Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013"

Transkript

1 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 2 Bestyrelsens FORSLAG 1 2. Kontingent nedsættes Forslagsstillere:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 5 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 3+4 Bestyrelsens FORSLAG 2 3. Ekstra ordinære udgifter Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 6 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 7 Johnny Sørensen ønsker en stillingtagen til hvorledes ekstraordinære udgifter skal finansieres (intet konkret forslag). Emmy Sørensen og Else Jakobsen ønsker at ekstraordinære udgifter finansieres ved ekstraordinære opkrævninger hos medlemmerne. 4. Erhvervsenheder skal også være kontingent forpligtet Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 8+9 Der ønskes en vedtægtsændring således at erhvervsenheder også bliver kontingentforpligtet. Denne vedtægts ændring skal også omfatte de kommende 15 ungdomsboliger i det tidligere hotel. 5. Bestyrelsen skal kontrollere antal boligenheder Forslagsstiller:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 11 Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, FORSLAG BBR oplysninger er ikke tilstrækkeligt til at fastslå antal boligenheder. Bestyrelsen skal derfor kontrollere den fysiske boligindretning indretning og ud fra dette fastlægge antal boligenheder (antal kontingent forpligtet). 1

2 6. Undersøgelse omkring udvidelse af parkeringszone Forslagsstiller: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 13 Der ønskes en tilkendegivelse fra medlemmerne omkring udvidelse af parkeringszonen (gerne helt ned til Pilegaards allé) 7. Afsluttende regnskab for vejrenovering incl. alle ekstraordinære udgifter Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Saltning inkluderet i snerydningsaftale + kontrolforanstaltning for mangelfuld snerydning Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Udover saltning i forbindelse med snerydning ønskes en kontrolfunktion som skal kontrollere og følge op på medlemmers mangelfulde snerydning. 9. Bestyrelsen foreslår ændring af 7 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 3. Vedr. kontingent. 10. Bestyrelsen foreslår ændring af 8 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 4. Vedr. kontingent. 11. Bestyrelsen foreslår at vi selv fører sagen mod Esbjerg Godstransport. Bestyrelsens FORSLAG Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår at sætning i 13 udgår den er misvisende. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyd i 13 Ordensreglement. Bestyrelsens FORSLAG 8. 2

3 FORSLAG 1 2A2 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Tilbagebetaling af overskydende formue i vejfonden til medlemmerne. Begrundelse: Da vejene nu for længst er blevet renoveret og bestyrelsen har tilkendegivet at der er penge i vejfondet som skal tilbagebetales til medlemmerne er det vel på sin plads at det sker nu. Der er trods alt medlemmer som gerne vil bruge disse penge til nedbringelse af de Iån som de måtte optage for at kunne betale til vejrenoveringen. Desuden er det vel både ret og rimeligt at medlemmerne får deres egne penge tilbage sammen med de 2 parceler på stien mellem Finderupvej og Foldbyvej som ikke er medlemmer i vores grundejerforening. Såfremt at der er medlemmer som endnu ikke har betalt for vejrenoveringen må det være på sin plads at der udbetales et a'conto beløb til de øvrige medlemmer. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 3

4 Vedr.: Ordinær generalforsamling. FORSLAG 2 Følgende 4 forslag bedes medtaget på dagsordenen for ordinær generalforsamling i G/F Pilegården, som afholdes den 19. marts 2013 kl i festsalen, Pilegårdssskolen, Ole Klokkersvej. Forslagsstillerne er medlemmerne Emmy Kønigsberg Sørensen og Else Kønigsberg Jakobsen, begge Nybøl Alle 4. De 4 forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen er følgende: 1. Bestyrelsen pålægges inden 3 måneder fra generalforsamlingens dato, at foretage endelig afregning af overskud eller underskud overfor foreningens 112 medlemmer af a conto indbetalingerne til vejentreprisen. Såfremt der er indbetalt for lidt eller for meget ifølge afsluttet byggeregnskab som skal være revideret, pålægges det bestyrelsen, at afkræve manglende beløb og hvis dette er tilfældet udbetalt overskydende beløb til de respektive medlemmer, således at den afsluttede entreprise ikke sammenblandes med foreningens Iøbende drift. Begrundelse: Da entreprisen, der er afsluttet og betalt over for entreprenørerne, er finansieret ved såvel rentebelagt fælleslån som kontant indbetalinger, er det nødvendigt med en endelig afslutning/afregning over for de enkelte medlemmer, såvel over for de der har betalt kontant som de der nu deltager i et fælleslån. Tingene skatholdes adskilt og eventuel overskydende kapital må ikke uden videre indgå i den daglige drift og anvendes til andre formål, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. Såfremt det viser sig, at der er indbetalt for meget a conto, er dette ikke en kritik af den siddende bestyrelse, men den siddende bestyrelse har pligt til at afslutte og afregne endeligt over for medlemmerne nu, hvor entreprisen er afsluttet. Den siddende bestyrelsen har ikke bemyndigelse til andet. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 4

5 FORSLAG 3 4. Bestyrelsen pålægges fremover at foretage opkrævning hos medlemmerne med et beløb, som ikke er opspaltet i underafdelingerne så som vejbidrag m.v. Begrundelse: Da der ikke mere er en vejentreprise at tage hensyn til, må opkrævningen som udsendes til medlemmerne være renset for andre bidrag med mindre der vedtages nye initiativer på generalforsamlingerne som gør det nødvendigt at beslutte opkrævning af særlige bidrag. Alt andet er uigennemskueligt. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 5

6 FORSLAG 4 G/F Pilegaardens generalforsamling den 19 marts 2013 Forslag Kontigentnedsættelse til normalt kontigent og tilbagebetaling af 2 års ekstra opkrævning da vejene forlængst er færdige. Begrundelse I år 2003 skriver bestyrelsen at det er naturligvis bestyrelsens hensigt at foreslå at hensættelsen til vejfonden som beløber sig til 650Kr pr parasel bringes til ophør når vore veje er blevet hovedistandsat, Og det har bestyrelsen endnu ikke sørget for Da vejene har været færdige længe og ekstrabeløbet endnu ikke som lovet er stoppet skal de tilbagebetales Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 6

7 FORSLAG 5 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fastsættelse af kontingent. Der stilles hermed forslag om at kontingentet fra og med 2013 bliver nedsat således at vejbidraget bortfalder og det fremover kun er det almindelige grundejerforeningskontingent der skal betales, Begrundelse: Da vejene nu er blevet renoveret og at dette arbejde blev færdigt for et lille års tid siden må det være rimeligt at der fremover ikke skal betales bidrag til vejfonden ikke mindst over for de medlemmer der stadig betaler til vejen via fælleslånet i Nordea. I øvrigt har bestyrelsen meddelt at der var rigeligt med penge på de oprindelige indbetalinger til vejrenoveringen. Det har aldrig været meningen at opsparing til vejrenovering skulle fortsætte efter vejrenoveringen, hvilket også bestyrelsen har tilkendegivet flere gange. I øvrigt blev det behandlet på generalforsamlingen i 2012 hvor man besluttede at grundet at nogle medlemmer allerede havde indbetalt indbetalt for 2. halvår 2012 skulle nedsættelse af kontingentet først træde i kraft fra Med venlig hilsen Johnny Sørensen 7

8 FORSLAG 6 3A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamiing den 19.marts Finansiering af ekstraordinære poster i den daglige drift. Begrundelse: Da jeg af gode grunde i skrivende stund ikke kender regnskabet for regnskabsåret 2012 skal jer hermed henvise til regnskabet for regnskabsåret 2011 fremlagt på generalforsamlingen i Regnskabet for regnskabsåret 2011 viste at bestyrelsen uretmæssigt havde overført et større beløb fra vejfonden til dækning af grundejerforeningens daglige drift, hvilket er yderst kritisabelt og svarer til at et advokatfirma overfører fra klientkontoen for at dække advokatfirmaets daglige drift. Denne overførsel gav ikke revisorerne anledning til nogen form for påtegning hvilket er yderst kritisabelt og viser at revisorerne ikke har været deres opgave voksen. De penge som bestyrelsen har overført skal tilbage til vejfonden og tilbagebetales til medlemmerne. Vi skal derfor beslutte hvordan grundejerforeningens udgifter til bl.a. advokatbistand (her skulle bestyrelsen nok have valgt den billige advokat) samt udgifterne i forbindelse med opsætning af vejbump skal finansieres. De to nævnte poster har intet at gøre med vejrenovering og udgifter kan derfor ikke finansieres af vejfonden, derfor må generalforsamlingen i dag tage stilling til hvordan udgifterne så skal finansieres. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 8

9 FORSLAG Forslag G/F Pilegårdens generalforsamling den 19 marts Bestyrelsen pålægges at besvare følgende; Mangelfuld referart i formandens beretning sagde formanden at det er ikke sikkert man kan købe vejbump for restpenge af vejfond. Der er købt vejbump de er også monteret hvilket jeg mente medlemmerne først skulle godkende. Men købe vejbump for restpenge i vejfond er ikke tilladt de penge er øremærket til fornyelse af vejene. overskud skal tilbagebetales til medlemmerne. Det beløb er oplyst at være 435,821,77 Kr et andet beløb der også skal tilbagebetales er to års ekstra opkrævninger som bestyrelsen på generalforsamlingen 6 Marts2003 lovede at bringe til ophør når vejene er istantsat men bestyrelsen er ikke ordholden den fortsætter med at opkræve ekstra kontigent. Formanden bedes redegøre for asfaldtering af Finnerupvej de har ikke faet lavet vej eller fortorv skal de ikke have deres penge retur. Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 9

10 3. Bestyrelsen pålægges inden næste ordinære generalforsamling (2014) at fremkomme med forslag til en vedtægtsændring som endeligt fastslår, hvorledes "Hotellet" hvor der nu er indrettet 15 ungdomsboliger, skal indregnes i foreningens medlemskreds. Begrundelse: FORSLAG 8 Efter at vedtægterne er ændret således, at der betales kontingent pr. boligenhed, må det være således, at foreningens grundholdning er, at man betaler kontingent i forhold til, hvor meget man må forventes at slide pa de dele af den private fællesvej med fortov m.v., som befinder sig ud for de enkelte matrikler. "Hotellet" er en matrikel, men absolut mere end en "boligenhed". Det findes nødvendigt, at en kommende bestyrelse objektivt tager stilling til, hvorledes "Hotellet" skal indgå i den vedtægtsbestemte medlemskreds. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 10

11 FORSLAG 9 2. Bestyrelsen pålægges på førstkommende ordinær generalforsamling (2014) at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne således, at de erhverv der drives fra matrikler som omfattes af medlemskredsen, ligeledes betaler kontingent på samme måde som det nu er bestemt for "boligenheder". Begrundelse: Da der er tale om private fællesveje, hvor foreningen har vedligeholdelsespligten, og da erhverv uden tvivl slider lige så meget på foreningens vejbelægning m.m., findes det uden logisk sammenhæng ikke at ændre vedtægten, således at erhverv også betaler kontingent. Efter de afsagte domme ses der ikke at være noget foreningsretligt til hinder for, at medlemskredsen udvides til også at omfatte erhverv, dette skete jo for "boligenheder". Retten har bestemt, at det ikke er matrikelbegrebet der begrænser medlemskredsen. 11

12 FORSLAG 10 Forslag til behandling pa G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts 2013 Bestyrelsen pålægges at give en fyldestgørende forklaring hvorfor bestyrelsen ikke efterlever og bruger den vedtægtsændring de selv fik godkendt for derved at inddrive mere kontigent, den er brugt en gang og det er mod os Generalforsamlingen pålægger hermed bestyrelsen at efterforske om der er flere medlemmer ved at bruge oplysninger fra folkeregisteret og ikke som formanden der søgte pa BBR. Da bestyrelsen glemte at vedtægtsændringen også skulle gælde erhvervsdrivende derfor bør vedtægtændringen tages op og ændrees Begrundelsen dårligt lovarbejde. Med venlig hilsen. Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 12

13 FORSLAG 11 4A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamlig den 19. marts Er alle grundejerforeningens ejendomme underlagt grundejerforeningens vedtægter og skal bestyrelsen i deres ledelse af grundejerforeningen arbejde efter de samme vedtægter. Begrundelse: Københavns Byret har nu endeligt slået fast at såfremt der er mere end 1 boligenhed i en ejendom skal alle boligenheder betale kontingent samt deltage i dækningen af udgifter til renovering af veje, så er det slået fast. I G/F Pilegaardens vedtægter står der i 2 bl.a. følgende (jeg citerer) "Hvis der på et matrikelnummer er mere end en boligenhed, betales fuldt kontingent for alle boligenheder på matrikelnummeret, uanset om der foreligger en ejerforening, en andelsforening eller anden form for flerhed af boliger." Det betyder at hvis der fysisk er flere boligenheder på en matrikel skal hver boligenhed betale fuldt kontingent. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at opkræve fuldt kontingent og vejbidrag for de matrikler som har mere end en boligenhed. Bestyrelsen er vidende om at der eksistere en matrikel på Studsbøl Alle som har en ekstra lejlighed (læs boligenhed) på ca. 60 kvm indeholdende spisekøkken / bad og toilet, opholdstue, soveværelse og med egen indgang. I forbindelse med at ejendommen var sat til salg var jeg inde og se på indretningen. På Nybøl Alle er der også 2 matrikler med mere end 1 boligenhed og på Dagebøl Alle ligeledes 1 matrikel med mere end en boligenhed. Alle de førnævnte ejendomme havde også beboelse i mere end en boligenhed da der skulle betales for vejrenoveringen og skulle efter vedtægternes 2 deltage i betalingen af vejrenoveringen. 13

14 Da vedtægterne skal gælde for alle matrikler, må det være på sin plads, at alle ejendomme med mere end en boligenhed kommer til at betale fuldt kontingent. I modsat fald bør vedtægten slettes, hvilket vil betyde at der som tidligere kun skal betales pr. matrikel. Bemærk venligst at der i vedtægterne ikke står noget om, at det er en betingelse at ejendommen skal være registreret med flere boligenheder på BBR Ejermeddelelsen eller hos kommunen, så det må derfor være ejendommens fysiske indretning som skal bestemme om den har flere boligenheder. Det kan således ikke være bestyrelsen men alene vedtægterne som skal bestemme hvem der skal opkræves for flere boligenheder. Bemærk endvidere at ekstra boligenheder ikke skal være benyttet for at der skal betales, da det alene er tilstedeværelsen som ligger til grund for betaling af yderligere et kontingent. Husk at det er bestyrelsen som har forfattet de vedtægtsændringer som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2008, derfor må det også være på sin plads at bestyrelsen selv efterlever dem. Det må alt andet lige være i vores og bestyrelsens interesse at alle på lige fod skal betale og være med til af dække grundejerforeningens udgifter. Med venlig hilsen Johnny Sørensen NybøI AIIe 1. 14

15 FORSLAG 12 Spørgsmål til alle medlemmerne i foreningen.angående ændringen i 2008,hvor grundejerforeningen blev ændret til boligforening. Hvem skal finde boligerne hvor der bor 2 familier og hvor der er 2 lejligheder. Er det formanden eller er det medlemmerne? Formanden siger at det ikke er ham der skal finde dem. Blev der d.26 marts 2008 stemt om 1 ekstra tvungent kontinget som er 550 kr. om året.eller var der indregnet opsparing i vejfond.den tvivl havde aldrig været der.hvis man havde de 2 ting adskilt,som slet ikke har noget med hinanden at gøre. Det har vi foreslået mange gange.hvorfor syntes i ikke det er en god ide? Vil i fortælle os hvor i vedtægten det står.at man kan anvende et enkelt medlems B.B.R. meddelelse i så vigtig en sag. Vores B.B.R. er lavet efter vores byggetiladelelse i 1957.Allerede i 1960 stoppede kommunen med at give tilladelelse til 2 lejligheder i een bolig. Hvis ikke de enkelte boligejeres B.B.R. er korrekte efter forholdene i deres boliger.er det en sag mellem kommunen og de pågældene boligejere. det vedkommer slet ikke foreningen. Domstolene blander sig slet ikke i hvordan en forening fordeler udgifterne mellem deres medlemmer. Så de retssager formanden har ført mod os, har været ganske nytteløse. når det for 110 medlemmer stadig er en grundejerforening,som det hele tiden har været. Men vi er det eneste medlem der er en boligforening,og har været det i 5 år. Så nu syntes vi det er på tide medlemmerne beslutter sig. Er pilegården en grundejerforening eller en boligforening? Det er melemmerne der bestemmer i vores forening,og ikke formanden. Vi håber på at i vælger grundejerforening,da det har været 5 meget.meget opslidende år for os, at være eneste medlem i en boligforening. Else Kønigsberg Jakobsen Emmy Kønigsberg Sørensen 15

16 FORSLAG 13 1A. Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fra Johnny Sørensen i alt 5 FORSLAG 1A. Udvidelse af parkeringszonen på Finderupvej IGEN og IGEN. På generalforsamlingen i 2012 besluttede medlemmerne at der skulle ansøges om en udvidelse således at Nybøl Alle 1-4 ligeledes blev parkeringszone og at parkeringsforbuddet også skulle gælde i weekenderne. Denne beslutning er mig bekendt ikke blevet ændret, så det er vel det der skal ansøges om ved næste ansøgning til Tårnby Kommune. Hvis den nye ansøgning bliver bevilget flyttes zonen ca. 100 m og de nuværende parkeringer vil efter al sandsynlighed flytte med og fortsætte uden for zonen. Det er derfor på sin plads at spørge generalforsamlingen eller i det mindste de beboere som så vil blive berørt af de mange parkeringer, om det ikke er mere rigtigt at forlænge parkeringszonen ned til Pilegaard Alle, således at afstanden til Metroen og Ørestaden bliver så lang, at det vil være uhensigtsmæssigt for pendlere at parkere i området. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. Nybøl AIIe 4 16

17 1C FORSLAG 14 FORSLAG FRA MICHAEL LINNEBERG STUDSBØL ALLÉ 52 (i alt 3 FORSLAG 1C 3C) Mit første forslag begrundes med at det har været meget vanskeligt at danne sig et overblik over hvordan omkostningerne på vejprojektet er endt og samme sat. 1) Bestyrelsen udarbejder et regnskab over vejprojektet der indeholder: a. Overordnet udgifter på vejprojektet b. Ekstra omkostninger (brønddæksler o. lign.) c. Udgifter til advokat og ret sager d. Indtægter på vundne sager e. Udgifter på tabte sager FORSLAG 15 2C Min næste forslag begrundes med at en stor del af grundejerne ikke rydder vej og fortov og udelukkende lader snerydningsselskabet stå for glatførebekæmpelse. Der indhentes pris på en snerydning inkl. saltning (merudgift kunne dækkes ved bibeholdelse af vejbidraget) eller 3C FORSLAG 16 Bestyrelsen/ udvalg går en runde 2-4 dage efter snefald for at få igangsat manglende rydning. Med venlig hilsen Michael Linneberg Studsbøl alle 52 17

18 FØLGENDE FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL GENERALFORSAMLING Overskud fra vejistandsættelsen tilbagebetales på følgende måde : Finderupvej 95 og 97 får : 2.028,- Kr. tilbage Alle andre medlemmer får ,- Kr. tilbage 2. Kontingentet nedsættes til 600,- Kr. om året i vore vedtægter ændres som følger : Opkrævning fremsendes af Kasseren ½ - årligt ændres til : Opkrævning fremsendes af Kasseren årligt. Begrundelse. Grundejerforeningens medlemmer har været vant til at betale de 600,- Kr. på en gang, hvorfor det ikke burde være noget økonomisk problem. Tidligere var det halvårligt, nu bliver det helårligt. Det vil gøre arbejdet væsentligt nemmere for kasseren, såfremt der kun var en årlig indbetaling ændres til : Kontingent betales i Januar kvartal. Kontingentet er forfalden til betaling i årets første måned og skal være betalt inden udgangen af årets anden måned. Når et medlem er i restance ved begyndelsen af årets 3. måned indgår restancen efter en påmindelse til retslig inkasso med alle påløbne omkostninger. Bestyrelsen har dog ret og pligt til, hvis sygdom, arbejdsløshed eller lignende opgives som årsag, at søge en mindelig ordning. Restancebreve betales med et beløb der vedtages af Generalforsamlingen. Begrundelse. Ændringen i 8 er forårsaget af ændringen i 7. Såfremt 7 vedtages er ændringen i 8 en naturlig følge heraf. 5. Bestyrelsen fører selv sagen mod Esbjerg Godstransport. Dvs. uden advokat assistance. Begrundelse. Bestyrelsen vil forsøge at undgå at bruge så mange penge til advokatudgifter. 6. Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Begrundelse. Bestyrelsen ønsker at passe på vore veje ved at begrænse størrelsen af de lastvogne der må køre ind i vor Grundejerforening. 18

19 7. 13 Ordensreglement. Sætningen : Grundejerforeningen er ansvarlig for de fliser der er på fortovet. Udgår. Begrundelse. Allerede ved vedtagelsen af denne tekst, sidste år, blev der stillet spørgsmål om hvem der havde ansvaret for fliserne. Svaret var dengang, som nu, at det er hver enkelt boligenheds ansvar at fortov og fliser er farbare og ikke til fare eller gene for nogen. Dette ansvar gælder for alle boligenheder ud til midten af vejen. Ovennævnte sætning kan forstås således at det er Grundejerforeningen og dermed bestyrelsens ansvar. Det er det ikke. Knækkede fliser udskiftes stadig af grundejerforeningen Ordensreglement. Sætningen Undtaget er dog retablering ved eget byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det enkelte medlem. Ændres til : Undtaget er dog retablering ved byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det medlem hvor byggeriet finder sted. Begrundelse. Når der udføres byggeri på en boligenhed så kan der også knækkes fliser andre steder i grundejerforeningen end lige ud for den pågældende boligenhed. Udskiftning af sådanne fliser påhviler stadig det medlem hvor byggeriet finder sted. På Bestyrelsens vegne Med venlig hilsen William Lerche Formand G/F Pilegaarden 19

20 20

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Svebølle d. 26. september 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Bilag 1: Skabelon

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk august 2011. Dagsorden: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 2. Valg af dirigent. 3. Snerydning. Redegørelse

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere