Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit"

Transkript

1 Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/ /vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har den 4. december 2003 offentliggjort, at man vil sammenlægge parternes aktiviteter inden for formidling af pantebreve. Sammenlægningen, der er anmeldt til Konkurrencestyrelsen, vil blive gennemført, når styrelsens godkendelse foreligger. Sammenlægningen sker ved at samle parternes formidlingsaktiviteter, der er placeret i henholdsvis Nykredit Pantebreve A/S og DAI Kredit A/S, i et nystiftet og fællesejet selskab med navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S. Formålet med sammenlægningen er at sikre parternes konkurrencedygtighed ved at realisere en række synergier (omkostningsbesparelser, effektiviseringsgevinster i købs- og salgsproces, forbedrede afsætningsmuligheder hos investorerne samt et bedre grundlag for produktudvikling). Det nye selskab skal beskæftige sig med formidling af pantebreve i fast ejendom, administration af pantebrevsporteføljer og hermed beslægtet virksomhed. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og at fusionen derfor kan godkendes. Sagsfremstilling Parterne Nykredit-koncernen Nykredit Bank-koncernen er en del af Nykredit-koncernen, hvis kærneområde realkredit udøves af moderselskabet Nykredit Realkredit. Nykredit-koncernen havde i 2002 en samlet omsætning på 30,4 mia. kr., heraf 30,2 mia. kr. i Danmark. Nykredit Bank er moderselskab i Nykredit Bank-koncernen 1. Banken fungerer som en specialbank uden traditionelle bankfilialer. På erhvervssiden tilbydes erhvervsudlån, værdipapirhandel og kapitalformidling m.v., mens banken på privatkundesiden tilbyder standardiserede bankydelser. Nykredit Bank havde i 2002 en omsætning på 2,7 mia. kr. Nykredits formidling af pantebreve finder sted fra Nykredit Pantebreve, der er et 100 pct. ejet datterselskab under Nykredit Bank. Nykredit Pantebreve driver alene virksomhed her i landet og

2 havde i 2002 en omsætning på 28,9 mio. kr. Udover hovedaktiviteten pantebrevsformidling tilbyder Nykredit Pantebreve depotadministration af eksterne investorers pantebrevsbeholdninger 2. Egnsbank Han Herred-koncernen DAI Kredit indgår i Egnsbank Han Herred-koncernen, som et 100-pct. ejet datterselskab under DAI Holding A/S. Egnsbank Han Herred er koncernens moderselskab og drives som en traditionel lokalbank med 12 filialer i nærområdet 3. Uden for lokalområdet er banken repræsenteret landsdækkende via sin internetbank DAY2DAY. Koncernen omfatter endvidere det delvist ejede investeringsselskab Phønix Invest A/S 4. DAI Holdings primære aktiviteter er formidling og handel med anparter og pantebreve, udbud af kommanditselskabsprojekter, ejendomsadministration og køb/salg af fordringer med tilhørende inkassovirksomhed 5. Egnsbank Han Herred-koncernen omsatte samlet for 307 mio. kr. i 2002, hvoraf omsætningen her i landet udgjorde 304 mio. kr. Heraf omsatte DAI Kredit for 48,7 mio. kr. Sammenlægningen Sammenlægningen gennemføres ved, at parterne stifter et nyt selskab med en ejerandel på 50 pct. til hver og fælles kontrol. Selskabet, der får navnet Dansk Pantebrevsbørs A/S samt binavnene DAI Kredit A/S og Nykredit Pantebreve A/S, opkøber samtlige aktiviteter i DAI Kredit og Nykredit Pantebreve, som herefter afvikles som selskaber. Dansk Pantebrevsbørs vil få hovedkontor i København og to afdelinger i Jylland. Koncernstrukturerne for selskaberne vil efter sammenlægningen være følgende:

3 Pantebrevsmarkedet Pantebrevsmarkedet kan opdeles i handel på det primære marked (nyudstedte pantebreve) og det sekundære marked (allerede cirkulerende pantebreve). Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit vedrører overvejende det primære marked. Pantebrevsselskaber driver ikke udlånsvirksomhed i traditionel forstand men formidler pantebrevslån fra låntagere (via en låneformidler) til investorerne. Investorerne får herved den direkte kreditorrolle i forhold til låntager. Pantebrevsmarkedet kan derfor beskrives fra såvel låntagers som investors side. For låntager er pantebrevsmarkedet især relevant til dækning af behovet for såkaldt efterfinansiering ved køb af fast ejendom 6. Låntager (både erhvervskunder og private kunder) dækker oftest efterfinansieringen ved et pantebrevslån eller ved optagelse af et lån i et pengeinstitut. Pantebrevslån er karakteriseret ved en lang løbetid (25-30 år) og en fast rente, mens et banklån typisk er baseret på en variabel rente og herved ofte en lavere her og nu-rente. Pantebrevslån vælges typisk af låntagere, der lægger vægt på at kende ydelsen gennem hele lånets løbetid samt låntagere, som ikke kan få et banklån på grund af lav kreditværdighed. På erhvervsområdet er renten - og igennem de senere år produktudbudet - de væsentligste konkurrenceparametre, mens renten og distributionsforholdene er centrale konkurrenceparametre på privatmarkedet. I anmeldelsen betegnes prisstrukturen som gennemsigtig. Flere pantebrevsselskaber offentliggør vejledende kurser for forskellige pantebrevstyper på deres hjemmesider. Herved og via øvrige kursovervågningsinstrumenter kan leverandører af pantebreve løbende følge markedsprisen på pantebreve. Samtidig efterspørger låntagerne primært de billigste produkter og har i praksis ingen præference for, hvem der handler deres pantebreve. De fleste låntagere overvejer kun med flere års interval at optage pantebrevslån, og af denne grund findes der ikke noget, der kan betegnes som egentlig kunde(låntager)loyalitet på pantebrevsmarkedet. Fra investorernes side er pantebrevsmarkedet et alternativ til investeringer i obligationer, aktier, og fast ejendom m.v. Investorerne består af pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsforeninger, investeringsselskaber og selvstændige private investorer. Salg til investorerne foregår typisk som enkeltsalg, aftalesalg eller porteføljesalg 7. Investorerne handler dels direkte med hinanden dels via pantebrevsformidlere. Der gælder ikke særlige lovkrav til udøvelsen af pantebrevshandel. Pantebreve oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular A, men området er i øvrigt ikke reguleret. Ifølge parterne skyder nye selskaber jævnligt op. Parternes aktiviteter inden for pantebrevsformidling Nykredit Pantebreves hovedaktivitet er formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve i fast ejendom her i landet (det primære marked) 8. Pantebrevene formidles til Nykredit Pantebreve fra låneformidlere og sælges til investorer. Pantebrevene udstedes overvejende med investor som kreditor og låntager som debitor. Selskabet handler kun i begrænset omfang med allerede cirkulerende pantebreve.

4 Nykredit Pantebreve sælger en væsentlig andel af sine pantebreve til udenlandske investorer (investeringsselskaber og selvstændige private investorer), mens en mindre andel afsættes til Nykredit Pantebrevsinvestering. DAI Kredits hovedaktivitet er tilsvarende videreformidling af pantebreve. Selskabet handler såvel med nyudstedte som allerede cirkulerende pantebreve. Herudover forestår DAI Kredit administrationen af Phønix Invests pantebrevsbeholdning. DAI Kredit afhænder en væsentlig del af sine pantebreve til Phønix Invest. Endvidere afhændes en større del af pantebrevene til en række enkelte investorer (investeringsselskaber og pengeinstitutter m.v.). Markedsandele Opgørelsen af pantebrevsmarkedets størrelse har beroet på et skøn siden 1994, hvor Finansrådet ophørte med at udarbejde statistikker over fordelingen mellem bolig- og pantebrevslån på markedet for efterfinansiering 9. Det er derfor heller ikke muligt at opgøre fordelingen af efterfinansiering mellem pantebrevslån og boliglån. Parterne har afgrænset det relevante produktmarked til et særligt pantebrevsmarked (formidling (køb og salg) af nyudstedte pantebreve fra låntagere via låneformidlere til investorer), mens det geografiske marked er afgrænset til Danmark. Parterne har samtidig anslået, at deres samlede markedsandel på det primære marked i form af køb af nyudstedte pantebreve udgør 19 pct. Heraf har Nykredit Pantebreve en markedsandel på 9 pct., mens DAI Kredit har en markedsandel på knap 10 pct. incl. markedsandelen fra det i 2003 erhvervede Dansk Pantebrevsbørs 10. Parterne skønner, at de fem største konkurrenter på markedet Finansselskabet Faaborg, BRF, Alm. Brand Bank, HSH Nordbank og Danske Bank har markedsandele på 2-17 pct. Det nye selskab, Danske Pantebrevsbørs, vil i lighed med de sammenlagte selskaber overvejende indkøbe pantebreve i egen regning og dermed selv bære risikoen for videresalg til investorerne. Distribution Nykredit Pantebrevs låneformidlere består især af ejendomsmæglerne under kæderne Nybolig og Estate samt Nykredit-koncernens egne privat- og erhvervscentre. Endvidere formidles i begrænset omfang pantebreve fra advokater og revisorer samt pengeinstitutter. DAI Kredits låneformidlere er ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter og andre finansieringsselskaber samt privatpersoner. Selskabet har et formaliseret samarbejde med Danbolig 11, Nykredit-mægler og Realmæglerne. Herudover modtages sager fra stort set alle mæglerkæder samt fra en række enkeltleverandører uden kædetilhørsforhold 12. Hverken Nykredit Pantebreve Eller DAI Kredits aftaler med ejendomsmæglere forpligter låneformidlerne til at formidle en fastsat andel eller antal af pantebreve til parterne. Aftalerne fastslår, at låneformidleren modtager en formidlingsprovision på 2 pct. af pantebrevets hovedstol en procentsats der ifølge parterne har været markedsstandarden igennem længere tid. I 2002 fandt hovedparten af DAI Kredits formidling sted i Jylland, mens hovedparten af Nykredit Pantebreves formidling skete på Sjælland.

5 Det er hensigten at formidlingen af pantebreve skal fortsætte uændret efter sammenlægningen. Ifølge parterne vil sammenlægningen derfor ikke ændre den eksisterende låneformidlingsstruktur på pantebrevsmarkedet. Udvikling Som anført er det ikke muligt at opgøre pantebrevs- og boliglånenes andel af efterfinansieringsmarkedet. Parterne vurderer dog, at pantebrevenes andel heraf efter at have været et stort marked i 1980 erne og i starten af 1990 erne er betydeligt reduceret som følge af liberaliseringen af lovkravene til belåning af fast ejendom via realkredit. Samtidig har de seneste års rentefald og stigende ejendomspriser resulteret i, at mange pantebreve er blevet førtidsindfriet eller omlagt til realkredittillægslån. Endvidere vurderer parterne, at pengeinstitutternes markedsføring af boliglån inden for de seneste år tilsvarende har resulteret i, at en række pantebreve er blevet førtidsindløst og afløst af variabelt forrentede boliglån i forbindelse med ejerskifte. Efter parternes opfattelse er pantebrevenes andel af efterfinansieringsmarkedet faldet yderligere, bl.a. fordi aktører som Danske Bank, Nordea og Handelsbanken med deres finansielle styrke har mulighed for at fonde og dermed tilbyde fastforrentede boliglån til en lav rente. Parterne forventer, at det nye Dansk Pantebrevsbørs vil gøre pantebrevsmarkedet mere attraktivt som efterfinansieringsprodukt. Sammenlægningen vil give et bedre grundlag for produktudvikling, ligesom man fremover vil kunne udbyde større mængder af pantebreve med ensartede karakteristika, hvilket efterspørges af investorerne. Herved vil selskabet kunne øge både omsætning og likviditet, hvilket giver mulighed for at fastsætte en lavere rente over for låntager. Dansk Pantebrevsbørs vil derfor have en positiv virkning på konkurrencen, både på pantebrevsmarkedet og efterfinansieringsmarkedet som helhed. Aftaler i tilknytning til sammenlægningen Parterne har indgået en række aftaler i tilknytning til fusionen og herunder en konkurrenceklausul, der afskærer selskaberne i Nykredit Bank- og Egnsbank Han Herred-koncernerne, og selskaber, hvori Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred ejer anlægsaktier, fra at udøve pantebrevsformidling i konkurrence med det nystiftede selskabs pantebrevsformidlingsvirksomhed. Det samme gælder samarbejde med eller aktiebesiddelse i konkurrerende selskaber, hvis pantebrevsformidlingsaktiviteterne udgør mere end 10 pct. af omsætningen i det pågældende selskab. Klausulen gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Parterne har anført, at der blandt de selskaber, der udøver både pantebrevsformidling og andre aktiviteter, næppe findes selskaber, hvor omsætningen fra pantebrevsformidlingen overstiger 10 pct. Konkurrenceklausulen afskærer derfor alene Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred og selskaber, hvori parterne ejer anlægsaktier, fra at samarbejde med eller erhverve aktier i selskaber, der udelukkende beskæftiger sig med pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne er et begrænset antal. Herudover pålægges parterne ikke nogen former for konkurrencebegrænsninger.

6 Konkurrencestyrelsens vurdering Fusionen Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit har karakter af en fusion i form af oprettelsen af et selvstændigt fungerende joint venture, hvor det nystiftede selskab, Dansk Pantebrevsbørs, på varigt grundlag skal varetage samtlige funktioner som selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Samtidig overstiger parternes samlede omsætning i Danmark 3,8 mia. kr., ligesom begge omsætter for over 300 mio. kr. her i landet. Dermed er fusionen omfattet af konkurrencelovens kapitel 4 om fusionskontrol og må ikke gennemføres, før den er godkendt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5. I det omfang en fusion ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, skal fusionen godkendes. Ifølge lovens forarbejder er en markedsandel på mindre end 25 pct. sjældent tilstrækkeligt til at statuere dominerende stilling. Tilsvarende er en markedsandel på pct. formentlig heller ikke tilstrækkeligt til at statuere dominans. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse indebærer fusionen ikke, at Dansk Pantebrevsbørs bliver dominerende i konkurrencelovens forstand. Uanset om markedet afgrænses som et isoleret pantebrevsmarked (som i anmeldelsen) eller som et bredere marked for efterfinansieringsprodukter ved køb af fast ejendom, opnår Dansk Pantebrevsbørs når markedet anskues fra låntagers side under alle omstændigheder højest en markedsandel på 20 pct. Samtidig er der ud fra de i sagen foreliggende oplysninger ikke andre omstændigheder, herunder i forhold til distributionsnetværket, der peger på, at det nystiftede pantebrevsselskab vil opnå en dominerende stilling som sådan. I denne sammenhæng har Konkurrencestyrelsen også noteret sig, at der ikke er særlige barrierer for adgangen til at etablere virksomhed med handel med pantebreve. Hertil kommer, at pantebrevsmarkedet synes at være trængt af andre attraktive efterfinansieringsprodukter. Flere pengeinstitutter er således i stand til at tilbyde konkurrencedygtige banklån, hvilket i et vist omfang har fortrængt de pantebrevsfinansierede lån. Endvidere har en række større selskaber, herunder Nordea, trukket sig tilbage fra pantebrevsmarkedet inden for de seneste år. Anskues markedet fra investorernes side er der uanset det tilsyneladende vigende marked fortsat en lang række pantebrevsformidlere af varierende størrelse, som udbyder pantebreve i investeringsmæssigt øjemed, ligesom investorerne har mulighed for at handle direkte med låntagerne og med hinanden. Fusionen skaber eller styrker således ikke en dominerende stilling, der indebærer, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, og fusionen kan derfor godkendes. Aftaler i tilknytning til fusionen Parternes konkurrenceklausul gælder, så længe en part er aktionær i selskabet. Klausulen er hermed tidsubegrænset og kan ikke anses som accessorisk til fusionen, jf. Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner 13. Efter meddelelsens pkt. 36 bør varigheden af konkurrenceklausuler i forbindelse med joint ventureselskaber som hovedregel ikke overstige tre år og kan alene udstrækkes til fem år, hvis det skyldes særlige omstændigheder. På grund af det tidsubegrænsede element er klausulen heller ikke omfattet

7 af Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler, der højest tillader konkurrenceklausuler af fem års varighed 14. Det er dog samtidig Konkurrencestyrelsens opfattelse, at konkurrenceklausulen ikke kan betegnes som mærkbar i konkurrencelovens forstand, og at klausulen derfor ikke strider imod lovens 6. Konkurrencestyrelsen har herved lagt vægt på, at klausulen tillader såvel egentlig udøvelse af konkurrerende virksomhed samt engagementer i konkurrerende selskaber, så længe højest 10 pct. af den samlede omsætning i selskabet stammer fra pantebrevsformidling, hvilket ifølge parterne - gælder for langt de fleste selskaber, som er aktive på pantebrevsmarkedet og som også udøver andre aktiviteter end pantebrevsformidling. Endvidere afskærer klausulen bortset fra selskaberne i Nykredit Bank-koncernen ikke de øvrige selskaber i Nykredit-koncernen fra at stifte konkurrerende pantebrevsformidlingsselskaber eller fra at samarbejde med eller eje aktier i konkurrerende virksomheder. På tilsvarende måde er Egnsbank Han Herred Fonden ikke afskåret fra at stifte konkurrerende pantebrevsselskaber eller fra at erhverve aktier i sådanne. Hertil kommer, at Egnsbank Han Herred-koncernens markedsandel på det snævrest muligt afgrænsede produktmarked (pantebrevsmarkedet set fra låntagers side) kun udgør knap 10 pct. og tilmed er væsentlig lavere, hvis produktmarkedet afgrænses til et bredere marked for efterfinansieringsprodukter. Sammenfattende strider konkurrenceklausulen derfor ikke imod konkurrencelovens 6. Konklusion Sammenlægningen af Nykredit Pantebreve og DAI Kredit udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens 12 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Fusionen kan godkendes. Indholdet af parternes konkurrenceklausul udgør ikke en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. 1 I Nykredit Bank-koncernen indgår endvidere Nykredit Portefølje Bank, Nykredit Pantebreve, Nykredit Finance plc., Nykredit Pantebrevsinvestering og Nykredit Leasing. 2 Nykredit Pantebreve blev oprindeligt stiftet af Nykredit Bank og BG Bank i 1995 under navnet Pantebrevsselskabet af 8/ og blev i 1997 overtaget af Nykredit Bank og videreført som Nykredit Pantebreve. 3 Egnsbank Han Herred Fonden ejer 49 pct. af aktierne i Egnsbank Han Herred. 4 De øvrige aktionærer i Phønix Invest er Privat Pant A/S [pct.] og Sparekassen Kronjylland [pct.]. 5 DAI-koncernen overtog i 1995 efterfinansieringsaktiviteterne på pantebrevsområdet i EPA Holding og Gudme Raaschou. I 2003 overtog DAI Kredit aktiviteterne i Dansk Pantebrevsbørs, der indtil da var en division i Nordea-koncernen. 6 Efterfinansiering er den del af købesummen, der ikke dækkes af realkreditbelåning og udbetaling. Realkreditfinansieringen udgør op til 80 pct. på ejerboliger, 60 pct. på fritidshuse og 60 pct. på erhvervsområdet.

8 7 Ved enkeltsalg tilbydes investor et konkret udstedt pantebrev. Ved aftalesalg sælges nyudstedte pantebrve til investor på vilkår, der er aftalt i en underliggende leveringsaftale. Ved porteføljesalg tilbydes investor et antal cirkulerende pantebreve som en samlet portefølje. 8 Begge parters produktudbud omfatter pantebreve, der udstedes i forbindelse med ejerskifte eller tillægsbelåning af bolig-, fritids- og erhvervsejendomme. 9 Realkreditinstitutternes samlede udlån udgjorde i pct. af det samlede udstående udlån mod pant i fast ejendom. 10 Parterne har anført, at markedsandelen på det sekundære marked vanskeligt kan opgøres, fordi omsætningen af cirkulerende pantebreve varierer meget fra år til år samt afhænger af de enkelte investorers valg af porteføljesammensætning. 11 Danbolig er et datterselskab af Nordea Bank Danmark A/S, der er franchisegiver i forhold til Danbolig-mæglerne. 12 I medfør af lov om omsætning af fast ejendom skal ejendomsmæglere ved forslag til finansiering af boligkøb oplyse om mindst to andre relevante finansieringsmuligheder /C 188/03 14 Jf. bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsens artikel 5).

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning Finanstilsynet Pantebrevsmarkedet i Danmark Indledning På baggrund af en række artikler i dagspressen er Finanstilsynet blevet anmodet om at udarbejde en redegørelse for pantebrevsmarkedet i Danmark, herunder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Årsrapport 2003 - agenda Et usædvanligt godt år Årets hovedbegivenheder Resultat i forretningsområderne 2003 regnskabet Forventninger til 2004 Koncernstruktur

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Koncernstruktur - 2003 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere