Betons Bæredygtige Fordele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betons Bæredygtige Fordele"

Transkript

1 Betons Bæredygtige Fordele

2 Marts Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner 9 2. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 10 Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer 12 Cement 12 Tilslag 12 Additiver 12 Armeringsstål 12 Brug af sekundære råmaterialer 15 Restprodukter i beton 15 Genbrugstilslag 15 Produktionsprocessen 15 Arbejdsmiljø Beton skaber gode steder at være 16 Termisk komfort og mindre energiforbrug 18 Høj indendørs luftkvalitet 18 Beton som fugtspærre 18 Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre 21 Betons styrke 21 Beskyttelse mod brand 21 Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger 21 Effektiv lydisolering Beton har fordele fra vugge til vugge 24 Livscyklusanalyse af betonbygninger 26 Et ikke-forurenende byggemateriale 26 Emissioner til jord og vand 26 Emissioner til indendørs atmosfære 26 Radon At bruge beton er god økonomi 28 Betonbygningers levetid 30 Betons bidrag til økonomisk byggeri 30 Fleksible bygninger 30 Begrænsede omkostninger til vedligehold Genbrug af beton skåner naturen 32 Nedrivning og genbrug

3 Bæredygtighed er et centralt begreb i en verden, hvor global opvarmning, knaphed på ressourcer og voksende befolkningstal på verdensplan i stigende grad præger udviklingen Inden for byggeri og anlæg har bæredygtighed stor betydning af to årsager. For det første udgør byggeri og anlæg en stor del af samfundets aktiviteter. For det andet holder både bygninger og anlægskonstruktioner længe, så den samlede gevinst ved en høj grad af bæredygtighed bliver stor. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Kombinationen af funktionelle og æstetiske egenskaber har for længst gjort beton til verdens primære byggemateriale. Denne publikation giver et overblik over, hvordan beton fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse og genanvendelse af betonkonstruktioner bidrager til samfundets bæredygtighed. Og derved til en god tilværelse for fremtidige generationer. Publikationen henvender sig til byggeerhvervets professionelle aktører som bygherrer, bygningsejere og beslutningstagere. Den identificerer fordelene ved beton og betonbranchens bidrag til løsning af fremtidens udfordringer. Betons Bæredygtige Fordele er udgivet af Dansk Beton. Betons Bæredygtige Fordele er en forkortet og bearbejdet udgave af Sustainable Benefits of Concrete Structures, som er udarbejdet af European Concrete Platform ASBL. Publikationen Sustainable Benefits of Concrete Structures kan hentes på Dansk Beton er foreningen af producenter af beton og betonprodukter i Dansk Byggeri. Dansk Beton arbejder for branchens fælles udvikling og for at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. 3

4 Beton 1Mølleåen i Vejle flyder gennem byen mellem brinker af beton. er bæredygtig kvalitet 4

5 5

6 Metropolis i København er beklædt med lyseblå fiberbeton. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Beton verdens mest anvendte byggemateriale Betons bidrag til bæredygtigt byggeri Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. I 2006 blev der globalt brugt mia. ton beton til byggeri og anlæg. I Danmark anvendes der årligt cirka 8 mio. ton beton. Beton fremstilles af sten, sand, vand og bindemidlet cement, som primært fremstilles af kalk, sand og flyveaske. Det vil sige, at beton fremstilles af bæredygtige naturlige råmaterialer, der er nemt tilgængelige i store mængder. Hertil kommer eventuelle delmaterialer, der forbedrer betonens tekniske egenskaber. Det er fx flyveaske og mikrosilica, som er restprodukter fra andre produktioner. Bæredygtigt byggeri er et meget vigtigt element i at ruste verden til fremtidens udfordringer. Alene opvarmning og drift af bygninger i EU-landene står for lidt over 40 % af EU s samlede udledning af drivhusgasser. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Betonbranchen tager aktivt del i at håndtere disse udfordringer. Baseret på livscyklusanalyser kan der opstilles mål for at forbedre betonkonstruktioners holdbarhed, sikkerhed og sundhed. Det understreger betons bæredygtighed, at nedknust beton kan genbruges både i beton og i stedet for grus. Cement- og betonbranchen samarbejder løbende om at øge betons bæredygtighed fx ved udvikling af nye cement- og betontyper med en grønnere miljøprofil. Hertil kommer, at betonbranchen fokuserer på løsninger til bygningsdrift med lavere energiforbrug, optimale byggeprocesser, effektiv udnyttelse af råmaterialer, et godt arbejdsmiljø og genbrug. Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse samt optimal brug af beton kan energiforbrug og udledning af CO 2 reduceres markant ved såvel opførelse som drift af nye bygninger uden at gå på kompromis med bygningernes kvalitet. 6

7 7

8 8

9 Miljørigtige betonkonstruktioner Ved vurdering af bæredygtighed er det vigtigt at se på hele byggeriets livscyklus fra udvinding af råstoffer over opførelse og drift til nedrivning af bygningen og genanvendelse af affald. Bygninger Beton bruges ved opførelse af bygninger i hele Verden. Beton gør bygninger sundere, sikrere og mere komfortable. De mest almindelige steder, hvor beton bruges i bygninger, er: - Fundamenter og kælderkonstruktioner - Terrændæk og etageadskillelser - Bærende konstruktioner, eksempelvis søjler og bjælker. - Udvendige og indvendige vægge herunder vægelementer, blokmurværk og facadebeklædninger - Tagsten. Beton er stærk og holdbar, har gode brandegenskaber og giver god lydisolering. Beton kan desuden absorbere vibra tioner, og beton har gode energimæssige egenskaber på grund af en stor termisk masse, der nedsætter behovet for opvarmning og køling. Infrastruktur Beton er et ideelt materiale til samfundets infrastruktur, fordi beton er stærk og holdbar, og fordi beton modstår både fugt, temperatursvingninger og store mekaniske påvirkninger. Det vil således i høj grad være betonkonstruktioner, der i de kommende år skal beskytte samfundet mod klimaforandringernes konsekvenser i form af stigende vandstand. På infrastrukturområdet bruges beton ofte til: - Broer og tunneler - Veje, pladser og autoværn - Kraftværker - Afløbs- og drikkevandssystemer - Siloer, opbevaringstanke, afvandingsog vandbehandlingssystemer - Vindmøllefundamenter - Gylletanke og biogasanlæg. Bagsværd Kirke har smukke hvide betonfacader 9

10 Byrum i lys beton på hjørnet af Kalvebod Brygge og Bernstorffsgade i København. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 2 10

11 11

12 SEB Bank & Pensions hovedsæde i København. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer Cement Cement er et fintmalet, ikke-metallisk og uorganisk pulver, der hærdner, når det blandes med vand. Cement fungerer i beton som bindemateriale, der limer de andre ingredienser sammen. Cement udgør typisk ca. 12 % af den samlede betonsammensætning. Energiforbruget til cementfremstilling er faldet markant de seneste 50 år. Dette energiforbrug er dog stadig den største enkeltfaktor i betons miljøregnskab. Cementindustrien søger løbende at nedbringe såvel energiforbrug som CO 2 - udledning ved fremstillingen af cement, så beton bliver endnu mere bæredygtig. Tilslag Tilslagsindustrien består i Europa af cirka virksomheder, der i alt producerer 3 milliarder ton sten, grus og sand per år. Typisk leverer lokale producenter til et lokalt marked. Betonbranchen i Danmark har mulighed for selv at genanvende en meget stor del af betonmaterialet fra nedrevne bygninger og konstruktioner for at øge betons bæredygtighed. Men eftersom der er stor efterspørgsel på nedknust beton som stabilgrus under veje, sker genanvendelsen hovedsagelig som vejbygningsmateriale. Genbrug af nedknust beton bidrager til at bevare naturens ressourcer og reducerer samtidig behovet for deponering og transport. Additiver Moderne beton indeholder typisk ét eller flere additiver ud over de grundlæggende råmaterialer. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Additiver bruges i meget små mængder for at ændre betonens egenskaber. Additiverne kan fx ændre behovet for vand, ændre betonens flydeegenskaber og fremskynde eller forsinke hærdeprocessen. Additiver kan også tilføre den hærdede beton særlige egenskaber såsom større styrke, frostbestandighed, modstandsdygtighed overfor sulfat samt andre egenskaber af betydning for holdbarheden. Mængden af additiver er normalt mellem 0,2 % og 2,0 % af cementmængden. Additiver til beton er harmløse og ufarlige at håndtere. Armeringsstål Næsten alle betonkonstruktioner består af armeret beton (jernbeton), hvor betonen giver konstruktionen trykstyrke, og stålarmeringen giver trækstyrke. Mængden af stål i den færdige armerede betonkonstruktion er forholdsvis lille. Volumenandelen varierer alt efter formål og design fra 1 % i små betonplader og bjælker til 6 % for kraftigt belastede søjler. Stål brugt til armeret beton er typisk 100 % genbrug og fremstilles med cirka det halve energiforbrug af nyt konstruktionsstål. Armeret beton kan til særlige anvendelser også fremstilles med stål-, plasteller glasfibre som armering. 12

13 13

14 14

15 Betonbyggeri, når det er mest spændende. SEB Bank & Pension i København. Brug af sekundære råmaterialer Restprodukter i beton Restprodukter fra andre industrier eller elproduktion kan anvendes ved fremstilling af beton. Flyveaske, mikrosilica og højovnsslagge kan fx til en vis grad erstatte cement i betonblandingen. Det sparer energi, øger betonkvaliteten og hjælper samfundet med at håndtere restprodukterne. Flyveaske består af tilbageholdte partikler fra røgrensning på fx kraftværker og kan fungere som fint tilslag eller som erstatning for cement. Højovnsslagge er et restprodukt fra stålværker og kan til en vis grad erstatte cement. Mikrosilica er biprodukt fra produktion af aluminium som øger styrken og tætheden af beton. Produktionsprocessen Beton fremstilles ved en fuldt automatiseret proces, uden større miljøpåvirkning. Moderne betonfabrikker gør en stor indsats for at genbruge fx vand og betonrester. Overskydende frisk beton fra produktionen bliver vasket og adskilt i tilslag og cementslam. Det faste stof bundfælder, og vandet genbruges. Fabrikkerne opsamler desuden procesvand til genbrug fra flere kilder som fx vask af betonblandere, transportbånd og bilernes tromler. Genindvundne tilslagsmaterialer kan bruges i stedet for naturlige tilslag. Arbejdsmiljø Betonbranchen bestræber sig løbende på at forbedre arbejdsmiljøet. Et godt eksempel er betonbranchens indsats for at minimere støjen ved såvel in-situ støbning som elementproduktion ved hjælp af selvkompakterende beton, SCC, der ikke behøver vibrering. Det nedsætter støjniveauet på elementfabrikkerne og eliminerer risikoen for hvide fingre fra brug af stavvibratorer. En anden ny udvikling er brugen af vegetabilske formolier. Da disse olier er biologisk nedbrydelige og ugiftige, er de sikrere og mere bæredygtige end mineralolier, der ikke er miljønedbrydelige, og som kan indeholde skadelige komponenter. Genbrugstilslag Overskydende frisk beton Overskydende beton Overskydende hærdet beton Beton kan fremstilles med andre materialer end naturligt forekommende sten, grus og sand. Groft tilslag Udvaskning Nedknusning Nedknust beton renset for armering og evt. isolering er et eksempel. Ligesom med naturligt forekommende tilslag skal nedknust beton sorteres % af tilslagsmængden kan erstattes med nedknust beton. Knust glas og mursten kan også anvendes, men er bedst til indendørs beton. Affaldssten fra mineindustri kan også bruges som tilslag. Til betonproduktion Afløb Til betonproduktion Cementslam Bundfældning Vand Til vask af fx blander og biler Til betonproduktion Til skæring af huldæk mv. Fint tilslag Udtørring og sortering Andre anvendelser fx vejbygning Til vejbygning Til betonproduktion Deponering 15

16 Advokatfirmaet Hortens domicil i København har en central betontrappe. Beton skaber gode steder at være 16

17 3 17

18 Hotellet Cabinn Metro i Ørestad er præget af rå betonsøjler og vægge. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Termisk komfort og mindre energiforbrug Bygningers forbrug af energi udgør over 40 % af Europas totale energiforbrug. På europæisk plan sker 2/3 af energiforbruget i beboelsesbyggerier, hvor den generelt forbedrede levestandard afspejler sig i voksende energiforbrug til blandt andet opvarmning og køling. Betons termiske masse kan bruges til at reducere temperaturudsving i en bygning og dermed til at overflødiggøre energislugende aircondition. Betonvægge og gulve er effektive til lagring af varme, da de absorberer gratis varme i dagtimerne og frigiver varme om natten. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Det er dokumenteret, at bygninger med høj termisk masse, passiv brug af solenergi og effektiv kontrol af ventilation er meget energieffektive. Betons termiske masse reducerer bygningers energibehov med 2-16 % på grund af: - Bedre udnyttelse af solenergi til opvarmning om vinteren - Mindre døgnvariation i temperaturen indendørs - Forsinkelse af maksimaltemperatur i kontorer til efter arbejdsdagens afslutning Sommer Vinter Betonens termiske masse køler bygningen om dagen. Solafskærmning begrænser opvarmning. Naturlig ventilation fjerner dagens varme fra betonen. Den lave vintersol opvarmer betonen. Om aftenen hjælper betonens termiske masse med at holde en komfortabel temperatur. Natsænkning af temperaturen sparer energi. Om formiddagen sikrer bygningens varmeanlæg en komfortabel temperatur, til solen igen kan bidrage. - Lavere maksimaltemperatur; mindre eller intet behov for køling - Godt samspil med natventilation med kølig udeluft - Effektiv udnyttelse af lavtemperatur-varmekilder. Gulvvarme fungerer bedst, når det er installeret i et betongulv, hvor varmeenergien bliver lagret i konstruktionen. Høj indendørs luftkvalitet Den indendørs luftkvalitet har stor betydning for sundhed og helbred. Beton bidrager på flere måder til en god luftkvalitet og et sundt indeklima i boliger og på arbejdspladser. Beton er et inaktivt og uorganisk materiale, der hverken rammes af skimmel og mug eller afdamper flygtige, organiske stoffer. Betonvægge behøver ingen efterbehandling. Beton er vandog brandmodstandsdygtig. Beton som fugtspærre Beton fungerer som en effektiv fugtspærre. Beton absorberer kun forholdsvis små mængder fugt, og beton hverken nedbrydes eller rådner som resultat af fugtabsorbering. Beton bevarer sin styrke selv under vand. Betons fugtresistens begrænser mængden af fugt, der kan trænge ind i en bygning eller væg ved diffusion, hvilket forbedrer indeklimaet. I tilfælde af oversvømmelse er det som regel tilstrækkeligt at udtørre bygningen uden behov for nedrivning eller renovering. 18

19 Behov for køling Behov for opvarmning 30 C 25 C 20 C 15 C Max. temp. udskudt op til 6 timer Op mod 6-8 C forskel mellem max. ude- og indetemperatur Indendørs temperatur med høj termisk masse Indendørs temperatur med lav termisk masse Udendørs temperatur Dag Nat Dag 19

20 20

21 Tietgenkollegiet i København et godt sted for studenterlivet. Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre Betons styrke Høj trykstyrke er karakteristisk for beton, hvilket fører til robuste bygninger og anlægskonstruktioner med gode styrkeegenskaber og lang levetid. Det understreger betons bæredygtighed, at man ved brug af beton med høj styrke (over 60 MPa) kan reducere konstruktionernes dimensioner og dermed materialeforbruget samt miljøpåvirkningen. Det anslås desuden, at en fordobling af betonstyrken i søjler reducerer forholdet mellem pris og bæreevne med cirka 25 %. Beskyttelse mod brand Beton har god brandmodstandsevne, som beskytter mennesker, ejendom og miljøet. Beton kan designes til at være robust selv i de mest ekstreme tilfælde af brand uanset om betonen anvendes i beboelsesejendomme, industribyggeri eller tunneller. Brug af beton i bygninger og konstruktioner giver enestående beskyttelse og sikkerhed i tilfælde af brand: - Beton brænder ikke og bidrager ikke til brandens omfang - Beton har høj brandmodstandsevne og forhindrer, at branden spredes - Beton giver sikre flugtveje til beboere og yder beskyttelse til brandmænd - Beton frembringer ingen røg eller giftige gasser - Beton drypper ikke med smeltede partikler, der ellers kan bidrage til spredning af branden - Beton begrænser brandens omfang, hvilket reducerer risikoen for forurening af miljøet - Beton kan modstå ekstreme vilkår - Betons robusthed under brand reducerer risikoen for sammenstyrtning - Beton skades ikke af vand, der bruges til brandslukningen - Betonbeklædninger kan modstå de ekstreme vilkår, der opstår i tunneller under brand Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger Beton kan på grund af sin styrke absorbere energi fra stød. Autoværn mellem vejbaner laves ofte af beton, der kan modstå stød fra køretøjer. Beton bruges også i forsvarsværker, og betonkonstruktioner er fordelagtige, hvor bygninger eller infrastruktur potentielt er udsatte for bombeangreb eller eksplosioner. 21

22 VM-husene i København er et spændende indslag i Ørestads moderne arkitektur. Effektiv lydisolering Beton kan sikre en god lydkomfort i boliger og på arbejdspladser, selv om en bygning er placeret tæt på støjkilder som veje, jernbaner eller lufthavne. Isolering mod luftbåren lyd afhænger af bygningens masse og stivhed. Tunge og massive konstruktioner har typisk bedre lydisolering end lette konstruktioner. Derfor sikrer betonbyggeri, at udefra kommende støj dæmpes i høj grad. 185 mm tykke betonvægge vil yde tilstrækkelig isolering i næsten alle henseender. For effektivt at isolere mod luftbåren lyd er det desuden vigtigt, at bygningen er lukket tæt. I boliger kan betongulve effektivt dæmpe trinstøj, som ellers kan opleves generende fx ved lette gulvkonstruktioner, selv om myndighedskravene er opfyldt. Beton giver samtidig mulighed for at give konstruktionerne den optimale form til dæmpning af lyd. Ligeledes kan overfladen gøres glat for at reflektere lyd eller ru for at mindske refleksion. Gulvkonstruktionerne har også stor betydning for lydforholdene i en bygning. En gulvkonstruktion udført af betonelementer, letbeton eller in-situ støbt beton vil sammen med en sædvanlig gulvopbygning kunne overholde minimumskravene i Bygningsreglementet, der fx kræver en trinlyndæmpning på 53 db. 22

23 23

24 Studenterstræde i Birk Centerpark nær Herning med betonbelægninger og Beton har undervisningsbygninger. fordele fra vugge til vugge 4 24

25 25

26 Kunstmuseet HEART i Herning har betonoverflader, der minder om krøllet lærred. Betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Livscyklusanalyse af betonbygninger Livscyklusanalyser (LCA) anvendes til at vurdere en bygnings indvirkning på miljøet fra opførelse til nedrivning. Analysen omfatter udvinding af råstoffer, fremstilling af byggematerialer, opførelse, brug, vedligeholdelse og nedrivning af bygningen samt genbrug. Som hovedregel gælder, at varme og elforbrug udgør % af det samlede energiforbrug i en bygnings levetid. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, at bygningens drift påvirker bæredygtigheden langt mere end bygningens opførelse og nedrivning. Beton klarer sig godt i livscyklusanalyser. Det skyldes primært, at betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Samtidig holder betonbygninger typisk år, så den samlede energifordel i driftsperioden bliver meget stor. Kortsigtede løsninger, der udelukkende fokuserer på at minimere miljøbelastningen i opførelsesfasen, kan let medføre større energiforbrug i brugsfasen eller en kortere levetid. Et ikke-forurenende byggemateriale Emissioner til jord og vand Undersøgelser viser, at betons udledning af stoffer til grundvandet er lav. Kemisk analyse af flere hundrede prøver omfattende forskellige cementer og tilslag viser, at mængden af opløselige stoffer er meget lavere end tilladt af WHO for drikkevand. Kun sulfationer S0 4 findes hyppigt i højere forekomster, dog altid meget lavere end det niveau, der findes i mange populære mærker af mineralvand. Emissioner til indendørs atmosfære Betons komponenter er passive materialer med lav afdampning til luften. Nystøbt beton kan have en svag afdampning af ammoniak og formolie. Denne afdampning forsvinder i løbet få uger efter fremstillingen. Radon Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som er kilde til cirka halvdelen af den samlede radioaktive bestråling af den danske befolkning. Beton kan sammen med bæredygtigt design være med til at forhindre, at radon kan trænge ind i bygninger fra undergrunden. Grundlæggende fremgangsmåder til opnåelse af et lavt, indendørs radonniveau er: - Terrændæk af beton uden revner - Lufttætte samlinger mellem terrændæk og fundament - Ventilér under det nederste dæk For bygninger bygget direkte på jorden er den bedste løsning at sikre sig, at terrændækkene er så lufttætte som muligt, og at de har et minimalt antal steder, der skal forsegles. 26

27 27

28 At bruge beton er god økonomi Nibsbjerg Vandcenter i Holstebro rå, effektiv og smuk beton. 28

29 5 29

30 Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Betonbygningers levetid Med levetid menes den periode, hvor en bygning kan forventes at modstå normale forhold, såfremt den er vedligeholdt ordentligt. En bygnings forventede levetid er normalt forholdsvis lang, da mange 100 år gamle bygninger stadig er fuldt funktionelle. Lang levetid er vigtigt for bæredygtighed. Både af miljømæssige, økonomiske og kulturelle årsager. Der er cirka 150 millioner boliger i EU. Af disse er 32 % opført før 1945, 40 % mellem 1945 og 1975 og de sidste 28 % senere. Grundlaget for at beregne betonbygningers holdbarhed er blevet udviklet gennem flere årtier. Den tilsigtede levetid for betonbygninger er typisk mellem 50 og 200 år. Der er 95 % sandsynlighed for, at den tilsigtede levetid nås. I praksis betyder det, at den egentlige levetid for en betonbygning ofte vil være mere end det dobbelte af den tilsigtede. Indvendige betonkonstruktioner udsættes ikke på samme måde som udvendig beton for nedbrydningsmekanismer. Derfor kan man antage en levetid på 200 år. Betons bidrag til økonomisk byggeri Den samlede levetidsomkostning ved en bygning kan defineres som alle planlagte betydelige og relevante omkostninger over analysens periode udtrykt i monetær værdi. De planlagte omkostninger er de, der er nødvendige for at opnå den tilsigtede ydelse, heriblandt pålidelighed, sikkerhed og tilgængelighed. Omkostninger inkluderer bl.a. opførelsespris, energiforbrug, forsikringspræmier, driftstab såfremt bygningen ikke kan bruges under reparationer eller vedligeholdelse, renovering, ombygning og nedrivning plus omkostninger til finansiering. Betonbygninger er mere omkostningseffektive end andre bygninger. Det skyldes især lave forbrugs- og renoveringsomkostninger samt betons lange levetid i forhold til andre materialer. Beton er velegnet til lavenergihuse. Eksempelvis kan vægkonstruktioner med en U-værdi på blot 0,15 opnås ved brug af standardprodukter. Et andet interessant aspekt ved beton er materialets belysningseffektivitet. Betonvægge og gulve har reflekterende egenskaber, der kan reducere omkost- ninger ved både indendørs og udendørs belysning. Dette kan forøges ved brug af hvid cement, der vil resultere i en reflektering på 0,75 i forhold til 0,35 for grå beton. Fleksible bygninger For at være bæredygtig skal en bygning være i stand til at tilpasse sig ændrede forhold gennem dens levetid. Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Fleksibiliteten bør inddrages tidligt i projektet. Omkostningerne ved fremtidssikring af en bygning under opførslen er kun en brøkdel af de samlede omkostninger ved senere ændringer. I forbindelse med den bærende konstruktion er det fordelagtigt at lave store åbne rum, der senere kan inddeles efter behov. Når det kommer til fleksibilitet, er fordelene ved beton stor styrke og muligheden for at designe store spændvidder. Indbygget lydisolering og brandmodstandsevne er andre vigtige egenskaber. 30

31 Hos B&O i Struer udnyttes dagslyset og betons reflekterende egenskaber. Begrænsede omkostninger til vedligehold Betonbyggerier kræver meget lidt vedligeholdelse. Indendørs vil beton holde næsten evigt. Udendørs skal beton modstå større belastninger. Betonoverflader behøver ikke maling. Reparationskrævende skader på bygninger er forholdsvis sjældne. Til reparation af infrastruktur er der udviklet en række effektive reparationsmetoder og -systemer. Betonoverflader kan eventuelt beskyttes med overfladebehandling mod fx graffiti. 31

32 Elementer til betontrappe en effektiv og brandsikker løsning. Genbrug af beton skåner naturen 32

33 336

34 Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Betonikon: Bellevueteatret nord for København er en markant funkisbygning, hvor funktionalismen er i top. Nedrivning og genbrug Byggesektoren i Europa frembringer hvert år cirka 200 millioner ton byggeog nedrivningsaffald. En stor del af dette er beton, som på bæredygtig vis kan genbruges og derfor har minimal indvirkning på miljøet. Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Nedknust beton bruges dog primært til jordarbejder, fundamenter, kloakering og i forbindelse med anlæg af veje, gader, gårdspladser og parkeringsarealer. Til sådanne anvendelser er genbrugt beton tit en fordel, fordi materialet ofte har bedre komprimeringsog densitetsegenskaber og normalt er billigere end nye materialer. En anden form for genbrug er konstruktioner af betonelementer, der er samlet med bolte eller svejsede led, og som er designet til at kunne adskilles. I Holland har man udviklet byggesystemer, så hele bygninger kan adskilles og flyttes til en anden byggeplads. Et tredje eksempel er opførelse af betonelementbygninger, hvor nogle af elementerne kan genbruges, og resten af bygningen kan knuses. De ovenstående teknikker reducerer udnyttelse af naturens ressourcer samt transportomkostninger ved genbrug af beton. Beton genbruges nogle gange endda i dets oprindelige form. Et eksempel er, at man genbruger en bygnings bærende betonkonstruktioner, mens indendørs rum eller bygningens facade moderniseres. 34

35 35

36 Dansk Byggeri Postbox København K Tlf

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere