UIMlVtKSIIY 0 - ILUNOIS UBRARY STACKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UIMlVtKSIIY 0 - ILUNOIS UBRARY STACKS"

Transkript

1

2 UIMlVtKSIIY 0 - ILUNOIS UBRARY STACKS

3 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

4

5 ^^^' Faculty Working Papers 'T^'i^-rjT.A'Érr' College of Commerce and Business Administration Univ*rsity of Illinois at U rba n a - C ha m p a i g n

6

7 Faculty Working Papers College of Commerce and Business Administration Univcrsity ef Illinois at U rba na - Cha m pa i g n

8

9 PAPER READ BEFORE THE ROYAL DANISH ACADEMY OF SCIENCES AND LETTERS JANUARY 10, 1980 DIAGNOSE OG KUR I i'mroøkonomiei Hans Brems Univers i, ty of IZZino-is at Urhana-Cham-paign^ USA SUMMA?//: TTie f-irst part of the paver identif-ies two schoots of thought in the develapment of macro eaonomia theory from Petty and Siune to Keynes and the monetarists. Om sees output as bounded by demand and Zeads to a theory. of unemptoyment. The other sees output as bounded by suppzy and Zeads to a theory of infzation. The second part of the paper is a brief report on the author-* s forthaoming attempt (BremSy 1980) to open the neoczassicaz grcwth modez to simuztaneous unempzoyment and infzation and see to what

10 - 2 - axt&nt Keynes-ian and monstavcst ideas may aoex-ist in it. Al økonomisk teori er forenkling, og heri ligner teorien kortlægning: Die klaineren MaSstabe erfordem eine starkere Generalisierung der Gelandeformen... Das rechte Vereinfachen, Zusammenfassen oder auch Weglassen ist eine sehr wichtige Arbeit... Ein Zuviel in der Darstellung wirkt sich hier ebenso nachteilig ans wie ein Zuwenig. Landesvennessungsamt Schleswig-Holstein (1963), 138. Vor groveste forenkling er makroøkonomisk teori. Makroøkonomien er den gren af økonomisk teori, der interesserer sig for prodiiktets størrelse, ikke for dets sammensætning, og for prisniveauet, ikke for de relative priser. I praksis handler vor makroøkonomi om et samfund, der kun producerer en vare. Både fysisk prodiiktttv?ngde og produktpris er da veldefinerede variable, og hver af dem kan udtrykkes ved et enkelt tal. En så grov forenkling har nu to konsekvenser, en velkommen og en uvelkommen. Den velkomne er simplere algebra og simplere empiriske estimater. Man kunne nu tro, at når groft forenklede modeller var lettere at løse, ville de også være mindre kon-

11 FACULTY WORKING PAPERS College of Commerce and Business Adminis er a t ion University of Illinois ae Urbana-Champaign September 26, 1979 DIAGNOSIS AND CURE IN MACROECONOMICS Cin Danish) Hans Brems, Professor of Economics #610 Summarv: For English summary, see page 1.

12 I

13 - 3 - troversielle: Man ville simpelthen løse dem, og så ville der ikke være mere at tale om. Men heroverfor står den uvelkomne konsekvens af grov forenkling. Jo grovere forenkling, desto større spillervua for subjektivitet. Fra den økonomiske teoris tidligste barndom har dens udøvere været uenige om, hvad der skal tages med og hvad der skal udelades. To skoler har med vekslende styrke været repræsenteret siden, og lad os se oå dem efter tur. I. ARBEJDSLØSHEDSTEORI Den sidste skole, som vi kan kalde "arbejdsløshedsteori", er gået ud fra, at produktionen til syvende og sidst begraanses af efterspørgselen. Udbudet er ikke noget problem: Efterspørgselen skaber sit eget udbud, økonomisk politik kan stimulere efterspørgselen, og resultatet bliver større produktion og beskæftigelse. I sin ekstreme form får skolen ideologiske overtoner: Overladt til sig selv er kapitalismen ude af stand til at klare problemerne. Offentlige

14 : - ^ - indgreb er nødvendige. 1, Petty Sir William Petty (1S62) anslog den gennemsnitlige arbejdsløshed i England til at være omkring Vi o af arbejdsstyrken, og hans kur var offentlige arbejder: But what shall these Smployments be? I answer...majcing all High-wayes so broad, firm, and eaven, as whereby the charge and tedium of travelling and Carriages may be greatly lessened. Petty så to betingelser for gode offentlige arbejder. For det første måtte de som vejbygning være arbejdsintensive: "work of much labour and little art". For det andet måtte de ikke være valutakrævende...let it be without expence of Foreign Conmodities, and then 'tis no matter if it be employed to build a useiess Pyramid upon SatisbiLry Pl<rLnj bring the Stones of Stcnehenge to Tauiev S-ilt or the like; for at worst this would keep their mindes to discipline and obedience and their bodies to a patience of more profitable labours when need shall require it.

15 - o - Petrtys diagnose er altså: Efterspørgsel ikke tilstrækkelig til at beskæftige den sidste tiendedel af arbejdsstyrken. Kur: offentlige, arbejdsintensive og ikke- val utakrævende arbejder, nyttige eller unyttige. 2. larranton Keynes (1336), 335, læser merkantilisterne således, at "the effect of a favourable balance of tråde on the influx of the precious metals was their only indirect means of reducing the domestic rate of interest and so increasing the inducement to home investment." Lægger Keynes merkantilisterne ord i munden? Merkantilisterne var ialtfald stærkt optagne af renten. Petty (16 7S) mente, at pengemængdens øgning havde sænket den fra 10 til 6 procent, og Andrew Yarranton (15 77) mente, at den måtte kunne sasnkes yderligere fra 5 til 4- procent» Hvis Keynes har ret, bliver Pettys og Yarrantons diagnose: Utilstrækkelig investeringsefterspørgsel. Kur: En lav rente tilvejebragt ved et betalingsbalanceoverskud, som tillader en stadig øgning af pengemængden.

16 - - s - J, Keynea I en statisk simultan keynesiansk ligevagt er renten og det fysiske produkt de variabler, der skaber ligevægten i de to markeder, pengemarkedet og varemarkedet. Derimod er, bortset fra Keynes (1936), kapitel 21- -' -der kommer post festum priserne fastfrosne. Diagnose: Prodxiktion og beskæftigelse begrænses af efterspørgselen, og denne er for ringe grundet på for lav forbrugs tilbøjelighed og for svagt investerings incitament. Kur: Pengepolitik, som øger pengemængden, trykker renten og derved styrker investerings incitamentet, og finanspolitik, som sænker skattesatserne og derved forhøjer forbrugstilbøjeligheden. Glipper disse ting, vil offentlige arbejder via multiplikatoren skabe ny indkomst. II... INFLATIONSTEORI Den yngste skole, som vi kan kalde " inflations teori", er gået ud fra, at prod\iktionen til syvende og sidst begrænses af udbudet. Efterspørgselen er ikke noget problem: Udbudet skaber sin egen efterspørg-

17 ? sel. økonomisk politik kan stimulere efterspørgselen, men til ingen nytte: Resultatet bliver blot inflation. I sin ekstreme form får skolen ideologiske overtoner: Overladt til sig selv er kapitalismen fuldt ud i stand til at klare problemerne. Offentlige indgreb, hvor velmente de end er, er ondets rod. 1. Statisk kvantitet 3 tao vi. Keynes ' svaghed var hans fastfrosne pris. rør man kan bygge en inf lationsteori, må man optø den frosne pris, og det første skridt var at gøre det indenfor statikkens rammer. Ingen statisk model kan bestemme andet end variablernes ligevægtsniveauj men så meget kan den, og så meget gjorde kvantitetsteoriens fader David Hume (1752), som formulerer proportionaliteten mellem prisniveau og pengemængde: Suppose fovur-fifths of all the money in Great 3vitain to be aimihilated in one nigfat, and the nation reduced to the same condition, with regard to specie, as in the reigns of the Harry 's and Eduard'a^ what wo\ild be the consequence? Must not the price of all labour and commodities sink in proportion... Again, suppose, that all the money of Grea± Britain were multi-

18 - 8 - plied fivefold in a night, mnst not the contrary effect foilow? Humes diagnose: Pettys og Yarrantons kur vil ikke virke; et betalingsbalanceoverskud, som tillader stadig øgning af pengejnængden, vil blot bevirke stadig inflation og er altså både overflødigt og skadeligt. Kur: Inflation undgås ved at undgå øgning af pengemængden. 2. Dynamisk kvantitetsteori- Et er at bestemme prisens lige vægt sniveau. Noget helt andet er at bestemme dens vækstrate inflationsraten. Det kan kun en d3^amisk model gøre. Hvis i en sådan model inflationsraten ikke er nul, får modellen ikke én rente men to renter. Irving Fisher (1896), 8-9, sondrede mellem en nominalrente (renten i guld) oe en realrente (renten i hvede): a being,... the rate of appreciation of gold in terms of wheat. Let the rate of interest in gold be i, and in wheat be j. Our result...is 1 + j = (1 + a)(l + -i). Fishers sondring er klar og realistisk, og monetaristerne

19 - 9 - har taget den. til sig som deres egen. Den sætter dem i stand til at forklare det fænomen, at en akceleration af pengemængdens vækst fører til en akceleration af inflationen og derfor til en højere, ikke en lavere, nominalrente. Anne Robert Jacques Turgot ( ) udtrykte det så udmærket:...la cause meme qui augmente la quantite de l'argent au marché et qui augmente le prix des autres denrees... soit precisément celle qui augmente le loyer de l'argent ou le taux de l'interet." Monetaristemes styrke er sondringen mellem nominal- og realrenten, men deres svaghed er deres fastfrosne produktion og beskæftigelse. De vil tilbage til kvantitetsteoriens enkle proportionalitet mellem prisniveau og pengemængde. Men vil man for alvor vandre hele vejen tilbage til 1752, må man gøre svære kirurgiske indgreb i makroteorien. For det første må man bortamputere kasseholdets renteafhasngighed. Hvis folk ved lav rente ønsker at ligge med stor kasse men ved høj rente med lille, vil det jo sige, at pengene ved lav rente cirkulerer langsommere end ved høj rente. Det transaktionsarbejde, pengene kan udføre, må bero på produktet af deres

20 , mængde og deres cirkulationshastighed. Køjere priser kan altså lige så godt skyldes hastigere cirkulation som større pengemængde. Men så er den strenge proportionalitet mellem prisniveau og pengemængde gået tabt. Den kan k;in reddes ved at fastfryse pengenes cirkulationshastighed, og det gør monetaristeme ialtfald i det lange løb. For det andet må man bortamputere Phillip s kurven (19 58). Hvis penge lønsats ens vækstrate er høj ved lav arbejdsløshed men lav ved høj arbejdsløshed, vil det jo sige, at en større pengemængde ikke udtømmer sin virkning i prisniveauet. Først må noget af virkningen udtømmes i øget beskæftigelse. Men så er jo atter den strenge proportionalitet mellem, prisniveau og pengemaangde gået tabt. Den kan kun reddes ved at gøre Phillipskurven lodret, og det gør monetaristeme ialtfald i det lange løb. De opererer med begrebet "den naturlige arbejdsløshed", og ved denne arbejdsløshed er Phillipskurven lodret. Den "naturlige" arbejdsløshed definerer Friedman (1963), 8, som den arbejdsløshed, ved hvilken reallønsatsen vokser med sin normale langtids vækstrate d. V. s. den, der kan opretholdes, når kapitaldannelse, teknisk

21 fremskridt etc. ligger på deres langtids trend. Monetaristernes diagnose bliver altså: Der er proportionalitet mellem prisniveau og pengemængde. Kur mod inflation: Bring pengemængden under kontrol I Kur mod arbejdsløshed: Ingen I Og ingen er fornøden. Arbejdsløsheden vil i det lange løb spge mod sit "naturlige" niveau uanset pengepolitikken. III.. SYNTESE 1. Et eksvevcment Om både Keynes og monetaristeme må gælde, hvad Schumpetar (19 51), 2 36, sagde cm Gensral Theary : "There is one word in the book that cannot be defended.. the word 'general'." Kunne man lave en syntese af Keynes og monetaristeme ved at se dem i en ny sammenhæng, som lånte det bedste hos begge og undgik det værste? Og hvad skulle det være

22 for en sammenhasng? Videnskabsmanden står sig som regel ved at undersøge det fundne dér, hvor han fandt det. Og fænomener som pengemængde, pris og produktion finder han nu engang i et voksende samfund. Og vi har vel nu haft arbejdsløshed og inflation længe nok til, at det kan forsvares at se dem i en langtids sammenhæng? Det kunne derfor være fristende at anstille det eksperiment (3rems, 1980) at gøre plads for arbejdsløshed og inflation i Solows (19 56) nyklassiske vækstmodel. Her produceres som bekendt én vare ved hjælp af arbejde og et udødeligt kapitalforråd af denne vare. For at få plads til inflation og arbejdsløshed i en nyklassisk væ,kstmodel må vi modificere den på to punkter. For det første må vi ophæve dens forudsætning om. fuld beskæftigelse. I stedet må vi skrive en prisligning og en lønligning. Prisligningen afledes af foretagendernes profitmaksimering og indbefatter foretagendernes lønforventninger. Lønligningen afledes af Phillipsfunktionen og indbefatter arbejdernes prisforventninger. Disse to ligninger udgør pris- og lønspiralen. For det andet må vi indføje et pengemarked i den nyklas s is-

23 ke vækstaiodel. Her låner foretagenderne ved at udstede rentebærende fordringer på sig selv. Fordringerne købes af sparere og af pengeautoritatarne. Sidstnævnte kan udvide deres beholdning af fordringer, og dermed pengemængden, mere eller mindre hastigt. Det tempo, hvori de udvider beholdningen, vil påvirke fordringarnes effektive rente ncminalrenten. Realrenten ar nominalrentan minus inf lationstakten. Når man på denne måde har fået realrenten ind i den nyklassiske vaskstmodel, får man øje på et stykke østrigsk kapitalteori, som var kastet overbord af både keynesianer«og monetarister. Vor modificerede nyklassiske vækstmodel har følgende form. 2. Symboler Variable: C = fysisk forbrug D = efterspørgsel efter penge e = variablen v's vækstrate, hvor v = C, D, I,ic, L, M, P, r, p, S, w, X og Y I = fysisk investering

24 : k = nutidig bruttoværdi af endnu en fysisk kapitalmasngdeenhed < = kapitalmængdens fysiske grasnseproduktivitet L = beskæftigelse X = beskæftigelsesgrad M = pengemængde N = nutidig nettoværdi af hele kapitalmasngden n i nutidig nettoværdi af endnu en fysisk kapitalmængdeenhed P = varepris p = en koefficient i Phillipsfunktionen, der tjener som målestok for samfundets inflatibnspotentiel r = nominalrentefod p = realrentefod S = fysisk kapitalmængde w = pengelønsats X = fysisk produkt Y = pengeindkomst \ Parametre a = multiplikativ faktor i produktionsfunktionen a, S = produktionsfunktionens eksponenter

25 c 5 forbrugstilbøjelighed F = til rådighed stående arbejdsstyrke g = parameteren v's vækstrate, hvor v = a og F ni = multiplikativ faktor i pengeeftersp?jrgselsfunktionen U = pengeefterspørgselsfunktionens eksponent T = Phillipsfunktionens eksponent <^ = en anden koefficient i Phillipsfunktionen Alle parametre er stationaere undtagen a og F, hvis vaekstrate: er det. Tidskoordinaten er t. 3. Modstien Variablen v's vaekstrate defineres dv 1 3- = ( 1) V dt Investeringen defineres som Differentialkvotienten af

26 kapitalmængden m. h. t. tiden:. ds I E (2) dt Lad foretagenderne anvende en Cobb-Douglasfunktion X = al'^s^ (3) hvor 0<a<l; 0<B<1; a+s=l; oga>0. Lad profitmaksimering og fuldkommen konkurrence sørge for, at reall^insatsen bliver lig med arbejdets fysiske gra=nseproduktivitet: w 3X X. B 3L L Differentiér (4) m. h. t. tiden og find prisligningen

27 Kapitalmængdens fysiske grænseproduktivitet defineres 3X X < = = B - (6) 3S S Lad N vajre den nutidige nettoværdi af en ny kapitalmængde S, som et foretagende overvejer at installere. Den ønskede kapitalnaængde er den, der maksimerer N. En nødvendig maksimumsbetingelse er 3N n = =0 (7) as Den ønskede kapitalmængde findes på følgende måde. Under fuldkommen konkurrence ligger vareprisen udenfor foretagendets kontrol. På tiden t er derfor kapitalmængdens græns evasrdipro-

28 duktivitet <(t)p(t). Set fra nutiden t er grænseværdiproduktiviteten på tiden t <( t)p( t )e~''^ ~ "^, hvor r er den stationaare nominalrente. Den nutidige bruttoværdi af endnu en fysisk kapitålmængdeenhed defineres som nutidsværdien af alle fremtidige grænseværdiproduktiviteter i hele kapitalma=ngdeenhedens levetid der jo i Solowmodellen er uendelig: k(t) = /* ic(t)?(t)e"''^* - "^^dt (3) Lad foretagendet vente, at kapitalmængdens fysiske grænseproduktivitet har den stationasre vækstrate g ": g(x - T) K(t) = ic(t)e ^ (9) 3g at vareprisen har den stationære vækstrate gp: gp(t - T) P(t) =?(T)e ^ (10) Indsæt (9) og (10) i (3), skriv for kortheds skyld? =! -( g^ + gp) (11)

29 antag, at p > O, og find da integralets værdi k = <?/p (12) Den nutidige nettovéerdi af endnu en fysisk kapitalma»ngdeenhed er dens nutidige bruttoværdi minus dens pris: n = k -? = (</p - 1)P (13) Anvend den nødvendige maksimums betingelse (7) på vort resultat (13) og find, at i ligevægt er kapitalmængdens fysiske grænseproduktivitet < = p (1^) Ligningerne (5) cg (14) giver os den ønskede kapitalmængde S = BX/p (15) Brug definitionerne (1) og (2) på (15) og find den ønskede

30 investering ds I = = Sg X/p (16) dt Resultaterne (15) og (16) er foretagendets ønskede kapitalmængde og investering. Med undtagelse af X er alt på højresiderne af (15) og (16) fælles for alle foretagender. Lad os sætte alle fælles faktorer udenfor parentes, lad os aggregere over alle foretagender, så bliver X socialproduktet og (15) og (16) samfundets ønskede kapitalmængde og investering. De er begge omvendt proportionale med p og udtrykker derved et stykke østrigsk kapitalteori, for p vil om et øjeblik vise sig at vasre realrentefoden. Lad forbruget være brøkdelen c af produktet: C = cx (17) hvor O < c < 1. Ligevægt i varemarkedet kræver, at udbud og efterspørgsel er lige store:

31 X = C + I (18) Lad beskæftigelsen være br^skdelen X af den til rådighed stående arbejdsstyrke: L = XF C19) hvor O < X < 1, og hvor X foreløbigt ikke er en funktion af tiden, I en nioderne Phillipsfunktion er pengelønstigningen en fiinktion af både arbejdsløsheden og arbejdernes inflationsforventninger. En sådan Phillipsfunktion er vor lønligning: g,^ =?(1 - X)^ + (i)gp (20) hvor (j)>0,tt<oogp>0,og hvor p foreløbigt ikke er en funktion af tiden. Når kapitalforrådet er udødeligt, er nationalindkomsten lig med nationalproduktets værdi: Y i PX (21)

32 Lad efterspørgselen efter penge være en funktion af nationalindkomst og nominalrentefod: D = myr^ (22) hvor u < O og m > O. Ligevægt i pengemarkedet kræver, at udbud og efterspørgsel er lige store: M = D (23) 4. Vækatvatel^sn-Cnger Ved at differentiere systemets ligninger m. h. t. tiden vil læseren kunne overbevise sig om, at det tilfredsstilles af følgende vækstrateløsninger: Sc - Sx c 21+) gjj = gj^ (25) gj = gjj (25)

33 ^)c ^X ' ^S (27) g^ = gj- C28) Sm = Sy (29) p(l - \)^ - g^/a (30) 1 - <{) 2_. = O C31) g = O C3 2) ^S " ^X C3 3] =w V p(l - X) - i^g^/a 1 -.* (34)

34 Sx - S^/a + gp (35) gy = Sp + g^ (36) Alle løsninger indebærer stationære vækstrater ingen vækstrate er en funktion af tiden. Alle løsninger indeba=rer selvopfyldende forventninger alle forventninger går i opfyldelse. 5. Rente fodsli^sn-inget Wicksell (1935), 193 og 201, definerede den "normale" rente som den rentefod, der skabte ligevægt mellem opsparing og investering. Vort system opfylder hans betingelse: Indsæt (17) i (18) og find (i-c)x=i (37) Keynes (1936), 167, opfattede renten som den variabel, der skabte ligevægt mellem den til rådighed stående kasse og ønsket om at ligge med den. Vor ligning (23) viser, at vort system

35 også opfylder denne betingelse. Men modsat Wicksell og Keynes har vort system to renter. Indsæt IfzSsningerne (27) og (33) i definitionen (11), så viser p sig at være realrentefoden: P = r- - gp (38) Indsæt (16) i (37), forudsæt, at produktet X ikke er nul, dividér med X og find løsningen for realrentefoden p = Bg^/Cl - c) (39) hvor gy er løsning (35). Indsæt (39) i (38) og find løsningen for nominalrentefoden r = Øg^/Cl - c) + gp (1*0) hvor go og gy er henholdsvis løsningerne (30) og (35). Indsæt (3^) i (36) og (36) i (29) og find den vækstrate for pe.ngemængden, som ville opretholde (39) og C+O)«gj, = gp + c?(i - ^)^ - ^g^/cti/d - <>) (^1)

36 Fr-Cedmans "naturlige" arbejdsløshed er ikke entydig Sålænge vi ikke tillader beskæftigelsesgraden X og inflationspotentiellet p at variere med tiden, viser modellen sig at have uendeligt mange løsningssæt, nemlig for en given beskæftigelsesgrad \ ét for hver værdi af inflationspotentiellet p og for en given værdi af inflationspotentiellet p ét for hver beskæftigelsesgrad X. For visse variablers vedkommende optræder imidlertid hverken X eller p i vaakstrateløsningen. Løsningen er altså entydig. Reallønsatsen w/p viser sig at være en sådan variabel: Subtraher (30) fra (3U) og find reallønsatsens vaskstrate w/p w ^P ^a Af X's og p's fravær i reallønsatsens vaakstrate følger to resultater af vigtighed for økonomisk politik. For det første, hvis reallønnens vækstrate er den samme for enhver beskæftigelsesgrad X, så er den også den samme for enhver arbejdsløshedsgrad 1 - X, og så er også enhver arbejdsløshedsgrad en Friedmansk "naturlig" arbejdsløshed. Friedmans "naturlige" ar-

37 bejdsløshed er altså ikke entydig. Økonomisk politik kan vælge mellem et utal af arbejdsløshedsgrader 1 - A og kan trøstigt forsøge at reducere arbejdsløsheden. For det andet, hvis reallønsatsens vækstrate er den samme for enhver værdi af inf lationspotentiellet p, så er inflationen ialtfald fra et arbejder synspunkt et tomt ritual. 7. 'Pengevolitikkens muligheder' Modellens løsninger (2M-) til (36) definerer uendeligt mange vakstspor. Men ligger økonomien først i et sådant spor, tenderer den mod at forblive i det. I et sådant spor vil jo, uanset hvad dets beskæftigelsesgrad X og dets inf lationspotentiel p er, forventningerne V3»re selvopfyldende, og selvopfyldende forventninger opgives ikke så let. De opgives først, når ny erfaring har vist, at ae ikke lasngere er selvopfyldende. Kunne en sådan ny erfaring skabes af en pengepolitik, der forsøgte at skifte økonomien fra et vækstspcr over i et andet, som ansås for mere attråvasrdigt? Tiden er nu kommet til at tillade X og p at vaare funktioner af tiden.

38 Beskczftigelsespolit'Ck Lad pengeautoriteterne forsøge at skifte økonomien fra et vækstspor med lav beskæftigelsesgrad til et vækstspor med høj. I deres forsøg pa at hæve X vil pengeautoriteterne tillade pengemængden at vokse hastigere end med den ligevægtsvaakstrate (M-1), der opretholdtes i det oprindelige vækstspor. Sålænge inf lationsforventningerne endnu ikke er amdrede, vil nominal- og realrente falde under de ligevægt s vasrdi er (^0) og (39), de havde i det oprindelige vækstspor. Her får vi brug for vor østrigske kapitalteori. Skriv (15) som S/X = 8/p : Den ønskede kapitalkoefficient er omvendt proportional med realrenten. Falder derfor realrenten under sin oprindelige ligevægtsværdi, må der ske en engangsstigning i den ønskede kapitalkoefficient. Faktisk fysisk kapitalmængde er pludseligt mindre end ønsket. Ønsket investering akcelererer, og der er positiv overskudsefterspørgsel. Den umiddelbare virkning er lagertømning. Det håb, der ligger bag beskæftigelsespolitikken, må nu være, at lagertømning læses som et signal til produktionsakceleration. I og for sig er en sådan mulig ved at hæve beskæftigelsesgraden X, Men en produktionsakceleration vil ikke ellminere den positive overskudsefterspørgsel. Ifølge (16) og (17) er både ønsket investering I og

39 og ønsket forbrug C proportionale med produktet X. Følgelig er forskellen C + I - X, den positive overskudsefterspørgsel, også proportional med produktet X. Men så må den stigende beskæftigelsesgrad X blive ved med at stige. Mår den er steget langt nok til at tilfredsstille pengeautoriteterne, kan disse genoprette realrentens ligevægtsværdi (33). Først da forsvinder den positive overskudsef terspørgsel Men akkurat ligesom realrentens oprindelige fald medførte en engangsstigning i den ønskede kapitalkoefficient, vil en sådan genoprettelse af ligevægten (39) medføre et engangsfald i den ønskede kapitalkoefficient som nøjagtigt neutraliserer den oprindelige engangsstigning. Hvis den faktiske fysiske kapitalm.ængde var i stand til at tilpasse sig opefter til den oprindelige engangsstig- ^ ning, måtte den nu tilpasse sig nedefter igen og derved neutralisere den oprindelige beskæftigelsesvirkning. Var den i stand dertil? Svaret må være nej. Gennem lagertømning under vedvarende positiv overskudsefterspørgsel kan den faktiske fysiske kapitalmcsngde nok tilpasse sig en smule opefter, men der er jo en klar fysisk grænse for lagertømning, nemlig tomm.e lagre. Når derfor realrentens ligevægtsvajrdi (39) genoprettes, vil den faktiske kapitalmængde næppe behøve at tilpasse sig nedefter igen. Der sker næppe nogen neutralisering af den oprindelige beskæftigelsesvirkning.

40 - 30-9, Antiinflationspolitik Lad pengeautoriteterne fors?ige at skifte økonomien fra et vækstspor med højt inflationspotentiel til et vækstspor med lavt. I deres forsøg på at sænke p vil pengeautoriteterne tvinge pengemængden til at vokse langsommere end med den ligevægtsvækstrate (Ul), der opretholdtes i det oprindelige vækstspor. Sålænge inf lationsforventningerne endnu ikke er ændrede, vil nominal- og realrente stige over de ligevægtsvasrdier (U-0) og (39), de havde i det oprindelige vækstspor. Igen får vi brug for vor østrigske kapitalteori. Skriv (15) som S/X = S/p: Den ønskede kapitalkoefficient er omvendt proportional med realrenten. Stiger derfor realrenten over sin oprindelige ligevægtsværdi, må der ske et engangsfald i den ønskede kapitalkoefficient. Faktisk fysisk kapitalmængde er pludseligt større end ønsket. Ønsket investering går i stå, og der er negativ overskudsefterspørgsel. Den umiddelbare virkning er lagerophobning. Det håb, der ligger bag antiinf lationspolitikken, må nu være, at lagerophobning læses som et signal til prisdeceleration. og for sig er en sådan mulig. Men en prisdeceleration vil ikke eliminere den negative overskudsefterspørgsel. Ifølge (16) og (17) er hver- I

41 ken ønsket investering I eller ønsket forbrug C funktioner af prisen: P forekonuner intetsteds i (16) og (17). Men så må det faldende inflationspotentiel p blive ved med at falde. Når det er faldet langt nok til at tilfredsstille pengeautoriteterne, kan disse genoprette realrentens ligevægts værdi (39). Først da forsvinder den negative overskudsefterspørgsel. Men akkurat ligesom realrentens oprindelige stigning medførte et engangsfald i den ønskede kapitalkoefficient, vil en sådan genoprettelse af ligevægten (39) medføre en engangsstigning i den ønskede kapitalkoefficient som nøjagtigt neutraliserer det oprindelige engangsfald. Hvis den faktiske fysiske kapitalmængde var i stand til at tilpasse sig nedefter til det oprindelige engangsfald, måtte den nu tilpasse sig opefter igen og derved neutralisere den oprindelige antiinflationsvirkning. Var den i stand dertil? Svaret må være ja. Gennem lagerophobning under vedvarende negativ overskudsefxerspørgsel var den faktiske fysiske kapitalmængde i stand til at tilpasse sig nedefter d er er jo ingen klar fysisk grasnse for lagerophobning. Når derfor realrentens ligevægtsvasrdi (39) genoprettes, må den faktiske fysiske kapitalmasngde tilpasse sig opefter igen cg neutralisere den oprindelige antiin-

42 f lationsvirkning 10. Sammenligning mellem beskæftigelses- og antiinflationspolitik Pengepolitikkens dilemma illustreres af den kendsgerning, at beskæftigelsespolitik og antiinflationspolitik er baseret på håb, der gensidigt udelukker hinanden. Den f?5rstnævnte håber på en mængdereaktion, den sidstnævnte håber på en prisreaktion. De forholdsregler, pengeautoriteterne træffer, udelukker også gensidigt hinanden. Den ene politik er den anden med modsat fortegn. Mellem beskæftigelsespolitik og antiinflationspolitik fandt vi en asymmetri, som hverken Keynesianere eller monetarister ser. Når det politiske indgreb i ligevægten ophører, og realrentens ligevægts værdi genoprettes, så vil den oprindelige beskæftigelsesvirkning næppe gå tabt. Derimod vil den oprindelige antiinf lationsvirkning gå tabt. Denne asymmetri kan man kun få øje på i en kapitaltilpasningsmodel, og den nyklassiske vækstmodel er netop rig nok til at rumme den nødvendige østrigske kapitalteori.

43 II. Hvor langt "kom vi med vov syntese? Var vor model keynesiansk? Ja, men kun i den forstand, al: produktionen var begrænset af eftersp?5rgselen og ikj<e berørte nogen udbudsgtsinse : G < a < 1. Kunne efterspørgselen kontrolleres? Javisrl Pengeautoriteterne kunne udvide deres beholdning af fordringer, cg dermed pengenengden, mere eller mindre hastigt og derved skabe henholdsvis positiv eller negativ overskudsefterspørgsel. Men cm reaktionen på en sådan positiv eller negativ overskudseftarspørgsel ville blive en prisrsaktion eller en asngdereaktion lå udenfor pengeautcriteternes kontrol. Var vor model monetaristisk? Ja, men kun i den forstand, at den kunne skabe inflarion og sondrede mellem en nominal- og en realrente. Men Friedmans "naturlige" arbejdsløshed var ikke entydig. Vor asymmetri mellem beskæftigelsespolitik og antiinflationspolitik såede yderligere tvivl om monetaristiske doktriner. Selv i det heldige fald, at antiinf lationspoliti]<ken kan regne med an prisreaktion cg ikke behøver at frygte en mængdereakxion, vil genoprettelsen af realrentens ligevægtsværdi kunne ødelægge den oprindeligt opnåede antiinflations virkning.

44 I FODNOTE Jag har andetsteds (3rems, 1977 og 1979) givet henholdsvis empiriske og teoretiske grunde til at vælge den nyklassiske fremfor den postkaynesianske vækstmodel.

45 LitteTatur 3?.ZMS, H Reality and Naociassicai Thaory. Jcurv.al af Eaor.om-ic Zitsvaturs 15: RSMS, K Alternativs Theorias of Pricing, Distribution, Saving and Invastmant. Amer'Laan Econom-ia Review 59: RZMS, H InfZatian^ Inzerestj and Growth A Synthes-ia. Lexington, Massachusetts, og Toronto. FISHER, I Appreciation and Intarest. Publications of zhe Amer-iaan Eaonom-ic Association 11: 331-U.42.

46 FRIEDMAN, M The Role of Monetary Theory. Ameviaan Saonom-Ca Revisw 58: HUME, D Of Money. Patitiaal D-iscourses. Edinburgh. KEYNES, J. M Tm Gsneval Thaory of Emvloyment, Inter- 2st and Monsy. London. uandesvermessungsamt SCKLESWIG-KOLSTSIN Ta-pogTavhisahsv Atlas 3ahl3Swig~Eolstein, Neumiinster. PETTY, W A Treatisa af Taxes and ContvCbutians. London. PETTY, W Poliiiaal Ar-ithmetick. London. PHILLIPS, A. W The Relation faatveen Unempioymant and the Rate of Change of ;'!oney Wage Rates in the United Kingdom, Eaonom-ica 25: SCHUMPSTER, J. A Ian Great Eaonom-ists from Marx to Zaynss. Mew York.

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008 Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive

Læs mere

MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t.

MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t. DEN BASALE SOLOW-MODEL Y t = BK α t L 1 α t MAKRO 2 K t+1 K t = sy t δk t, L t+1 =(1+n) L t, K 0 givet L 0 givet 2. årsprøve Forelæsning 4 Kapitel 3 og 4 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f07/makro

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning Overblik Hvad er langvarig stagnation/ secular stagnation? Tæt sammenhæng med

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen ECB, troværdighed og gældskriser Foredrag for Akademiet for Talentfulde Unge 21. marts, 2013, Københavns Universitet Henrik Jensen Web: hjeconomics.dk Blog (engelsk): blog.hjeconomics.dk Blog (dansk):

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge Cand. Scient. Stud, detrullende UNIVERSITET HVEM ER JEG?, 26 år Startede på Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet i 2010 Vil undervise jer i Hvem skal betale for din uddannelse?

Læs mere

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck.

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Økonomi Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Vi er alle økonomer - i den daglige hverdag. Alle kender til at måtte økonomisere, fordi ind-komsten ikke slår til over for alle de ting, vi har behov

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Finanspolitikkens indvirkning i en likviditetsfælde

Finanspolitikkens indvirkning i en likviditetsfælde Finanspolitikkens indvirkning i en likviditetsfælde Speciale for cand.scient.oecon graden i matematik-økonomi. Institut for matematiske fag, Københavns Universitet. Thesis for the Master degree in Mathematics-Economics.

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

Vejledende løsninger, Mat A, maj 2015 Peter Bregendal

Vejledende løsninger, Mat A, maj 2015 Peter Bregendal Delprøven uden hjælpemidler Opgave 1 a) Se graf: Opgave 2 a) f (x)= 25000x + 475000 År hvor værdien er 150000: 25000x + 475000 = 150000 25000x = 325000 x = 13 I år 2025 vil værdien være faldet til 150000

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk 3 centrale områder Information og markeder Incitamenter Mønstergenkendelse Kvotientrækker Opstår naturligt i forbindelse med tilbagediskontering af cash-flow

Læs mere

Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at

Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at centralbanker også bør beskæftige sig med teori. Det

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

Makroøkonomi. Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market

Makroøkonomi. Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market Syddansk Universitet HD 1. del, Samfundsøkonomi Kapitel- og noteoversigt: 1. Den økonomiske model 2. Indkomstdannelsesmodellen Makroøkonomi Olivier Blanchard ch. 3: The Goods Market 3. Nærmere om samspillet

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931

Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Kommentar til 1 Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Denne afhandling af den 24-årige Kurt Gödel er blevet en klassiker. Det er vist den eneste

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere