forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf :11:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40"

Transkript

1 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf :11:40

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

3 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer fagbøger og blanketmodul ejendoms- og ansvarsforsikringer Ejendomsforeningen Danmark Vi bygger bro i ejendomsbranchen Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens medlemmer dækker cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. Vi bidrager til udviklingen af en faglig stærk og professionel ejendomsbranche, og vi sætter medlemmernes interesser på dagsordenen. Som medlem har du gratis adgang til blandt andet: ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ Vores juridiske hotline, hvor du kan få svar på ejendomsjuridiske spørgsmål Vores FAQ, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål Adgang til vores nyhedsprodukter: medlemsmagasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura, det daglige nyhedsresume Nyt fra pressen Download af standardlejekontrakter, administrationsaftaler og fuldmagter En klar og opdateret oversigt over normtal, lovbestemte satser og betalingsdatoer på ejendomsforeningen.dk Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 4 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

5 Indhold Formændene har ordet 6 Opgaver og udfordringer i Butiksejendomme som lyspunkt i Uddannelse Netværk og arrangementer 18 Foreningsudvalg 20 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark 22 Uddrag af årsrapporten Hovedbestyrelse 27 Foto: Vibeke Toft: Forsiden, 2, 4, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21 og 27. Jesper Blæsild: Forsiden, 12 og 16. Hung Tien Vu: 18. Henrik Schütt: 8.

6 Formændene har ordet 2011 var endnu et hårdt år for ejendomsbranchen. Den økonomiske krise satte for alvor sine spor og forringede dermed branchens rammebetingelser. Ejendomsforeningen Danmark lancerede i 2011, som noget helt nyt, en forventningsundersøgelse, der giver en pejling på branchens forventninger. En række medlemmer og aktører i ejendomsbranchen giver i undersøgelsen deres bud på blandt andet det fremtidige totale afkast, og de spørges hvert kvartal. I den seneste forventningsundersøgelse er der tale om faldende forventninger, og det skyldes givetvis usikkerheden om den fremtidige indtjening. De psykologiske efterdønninger af den europæiske gældskrise var i 2011 til at få øje på. Forventningsundersøgelsen er blevet meget positivt modtaget, og den har fået en pæn omtale i pressen, hvilket vi er ganske tilfredse med. Man kan læse mere om undersøgelsen på foreningens hjemmeside. Vi vil gerne takke de virksomheder, som deltager og indsender data hvert kvartal. Uden deres medvirken ville forventningsundersøgelsen ikke kunne gennemføres var også året, hvor der blev udskrevet folketingsvalg, og vi fik en ny regering. Optakten til valget i september bar præg af mange populistiske udmeldinger fra politikerne. Vi oplevede, at der blev fremsat flere beslutningsforslag, som var ude af trit med virkeligheden. Med den nye regering fik vi igen en minister for vores interesseområde, nemlig minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Ejendomsforeningen Danmark havde allerede inden regeringsdannelsen talt varmt for, at regeringen, uanset farve, skulle have en boligminister, således at boligområdet igen kunne blive samlet, og der dermed kunne samles en række spidskompetencer på embedsmandsplan. I november 2011 gæstede Carsten Hansen foreningens delegeretmøde. Vi fandt det meget positivt, at ministeren tog sig tid til dette så kort tid efter sin tiltræden. På mødet tilkendegav ministeren blandt andet, at han ønskede at se en fortsættelse og intensivering af forhandlingerne om en forenkling af lejelovene, hvilket vi også finder presserende. Vi har efterhånden drøftet en forenkling gennem mange år og ser frem til, at Carsten Hansen måske kan være den minister, som præsenterer en moderne og afbalanceret lejelov anno Skatteområdet fyldte også en del i foreningens arbejde i I begyndelsen af året fik vi en positiv nyhed. Efter at vi havde gjort den daværende skatteminister opmærksom på en uhensigtsmæssighed i selskabsskatteloven, blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ophævet. Den tidligere begrænsning betød konkret, at en række, navnlig større, medlemmer risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Det var meget positivt, at skatteministeren lyttede til branchen. Regeringen indgik desværre i slutningen af året en aftale med De Konservative om generationsskiftebeskatningen, uden at forliget løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Det var en stor skuffelse, at parterne ikke fik løst den urimelighed ved den lejlighed. Ejendomsvirksomheder bliver ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende set ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat rejse denne urimelighed over for skatte ministeren. Den digitale tinglysning fejrede i september 2011 to-års fødselsdag. Meget var blevet bedre, siden systemet blev sat i drift, men foreningens administratormedlemmer kæmpede fortsat med tinglysningen for ejerforeninger. På et møde med justitsminister Morten Bødskov fik vi ministerens tilslutning til, at tinglysningen gav for mange praktiske problemer i administrators dagligdag, og systemet er nu blevet forbedret. Vi er naturligvis tilfredse med, at det er lykkedes os at få justitsministeren til at ændre systemet, så det bliver nemmere at tinglyse for eksempel vedtægter i ejer- og grundejerforeninger. Vi vil dog fortsat holde øje med, om tinglysningssystemet 6 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

7 fungerer hensigtsmæssigt og tage eventuelle problemstillinger op, hvis det bliver nødvendigt. I 2011 skulle foreningens administratormedlemmer for første gang indsende en ledelseserklæring som følge af den revision af foreningens vedtægter, som blev besluttet på landsmødet i Med ledelseserklæringen bekræfter et medlem blandt andet, at virksomhedens medarbejdere efteruddannes i minimum 24 lektioner over tre år pr. medarbejder. Nogle få medlemsvirksomheder har desværre ikke indsendt en ledelseserklæring, og Administratorsektionens bestyrelse har derfor besluttet at ekskludere disse medlemmer. forhold til de foregående år. I 2011 var der 318 betalende kursister på uddannelsen. Det finder vi meget positivt, da der er tale om en fordobling i antallet af kursister set i forhold til I 2011 har vi fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling mellem medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. Netop uddannelse fylder meget i foreningens hverdag. Tilslutningen til kurserne på EA-uddannelsen er fortsat meget positiv. Der har således været en stigning i antallet af kursister på EA-uddannelsen i Formand John R. Frederiksen Næstformand Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 8 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

9 Opgaver og udfordringer i 2011 Da branchen gik ind i 2011, trådte de nye momsregler i kraft, og en ny skatteafgift så dermed dagens lys. Moms på ejendomsadministration og byggegrunde var fra årsskiftet blevet en realitet for de professionelle i ejendomsbranchen. Politikerne havde valgt at frede salget af private byggegrunde, men ikke de professionelles salg af nybyggeri og byggegrunde, der nu skulle momsbelægges. Det var Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at de nye regler blev indført på det værst tænkelige tidspunkt. På grund af landets økonomiske situation var der snarere brug for, at rammevilkårene blev forbedret for dansk erhvervsliv, så der igen kunne komme gang i blandt andet boligbyggeriet. MOMs på EjENDOMsaDMINIsTraTION Ejendomsadministration blev også en momspligtig ydelse i Konsekvensen af den nye momspligt var blandt andet, at man fra den 1. januar 2011 skulle lægge moms på hele salgssiden det vil sige på administrators eksterne leverancer, såsom den daglige administration af en ejendom eller udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan for en kunde. Momspligten påvirkede også den måde, ejendomsadministratorer tilrettelægger deres daglige arbejde på. Den nye skatteafgift gav blandt andet administratorerne et omfattende arbejde med at informere deres kunder om konsekvenserne. Afgiften blev naturligvis også afspejlet i huslejenævnenes normtal, som var blevet forøget med 25 procent. FOrslaG KaN FjErNE ENErGIbarrIErEr I februar 2011 kom den længe ventede rapport fra tænketanken Concito: Grøn byfornyelse fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. Ejendomsforeningen Danmark var med i udvalget bag rapporten, og foreningen så positivt på Concitos nytænkende model, der kan hjælpe med til at nedbryde barriererne for energirenovering af de mange ældre private udlejningsejendomme. Tab på arbejdspladser Ejendomsforeningen Danmark beregnede, at de nye momsregler kunne medføre et tab på omkring arbejdspladser i byggebranchen, fordi der fremover vil blive bygget færre boliger, når prisen på byggejord steg. Der skete da også et markant fald i salget af byggegrunde fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev der i fjerde kvartal 2010 solgt 634 grunde på over 2000 m 2. I første kvartal 2011 var antallet blot 236 grunde. Antallet af grunde på under m 2 gik fra grunde i fjerde kvartal 2010 til 767 grunde i første kvartal Der har været en overgangsperiode mellem de gamle og de nye regler på 18 måneder. Ejendomsforeningen Danmark havde arbejdet for, at denne overgangsperiode kunne have været på tre-fem år, således at den alvorlige situation på ejendomsmarkedet kunne være forbedret, inden reglerne trådte i kraft. I februar kom tænketanken Concito med deres model til, hvordan energibesparelser kan fremmes i private udlejningsejendomme. På billedet ses solcellepaneler på taget af en udlejningsejendom på Vesterbro i København. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 Opgaver og udfordringer i 2011 Ideen bag Concitos model er en såkaldt aftalt energirenovering. Udlejer og lejere skal i de enkelte ejendomme aftale nærmere om en konkret energirenovering, og aftalen skal kunne indgås uden om lejelovens normale bestemmelser. Dermed får udlejer et incitament til at gennemføre disse energirenoveringer, da udlejer får sikkerhed for, at energiinvesteringen dækkes over huslejen. Det er på regeringens lovprogram for 2012 at få nedbragt de eksisterende barrierer for energirenoveringer. Foreningen forventer, at Concitos forslag vil indgå som et væsentligt element i den kommende energipakke. ENErGIHaNDlINGsplaN MED almennet Ejendomsforeningen Danmark lancerede sammen med Almennet og Bygherreforeningen en fælles handlingsplan, Energirenovering af lejeboliger, tilbage i efteråret I 2011 gik de tre organisationer sammen om at realisere nogle af aktiviteterne i handlingsplanen. Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond blev der blandt andet sat gang i et pilotprojekt, der skal undersøge, om private udlejningsboliger kan energirenoveres gennem frivillige aftaler mellem lejere og udlejer. Hvad vil beboerne være med til, hvis udgiften for eksempel over en årrække udlignes gennem besparelser? Vil beboernes energiforbrug falde, hvis det hele tiden kan aflæses og sammenlignes med andres forbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som pilotprojektet skal besvare. I projektet indgår ejendommen Wilkenbo på som Frederiksberg Boligfond ejer. Håbet er, at projektet på sigt kan danne skole for andre private udlejere og administratorer. Ejendomsforeningen Danmark har allerede skrevet om projektet i Huset. skybruddet I juli 2011 stod Danmark pludselig under vand efter et massivt skybrud. Landets ejendomsejere fik travlt med at udbedre skaderne på ejendomme og veje, da skybruddet viste, at kommunerne har forsømt vedligeholdelsen af kloakkerne. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at landets kommuner gennem årtier ikke har vedligeholdt kloakkerne, selvom erhvervets skattebetaling har været stigende. Grundejerne har alene i grundskyld i 2010 betalt 20 mia. kr., som kunne være anvendt til renovering af landets kloakker. Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at provenuet fra netop grundskatterne gennem de seneste 15 år er steget med 68 procent. Derfor er det Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at der er brug for en fælles indsats, på tværs af de kommunale grænser, hvor politikerne tager ansvar for kloaknettet. Udviklingen skal også ses i lyset af, at befolkningstallet i blandt andet København fortsat vil stige over de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hurtigt og i fællesskab får lagt en strategi for, hvordan kloakkerne i de kommende år kan fornys, så de svarer til de moderne byers behov og det ændrede klima. Danmark stod under vand i juli Ejendomsejere og administratorer fik travlt med at minimere skaderne. ValGET 2011 bar i høj grad præg af, at vi alle vidste, at der snart ville komme et folketingsvalg. Den daværende opposition fremsatte derfor det ene beslutningsforslag efter det andet. Socialdemokraterne fremsatte eksempelvis to beslutningsforslag, B 114 og B 115, i Folketinget. Begge forslag ville yderligere komplicere boliglejeloven. Forslagene var med til at skabe støj og usikkerhed omkring de igangværende forhandlinger om en forenkling af lejeloven. 10 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

11 Opgaver og udfordringer i 2011 Til årets boligpolitiske åbningsdebat var politikerne Karina Adsbøl (DF), Thomas Jensen (S), Louise Schack Elholm (V) og Benedikte Kiær (K) mødt op. Beslutningsforslag B 114 gik blandt andet ud på, at lejer skulle have forrentet sit indskud i form af depositum og forudbetalt leje, og at der skulle ske en forrentning af den indvendige vedligeholdelseskonto. I B 115 foreslog Socialdemokraterne, at udlejers mulighed for at stille krav til lejerne i forbindelse med fraflytning vil blive væsentligt begrænset. Ifølge B 115 vil en lejer, der har overtaget en nyistandsat lejlighed, ikke fremover skulle aflevere lejligheden nyistandsat, når han flytter. Uanset at lejeren har skrevet under på, at han overtog en nyistandsat lejlighed, skal han kun aflevere den som såkaldt normalistandsat. Det vil ifølge forslaget indebære, at lejer ikke længere skal hæfte for lakering og afhøvling af gulve eller maling af træværk og metal. Der vil være tale om en grov forringelse af udlejernes vilkår, men det vil også forringe de kommende lejeres situation. Forslagene var eksempler på, at branchen indimellem oplever, at der ikke er en tilstrækkelig politisk forståelse for den private udlejningssektor. Forslagene havde således ikke bund i virkeligheden, men var godt valgstof. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i sit pressearbejde opmærksom på forringelserne. En større undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at hver tredje lejer slet ikke har nogen udgifter ved fraflytning. Foreningen har også tidligere undersøgt, at kun omkring 4 procent af klagesagerne i Københavns og Frederiksbergs Huslejenævn handler om fraflytningsregninger. NY regering Med regeringsskiftet fik ejendomsbranchen igen sin egen minister, da Carsten Hansen blev minister for by, bolig og landdistrikter. Ejendomsforeningen Danmark havde under valget gjort opmærksom på, at det var vigtigt, at den nye regering udnævnte en boligminister, som kunne styrke indsatserne på boligområdet. Carsten Hansen lovede på Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde den 10. november at gøre energirenoveringer mere attraktive for den private udlejningssektor ved at indføre en ny såkaldt energipakke, hvor balancen mellem lejer og udlejer ikke forrykkes urimeligt. Ministeren gav også udtryk for, at forhandlingerne om en forenkling af lejelovgivningen ville begynde igen i Han ønskede samtidig at arbejde videre med den enighedsliste, som udlejer- og lejerorganisationerne udarbejdede i fællesskab tilbage i boligpolitisk åbningsdebat Regeringsgrundlaget var lige kommet fra trykken, da den årlige boligpolitiske åbningsdebat blev skudt i gang den 5. oktober Thomas Jensen (S), Benedikte Kiær (K), Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) var mødt op i Kuppelsalen hos Danske Bank i København. Den tidligere socialminister Benedikte Kiær, der nu er boligordfører for De Konservative, har tidligere selv siddet som minister med ansvar for lejelovsforhandlingerne. Hun gav udtryk for, at de bør komme på skinner igen. Foreningens formand, John R. Frederiksen, så skeptisk på, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til en ændring af reglerne omkring 5, stk. 2-moderniseringerne. Det kan medføre, at det muligvis ikke længere er rentabelt for udlejer at modernisere et lejemål gennemgribende. Thomas Jensen (S) mente derimod, at 5, stk. 2 er en favorabel ordning for udlejer, og at lejere skal have en bedre beskyttelse mod de huslejeforhøjelser, der kommer i forbindelse med de gennemgribende moderniseringer. Partierne har siden hen udnævnt deres boligordførere, og foreningens formand og direktør har gennemført dialogmøder med hver enkelt ordfører. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

12 Opgaver og udfordringer i 2011 ÆNDRING I SELSKABSSKATTELOVEN L84 En ændring i selskabsskatteloven blev vedtaget i 2011 og rettede op på en fejl i skattelovgivningen. Med ændringen blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ved renteswap ophævet. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i efteråret 2010 daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) opmærksom på problemet, der var opstået utilsigtet i forbindelse med et indgreb tilbage i 2007 mod internationale kapitalfonde. Begrænsningen havde utilsigtet ramt ejendomsselskaber med renteswaps, så de risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Ændringen har således haft betydning for mange af foreningens medlemmer. TINGLYSNINGENS to-års- FØDSELSDAG I september 2011 kunne den digitale tinglysning fejre 2-års-fødselsdag. Selvom stormen omkring den digitale tinglysning var stilnet af i medierne, havde administratorerne, der har landets ejerforeninger som kunder, stadig store problemer. Systemet kunne fortsat ikke håndtere tinglysning af større dokumenter. Dagbladet Børsen bragte historien om en ejerforening med 315 ejere, der havde ventet over et år på at få tinglyst et tillæg til vedtægterne, der blandt andet sikrer ejerne mod tab. Ejendomsforeningen Danmark har gentagne gange rettet henvendelse til Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten om de problemer, som landets administratorer sidder med, når der skal tinglyses på vegne af ejerforeninger. På et møde med foreningen i januar 2012 tilkendegav justitsminister Morten Bødskov, at han var enig i foreningens kritikpunkter, og at han ville sikre, at kravene blev ændret. Den 1. februar 2012 trådte en ny vejledning i kraft. Foreningen følger op på, hvordan vejledningen fungerer i praksis. SAMARBEJDE MED STUDERENDE Ejendomsforeningen Danmark indledte i 2011 et samarbejde med Danske Elever og Studerendes Kollegieråd (DSK). Formålet var at videregive en række gode råd til de unge, som skal ud på boligmarkedet for første gang i forbindelse med studiestart. Studiestart er desværre også typisk den tid, hvor studerende bliver lette ofre for folk, der vil snyde dem. Det skyldes, at der er en stor efterspørgsel på de private lejeboliger i studiebyerne, og det lokker fupmagere på banen. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med DSK udviklet en række gode råd til de unge, som DSK formidler. Rådene kan de unge bruge, når de skal vurdere et konkret boligtilbud. 12 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

13 ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 Û 20% 18% 16% 14% 12% 10% Û 8% 6% 4% 2% 0% Û Opgaver og udfordringer i 2011 UMUlIGT GENEraTIONssKIFTE Regeringen indgik i slutningen af 2011 en aftale med De Konservative om at ændre grænsen for generationsskiftebeskatning. Det skuffede Ejendomsforeningen Danmark, at forliget ikke løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Forliget har forbedret forslaget om at ændre generationsskiftebeskatningen en smule, men for ejendomsbranchen bygger lovgrundlaget fortsat på en myte. I dag bliver ejendomsvirksomheder helt automatisk ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende som for eksempel industri og landbrug. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat arbejde for, at ejendomsvirksomheder ikke forskelsbehandles. INDsENDElsE af ledelses ErKlÆrINGEr I 2011 skulle medlemmer af Administratorsektionen for første gang indsende strationsvirksomhedens ledelse under I ledelseserklæringen skriver admini- en ledelseserklæring. Fremover skal den på, at kundens midler holdes adskilt indsendes hvert år. Medlemmerne modtager den årlige ledelseserklæring, som heden har en kautions- og ansvarsfor- fra administrators egne, at virksom- skal udfyldes og indsendes til Ejendomsforeningen Danmark. fylder, synliggør og gør medarbejdere sikring, at virksomhedens ledelse op- Hvis medlemmer af Administratorsektionen ikke indsender en ledelses- i det daglige arbejde, samt at alle opmærksomme på de etiske normer erklæring, kan de blive ekskluderet af medarbejdere i virksomheden bliver foreningen. Bestyrelsen besluttede i videreuddannet mindst 24 lektioner a 2011 at ekskludere tre medlemmer, 45 minutter inden for en periode på som ikke havde indsendt en ledelseserklæring. tre år. EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Branchens forventninger til ejendommene fortsætter med at falde Sommerens økonomiske usikkerhed er blevet afløst af en generel opfattelse af, at den økonomiske genrejsning bliver langsommere, end man forventede for bare et halvt år siden. Det er især den sejlivede gældskrise i Sydeuropa, der har bidraget til disse fremtidsudsigter. Isoleret for danske ejendomme kan den globale økonomiske tumult vise sig som en fordel, fordi investorerne stadig betragter den danske økonomi som holdbar og derfor anser investeringer i Danmark som attraktive i usikre tider. Resultaterne af dette kvartals forventningsundersøgelse afspejler de negative udsigter for den globale økonomi, der er ved at bide sig fast. Forventningerne til det totale afkast i 2011 er faldet med 0,3 procentpoint til 5,2 procent. Der forventes fortsat et højere afkast på længere sigt, men i forhold til tidligere undersøgelser, er der tale om et mindre fald. Således er deltagernes forventninger til det totale afkast i 2012 på 5,3 procent. Det er et fald på 0,5 procentpoint fra forrige kvartal. Afkastet i 2013 forventes at blive 5,9 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end for tre måneder siden. Samlet for 2011 til 2015 forventes et gennemsnitligt årligt totalt afkast på 5,9 procent. Stigning i investeringsejendommenes værdier I forhold til sidste kvartal retter ejendomsværdierne sig svagt positivt for de fire investeringsejendomstyper, som er kontor, butik, industri og bolig. For bolig er der fortsat positiv forventning til ejendomsværdierne et år fra nu, mens deltagerne i undersøgelsen forventer, at værdierne for kontor vil være uændrede om et år. Generelt forventer man et fortsat fald i udlejningsprocenterne. Som noget nyt er der også en negativ forventning til udlejningsprocenten for kontorejendomme. Forventningen til udviklingen i markedslejevæksten for butik og bolig er bedre i forhold til sidste kvartal, men det ændrer ikke det overordnede billede: Bolig er den eneste ejendomstype, hvor markedslejevæksten forventes at være positiv det kommende år. ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 JANUAR 2012 WEBRAPPORT Fald i forventningen til totalt afkast i forhold til sidste kvartal Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Tallene i parentes angiver ændring i procentpoint i forhold til sidste kvartal. Fortsat forventning om stigende totalt afkast fremover Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2010 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks til 2013 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer. Svagt stigende forventning til ejendomsværdier i forhold til sidste kvartal (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Totalt afkast 5,2 (-0,3) 5,3 (-0,5) 5,9 (-0,3) 5,9 (-0,2) EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK JANUAR 2012 WEBRAPPORT Den største vækst i ejendomsværdierne forventes at komme i København Der er som i tidligere forventningsundersøgelser stadig stor enighed om, at den regionale vækst i ejendomsværdierne er højest i København, når man ser i forhold til resten af landet. Samtidig er der ikke meget opmuntring til ejendommene uden for de tre centrale områder. Således vurderer over 95 procent af alle deltagere, at ejendomsværdierne vil stige mindre i resten af landet end i København, Århus og Trekantsområdet. København, Trekantsområdet og resten af landet er faldet en anelse i regional indikatorværdi i forhold til det seneste kvartal. Dermed er Århus det område, der har vundet mest tillid. Der er dog fortsat lang vej op til København. Vismændene har også nedjusteret forventninger I november udkom den halvårlige økonomiske vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd. I forårsrapporten fra maj forventedes en stigning på 2,0 procent i BNP i både 2012 og I november var det nedjusteret med henholdsvis 0,9 og 0,7 procentpoint. Over de sidste to kvartaler er forventningsundersøgelsens resultater for 2012 og 2013 gået 1,0 procentpoint ned fra 6,3 i 2012 og 0,8 procentpoint ned fra 6,7 procent for Dermed udvikler forventningen til det totale afkast og forventningen til vækst i BNP sig i samme retning. 43 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 49 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 21 procent erhvervsmæglere, 16 procent er banker/realkreditinstitutter og 14 procent er andre aktører. Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Stor enighed om, at ejendomsværdierne udvikler sig bedst i København Ejendomsværdi Udlejningsprocent Markedsleje Kontor 0,0 (1,2) -5,8 (-14,1) -9,3 (-3,3) Butik -7,0 (6,1) -7,0 (-1,0) -14,0 (3,9) Industri -19,8 (4,0) -24,4 (-6,6) -27,9 (-10,0) Û Bolig 11,6 (6,9) 11,6 (2,1) 14,0 (6,8) Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Århus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre. Deltagerne har svaret: Meget lavere, lavere, uændret, højere og meget højere. Svarene tildeles en værdi, således, at man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder altid, at alle har svaret meget højere, og -100 betyder altid, at alle har svaret meget lavere. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 14,0 kan for eksempel fremkomme ved, at 14,0 procent af deltagerne svarer meget højere og de resterende svarer uændret. Tallene i parentes angiver ændring i indikatorpoint i forhold til sidste kvartal. Om undersøgelsen Dette er forventningerne for januar 2012 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventningsundersøgelsen aldrig kunne blive til noget. EDF112_da.indd :01:28 Aareal Bank, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, CB Richard Ellis, Cura Management, DADES, DN-Erhverv, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, FIH Erhvervsbank, Finanssektorens Pensionskasse, Jeudan, Karberghus, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, PFA Ejendomme, PKA, RICS Nordic, Sampension og Sadolin & Albæk. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. EDF112_da.indd :05:08 FOrVENTNINGsUNDErsØGElsE lanceret I 2011 lancerede Ejendomsforeningen Danmark sin forventningsundersøgelse, hvor en række af branchens aktører giver deres bud på forventningerne til blandt andet afkast og ejendomsværdier. Formålet er at øge informationsudbuddet om det danske ejendomsmarked og dermed skabe et mere gennemsigtigt marked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal med en webrapport, som kan hentes på foreningens hjemmeside. Undersøgelsen kan kun udgives, fordi de deltagende medlemsvirksomheder udviser stor velvilje til at rapportere de nødvendige data. En række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer deltager desuden i IPD Dansk Ejendomsindeks, som udvikles i et samarbejde mellem IPD og Ejendomsforeningen Danmark. De danske tal sammenlignes med nøgletal for en række øvrige europæiske lande og bidrager dermed til at styrke gennemsigtigheden på det europæiske ejendomsmarked. På side 14 gennemgås tallene for Dansk Ejendomsindeks Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Butiksejendomme som lyspunkt i 2011 Sidste år ved denne tid var der spirende forår i luften, da investeringsejendommene langsomt var på vej fremad igen, efter at finanskrisen havde fået værdierne til at falde i Men dansk økonomi må leve med en mild vinter lidt endnu begyndte ellers med optimisme, men den økonomiske vækst skuffede, og Danmark ender sandsynligvis med at have en lavere økonomisk vækst i 2011 end i Det kunne ses i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, der målte en faldende tendens i forventningerne til det totale afkast i sidste del af Det totale afkast faldt dog ikke for butikker Det totale afkast for investeringsejendomme i 2011 endte på 4,7 procent med et direkte afkast på 4,9 procent og en værditilvækst på -0,1 procent. Det var 0,6 procentpoint mindre i totalt afkast end i Der var tilbagegang for både kontor, industri og bolig, mens butik var det positive indslag med et totalt afkast på 6,2 procent og en positiv værditilvækst på 1,5 procent. Set over de sidste tre og fem år har butik klaret sig bedst i forhold til andre sektorer. Butiksejendomme nærmer sig også det årlige totale afkast over ti år, som boligejendommene har fået. Butiksejendomme har højest totalt afkast på tre og fem års sigt Totalt afkast Gennemsnitlig årlig vækst 2011 Tre år Fem år Ti år Butikker 6,2 5,8 7,5 8,7 Kontor 4,6 4,9 5,8 7,4 Industri 4,1 3,7 4,7 6,5 Bolig 1,7 0,6-0,4 8,9 Alle ejendomme 4,7 4,6 5,3 8,4 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. 14 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

15 styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks Formand: Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Medlemmer: Direktør Carsten Jarlov, Bygningsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, Head of Investment Management, Nordic Region, Tonny Nielsen, Aberdeen Asset Management, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, direktør Peter Mering, SEB Ejendomme, afdelingsdirektør Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme og afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension. ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Kontorer med primær beliggenhed klarede sig godt i ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Butikker shopping centre Butikker øvrige butikker Kontor København CBD Kontor København S., SV, NV Valby, Vanløse, Brønshøj, Søborg Kontor Odense, Aarhus, Aalborg, Trekantområdet Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Anm. København CBD (Central Business District) består af indre by, postnumrene: 900, , I 2011 fik boligejendomme et totalt afkast på 1,7 procent med en værditilvækst på -1,7 procent. Det er femte år i træk, at boligerne har klaret sig dårligst af alle sektorer. På lidt længere sigt er der forventning om øget boligefterspørgsel i de større byer, hvilket kan betyde, at boligerne igen kan begynde at give acceptable totale afkast. Afkastkravet på boliger er i 2011 steget til 4,2 procent. Industriejendomme er for andet år i træk den sektor, der har haft mest negativ værditilvækst. Industriejendommene gav i ,1 procent i totalt afkast, mens værditilvæksten var -2,8 procent. For industriejendommene er det positivt, at det direkte afkast efterhånden er oppe på 7,1 procent, men det er stadig 0,8 procent mindre i direkte afkast i forhold til for ti år siden. fremgang for kontorer i København CBD Sektorerne kan opdeles i segmenter for at få mere detaljerede beskrivelser. Butikker kan opdeles i shoppingcentre og øvrige butikker, og begge segmenter klarede sig godt i 2011 med henholdsvis 6,1 og 6,5 procent i totalt afkast. I de 12 år, hvor IPD Dansk Ejendomsindeks har eksisteret, har shoppingcentre årligt givet 8,6 procent i totalt afkast i gennemsnit, mens øvrige butikker har fået 8,7 procent i totalt afkast. For kontorsegmenterne er der større spredning. På 12 år har kontorer i Odense, Aarhus, Aalborg og Trekantområdet 9,3 procent i gennemsnitligt årligt totalt afkast. I København er der søgning mod primært beliggende kontorlokaler, hvilket nok har medvirket til, at kontorlokaler i København S, SV, NV, Valby, Vanløse, Brønshøj og Søborg havde en værditilvækst på -2,8. Værditilvækst for København CBD (Central Business District) var på 3,2 procent. Det centrale forretningsområde var det eneste segment udover boliger, der oplevede et fald i tomme lokaler målt i økonomisk tomgang. Forventning om svag økonomisk vækst Selvom 2011 blev et dårligere år for investeringsejendomme end 2010, var nedgangen trods alt begrænset. Oven på finanskrisen er der mange investeringsejendomme, der har klaret det godt. Når man dertil lægger, at der er forventninger om svag, men stigende økonomisk vækst fra 1,2 procent i 2011 til 1,4 og 1,7 procent i 2012 og 2013, bliver de kommende år for investeringsejendomme nok ikke så ringe endda. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 16 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

17 Uddannelse 2011 At styrke branchens og dermed medlemmernes faglige kompetencer er helt centralt i Ejendomsforeningen Danmarks daglige arbejde, og foreningen tilstræber at have et bredt og relevant udbud af efteruddannelseskurser. Ejendomsforeningen Danmark fokuserer både på de grundlæggende og tilbagevendende kurser inden for blandt andet udlejnings- og foreningsområdet, ligesom de mere aktuelle kurser, som skal imødekomme medlemmernes behov her og nu. Ea UDDaNNElsEN GODT på VEj Uddannelse er et centralt tema i Ejendomsforeningen Danmarks arbejde. Kompleksiteten i blandt andet ejendomsadministratorernes arbejde er vokset betydeligt gennem de senere år. Den udvikling kræver til stadighed nye kompetencer. Det var baggrunden for, at bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark besluttede, at ansatte i medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med ejendomsadministration, skal efteruddannes. Den enkelte medarbejders efteruddannelse skal svare til minimum 24 lektioner på tre år. Deltagelse i Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsadministratoruddannelse (EA) er en måde at imødekomme de nye krav om efteruddannelser. Det er i det forløbne år gået godt for ejendomsadministratoruddannelsen, og den er således inde i en positiv udvikling. Der er sket en fordobling i antallet af studerende siden 2009, så der i 2011 var over 300 studerende på uddannelsen. I 2011 blev de første studerende færdige på uddannelsen. Fokus var blandt andet på, hvordan ejendomssektoren kan få en mere serviceorienteret kultur. En af oplægsholderne på seminaret var Per W. Hallgren, administrerende direktør i Jeudan A/S. Ejendomsforeningen Danmark forventer at afholde endnu et lederseminar i samarbejde OM DE OFFENTlIGE UDDaNNElsEr Et andet og vigtigt element i foreningens uddannelsesindsats sker via samarbejdet med de offentlige uddannelser. Ejendomsforeningen Danmark vil gerne medvirke til, at branchen hele tiden udvikler sig, og at der er et kompetent felt af nyuddannede kandidater, som branchen kan rekruttere fra. Derfor samarbejder Ejendomsforeningen Danmark med Finanssektorens Arbejdsgiverforening om finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. Foreningen hjælper også de studerende med at finde praktikpladser både på finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. NYT TIlTaG ET lederseminar I november 2011 afholdt Ejendomsforeningen Danmark lederseminaret Ejendomsbranchen nu og i fremtiden. Seminaret var blevet til gennem dialog med en række af foreningens medlemsvirksomheder, som efterspurgte et målrettet seminar til branchens mellemledere. Tid til praktik. Foreningens task force fortæller de studerende om jobbet som ejendomsadministrator til en af erhvervsakademiernes karrieredage. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 Netværk og arrangementer Ejendomsforeningen Danmark ønsker, at ejendomsbranchen skal udvikle sig gennem ny viden, dialog og netværk. Ejendomsforeningen Danmark lægger derfor stor vægt på at tilbyde branchen konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Foreningen har også oprettet ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi. Både medlemmer af foreningen og andre fagfolk med en interesse inden for ejendomsbranchen mødes og udveksler erfaringer, får ny viden og ser nye sider af branchen. Det er samtidig en lejlighed til at udbygge kontakter og etablere nye netværk med andre i ejendomsbranchen. Her er et udpluk af arrangementer i 2011: Fremtiden til debat I starten af oktober 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark den årlige administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere. Temaet var administratorbranchen nu og frem mod Et væsentligt tema var rekruttering til branchen. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at branchen frem til 2018 har brug for omkring nye ejendomsadministratorer. Det skyldes blandt andet, at mange medarbejdere skal på pension i de kommende år. På rundvisning i Grevinde Danners lejlighed Den 21. september blev medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark budt inden for i DA s historiske bygning på Vester Voldgade i København og fik en guidet tur i en helt særlig fredet københavnerlejlighed nemlig grevinde Danners vinterresidens på Ny Vestergade 13, som DA ejer og normalt holder lukket for offentligheden. Besøg i Hotel Bella Sky Den 28. september var Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer inviteret til et eksklusivt gåhjemmøde i det skyhøje Hotel Bella Sky Comwell i Ørestad. Gåhjemmøde om Ejendomsvurderinger Den 20. januar 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening for første gang et fælles gåhjemmøde om de nye offentlige vurderinger og de problemstillinger, de skaber for administratorer, ejendomsmæglere og andelsforeninger. 18 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

19 Besøg i Kobberhuset SEB slog den 23. marts 2011 dørene op til en rundvisning i deres nye, moderne kontorhus på hjørnegrunden mellem Bernstorffs gade og Kalvebod Brygge i København. Domicilet er på facaden udsmykket med kobber, og de runde former og organiske linjer er et gennemgående træk ved huset og det omkringliggende arkitektoniske landskab. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Foreningsudvalg Ejendomsforeningen Danmark har en række faglige og regionale udvalg, hvor vidensopsamling og videndeling er nøgleordene. Udvalgene skal blandt andet rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. De regionale udvalg består af medlemmer, der ejer, udlejer eller driver ejendomsadministration inden for hovedstaden, Sjælland, Fyn og Jylland. De faglige udvalg består af medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, der til daglig arbejder med det pågældende fagområde. FOrENINGsUDValG FOr boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Medlemmer: Advokat Niels arthur andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Chefjurist, advokat lars brondt. FOrENINGsUDValG FOr byggeri Formand: Direktør Niels anker jørgensen, Emcon A/S. Medlemmer: Udviklingsdirektør Karl Gustav jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør steen jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, direktør peter spøer, Jeudan A/S, og direktør søren Ulslev, PensionDanmark Ejendomme A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent anne louise Frandsen. FOrENINGsUDValG FOr EjENDOMsDrIFT Formand: Afdelingsdirektør jan Gustavson, DATEA AS. Medlemmer: Bygningskonstruktør john Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef lars Olaf larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael s. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør john rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon petersen. FOrENINGsUDValG FOr ErHVErVslOKalEr Formand: Legal Director bjørn allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S. Medlemmer: Chef for erhverv anne Dorthe lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør solveig rannje, FS Ejendomsselskab A/S, markedsdirektør peter Frische, Ejendomsselskabet Norrporten, og adm. direktør peter Mering, SEB Ejendomme A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent sophia Dankelev. Foreningsudvalget for hovedstaden har taget initiativ til en række gåhjemmøder. Her er foreningens medlemmer til gåhjemmøde om Nykredits nye domicil Krystallen i København. 20 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Investeringsejendomme fremmer økonomisk vækst i Danmark I 2016 forventer De Økonomiske Råd

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Ejendomsforeningen Danmarks forenings 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Indhold 02 Formændene har ordet 04 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i 2010 07 Netværk og medlemsfordele 08 Analyse:

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang i alle kvartaler i 2016 Tomgang for kontor er faldet

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. Stærehusvej 100, 5270 Odense N CVR-nr. 12 49 96 12 82. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Minister Carsten Hansen talte ved Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde 2013, som blev holdt i Folketinget. 2 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 WEBRAPPORT TOMGANG Resultater Fald i økonomisk tomgang er sat på pause 7,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 er konstant for kontor Færre erhvervsarealer står tomme på

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Voldgade 2 1358 København K Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde Den 28/4 2016 dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012 c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30526538 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kun det talte ord gælder

Kun det talte ord gælder Formandens tale til delegeretmødet den 10. november 2011 Kun det talte ord gælder Velkommen til Carsten Hansen Velkommen til årets delegeretmøde i Ejendomsforeningen Danmark og en særlig velkomst til dagens

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang Tomgang for kontor fortsat over gennemsnittet Højere

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere