Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 150 Folketinget Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik (Fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger m.v.) 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 7, nr. 22, ændres»socialministeren» til:»beskæftigelsesministeren« F, stk. 1, nr. 7 og 8, ophæves, og i stedet indsættes:»7) tilskud til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger som nævnt i 7, stk. 4, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget,«nr bliver herefter nr F, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10, affattes således:»10) tilskud til køb og installation af energieffektive produkter og til fjernvarmetilslutning som nævnt i 1, stk. 2, nr. 2 og 5, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.«4. 8 H, stk. 1, affattes således:»ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. Foreningerne, stiftelserne, institutionerne m.v. skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Fradraget er betinget af, at foreningen, stiftelserne, institutionerne m.v., har indberettet gaven til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk. 3«5. 8 H, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at told- og skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Told- og skatteforvaltningen skal forinden godkendelsen indhente en udtalelse fra Det Frie Forskningsråd om, hvorvidt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. anvender sine midler til forskning.«6. I 8 H indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne, jf. ligningslovens 2. Stk. 4. I tilfælde, der er omfattet af stk.1, finder 8 A ikke anvendelse.«7. I 15 O, stk. 1, 1. pkt., ændres»7.000 kr.«til:» kr. (2010-niveau)«. 8. I 15 O, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:»bundfradraget efter 1. pkt. reguleres efter personskattelovens 20.«2 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret senest ved 2 i lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 8 Æ, stk. 1,1. pkt., indsættes efter» 8 A«:», 8 H«3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: Skatteministeriet, j.nr AN010356

2 2 1. I 14, stk. 5, indsættes efter»ligningslovens 7, nr. 22«:», og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven 7, nr. 30«2. I 33, stk. 1, nr. 4, indsættes efter»ligningslovens 7, nr. 22«:», og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 30«4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 6. Stk. 2. 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. marts Stk. 3. 1, nr. 4 og 6, og 2, nr. 1, har virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere. Dog har ligningslovens 8 H, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, virkning fra den 3. marts 2010 for skattepligtige, der er omfattet af selskabsskatteloven. Stk. 4. 1, nr. 5, har virkning for ansøgninger om godkendelse efter ligningslovens 8 H, der indgives den 1. juli 2010 eller senere. Stk. 5. 1, nr. 1, 7 og 8, har virkning fra og med indkomståret Stk. 6. 3, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. maj 2010 og har virkning fra den 1. januar 2009.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H Gældende ret Lovforslaget 2.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Gældende ret Lovforslaget 2.3. Skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget Gældende ret Lovforslaget 2.4. Skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser Gældende ret Lovforslaget 2.5. Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H 3.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O 3.3. Skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget 3.4. Skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser 3.5. Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1 Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H 5.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O 5.3. Skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget 5.4. Skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser 5.5. Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen af 12. november 2009 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Med lovforslaget foreslås det dels, at der gives fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning, dels at bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger forhøjes fra kr. til kr., og at beløbet reguleres efter personskattelovens 20. Det overordnede formål med lovforslaget er at give mulighed for, at der kan komme flere midler til almennyttig forskning samt at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse. Desuden indeholder lovforslaget to lovtekniske konsekvensrettelser, der dels sikrer, at visse nærmere angivne tilskud ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, som ydes med hjemmel i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser samt fra det nye Center for Energibesparelser, som afløser Elsparefon-

4 4 den den 1. marts 2010, dels sikrer, at der skal ses bort fra modtagelsen af et soldaterlegat efter ligningslovens 7, nr. 30, ved tildeling af kontant- eller starthjælp. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Fradrag for private donationer til forskning - ligningslovens 8 H Gældende ret Fysiske personer, der giver gaver til almenvelgørende eller almennyttige foreninger m.v., kan efter gældende regler kun få fradrag for sådanne gaver efter reglerne i ligningslovens 8 A. Det betyder, at fysiske personer kun har fradrag for gaver indenfor en beløbsgrænse på kr. årligt (2010). Selskaber har derimod mulighed for at få fradrag for gaver til forskning efter reglerne i ligningslovens 8 H. Til forskel fra reglerne i ligningslovens 8 A foreligger der ingen beløbsmæssig begrænsning på selskabers fradragsret efter reglerne i ligningslovens 8 H. Selskaber kan efter ligningslovens 8 H fradrage gaver, som er ydet til almenvelgørende eller almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., som anvender deres midler til forskning. Det er en forudsætning for fradraget, at gavemodtageren er godkendt af Det Frie Forskningsråd. Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan godkendes, hvis de er, 1) hjemmehørende her i landet, 2) almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og 3) anvender deres midler til forskning. Det er et krav, at alle tre betingelser er opfyldt. Udtrykket hjemmehørende her i landet svarer til betegnelsen i selskabsskattelovens 1. Begreberne almenvelgørende og almennyttig skal forstås på samme måde, som de forstås i ligningslovens 8 A om fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v. Den sidste betingelse, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v. skal anvende deres midler til forskning, er bredt defineret. Forskning forstås som videnskabelig undersøgelse og granskning. Undersøgelserne kan indgå som et led i egentlig grundforskning. De kan også være rettet mod praktiske mål eller anvendelser. Det Frie Forskningsråd offentliggør hvert år de foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt i henhold til ligningslovens 8 H. Selskabets fradragsret er betinget af, at Det Frie Forskningsråd har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. i det kalenderår, hvori gaven gives Lovforslaget Formålet med lovforslaget er at give mulighed for, at der kan komme flere midler til almennyttig forskning. Der kan forekomme tilfælde, hvor en fysisk person har midlerne og ønsket om at støtte forskning, men efter de gældende regler i ligningslovens 8 A kan der kun opnås et meget begrænset fradrag. Derfor foreslås det at udvide bestemmelsen i ligningslovens 8 H således, at også fysiske personer kan få fradrag i deres skattepligtige indkomst, når de giver gaver til almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. En udvidelse af ligningslovens 8 H vil ikke blot give mulighed for flere midler til forskning, men vil samtidig åbne for, at fysiske personer f.eks. en hovedaktionær kan give en gave direkte til den ønskede forskningsinstitution i stedet for via sit selskab. Det foreslås endvidere, at ligningslovens 8 H tilpasses i forhold til EU-retten i overensstemmelse med ændringen af ligningslovens 8 A, der skete ved lov nr. 335 af 7. maj Det foreslås således, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, får mulighed for at blive godkendt efter ligningslovens 8 H. Det vil betyde, at donationer til godkendte foreninger efter ligningslovens 8 H vil være fradragsberettigede uagtet, at foreningen er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land. Det vurderes tvivlsomt, om de nuværende regler er i overensstemmelse med EU-rettens regler om kapitalens frie bevægelighed. Tilpasningen af bestemmelsen i forhold til EU-retten medfører, at der bør indsættes en forudsætning om, at gavegiveren ikke må være interesseforbundet med gavemodtageren. Bestemmelsen skal sikre uafhængighed mellem gavegiver og gavemodtager. Hvilket blandt andet forhindrer, at gavegiver giver en fradragsberettiget gave til sin moderfond hjemmehørende i et andet EU/EØS-land. Uden sådan en begrænsning kan det frygtes, at der i Danmark opnås fradrag for moderfondens oparbejdelse af en immateriel rettighed, som ikke vil være skattepligtig til Danmark efter oparbejdelsen. Det foreslås i tilknytning hertil, at godkendelseskompetencen flyttes fra Det Frie Forskningsråd til SKAT. Det Frie Forskningsråd indhenter allerede i dag udtalelse fra SKAT i vurderingen af, hvorvidt en forening, stiftelse, institution m.v. opfylder kravet om almennyttighed. Derfor foreslås det, at det fremover er SKAT, der træffer afgørelse om, hvorvidt en forening, stiftelse, in-

5 5 stitution m.v. kan blive godkendt efter ligningslovens 8 H. SKAT skal, forinden en afgørelse træffes, indhente en udtalelse fra Det Frie Forsknings Råd således, at det sikres, at vedkommende forening, stiftelse, institution m.v. anvender deres midler til forskning. SKAT vil hvert år offentliggøre de foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er blevet godkendt efter ligningslovens 8 H. I de tilfælde, hvor en gave både er omfattet af ligningslovens 8 A og 8 H, foreslås det, at ligningslovens 8 H finder anvendelse. Herved opnår den skattepligtige mulighed for at anvende beløbsgrænsen i ligningslovens 8 A til fordel for en anden forening, stiftelse, institution m.v., der er godkendt efter ligningslovens 8 A. Endelig foreslås det, at fradraget gøres betinget af indberetning til SKAT vedrørende gaven fra den pågældende forskningsinstitution, der har modtaget gaven. Det foreslås, at der indføres en indberetningspligt svarende til den, der allerede gælder i forhold til ligningslovens 8 A. Det gælder både for danske og udenlandske foreninger Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger - ligningslovens 15 O Gældende ret Indkomst ved udlejning af fritidsboliger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler i statsskattelovens 4. Der sondres mellem, om fritidsboligen udelukkende anvendes til udlejning, eller om fritidsboligen anvendes til udlejning en del af året. Hvis en fritidsbolig udelukkende anvendes til udlejning, skal der opgøres et ejendomsregnskab på tilsvarende vis som for andre udlejningsejendomme. Udlejes en fritidsbolig med inventar, kan udlejeren skattemæssigt fradrage udgifter til vedligeholdelse heraf. Der kan også foretages skattemæssige afskrivninger på inventaret efter reglerne herom i afskrivningsloven. Der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på selve fritidsboligen. Beskatningen af indkomsten sker som personlig indkomst. Hvis en fritidsbolig anvendes til udlejning en del af året, kan udlejeren gøre brug af to forskellige metoder til at opgøre den skattepligtige indkomst vedrørende indkomst fra udlejningen. Udlejeren af en fritidsbolig, der udlejes en del af året, kan enten anvende den skematiske opgørelsesmetode i ligningslovens 15 O, stk. 1, eller den regnskabsmæssige opgørelsesmetode i ligningslovens 15 O, stk. 2. Før indførelsen af den nuværende skematiske opgørelsesmetode, der blev indført ved lov nr. 423 af 25. juni 1993, kunne ejere af fritidsboliger, som blev udlejet en del af året, men ellers blev benyttet af ejeren, foretage fradrag i forbindelse med udlejningen. Dette skete efter en anvisning fra Ligningsrådet. Fradraget kunne enten opgøres som 40 pct. af lejeindtægten eller opgøres regnskabsmæssigt. Den nuværende skematiske opgørelsesmetode blev lovfæstet i ligningslovens 15 O, stk. 1, ved lov nr. 423 af 25. juni 1993, hvor der samtidig blev indført et bundfradrag på kr. Vælger ejeren at anvende den skematiske opgørelsesmetode, kan der således ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages et bundfradrag på kr. i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig. Bundfradraget på kr. reguleres ikke. Det er herefter kun den del af lejen, som overstiger bundfradraget, som medregnes ved indkomstopgørelsen. Bundfradraget kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Fradraget kan heller ikke foretages, hvis den skattepligtige fradrager faktiske udgifter i forbindelse med udlejningen. Af den reducerede lejeindtægt, der fremkommer efter bundfradraget på kr., kan der yderligere fradrages 40 pct. Dette fradrag på 40 pct. anses for at dække samtlige udgifter m.v., der er forbundet med udlejningen. Har en fritidsboligejer eksempelvis bruttolejeindtægter på kr. ved udlejning af sin fritidsbolig, kan vedkommende indledningsvis fradrage kr., der således virker som et skattefrit bundfradrag. I den reducerede lejeindtægt på kr. kan der fradrages 40 pct., hvorefter beskatningsgrundlaget udgør kr. Sommerhusudlejere kan, som nævnt, i stedet for at anvende den skematiske opgørelsesmetode vælge den regnskabsmæssige metode i ligningslovens 15 O, stk. 2, hvor de får fradrag for præcis de udgifter, de har haft. De fleste vælger dog den skematiske opgørelsesmetode med bundfradraget på kr. og 40 pct. fradrag. Skattepligtig indkomst fra en fritidsbolig, der anvendes til udlejning en del af året, beskattes som kapitalindkomst, hvad enten sommerhusejeren anvender den skematiske opgørelsesmetode eller den regnskabsmæssige opgørelsesmetode. Positiv nettokapitalindkomst indgår fra indkomståret 2010 i topskattegrundlaget i det omfang, indkomsten overstiger et bundfradrag på kr. Det vil sige, at marginalskatten under bundgrænsen udgør ca. 37,3 pct. Marginalskatten over bundgrænsen udgør ca. 52,2 pct. De fleste personer, herunder udlejere, har negativ nettokapitalindkomst, der i en gennemsnitskommune fradrages med ca. 33,6 pct. (2010).

6 6 Når Forårspakke 2.0 er fuldt indfaset, vil fradragsprocenten for negativ kapitalindkomst under kr. ( kr. for ægtepar) være ca. 25, Lovforslaget Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse. I løbet af de seneste ti år er der sket et fald i antallet af udlejede feriehuse. Det er Regeringens opfattelse, at der er behov for at øge udbuddet af feriehuse. Lovforslaget går ud på at forhøje det nuværende bundfradrag på kr. til kr. Ved at forhøje fradraget øges incitamentet for feriehusejerne til at leje deres sommerhuse ud, så antallet af huse til udlejning kan øges. Det kan samtidig øge omsætningen i de øvrige turismeerhverv og relaterede erhverv. Det nuværende bundfradrag har ikke været reguleret siden 1993, hvor det blev indført. Det foreslås, at bundfradraget for fremtiden reguleres efter personskattelovens 20 i lighed med en række andre beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen. Reguleringen finder sted første gang i Skattefritagelse for tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget Gældende ret Det følger af de gældende bestemmelser i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 7 og 8, at tilskud fra Elsparefonden til nærmere angivne energispareaktiviteter ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Lov nr af 27. december 2009 medfører, at Elsparefonden ophører den 1. marts Samtidig oprettes Center for Energibesparelser, som viderefører Elsparefondens opgaver, herunder ydelse af tilskud Lovforslaget Som følge af at Elsparefonden ophører, og der samtidig oprettes Center for Energibesparelser, jf. lov nr af 27. december 2009, foreslås de gældende bestemmelser i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 7 og 8, ophævet og erstattet af en ny 7 F, stk. 1, nr. 7, om, at tilskud til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger i medfør af lov om fremme af besparelser i energiforbruget ikke skal indgå i den skattepligtige indkomst. 2.4 Skattefritagelse for tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser Gældende ret Efter den gældende bestemmelse i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 11, skal tilskud ydet i medfør af lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser til forbrugere til køb og installation af nye energieffektive produkter ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Med lov nr af 27. december 2009 er anvendelsesområdet for lov om statstilskud til fremme af produktrettede energibesparelser udvidet, hvorefter loven ikke alene omfatter statstilskud til fremme af produktrettede energibesparelser i boliger og i offentlige institutioner, men i bygninger generelt. Herefter vil der også være mulighed for, at erhvervsdrivende vil kunne omfattes af en tilskudsordning i medfør af loven. Ændringen af lov om statstilskud til fremme af energibesparelser indebærer tillige, at der kan ydes tilskud til fjernvarmetilslutning. Baggrunden for ændringen om tillige at kunne yde tilskud til fjernvarmetilslutning efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser er en del af Regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale af 12. november Det følger af aftalen, at der blandt andet skal udmøntes en tilskudsordning på 400 mio. kr. til skrotning af oliefyr med henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne. Det forventes, at boligejere kan søge om midler fra ordningen fra den 1. marts Lovforslaget Det foreslås, at den gældende bestemmelse i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10, ændres, i overensstemmelse med ændringerne af lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser. Det foreslås, at bestemmelsen ikke indskrænkes til kun at kunne finde anvendelse på forbrugere, således også andre kan modtage tilskud, uden at det skal indgå i den skattepligtige indkomst. Der henvises i den forbindelse til ligningslovens 7 F, stk. 2. Der foreslås herudover en tilføjelse af fjernvarmetilslutning og en henvisning til 1, stk. 2, nr. 5, som blev indføjet i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser ved lov nr af 27. december 2009, hvorefter denne type tilskud skattemæssigt sidestilles med de øvrige typer tilskud, som kan ydes efter denne lov Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp Gældende ret

7 7 Ved lov nr af 16. december 2009 om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) blev der med ligningslovens 7, nr. 30, indført skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater og civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militære operationer i udlandet til afhjælpning af skader, som de har fået under eller som følge af disse missioner. Ligeledes blev der indført skattefrihed for legater uddelt til støtte for de udsendtes pårørende, hvis den udsendte er omkommet i forbindelse med tjenesten i udlandet eller er blevet fysisk eller psykisk skadet, og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste. Soldaterlegatet er fritaget for beskatning. Efter gældende ret er der ikke hjemmel til at se bort fra modtagne soldaterlegater efter ligningslovens 7, nr. 30, ved tildeling af kontant- eller starthjælp. Efter lov om aktiv socialpolitiks 14 kan en kommune ikke yde kontant- eller starthjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har en formue, der kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller op til kr. Kommunen ser desuden bort fra den del af formuen, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der - udover minimumsbeløbet på op til kr. - er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra. Herudover ser kommunen bort fra den del af formuen, der skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Endelig foretages der ikke fradrag for indtægter efter 33 i lov om aktiv socialpolitik i kontant- eller starthjælpen for ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Da der hverken i lov om aktiv socialpolitiks 14, stk. 5, eller 33, stk. 1, nr. 4 henvises til ligningslovens 7, nr. 30, er der efter de gældende regler ikke hjemmel til at se bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr Lovforslaget Formålet med lovforslaget er at sikre, at modtagelsen af et soldaterlegat efter ligningslovens 7, nr. 30, ikke skal påvirke tildeling af kontant- eller starthjælp. Ved lovændringen blev der ikke lovteknisk taget højde for, at modtagelse af legatet vil indgå i vurderingen af, hvorvidt en person er berettiget til kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Regeringen finder det rimeligt, at der i forbindelse med tildelingen af kontant- og starthjælp ses bort fra disse legater, da der er tale om legater, som støtter soldater og civilt ansatte eller pårørende, efter de er bragt i en svær situation som følge af en påskønnelsesværdig indsats i dansk tjeneste til gavn for Danmarks sikkerhed. Det foreslås på den baggrund, at der i lov om aktiv socialpolitiks 14, stk. 5, og 33, stk. 1, nr. 4, indsættes hjemmel til, at en kommune skal se bort fra formue og indtægter, der stammer fra legater udbetalt og fritaget fra beskatning efter ligningslovens 7, nr. 30. En kommune kan i forbindelse med sin oplysning af sagen stille krav om dokumentation for udbetaling af et legat og i den forbindelse undersøge, om det udbetalte legat er omfattet af ligningslovens 7, nr. 30, evt. ved at tage kontakt til skattemyndighederne. Da skattefriheden for soldaterlegater efter ligningslovens 7, nr. 30 har virkning fra og med indkomståret 2009, foreslås det, at ændringerne i lov om aktiv socialpolitik ligeledes har virkning fra og med den 1. januar Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 45 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet til ca. 25 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør ca. 19 mio. kr. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 12,5 mio. kr Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H Den foreslåede indførelse af et ligningsmæssigt fradrag for fysiske personers gaver til almenvelgørende eller almennyttige forskningsinstitutioner m.v. vil isoleret set medføre et provenutab. Et skøn over provenutabet er behæftet med stor usikkerhed, fordi der ikke foreligger statistiske oplysninger, der kan danne grundlag for et underbygget skøn over antallet af personer, der vil give fradragsberettigede gaver til forskning, samt størrelsen af disse gaver. En del af usikkerheden skyldes, at enkelte personer med stor formue vil kunne give store gavebeløb med fradragsret. Dette vanskeliggør et skøn over provenutabet. Godkendte foreninger, stiftelser, institutioner m.v. efter ligningslovens 8 H kan overordnet set inddeles i

8 8 fire kategorier. Opdelingen fremgår af den liste, som Det Frie Forskningsråd offentliggør hvert år. De første tre grupper omfatter visse offentlige institutioner, teknologiske serviceinstitutter og museer. I provenuvurderingen er det forudsat, at det er begrænset, hvor meget privatpersoner vil donere i gaver til disse institutioner. Den sidste gruppe består af andre private og selvejende institutioner m.v., hvoraf størstedelen af dem tillige er godkendt efter ligningslovens 8 A, således at privatpersoner allerede i dag kan opnå fradrag for gaver på op til kr. årligt (2010). Det bemærkes, at flere af de institutioner godkendt efter ligningslovens 8 H, som har bredest og størst folkelig appel, også er godkendt efter ligningslovens 8 A. Det gælder således f.eks. AIDS-fondet og Kræftens Bekæmpelse. Disse institutioner vil formentlig ikke opleve en markant stigning i gavebidragene, idet de allerede får størstedelen af deres gaver igennem ligningslovens 8 A. En udvidelse af ligningslovens 8 H til også at omfatte fysiske personer vil for de institutioner, som både er godkendt efter ligningslovens 8 A og 8 H, kun medføre et provenutab for det offentlige vedrørende de personer, som giver eller vil give gaver udover maksimumsgrænsen i ligningslovens 8 A. Ifølge SKATs registre har knap personer i 2008 givet gaver med det maksimale gavefradrag på kr. (2008) efter ligningslovens 8 A. Det er i skønnet lagt til grund, at det er i denne gruppe, at de personer, som vil udnytte udvidelsen af ligningslovens 8 H til at donere større gaver, skal findes. Størstedelen af foreninger, stiftelser, institutioner m.v. i ligningslovens 8 A er ikke godkendt efter ligningslovens 8 H, hvorfor det må forventes, at der vil være væsentlig færre personer, som vil benytte sig af fradragsmuligheden ved en udvidelse af ligningslovens 8 H. På denne baggrund skønnes det derfor med stor usikkerhed, at ændringen vil medføre et provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet at udgøre ca. 10 mio. kr. Heraf vedrører ca. 7,5 mio. kr. kommunerne og 2,5 mio. kr. staten. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 5 mio. kr. Fradraget for gaver til almennyttige forskningsinstitutioner har karakter af en skatteudgift, idet gaver må betragtes som en privatudgift, hvorimod der efter de generelle regler kun gives fradrag for de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Skatteudgiften skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Der er ca fritidsboliger, der anvendes til udlejning en del af året. Af disse skønnes ejerne af de ca at anvende den skematiske opgørelsesmetode med et bundfradrag på kr. En forhøjelse af bundfradraget med kr. vil forøge det skattemæssige fradrag med 60 pct. heraf, dvs kr., idet der i forvejen er en fradragsret på 40 pct. af indkomster ud over bundfradraget. Skatteværdien af forhøjelsen er 33,6 pct. af kr., dvs. ca. 600 kr. På den baggrund skønnes forhøjelsen af bundfradraget at medføre et provenutab i størrelsesordenen 15 mio. kr. i De følgende år vil provenutabet stige, idet bundfradraget på kr. efter ændringen årligt reguleres efter personskattelovens 20, hvor det efter gældende regler ikke reguleres. Den varige virkning skønnes til et provenutab på godt 35 mio. kr. årligt. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet at udgøre ca. 15 mio. kr. Heraf vedrører ca. 11,5 mio. kr. kommunerne og 3,5 mio. kr. staten. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 7,5 mio. kr. Forhøjelsen af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger har karakter af en skatteudgift, i det omfang bundfradraget efter forhøjelsen overstiger de faktiske udgifter. For de ejere af fritidsboliger, der efter gældende regler benytter den skematiske opgørelsesmetode, fordi det er mindst lige så fordelagtigt som fradrag for de faktiske omkostninger, vil forhøjelsen af bundfradraget være en overkompensation af de faktiske udgifter. Det skal dog ses i forhold til, at de administrative omkostninger ved at opgøre fradraget for de faktiske udgifter kan være betydelige. Skatteudgiften skønnes at udgøre ca. 15 mio. kr. årligt umiddelbart efter den foreslåede ændring, men vil blive forøget gradvist i takt med at 20 reguleringen årligt forøger bundgrænsen nominelt Skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget Forslaget er en konsekvensændring af oprettelsen af Center for Energibesparelser, som viderefører Elsparefondens opgaver, herunder ydelse af tilskud. Der er således tale om fortsættelse af eksisterende aktiviteter, hvorfor forslaget ikke skønnes at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. 3.4 Skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for det offentlige. Ændringen i forslaget sikrer en ensartet skat-

9 9 temæssig behandling af alle tilskud som fremover kan gives i medfør af lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser, svarende til hvordan tilskud efter denne lov hidtil har været behandlet Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp Forslaget skønnes at få ubetydelige konsekvenser for kontanthjælpsudgifterne, da der antages at være tale om få personer, der kan modtage et soldaterlegat og samtidig modtager kontant- eller starthjælp. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige SKAT har skønnet, at forslaget om indberetningspligt af gaver givet efter ligningsloven 8 H vil medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 1,5 mio. kr. Forslaget om at der skal ses bort fra soldaterlegaterne ved tildeling af kontant- eller starthjælp skønnes at medføre ubetydelige administrative konsekvenser for det offentlige. Kommunerne vil skulle tage eventuelle sager op til fornyet vurdering som følge af, at det foreslås, at forslaget tillægges tilbagevirkende kraft. Da det imidlertid vil være vanskeligt at finde de konkrete sager frem, afhjælpes dette ved, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil anmode de fonde m.v., som uddeler til persongruppen om at rette henvendelse til samtlige legatmodtagere i perioden fra 1. januar 2009 til lovforslagets ikrafttræden. Herudover vil Forsvarsministeriet informere om de nye regler. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1 Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H Forslaget om fradrag for private donationer til forskning forventes at medføre en stigning i forskningen, hvilket også vil være til gavn for erhvervslivet Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Et højere bundfradrag ved sommerhusudlejning øger incitamentet for sommerhusudlejere til at leje deres sommerhuse ud, så antallet af huse til udlejning stiger. Det forventes at føre til øget omsætning i turismeerhvervet. 5.3 Skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget Forslaget er en konsekvensændring af oprettelsen af Center for Energibesparelser, som viderefører Elsparefondens opgaver, herunder ydelse af tilskud. Der er således tale om fortsættelse af eksisterende aktiviteter, hvorfor forslaget ikke skønnes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 5.4 Skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser i den skattepligtige indkomst Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Soldaterlegater til modtagere af kontant- eller starthjælp Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vedrørende ændringerne i ligningslovens 8 H og 15 O samt ændringerne i lov om aktiv socialpolitik har ingen miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget vedrørende skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget, samt skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser vurderes at have positive miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Det foreslås at tilpasse ligningslovens 8 H i forhold til EU-retten svarende til tilpasningen af ligningslovens 8 A, der skete ved lov nr. 335 af 7. maj Det foreslås, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der

10 10 er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, får mulighed for at blive godkendt efter ligningslovens 8 H. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet, AE Rådet, Cevea, CEPOS, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Det Frie Forskningsråd, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i Erhvervsregulering, Feriehusudlejernes Brancheforening, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, ISOBRO og Skatterevisorforeningen. Den del af forslaget som vedrører ændringer i lov om aktiv socialpolitik har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Ankestyrelsen, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Beskæftigelsesrådet, Center for ligebehandling af Handicappede, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Finansministeriet, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Indenrigs- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, FrivilligRådet, Rådet for Socialt Udsatte, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser Negative konsekvenser Ingen Ingen Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 45 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 25 mio. kr. Heraf skønnes den kommunale andel at udgøre ca. 19 mio. kr. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 12,5 mio. kr. SKAT har skønnet, at forslaget om indberetningspligt af gaver givet efter ligningsloven 8 H vil medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 1,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om fradrag for private donationer til forskning forventes at medføre en stigning i forskningen, hvilket også vil være til gavn for erhvervslivet. Forslaget om forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger ventes at føre til øget omsætning i turismeerhvervet Forslaget om at der skal ses bort fra soldaterlegaterne ved tildeling af kontant- eller starthjælp skønnes at medføre ubetydelige administrative konsekvenser for det offentlige. Ingen

11 11 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ingen Ingen CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Ingen Lovforslaget vedrørende skattefritagelse af tilskud efter lov om fremme Ingen af besparelser i energiforbruget, samt skattefritagelse af tilskud efter lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser vurderes at have positive miljømæssige konsekvenser. Med indførsel af fradragsret for gaver givet til godkendte foreninger, stiftelser, institutioner m.v. hjemmehørende i et andet EU/EØS-land sikres en overholdes af EU-retten. Der henvises til de almindelige bemærkninger herom. Derudover indeholder lovforslaget ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det er ved kongelig resolution af 22. januar 2010 besluttet, at ressortansvaret i ligningslovens 7, nr. 22, skal overføres fra indenrigs- og socialministeren til beskæftigelsesministeren. Til nr. 2 Efter den foreslåede ændring i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 7, vil tilskud fra Center for Energibesparelser til at fremme energieffektive produkter og løsninger i medfør af lov om fremme af besparelser i energiforbrugets 7, stk. 4, ikke skulle medregnes i den skattepligtige indkomst. Det omhandlede tilskud er i det væsentligste en videreførelse af de gældende tilskud fra Elsparefonden til køb af nye energieffektive apparater, som er omfattet af den gældende 7 F, stk. 1, nr. 8. Forslaget indebærer således, at der også efter Elsparefondens ophør den 1. marts 2010 kan gives tilskud til fremme af energieffektive produkter og løsninger uden virkning for den skattepligtige indkomst. Da der ikke er særskilte bestemmelser i lov om fremme af besparelser i energiforbruget om tilskud fra Center for Energibesparelser til installationsarbejder i bygninger, indeholder forslaget ikke en videreførelse af den gældende bestemmelse i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 7, om skattefritagelse for tilskud fra Elsparefonden til dette formål. Der er i øvrigt ikke ydet tilskud hertil fra Elsparefonden i de senere år. Til nr. 3 Efter den foreslåede ændring i ligningslovens 7 F, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10, vil tilskud til køb og installation af energieffektive produkter og til fjernvarmetilslutning som nævnt i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelsers 1, stk. 2, nr. 2 og 5, ikke skulle indgå i den skattepligtige indkomst. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det foreslås, at bestemmelsen udvides således, at fysiske personer kan få et fradrag i deres skattepligtige indkomst for gaver, der gives til almennyttige forskningsinstitutioner m.v. godkendt efter ligningslovens 8 H. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag. Endvidere foreslås det, at gaver til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De udenlandske foreninger, stiftelser, institutioner m.v. skal godkendes efter de samme kriterier som de danske foreninger, stiftelser, institutioner m.v. efter ligningslovens 8 H. Efter gældende ret er fradrag for gaver udelukkende betinget af, at gaven ydes til danske foreninger, stiftelser,

12 12 institutioner m.v., der er godkendt i det samme kalenderår, hvori gaven ydes. Det foreslås, at fradraget ligeledes gøres betinget af, at foreningerne, stiftelserne, institutionerne m.v. har indberettet til SKAT i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk. 3. Herved betinges fradraget direkte af, at foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. har fulgt reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. Det gælder både for danske og udenlandske foreninger, stiftelser, institutioner m.v. Både tilpasningen i forhold til EU-retten og indberetningspligten svarer til den ordning, der gælder for fradrag efter ligningslovens 8 A. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Det foreslås, at godkendelseskompetencen flyttes fra Det Frie Forskningsråd til SKAT. SKAT overtager godkendelseskompetencen fra og med den 1. juli Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Det foreslås, at der ikke skal gives fradrag i de tilfælde, hvor gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne i henhold til ligningslovens 2. Bestemmelsen skal sikre uafhængighed mellem gavegiver og gavemodtager. Den forhindrer bl.a., at et moderselskab giver en fradragsberettiget gave til sin moderfond hjemhørende i et andet EU/EØS-land. Endvidere forhindrer bestemmelsen, at der opstår en interessekonflikt mellem gavegiver og gavemodtager, f.eks. i den situation, hvor gavegiver og stifter af den forskningsinstitution, der er gavemodtager, er en og samme person. Det foreslås endvidere, at i de tilfælde, hvor en gave både er omfattet af ligningslovens 8 A og 8 H, finder ligningslovens 8 H anvendelse. Giver den skattepligtige en gave til en forening, stiftelse, institution m.v., der både er omfattet af ligningslovens 8 A og 8 H, får den skattepligtige derved mulighed for at undgå at anvende beløbsgrænsen i ligningslovens 8 A ved, at 8 H i denne situation altid finder anvendelse. Den skattepligtige får derved mulighed for at anvende beløbsgrænsen i ligningslovens 8 A til fordel for en anden forening, stiftelse, institution m.v. godkendt efter ligningslovens 8 A. Til nr. 7 Det foreslås, at bundfradraget på kr. forhøjes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 8 Det foreslås, at bundfradraget reguleres efter personskattelovens 20. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 Indberetningspligten foreslås udvidet til at omfatte foreninger m.v. efter ligningslovens 8 H. Foreninger m.v. godkendt efter ligningslovens 8 H skal således indberette, hvilke donationer de har modtaget i henhold til bestemmelsen. Til nr. 1 og 2 Til 3 Det foreslås at ændre lov om aktiv socialpolitik, 14, stk. 5, og 33, stk. 1, nr. 4. Det er tale om en udvidelse af de gældende regler om formue og indtægter, som en kommune skal se bort fra. Forslaget er en beslutning truffet på baggrund af ændringen af ligningslovens 7, nr. 30, hvorefter der blev indført skattefrihed for modtageren af nærmere bestemte soldaterlegater. En kommune skal herefter se bort fra formue, som skyldes beløb, der stammer fra legater fra fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren efter ligningslovens 7, nr. 30. Derudover skal der ikke ske fradrag for indtægter i kontant- eller starthjælpen som følge af modtagelse af et legat, der er fritaget for beskatning hos modtageren efter ligningslovens 7, nr. 30. Til stk. 1 Til 4 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2. Det foreslås, at 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. marts Loven får således virkning for tilskud, der tildeles i medfør af lov om fremme af besparelser i ener-

13 13 giforbruget og lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser den 1. marts 2010 eller senere. Det foreslås, at 1, nr. 1, 7 og 8, har virkning fra og med indkomståret Til stk. 3. Det foreslås, at 1, nr. 4 og 6, og 2, nr. 1, har virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere. Dog foreslås det, at ligningslovens 8 H, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, har virkning fra den 3. marts 2010 for skattepligtige, der er omfattet af selskabsskatteloven. Til stk. 4. Det foreslås, at 1, nr. 5, har virkning for ansøgninger, der indgives den 1. juli 2010 eller senere. Til stk. 6. Det foreslås, at 3, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. januar Kommunerne vil skulle tage eventuelle sager op til fornyet vurdering som følge af, at det foreslås, at forslaget tillægges tilbagevirkende kraft. Da det imidlertid vil være vanskeligt at finde de konkrete sager frem, afhjælpes dette ved, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil anmode de fonde m.v., som uddeler til persongruppen om at rette henvendelse til samtlige legatmodtagere i perioden fra 1. januar 2009 til lovforslagets ikrafttræden. Herudover vil Forsvarsministeriet informere om de nye regler. Til stk. 5.

14 14 Bilag Bilag 1 (Evt.) Bilag 2 Paralleltekster

15 15 Bilag 2 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændringer: 7. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke: ) Ydelser til en person fra en fond, stiftelse, forening m.v., som er godkendt af socialministeren, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Ydelser fra en fond m.v., der overstiger kr. inden for et kalenderår, medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af værdien, der overstiger kr. 7 F. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke: --- 7) tilskud til bygningsejere til installationsarbejder som nævnt i 4, stk. 1, nr. 1, i lov om Elsparefonden, 8) tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive apparater og udstyr som nævnt i 4, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., i lov om Elsparefonden, ) tilskud til forbrugere ved køb af nye energieffektive produkter samt installation af disse som nævnt i 1, stk. 2, nr. 2, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser, 8 H. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 e, 2 g og 3 a-6, samt 2, stk. 1, litra a, fradrage gaver, som det godtgøres at selskabet har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning. Foreningerne, stiftelserne og institutionerne skal være hjemmehørende her i landet. 1. I 7, nr. 22, ændres»socialministeren«til:»beskæftigelsesministeren« F, stk. 1, nr. 7 og 8, ophæves, og i stedet indsættes:»7) tilskud til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger som nævnt i 7, stk. 4, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget,«nr bliver herefter nr F, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10, affattes således:»10) tilskud til køb og installation af energieffektive produkter og til fjernvarmetilslutning som nævnt i 1, stk. 2, nr. 2 og 5, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.«4. 8 H, stk. 1, affattes således:»ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. Foreningerne, stiftelserne, institutionerne m.v. skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Fradraget er betinget af, at foreningen, stiftelserne, institutionerne m.v., har indberettet gaven til told-

16 16 og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk. 3«Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at Det Frie Forskningsråd for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed H, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at toldog skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Told- og skatteforvaltningen skal forinden godkendelsen indhente en udtalelse fra Det Frie Forskningsråd om, hvorvidt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. anvender sine midler til forskning.«6. I 8 H indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne, jf. ligningslovens 2. Stk. 4. I tilfælde, der er omfattet af stk.1, finder 8 A ikke anvendelse.«15 O. Ejere af en fritidsbolig bortset fra sommerhus, der efter tilladelse anvendes som helårsbolig, og som udlejes en del af året, kan fradrage kr. i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig ved indkomstopgørelsen. Bundfradraget kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten. Af den reducerede lejeindtægt kan endvidere fradrages 40 pct., som dækker samtlige udgifter m.v., der er forbundet med udlejningen, jf. stk. 2. Vælger ejeren at foretage fradrag efter pkt., medregnes ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskatteloven for hele indkomståret. Stk. 2. Ejere, der ikke anvender stk. 1, kan fradrage faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, foretage skattemæssige afskrivninger efter reglerne om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2 samt fradrage ejendomsskatter efter 14, stk. 3. Fradrag kan foretages med så stor en del af henholdsvis den afholdte vedligeholdelsesudgift, det beregnede afskrivningsbeløb og de betalte ejendomsskatter, som svarer til den del af året, hvor udlejning har fundet sted. Herudover kan der foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Det samlede fradragsbe- 7. I 15 O, stk. 1, 1. pkt., ændres»7.000 kr.«til:» kr. (2010-niveau)«. 8. I 15 O, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:»bundfradraget efter 1. pkt. reguleres efter personskattelovens 20.«

17 17 løb efter dette stykke kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Foretages fradrag efter pkt., kan ejeren ikke senere overgå til fradrag efter stk I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret senest ved 2 i lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 8 Æ. Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens 8 A og 12, stk. 1-4, skal til brug for skatteligningen hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet. Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning. Stk. 2. Den, der har indbetalt til foreningen m.v., skal give foreningen oplysning om identifikation undtagen i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, 4. pkt. Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og I 8 Æ, stk. 1,1. pkt., indsættes efter» 8 A«:», 8 H«3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr Der foretages ikke fradrag i hjælpen for: I 14, stk. 5, indsættes efter»ligningslovens 7, nr. 22«:», og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven 7, nr. 30«2. I 33, stk. 1, nr. 4, indsættes efter»ligningslovens 7, nr. 22«:», og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 30«

18 4) Ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0039 Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 85 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2006-309-0148 Dato: 21. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 85 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere