Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference Byt allerede efter to år Nyt om miljøområdet Inspektører i Bryggergården Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab Ekstraordinært repræsentantskabs-/delegeretmøde i KSB og FB Formandsmøde Søagerpark taget i brug Flot 60 års fest Glædelig jul og godt nytår 3B ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Husk, vi holder juleferie og har lukket for både telefonisk og personlig henvendelse fra den 24. december 2004 til den 3. januar Kanal 3B som pdf På 3B s hjemmeside nederst under Nyheder kan du altid finde det seneste nummer af Kanal 3B. Klikker du en ekstra gang, får du mulighed for at hente gamle udgaver helt tilbage til Fremtid i fokus 3B er klar til at tage konkurrencen op. Vi skal være godt rustet til fremtidens hårde konkurrence. Ingen tvivl om det. Men hvor hård konkurrencen end må blive, må vi aldrig give køb på de grundlæggende værdier i den almene sektor: Gode boliger til alle. Eller som vi kalder det i det nye visionsprogram Rum til alle. Den almene sektor tilbyder mere end blot en bolig. Til forskel fra de private udbydere skal vi ikke tjene penge på dem, der bor i vores boliger. Vi er med det engelske udtryk en non-profit organisation. Huslejen er omkostningsbestemt og skal altså netop dække de omkostninger, der er ved at vedligeholde og administrere boligerne. Et andet vigtigt træk ved den almene bolig er den demokratiske del. Beboerdemokratiet er karakteriseret ved, at afdelingernes højeste myndighed er afdelingsmødet, hvor alle beboere har to stemmer uanset husstandens størrelse. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne og får dermed af beboerne bemyndigelse til at føre de vedtagne aktiviteter ud i livet. Afdelingsbestyrelsen kan godt uddelegere kompetencen til udvalg - og også give udvalgene en økonomisk ramme at arbejde indenfor. Men beboerne har altid det afgørende ord. Mulighed for individuelt at præge deres eget hjem er, hvad beboerne efterspørger. Og råderet er netop et af de områder, hvor vi har givet vores beboere mere frihed. Tryghed er også et nøgleord inden for den almene sektor. En almen beboer kan ikke bare smides ud af sin lejlighed. Der skal virkelig gode og veldokumenterede grunde til. Det er også en tryghed, at der er nogen, der tager sig af det, hvis varmen ikke virker, eller vandhanen drypper. Og så er der det sociale samvær, som også giver en tryghed, det er værd at værne om. Den netop gennemførte fælleskonference for alle medlemmer af 3B s afdelingsbestyrelser viser, at viljen til at være konkurrencedygtige er til stede. Her blev arbejdet intenst med oplæg til ny analyse, der skal vise, hvor vi kan blive endnu bedre. Der blev også udvekslet gode erfaringer med aktiviteter, der skal gøre det mere attraktivt at bo hos os. Og så fik vi taget hul på arbejdet med at føre de fælles visioner ud i livet. Et arbejde, der kun lykkes, hvis alle gør en indsats. Fælleskonferencen viste os, at vi har et fundament at videreudvikle på. Derfor går vi fortrøstningsfuldt det nye år i møde. Rigtig god jul og godt nytår til alle. Hanne Bolvig, formand for FB og 3B 3B får en vicedirektør Som man kunne læse i sidste udgave af Kanal 3B, er Benny Flindt ansat som administrerende direktør i 3B. Dermed blev der en stilling ledig i direktionen, som nu er besat. Det er Bent Frederiksen, vicedirektør i FSB, som har sagt ja til stillingen som vicedirektør i 3B. Han har mere end 10 års erfaring inden for den almene boligsektor, og han starter enten den 1. februar eller 1. marts 2005.

2 BL nyheder Kanal 3B - november 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Almene boliger under pres Tirsdag den 30. november 2004 holder Boligselskabernes Landsforening en konference om boligefterspørgsel, konkurrencen mellem boligformer, ledige lejligheder og boligsocial segregering. I invitationen, som BL s repræsentantskab, forskere, organisationer på boligområdet, politikere, samarbejdsrepræsentanter og repræsentanter fra pressen har modtaget, står: Der er problemer med at udleje de almene boliger især i Jylland. Der er svigtende efterspørgsel, og konkurrencen fra ejerboligmarkedet er meget hård. Den lave rente og nye låneformer for ejerboliger svækker de almene boligers konkurrenceevne. Samtidig sker der en fortsat social og etnisk opsplitning på boligmarkedet, og det er den almene sektor, som står tilbage med problemerne. Er det en holdbar udvikling? Hvordan går det med samfundets sociale sammenhængskraft, når boligmarkedet udvikler sig på den måde? Hvad er svaret på den almene sektors udfordringer? BL præsenterer en analyse i AE-Rådet af de ledige almene boliger, af årsagerne til ledighed, af den fremtidige efterspørgsel efter boliger m.m. Det er de analyser, som vil blive præsenteret på konferencen, hvor blandt andre socialminister Eva Kjer Hansen udtaler sig om den almene udfordring set med ministerøjne. Få forsøg med salg Kun en boligorganisation har søgt om at deltage i forsøgsordningen med salg, som er blevet mødt med mange hårde ord. Unødigt bureaukratisk er blot nogle af dem. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 23 Forvaltningskonference august 2004 Nr. 24 Byggeskadefondens Årsberetning uvildige evalueringer på internettet Nr. 25 BL s årsrapport og beretning 2003 Nr. 26 Miljøpakke Nr. 27 Forsøg med salg af almene familieboliger Nr. 28 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr. 29 Ændringer pr. 1. april 2004 til støttebekendtgørelsen vedr. særlige boliger til yngre fysisk handicappede, demente m.fl. Nr. 30 Forvaltningskonference 2004 Nr. 31 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2005 Nr. 32 Forsøg med salg af almene boliger - materiale Nr. 33 Aftrapning af rentesikring i 2005 Nr. 34 Bygningsforsikring, selvrisiko og lejers ansvar for glas og kummer m.v. Nr. 35 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr. 36 Ansættelsesbevisloven Nr. 37 Arbejdsulykker Nr. 38 Arbejdsmiljøreformen Nr. 39 Direktørers og forretningsføreres organisations- og ansættelsesforhold Nr. 40 Personligt ureguleret tillæg ved stillingsskift Nr. 41 Ekstraordinær kongres 2004 referat og nye vedtægter for BL Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer. Opfordring: Vær aktiv i kredsene På 3B s nyoverståede fælleskonference lød en intens opfordring til deltagerne om at være aktive i kredsarbejdet. Ordene faldt i forbindelse med gennemgangen af Rum til alle under emnet Boligpolitikken, hvor en af missionspindene er, at vi påvirker udviklingen af den almene sektor ved at deltage i BL s repræsentantskab og kredsarbejde. Vores vision er at udvikle den almene sektor ved at tage initiativer og være med til at sætte dagsordenen. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag tryk DTKommunikation A/S Næste nummer Januar NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 22. december 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Intens fælleskonference Fælleskonferencen 2004 satte fokus på fremtiden. I weekenden den november mødtes 142 medlemmer af afdelingsbestyrelser, bestyrelser og medarbejdere for at sætte fokus på fremtiden i de tre boligorganisationer og i 3B. Danmarks eneste stand-up sociolog havde fået æren af at indlede konferencen. Han tegnede et billede af, hvad vi går efter, når vi vælger boligform. Som baggrund for det, delte Henrik Dahl danskerne op i fire kategorier: Individualisterne, De sammenspiste, Det gamle Danmark og Forbrugerne. Han påstår, at når man vælger, hvor man skal bo, gør man det ud fra, hvor der er passende svigerbørn! Altså svigerbørn, der hører til ens egen kategori. Ta Temperaturen - og gør det igen Lørdag formiddag startede med at genopfriske en undersøgelse, der blev gennemført i Den hed Ta Temperaturen og var besvaret af afdelingsbestyrelserne. De havde gjort op, hvordan de opfattede deres afdeling på parametre som lokalområde, fællesskaber, bebyggelsen og service. Tre overskrifter faldt positivt i øjnene i den samlede vurdering, nemlig Bygninger, Service og Lokalområdet. Til gengæld var der også tre områder, som de vurderede trængte til en særlig indsats, nemlig Fællesarealer, Fællesskaber og Beboerne. Tre områder, hvor der allerede er gjort en indsats, men som fortsat kræver fokus. Da undersøgelsen efterhånden er seks år gammel, blev oplæg til en ny præsenteret, og deltagerne kom med en skriftlig tilbagemelding på, hvad de syntes, der manglede - og hvad de mente kunne undværes. Kommentarerne bliver nu samlet sammen, og en ny undersøgelse vil blive gennemført inden næste års konference. Rum til alle Efter på den måde at have set, at der faktisk er sket meget i sidste periode, blev 3B s vision for den kommende periode gennemgået. Det skete under fem overskrifter: Boligen, Beboeren, Bypolitikken, Boligpolitikken og Administrationen. I den endelige trykte udgave af Rum til alle vil både mission og vision fremgå, ligesom der vil være eksempler på nogle af de aktiviteter, der er godt i gang. Om eftermiddagen var deltagerne del op i tre delplenum under overskrifterne Fællesskaber, Lokalområdet og Information. Inden for hver af de tre områder kom deltagerne med eksempler på, hvad der er sket i afdelingerne - både de aktiviteter, der er gået godt, og de aktiviteter, der gik mindre godt. Efter det var det tid at starte arbejdet med at omsætte visionerne til handlinger. Derfor blev deltagerne bedt om at vælge tre indsatsområder ud til inspiration for det videre arbejde. Adminstrationen samler nu de gode historier og forslagene til indsatsområder og udgiver begge dele i et inspirationskatalog. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ønsker om ændring af projektet er årsag til, at skema-b-tilsagn først forventes om 14 dage. Byggetilladelse er givet, mens underskrift af kontrakt afventer skema-b-tilsagnet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget i juni Ved udgravningen til fundamentet fandt man vand fra en gammel å, der har løbet gennem området. Det har givet problemer på byggepladsen, hvor arbejdet derfor ikke følger tidsplanen. Ejendommen i nr. 14 har slået revner, som er meldt til forsikringsselskabet. FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre i alt 240 almene boliger i Ørestaden. Arkitektkonkurrence udløb den 19. august 2004, og netop nu samarbejdes med KAB/SAB om at tilpasse forslagene og om at udbygge tilbud om fremskudt råderet, service samt om markedsføring og udlejning. H44-byggesag afsluttet: Alle boliger i Søagerpark er lejet ud, og de første beboere fik deres nøgler den 1. september, de sidste fik dem den 1. oktober Omprioriteringssager: Remisevænget Øst og Nord (FB) Hørgården 1 og 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Hverdagens dilemmaer Konferencen sluttede søndag med et dilemmaspil, hvor journalist Regnar Nielsen sammen med forvaltningsekspert Bjarne Zetterström - begge fra BL - sammen med kommunikationsekspert Simon Pihl Sørensen kom med deres bud på, hvordan vi bør takcle nogle af hverdagens mange dilemmaer. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B 4 Byt allerede efter to år Lejere har ret til at bytte bolig, og alle tre boligorganisationer i 3B har nu vedtaget at nedsætte karenstiden fra tre til to år. Nu skal man kun have boet i boligen i to år for at måtte bytte med en beboer uden for 3B s boligorganisationer (H44, FB og KSB). De tre bestyrelser har nemlig vedtaget at sætte karenstiden ned med et år fra tre til to år. Man skal fortsat have boligorganisationens tilladelse til at bytte, og ansøgningsskemaet findes på 3B s hjemmeside under udlejning. Ved bytning skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af beboerindskud overholdes. Der skal skrives nye lejekontrakter og betales indskud m.m. Man kan bytte med beboere i almene boligorganisationer, almene andelsboligforeninger Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet og private udlejningsejendomme. Hvis man bytter til en bolig i en almen boligforening, skal man samtidig melde sig ind i organisationen og normalt også betale en mindre foreningsandel. Man kan ikke bytte med beboere, der bor i ejerboliger (hus/lejlighed), i private andelsboliger eller har erhverv knyttet til boligen. Der må i øvrigt fortsat ikke betales dusør i forbindelse med bytte. Læs mere om reglerne på hjemmesiden under udlejning. Bytteregistre Både Boligselskabernes Landsforening og BoligButikken formidler byttelejligheder. Hos BL er servicen gratis, men her optages kun boliger fra den almene sektor. BoligButikkens bytteservice henvender sig til alle lejere. Efteråret er ved at gå på hæld, og vinteren står på trapperne. Tiden går fra gråt og vådt til klart og frost. Vi står på trapperne til en ny tid med de nye visioner, og det er altid spændende. Det åbner for i hvert fald to overvejelser: Hvordan klarede vi de mål, vi satte os sidst - nåede vi dem? Hvad skal vi nu sætte os af mål? På miljøområdet har vi nået mange af de mål, vi satte. Det har været et stort og flot arbejde, der er løftet lokalt. Det har sydet af mange og forskelligartede miljøprojekter, blandt andet fik vi fem grønne diplomer, og vi fik lidt mere styr på vores kemikalier. I mange afdelinger er der arbejdet med affald og med vand. Andre steder er der arbejdet med udearealer, energistyring o.m.m. Vores nye visioner giver lejlighed til at tænke over, hvor og hvordan man ønsker at præge. Det giver mulighed for at sætte sig nye mål - at tage nye ting op til overvejelse. Nye visioner åbner for skabertrangen, sætter igen alles meninger og alles roller i spil - det er nu, man skal byde ind, fortælle om visioner, ønskerne for de lokale mål. Det er nu, man skal snakke drømme og visioner med sin kollega, hvad enten kollegaen er folkevalgt eller ansat. Det er nu, der skal løftes, og enighed skal nås om vejen frem i de næste år. Det er i og for sig fantastisk. Der er ingen tvivl om, at grønne diplomer er et godt indsatsområde. Det er det, fordi det giver et overblik over miljøindsatsen i boligafdelingen, og fordi det samtidig styrker forvaltningsrevisionen, som jo er lovpligtig. Lige nu står flere afdelinger på spring til at få grønt diplom - faktisk har tre afdelinger udarbejdet forslag til mål for 2005, de søger lige efter årsskiftet. Og der er flere på vej. Kemikalierne er løftet et stykke af vejen, men der mangler meget, så kemi er også et godt indsatsområde. Planlægning af udearealer og u- krudtsbehandling har jeg skrevet om før. Jeg er sikker på, at en planlægning af ukrudtsbehandling kan afhjælpe mange usikkerheder og diskussioner Inspektører i Bryggergården De tre sidste inspektører er nu flyttet fra Kronprinsessegade 14. Inspektørerne John Arkir, Jan Hvidkjær og Helle Bjerre Reinholdt er flyttet til helt nye lokaler i Bryggergården. Adressen er Slesvigsgade 12, stuen, telefonnummeret er De tre inspektører har samtidig fået ny telefon- og ekspeditionstid, nemlig mandag til torsdag kl Inspektørerne får i Bryggergården hjælp af Dorthe Hallundbæk, der er ansat som sekretær for dem alle. om, hvordan boligområdet skal tage sig ud på dette område. Planlægning af ukrudtsbehandling indeholder en fastlæggelse af niveauet, af strategien samt en beskrivelse af kvaliteten. Nye områder kunne være at efterse vores pumper i boligområderne: Hvad bruger de af energi, er de tilpasset systemerne, eller kan det svare sig at udskifte nogle af dem? Klimaskærme og indeklima: Vi ændrer vores klimaskærme enten ved at øge isoleringen, lave inddækninger eller ved vinduesudskiftning. Ændring af klimaskærme må nødvendigvis påvirke indeklimaet. Man kan overveje at formidle om indeklima, temperatur og luftfugtigheder ved ændring af klimaskærme. Miljøformidling til etniske grupper, hvor vi kan trække på erfaringer fra Apostelgården og fra partnerskabet kunne også være et godt indsatsområde. Alt i alt er mulighederne mangfoldige, og rammen er sat. Nu handler det om de lokale mål til den. En vidunderlig tid med muligheder på alle hylder.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Byudvalgsprojektet startede for ca. et år siden processen Egedalsvænge på vej og holder den stadig i gang. Den går ud på at synliggøre beboere og ansattes ønsker til fremtidens Egedalsvænge. Mange beboere har i forløbet givet udtryk for savnet af rare lokaler, hvor de selv kunne sætte deres præg. Bebyggelsen rummer ikke noget beboerhus, og klublokalerne i kældrene har begrænsede anvendelsesmuligheder. Glæden var derfor stor, da ønsket om et mødested gik i opfyldelse i form af et nyt kvarterhus med plads til alle de aktive frivilliggrupper i området. Huset havde en flot officiel åbning i august og emmer allerede af aktiviteter og spændende tilbud til beboerne. Der er åben beboercafé hver dag fra kl , hvor mange hjemmegående kigger ind til et spil skak eller en pot billard. Det lokale postbud nyder sin daglige madpakke i selskab med de øvrige brugere, og der har for nylig været grillfest for 75 mennesker. Hver tirsdag aften er der et kulturelt tilbud på programmet: Lysbilleder fra Vestafrika, debat om integration, undervisning i Windows Movie Maker etc. Mange børn og voksne bruger huset i ugens løb, hvor der er mødregrupper, lektiecaféer, modersmålsundervisning, korsang, pigeklub og meget andet. Huset har tidligere rummet en kommunal fritids- og ungdomsklub, og det er også kommunen, der har ansat Hikmat Hussein, som har det overordnede ansvar for huset. FB ejer grunden og sørger for, at området holdes pænt, og at græsset bliver slået. Eva Storm, beboerrådgiver i Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab De tre nye seniorbofællesskaber i Ballerup, Kløvermarken, Solsikken og Valmuen, har omsat bygherreprisen til kunst. Kunst, som borgmesteren hjalp med at afsløre. Tirsdag den 2. november 2004 blev FB's tre seniorbofællesskaber i Ballerup beriget med hvert sit stykke kunst. Her afslørede borgmester Ove Dalsgaard sammen med formændene for afdelingerne tre krukker, som seniorbofællesskaberne har købt for de kr., der fulgte med Bygherreprisen Kunstneren Peter Brandes fortalte om sin fascination af alt det, krukker kan bruges til - og dermed er symbol på. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Ekstraordinært delegeretmøde På FB s ekstraordinære delegeretmøde den 22. november 2004 var de delegerede helt enige: Vi ønsker ikke at deltage i forsøgsordningen med salg. Årets sene foreningsmøde blev afløst af et ekstraordinært delegeretmøde, hvor forsamlingen først og fremmest skulle tage stilling til, om FB ønskede at deltage i forsøgsordningen med salg af almene boliger. Delegeretforsamlingen besluttede enstemmigt, at FB IKKE vil medvirke til salg af FB's boliger. Herefter fortalte formand Hanne Bolvig lidt om, hvad der er sket siden sidste foreningsmøde. Aftenen sluttede med en præsentation af en samarbejdsmodel, som boligorganisationerne i Herlev Kommune har indgået med Aktivitetsteamet om at tage hånd om de psykisk syge, der er tilknyttet ordningen. Det ekstraordinære delegeretmøde blev som sædvanlig holdt i en positiv og god stemning, og et egentlig referat vil som altid blive sendt ud til alle FB's afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nyt fra Boligselskabet KSB 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde KSB holdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november stemmeberettigede ud af 83 mulige var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KSB. På dagsordenen var dels salg, dels et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Bestyrelsen havde indstillet til repræsentantskabet, at man vedtog IKKE at ville medvirke i forsøgsordningen om salg af KSB s boliger. Med 27 stemmer for og to stemmer imod vedtog repræsentantskabet ikke at ville sælge. Herefter var der vedtægtsændringer på programmet. Over 2/3 stemte for vedtægtsændringerne, men da der ikke var nok stemmeberettigede til stede, blev der straks indkaldt til et ekstra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. december 2004 hos 3B. Formand Hanne Larsen fortalte herefter om tiden siden sidste repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen har holdt et enkelt møde, og der er blevet holdt formandsmøde. Benny Flindt fremlagde herefter budgettet til orientering, og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sluttede som altid med hyggelig fællesspisning. Også her vil der som sædvanlig blive sendt et fyldigt referat ud til alle KSB s medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Formandsmøde Tirsdag den 19. oktober 2004 holdt KSB møde for formændene for afdelingsbestyrelserne. På programmet var salg af almene boliger, regeringens strategi mod ghettoer, ændring af 3- års reglen ved bytte og deklarationer vedrørende p-pladser. Som sædvanlig var der også tid til en runde bordet rundt, hvor de enkelte formænd fortalte stort og småt fra deres egen afdeling. Angående deklarationer på p-pladser fortalte Benny Flindt, at der i KSB er syv afdelinger, der har tinglyste deklarationer vedrørende krav om etablering af p-pladser, hvis kommunen skønner det nødvendigt. Det drejer sig om Apostelgården, Sangergården 2, Porthuset, Poppelvænget, Grønrisvej, Norgesgade og Blækhuset.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark taget i brug Allerede tirsdag den 31. august kunne en del af de nye beboere i Søagerpark gå i gang med at male deres nye hjem. Resten af beboerne fik nøglen udleveret torsdag den 30. september - helt efter planen. Til salg? Nej tak! Egeløvparken har som den første afdelinger i H44 taget stilling til salg. Til Egeløvparkens afdelingsmøde den 27. oktober 2004 havde en beboer stillet forslag om, at afdelingen skulle træffe principiel beslutning om køb af egen bolig - og hvis forslaget blev vedtaget, skulle bestyrelsen pålægges at indkalde til et nyt afdelingsmøde, hvor lov og betingelser skulle gennemgås. Forslaget gav en god debat, men der var ingen tvivl om afdelingsmødets holdning, der med overvældende flertal forkastede forslaget. På H44 s repræsentantskabsmøde den 30. november 2004 har bestyrelsen stillet forslag om IKKE at deltage i forsøgsordningen. Logo på tøjet Egeløvparkens ejendomsfunktionærer er blevet lette at kende: De har fået logo på arbejdstøjet. Der var næsten feststemning, da lokalinspektør Poul Erik Ottosen kunne udlevere nøgler i H44 s nyeste afdeling Søagerpark. Tungen skulle holdes lige i munden for at sikre, at alle fik de rigtige nøgler og underskrev de rigtige aflæsningsskemaer. Men Poul Erik er ikke sådan at slå ud, og han havde endda overskud til at joke lidt med de kommende beboere. Det stiftende afdelingsmøde bliver holdt torsdag den 6. januar 2005 på Herlev Skole. Flot 60 års fest Med en meget hyggelig og meget flot fest i Restaurant Bellahøj fejrede H44 den 1. oktober 2004 sit 60 års jubilæum. 7

8 Løst og fast 8 Ny driftschef 3B har fået ny driftschef Den 1. oktober 2004 tiltrådte 3B s nye driftschef, Jackie Johansen. Jackie Johansen kommer fra en stilling som driftsleder i AAB, hvor han har været siden januar Tidligere har Jackie Johansen været projektleder og driftsleder i ISS Ejendomsdrift og driftschef i det nu afviklede ejendomsselskab Norden. Jackie er uddannet som Diplomleder ved Copenhagen West Business School i Ny inspektør Som konsekvens af, at der bliver stadig flere afdelinger og dermed boliger i 3B-regi, er der ansat en inspektør i Herlev området. Det er Steen Jørgensen, som tiltrådte den 1. oktober. Steen Jørgensen kommer fra en stilling som ejendomsinspektør i Roskilde Boligselskab (fra 2000) og har tidligere arbejdet som ejendomsinspektør i KAB, PFA, DIS og advokatfirmaet Ib Thyregod. Steen Jørgensen har blandt andet også været varmemester for Håndværkergruppen og undervist i emner med relation til ejendomsservice. Ny lokalinspektør Der er foreløbig ansat en yderligere lokalinspektør. Det er i Vanløse, og det er Michael Hoffmann. På Vesterbro er sagen stadig til diskussion. PersonaleNyt Goddag og velkommen til September 2004 Simone Christensen er blevet fastansat i vores økonomiafdeling i 3B. Oktober 2004 Jackie Johansen, driftschef i 3B Steen Jørgensen, inspektør i 3B Kevin Nielsen, økonomiafdelingen i 3B Jimmy Jack Nørup, ejendomsfunktionær i Lønstrupgård November 2004 Annette Markussen, intern service i 3B Gartner Stuart McAlden, Hjortegården Gartner Jannie V. Jensen, Remisevænget Øst December 2004 Michael Hoffmann, lokalinspektør i Vanløse Farvel til September 2004 Henrik K. Andersen, Remisevængerne Peter Frisch, Østerhøj (barselsvikar) Henrik Skovrup, Hjortegården Jacob E. Nielsen, Vestergården 1& 3 Finn Mørk Jacobsen, økonomiafdelingen i 3B Oktober 2004 Hanne Nielsen, intern service i 3B November 2004 Anne Sperling, elev i 3B December 2004 Jørgen Friis-Rasmussen, Vestergården 2, går på efterløn Poul B. Larsen, Tranehavegård. 50 år Den 1. november 2004 fyldte Kim Lousø fra 3B 50 år. 60 år Den 19. oktober 2004 fyldte Preben Andersen fra Egedalsvænge 60 år. Kalender 3B Formandskabsmøde den 13. december FB Ekstraordinært delegeretmøde den 22. november Bestyrelsesmøde den 2. december KSB Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november Bestyrelsesmøde den 9. december H44 Repræsentantskabsmøde den 30. november Jubilæer 25 års jubilæum Den 1. november 2004 kunne Pia Gramstrup fejre 25 års jubilæum i 3B 10 års jubilæum Den 15. oktober 2004 kunne Peter Christensen, Hørgården, fejre sit 10 års jubilæum. Den 1. januar 2005 har Hasse Petersen i Egeløvparken i Herlev 10 års jubilæum. Den 23. januar 2005 har Leila Rubin, kundeafdelingen i 3B, 10 års jubilæum. Ønsker du en rund fødselsdag eller et jubilæum nævnt i Kanal 3B, så send en mail til

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Det almene og velfærden

Det almene og velfærden Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / September 2006 Det almene og velfærden Den almene boligafdeling er en af hjørnestenene i vores velfærdssamfund. Derfor

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.30 På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, 7080 Børkop

Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.30 På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, 7080 Børkop Domea Vejle-Børkop Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den. juni kl. 6. På Børkop Vandmølle, Vandmøllevej, 7 Børkop Dagsorden: Godkendelse af dagsorden... Godkendelse af referat... Boligorganisationen....

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere