forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf :11:40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40"

Transkript

1 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf :11:40

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

3 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer fagbøger og blanketmodul ejendoms- og ansvarsforsikringer Ejendomsforeningen Danmark Vi bygger bro i ejendomsbranchen Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens medlemmer dækker cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. Vi bidrager til udviklingen af en faglig stærk og professionel ejendomsbranche, og vi sætter medlemmernes interesser på dagsordenen. Som medlem har du gratis adgang til blandt andet: ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ Vores juridiske hotline, hvor du kan få svar på ejendomsjuridiske spørgsmål Vores FAQ, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål Adgang til vores nyhedsprodukter: medlemsmagasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura, det daglige nyhedsresume Nyt fra pressen Download af standardlejekontrakter, administrationsaftaler og fuldmagter En klar og opdateret oversigt over normtal, lovbestemte satser og betalingsdatoer på ejendomsforeningen.dk Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 4 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

5 Indhold Formændene har ordet 6 Opgaver og udfordringer i Butiksejendomme som lyspunkt i Uddannelse Netværk og arrangementer 18 Foreningsudvalg 20 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark 22 Uddrag af årsrapporten Hovedbestyrelse 27 Foto: Vibeke Toft: Forsiden, 2, 4, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21 og 27. Jesper Blæsild: Forsiden, 12 og 16. Hung Tien Vu: 18. Henrik Schütt: 8.

6 Formændene har ordet 2011 var endnu et hårdt år for ejendomsbranchen. Den økonomiske krise satte for alvor sine spor og forringede dermed branchens rammebetingelser. Ejendomsforeningen Danmark lancerede i 2011, som noget helt nyt, en forventningsundersøgelse, der giver en pejling på branchens forventninger. En række medlemmer og aktører i ejendomsbranchen giver i undersøgelsen deres bud på blandt andet det fremtidige totale afkast, og de spørges hvert kvartal. I den seneste forventningsundersøgelse er der tale om faldende forventninger, og det skyldes givetvis usikkerheden om den fremtidige indtjening. De psykologiske efterdønninger af den europæiske gældskrise var i 2011 til at få øje på. Forventningsundersøgelsen er blevet meget positivt modtaget, og den har fået en pæn omtale i pressen, hvilket vi er ganske tilfredse med. Man kan læse mere om undersøgelsen på foreningens hjemmeside. Vi vil gerne takke de virksomheder, som deltager og indsender data hvert kvartal. Uden deres medvirken ville forventningsundersøgelsen ikke kunne gennemføres var også året, hvor der blev udskrevet folketingsvalg, og vi fik en ny regering. Optakten til valget i september bar præg af mange populistiske udmeldinger fra politikerne. Vi oplevede, at der blev fremsat flere beslutningsforslag, som var ude af trit med virkeligheden. Med den nye regering fik vi igen en minister for vores interesseområde, nemlig minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Ejendomsforeningen Danmark havde allerede inden regeringsdannelsen talt varmt for, at regeringen, uanset farve, skulle have en boligminister, således at boligområdet igen kunne blive samlet, og der dermed kunne samles en række spidskompetencer på embedsmandsplan. I november 2011 gæstede Carsten Hansen foreningens delegeretmøde. Vi fandt det meget positivt, at ministeren tog sig tid til dette så kort tid efter sin tiltræden. På mødet tilkendegav ministeren blandt andet, at han ønskede at se en fortsættelse og intensivering af forhandlingerne om en forenkling af lejelovene, hvilket vi også finder presserende. Vi har efterhånden drøftet en forenkling gennem mange år og ser frem til, at Carsten Hansen måske kan være den minister, som præsenterer en moderne og afbalanceret lejelov anno Skatteområdet fyldte også en del i foreningens arbejde i I begyndelsen af året fik vi en positiv nyhed. Efter at vi havde gjort den daværende skatteminister opmærksom på en uhensigtsmæssighed i selskabsskatteloven, blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ophævet. Den tidligere begrænsning betød konkret, at en række, navnlig større, medlemmer risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Det var meget positivt, at skatteministeren lyttede til branchen. Regeringen indgik desværre i slutningen af året en aftale med De Konservative om generationsskiftebeskatningen, uden at forliget løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Det var en stor skuffelse, at parterne ikke fik løst den urimelighed ved den lejlighed. Ejendomsvirksomheder bliver ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende set ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat rejse denne urimelighed over for skatte ministeren. Den digitale tinglysning fejrede i september 2011 to-års fødselsdag. Meget var blevet bedre, siden systemet blev sat i drift, men foreningens administratormedlemmer kæmpede fortsat med tinglysningen for ejerforeninger. På et møde med justitsminister Morten Bødskov fik vi ministerens tilslutning til, at tinglysningen gav for mange praktiske problemer i administrators dagligdag, og systemet er nu blevet forbedret. Vi er naturligvis tilfredse med, at det er lykkedes os at få justitsministeren til at ændre systemet, så det bliver nemmere at tinglyse for eksempel vedtægter i ejer- og grundejerforeninger. Vi vil dog fortsat holde øje med, om tinglysningssystemet 6 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

7 fungerer hensigtsmæssigt og tage eventuelle problemstillinger op, hvis det bliver nødvendigt. I 2011 skulle foreningens administratormedlemmer for første gang indsende en ledelseserklæring som følge af den revision af foreningens vedtægter, som blev besluttet på landsmødet i Med ledelseserklæringen bekræfter et medlem blandt andet, at virksomhedens medarbejdere efteruddannes i minimum 24 lektioner over tre år pr. medarbejder. Nogle få medlemsvirksomheder har desværre ikke indsendt en ledelseserklæring, og Administratorsektionens bestyrelse har derfor besluttet at ekskludere disse medlemmer. forhold til de foregående år. I 2011 var der 318 betalende kursister på uddannelsen. Det finder vi meget positivt, da der er tale om en fordobling i antallet af kursister set i forhold til I 2011 har vi fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling mellem medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. Netop uddannelse fylder meget i foreningens hverdag. Tilslutningen til kurserne på EA-uddannelsen er fortsat meget positiv. Der har således været en stigning i antallet af kursister på EA-uddannelsen i Formand John R. Frederiksen Næstformand Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 8 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

9 Opgaver og udfordringer i 2011 Da branchen gik ind i 2011, trådte de nye momsregler i kraft, og en ny skatteafgift så dermed dagens lys. Moms på ejendomsadministration og byggegrunde var fra årsskiftet blevet en realitet for de professionelle i ejendomsbranchen. Politikerne havde valgt at frede salget af private byggegrunde, men ikke de professionelles salg af nybyggeri og byggegrunde, der nu skulle momsbelægges. Det var Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at de nye regler blev indført på det værst tænkelige tidspunkt. På grund af landets økonomiske situation var der snarere brug for, at rammevilkårene blev forbedret for dansk erhvervsliv, så der igen kunne komme gang i blandt andet boligbyggeriet. MOMs på EjENDOMsaDMINIsTraTION Ejendomsadministration blev også en momspligtig ydelse i Konsekvensen af den nye momspligt var blandt andet, at man fra den 1. januar 2011 skulle lægge moms på hele salgssiden det vil sige på administrators eksterne leverancer, såsom den daglige administration af en ejendom eller udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan for en kunde. Momspligten påvirkede også den måde, ejendomsadministratorer tilrettelægger deres daglige arbejde på. Den nye skatteafgift gav blandt andet administratorerne et omfattende arbejde med at informere deres kunder om konsekvenserne. Afgiften blev naturligvis også afspejlet i huslejenævnenes normtal, som var blevet forøget med 25 procent. FOrslaG KaN FjErNE ENErGIbarrIErEr I februar 2011 kom den længe ventede rapport fra tænketanken Concito: Grøn byfornyelse fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme. Ejendomsforeningen Danmark var med i udvalget bag rapporten, og foreningen så positivt på Concitos nytænkende model, der kan hjælpe med til at nedbryde barriererne for energirenovering af de mange ældre private udlejningsejendomme. Tab på arbejdspladser Ejendomsforeningen Danmark beregnede, at de nye momsregler kunne medføre et tab på omkring arbejdspladser i byggebranchen, fordi der fremover vil blive bygget færre boliger, når prisen på byggejord steg. Der skete da også et markant fald i salget af byggegrunde fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev der i fjerde kvartal 2010 solgt 634 grunde på over 2000 m 2. I første kvartal 2011 var antallet blot 236 grunde. Antallet af grunde på under m 2 gik fra grunde i fjerde kvartal 2010 til 767 grunde i første kvartal Der har været en overgangsperiode mellem de gamle og de nye regler på 18 måneder. Ejendomsforeningen Danmark havde arbejdet for, at denne overgangsperiode kunne have været på tre-fem år, således at den alvorlige situation på ejendomsmarkedet kunne være forbedret, inden reglerne trådte i kraft. I februar kom tænketanken Concito med deres model til, hvordan energibesparelser kan fremmes i private udlejningsejendomme. På billedet ses solcellepaneler på taget af en udlejningsejendom på Vesterbro i København. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 Opgaver og udfordringer i 2011 Ideen bag Concitos model er en såkaldt aftalt energirenovering. Udlejer og lejere skal i de enkelte ejendomme aftale nærmere om en konkret energirenovering, og aftalen skal kunne indgås uden om lejelovens normale bestemmelser. Dermed får udlejer et incitament til at gennemføre disse energirenoveringer, da udlejer får sikkerhed for, at energiinvesteringen dækkes over huslejen. Det er på regeringens lovprogram for 2012 at få nedbragt de eksisterende barrierer for energirenoveringer. Foreningen forventer, at Concitos forslag vil indgå som et væsentligt element i den kommende energipakke. ENErGIHaNDlINGsplaN MED almennet Ejendomsforeningen Danmark lancerede sammen med Almennet og Bygherreforeningen en fælles handlingsplan, Energirenovering af lejeboliger, tilbage i efteråret I 2011 gik de tre organisationer sammen om at realisere nogle af aktiviteterne i handlingsplanen. Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond blev der blandt andet sat gang i et pilotprojekt, der skal undersøge, om private udlejningsboliger kan energirenoveres gennem frivillige aftaler mellem lejere og udlejer. Hvad vil beboerne være med til, hvis udgiften for eksempel over en årrække udlignes gennem besparelser? Vil beboernes energiforbrug falde, hvis det hele tiden kan aflæses og sammenlignes med andres forbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som pilotprojektet skal besvare. I projektet indgår ejendommen Wilkenbo på som Frederiksberg Boligfond ejer. Håbet er, at projektet på sigt kan danne skole for andre private udlejere og administratorer. Ejendomsforeningen Danmark har allerede skrevet om projektet i Huset. skybruddet I juli 2011 stod Danmark pludselig under vand efter et massivt skybrud. Landets ejendomsejere fik travlt med at udbedre skaderne på ejendomme og veje, da skybruddet viste, at kommunerne har forsømt vedligeholdelsen af kloakkerne. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at landets kommuner gennem årtier ikke har vedligeholdt kloakkerne, selvom erhvervets skattebetaling har været stigende. Grundejerne har alene i grundskyld i 2010 betalt 20 mia. kr., som kunne være anvendt til renovering af landets kloakker. Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at provenuet fra netop grundskatterne gennem de seneste 15 år er steget med 68 procent. Derfor er det Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at der er brug for en fælles indsats, på tværs af de kommunale grænser, hvor politikerne tager ansvar for kloaknettet. Udviklingen skal også ses i lyset af, at befolkningstallet i blandt andet København fortsat vil stige over de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hurtigt og i fællesskab får lagt en strategi for, hvordan kloakkerne i de kommende år kan fornys, så de svarer til de moderne byers behov og det ændrede klima. Danmark stod under vand i juli Ejendomsejere og administratorer fik travlt med at minimere skaderne. ValGET 2011 bar i høj grad præg af, at vi alle vidste, at der snart ville komme et folketingsvalg. Den daværende opposition fremsatte derfor det ene beslutningsforslag efter det andet. Socialdemokraterne fremsatte eksempelvis to beslutningsforslag, B 114 og B 115, i Folketinget. Begge forslag ville yderligere komplicere boliglejeloven. Forslagene var med til at skabe støj og usikkerhed omkring de igangværende forhandlinger om en forenkling af lejeloven. 10 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

11 Opgaver og udfordringer i 2011 Til årets boligpolitiske åbningsdebat var politikerne Karina Adsbøl (DF), Thomas Jensen (S), Louise Schack Elholm (V) og Benedikte Kiær (K) mødt op. Beslutningsforslag B 114 gik blandt andet ud på, at lejer skulle have forrentet sit indskud i form af depositum og forudbetalt leje, og at der skulle ske en forrentning af den indvendige vedligeholdelseskonto. I B 115 foreslog Socialdemokraterne, at udlejers mulighed for at stille krav til lejerne i forbindelse med fraflytning vil blive væsentligt begrænset. Ifølge B 115 vil en lejer, der har overtaget en nyistandsat lejlighed, ikke fremover skulle aflevere lejligheden nyistandsat, når han flytter. Uanset at lejeren har skrevet under på, at han overtog en nyistandsat lejlighed, skal han kun aflevere den som såkaldt normalistandsat. Det vil ifølge forslaget indebære, at lejer ikke længere skal hæfte for lakering og afhøvling af gulve eller maling af træværk og metal. Der vil være tale om en grov forringelse af udlejernes vilkår, men det vil også forringe de kommende lejeres situation. Forslagene var eksempler på, at branchen indimellem oplever, at der ikke er en tilstrækkelig politisk forståelse for den private udlejningssektor. Forslagene havde således ikke bund i virkeligheden, men var godt valgstof. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i sit pressearbejde opmærksom på forringelserne. En større undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at hver tredje lejer slet ikke har nogen udgifter ved fraflytning. Foreningen har også tidligere undersøgt, at kun omkring 4 procent af klagesagerne i Københavns og Frederiksbergs Huslejenævn handler om fraflytningsregninger. NY regering Med regeringsskiftet fik ejendomsbranchen igen sin egen minister, da Carsten Hansen blev minister for by, bolig og landdistrikter. Ejendomsforeningen Danmark havde under valget gjort opmærksom på, at det var vigtigt, at den nye regering udnævnte en boligminister, som kunne styrke indsatserne på boligområdet. Carsten Hansen lovede på Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde den 10. november at gøre energirenoveringer mere attraktive for den private udlejningssektor ved at indføre en ny såkaldt energipakke, hvor balancen mellem lejer og udlejer ikke forrykkes urimeligt. Ministeren gav også udtryk for, at forhandlingerne om en forenkling af lejelovgivningen ville begynde igen i Han ønskede samtidig at arbejde videre med den enighedsliste, som udlejer- og lejerorganisationerne udarbejdede i fællesskab tilbage i boligpolitisk åbningsdebat Regeringsgrundlaget var lige kommet fra trykken, da den årlige boligpolitiske åbningsdebat blev skudt i gang den 5. oktober Thomas Jensen (S), Benedikte Kiær (K), Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) var mødt op i Kuppelsalen hos Danske Bank i København. Den tidligere socialminister Benedikte Kiær, der nu er boligordfører for De Konservative, har tidligere selv siddet som minister med ansvar for lejelovsforhandlingerne. Hun gav udtryk for, at de bør komme på skinner igen. Foreningens formand, John R. Frederiksen, så skeptisk på, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til en ændring af reglerne omkring 5, stk. 2-moderniseringerne. Det kan medføre, at det muligvis ikke længere er rentabelt for udlejer at modernisere et lejemål gennemgribende. Thomas Jensen (S) mente derimod, at 5, stk. 2 er en favorabel ordning for udlejer, og at lejere skal have en bedre beskyttelse mod de huslejeforhøjelser, der kommer i forbindelse med de gennemgribende moderniseringer. Partierne har siden hen udnævnt deres boligordførere, og foreningens formand og direktør har gennemført dialogmøder med hver enkelt ordfører. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

12 Opgaver og udfordringer i 2011 ÆNDRING I SELSKABSSKATTELOVEN L84 En ændring i selskabsskatteloven blev vedtaget i 2011 og rettede op på en fejl i skattelovgivningen. Med ændringen blev begrænsningen på tre år for modregning af rentefradragsbegrænsende tab ved renteswap ophævet. Ejendomsforeningen Danmark gjorde i efteråret 2010 daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) opmærksom på problemet, der var opstået utilsigtet i forbindelse med et indgreb tilbage i 2007 mod internationale kapitalfonde. Begrænsningen havde utilsigtet ramt ejendomsselskaber med renteswaps, så de risikerede at komme til at betale meget store beløb i skat af indkomster, som de ikke havde haft. Ændringen har således haft betydning for mange af foreningens medlemmer. TINGLYSNINGENS to-års- FØDSELSDAG I september 2011 kunne den digitale tinglysning fejre 2-års-fødselsdag. Selvom stormen omkring den digitale tinglysning var stilnet af i medierne, havde administratorerne, der har landets ejerforeninger som kunder, stadig store problemer. Systemet kunne fortsat ikke håndtere tinglysning af større dokumenter. Dagbladet Børsen bragte historien om en ejerforening med 315 ejere, der havde ventet over et år på at få tinglyst et tillæg til vedtægterne, der blandt andet sikrer ejerne mod tab. Ejendomsforeningen Danmark har gentagne gange rettet henvendelse til Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten om de problemer, som landets administratorer sidder med, når der skal tinglyses på vegne af ejerforeninger. På et møde med foreningen i januar 2012 tilkendegav justitsminister Morten Bødskov, at han var enig i foreningens kritikpunkter, og at han ville sikre, at kravene blev ændret. Den 1. februar 2012 trådte en ny vejledning i kraft. Foreningen følger op på, hvordan vejledningen fungerer i praksis. SAMARBEJDE MED STUDERENDE Ejendomsforeningen Danmark indledte i 2011 et samarbejde med Danske Elever og Studerendes Kollegieråd (DSK). Formålet var at videregive en række gode råd til de unge, som skal ud på boligmarkedet for første gang i forbindelse med studiestart. Studiestart er desværre også typisk den tid, hvor studerende bliver lette ofre for folk, der vil snyde dem. Det skyldes, at der er en stor efterspørgsel på de private lejeboliger i studiebyerne, og det lokker fupmagere på banen. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med DSK udviklet en række gode råd til de unge, som DSK formidler. Rådene kan de unge bruge, når de skal vurdere et konkret boligtilbud. 12 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

13 ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 Û 20% 18% 16% 14% 12% 10% Û 8% 6% 4% 2% 0% Û Opgaver og udfordringer i 2011 UMUlIGT GENEraTIONssKIFTE Regeringen indgik i slutningen af 2011 en aftale med De Konservative om at ændre grænsen for generationsskiftebeskatning. Det skuffede Ejendomsforeningen Danmark, at forliget ikke løste det problem, som foreningen har peget på gennem flere år: At ejendomsvirksomheder som de eneste erhvervsdrivende i landet automatisk betragtes som pengetanke. Forliget har forbedret forslaget om at ændre generationsskiftebeskatningen en smule, men for ejendomsbranchen bygger lovgrundlaget fortsat på en myte. I dag bliver ejendomsvirksomheder helt automatisk ligestillet med investeringer i aktier, obligationer, guld og kontanter, når en ejendomsvirksomhed står over for et generationsskifte. Men der er grundlæggende ikke forskel på en ejendomsvirksomhed og en maskinfabrik. De har begge kunder, leverandører og ansatte. Derfor bør ejendomsvirksomheder naturligvis ligestilles med andre erhvervsdrivende som for eksempel industri og landbrug. Ejendomsforeningen Danmark vil fortsat arbejde for, at ejendomsvirksomheder ikke forskelsbehandles. INDsENDElsE af ledelses ErKlÆrINGEr I 2011 skulle medlemmer af Administratorsektionen for første gang indsende strationsvirksomhedens ledelse under I ledelseserklæringen skriver admini- en ledelseserklæring. Fremover skal den på, at kundens midler holdes adskilt indsendes hvert år. Medlemmerne modtager den årlige ledelseserklæring, som heden har en kautions- og ansvarsfor- fra administrators egne, at virksom- skal udfyldes og indsendes til Ejendomsforeningen Danmark. fylder, synliggør og gør medarbejdere sikring, at virksomhedens ledelse op- Hvis medlemmer af Administratorsektionen ikke indsender en ledelses- i det daglige arbejde, samt at alle opmærksomme på de etiske normer erklæring, kan de blive ekskluderet af medarbejdere i virksomheden bliver foreningen. Bestyrelsen besluttede i videreuddannet mindst 24 lektioner a 2011 at ekskludere tre medlemmer, 45 minutter inden for en periode på som ikke havde indsendt en ledelseserklæring. tre år. EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Branchens forventninger til ejendommene fortsætter med at falde Sommerens økonomiske usikkerhed er blevet afløst af en generel opfattelse af, at den økonomiske genrejsning bliver langsommere, end man forventede for bare et halvt år siden. Det er især den sejlivede gældskrise i Sydeuropa, der har bidraget til disse fremtidsudsigter. Isoleret for danske ejendomme kan den globale økonomiske tumult vise sig som en fordel, fordi investorerne stadig betragter den danske økonomi som holdbar og derfor anser investeringer i Danmark som attraktive i usikre tider. Resultaterne af dette kvartals forventningsundersøgelse afspejler de negative udsigter for den globale økonomi, der er ved at bide sig fast. Forventningerne til det totale afkast i 2011 er faldet med 0,3 procentpoint til 5,2 procent. Der forventes fortsat et højere afkast på længere sigt, men i forhold til tidligere undersøgelser, er der tale om et mindre fald. Således er deltagernes forventninger til det totale afkast i 2012 på 5,3 procent. Det er et fald på 0,5 procentpoint fra forrige kvartal. Afkastet i 2013 forventes at blive 5,9 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end for tre måneder siden. Samlet for 2011 til 2015 forventes et gennemsnitligt årligt totalt afkast på 5,9 procent. Stigning i investeringsejendommenes værdier I forhold til sidste kvartal retter ejendomsværdierne sig svagt positivt for de fire investeringsejendomstyper, som er kontor, butik, industri og bolig. For bolig er der fortsat positiv forventning til ejendomsværdierne et år fra nu, mens deltagerne i undersøgelsen forventer, at værdierne for kontor vil være uændrede om et år. Generelt forventer man et fortsat fald i udlejningsprocenterne. Som noget nyt er der også en negativ forventning til udlejningsprocenten for kontorejendomme. Forventningen til udviklingen i markedslejevæksten for butik og bolig er bedre i forhold til sidste kvartal, men det ændrer ikke det overordnede billede: Bolig er den eneste ejendomstype, hvor markedslejevæksten forventes at være positiv det kommende år. ed-logo txt til hoejre.pdf :35:45 JANUAR 2012 WEBRAPPORT Fald i forventningen til totalt afkast i forhold til sidste kvartal Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Tallene i parentes angiver ændring i procentpoint i forhold til sidste kvartal. Fortsat forventning om stigende totalt afkast fremover Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2010 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks til 2013 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer. Svagt stigende forventning til ejendomsværdier i forhold til sidste kvartal (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Kilde: Ejendomsforeningen Danmark Totalt afkast 5,2 (-0,3) 5,3 (-0,5) 5,9 (-0,3) 5,9 (-0,2) EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK JANUAR 2012 WEBRAPPORT Den største vækst i ejendomsværdierne forventes at komme i København Der er som i tidligere forventningsundersøgelser stadig stor enighed om, at den regionale vækst i ejendomsværdierne er højest i København, når man ser i forhold til resten af landet. Samtidig er der ikke meget opmuntring til ejendommene uden for de tre centrale områder. Således vurderer over 95 procent af alle deltagere, at ejendomsværdierne vil stige mindre i resten af landet end i København, Århus og Trekantsområdet. København, Trekantsområdet og resten af landet er faldet en anelse i regional indikatorværdi i forhold til det seneste kvartal. Dermed er Århus det område, der har vundet mest tillid. Der er dog fortsat lang vej op til København. Vismændene har også nedjusteret forventninger I november udkom den halvårlige økonomiske vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd. I forårsrapporten fra maj forventedes en stigning på 2,0 procent i BNP i både 2012 og I november var det nedjusteret med henholdsvis 0,9 og 0,7 procentpoint. Over de sidste to kvartaler er forventningsundersøgelsens resultater for 2012 og 2013 gået 1,0 procentpoint ned fra 6,3 i 2012 og 0,8 procentpoint ned fra 6,7 procent for Dermed udvikler forventningen til det totale afkast og forventningen til vækst i BNP sig i samme retning. 43 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 49 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 21 procent erhvervsmæglere, 16 procent er banker/realkreditinstitutter og 14 procent er andre aktører. Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Stor enighed om, at ejendomsværdierne udvikler sig bedst i København Ejendomsværdi Udlejningsprocent Markedsleje Kontor 0,0 (1,2) -5,8 (-14,1) -9,3 (-3,3) Butik -7,0 (6,1) -7,0 (-1,0) -14,0 (3,9) Industri -19,8 (4,0) -24,4 (-6,6) -27,9 (-10,0) Û Bolig 11,6 (6,9) 11,6 (2,1) 14,0 (6,8) Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Århus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre. Deltagerne har svaret: Meget lavere, lavere, uændret, højere og meget højere. Svarene tildeles en værdi, således, at man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder altid, at alle har svaret meget højere, og -100 betyder altid, at alle har svaret meget lavere. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 14,0 kan for eksempel fremkomme ved, at 14,0 procent af deltagerne svarer meget højere og de resterende svarer uændret. Tallene i parentes angiver ændring i indikatorpoint i forhold til sidste kvartal. Om undersøgelsen Dette er forventningerne for januar 2012 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventningsundersøgelsen aldrig kunne blive til noget. EDF112_da.indd :01:28 Aareal Bank, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, CB Richard Ellis, Cura Management, DADES, DN-Erhverv, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, FIH Erhvervsbank, Finanssektorens Pensionskasse, Jeudan, Karberghus, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, PFA Ejendomme, PKA, RICS Nordic, Sampension og Sadolin & Albæk. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. EDF112_da.indd :05:08 FOrVENTNINGsUNDErsØGElsE lanceret I 2011 lancerede Ejendomsforeningen Danmark sin forventningsundersøgelse, hvor en række af branchens aktører giver deres bud på forventningerne til blandt andet afkast og ejendomsværdier. Formålet er at øge informationsudbuddet om det danske ejendomsmarked og dermed skabe et mere gennemsigtigt marked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal med en webrapport, som kan hentes på foreningens hjemmeside. Undersøgelsen kan kun udgives, fordi de deltagende medlemsvirksomheder udviser stor velvilje til at rapportere de nødvendige data. En række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer deltager desuden i IPD Dansk Ejendomsindeks, som udvikles i et samarbejde mellem IPD og Ejendomsforeningen Danmark. De danske tal sammenlignes med nøgletal for en række øvrige europæiske lande og bidrager dermed til at styrke gennemsigtigheden på det europæiske ejendomsmarked. På side 14 gennemgås tallene for Dansk Ejendomsindeks Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Butiksejendomme som lyspunkt i 2011 Sidste år ved denne tid var der spirende forår i luften, da investeringsejendommene langsomt var på vej fremad igen, efter at finanskrisen havde fået værdierne til at falde i Men dansk økonomi må leve med en mild vinter lidt endnu begyndte ellers med optimisme, men den økonomiske vækst skuffede, og Danmark ender sandsynligvis med at have en lavere økonomisk vækst i 2011 end i Det kunne ses i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, der målte en faldende tendens i forventningerne til det totale afkast i sidste del af Det totale afkast faldt dog ikke for butikker Det totale afkast for investeringsejendomme i 2011 endte på 4,7 procent med et direkte afkast på 4,9 procent og en værditilvækst på -0,1 procent. Det var 0,6 procentpoint mindre i totalt afkast end i Der var tilbagegang for både kontor, industri og bolig, mens butik var det positive indslag med et totalt afkast på 6,2 procent og en positiv værditilvækst på 1,5 procent. Set over de sidste tre og fem år har butik klaret sig bedst i forhold til andre sektorer. Butiksejendomme nærmer sig også det årlige totale afkast over ti år, som boligejendommene har fået. Butiksejendomme har højest totalt afkast på tre og fem års sigt Totalt afkast Gennemsnitlig årlig vækst 2011 Tre år Fem år Ti år Butikker 6,2 5,8 7,5 8,7 Kontor 4,6 4,9 5,8 7,4 Industri 4,1 3,7 4,7 6,5 Bolig 1,7 0,6-0,4 8,9 Alle ejendomme 4,7 4,6 5,3 8,4 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. 14 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

15 styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks Formand: Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Medlemmer: Direktør Carsten Jarlov, Bygningsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, Head of Investment Management, Nordic Region, Tonny Nielsen, Aberdeen Asset Management, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, direktør Peter Mering, SEB Ejendomme, afdelingsdirektør Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme og afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension. ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Kontorer med primær beliggenhed klarede sig godt i ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Butikker shopping centre Butikker øvrige butikker Kontor København CBD Kontor København S., SV, NV Valby, Vanløse, Brønshøj, Søborg Kontor Odense, Aarhus, Aalborg, Trekantområdet Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Anm. København CBD (Central Business District) består af indre by, postnumrene: 900, , I 2011 fik boligejendomme et totalt afkast på 1,7 procent med en værditilvækst på -1,7 procent. Det er femte år i træk, at boligerne har klaret sig dårligst af alle sektorer. På lidt længere sigt er der forventning om øget boligefterspørgsel i de større byer, hvilket kan betyde, at boligerne igen kan begynde at give acceptable totale afkast. Afkastkravet på boliger er i 2011 steget til 4,2 procent. Industriejendomme er for andet år i træk den sektor, der har haft mest negativ værditilvækst. Industriejendommene gav i ,1 procent i totalt afkast, mens værditilvæksten var -2,8 procent. For industriejendommene er det positivt, at det direkte afkast efterhånden er oppe på 7,1 procent, men det er stadig 0,8 procent mindre i direkte afkast i forhold til for ti år siden. fremgang for kontorer i København CBD Sektorerne kan opdeles i segmenter for at få mere detaljerede beskrivelser. Butikker kan opdeles i shoppingcentre og øvrige butikker, og begge segmenter klarede sig godt i 2011 med henholdsvis 6,1 og 6,5 procent i totalt afkast. I de 12 år, hvor IPD Dansk Ejendomsindeks har eksisteret, har shoppingcentre årligt givet 8,6 procent i totalt afkast i gennemsnit, mens øvrige butikker har fået 8,7 procent i totalt afkast. For kontorsegmenterne er der større spredning. På 12 år har kontorer i Odense, Aarhus, Aalborg og Trekantområdet 9,3 procent i gennemsnitligt årligt totalt afkast. I København er der søgning mod primært beliggende kontorlokaler, hvilket nok har medvirket til, at kontorlokaler i København S, SV, NV, Valby, Vanløse, Brønshøj og Søborg havde en værditilvækst på -2,8. Værditilvækst for København CBD (Central Business District) var på 3,2 procent. Det centrale forretningsområde var det eneste segment udover boliger, der oplevede et fald i tomme lokaler målt i økonomisk tomgang. Forventning om svag økonomisk vækst Selvom 2011 blev et dårligere år for investeringsejendomme end 2010, var nedgangen trods alt begrænset. Oven på finanskrisen er der mange investeringsejendomme, der har klaret det godt. Når man dertil lægger, at der er forventninger om svag, men stigende økonomisk vækst fra 1,2 procent i 2011 til 1,4 og 1,7 procent i 2012 og 2013, bliver de kommende år for investeringsejendomme nok ikke så ringe endda. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 16 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

17 Uddannelse 2011 At styrke branchens og dermed medlemmernes faglige kompetencer er helt centralt i Ejendomsforeningen Danmarks daglige arbejde, og foreningen tilstræber at have et bredt og relevant udbud af efteruddannelseskurser. Ejendomsforeningen Danmark fokuserer både på de grundlæggende og tilbagevendende kurser inden for blandt andet udlejnings- og foreningsområdet, ligesom de mere aktuelle kurser, som skal imødekomme medlemmernes behov her og nu. Ea UDDaNNElsEN GODT på VEj Uddannelse er et centralt tema i Ejendomsforeningen Danmarks arbejde. Kompleksiteten i blandt andet ejendomsadministratorernes arbejde er vokset betydeligt gennem de senere år. Den udvikling kræver til stadighed nye kompetencer. Det var baggrunden for, at bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark besluttede, at ansatte i medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med ejendomsadministration, skal efteruddannes. Den enkelte medarbejders efteruddannelse skal svare til minimum 24 lektioner på tre år. Deltagelse i Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsadministratoruddannelse (EA) er en måde at imødekomme de nye krav om efteruddannelser. Det er i det forløbne år gået godt for ejendomsadministratoruddannelsen, og den er således inde i en positiv udvikling. Der er sket en fordobling i antallet af studerende siden 2009, så der i 2011 var over 300 studerende på uddannelsen. I 2011 blev de første studerende færdige på uddannelsen. Fokus var blandt andet på, hvordan ejendomssektoren kan få en mere serviceorienteret kultur. En af oplægsholderne på seminaret var Per W. Hallgren, administrerende direktør i Jeudan A/S. Ejendomsforeningen Danmark forventer at afholde endnu et lederseminar i samarbejde OM DE OFFENTlIGE UDDaNNElsEr Et andet og vigtigt element i foreningens uddannelsesindsats sker via samarbejdet med de offentlige uddannelser. Ejendomsforeningen Danmark vil gerne medvirke til, at branchen hele tiden udvikler sig, og at der er et kompetent felt af nyuddannede kandidater, som branchen kan rekruttere fra. Derfor samarbejder Ejendomsforeningen Danmark med Finanssektorens Arbejdsgiverforening om finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. Foreningen hjælper også de studerende med at finde praktikpladser både på finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. NYT TIlTaG ET lederseminar I november 2011 afholdt Ejendomsforeningen Danmark lederseminaret Ejendomsbranchen nu og i fremtiden. Seminaret var blevet til gennem dialog med en række af foreningens medlemsvirksomheder, som efterspurgte et målrettet seminar til branchens mellemledere. Tid til praktik. Foreningens task force fortæller de studerende om jobbet som ejendomsadministrator til en af erhvervsakademiernes karrieredage. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 Netværk og arrangementer Ejendomsforeningen Danmark ønsker, at ejendomsbranchen skal udvikle sig gennem ny viden, dialog og netværk. Ejendomsforeningen Danmark lægger derfor stor vægt på at tilbyde branchen konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Foreningen har også oprettet ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi. Både medlemmer af foreningen og andre fagfolk med en interesse inden for ejendomsbranchen mødes og udveksler erfaringer, får ny viden og ser nye sider af branchen. Det er samtidig en lejlighed til at udbygge kontakter og etablere nye netværk med andre i ejendomsbranchen. Her er et udpluk af arrangementer i 2011: Fremtiden til debat I starten af oktober 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark den årlige administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere. Temaet var administratorbranchen nu og frem mod Et væsentligt tema var rekruttering til branchen. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at branchen frem til 2018 har brug for omkring nye ejendomsadministratorer. Det skyldes blandt andet, at mange medarbejdere skal på pension i de kommende år. På rundvisning i Grevinde Danners lejlighed Den 21. september blev medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark budt inden for i DA s historiske bygning på Vester Voldgade i København og fik en guidet tur i en helt særlig fredet københavnerlejlighed nemlig grevinde Danners vinterresidens på Ny Vestergade 13, som DA ejer og normalt holder lukket for offentligheden. Besøg i Hotel Bella Sky Den 28. september var Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer inviteret til et eksklusivt gåhjemmøde i det skyhøje Hotel Bella Sky Comwell i Ørestad. Gåhjemmøde om Ejendomsvurderinger Den 20. januar 2011 holdt Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening for første gang et fælles gåhjemmøde om de nye offentlige vurderinger og de problemstillinger, de skaber for administratorer, ejendomsmæglere og andelsforeninger. 18 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

19 Besøg i Kobberhuset SEB slog den 23. marts 2011 dørene op til en rundvisning i deres nye, moderne kontorhus på hjørnegrunden mellem Bernstorffs gade og Kalvebod Brygge i København. Domicilet er på facaden udsmykket med kobber, og de runde former og organiske linjer er et gennemgående træk ved huset og det omkringliggende arkitektoniske landskab. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Foreningsudvalg Ejendomsforeningen Danmark har en række faglige og regionale udvalg, hvor vidensopsamling og videndeling er nøgleordene. Udvalgene skal blandt andet rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. De regionale udvalg består af medlemmer, der ejer, udlejer eller driver ejendomsadministration inden for hovedstaden, Sjælland, Fyn og Jylland. De faglige udvalg består af medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, der til daglig arbejder med det pågældende fagområde. FOrENINGsUDValG FOr boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Medlemmer: Advokat Niels arthur andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Chefjurist, advokat lars brondt. FOrENINGsUDValG FOr byggeri Formand: Direktør Niels anker jørgensen, Emcon A/S. Medlemmer: Udviklingsdirektør Karl Gustav jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør steen jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, direktør peter spøer, Jeudan A/S, og direktør søren Ulslev, PensionDanmark Ejendomme A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent anne louise Frandsen. FOrENINGsUDValG FOr EjENDOMsDrIFT Formand: Afdelingsdirektør jan Gustavson, DATEA AS. Medlemmer: Bygningskonstruktør john Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef lars Olaf larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael s. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør john rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon petersen. FOrENINGsUDValG FOr ErHVErVslOKalEr Formand: Legal Director bjørn allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S. Medlemmer: Chef for erhverv anne Dorthe lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør solveig rannje, FS Ejendomsselskab A/S, markedsdirektør peter Frische, Ejendomsselskabet Norrporten, og adm. direktør peter Mering, SEB Ejendomme A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent sophia Dankelev. Foreningsudvalget for hovedstaden har taget initiativ til en række gåhjemmøder. Her er foreningens medlemmer til gåhjemmøde om Nykredits nye domicil Krystallen i København. 20 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 maj 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Odense tilbage på banen Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg Campus:

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Slut med egoistprojekter

Slut med egoistprojekter Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2012 5. årgang Slut med egoistprojekter Læs side 10 Amager Bakke: Læs om kampen om prestigeprojektet Læs

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Vi Lejere. Nyt tag, nye vinduer, ny isolering. Hun gav udlejeren et ordentligt skub. Så kom der 40 mio. kr på bordet: www.lejerneslo.

Vi Lejere. Nyt tag, nye vinduer, ny isolering. Hun gav udlejeren et ordentligt skub. Så kom der 40 mio. kr på bordet: www.lejerneslo. nr.1 februar 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere 450.000 kr. fra udlejer på Spaniens solkyst Bagerjomfruen skal i fængsel 55 lejere på Fyn fik renovationspenge retur LLO støtter Thomas, Dorte, Christian,

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere