forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf :11:40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40"

Transkript

1 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf :11:40

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

3 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer fagbøger og blanketmodul ejendoms- og ansvarsforsikringer Ejendomsforeningen Danmark Vi bygger bro i ejendomsbranchen Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens medlemmer dækker cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. Vi bidrager til udviklingen af en faglig stærk og professionel ejendomsbranche, og vi sætter medlemmernes interesser på dagsordenen. Som medlem har du gratis adgang til blandt andet: ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ Vores juridiske hotline, hvor du kan få svar på ejendomsjuridiske spørgsmål Vores FAQ, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål Adgang til vores nyhedsprodukter: medlemsmagasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura, det daglige nyhedsresume Nyt fra pressen Download af standardlejekontrakter, administrationsaftaler og fuldmagter En klar og opdateret oversigt over normtal, lovbestemte satser og betalingsdatoer på ejendomsforeningen.dk Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 4 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

5 Indhold Formændene har ordet 6 Opgaver og udfordringer i Butiksejendomme som lyspunkt i Uddannelse Netværk og arrangementer 18 Foreningsudvalg 20 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark 22 Uddrag af årsrapporten Hovedbestyrelse 27 Foto: Vibeke Toft: Forsiden, 2, 4, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21 og 27. Jesper Blæsild: Forsiden, 12 og 16. Hung Tien Vu: 18. Henrik Schütt: 8.

6 Formændene har ordet 2011 var endnu et hårdt år for ejendomsbranchen. Den økonomiske krise satte for alvor sine spor og forringede dermed branchens rammebetingelser. Ejendomsforeningen Danmark lancerede i 2011, som noget helt nyt, en forventningsundersøgelse, der giver en pejling på branchens forventninger. En række medlemmer og aktører i ejendomsbranchen giver i undersøgelsen deres bud på blandt andet det fremtidige totale afkast, og de spørges hvert kvartal. I den seneste forventningsundersøgelse er der tale om faldende forventninger, og det skyldes givetvis usikkerheden om den fremtidige indtjening. De psykologiske efterdønninger af den europæiske gældskrise var i 2011 til at få øje på. Forventningsundersøgelsen er blevet meget positivt modtaget, og den har fået en pæn omtale i pressen, hvilket vi er ganske tilfredse med. Man kan læse mere om undersøgelsen på foreningens hjemmeside. Vi vil gerne takke de virksomheder, som deltager og indsender data hvert kvartal. Uden deres medvirken ville forventningsundersøgelsen ikke kunne gennemføres var også året, hvor der blev udskrevet folketingsvalg, og vi fik en ny regering. Optakten til valget i september bar præg af mange populistiske udmeldinger fra politikerne. Vi oplevede, at der blev fremsat flere beslutningsforslag, som var ude af trit med virkeligheden. Med den nye regering fik vi igen en minister for vores interesseområde, nemlig minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Ejendomsforeningen Danmark havde allerede inden regeringsdannelsen talt varmt for, at regeringen, uanset farve, skulle have en boligminister, således at boligområdet igen kunne blive samlet, og der dermed kunne samles en række spidskompetencer på embedsmandsplan. I november 2011 gæstede Carsten Hansen foreningens delegeretmøde. Vi fandt det meget positivt, at ministeren tog sig tid til dette så kort tid efter sin tiltræden. På mødet tilkendegav ministeren blandt andet, at han ønskede at se en fortsættelse og intensivering af forhandlingerne om en forenkling af lejelovene, hvilket vi også finder presserende. Vi har efterhånden drøftet en forenkling gennem mange år og ser frem til, at Carsten Hansen måske kan være den minister, som præsenterer en moderne og afbalanceret lejelov anno Skatteområdet fyldte også en del i foreningens arbejde i I begyndelsen af året fik vi en positiv nyhed. Efter at vi havde gjort den daværende skatteminister opmærksom på en uhensigtsmæssighed i selskabsskatteloven, blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ophævet. Den tidligere begrænsning betød konkret, at en række, navnlig større, medlemmer risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Det var meget positivt, at skatteministeren lyttede til branchen. Regeringen indgik desværre i slutningen af året en aftale med De Konservative om generationsskiftebeskatningen, uden at forliget løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Det var en stor skuffelse, at parterne ikke fik løst den urimelighed ved den lejlighed. Ejendomsvirksomheder bliver ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende set ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat rejse denne urimelighed over for skatte ministeren. Den digitale tinglysning fejrede i september 2011 to-års fødselsdag. Meget var blevet bedre, siden systemet blev sat i drift, men foreningens administratormedlemmer kæmpede fortsat med tinglysningen for ejerforeninger. På et møde med justitsminister Morten Bødskov fik vi ministerens tilslutning til, at tinglysningen gav for mange praktiske problemer i administrators dagligdag, og systemet er nu blevet forbedret. Vi er naturligvis tilfredse med, at det er lykkedes os at få justitsministeren til at ændre systemet, så det bliver nemmere at tinglyse for eksempel vedtægter i ejer- og grundejerforeninger. Vi vil dog fortsat holde øje med, om tinglysningssystemet 6 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

7 fungerer hensigtsmæssigt og tage eventuelle problemstillinger op, hvis det bliver nødvendigt. I 2011 skulle foreningens administratormedlemmer for første gang indsende en ledelseserklæring som følge af den revision af foreningens vedtægter, som blev besluttet på landsmødet i Med ledelseserklæringen bekræfter et medlem blandt andet, at virksomhedens medarbejdere efteruddannes i minimum 24 lektioner over tre år pr. medarbejder. Nogle få medlemsvirksomheder har desværre ikke indsendt en ledelseserklæring, og Administratorsektionens bestyrelse har derfor besluttet at ekskludere disse medlemmer. forhold til de foregående år. I 2011 var der 318 betalende kursister på uddannelsen. Det finder vi meget positivt, da der er tale om en fordobling i antallet af kursister set i forhold til I 2011 har vi fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling mellem medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. Netop uddannelse fylder meget i foreningens hverdag. Tilslutningen til kurserne på EA-uddannelsen er fortsat meget positiv. Der har således været en stigning i antallet af kursister på EA-uddannelsen i Formand John R. Frederiksen Næstformand Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 8 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

9 Opgaver og udfordringer i 2011 Da branchen gik ind i 2011, trådte de nye momsregler i kraft, og en ny skatteafgift så dermed dagens lys. Moms på ejendomsadministration og byggegrunde var fra årsskiftet blevet en realitet for de professionelle i ejendomsbranchen. Politikerne havde valgt at frede salget af private byggegrunde, men ikke de professionelles salg af nybyggeri og byggegrunde, der nu skulle momsbelægges. Det var Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at de nye regler blev indført på det værst tænkelige tidspunkt. På grund af landets økonomiske situation var der snarere brug for, at rammevilkårene blev forbedret for dansk erhvervsliv, så der igen kunne komme gang i blandt andet boligbyggeriet. MOMs på EjENDOMsaDMINIsTraTION Ejendomsadministration blev også en momspligtig ydelse i Konsekvensen af den nye momspligt var blandt andet, at man fra den 1. januar 2011 skulle lægge moms på hele salgssiden det vil sige på administrators eksterne leverancer, såsom den daglige administration af en ejendom eller udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan for en kunde. Momspligten påvirkede også den måde, ejendomsadministratorer tilrettelægger deres daglige arbejde på. Den nye skatteafgift gav blandt andet administratorerne et omfattende arbejde med at informere deres kunder om konsekvenserne. Afgiften blev naturligvis også afspejlet i huslejenævnenes normtal, som var blevet forøget med 25 procent. FOrslaG KaN FjErNE ENErGIbarrIErEr I februar 2011 kom den længe ventede rapport fra tænketanken Concito: Grøn byfornyelse fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. Ejendomsforeningen Danmark var med i udvalget bag rapporten, og foreningen så positivt på Concitos nytænkende model, der kan hjælpe med til at nedbryde barriererne for energirenovering af de mange ældre private udlejningsejendomme. Tab på arbejdspladser Ejendomsforeningen Danmark beregnede, at de nye momsregler kunne medføre et tab på omkring arbejdspladser i byggebranchen, fordi der fremover vil blive bygget færre boliger, når prisen på byggejord steg. Der skete da også et markant fald i salget af byggegrunde fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev der i fjerde kvartal 2010 solgt 634 grunde på over 2000 m 2. I første kvartal 2011 var antallet blot 236 grunde. Antallet af grunde på under m 2 gik fra grunde i fjerde kvartal 2010 til 767 grunde i første kvartal Der har været en overgangsperiode mellem de gamle og de nye regler på 18 måneder. Ejendomsforeningen Danmark havde arbejdet for, at denne overgangsperiode kunne have været på tre-fem år, således at den alvorlige situation på ejendomsmarkedet kunne være forbedret, inden reglerne trådte i kraft. I februar kom tænketanken Concito med deres model til, hvordan energibesparelser kan fremmes i private udlejningsejendomme. På billedet ses solcellepaneler på taget af en udlejningsejendom på Vesterbro i København. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 Opgaver og udfordringer i 2011 Ideen bag Concitos model er en såkaldt aftalt energirenovering. Udlejer og lejere skal i de enkelte ejendomme aftale nærmere om en konkret energirenovering, og aftalen skal kunne indgås uden om lejelovens normale bestemmelser. Dermed får udlejer et incitament til at gennemføre disse energirenoveringer, da udlejer får sikkerhed for, at energiinvesteringen dækkes over huslejen. Det er på regeringens lovprogram for 2012 at få nedbragt de eksisterende barrierer for energirenoveringer. Foreningen forventer, at Concitos forslag vil indgå som et væsentligt element i den kommende energipakke. ENErGIHaNDlINGsplaN MED almennet Ejendomsforeningen Danmark lancerede sammen med Almennet og Bygherreforeningen en fælles handlingsplan, Energirenovering af lejeboliger, tilbage i efteråret I 2011 gik de tre organisationer sammen om at realisere nogle af aktiviteterne i handlingsplanen. Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond blev der blandt andet sat gang i et pilotprojekt, der skal undersøge, om private udlejningsboliger kan energirenoveres gennem frivillige aftaler mellem lejere og udlejer. Hvad vil beboerne være med til, hvis udgiften for eksempel over en årrække udlignes gennem besparelser? Vil beboernes energiforbrug falde, hvis det hele tiden kan aflæses og sammenlignes med andres forbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som pilotprojektet skal besvare. I projektet indgår ejendommen Wilkenbo på som Frederiksberg Boligfond ejer. Håbet er, at projektet på sigt kan danne skole for andre private udlejere og administratorer. Ejendomsforeningen Danmark har allerede skrevet om projektet i Huset. skybruddet I juli 2011 stod Danmark pludselig under vand efter et massivt skybrud. Landets ejendomsejere fik travlt med at udbedre skaderne på ejendomme og veje, da skybruddet viste, at kommunerne har forsømt vedligeholdelsen af kloakkerne. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at landets kommuner gennem årtier ikke har vedligeholdt kloakkerne, selvom erhvervets skattebetaling har været stigende. Grundejerne har alene i grundskyld i 2010 betalt 20 mia. kr., som kunne være anvendt til renovering af landets kloakker. Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at provenuet fra netop grundskatterne gennem de seneste 15 år er steget med 68 procent. Derfor er det Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at der er brug for en fælles indsats, på tværs af de kommunale grænser, hvor politikerne tager ansvar for kloaknettet. Udviklingen skal også ses i lyset af, at befolkningstallet i blandt andet København fortsat vil stige over de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hurtigt og i fællesskab får lagt en strategi for, hvordan kloakkerne i de kommende år kan fornys, så de svarer til de moderne byers behov og det ændrede klima. Danmark stod under vand i juli Ejendomsejere og administratorer fik travlt med at minimere skaderne. ValGET 2011 bar i høj grad præg af, at vi alle vidste, at der snart ville komme et folketingsvalg. Den daværende opposition fremsatte derfor det ene beslutningsforslag efter det andet. Socialdemokraterne fremsatte eksempelvis to beslutningsforslag, B 114 og B 115, i Folketinget. Begge forslag ville yderligere komplicere boliglejeloven. Forslagene var med til at skabe støj og usikkerhed omkring de igangværende forhandlinger om en forenkling af lejeloven. 10 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

11 Opgaver og udfordringer i 2011 Til årets boligpolitiske åbningsdebat var politikerne Karina Adsbøl (DF), Thomas Jensen (S), Louise Schack Elholm (V) og Benedikte Kiær (K) mødt op. Beslutningsforslag B 114 gik blandt andet ud på, at lejer skulle have forrentet sit indskud i form af depositum og forudbetalt leje, og at der skulle ske en forrentning af den indvendige vedligeholdelseskonto. I B 115 foreslog Socialdemokraterne, at udlejers mulighed for at stille krav til lejerne i forbindelse med fraflytning vil blive væsentligt begrænset. Ifølge B 115 vil en lejer, der har overtaget en nyistandsat lejlighed, ikke fremover skulle aflevere lejligheden nyistandsat, når han flytter. Uanset at lejeren har skrevet under på, at han overtog en nyistandsat lejlighed, skal han kun aflevere den som såkaldt normalistandsat. Det vil ifølge forslaget indebære, at lejer ikke længere skal hæfte for lakering og afhøvling af gulve eller maling af træværk og metal. Der vil være tale om en grov forringelse af udlejernes vilkår, men det vil også forringe de kommende lejeres situation. Forslagene var eksempler på, at branchen indimellem oplever, at der ikke er en tilstrækkelig politisk forståelse for den private udlejningssektor. Forslagene havde således ikke bund i virkeligheden, men var godt valgstof. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i sit pressearbejde opmærksom på forringelserne. En større undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at hver tredje lejer slet ikke har nogen udgifter ved fraflytning. Foreningen har også tidligere undersøgt, at kun omkring 4 procent af klagesagerne i Københavns og Frederiksbergs Huslejenævn handler om fraflytningsregninger. NY regering Med regeringsskiftet fik ejendomsbranchen igen sin egen minister, da Carsten Hansen blev minister for by, bolig og landdistrikter. Ejendomsforeningen Danmark havde under valget gjort opmærksom på, at det var vigtigt, at den nye regering udnævnte en boligminister, som kunne styrke indsatserne på boligområdet. Carsten Hansen lovede på Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde den 10. november at gøre energirenoveringer mere attraktive for den private udlejningssektor ved at indføre en ny såkaldt energipakke, hvor balancen mellem lejer og udlejer ikke forrykkes urimeligt. Ministeren gav også udtryk for, at forhandlingerne om en forenkling af lejelovgivningen ville begynde igen i Han ønskede samtidig at arbejde videre med den enighedsliste, som udlejer- og lejerorganisationerne udarbejdede i fællesskab tilbage i boligpolitisk åbningsdebat Regeringsgrundlaget var lige kommet fra trykken, da den årlige boligpolitiske åbningsdebat blev skudt i gang den 5. oktober Thomas Jensen (S), Benedikte Kiær (K), Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) var mødt op i Kuppelsalen hos Danske Bank i København. Den tidligere socialminister Benedikte Kiær, der nu er boligordfører for De Konservative, har tidligere selv siddet som minister med ansvar for lejelovsforhandlingerne. Hun gav udtryk for, at de bør komme på skinner igen. Foreningens formand, John R. Frederiksen, så skeptisk på, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til en ændring af reglerne omkring 5, stk. 2-moderniseringerne. Det kan medføre, at det muligvis ikke længere er rentabelt for udlejer at modernisere et lejemål gennemgribende. Thomas Jensen (S) mente derimod, at 5, stk. 2 er en favorabel ordning for udlejer, og at lejere skal have en bedre beskyttelse mod de huslejeforhøjelser, der kommer i forbindelse med de gennemgribende moderniseringer. Partierne har siden hen udnævnt deres boligordførere, og foreningens formand og direktør har gennemført dialogmøder med hver enkelt ordfører. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

12 Opgaver og udfordringer i 2011 ÆNDRING I SELSKABSSKATTELOVEN L84 En ændring i selskabsskatteloven blev vedtaget i 2011 og rettede op på en fejl i skattelovgivningen. Med ændringen blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ved renteswap ophævet. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i efteråret 2010 daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) opmærksom på problemet, der var opstået utilsigtet i forbindelse med et indgreb tilbage i 2007 mod internationale kapitalfonde. Begrænsningen havde utilsigtet ramt ejendomsselskaber med renteswaps, så de risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Ændringen har således haft betydning for mange af foreningens medlemmer. TINGLYSNINGENS to-års- FØDSELSDAG I september 2011 kunne den digitale tinglysning fejre 2-års-fødselsdag. Selvom stormen omkring den digitale tinglysning var stilnet af i medierne, havde administratorerne, der har landets ejerforeninger som kunder, stadig store problemer. Systemet kunne fortsat ikke håndtere tinglysning af større dokumenter. Dagbladet Børsen bragte historien om en ejerforening med 315 ejere, der havde ventet over et år på at få tinglyst et tillæg til vedtægterne, der blandt andet sikrer ejerne mod tab. Ejendomsforeningen Danmark har gentagne gange rettet henvendelse til Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten om de problemer, som landets administratorer sidder med, når der skal tinglyses på vegne af ejerforeninger. På et møde med foreningen i januar 2012 tilkendegav justitsminister Morten Bødskov, at han var enig i foreningens kritikpunkter, og at han ville sikre, at kravene blev ændret. Den 1. februar 2012 trådte en ny vejledning i kraft. Foreningen følger op på, hvordan vejledningen fungerer i praksis. SAMARBEJDE MED STUDERENDE Ejendomsforeningen Danmark indledte i 2011 et samarbejde med Danske Elever og Studerendes Kollegieråd (DSK). Formålet var at videregive en række gode råd til de unge, som skal ud på boligmarkedet for første gang i forbindelse med studiestart. Studiestart er desværre også typisk den tid, hvor studerende bliver lette ofre for folk, der vil snyde dem. Det skyldes, at der er en stor efterspørgsel på de private lejeboliger i studiebyerne, og det lokker fupmagere på banen. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med DSK udviklet en række gode råd til de unge, som DSK formidler. Rådene kan de unge bruge, når de skal vurdere et konkret boligtilbud. 12 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

13 ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 Û 20% 18% 16% 14% 12% 10% Û 8% 6% 4% 2% 0% Û Opgaver og udfordringer i 2011 UMUlIGT GENEraTIONssKIFTE Regeringen indgik i slutningen af 2011 en aftale med De Konservative om at ændre grænsen for generationsskiftebeskatning. Det skuffede Ejendomsforeningen Danmark, at forliget ikke løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Forliget har forbedret forslaget om at ændre generationsskiftebeskatningen en smule, men for ejendomsbranchen bygger lovgrundlaget fortsat på en myte. I dag bliver ejendomsvirksomheder helt automatisk ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende som for eksempel industri og landbrug. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat arbejde for, at ejendomsvirksomheder ikke forskelsbehandles. INDsENDElsE af ledelses ErKlÆrINGEr I 2011 skulle medlemmer af Administratorsektionen for første gang indsende strationsvirksomhedens ledelse under I ledelseserklæringen skriver admini- en ledelseserklæring. Fremover skal den på, at kundens midler holdes adskilt indsendes hvert år. Medlemmerne modtager den årlige ledelseserklæring, som heden har en kautions- og ansvarsfor- fra administrators egne, at virksom- skal udfyldes og indsendes til Ejendomsforeningen Danmark. fylder, synliggør og gør medarbejdere sikring, at virksomhedens ledelse op- Hvis medlemmer af Administratorsektionen ikke indsender en ledelses- i det daglige arbejde, samt at alle opmærksomme på de etiske normer erklæring, kan de blive ekskluderet af medarbejdere i virksomheden bliver foreningen. Bestyrelsen besluttede i videreuddannet mindst 24 lektioner a 2011 at ekskludere tre medlemmer, 45 minutter inden for en periode på som ikke havde indsendt en ledelseserklæring. tre år. EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Branchens forventninger til ejendommene fortsætter med at falde Sommerens økonomiske usikkerhed er blevet afløst af en generel opfattelse af, at den økonomiske genrejsning bliver langsommere, end man forventede for bare et halvt år siden. Det er især den sejlivede gældskrise i Sydeuropa, der har bidraget til disse fremtidsudsigter. Isoleret for danske ejendomme kan den globale økonomiske tumult vise sig som en fordel, fordi investorerne stadig betragter den danske økonomi som holdbar og derfor anser investeringer i Danmark som attraktive i usikre tider. Resultaterne af dette kvartals forventningsundersøgelse afspejler de negative udsigter for den globale økonomi, der er ved at bide sig fast. Forventningerne til det totale afkast i 2011 er faldet med 0,3 procentpoint til 5,2 procent. Der forventes fortsat et højere afkast på længere sigt, men i forhold til tidligere undersøgelser, er der tale om et mindre fald. Således er deltagernes forventninger til det totale afkast i 2012 på 5,3 procent. Det er et fald på 0,5 procentpoint fra forrige kvartal. Afkastet i 2013 forventes at blive 5,9 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end for tre måneder siden. Samlet for 2011 til 2015 forventes et gennemsnitligt årligt totalt afkast på 5,9 procent. Stigning i investeringsejendommenes værdier I forhold til sidste kvartal retter ejendomsværdierne sig svagt positivt for de fire investeringsejendomstyper, som er kontor, butik, industri og bolig. For bolig er der fortsat positiv forventning til ejendomsværdierne et år fra nu, mens deltagerne i undersøgelsen forventer, at værdierne for kontor vil være uændrede om et år. Generelt forventer man et fortsat fald i udlejningsprocenterne. Som noget nyt er der også en negativ forventning til udlejningsprocenten for kontorejendomme. Forventningen til udviklingen i markedslejevæksten for butik og bolig er bedre i forhold til sidste kvartal, men det ændrer ikke det overordnede billede: Bolig er den eneste ejendomstype, hvor markedslejevæksten forventes at være positiv det kommende år. ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 JANUAR 2012 WEBRAPPORT Fald i forventningen til totalt afkast i forhold til sidste kvartal Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Tallene i parentes angiver ændring i procentpoint i forhold til sidste kvartal. Fortsat forventning om stigende totalt afkast fremover Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2010 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks til 2013 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer. Svagt stigende forventning til ejendomsværdier i forhold til sidste kvartal (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Totalt afkast 5,2 (-0,3) 5,3 (-0,5) 5,9 (-0,3) 5,9 (-0,2) EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK JANUAR 2012 WEBRAPPORT Den største vækst i ejendomsværdierne forventes at komme i København Der er som i tidligere forventningsundersøgelser stadig stor enighed om, at den regionale vækst i ejendomsværdierne er højest i København, når man ser i forhold til resten af landet. Samtidig er der ikke meget opmuntring til ejendommene uden for de tre centrale områder. Således vurderer over 95 procent af alle deltagere, at ejendomsværdierne vil stige mindre i resten af landet end i København, Århus og Trekantsområdet. København, Trekantsområdet og resten af landet er faldet en anelse i regional indikatorværdi i forhold til det seneste kvartal. Dermed er Århus det område, der har vundet mest tillid. Der er dog fortsat lang vej op til København. Vismændene har også nedjusteret forventninger I november udkom den halvårlige økonomiske vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd. I forårsrapporten fra maj forventedes en stigning på 2,0 procent i BNP i både 2012 og I november var det nedjusteret med henholdsvis 0,9 og 0,7 procentpoint. Over de sidste to kvartaler er forventningsundersøgelsens resultater for 2012 og 2013 gået 1,0 procentpoint ned fra 6,3 i 2012 og 0,8 procentpoint ned fra 6,7 procent for Dermed udvikler forventningen til det totale afkast og forventningen til vækst i BNP sig i samme retning. 43 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 49 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 21 procent erhvervsmæglere, 16 procent er banker/realkreditinstitutter og 14 procent er andre aktører. Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Stor enighed om, at ejendomsværdierne udvikler sig bedst i København Ejendomsværdi Udlejningsprocent Markedsleje Kontor 0,0 (1,2) -5,8 (-14,1) -9,3 (-3,3) Butik -7,0 (6,1) -7,0 (-1,0) -14,0 (3,9) Industri -19,8 (4,0) -24,4 (-6,6) -27,9 (-10,0) Û Bolig 11,6 (6,9) 11,6 (2,1) 14,0 (6,8) Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Århus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre. Deltagerne har svaret: Meget lavere, lavere, uændret, højere og meget højere. Svarene tildeles en værdi, således, at man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder altid, at alle har svaret meget højere, og -100 betyder altid, at alle har svaret meget lavere. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 14,0 kan for eksempel fremkomme ved, at 14,0 procent af deltagerne svarer meget højere og de resterende svarer uændret. Tallene i parentes angiver ændring i indikatorpoint i forhold til sidste kvartal. Om undersøgelsen Dette er forventningerne for januar 2012 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventningsundersøgelsen aldrig kunne blive til noget. EDF112_da.indd :01:28 Aareal Bank, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, CB Richard Ellis, Cura Management, DADES, DN-Erhverv, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, FIH Erhvervsbank, Finanssektorens Pensionskasse, Jeudan, Karberghus, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, PFA Ejendomme, PKA, RICS Nordic, Sampension og Sadolin & Albæk. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. EDF112_da.indd :05:08 FOrVENTNINGsUNDErsØGElsE lanceret I 2011 lancerede Ejendomsforeningen Danmark sin forventningsundersøgelse, hvor en række af branchens aktører giver deres bud på forventningerne til blandt andet afkast og ejendomsværdier. Formålet er at øge informationsudbuddet om det danske ejendomsmarked og dermed skabe et mere gennemsigtigt marked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal med en webrapport, som kan hentes på foreningens hjemmeside. Undersøgelsen kan kun udgives, fordi de deltagende medlemsvirksomheder udviser stor velvilje til at rapportere de nødvendige data. En række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer deltager desuden i IPD Dansk Ejendomsindeks, som udvikles i et samarbejde mellem IPD og Ejendomsforeningen Danmark. De danske tal sammenlignes med nøgletal for en række øvrige europæiske lande og bidrager dermed til at styrke gennemsigtigheden på det europæiske ejendomsmarked. På side 14 gennemgås tallene for Dansk Ejendomsindeks Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Butiksejendomme som lyspunkt i 2011 Sidste år ved denne tid var der spirende forår i luften, da investeringsejendommene langsomt var på vej fremad igen, efter at finanskrisen havde fået værdierne til at falde i Men dansk økonomi må leve med en mild vinter lidt endnu begyndte ellers med optimisme, men den økonomiske vækst skuffede, og Danmark ender sandsynligvis med at have en lavere økonomisk vækst i 2011 end i Det kunne ses i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, der målte en faldende tendens i forventningerne til det totale afkast i sidste del af Det totale afkast faldt dog ikke for butikker Det totale afkast for investeringsejendomme i 2011 endte på 4,7 procent med et direkte afkast på 4,9 procent og en værditilvækst på -0,1 procent. Det var 0,6 procentpoint mindre i totalt afkast end i Der var tilbagegang for både kontor, industri og bolig, mens butik var det positive indslag med et totalt afkast på 6,2 procent og en positiv værditilvækst på 1,5 procent. Set over de sidste tre og fem år har butik klaret sig bedst i forhold til andre sektorer. Butiksejendomme nærmer sig også det årlige totale afkast over ti år, som boligejendommene har fået. Butiksejendomme har højest totalt afkast på tre og fem års sigt Totalt afkast Gennemsnitlig årlig vækst 2011 Tre år Fem år Ti år Butikker 6,2 5,8 7,5 8,7 Kontor 4,6 4,9 5,8 7,4 Industri 4,1 3,7 4,7 6,5 Bolig 1,7 0,6-0,4 8,9 Alle ejendomme 4,7 4,6 5,3 8,4 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. 14 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

15 styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks Formand: Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Medlemmer: Direktør Carsten Jarlov, Bygningsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, Head of Investment Management, Nordic Region, Tonny Nielsen, Aberdeen Asset Management, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, direktør Peter Mering, SEB Ejendomme, afdelingsdirektør Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme og afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension. ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Kontorer med primær beliggenhed klarede sig godt i ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Butikker shopping centre Butikker øvrige butikker Kontor København CBD Kontor København S., SV, NV Valby, Vanløse, Brønshøj, Søborg Kontor Odense, Aarhus, Aalborg, Trekantområdet Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Anm. København CBD (Central Business District) består af indre by, postnumrene: 900, , I 2011 fik boligejendomme et totalt afkast på 1,7 procent med en værditilvækst på -1,7 procent. Det er femte år i træk, at boligerne har klaret sig dårligst af alle sektorer. På lidt længere sigt er der forventning om øget boligefterspørgsel i de større byer, hvilket kan betyde, at boligerne igen kan begynde at give acceptable totale afkast. Afkastkravet på boliger er i 2011 steget til 4,2 procent. Industriejendomme er for andet år i træk den sektor, der har haft mest negativ værditilvækst. Industriejendommene gav i ,1 procent i totalt afkast, mens værditilvæksten var -2,8 procent. For industriejendommene er det positivt, at det direkte afkast efterhånden er oppe på 7,1 procent, men det er stadig 0,8 procent mindre i direkte afkast i forhold til for ti år siden. fremgang for kontorer i København CBD Sektorerne kan opdeles i segmenter for at få mere detaljerede beskrivelser. Butikker kan opdeles i shoppingcentre og øvrige butikker, og begge segmenter klarede sig godt i 2011 med henholdsvis 6,1 og 6,5 procent i totalt afkast. I de 12 år, hvor IPD Dansk Ejendomsindeks har eksisteret, har shoppingcentre årligt givet 8,6 procent i totalt afkast i gennemsnit, mens øvrige butikker har fået 8,7 procent i totalt afkast. For kontorsegmenterne er der større spredning. På 12 år har kontorer i Odense, Aarhus, Aalborg og Trekantområdet 9,3 procent i gennemsnitligt årligt totalt afkast. I København er der søgning mod primært beliggende kontorlokaler, hvilket nok har medvirket til, at kontorlokaler i København S, SV, NV, Valby, Vanløse, Brønshøj og Søborg havde en værditilvækst på -2,8. Værditilvækst for København CBD (Central Business District) var på 3,2 procent. Det centrale forretningsområde var det eneste segment udover boliger, der oplevede et fald i tomme lokaler målt i økonomisk tomgang. Forventning om svag økonomisk vækst Selvom 2011 blev et dårligere år for investeringsejendomme end 2010, var nedgangen trods alt begrænset. Oven på finanskrisen er der mange investeringsejendomme, der har klaret det godt. Når man dertil lægger, at der er forventninger om svag, men stigende økonomisk vækst fra 1,2 procent i 2011 til 1,4 og 1,7 procent i 2012 og 2013, bliver de kommende år for investeringsejendomme nok ikke så ringe endda. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 16 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

17 Uddannelse 2011 At styrke branchens og dermed medlemmernes faglige kompetencer er helt centralt i Ejendomsforeningen Danmarks daglige arbejde, og foreningen tilstræber at have et bredt og relevant udbud af efteruddannelseskurser. Ejendomsforeningen Danmark fokuserer både på de grundlæggende og tilbagevendende kurser inden for blandt andet udlejnings- og foreningsområdet, ligesom de mere aktuelle kurser, som skal imødekomme medlemmernes behov her og nu. Ea UDDaNNElsEN GODT på VEj Uddannelse er et centralt tema i Ejendomsforeningen Danmarks arbejde. Kompleksiteten i blandt andet ejendomsadministratorernes arbejde er vokset betydeligt gennem de senere år. Den udvikling kræver til stadighed nye kompetencer. Det var baggrunden for, at bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark besluttede, at ansatte i medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med ejendomsadministration, skal efteruddannes. Den enkelte medarbejders efteruddannelse skal svare til minimum 24 lektioner på tre år. Deltagelse i Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsadministratoruddannelse (EA) er en måde at imødekomme de nye krav om efteruddannelser. Det er i det forløbne år gået godt for ejendomsadministratoruddannelsen, og den er således inde i en positiv udvikling. Der er sket en fordobling i antallet af studerende siden 2009, så der i 2011 var over 300 studerende på uddannelsen. I 2011 blev de første studerende færdige på uddannelsen. Fokus var blandt andet på, hvordan ejendomssektoren kan få en mere serviceorienteret kultur. En af oplægsholderne på seminaret var Per W. Hallgren, administrerende direktør i Jeudan A/S. Ejendomsforeningen Danmark forventer at afholde endnu et lederseminar i samarbejde OM DE OFFENTlIGE UDDaNNElsEr Et andet og vigtigt element i foreningens uddannelsesindsats sker via samarbejdet med de offentlige uddannelser. Ejendomsforeningen Danmark vil gerne medvirke til, at branchen hele tiden udvikler sig, og at der er et kompetent felt af nyuddannede kandidater, som branchen kan rekruttere fra. Derfor samarbejder Ejendomsforeningen Danmark med Finanssektorens Arbejdsgiverforening om finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. Foreningen hjælper også de studerende med at finde praktikpladser både på finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. NYT TIlTaG ET lederseminar I november 2011 afholdt Ejendomsforeningen Danmark lederseminaret Ejendomsbranchen nu og i fremtiden. Seminaret var blevet til gennem dialog med en række af foreningens medlemsvirksomheder, som efterspurgte et målrettet seminar til branchens mellemledere. Tid til praktik. Foreningens task force fortæller de studerende om jobbet som ejendomsadministrator til en af erhvervsakademiernes karrieredage. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 Netværk og arrangementer Ejendomsforeningen Danmark ønsker, at ejendomsbranchen skal udvikle sig gennem ny viden, dialog og netværk. Ejendomsforeningen Danmark lægger derfor stor vægt på at tilbyde branchen konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Foreningen har også oprettet ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi. Både medlemmer af foreningen og andre fagfolk med en interesse inden for ejendomsbranchen mødes og udveksler erfaringer, får ny viden og ser nye sider af branchen. Det er samtidig en lejlighed til at udbygge kontakter og etablere nye netværk med andre i ejendomsbranchen. Her er et udpluk af arrangementer i 2011: Fremtiden til debat I starten af oktober 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark den årlige administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere. Temaet var administratorbranchen nu og frem mod Et væsentligt tema var rekruttering til branchen. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at branchen frem til 2018 har brug for omkring nye ejendomsadministratorer. Det skyldes blandt andet, at mange medarbejdere skal på pension i de kommende år. På rundvisning i Grevinde Danners lejlighed Den 21. september blev medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark budt inden for i DA s historiske bygning på Vester Voldgade i København og fik en guidet tur i en helt særlig fredet københavnerlejlighed nemlig grevinde Danners vinterresidens på Ny Vestergade 13, som DA ejer og normalt holder lukket for offentligheden. Besøg i Hotel Bella Sky Den 28. september var Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer inviteret til et eksklusivt gåhjemmøde i det skyhøje Hotel Bella Sky Comwell i Ørestad. Gåhjemmøde om Ejendomsvurderinger Den 20. januar 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening for første gang et fælles gåhjemmøde om de nye offentlige vurderinger og de problemstillinger, de skaber for administratorer, ejendomsmæglere og andelsforeninger. 18 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

19 Besøg i Kobberhuset SEB slog den 23. marts 2011 dørene op til en rundvisning i deres nye, moderne kontorhus på hjørnegrunden mellem Bernstorffs gade og Kalvebod Brygge i København. Domicilet er på facaden udsmykket med kobber, og de runde former og organiske linjer er et gennemgående træk ved huset og det omkringliggende arkitektoniske landskab. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Foreningsudvalg Ejendomsforeningen Danmark har en række faglige og regionale udvalg, hvor vidensopsamling og videndeling er nøgleordene. Udvalgene skal blandt andet rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. De regionale udvalg består af medlemmer, der ejer, udlejer eller driver ejendomsadministration inden for hovedstaden, Sjælland, Fyn og Jylland. De faglige udvalg består af medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, der til daglig arbejder med det pågældende fagområde. FOrENINGsUDValG FOr boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Medlemmer: Advokat Niels arthur andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Chefjurist, advokat lars brondt. FOrENINGsUDValG FOr byggeri Formand: Direktør Niels anker jørgensen, Emcon A/S. Medlemmer: Udviklingsdirektør Karl Gustav jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør steen jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, direktør peter spøer, Jeudan A/S, og direktør søren Ulslev, PensionDanmark Ejendomme A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent anne louise Frandsen. FOrENINGsUDValG FOr EjENDOMsDrIFT Formand: Afdelingsdirektør jan Gustavson, DATEA AS. Medlemmer: Bygningskonstruktør john Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef lars Olaf larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael s. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør john rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon petersen. FOrENINGsUDValG FOr ErHVErVslOKalEr Formand: Legal Director bjørn allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S. Medlemmer: Chef for erhverv anne Dorthe lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør solveig rannje, FS Ejendomsselskab A/S, markedsdirektør peter Frische, Ejendomsselskabet Norrporten, og adm. direktør peter Mering, SEB Ejendomme A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent sophia Dankelev. Foreningsudvalget for hovedstaden har taget initiativ til en række gåhjemmøder. Her er foreningens medlemmer til gåhjemmøde om Nykredits nye domicil Krystallen i København. 20 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Ejendomsforeningen Danmarks forenings 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Indhold 02 Formændene har ordet 04 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i 2010 07 Netværk og medlemsfordele 08 Analyse:

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Kun det talte ord gælder

Kun det talte ord gælder Formandens tale til delegeretmødet den 10. november 2011 Kun det talte ord gælder Velkommen til Carsten Hansen Velkommen til årets delegeretmøde i Ejendomsforeningen Danmark og en særlig velkomst til dagens

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere