herred. 4 De øvrige aktionærer i Phønix Invest er Privat Pant A/S [pct.] og Sparekassen Kronjylland [pct.]. 5 DAI-koncernen overtog i 1995 efterfinansieringsaktiviteterne på pantebrevsområdet i EPA Holding og Gudme Raaschou. I 2003 overtog DAI Kredit aktiviteterne i Dansk Pantebrevsbørs, der indtil da var en division i Nordea-koncernen. 6 Efterfinansiering er den del af købesummen, der ikke dækkes af realkreditbelåning og udbetaling. Realkreditfinansieringen udgør op til 80 pct. på ejerboliger, 60 pct. på fritidshuse og 60 pct. på erhvervsområdet.

8 7 Ved enkeltsalg tilbydes investor et konkret udstedt pantebrev. Ved aftalesalg sælges nyudstedte pantebrve til investor på vilkår, der er aftalt i en underliggende leveringsaftale. Ved porteføljesalg tilbydes investor et antal cirkulerende pantebreve som en samlet portefølje. 8 Begge parters produktudbud omfatter pantebreve, der udstedes i forbindelse med ejerskifte eller tillægsbelåning af bolig-, fritids- og erhvervsejendomme. 9 Realkreditinstitutternes samlede udlån udgjorde i pct. af det samlede udstående udlån mod pant i fast ejendom. 10 Parterne har anført, at markedsandelen på det sekundære marked vanskeligt kan opgøres, fordi omsætningen af cirkulerende pantebreve varierer meget fra år til år samt afhænger af de enkelte investorers valg af porteføljesammensætning. 11 Danbolig er et datterselskab af Nordea Bank Danmark A/S, der er franchisegiver i forhold til Danbolig-mæglerne. 12 I medfør af lov om omsætning af fast ejendom skal ejendomsmæglere ved forslag til finansiering af boligkøb oplyse om mindst to andre relevante finansieringsmuligheder /C 188/03 14 Jf. bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsens artikel 5).

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere