Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013"

Transkript

1 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 2 Bestyrelsens FORSLAG 1 2. Kontingent nedsættes Forslagsstillere:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 5 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 3+4 Bestyrelsens FORSLAG 2 3. Ekstra ordinære udgifter Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 6 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 7 Johnny Sørensen ønsker en stillingtagen til hvorledes ekstraordinære udgifter skal finansieres (intet konkret forslag). Emmy Sørensen og Else Jakobsen ønsker at ekstraordinære udgifter finansieres ved ekstraordinære opkrævninger hos medlemmerne. 4. Erhvervsenheder skal også være kontingent forpligtet Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 8+9 Der ønskes en vedtægtsændring således at erhvervsenheder også bliver kontingentforpligtet. Denne vedtægts ændring skal også omfatte de kommende 15 ungdomsboliger i det tidligere hotel. 5. Bestyrelsen skal kontrollere antal boligenheder Forslagsstiller:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 11 Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, FORSLAG BBR oplysninger er ikke tilstrækkeligt til at fastslå antal boligenheder. Bestyrelsen skal derfor kontrollere den fysiske boligindretning indretning og ud fra dette fastlægge antal boligenheder (antal kontingent forpligtet). 1

2 6. Undersøgelse omkring udvidelse af parkeringszone Forslagsstiller: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 13 Der ønskes en tilkendegivelse fra medlemmerne omkring udvidelse af parkeringszonen (gerne helt ned til Pilegaards allé) 7. Afsluttende regnskab for vejrenovering incl. alle ekstraordinære udgifter Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Saltning inkluderet i snerydningsaftale + kontrolforanstaltning for mangelfuld snerydning Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Udover saltning i forbindelse med snerydning ønskes en kontrolfunktion som skal kontrollere og følge op på medlemmers mangelfulde snerydning. 9. Bestyrelsen foreslår ændring af 7 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 3. Vedr. kontingent. 10. Bestyrelsen foreslår ændring af 8 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 4. Vedr. kontingent. 11. Bestyrelsen foreslår at vi selv fører sagen mod Esbjerg Godstransport. Bestyrelsens FORSLAG Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår at sætning i 13 udgår den er misvisende. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyd i 13 Ordensreglement. Bestyrelsens FORSLAG 8. 2

3 FORSLAG 1 2A2 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Tilbagebetaling af overskydende formue i vejfonden til medlemmerne. Begrundelse: Da vejene nu for længst er blevet renoveret og bestyrelsen har tilkendegivet at der er penge i vejfondet som skal tilbagebetales til medlemmerne er det vel på sin plads at det sker nu. Der er trods alt medlemmer som gerne vil bruge disse penge til nedbringelse af de Iån som de måtte optage for at kunne betale til vejrenoveringen. Desuden er det vel både ret og rimeligt at medlemmerne får deres egne penge tilbage sammen med de 2 parceler på stien mellem Finderupvej og Foldbyvej som ikke er medlemmer i vores grundejerforening. Såfremt at der er medlemmer som endnu ikke har betalt for vejrenoveringen må det være på sin plads at der udbetales et a'conto beløb til de øvrige medlemmer. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 3

4 Vedr.: Ordinær generalforsamling. FORSLAG 2 Følgende 4 forslag bedes medtaget på dagsordenen for ordinær generalforsamling i G/F Pilegården, som afholdes den 19. marts 2013 kl i festsalen, Pilegårdssskolen, Ole Klokkersvej. Forslagsstillerne er medlemmerne Emmy Kønigsberg Sørensen og Else Kønigsberg Jakobsen, begge Nybøl Alle 4. De 4 forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen er følgende: 1. Bestyrelsen pålægges inden 3 måneder fra generalforsamlingens dato, at foretage endelig afregning af overskud eller underskud overfor foreningens 112 medlemmer af a conto indbetalingerne til vejentreprisen. Såfremt der er indbetalt for lidt eller for meget ifølge afsluttet byggeregnskab som skal være revideret, pålægges det bestyrelsen, at afkræve manglende beløb og hvis dette er tilfældet udbetalt overskydende beløb til de respektive medlemmer, således at den afsluttede entreprise ikke sammenblandes med foreningens Iøbende drift. Begrundelse: Da entreprisen, der er afsluttet og betalt over for entreprenørerne, er finansieret ved såvel rentebelagt fælleslån som kontant indbetalinger, er det nødvendigt med en endelig afslutning/afregning over for de enkelte medlemmer, såvel over for de der har betalt kontant som de der nu deltager i et fælleslån. Tingene skatholdes adskilt og eventuel overskydende kapital må ikke uden videre indgå i den daglige drift og anvendes til andre formål, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. Såfremt det viser sig, at der er indbetalt for meget a conto, er dette ikke en kritik af den siddende bestyrelse, men den siddende bestyrelse har pligt til at afslutte og afregne endeligt over for medlemmerne nu, hvor entreprisen er afsluttet. Den siddende bestyrelsen har ikke bemyndigelse til andet. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 4

5 FORSLAG 3 4. Bestyrelsen pålægges fremover at foretage opkrævning hos medlemmerne med et beløb, som ikke er opspaltet i underafdelingerne så som vejbidrag m.v. Begrundelse: Da der ikke mere er en vejentreprise at tage hensyn til, må opkrævningen som udsendes til medlemmerne være renset for andre bidrag med mindre der vedtages nye initiativer på generalforsamlingerne som gør det nødvendigt at beslutte opkrævning af særlige bidrag. Alt andet er uigennemskueligt. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 5

6 FORSLAG 4 G/F Pilegaardens generalforsamling den 19 marts 2013 Forslag Kontigentnedsættelse til normalt kontigent og tilbagebetaling af 2 års ekstra opkrævning da vejene forlængst er færdige. Begrundelse I år 2003 skriver bestyrelsen at det er naturligvis bestyrelsens hensigt at foreslå at hensættelsen til vejfonden som beløber sig til 650Kr pr parasel bringes til ophør når vore veje er blevet hovedistandsat, Og det har bestyrelsen endnu ikke sørget for Da vejene har været færdige længe og ekstrabeløbet endnu ikke som lovet er stoppet skal de tilbagebetales Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 6

7 FORSLAG 5 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fastsættelse af kontingent. Der stilles hermed forslag om at kontingentet fra og med 2013 bliver nedsat således at vejbidraget bortfalder og det fremover kun er det almindelige grundejerforeningskontingent der skal betales, Begrundelse: Da vejene nu er blevet renoveret og at dette arbejde blev færdigt for et lille års tid siden må det være rimeligt at der fremover ikke skal betales bidrag til vejfonden ikke mindst over for de medlemmer der stadig betaler til vejen via fælleslånet i Nordea. I øvrigt har bestyrelsen meddelt at der var rigeligt med penge på de oprindelige indbetalinger til vejrenoveringen. Det har aldrig været meningen at opsparing til vejrenovering skulle fortsætte efter vejrenoveringen, hvilket også bestyrelsen har tilkendegivet flere gange. I øvrigt blev det behandlet på generalforsamlingen i 2012 hvor man besluttede at grundet at nogle medlemmer allerede havde indbetalt indbetalt for 2. halvår 2012 skulle nedsættelse af kontingentet først træde i kraft fra Med venlig hilsen Johnny Sørensen 7

8 FORSLAG 6 3A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamiing den 19.marts Finansiering af ekstraordinære poster i den daglige drift. Begrundelse: Da jeg af gode grunde i skrivende stund ikke kender regnskabet for regnskabsåret 2012 skal jer hermed henvise til regnskabet for regnskabsåret 2011 fremlagt på generalforsamlingen i Regnskabet for regnskabsåret 2011 viste at bestyrelsen uretmæssigt havde overført et større beløb fra vejfonden til dækning af grundejerforeningens daglige drift, hvilket er yderst kritisabelt og svarer til at et advokatfirma overfører fra klientkontoen for at dække advokatfirmaets daglige drift. Denne overførsel gav ikke revisorerne anledning til nogen form for påtegning hvilket er yderst kritisabelt og viser at revisorerne ikke har været deres opgave voksen. De penge som bestyrelsen har overført skal tilbage til vejfonden og tilbagebetales til medlemmerne. Vi skal derfor beslutte hvordan grundejerforeningens udgifter til bl.a. advokatbistand (her skulle bestyrelsen nok have valgt den billige advokat) samt udgifterne i forbindelse med opsætning af vejbump skal finansieres. De to nævnte poster har intet at gøre med vejrenovering og udgifter kan derfor ikke finansieres af vejfonden, derfor må generalforsamlingen i dag tage stilling til hvordan udgifterne så skal finansieres. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 8

9 FORSLAG Forslag G/F Pilegårdens generalforsamling den 19 marts Bestyrelsen pålægges at besvare følgende; Mangelfuld referart i formandens beretning sagde formanden at det er ikke sikkert man kan købe vejbump for restpenge af vejfond. Der er købt vejbump de er også monteret hvilket jeg mente medlemmerne først skulle godkende. Men købe vejbump for restpenge i vejfond er ikke tilladt de penge er øremærket til fornyelse af vejene. overskud skal tilbagebetales til medlemmerne. Det beløb er oplyst at være 435,821,77 Kr et andet beløb der også skal tilbagebetales er to års ekstra opkrævninger som bestyrelsen på generalforsamlingen 6 Marts2003 lovede at bringe til ophør når vejene er istantsat men bestyrelsen er ikke ordholden den fortsætter med at opkræve ekstra kontigent. Formanden bedes redegøre for asfaldtering af Finnerupvej de har ikke faet lavet vej eller fortorv skal de ikke have deres penge retur. Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 9

10 3. Bestyrelsen pålægges inden næste ordinære generalforsamling (2014) at fremkomme med forslag til en vedtægtsændring som endeligt fastslår, hvorledes "Hotellet" hvor der nu er indrettet 15 ungdomsboliger, skal indregnes i foreningens medlemskreds. Begrundelse: FORSLAG 8 Efter at vedtægterne er ændret således, at der betales kontingent pr. boligenhed, må det være således, at foreningens grundholdning er, at man betaler kontingent i forhold til, hvor meget man må forventes at slide pa de dele af den private fællesvej med fortov m.v., som befinder sig ud for de enkelte matrikler. "Hotellet" er en matrikel, men absolut mere end en "boligenhed". Det findes nødvendigt, at en kommende bestyrelse objektivt tager stilling til, hvorledes "Hotellet" skal indgå i den vedtægtsbestemte medlemskreds. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 10

11 FORSLAG 9 2. Bestyrelsen pålægges på førstkommende ordinær generalforsamling (2014) at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne således, at de erhverv der drives fra matrikler som omfattes af medlemskredsen, ligeledes betaler kontingent på samme måde som det nu er bestemt for "boligenheder". Begrundelse: Da der er tale om private fællesveje, hvor foreningen har vedligeholdelsespligten, og da erhverv uden tvivl slider lige så meget på foreningens vejbelægning m.m., findes det uden logisk sammenhæng ikke at ændre vedtægten, således at erhverv også betaler kontingent. Efter de afsagte domme ses der ikke at være noget foreningsretligt til hinder for, at medlemskredsen udvides til også at omfatte erhverv, dette skete jo for "boligenheder". Retten har bestemt, at det ikke er matrikelbegrebet der begrænser medlemskredsen. 11

12 FORSLAG 10 Forslag til behandling pa G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts 2013 Bestyrelsen pålægges at give en fyldestgørende forklaring hvorfor bestyrelsen ikke efterlever og bruger den vedtægtsændring de selv fik godkendt for derved at inddrive mere kontigent, den er brugt en gang og det er mod os Generalforsamlingen pålægger hermed bestyrelsen at efterforske om der er flere medlemmer ved at bruge oplysninger fra folkeregisteret og ikke som formanden der søgte pa BBR. Da bestyrelsen glemte at vedtægtsændringen også skulle gælde erhvervsdrivende derfor bør vedtægtændringen tages op og ændrees Begrundelsen dårligt lovarbejde. Med venlig hilsen. Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 12

13 FORSLAG 11 4A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamlig den 19. marts Er alle grundejerforeningens ejendomme underlagt grundejerforeningens vedtægter og skal bestyrelsen i deres ledelse af grundejerforeningen arbejde efter de samme vedtægter. Begrundelse: Københavns Byret har nu endeligt slået fast at såfremt der er mere end 1 boligenhed i en ejendom skal alle boligenheder betale kontingent samt deltage i dækningen af udgifter til renovering af veje, så er det slået fast. I G/F Pilegaardens vedtægter står der i 2 bl.a. følgende (jeg citerer) "Hvis der på et matrikelnummer er mere end en boligenhed, betales fuldt kontingent for alle boligenheder på matrikelnummeret, uanset om der foreligger en ejerforening, en andelsforening eller anden form for flerhed af boliger." Det betyder at hvis der fysisk er flere boligenheder på en matrikel skal hver boligenhed betale fuldt kontingent. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at opkræve fuldt kontingent og vejbidrag for de matrikler som har mere end en boligenhed. Bestyrelsen er vidende om at der eksistere en matrikel på Studsbøl Alle som har en ekstra lejlighed (læs boligenhed) på ca. 60 kvm indeholdende spisekøkken / bad og toilet, opholdstue, soveværelse og med egen indgang. I forbindelse med at ejendommen var sat til salg var jeg inde og se på indretningen. På Nybøl Alle er der også 2 matrikler med mere end 1 boligenhed og på Dagebøl Alle ligeledes 1 matrikel med mere end en boligenhed. Alle de førnævnte ejendomme havde også beboelse i mere end en boligenhed da der skulle betales for vejrenoveringen og skulle efter vedtægternes 2 deltage i betalingen af vejrenoveringen. 13

14 Da vedtægterne skal gælde for alle matrikler, må det være på sin plads, at alle ejendomme med mere end en boligenhed kommer til at betale fuldt kontingent. I modsat fald bør vedtægten slettes, hvilket vil betyde at der som tidligere kun skal betales pr. matrikel. Bemærk venligst at der i vedtægterne ikke står noget om, at det er en betingelse at ejendommen skal være registreret med flere boligenheder på BBR Ejermeddelelsen eller hos kommunen, så det må derfor være ejendommens fysiske indretning som skal bestemme om den har flere boligenheder. Det kan således ikke være bestyrelsen men alene vedtægterne som skal bestemme hvem der skal opkræves for flere boligenheder. Bemærk endvidere at ekstra boligenheder ikke skal være benyttet for at der skal betales, da det alene er tilstedeværelsen som ligger til grund for betaling af yderligere et kontingent. Husk at det er bestyrelsen som har forfattet de vedtægtsændringer som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2008, derfor må det også være på sin plads at bestyrelsen selv efterlever dem. Det må alt andet lige være i vores og bestyrelsens interesse at alle på lige fod skal betale og være med til af dække grundejerforeningens udgifter. Med venlig hilsen Johnny Sørensen NybøI AIIe 1. 14

15 FORSLAG 12 Spørgsmål til alle medlemmerne i foreningen.angående ændringen i 2008,hvor grundejerforeningen blev ændret til boligforening. Hvem skal finde boligerne hvor der bor 2 familier og hvor der er 2 lejligheder. Er det formanden eller er det medlemmerne? Formanden siger at det ikke er ham der skal finde dem. Blev der d.26 marts 2008 stemt om 1 ekstra tvungent kontinget som er 550 kr. om året.eller var der indregnet opsparing i vejfond.den tvivl havde aldrig været der.hvis man havde de 2 ting adskilt,som slet ikke har noget med hinanden at gøre. Det har vi foreslået mange gange.hvorfor syntes i ikke det er en god ide? Vil i fortælle os hvor i vedtægten det står.at man kan anvende et enkelt medlems B.B.R. meddelelse i så vigtig en sag. Vores B.B.R. er lavet efter vores byggetiladelelse i 1957.Allerede i 1960 stoppede kommunen med at give tilladelelse til 2 lejligheder i een bolig. Hvis ikke de enkelte boligejeres B.B.R. er korrekte efter forholdene i deres boliger.er det en sag mellem kommunen og de pågældene boligejere. det vedkommer slet ikke foreningen. Domstolene blander sig slet ikke i hvordan en forening fordeler udgifterne mellem deres medlemmer. Så de retssager formanden har ført mod os, har været ganske nytteløse. når det for 110 medlemmer stadig er en grundejerforening,som det hele tiden har været. Men vi er det eneste medlem der er en boligforening,og har været det i 5 år. Så nu syntes vi det er på tide medlemmerne beslutter sig. Er pilegården en grundejerforening eller en boligforening? Det er melemmerne der bestemmer i vores forening,og ikke formanden. Vi håber på at i vælger grundejerforening,da det har været 5 meget.meget opslidende år for os, at være eneste medlem i en boligforening. Else Kønigsberg Jakobsen Emmy Kønigsberg Sørensen 15

16 FORSLAG 13 1A. Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fra Johnny Sørensen i alt 5 FORSLAG 1A. Udvidelse af parkeringszonen på Finderupvej IGEN og IGEN. På generalforsamlingen i 2012 besluttede medlemmerne at der skulle ansøges om en udvidelse således at Nybøl Alle 1-4 ligeledes blev parkeringszone og at parkeringsforbuddet også skulle gælde i weekenderne. Denne beslutning er mig bekendt ikke blevet ændret, så det er vel det der skal ansøges om ved næste ansøgning til Tårnby Kommune. Hvis den nye ansøgning bliver bevilget flyttes zonen ca. 100 m og de nuværende parkeringer vil efter al sandsynlighed flytte med og fortsætte uden for zonen. Det er derfor på sin plads at spørge generalforsamlingen eller i det mindste de beboere som så vil blive berørt af de mange parkeringer, om det ikke er mere rigtigt at forlænge parkeringszonen ned til Pilegaard Alle, således at afstanden til Metroen og Ørestaden bliver så lang, at det vil være uhensigtsmæssigt for pendlere at parkere i området. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. Nybøl AIIe 4 16

17 1C FORSLAG 14 FORSLAG FRA MICHAEL LINNEBERG STUDSBØL ALLÉ 52 (i alt 3 FORSLAG 1C 3C) Mit første forslag begrundes med at det har været meget vanskeligt at danne sig et overblik over hvordan omkostningerne på vejprojektet er endt og samme sat. 1) Bestyrelsen udarbejder et regnskab over vejprojektet der indeholder: a. Overordnet udgifter på vejprojektet b. Ekstra omkostninger (brønddæksler o. lign.) c. Udgifter til advokat og ret sager d. Indtægter på vundne sager e. Udgifter på tabte sager FORSLAG 15 2C Min næste forslag begrundes med at en stor del af grundejerne ikke rydder vej og fortov og udelukkende lader snerydningsselskabet stå for glatførebekæmpelse. Der indhentes pris på en snerydning inkl. saltning (merudgift kunne dækkes ved bibeholdelse af vejbidraget) eller 3C FORSLAG 16 Bestyrelsen/ udvalg går en runde 2-4 dage efter snefald for at få igangsat manglende rydning. Med venlig hilsen Michael Linneberg Studsbøl alle 52 17

18 FØLGENDE FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL GENERALFORSAMLING Overskud fra vejistandsættelsen tilbagebetales på følgende måde : Finderupvej 95 og 97 får : 2.028,- Kr. tilbage Alle andre medlemmer får ,- Kr. tilbage 2. Kontingentet nedsættes til 600,- Kr. om året i vore vedtægter ændres som følger : Opkrævning fremsendes af Kasseren ½ - årligt ændres til : Opkrævning fremsendes af Kasseren årligt. Begrundelse. Grundejerforeningens medlemmer har været vant til at betale de 600,- Kr. på en gang, hvorfor det ikke burde være noget økonomisk problem. Tidligere var det halvårligt, nu bliver det helårligt. Det vil gøre arbejdet væsentligt nemmere for kasseren, såfremt der kun var en årlig indbetaling ændres til : Kontingent betales i Januar kvartal. Kontingentet er forfalden til betaling i årets første måned og skal være betalt inden udgangen af årets anden måned. Når et medlem er i restance ved begyndelsen af årets 3. måned indgår restancen efter en påmindelse til retslig inkasso med alle påløbne omkostninger. Bestyrelsen har dog ret og pligt til, hvis sygdom, arbejdsløshed eller lignende opgives som årsag, at søge en mindelig ordning. Restancebreve betales med et beløb der vedtages af Generalforsamlingen. Begrundelse. Ændringen i 8 er forårsaget af ændringen i 7. Såfremt 7 vedtages er ændringen i 8 en naturlig følge heraf. 5. Bestyrelsen fører selv sagen mod Esbjerg Godstransport. Dvs. uden advokat assistance. Begrundelse. Bestyrelsen vil forsøge at undgå at bruge så mange penge til advokatudgifter. 6. Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Begrundelse. Bestyrelsen ønsker at passe på vore veje ved at begrænse størrelsen af de lastvogne der må køre ind i vor Grundejerforening. 18

19 7. 13 Ordensreglement. Sætningen : Grundejerforeningen er ansvarlig for de fliser der er på fortovet. Udgår. Begrundelse. Allerede ved vedtagelsen af denne tekst, sidste år, blev der stillet spørgsmål om hvem der havde ansvaret for fliserne. Svaret var dengang, som nu, at det er hver enkelt boligenheds ansvar at fortov og fliser er farbare og ikke til fare eller gene for nogen. Dette ansvar gælder for alle boligenheder ud til midten af vejen. Ovennævnte sætning kan forstås således at det er Grundejerforeningen og dermed bestyrelsens ansvar. Det er det ikke. Knækkede fliser udskiftes stadig af grundejerforeningen Ordensreglement. Sætningen Undtaget er dog retablering ved eget byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det enkelte medlem. Ændres til : Undtaget er dog retablering ved byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det medlem hvor byggeriet finder sted. Begrundelse. Når der udføres byggeri på en boligenhed så kan der også knækkes fliser andre steder i grundejerforeningen end lige ud for den pågældende boligenhed. Udskiftning af sådanne fliser påhviler stadig det medlem hvor byggeriet finder sted. På Bestyrelsens vegne Med venlig hilsen William Lerche Formand G/F Pilegaarden 19

20 20

Referat af GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Pilegaarden. den 19. marts 2013 på Pilegårdsskolen

Referat af GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Pilegaarden. den 19. marts 2013 på Pilegårdsskolen Referat af GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Pilegaarden den 19. marts 2013 på Pilegårdsskolen Alle fremmødte stemmeberettigede blev registreret og fik uddelt et sæt stemmesedler og markeringskort

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bestyrelsen stiller som forslag til ændring af vore vedtægter følgende tilføjelse :

Bestyrelsen stiller som forslag til ændring af vore vedtægter følgende tilføjelse : FORSLAG 01 og 02. FORSLAG 01. FORSLAG FRA BESTYRELSEN. Indsættes i Vedtægterne 10 efter Medlemmer eller deres ægtefælle/samlever har stemmeret på generalforsamlingen, således at hvert medlem har en stemme.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 11. MARTS 2010.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 11. MARTS 2010. WILLIAM LERCHE 23 FEBRUAR 2010 Formand G/F Pilegaarden FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 11. MARTS 2010. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile 1. Navn og område Grundejerforeningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ALDERSHVILE". Foreningens område omfatter parceller udstykket på 133 matrikelnumre.; 2333-2341,

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Udkast til forslag til anvendelse af provenu

Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Udkast til forslag til anvendelse af provenu Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Udkast til forslag til anvendelse af provenu I det efterfølgende vil der blive beskrevet et UDKAST til forslag til, hvordan provenuet af salget at nyttehaverne på

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE

GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE OBS mødestart 18:30 GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 18:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen Skovbakkevej

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen Skovbakkevej advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere Sct. Mathias Gade 23 8800 Viborg Tlf. 87 27 01 10 Fax 86 62 63 43 VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen Skovbakkevej Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN EKSTRAORDINÆR GENRALFORSAMLING DEN 6. JUNI 2016 I LILLE SAL I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN EKSTRAORDINÆR GENRALFORSAMLING DEN 6. JUNI 2016 I LILLE SAL I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT REFERENT: INGER PEDERSEN OG TINE CORSE Lars Kilhof bød, som formand for GF Klintegården, velkommen og gennemgik kort dagsordenen. Herefter overgik man til dagsordenens punkt 1, Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere