Betons Bæredygtige Fordele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betons Bæredygtige Fordele"

Transkript

1 Betons Bæredygtige Fordele

2 Marts Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner 9 2. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 10 Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer 12 Cement 12 Tilslag 12 Additiver 12 Armeringsstål 12 Brug af sekundære råmaterialer 15 Restprodukter i beton 15 Genbrugstilslag 15 Produktionsprocessen 15 Arbejdsmiljø Beton skaber gode steder at være 16 Termisk komfort og mindre energiforbrug 18 Høj indendørs luftkvalitet 18 Beton som fugtspærre 18 Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre 21 Betons styrke 21 Beskyttelse mod brand 21 Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger 21 Effektiv lydisolering Beton har fordele fra vugge til vugge 24 Livscyklusanalyse af betonbygninger 26 Et ikke-forurenende byggemateriale 26 Emissioner til jord og vand 26 Emissioner til indendørs atmosfære 26 Radon At bruge beton er god økonomi 28 Betonbygningers levetid 30 Betons bidrag til økonomisk byggeri 30 Fleksible bygninger 30 Begrænsede omkostninger til vedligehold Genbrug af beton skåner naturen 32 Nedrivning og genbrug

3 Bæredygtighed er et centralt begreb i en verden, hvor global opvarmning, knaphed på ressourcer og voksende befolkningstal på verdensplan i stigende grad præger udviklingen Inden for byggeri og anlæg har bæredygtighed stor betydning af to årsager. For det første udgør byggeri og anlæg en stor del af samfundets aktiviteter. For det andet holder både bygninger og anlægskonstruktioner længe, så den samlede gevinst ved en høj grad af bæredygtighed bliver stor. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Kombinationen af funktionelle og æstetiske egenskaber har for længst gjort beton til verdens primære byggemateriale. Denne publikation giver et overblik over, hvordan beton fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse og genanvendelse af betonkonstruktioner bidrager til samfundets bæredygtighed. Og derved til en god tilværelse for fremtidige generationer. Publikationen henvender sig til byggeerhvervets professionelle aktører som bygherrer, bygningsejere og beslutningstagere. Den identificerer fordelene ved beton og betonbranchens bidrag til løsning af fremtidens udfordringer. Betons Bæredygtige Fordele er udgivet af Dansk Beton. Betons Bæredygtige Fordele er en forkortet og bearbejdet udgave af Sustainable Benefits of Concrete Structures, som er udarbejdet af European Concrete Platform ASBL. Publikationen Sustainable Benefits of Concrete Structures kan hentes på Dansk Beton er foreningen af producenter af beton og betonprodukter i Dansk Byggeri. Dansk Beton arbejder for branchens fælles udvikling og for at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. 3

4 Beton 1Mølleåen i Vejle flyder gennem byen mellem brinker af beton. er bæredygtig kvalitet 4

5 5

6 Metropolis i København er beklædt med lyseblå fiberbeton. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Beton verdens mest anvendte byggemateriale Betons bidrag til bæredygtigt byggeri Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. I 2006 blev der globalt brugt mia. ton beton til byggeri og anlæg. I Danmark anvendes der årligt cirka 8 mio. ton beton. Beton fremstilles af sten, sand, vand og bindemidlet cement, som primært fremstilles af kalk, sand og flyveaske. Det vil sige, at beton fremstilles af bæredygtige naturlige råmaterialer, der er nemt tilgængelige i store mængder. Hertil kommer eventuelle delmaterialer, der forbedrer betonens tekniske egenskaber. Det er fx flyveaske og mikrosilica, som er restprodukter fra andre produktioner. Bæredygtigt byggeri er et meget vigtigt element i at ruste verden til fremtidens udfordringer. Alene opvarmning og drift af bygninger i EU-landene står for lidt over 40 % af EU s samlede udledning af drivhusgasser. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Betonbranchen tager aktivt del i at håndtere disse udfordringer. Baseret på livscyklusanalyser kan der opstilles mål for at forbedre betonkonstruktioners holdbarhed, sikkerhed og sundhed. Det understreger betons bæredygtighed, at nedknust beton kan genbruges både i beton og i stedet for grus. Cement- og betonbranchen samarbejder løbende om at øge betons bæredygtighed fx ved udvikling af nye cement- og betontyper med en grønnere miljøprofil. Hertil kommer, at betonbranchen fokuserer på løsninger til bygningsdrift med lavere energiforbrug, optimale byggeprocesser, effektiv udnyttelse af råmaterialer, et godt arbejdsmiljø og genbrug. Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse samt optimal brug af beton kan energiforbrug og udledning af CO 2 reduceres markant ved såvel opførelse som drift af nye bygninger uden at gå på kompromis med bygningernes kvalitet. 6

7 7

8 8

9 Miljørigtige betonkonstruktioner Ved vurdering af bæredygtighed er det vigtigt at se på hele byggeriets livscyklus fra udvinding af råstoffer over opførelse og drift til nedrivning af bygningen og genanvendelse af affald. Bygninger Beton bruges ved opførelse af bygninger i hele Verden. Beton gør bygninger sundere, sikrere og mere komfortable. De mest almindelige steder, hvor beton bruges i bygninger, er: - Fundamenter og kælderkonstruktioner - Terrændæk og etageadskillelser - Bærende konstruktioner, eksempelvis søjler og bjælker. - Udvendige og indvendige vægge herunder vægelementer, blokmurværk og facadebeklædninger - Tagsten. Beton er stærk og holdbar, har gode brandegenskaber og giver god lydisolering. Beton kan desuden absorbere vibra tioner, og beton har gode energimæssige egenskaber på grund af en stor termisk masse, der nedsætter behovet for opvarmning og køling. Infrastruktur Beton er et ideelt materiale til samfundets infrastruktur, fordi beton er stærk og holdbar, og fordi beton modstår både fugt, temperatursvingninger og store mekaniske påvirkninger. Det vil således i høj grad være betonkonstruktioner, der i de kommende år skal beskytte samfundet mod klimaforandringernes konsekvenser i form af stigende vandstand. På infrastrukturområdet bruges beton ofte til: - Broer og tunneler - Veje, pladser og autoværn - Kraftværker - Afløbs- og drikkevandssystemer - Siloer, opbevaringstanke, afvandingsog vandbehandlingssystemer - Vindmøllefundamenter - Gylletanke og biogasanlæg. Bagsværd Kirke har smukke hvide betonfacader 9

10 Byrum i lys beton på hjørnet af Kalvebod Brygge og Bernstorffsgade i København. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 2 10

11 11

12 SEB Bank & Pensions hovedsæde i København. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer Cement Cement er et fintmalet, ikke-metallisk og uorganisk pulver, der hærdner, når det blandes med vand. Cement fungerer i beton som bindemateriale, der limer de andre ingredienser sammen. Cement udgør typisk ca. 12 % af den samlede betonsammensætning. Energiforbruget til cementfremstilling er faldet markant de seneste 50 år. Dette energiforbrug er dog stadig den største enkeltfaktor i betons miljøregnskab. Cementindustrien søger løbende at nedbringe såvel energiforbrug som CO 2 - udledning ved fremstillingen af cement, så beton bliver endnu mere bæredygtig. Tilslag Tilslagsindustrien består i Europa af cirka virksomheder, der i alt producerer 3 milliarder ton sten, grus og sand per år. Typisk leverer lokale producenter til et lokalt marked. Betonbranchen i Danmark har mulighed for selv at genanvende en meget stor del af betonmaterialet fra nedrevne bygninger og konstruktioner for at øge betons bæredygtighed. Men eftersom der er stor efterspørgsel på nedknust beton som stabilgrus under veje, sker genanvendelsen hovedsagelig som vejbygningsmateriale. Genbrug af nedknust beton bidrager til at bevare naturens ressourcer og reducerer samtidig behovet for deponering og transport. Additiver Moderne beton indeholder typisk ét eller flere additiver ud over de grundlæggende råmaterialer. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Additiver bruges i meget små mængder for at ændre betonens egenskaber. Additiverne kan fx ændre behovet for vand, ændre betonens flydeegenskaber og fremskynde eller forsinke hærdeprocessen. Additiver kan også tilføre den hærdede beton særlige egenskaber såsom større styrke, frostbestandighed, modstandsdygtighed overfor sulfat samt andre egenskaber af betydning for holdbarheden. Mængden af additiver er normalt mellem 0,2 % og 2,0 % af cementmængden. Additiver til beton er harmløse og ufarlige at håndtere. Armeringsstål Næsten alle betonkonstruktioner består af armeret beton (jernbeton), hvor betonen giver konstruktionen trykstyrke, og stålarmeringen giver trækstyrke. Mængden af stål i den færdige armerede betonkonstruktion er forholdsvis lille. Volumenandelen varierer alt efter formål og design fra 1 % i små betonplader og bjælker til 6 % for kraftigt belastede søjler. Stål brugt til armeret beton er typisk 100 % genbrug og fremstilles med cirka det halve energiforbrug af nyt konstruktionsstål. Armeret beton kan til særlige anvendelser også fremstilles med stål-, plasteller glasfibre som armering. 12

13 13

14 14

15 Betonbyggeri, når det er mest spændende. SEB Bank & Pension i København. Brug af sekundære råmaterialer Restprodukter i beton Restprodukter fra andre industrier eller elproduktion kan anvendes ved fremstilling af beton. Flyveaske, mikrosilica og højovnsslagge kan fx til en vis grad erstatte cement i betonblandingen. Det sparer energi, øger betonkvaliteten og hjælper samfundet med at håndtere restprodukterne. Flyveaske består af tilbageholdte partikler fra røgrensning på fx kraftværker og kan fungere som fint tilslag eller som erstatning for cement. Højovnsslagge er et restprodukt fra stålværker og kan til en vis grad erstatte cement. Mikrosilica er biprodukt fra produktion af aluminium som øger styrken og tætheden af beton. Produktionsprocessen Beton fremstilles ved en fuldt automatiseret proces, uden større miljøpåvirkning. Moderne betonfabrikker gør en stor indsats for at genbruge fx vand og betonrester. Overskydende frisk beton fra produktionen bliver vasket og adskilt i tilslag og cementslam. Det faste stof bundfælder, og vandet genbruges. Fabrikkerne opsamler desuden procesvand til genbrug fra flere kilder som fx vask af betonblandere, transportbånd og bilernes tromler. Genindvundne tilslagsmaterialer kan bruges i stedet for naturlige tilslag. Arbejdsmiljø Betonbranchen bestræber sig løbende på at forbedre arbejdsmiljøet. Et godt eksempel er betonbranchens indsats for at minimere støjen ved såvel in-situ støbning som elementproduktion ved hjælp af selvkompakterende beton, SCC, der ikke behøver vibrering. Det nedsætter støjniveauet på elementfabrikkerne og eliminerer risikoen for hvide fingre fra brug af stavvibratorer. En anden ny udvikling er brugen af vegetabilske formolier. Da disse olier er biologisk nedbrydelige og ugiftige, er de sikrere og mere bæredygtige end mineralolier, der ikke er miljønedbrydelige, og som kan indeholde skadelige komponenter. Genbrugstilslag Overskydende frisk beton Overskydende beton Overskydende hærdet beton Beton kan fremstilles med andre materialer end naturligt forekommende sten, grus og sand. Groft tilslag Udvaskning Nedknusning Nedknust beton renset for armering og evt. isolering er et eksempel. Ligesom med naturligt forekommende tilslag skal nedknust beton sorteres % af tilslagsmængden kan erstattes med nedknust beton. Knust glas og mursten kan også anvendes, men er bedst til indendørs beton. Affaldssten fra mineindustri kan også bruges som tilslag. Til betonproduktion Afløb Til betonproduktion Cementslam Bundfældning Vand Til vask af fx blander og biler Til betonproduktion Til skæring af huldæk mv. Fint tilslag Udtørring og sortering Andre anvendelser fx vejbygning Til vejbygning Til betonproduktion Deponering 15

16 Advokatfirmaet Hortens domicil i København har en central betontrappe. Beton skaber gode steder at være 16

17 3 17

18 Hotellet Cabinn Metro i Ørestad er præget af rå betonsøjler og vægge. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Termisk komfort og mindre energiforbrug Bygningers forbrug af energi udgør over 40 % af Europas totale energiforbrug. På europæisk plan sker 2/3 af energiforbruget i beboelsesbyggerier, hvor den generelt forbedrede levestandard afspejler sig i voksende energiforbrug til blandt andet opvarmning og køling. Betons termiske masse kan bruges til at reducere temperaturudsving i en bygning og dermed til at overflødiggøre energislugende aircondition. Betonvægge og gulve er effektive til lagring af varme, da de absorberer gratis varme i dagtimerne og frigiver varme om natten. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Det er dokumenteret, at bygninger med høj termisk masse, passiv brug af solenergi og effektiv kontrol af ventilation er meget energieffektive. Betons termiske masse reducerer bygningers energibehov med 2-16 % på grund af: - Bedre udnyttelse af solenergi til opvarmning om vinteren - Mindre døgnvariation i temperaturen indendørs - Forsinkelse af maksimaltemperatur i kontorer til efter arbejdsdagens afslutning Sommer Vinter Betonens termiske masse køler bygningen om dagen. Solafskærmning begrænser opvarmning. Naturlig ventilation fjerner dagens varme fra betonen. Den lave vintersol opvarmer betonen. Om aftenen hjælper betonens termiske masse med at holde en komfortabel temperatur. Natsænkning af temperaturen sparer energi. Om formiddagen sikrer bygningens varmeanlæg en komfortabel temperatur, til solen igen kan bidrage. - Lavere maksimaltemperatur; mindre eller intet behov for køling - Godt samspil med natventilation med kølig udeluft - Effektiv udnyttelse af lavtemperatur-varmekilder. Gulvvarme fungerer bedst, når det er installeret i et betongulv, hvor varmeenergien bliver lagret i konstruktionen. Høj indendørs luftkvalitet Den indendørs luftkvalitet har stor betydning for sundhed og helbred. Beton bidrager på flere måder til en god luftkvalitet og et sundt indeklima i boliger og på arbejdspladser. Beton er et inaktivt og uorganisk materiale, der hverken rammes af skimmel og mug eller afdamper flygtige, organiske stoffer. Betonvægge behøver ingen efterbehandling. Beton er vandog brandmodstandsdygtig. Beton som fugtspærre Beton fungerer som en effektiv fugtspærre. Beton absorberer kun forholdsvis små mængder fugt, og beton hverken nedbrydes eller rådner som resultat af fugtabsorbering. Beton bevarer sin styrke selv under vand. Betons fugtresistens begrænser mængden af fugt, der kan trænge ind i en bygning eller væg ved diffusion, hvilket forbedrer indeklimaet. I tilfælde af oversvømmelse er det som regel tilstrækkeligt at udtørre bygningen uden behov for nedrivning eller renovering. 18

19 Behov for køling Behov for opvarmning 30 C 25 C 20 C 15 C Max. temp. udskudt op til 6 timer Op mod 6-8 C forskel mellem max. ude- og indetemperatur Indendørs temperatur med høj termisk masse Indendørs temperatur med lav termisk masse Udendørs temperatur Dag Nat Dag 19

20 20

21 Tietgenkollegiet i København et godt sted for studenterlivet. Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre Betons styrke Høj trykstyrke er karakteristisk for beton, hvilket fører til robuste bygninger og anlægskonstruktioner med gode styrkeegenskaber og lang levetid. Det understreger betons bæredygtighed, at man ved brug af beton med høj styrke (over 60 MPa) kan reducere konstruktionernes dimensioner og dermed materialeforbruget samt miljøpåvirkningen. Det anslås desuden, at en fordobling af betonstyrken i søjler reducerer forholdet mellem pris og bæreevne med cirka 25 %. Beskyttelse mod brand Beton har god brandmodstandsevne, som beskytter mennesker, ejendom og miljøet. Beton kan designes til at være robust selv i de mest ekstreme tilfælde af brand uanset om betonen anvendes i beboelsesejendomme, industribyggeri eller tunneller. Brug af beton i bygninger og konstruktioner giver enestående beskyttelse og sikkerhed i tilfælde af brand: - Beton brænder ikke og bidrager ikke til brandens omfang - Beton har høj brandmodstandsevne og forhindrer, at branden spredes - Beton giver sikre flugtveje til beboere og yder beskyttelse til brandmænd - Beton frembringer ingen røg eller giftige gasser - Beton drypper ikke med smeltede partikler, der ellers kan bidrage til spredning af branden - Beton begrænser brandens omfang, hvilket reducerer risikoen for forurening af miljøet - Beton kan modstå ekstreme vilkår - Betons robusthed under brand reducerer risikoen for sammenstyrtning - Beton skades ikke af vand, der bruges til brandslukningen - Betonbeklædninger kan modstå de ekstreme vilkår, der opstår i tunneller under brand Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger Beton kan på grund af sin styrke absorbere energi fra stød. Autoværn mellem vejbaner laves ofte af beton, der kan modstå stød fra køretøjer. Beton bruges også i forsvarsværker, og betonkonstruktioner er fordelagtige, hvor bygninger eller infrastruktur potentielt er udsatte for bombeangreb eller eksplosioner. 21

22 VM-husene i København er et spændende indslag i Ørestads moderne arkitektur. Effektiv lydisolering Beton kan sikre en god lydkomfort i boliger og på arbejdspladser, selv om en bygning er placeret tæt på støjkilder som veje, jernbaner eller lufthavne. Isolering mod luftbåren lyd afhænger af bygningens masse og stivhed. Tunge og massive konstruktioner har typisk bedre lydisolering end lette konstruktioner. Derfor sikrer betonbyggeri, at udefra kommende støj dæmpes i høj grad. 185 mm tykke betonvægge vil yde tilstrækkelig isolering i næsten alle henseender. For effektivt at isolere mod luftbåren lyd er det desuden vigtigt, at bygningen er lukket tæt. I boliger kan betongulve effektivt dæmpe trinstøj, som ellers kan opleves generende fx ved lette gulvkonstruktioner, selv om myndighedskravene er opfyldt. Beton giver samtidig mulighed for at give konstruktionerne den optimale form til dæmpning af lyd. Ligeledes kan overfladen gøres glat for at reflektere lyd eller ru for at mindske refleksion. Gulvkonstruktionerne har også stor betydning for lydforholdene i en bygning. En gulvkonstruktion udført af betonelementer, letbeton eller in-situ støbt beton vil sammen med en sædvanlig gulvopbygning kunne overholde minimumskravene i Bygningsreglementet, der fx kræver en trinlyndæmpning på 53 db. 22

23 23

24 Studenterstræde i Birk Centerpark nær Herning med betonbelægninger og Beton har undervisningsbygninger. fordele fra vugge til vugge 4 24

25 25

26 Kunstmuseet HEART i Herning har betonoverflader, der minder om krøllet lærred. Betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Livscyklusanalyse af betonbygninger Livscyklusanalyser (LCA) anvendes til at vurdere en bygnings indvirkning på miljøet fra opførelse til nedrivning. Analysen omfatter udvinding af råstoffer, fremstilling af byggematerialer, opførelse, brug, vedligeholdelse og nedrivning af bygningen samt genbrug. Som hovedregel gælder, at varme og elforbrug udgør % af det samlede energiforbrug i en bygnings levetid. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, at bygningens drift påvirker bæredygtigheden langt mere end bygningens opførelse og nedrivning. Beton klarer sig godt i livscyklusanalyser. Det skyldes primært, at betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Samtidig holder betonbygninger typisk år, så den samlede energifordel i driftsperioden bliver meget stor. Kortsigtede løsninger, der udelukkende fokuserer på at minimere miljøbelastningen i opførelsesfasen, kan let medføre større energiforbrug i brugsfasen eller en kortere levetid. Et ikke-forurenende byggemateriale Emissioner til jord og vand Undersøgelser viser, at betons udledning af stoffer til grundvandet er lav. Kemisk analyse af flere hundrede prøver omfattende forskellige cementer og tilslag viser, at mængden af opløselige stoffer er meget lavere end tilladt af WHO for drikkevand. Kun sulfationer S0 4 findes hyppigt i højere forekomster, dog altid meget lavere end det niveau, der findes i mange populære mærker af mineralvand. Emissioner til indendørs atmosfære Betons komponenter er passive materialer med lav afdampning til luften. Nystøbt beton kan have en svag afdampning af ammoniak og formolie. Denne afdampning forsvinder i løbet få uger efter fremstillingen. Radon Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som er kilde til cirka halvdelen af den samlede radioaktive bestråling af den danske befolkning. Beton kan sammen med bæredygtigt design være med til at forhindre, at radon kan trænge ind i bygninger fra undergrunden. Grundlæggende fremgangsmåder til opnåelse af et lavt, indendørs radonniveau er: - Terrændæk af beton uden revner - Lufttætte samlinger mellem terrændæk og fundament - Ventilér under det nederste dæk For bygninger bygget direkte på jorden er den bedste løsning at sikre sig, at terrændækkene er så lufttætte som muligt, og at de har et minimalt antal steder, der skal forsegles. 26

27 27

28 At bruge beton er god økonomi Nibsbjerg Vandcenter i Holstebro rå, effektiv og smuk beton. 28

29 5 29

30 Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Betonbygningers levetid Med levetid menes den periode, hvor en bygning kan forventes at modstå normale forhold, såfremt den er vedligeholdt ordentligt. En bygnings forventede levetid er normalt forholdsvis lang, da mange 100 år gamle bygninger stadig er fuldt funktionelle. Lang levetid er vigtigt for bæredygtighed. Både af miljømæssige, økonomiske og kulturelle årsager. Der er cirka 150 millioner boliger i EU. Af disse er 32 % opført før 1945, 40 % mellem 1945 og 1975 og de sidste 28 % senere. Grundlaget for at beregne betonbygningers holdbarhed er blevet udviklet gennem flere årtier. Den tilsigtede levetid for betonbygninger er typisk mellem 50 og 200 år. Der er 95 % sandsynlighed for, at den tilsigtede levetid nås. I praksis betyder det, at den egentlige levetid for en betonbygning ofte vil være mere end det dobbelte af den tilsigtede. Indvendige betonkonstruktioner udsættes ikke på samme måde som udvendig beton for nedbrydningsmekanismer. Derfor kan man antage en levetid på 200 år. Betons bidrag til økonomisk byggeri Den samlede levetidsomkostning ved en bygning kan defineres som alle planlagte betydelige og relevante omkostninger over analysens periode udtrykt i monetær værdi. De planlagte omkostninger er de, der er nødvendige for at opnå den tilsigtede ydelse, heriblandt pålidelighed, sikkerhed og tilgængelighed. Omkostninger inkluderer bl.a. opførelsespris, energiforbrug, forsikringspræmier, driftstab såfremt bygningen ikke kan bruges under reparationer eller vedligeholdelse, renovering, ombygning og nedrivning plus omkostninger til finansiering. Betonbygninger er mere omkostningseffektive end andre bygninger. Det skyldes især lave forbrugs- og renoveringsomkostninger samt betons lange levetid i forhold til andre materialer. Beton er velegnet til lavenergihuse. Eksempelvis kan vægkonstruktioner med en U-værdi på blot 0,15 opnås ved brug af standardprodukter. Et andet interessant aspekt ved beton er materialets belysningseffektivitet. Betonvægge og gulve har reflekterende egenskaber, der kan reducere omkost- ninger ved både indendørs og udendørs belysning. Dette kan forøges ved brug af hvid cement, der vil resultere i en reflektering på 0,75 i forhold til 0,35 for grå beton. Fleksible bygninger For at være bæredygtig skal en bygning være i stand til at tilpasse sig ændrede forhold gennem dens levetid. Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Fleksibiliteten bør inddrages tidligt i projektet. Omkostningerne ved fremtidssikring af en bygning under opførslen er kun en brøkdel af de samlede omkostninger ved senere ændringer. I forbindelse med den bærende konstruktion er det fordelagtigt at lave store åbne rum, der senere kan inddeles efter behov. Når det kommer til fleksibilitet, er fordelene ved beton stor styrke og muligheden for at designe store spændvidder. Indbygget lydisolering og brandmodstandsevne er andre vigtige egenskaber. 30

31 Hos B&O i Struer udnyttes dagslyset og betons reflekterende egenskaber. Begrænsede omkostninger til vedligehold Betonbyggerier kræver meget lidt vedligeholdelse. Indendørs vil beton holde næsten evigt. Udendørs skal beton modstå større belastninger. Betonoverflader behøver ikke maling. Reparationskrævende skader på bygninger er forholdsvis sjældne. Til reparation af infrastruktur er der udviklet en række effektive reparationsmetoder og -systemer. Betonoverflader kan eventuelt beskyttes med overfladebehandling mod fx graffiti. 31

32 Elementer til betontrappe en effektiv og brandsikker løsning. Genbrug af beton skåner naturen 32

33 336

34 Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Betonikon: Bellevueteatret nord for København er en markant funkisbygning, hvor funktionalismen er i top. Nedrivning og genbrug Byggesektoren i Europa frembringer hvert år cirka 200 millioner ton byggeog nedrivningsaffald. En stor del af dette er beton, som på bæredygtig vis kan genbruges og derfor har minimal indvirkning på miljøet. Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Nedknust beton bruges dog primært til jordarbejder, fundamenter, kloakering og i forbindelse med anlæg af veje, gader, gårdspladser og parkeringsarealer. Til sådanne anvendelser er genbrugt beton tit en fordel, fordi materialet ofte har bedre komprimeringsog densitetsegenskaber og normalt er billigere end nye materialer. En anden form for genbrug er konstruktioner af betonelementer, der er samlet med bolte eller svejsede led, og som er designet til at kunne adskilles. I Holland har man udviklet byggesystemer, så hele bygninger kan adskilles og flyttes til en anden byggeplads. Et tredje eksempel er opførelse af betonelementbygninger, hvor nogle af elementerne kan genbruges, og resten af bygningen kan knuses. De ovenstående teknikker reducerer udnyttelse af naturens ressourcer samt transportomkostninger ved genbrug af beton. Beton genbruges nogle gange endda i dets oprindelige form. Et eksempel er, at man genbruger en bygnings bærende betonkonstruktioner, mens indendørs rum eller bygningens facade moderniseres. 34

35 35

36 Dansk Byggeri Postbox København K Tlf

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

MILJØVENLIG BETONPRODUKTION

MILJØVENLIG BETONPRODUKTION MILJØVENLIG BETONPRODUKTION Produktområdeprojekt vedrørende Betonprodukter 2003-2006 Betonindustriens Fællesråd Aalborg Portland A/S Teknologisk Institut September 2006 MILJØVENLIG BETONPRODUKTION Produktområdeprojektet

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S DAKOFA Onsdag den 17. april, 2013 KONKLUSIONER I DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT AT ANVENDE GENBRUGSMATERIALER

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig Bæredygtige byggevarer Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Dansk Beton? Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation) Blevet stiftet

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND

BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND Produktområdeprojekt vedrørende Betonprodukter 2003-2006 Betonindustriens Fællesråd Aalborg Portland A/S Teknologisk Institut September 2006 BETON - TIL GAVN FOR MILJØ

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Jesper Bjerregaard, BASF Casper Villumsen, Teknologisk Institut. 23. Marts 2011

Jesper Bjerregaard, BASF Casper Villumsen, Teknologisk Institut. 23. Marts 2011 Små, voksfyldte plastikkapsler i betonen reducerer bygningens energibehov Jesper Bjerregaard, BASF Casper Villumsen, Teknologisk Institut 23. Marts 2011 BASF Omsætning i 2010 63,8 milliarder. Antal ansatte

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering. Knauf Comfortboard 01/2015

Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering. Knauf Comfortboard 01/2015 Knauf Comfortboard Intelligent klimaregulering Knauf Comfortboard 01/2015 DET FUNGERER FRA 23 C. FORDELE COMFORTBOARD Dag uden Comfortboard med Comfortboard Temperatur Komfortområde Nat Tid/Dage 1 2 3

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK 2 3 Slappe af, læse, dagdrømme, skrive lange breve,

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen Miljøvaredeklaration Betonelement-Foreningen Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804 for produktkategorien Byggevarer. Miljøvaredeklarationen

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod

Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod 1 Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod afdampning fra beton Problemstilling Betonkonstruktioner anklages ofte for at afgive sundhedsfarlig dampe som forårsager et dårligt indeklima. Er det

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Produktionskapacitet Den maximale årlige produktionskapacitet anslåes til vurderes ikke at kunne overskride 50.000 ton betonelementer

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

FABRIKSBETON det naturlige valg

FABRIKSBETON det naturlige valg FABRIKSBETON det naturlige valg Dansk Fabriksbetonforening FABRIKSBETON giver flotte og karakterfulde løsninger Beton har en natur, der gør det muligt at forme flotte og karakterfulde konstruktioner. Konstruktioner

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere