Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013"

Transkript

1 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 2 Bestyrelsens FORSLAG 1 2. Kontingent nedsættes Forslagsstillere:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 5 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 3+4 Bestyrelsens FORSLAG 2 3. Ekstra ordinære udgifter Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 6 Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 7 Johnny Sørensen ønsker en stillingtagen til hvorledes ekstraordinære udgifter skal finansieres (intet konkret forslag). Emmy Sørensen og Else Jakobsen ønsker at ekstraordinære udgifter finansieres ved ekstraordinære opkrævninger hos medlemmerne. 4. Erhvervsenheder skal også være kontingent forpligtet Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, Nybøl allé 4a og 4b FORSLAG 8+9 Der ønskes en vedtægtsændring således at erhvervsenheder også bliver kontingentforpligtet. Denne vedtægts ændring skal også omfatte de kommende 15 ungdomsboliger i det tidligere hotel. 5. Bestyrelsen skal kontrollere antal boligenheder Forslagsstiller:Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 11 Forslagsstillere: Emmy Sørensen og Else Jakobsen, FORSLAG BBR oplysninger er ikke tilstrækkeligt til at fastslå antal boligenheder. Bestyrelsen skal derfor kontrollere den fysiske boligindretning indretning og ud fra dette fastlægge antal boligenheder (antal kontingent forpligtet). 1

2 6. Undersøgelse omkring udvidelse af parkeringszone Forslagsstiller: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 13 Der ønskes en tilkendegivelse fra medlemmerne omkring udvidelse af parkeringszonen (gerne helt ned til Pilegaards allé) 7. Afsluttende regnskab for vejrenovering incl. alle ekstraordinære udgifter Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Saltning inkluderet i snerydningsaftale + kontrolforanstaltning for mangelfuld snerydning Forslagsstiller: Michael Linneberg, Studsbøl allé 52 FORSLAG Udover saltning i forbindelse med snerydning ønskes en kontrolfunktion som skal kontrollere og følge op på medlemmers mangelfulde snerydning. 9. Bestyrelsen foreslår ændring af 7 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 3. Vedr. kontingent. 10. Bestyrelsen foreslår ændring af 8 i vore vedtægter. Bestyrelsens FORSLAG 4. Vedr. kontingent. 11. Bestyrelsen foreslår at vi selv fører sagen mod Esbjerg Godstransport. Bestyrelsens FORSLAG Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår at sætning i 13 udgår den er misvisende. Bestyrelsens FORSLAG Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyd i 13 Ordensreglement. Bestyrelsens FORSLAG 8. 2

3 FORSLAG 1 2A2 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Tilbagebetaling af overskydende formue i vejfonden til medlemmerne. Begrundelse: Da vejene nu for længst er blevet renoveret og bestyrelsen har tilkendegivet at der er penge i vejfondet som skal tilbagebetales til medlemmerne er det vel på sin plads at det sker nu. Der er trods alt medlemmer som gerne vil bruge disse penge til nedbringelse af de Iån som de måtte optage for at kunne betale til vejrenoveringen. Desuden er det vel både ret og rimeligt at medlemmerne får deres egne penge tilbage sammen med de 2 parceler på stien mellem Finderupvej og Foldbyvej som ikke er medlemmer i vores grundejerforening. Såfremt at der er medlemmer som endnu ikke har betalt for vejrenoveringen må det være på sin plads at der udbetales et a'conto beløb til de øvrige medlemmer. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 3

4 Vedr.: Ordinær generalforsamling. FORSLAG 2 Følgende 4 forslag bedes medtaget på dagsordenen for ordinær generalforsamling i G/F Pilegården, som afholdes den 19. marts 2013 kl i festsalen, Pilegårdssskolen, Ole Klokkersvej. Forslagsstillerne er medlemmerne Emmy Kønigsberg Sørensen og Else Kønigsberg Jakobsen, begge Nybøl Alle 4. De 4 forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen er følgende: 1. Bestyrelsen pålægges inden 3 måneder fra generalforsamlingens dato, at foretage endelig afregning af overskud eller underskud overfor foreningens 112 medlemmer af a conto indbetalingerne til vejentreprisen. Såfremt der er indbetalt for lidt eller for meget ifølge afsluttet byggeregnskab som skal være revideret, pålægges det bestyrelsen, at afkræve manglende beløb og hvis dette er tilfældet udbetalt overskydende beløb til de respektive medlemmer, således at den afsluttede entreprise ikke sammenblandes med foreningens Iøbende drift. Begrundelse: Da entreprisen, der er afsluttet og betalt over for entreprenørerne, er finansieret ved såvel rentebelagt fælleslån som kontant indbetalinger, er det nødvendigt med en endelig afslutning/afregning over for de enkelte medlemmer, såvel over for de der har betalt kontant som de der nu deltager i et fælleslån. Tingene skatholdes adskilt og eventuel overskydende kapital må ikke uden videre indgå i den daglige drift og anvendes til andre formål, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. Såfremt det viser sig, at der er indbetalt for meget a conto, er dette ikke en kritik af den siddende bestyrelse, men den siddende bestyrelse har pligt til at afslutte og afregne endeligt over for medlemmerne nu, hvor entreprisen er afsluttet. Den siddende bestyrelsen har ikke bemyndigelse til andet. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 4

5 FORSLAG 3 4. Bestyrelsen pålægges fremover at foretage opkrævning hos medlemmerne med et beløb, som ikke er opspaltet i underafdelingerne så som vejbidrag m.v. Begrundelse: Da der ikke mere er en vejentreprise at tage hensyn til, må opkrævningen som udsendes til medlemmerne være renset for andre bidrag med mindre der vedtages nye initiativer på generalforsamlingerne som gør det nødvendigt at beslutte opkrævning af særlige bidrag. Alt andet er uigennemskueligt. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 5

6 FORSLAG 4 G/F Pilegaardens generalforsamling den 19 marts 2013 Forslag Kontigentnedsættelse til normalt kontigent og tilbagebetaling af 2 års ekstra opkrævning da vejene forlængst er færdige. Begrundelse I år 2003 skriver bestyrelsen at det er naturligvis bestyrelsens hensigt at foreslå at hensættelsen til vejfonden som beløber sig til 650Kr pr parasel bringes til ophør når vore veje er blevet hovedistandsat, Og det har bestyrelsen endnu ikke sørget for Da vejene har været færdige længe og ekstrabeløbet endnu ikke som lovet er stoppet skal de tilbagebetales Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 6

7 FORSLAG 5 Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fastsættelse af kontingent. Der stilles hermed forslag om at kontingentet fra og med 2013 bliver nedsat således at vejbidraget bortfalder og det fremover kun er det almindelige grundejerforeningskontingent der skal betales, Begrundelse: Da vejene nu er blevet renoveret og at dette arbejde blev færdigt for et lille års tid siden må det være rimeligt at der fremover ikke skal betales bidrag til vejfonden ikke mindst over for de medlemmer der stadig betaler til vejen via fælleslånet i Nordea. I øvrigt har bestyrelsen meddelt at der var rigeligt med penge på de oprindelige indbetalinger til vejrenoveringen. Det har aldrig været meningen at opsparing til vejrenovering skulle fortsætte efter vejrenoveringen, hvilket også bestyrelsen har tilkendegivet flere gange. I øvrigt blev det behandlet på generalforsamlingen i 2012 hvor man besluttede at grundet at nogle medlemmer allerede havde indbetalt indbetalt for 2. halvår 2012 skulle nedsættelse af kontingentet først træde i kraft fra Med venlig hilsen Johnny Sørensen 7

8 FORSLAG 6 3A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamiing den 19.marts Finansiering af ekstraordinære poster i den daglige drift. Begrundelse: Da jeg af gode grunde i skrivende stund ikke kender regnskabet for regnskabsåret 2012 skal jer hermed henvise til regnskabet for regnskabsåret 2011 fremlagt på generalforsamlingen i Regnskabet for regnskabsåret 2011 viste at bestyrelsen uretmæssigt havde overført et større beløb fra vejfonden til dækning af grundejerforeningens daglige drift, hvilket er yderst kritisabelt og svarer til at et advokatfirma overfører fra klientkontoen for at dække advokatfirmaets daglige drift. Denne overførsel gav ikke revisorerne anledning til nogen form for påtegning hvilket er yderst kritisabelt og viser at revisorerne ikke har været deres opgave voksen. De penge som bestyrelsen har overført skal tilbage til vejfonden og tilbagebetales til medlemmerne. Vi skal derfor beslutte hvordan grundejerforeningens udgifter til bl.a. advokatbistand (her skulle bestyrelsen nok have valgt den billige advokat) samt udgifterne i forbindelse med opsætning af vejbump skal finansieres. De to nævnte poster har intet at gøre med vejrenovering og udgifter kan derfor ikke finansieres af vejfonden, derfor må generalforsamlingen i dag tage stilling til hvordan udgifterne så skal finansieres. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. 8

9 FORSLAG Forslag G/F Pilegårdens generalforsamling den 19 marts Bestyrelsen pålægges at besvare følgende; Mangelfuld referart i formandens beretning sagde formanden at det er ikke sikkert man kan købe vejbump for restpenge af vejfond. Der er købt vejbump de er også monteret hvilket jeg mente medlemmerne først skulle godkende. Men købe vejbump for restpenge i vejfond er ikke tilladt de penge er øremærket til fornyelse af vejene. overskud skal tilbagebetales til medlemmerne. Det beløb er oplyst at være 435,821,77 Kr et andet beløb der også skal tilbagebetales er to års ekstra opkrævninger som bestyrelsen på generalforsamlingen 6 Marts2003 lovede at bringe til ophør når vejene er istantsat men bestyrelsen er ikke ordholden den fortsætter med at opkræve ekstra kontigent. Formanden bedes redegøre for asfaldtering af Finnerupvej de har ikke faet lavet vej eller fortorv skal de ikke have deres penge retur. Med venlig hilsen Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 9

10 3. Bestyrelsen pålægges inden næste ordinære generalforsamling (2014) at fremkomme med forslag til en vedtægtsændring som endeligt fastslår, hvorledes "Hotellet" hvor der nu er indrettet 15 ungdomsboliger, skal indregnes i foreningens medlemskreds. Begrundelse: FORSLAG 8 Efter at vedtægterne er ændret således, at der betales kontingent pr. boligenhed, må det være således, at foreningens grundholdning er, at man betaler kontingent i forhold til, hvor meget man må forventes at slide pa de dele af den private fællesvej med fortov m.v., som befinder sig ud for de enkelte matrikler. "Hotellet" er en matrikel, men absolut mere end en "boligenhed". Det findes nødvendigt, at en kommende bestyrelse objektivt tager stilling til, hvorledes "Hotellet" skal indgå i den vedtægtsbestemte medlemskreds. Forslagtsstillere: Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen 10

11 FORSLAG 9 2. Bestyrelsen pålægges på førstkommende ordinær generalforsamling (2014) at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne således, at de erhverv der drives fra matrikler som omfattes af medlemskredsen, ligeledes betaler kontingent på samme måde som det nu er bestemt for "boligenheder". Begrundelse: Da der er tale om private fællesveje, hvor foreningen har vedligeholdelsespligten, og da erhverv uden tvivl slider lige så meget på foreningens vejbelægning m.m., findes det uden logisk sammenhæng ikke at ændre vedtægten, således at erhverv også betaler kontingent. Efter de afsagte domme ses der ikke at være noget foreningsretligt til hinder for, at medlemskredsen udvides til også at omfatte erhverv, dette skete jo for "boligenheder". Retten har bestemt, at det ikke er matrikelbegrebet der begrænser medlemskredsen. 11

12 FORSLAG 10 Forslag til behandling pa G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts 2013 Bestyrelsen pålægges at give en fyldestgørende forklaring hvorfor bestyrelsen ikke efterlever og bruger den vedtægtsændring de selv fik godkendt for derved at inddrive mere kontigent, den er brugt en gang og det er mod os Generalforsamlingen pålægger hermed bestyrelsen at efterforske om der er flere medlemmer ved at bruge oplysninger fra folkeregisteret og ikke som formanden der søgte pa BBR. Da bestyrelsen glemte at vedtægtsændringen også skulle gælde erhvervsdrivende derfor bør vedtægtændringen tages op og ændrees Begrundelsen dårligt lovarbejde. Med venlig hilsen. Emmy Kønigsberg Sørensen Else Kønigsberg Jakobsen Nybøl alle 4 a-b 12

13 FORSLAG 11 4A Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamlig den 19. marts Er alle grundejerforeningens ejendomme underlagt grundejerforeningens vedtægter og skal bestyrelsen i deres ledelse af grundejerforeningen arbejde efter de samme vedtægter. Begrundelse: Københavns Byret har nu endeligt slået fast at såfremt der er mere end 1 boligenhed i en ejendom skal alle boligenheder betale kontingent samt deltage i dækningen af udgifter til renovering af veje, så er det slået fast. I G/F Pilegaardens vedtægter står der i 2 bl.a. følgende (jeg citerer) "Hvis der på et matrikelnummer er mere end en boligenhed, betales fuldt kontingent for alle boligenheder på matrikelnummeret, uanset om der foreligger en ejerforening, en andelsforening eller anden form for flerhed af boliger." Det betyder at hvis der fysisk er flere boligenheder på en matrikel skal hver boligenhed betale fuldt kontingent. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at opkræve fuldt kontingent og vejbidrag for de matrikler som har mere end en boligenhed. Bestyrelsen er vidende om at der eksistere en matrikel på Studsbøl Alle som har en ekstra lejlighed (læs boligenhed) på ca. 60 kvm indeholdende spisekøkken / bad og toilet, opholdstue, soveværelse og med egen indgang. I forbindelse med at ejendommen var sat til salg var jeg inde og se på indretningen. På Nybøl Alle er der også 2 matrikler med mere end 1 boligenhed og på Dagebøl Alle ligeledes 1 matrikel med mere end en boligenhed. Alle de førnævnte ejendomme havde også beboelse i mere end en boligenhed da der skulle betales for vejrenoveringen og skulle efter vedtægternes 2 deltage i betalingen af vejrenoveringen. 13

14 Da vedtægterne skal gælde for alle matrikler, må det være på sin plads, at alle ejendomme med mere end en boligenhed kommer til at betale fuldt kontingent. I modsat fald bør vedtægten slettes, hvilket vil betyde at der som tidligere kun skal betales pr. matrikel. Bemærk venligst at der i vedtægterne ikke står noget om, at det er en betingelse at ejendommen skal være registreret med flere boligenheder på BBR Ejermeddelelsen eller hos kommunen, så det må derfor være ejendommens fysiske indretning som skal bestemme om den har flere boligenheder. Det kan således ikke være bestyrelsen men alene vedtægterne som skal bestemme hvem der skal opkræves for flere boligenheder. Bemærk endvidere at ekstra boligenheder ikke skal være benyttet for at der skal betales, da det alene er tilstedeværelsen som ligger til grund for betaling af yderligere et kontingent. Husk at det er bestyrelsen som har forfattet de vedtægtsændringer som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2008, derfor må det også være på sin plads at bestyrelsen selv efterlever dem. Det må alt andet lige være i vores og bestyrelsens interesse at alle på lige fod skal betale og være med til af dække grundejerforeningens udgifter. Med venlig hilsen Johnny Sørensen NybøI AIIe 1. 14

15 FORSLAG 12 Spørgsmål til alle medlemmerne i foreningen.angående ændringen i 2008,hvor grundejerforeningen blev ændret til boligforening. Hvem skal finde boligerne hvor der bor 2 familier og hvor der er 2 lejligheder. Er det formanden eller er det medlemmerne? Formanden siger at det ikke er ham der skal finde dem. Blev der d.26 marts 2008 stemt om 1 ekstra tvungent kontinget som er 550 kr. om året.eller var der indregnet opsparing i vejfond.den tvivl havde aldrig været der.hvis man havde de 2 ting adskilt,som slet ikke har noget med hinanden at gøre. Det har vi foreslået mange gange.hvorfor syntes i ikke det er en god ide? Vil i fortælle os hvor i vedtægten det står.at man kan anvende et enkelt medlems B.B.R. meddelelse i så vigtig en sag. Vores B.B.R. er lavet efter vores byggetiladelelse i 1957.Allerede i 1960 stoppede kommunen med at give tilladelelse til 2 lejligheder i een bolig. Hvis ikke de enkelte boligejeres B.B.R. er korrekte efter forholdene i deres boliger.er det en sag mellem kommunen og de pågældene boligejere. det vedkommer slet ikke foreningen. Domstolene blander sig slet ikke i hvordan en forening fordeler udgifterne mellem deres medlemmer. Så de retssager formanden har ført mod os, har været ganske nytteløse. når det for 110 medlemmer stadig er en grundejerforening,som det hele tiden har været. Men vi er det eneste medlem der er en boligforening,og har været det i 5 år. Så nu syntes vi det er på tide medlemmerne beslutter sig. Er pilegården en grundejerforening eller en boligforening? Det er melemmerne der bestemmer i vores forening,og ikke formanden. Vi håber på at i vælger grundejerforening,da det har været 5 meget.meget opslidende år for os, at være eneste medlem i en boligforening. Else Kønigsberg Jakobsen Emmy Kønigsberg Sørensen 15

16 FORSLAG 13 1A. Forslag til behandling på G/F Pilegaardens generalforsamling den 19. marts Fra Johnny Sørensen i alt 5 FORSLAG 1A. Udvidelse af parkeringszonen på Finderupvej IGEN og IGEN. På generalforsamlingen i 2012 besluttede medlemmerne at der skulle ansøges om en udvidelse således at Nybøl Alle 1-4 ligeledes blev parkeringszone og at parkeringsforbuddet også skulle gælde i weekenderne. Denne beslutning er mig bekendt ikke blevet ændret, så det er vel det der skal ansøges om ved næste ansøgning til Tårnby Kommune. Hvis den nye ansøgning bliver bevilget flyttes zonen ca. 100 m og de nuværende parkeringer vil efter al sandsynlighed flytte med og fortsætte uden for zonen. Det er derfor på sin plads at spørge generalforsamlingen eller i det mindste de beboere som så vil blive berørt af de mange parkeringer, om det ikke er mere rigtigt at forlænge parkeringszonen ned til Pilegaard Alle, således at afstanden til Metroen og Ørestaden bliver så lang, at det vil være uhensigtsmæssigt for pendlere at parkere i området. Med venlig hilsen Johnny Sørensen Nybøl Alle 1. Nybøl AIIe 4 16

17 1C FORSLAG 14 FORSLAG FRA MICHAEL LINNEBERG STUDSBØL ALLÉ 52 (i alt 3 FORSLAG 1C 3C) Mit første forslag begrundes med at det har været meget vanskeligt at danne sig et overblik over hvordan omkostningerne på vejprojektet er endt og samme sat. 1) Bestyrelsen udarbejder et regnskab over vejprojektet der indeholder: a. Overordnet udgifter på vejprojektet b. Ekstra omkostninger (brønddæksler o. lign.) c. Udgifter til advokat og ret sager d. Indtægter på vundne sager e. Udgifter på tabte sager FORSLAG 15 2C Min næste forslag begrundes med at en stor del af grundejerne ikke rydder vej og fortov og udelukkende lader snerydningsselskabet stå for glatførebekæmpelse. Der indhentes pris på en snerydning inkl. saltning (merudgift kunne dækkes ved bibeholdelse af vejbidraget) eller 3C FORSLAG 16 Bestyrelsen/ udvalg går en runde 2-4 dage efter snefald for at få igangsat manglende rydning. Med venlig hilsen Michael Linneberg Studsbøl alle 52 17

18 FØLGENDE FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL GENERALFORSAMLING Overskud fra vejistandsættelsen tilbagebetales på følgende måde : Finderupvej 95 og 97 får : 2.028,- Kr. tilbage Alle andre medlemmer får ,- Kr. tilbage 2. Kontingentet nedsættes til 600,- Kr. om året i vore vedtægter ændres som følger : Opkrævning fremsendes af Kasseren ½ - årligt ændres til : Opkrævning fremsendes af Kasseren årligt. Begrundelse. Grundejerforeningens medlemmer har været vant til at betale de 600,- Kr. på en gang, hvorfor det ikke burde være noget økonomisk problem. Tidligere var det halvårligt, nu bliver det helårligt. Det vil gøre arbejdet væsentligt nemmere for kasseren, såfremt der kun var en årlig indbetaling ændres til : Kontingent betales i Januar kvartal. Kontingentet er forfalden til betaling i årets første måned og skal være betalt inden udgangen af årets anden måned. Når et medlem er i restance ved begyndelsen af årets 3. måned indgår restancen efter en påmindelse til retslig inkasso med alle påløbne omkostninger. Bestyrelsen har dog ret og pligt til, hvis sygdom, arbejdsløshed eller lignende opgives som årsag, at søge en mindelig ordning. Restancebreve betales med et beløb der vedtages af Generalforsamlingen. Begrundelse. Ændringen i 8 er forårsaget af ændringen i 7. Såfremt 7 vedtages er ændringen i 8 en naturlig følge heraf. 5. Bestyrelsen fører selv sagen mod Esbjerg Godstransport. Dvs. uden advokat assistance. Begrundelse. Bestyrelsen vil forsøge at undgå at bruge så mange penge til advokatudgifter. 6. Forbud mod lastbiler længere end 14 meter. Begrundelse. Bestyrelsen ønsker at passe på vore veje ved at begrænse størrelsen af de lastvogne der må køre ind i vor Grundejerforening. 18

19 7. 13 Ordensreglement. Sætningen : Grundejerforeningen er ansvarlig for de fliser der er på fortovet. Udgår. Begrundelse. Allerede ved vedtagelsen af denne tekst, sidste år, blev der stillet spørgsmål om hvem der havde ansvaret for fliserne. Svaret var dengang, som nu, at det er hver enkelt boligenheds ansvar at fortov og fliser er farbare og ikke til fare eller gene for nogen. Dette ansvar gælder for alle boligenheder ud til midten af vejen. Ovennævnte sætning kan forstås således at det er Grundejerforeningen og dermed bestyrelsens ansvar. Det er det ikke. Knækkede fliser udskiftes stadig af grundejerforeningen Ordensreglement. Sætningen Undtaget er dog retablering ved eget byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det enkelte medlem. Ændres til : Undtaget er dog retablering ved byggeri, hvor knækkede fliser udskiftes af det medlem hvor byggeriet finder sted. Begrundelse. Når der udføres byggeri på en boligenhed så kan der også knækkes fliser andre steder i grundejerforeningen end lige ud for den pågældende boligenhed. Udskiftning af sådanne fliser påhviler stadig det medlem hvor byggeriet finder sted. På Bestyrelsens vegne Med venlig hilsen William Lerche Formand G/F Pilegaarden 19

20 20

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere