Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference Byt allerede efter to år Nyt om miljøområdet Inspektører i Bryggergården Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab Ekstraordinært repræsentantskabs-/delegeretmøde i KSB og FB Formandsmøde Søagerpark taget i brug Flot 60 års fest Glædelig jul og godt nytår 3B ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Husk, vi holder juleferie og har lukket for både telefonisk og personlig henvendelse fra den 24. december 2004 til den 3. januar Kanal 3B som pdf På 3B s hjemmeside nederst under Nyheder kan du altid finde det seneste nummer af Kanal 3B. Klikker du en ekstra gang, får du mulighed for at hente gamle udgaver helt tilbage til Fremtid i fokus 3B er klar til at tage konkurrencen op. Vi skal være godt rustet til fremtidens hårde konkurrence. Ingen tvivl om det. Men hvor hård konkurrencen end må blive, må vi aldrig give køb på de grundlæggende værdier i den almene sektor: Gode boliger til alle. Eller som vi kalder det i det nye visionsprogram Rum til alle. Den almene sektor tilbyder mere end blot en bolig. Til forskel fra de private udbydere skal vi ikke tjene penge på dem, der bor i vores boliger. Vi er med det engelske udtryk en non-profit organisation. Huslejen er omkostningsbestemt og skal altså netop dække de omkostninger, der er ved at vedligeholde og administrere boligerne. Et andet vigtigt træk ved den almene bolig er den demokratiske del. Beboerdemokratiet er karakteriseret ved, at afdelingernes højeste myndighed er afdelingsmødet, hvor alle beboere har to stemmer uanset husstandens størrelse. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne og får dermed af beboerne bemyndigelse til at føre de vedtagne aktiviteter ud i livet. Afdelingsbestyrelsen kan godt uddelegere kompetencen til udvalg - og også give udvalgene en økonomisk ramme at arbejde indenfor. Men beboerne har altid det afgørende ord. Mulighed for individuelt at præge deres eget hjem er, hvad beboerne efterspørger. Og råderet er netop et af de områder, hvor vi har givet vores beboere mere frihed. Tryghed er også et nøgleord inden for den almene sektor. En almen beboer kan ikke bare smides ud af sin lejlighed. Der skal virkelig gode og veldokumenterede grunde til. Det er også en tryghed, at der er nogen, der tager sig af det, hvis varmen ikke virker, eller vandhanen drypper. Og så er der det sociale samvær, som også giver en tryghed, det er værd at værne om. Den netop gennemførte fælleskonference for alle medlemmer af 3B s afdelingsbestyrelser viser, at viljen til at være konkurrencedygtige er til stede. Her blev arbejdet intenst med oplæg til ny analyse, der skal vise, hvor vi kan blive endnu bedre. Der blev også udvekslet gode erfaringer med aktiviteter, der skal gøre det mere attraktivt at bo hos os. Og så fik vi taget hul på arbejdet med at føre de fælles visioner ud i livet. Et arbejde, der kun lykkes, hvis alle gør en indsats. Fælleskonferencen viste os, at vi har et fundament at videreudvikle på. Derfor går vi fortrøstningsfuldt det nye år i møde. Rigtig god jul og godt nytår til alle. Hanne Bolvig, formand for FB og 3B 3B får en vicedirektør Som man kunne læse i sidste udgave af Kanal 3B, er Benny Flindt ansat som administrerende direktør i 3B. Dermed blev der en stilling ledig i direktionen, som nu er besat. Det er Bent Frederiksen, vicedirektør i FSB, som har sagt ja til stillingen som vicedirektør i 3B. Han har mere end 10 års erfaring inden for den almene boligsektor, og han starter enten den 1. februar eller 1. marts 2005.

2 BL nyheder Kanal 3B - november 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Almene boliger under pres Tirsdag den 30. november 2004 holder Boligselskabernes Landsforening en konference om boligefterspørgsel, konkurrencen mellem boligformer, ledige lejligheder og boligsocial segregering. I invitationen, som BL s repræsentantskab, forskere, organisationer på boligområdet, politikere, samarbejdsrepræsentanter og repræsentanter fra pressen har modtaget, står: Der er problemer med at udleje de almene boliger især i Jylland. Der er svigtende efterspørgsel, og konkurrencen fra ejerboligmarkedet er meget hård. Den lave rente og nye låneformer for ejerboliger svækker de almene boligers konkurrenceevne. Samtidig sker der en fortsat social og etnisk opsplitning på boligmarkedet, og det er den almene sektor, som står tilbage med problemerne. Er det en holdbar udvikling? Hvordan går det med samfundets sociale sammenhængskraft, når boligmarkedet udvikler sig på den måde? Hvad er svaret på den almene sektors udfordringer? BL præsenterer en analyse i AE-Rådet af de ledige almene boliger, af årsagerne til ledighed, af den fremtidige efterspørgsel efter boliger m.m. Det er de analyser, som vil blive præsenteret på konferencen, hvor blandt andre socialminister Eva Kjer Hansen udtaler sig om den almene udfordring set med ministerøjne. Få forsøg med salg Kun en boligorganisation har søgt om at deltage i forsøgsordningen med salg, som er blevet mødt med mange hårde ord. Unødigt bureaukratisk er blot nogle af dem. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 23 Forvaltningskonference august 2004 Nr. 24 Byggeskadefondens Årsberetning uvildige evalueringer på internettet Nr. 25 BL s årsrapport og beretning 2003 Nr. 26 Miljøpakke Nr. 27 Forsøg med salg af almene familieboliger Nr. 28 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr. 29 Ændringer pr. 1. april 2004 til støttebekendtgørelsen vedr. særlige boliger til yngre fysisk handicappede, demente m.fl. Nr. 30 Forvaltningskonference 2004 Nr. 31 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2005 Nr. 32 Forsøg med salg af almene boliger - materiale Nr. 33 Aftrapning af rentesikring i 2005 Nr. 34 Bygningsforsikring, selvrisiko og lejers ansvar for glas og kummer m.v. Nr. 35 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr. 36 Ansættelsesbevisloven Nr. 37 Arbejdsulykker Nr. 38 Arbejdsmiljøreformen Nr. 39 Direktørers og forretningsføreres organisations- og ansættelsesforhold Nr. 40 Personligt ureguleret tillæg ved stillingsskift Nr. 41 Ekstraordinær kongres 2004 referat og nye vedtægter for BL Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer. Opfordring: Vær aktiv i kredsene På 3B s nyoverståede fælleskonference lød en intens opfordring til deltagerne om at være aktive i kredsarbejdet. Ordene faldt i forbindelse med gennemgangen af Rum til alle under emnet Boligpolitikken, hvor en af missionspindene er, at vi påvirker udviklingen af den almene sektor ved at deltage i BL s repræsentantskab og kredsarbejde. Vores vision er at udvikle den almene sektor ved at tage initiativer og være med til at sætte dagsordenen. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag tryk DTKommunikation A/S Næste nummer Januar NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 22. december 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Intens fælleskonference Fælleskonferencen 2004 satte fokus på fremtiden. I weekenden den november mødtes 142 medlemmer af afdelingsbestyrelser, bestyrelser og medarbejdere for at sætte fokus på fremtiden i de tre boligorganisationer og i 3B. Danmarks eneste stand-up sociolog havde fået æren af at indlede konferencen. Han tegnede et billede af, hvad vi går efter, når vi vælger boligform. Som baggrund for det, delte Henrik Dahl danskerne op i fire kategorier: Individualisterne, De sammenspiste, Det gamle Danmark og Forbrugerne. Han påstår, at når man vælger, hvor man skal bo, gør man det ud fra, hvor der er passende svigerbørn! Altså svigerbørn, der hører til ens egen kategori. Ta Temperaturen - og gør det igen Lørdag formiddag startede med at genopfriske en undersøgelse, der blev gennemført i Den hed Ta Temperaturen og var besvaret af afdelingsbestyrelserne. De havde gjort op, hvordan de opfattede deres afdeling på parametre som lokalområde, fællesskaber, bebyggelsen og service. Tre overskrifter faldt positivt i øjnene i den samlede vurdering, nemlig Bygninger, Service og Lokalområdet. Til gengæld var der også tre områder, som de vurderede trængte til en særlig indsats, nemlig Fællesarealer, Fællesskaber og Beboerne. Tre områder, hvor der allerede er gjort en indsats, men som fortsat kræver fokus. Da undersøgelsen efterhånden er seks år gammel, blev oplæg til en ny præsenteret, og deltagerne kom med en skriftlig tilbagemelding på, hvad de syntes, der manglede - og hvad de mente kunne undværes. Kommentarerne bliver nu samlet sammen, og en ny undersøgelse vil blive gennemført inden næste års konference. Rum til alle Efter på den måde at have set, at der faktisk er sket meget i sidste periode, blev 3B s vision for den kommende periode gennemgået. Det skete under fem overskrifter: Boligen, Beboeren, Bypolitikken, Boligpolitikken og Administrationen. I den endelige trykte udgave af Rum til alle vil både mission og vision fremgå, ligesom der vil være eksempler på nogle af de aktiviteter, der er godt i gang. Om eftermiddagen var deltagerne del op i tre delplenum under overskrifterne Fællesskaber, Lokalområdet og Information. Inden for hver af de tre områder kom deltagerne med eksempler på, hvad der er sket i afdelingerne - både de aktiviteter, der er gået godt, og de aktiviteter, der gik mindre godt. Efter det var det tid at starte arbejdet med at omsætte visionerne til handlinger. Derfor blev deltagerne bedt om at vælge tre indsatsområder ud til inspiration for det videre arbejde. Adminstrationen samler nu de gode historier og forslagene til indsatsområder og udgiver begge dele i et inspirationskatalog. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ønsker om ændring af projektet er årsag til, at skema-b-tilsagn først forventes om 14 dage. Byggetilladelse er givet, mens underskrift af kontrakt afventer skema-b-tilsagnet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget i juni Ved udgravningen til fundamentet fandt man vand fra en gammel å, der har løbet gennem området. Det har givet problemer på byggepladsen, hvor arbejdet derfor ikke følger tidsplanen. Ejendommen i nr. 14 har slået revner, som er meldt til forsikringsselskabet. FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre i alt 240 almene boliger i Ørestaden. Arkitektkonkurrence udløb den 19. august 2004, og netop nu samarbejdes med KAB/SAB om at tilpasse forslagene og om at udbygge tilbud om fremskudt råderet, service samt om markedsføring og udlejning. H44-byggesag afsluttet: Alle boliger i Søagerpark er lejet ud, og de første beboere fik deres nøgler den 1. september, de sidste fik dem den 1. oktober Omprioriteringssager: Remisevænget Øst og Nord (FB) Hørgården 1 og 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Hverdagens dilemmaer Konferencen sluttede søndag med et dilemmaspil, hvor journalist Regnar Nielsen sammen med forvaltningsekspert Bjarne Zetterström - begge fra BL - sammen med kommunikationsekspert Simon Pihl Sørensen kom med deres bud på, hvordan vi bør takcle nogle af hverdagens mange dilemmaer. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B 4 Byt allerede efter to år Lejere har ret til at bytte bolig, og alle tre boligorganisationer i 3B har nu vedtaget at nedsætte karenstiden fra tre til to år. Nu skal man kun have boet i boligen i to år for at måtte bytte med en beboer uden for 3B s boligorganisationer (H44, FB og KSB). De tre bestyrelser har nemlig vedtaget at sætte karenstiden ned med et år fra tre til to år. Man skal fortsat have boligorganisationens tilladelse til at bytte, og ansøgningsskemaet findes på 3B s hjemmeside under udlejning. Ved bytning skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af beboerindskud overholdes. Der skal skrives nye lejekontrakter og betales indskud m.m. Man kan bytte med beboere i almene boligorganisationer, almene andelsboligforeninger Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet og private udlejningsejendomme. Hvis man bytter til en bolig i en almen boligforening, skal man samtidig melde sig ind i organisationen og normalt også betale en mindre foreningsandel. Man kan ikke bytte med beboere, der bor i ejerboliger (hus/lejlighed), i private andelsboliger eller har erhverv knyttet til boligen. Der må i øvrigt fortsat ikke betales dusør i forbindelse med bytte. Læs mere om reglerne på hjemmesiden under udlejning. Bytteregistre Både Boligselskabernes Landsforening og BoligButikken formidler byttelejligheder. Hos BL er servicen gratis, men her optages kun boliger fra den almene sektor. BoligButikkens bytteservice henvender sig til alle lejere. Efteråret er ved at gå på hæld, og vinteren står på trapperne. Tiden går fra gråt og vådt til klart og frost. Vi står på trapperne til en ny tid med de nye visioner, og det er altid spændende. Det åbner for i hvert fald to overvejelser: Hvordan klarede vi de mål, vi satte os sidst - nåede vi dem? Hvad skal vi nu sætte os af mål? På miljøområdet har vi nået mange af de mål, vi satte. Det har været et stort og flot arbejde, der er løftet lokalt. Det har sydet af mange og forskelligartede miljøprojekter, blandt andet fik vi fem grønne diplomer, og vi fik lidt mere styr på vores kemikalier. I mange afdelinger er der arbejdet med affald og med vand. Andre steder er der arbejdet med udearealer, energistyring o.m.m. Vores nye visioner giver lejlighed til at tænke over, hvor og hvordan man ønsker at præge. Det giver mulighed for at sætte sig nye mål - at tage nye ting op til overvejelse. Nye visioner åbner for skabertrangen, sætter igen alles meninger og alles roller i spil - det er nu, man skal byde ind, fortælle om visioner, ønskerne for de lokale mål. Det er nu, man skal snakke drømme og visioner med sin kollega, hvad enten kollegaen er folkevalgt eller ansat. Det er nu, der skal løftes, og enighed skal nås om vejen frem i de næste år. Det er i og for sig fantastisk. Der er ingen tvivl om, at grønne diplomer er et godt indsatsområde. Det er det, fordi det giver et overblik over miljøindsatsen i boligafdelingen, og fordi det samtidig styrker forvaltningsrevisionen, som jo er lovpligtig. Lige nu står flere afdelinger på spring til at få grønt diplom - faktisk har tre afdelinger udarbejdet forslag til mål for 2005, de søger lige efter årsskiftet. Og der er flere på vej. Kemikalierne er løftet et stykke af vejen, men der mangler meget, så kemi er også et godt indsatsområde. Planlægning af udearealer og u- krudtsbehandling har jeg skrevet om før. Jeg er sikker på, at en planlægning af ukrudtsbehandling kan afhjælpe mange usikkerheder og diskussioner Inspektører i Bryggergården De tre sidste inspektører er nu flyttet fra Kronprinsessegade 14. Inspektørerne John Arkir, Jan Hvidkjær og Helle Bjerre Reinholdt er flyttet til helt nye lokaler i Bryggergården. Adressen er Slesvigsgade 12, stuen, telefonnummeret er De tre inspektører har samtidig fået ny telefon- og ekspeditionstid, nemlig mandag til torsdag kl Inspektørerne får i Bryggergården hjælp af Dorthe Hallundbæk, der er ansat som sekretær for dem alle. om, hvordan boligområdet skal tage sig ud på dette område. Planlægning af ukrudtsbehandling indeholder en fastlæggelse af niveauet, af strategien samt en beskrivelse af kvaliteten. Nye områder kunne være at efterse vores pumper i boligområderne: Hvad bruger de af energi, er de tilpasset systemerne, eller kan det svare sig at udskifte nogle af dem? Klimaskærme og indeklima: Vi ændrer vores klimaskærme enten ved at øge isoleringen, lave inddækninger eller ved vinduesudskiftning. Ændring af klimaskærme må nødvendigvis påvirke indeklimaet. Man kan overveje at formidle om indeklima, temperatur og luftfugtigheder ved ændring af klimaskærme. Miljøformidling til etniske grupper, hvor vi kan trække på erfaringer fra Apostelgården og fra partnerskabet kunne også være et godt indsatsområde. Alt i alt er mulighederne mangfoldige, og rammen er sat. Nu handler det om de lokale mål til den. En vidunderlig tid med muligheder på alle hylder.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Byudvalgsprojektet startede for ca. et år siden processen Egedalsvænge på vej og holder den stadig i gang. Den går ud på at synliggøre beboere og ansattes ønsker til fremtidens Egedalsvænge. Mange beboere har i forløbet givet udtryk for savnet af rare lokaler, hvor de selv kunne sætte deres præg. Bebyggelsen rummer ikke noget beboerhus, og klublokalerne i kældrene har begrænsede anvendelsesmuligheder. Glæden var derfor stor, da ønsket om et mødested gik i opfyldelse i form af et nyt kvarterhus med plads til alle de aktive frivilliggrupper i området. Huset havde en flot officiel åbning i august og emmer allerede af aktiviteter og spændende tilbud til beboerne. Der er åben beboercafé hver dag fra kl , hvor mange hjemmegående kigger ind til et spil skak eller en pot billard. Det lokale postbud nyder sin daglige madpakke i selskab med de øvrige brugere, og der har for nylig været grillfest for 75 mennesker. Hver tirsdag aften er der et kulturelt tilbud på programmet: Lysbilleder fra Vestafrika, debat om integration, undervisning i Windows Movie Maker etc. Mange børn og voksne bruger huset i ugens løb, hvor der er mødregrupper, lektiecaféer, modersmålsundervisning, korsang, pigeklub og meget andet. Huset har tidligere rummet en kommunal fritids- og ungdomsklub, og det er også kommunen, der har ansat Hikmat Hussein, som har det overordnede ansvar for huset. FB ejer grunden og sørger for, at området holdes pænt, og at græsset bliver slået. Eva Storm, beboerrådgiver i Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab De tre nye seniorbofællesskaber i Ballerup, Kløvermarken, Solsikken og Valmuen, har omsat bygherreprisen til kunst. Kunst, som borgmesteren hjalp med at afsløre. Tirsdag den 2. november 2004 blev FB's tre seniorbofællesskaber i Ballerup beriget med hvert sit stykke kunst. Her afslørede borgmester Ove Dalsgaard sammen med formændene for afdelingerne tre krukker, som seniorbofællesskaberne har købt for de kr., der fulgte med Bygherreprisen Kunstneren Peter Brandes fortalte om sin fascination af alt det, krukker kan bruges til - og dermed er symbol på. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Ekstraordinært delegeretmøde På FB s ekstraordinære delegeretmøde den 22. november 2004 var de delegerede helt enige: Vi ønsker ikke at deltage i forsøgsordningen med salg. Årets sene foreningsmøde blev afløst af et ekstraordinært delegeretmøde, hvor forsamlingen først og fremmest skulle tage stilling til, om FB ønskede at deltage i forsøgsordningen med salg af almene boliger. Delegeretforsamlingen besluttede enstemmigt, at FB IKKE vil medvirke til salg af FB's boliger. Herefter fortalte formand Hanne Bolvig lidt om, hvad der er sket siden sidste foreningsmøde. Aftenen sluttede med en præsentation af en samarbejdsmodel, som boligorganisationerne i Herlev Kommune har indgået med Aktivitetsteamet om at tage hånd om de psykisk syge, der er tilknyttet ordningen. Det ekstraordinære delegeretmøde blev som sædvanlig holdt i en positiv og god stemning, og et egentlig referat vil som altid blive sendt ud til alle FB's afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nyt fra Boligselskabet KSB 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde KSB holdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november stemmeberettigede ud af 83 mulige var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KSB. På dagsordenen var dels salg, dels et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Bestyrelsen havde indstillet til repræsentantskabet, at man vedtog IKKE at ville medvirke i forsøgsordningen om salg af KSB s boliger. Med 27 stemmer for og to stemmer imod vedtog repræsentantskabet ikke at ville sælge. Herefter var der vedtægtsændringer på programmet. Over 2/3 stemte for vedtægtsændringerne, men da der ikke var nok stemmeberettigede til stede, blev der straks indkaldt til et ekstra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. december 2004 hos 3B. Formand Hanne Larsen fortalte herefter om tiden siden sidste repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen har holdt et enkelt møde, og der er blevet holdt formandsmøde. Benny Flindt fremlagde herefter budgettet til orientering, og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sluttede som altid med hyggelig fællesspisning. Også her vil der som sædvanlig blive sendt et fyldigt referat ud til alle KSB s medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Formandsmøde Tirsdag den 19. oktober 2004 holdt KSB møde for formændene for afdelingsbestyrelserne. På programmet var salg af almene boliger, regeringens strategi mod ghettoer, ændring af 3- års reglen ved bytte og deklarationer vedrørende p-pladser. Som sædvanlig var der også tid til en runde bordet rundt, hvor de enkelte formænd fortalte stort og småt fra deres egen afdeling. Angående deklarationer på p-pladser fortalte Benny Flindt, at der i KSB er syv afdelinger, der har tinglyste deklarationer vedrørende krav om etablering af p-pladser, hvis kommunen skønner det nødvendigt. Det drejer sig om Apostelgården, Sangergården 2, Porthuset, Poppelvænget, Grønrisvej, Norgesgade og Blækhuset.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark taget i brug Allerede tirsdag den 31. august kunne en del af de nye beboere i Søagerpark gå i gang med at male deres nye hjem. Resten af beboerne fik nøglen udleveret torsdag den 30. september - helt efter planen. Til salg? Nej tak! Egeløvparken har som den første afdelinger i H44 taget stilling til salg. Til Egeløvparkens afdelingsmøde den 27. oktober 2004 havde en beboer stillet forslag om, at afdelingen skulle træffe principiel beslutning om køb af egen bolig - og hvis forslaget blev vedtaget, skulle bestyrelsen pålægges at indkalde til et nyt afdelingsmøde, hvor lov og betingelser skulle gennemgås. Forslaget gav en god debat, men der var ingen tvivl om afdelingsmødets holdning, der med overvældende flertal forkastede forslaget. På H44 s repræsentantskabsmøde den 30. november 2004 har bestyrelsen stillet forslag om IKKE at deltage i forsøgsordningen. Logo på tøjet Egeløvparkens ejendomsfunktionærer er blevet lette at kende: De har fået logo på arbejdstøjet. Der var næsten feststemning, da lokalinspektør Poul Erik Ottosen kunne udlevere nøgler i H44 s nyeste afdeling Søagerpark. Tungen skulle holdes lige i munden for at sikre, at alle fik de rigtige nøgler og underskrev de rigtige aflæsningsskemaer. Men Poul Erik er ikke sådan at slå ud, og han havde endda overskud til at joke lidt med de kommende beboere. Det stiftende afdelingsmøde bliver holdt torsdag den 6. januar 2005 på Herlev Skole. Flot 60 års fest Med en meget hyggelig og meget flot fest i Restaurant Bellahøj fejrede H44 den 1. oktober 2004 sit 60 års jubilæum. 7

8 Løst og fast 8 Ny driftschef 3B har fået ny driftschef Den 1. oktober 2004 tiltrådte 3B s nye driftschef, Jackie Johansen. Jackie Johansen kommer fra en stilling som driftsleder i AAB, hvor han har været siden januar Tidligere har Jackie Johansen været projektleder og driftsleder i ISS Ejendomsdrift og driftschef i det nu afviklede ejendomsselskab Norden. Jackie er uddannet som Diplomleder ved Copenhagen West Business School i Ny inspektør Som konsekvens af, at der bliver stadig flere afdelinger og dermed boliger i 3B-regi, er der ansat en inspektør i Herlev området. Det er Steen Jørgensen, som tiltrådte den 1. oktober. Steen Jørgensen kommer fra en stilling som ejendomsinspektør i Roskilde Boligselskab (fra 2000) og har tidligere arbejdet som ejendomsinspektør i KAB, PFA, DIS og advokatfirmaet Ib Thyregod. Steen Jørgensen har blandt andet også været varmemester for Håndværkergruppen og undervist i emner med relation til ejendomsservice. Ny lokalinspektør Der er foreløbig ansat en yderligere lokalinspektør. Det er i Vanløse, og det er Michael Hoffmann. På Vesterbro er sagen stadig til diskussion. PersonaleNyt Goddag og velkommen til September 2004 Simone Christensen er blevet fastansat i vores økonomiafdeling i 3B. Oktober 2004 Jackie Johansen, driftschef i 3B Steen Jørgensen, inspektør i 3B Kevin Nielsen, økonomiafdelingen i 3B Jimmy Jack Nørup, ejendomsfunktionær i Lønstrupgård November 2004 Annette Markussen, intern service i 3B Gartner Stuart McAlden, Hjortegården Gartner Jannie V. Jensen, Remisevænget Øst December 2004 Michael Hoffmann, lokalinspektør i Vanløse Farvel til September 2004 Henrik K. Andersen, Remisevængerne Peter Frisch, Østerhøj (barselsvikar) Henrik Skovrup, Hjortegården Jacob E. Nielsen, Vestergården 1& 3 Finn Mørk Jacobsen, økonomiafdelingen i 3B Oktober 2004 Hanne Nielsen, intern service i 3B November 2004 Anne Sperling, elev i 3B December 2004 Jørgen Friis-Rasmussen, Vestergården 2, går på efterløn Poul B. Larsen, Tranehavegård. 50 år Den 1. november 2004 fyldte Kim Lousø fra 3B 50 år. 60 år Den 19. oktober 2004 fyldte Preben Andersen fra Egedalsvænge 60 år. Kalender 3B Formandskabsmøde den 13. december FB Ekstraordinært delegeretmøde den 22. november Bestyrelsesmøde den 2. december KSB Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november Bestyrelsesmøde den 9. december H44 Repræsentantskabsmøde den 30. november Jubilæer 25 års jubilæum Den 1. november 2004 kunne Pia Gramstrup fejre 25 års jubilæum i 3B 10 års jubilæum Den 15. oktober 2004 kunne Peter Christensen, Hørgården, fejre sit 10 års jubilæum. Den 1. januar 2005 har Hasse Petersen i Egeløvparken i Herlev 10 års jubilæum. Den 23. januar 2005 har Leila Rubin, kundeafdelingen i 3B, 10 års jubilæum. Ønsker du en rund fødselsdag eller et jubilæum nævnt i Kanal 3B, så send en mail til

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere