Betons Bæredygtige Fordele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betons Bæredygtige Fordele"

Transkript

1 Betons Bæredygtige Fordele

2 Marts Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner 9 2. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 10 Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer 12 Cement 12 Tilslag 12 Additiver 12 Armeringsstål 12 Brug af sekundære råmaterialer 15 Restprodukter i beton 15 Genbrugstilslag 15 Produktionsprocessen 15 Arbejdsmiljø Beton skaber gode steder at være 16 Termisk komfort og mindre energiforbrug 18 Høj indendørs luftkvalitet 18 Beton som fugtspærre 18 Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre 21 Betons styrke 21 Beskyttelse mod brand 21 Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger 21 Effektiv lydisolering Beton har fordele fra vugge til vugge 24 Livscyklusanalyse af betonbygninger 26 Et ikke-forurenende byggemateriale 26 Emissioner til jord og vand 26 Emissioner til indendørs atmosfære 26 Radon At bruge beton er god økonomi 28 Betonbygningers levetid 30 Betons bidrag til økonomisk byggeri 30 Fleksible bygninger 30 Begrænsede omkostninger til vedligehold Genbrug af beton skåner naturen 32 Nedrivning og genbrug

3 Bæredygtighed er et centralt begreb i en verden, hvor global opvarmning, knaphed på ressourcer og voksende befolkningstal på verdensplan i stigende grad præger udviklingen Inden for byggeri og anlæg har bæredygtighed stor betydning af to årsager. For det første udgør byggeri og anlæg en stor del af samfundets aktiviteter. For det andet holder både bygninger og anlægskonstruktioner længe, så den samlede gevinst ved en høj grad af bæredygtighed bliver stor. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Bæredygtigt byggeri og anlæg kan derfor give store og vedvarende miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. Kombinationen af funktionelle og æstetiske egenskaber har for længst gjort beton til verdens primære byggemateriale. Denne publikation giver et overblik over, hvordan beton fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse og genanvendelse af betonkonstruktioner bidrager til samfundets bæredygtighed. Og derved til en god tilværelse for fremtidige generationer. Publikationen henvender sig til byggeerhvervets professionelle aktører som bygherrer, bygningsejere og beslutningstagere. Den identificerer fordelene ved beton og betonbranchens bidrag til løsning af fremtidens udfordringer. Betons Bæredygtige Fordele er udgivet af Dansk Beton. Betons Bæredygtige Fordele er en forkortet og bearbejdet udgave af Sustainable Benefits of Concrete Structures, som er udarbejdet af European Concrete Platform ASBL. Publikationen Sustainable Benefits of Concrete Structures kan hentes på Dansk Beton er foreningen af producenter af beton og betonprodukter i Dansk Byggeri. Dansk Beton arbejder for branchens fælles udvikling og for at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. 3

4 Beton 1Mølleåen i Vejle flyder gennem byen mellem brinker af beton. er bæredygtig kvalitet 4

5 5

6 Metropolis i København er beklædt med lyseblå fiberbeton. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Beton verdens mest anvendte byggemateriale Betons bidrag til bæredygtigt byggeri Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. I 2006 blev der globalt brugt mia. ton beton til byggeri og anlæg. I Danmark anvendes der årligt cirka 8 mio. ton beton. Beton fremstilles af sten, sand, vand og bindemidlet cement, som primært fremstilles af kalk, sand og flyveaske. Det vil sige, at beton fremstilles af bæredygtige naturlige råmaterialer, der er nemt tilgængelige i store mængder. Hertil kommer eventuelle delmaterialer, der forbedrer betonens tekniske egenskaber. Det er fx flyveaske og mikrosilica, som er restprodukter fra andre produktioner. Bæredygtigt byggeri er et meget vigtigt element i at ruste verden til fremtidens udfordringer. Alene opvarmning og drift af bygninger i EU-landene står for lidt over 40 % af EU s samlede udledning af drivhusgasser. Målet for bæredygtigt byggeri er udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper. Betonbranchen tager aktivt del i at håndtere disse udfordringer. Baseret på livscyklusanalyser kan der opstilles mål for at forbedre betonkonstruktioners holdbarhed, sikkerhed og sundhed. Det understreger betons bæredygtighed, at nedknust beton kan genbruges både i beton og i stedet for grus. Cement- og betonbranchen samarbejder løbende om at øge betons bæredygtighed fx ved udvikling af nye cement- og betontyper med en grønnere miljøprofil. Hertil kommer, at betonbranchen fokuserer på løsninger til bygningsdrift med lavere energiforbrug, optimale byggeprocesser, effektiv udnyttelse af råmaterialer, et godt arbejdsmiljø og genbrug. Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse samt optimal brug af beton kan energiforbrug og udledning af CO 2 reduceres markant ved såvel opførelse som drift af nye bygninger uden at gå på kompromis med bygningernes kvalitet. 6

7 7

8 8

9 Miljørigtige betonkonstruktioner Ved vurdering af bæredygtighed er det vigtigt at se på hele byggeriets livscyklus fra udvinding af råstoffer over opførelse og drift til nedrivning af bygningen og genanvendelse af affald. Bygninger Beton bruges ved opførelse af bygninger i hele Verden. Beton gør bygninger sundere, sikrere og mere komfortable. De mest almindelige steder, hvor beton bruges i bygninger, er: - Fundamenter og kælderkonstruktioner - Terrændæk og etageadskillelser - Bærende konstruktioner, eksempelvis søjler og bjælker. - Udvendige og indvendige vægge herunder vægelementer, blokmurværk og facadebeklædninger - Tagsten. Beton er stærk og holdbar, har gode brandegenskaber og giver god lydisolering. Beton kan desuden absorbere vibra tioner, og beton har gode energimæssige egenskaber på grund af en stor termisk masse, der nedsætter behovet for opvarmning og køling. Infrastruktur Beton er et ideelt materiale til samfundets infrastruktur, fordi beton er stærk og holdbar, og fordi beton modstår både fugt, temperatursvingninger og store mekaniske påvirkninger. Det vil således i høj grad være betonkonstruktioner, der i de kommende år skal beskytte samfundet mod klimaforandringernes konsekvenser i form af stigende vandstand. På infrastrukturområdet bruges beton ofte til: - Broer og tunneler - Veje, pladser og autoværn - Kraftværker - Afløbs- og drikkevandssystemer - Siloer, opbevaringstanke, afvandingsog vandbehandlingssystemer - Vindmøllefundamenter - Gylletanke og biogasanlæg. Bagsværd Kirke har smukke hvide betonfacader 9

10 Byrum i lys beton på hjørnet af Kalvebod Brygge og Bernstorffsgade i København. Så bæredygtigt kan beton fremstilles 2 10

11 11

12 SEB Bank & Pensions hovedsæde i København. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Udvinding og fremstilling af primære råmaterialer Cement Cement er et fintmalet, ikke-metallisk og uorganisk pulver, der hærdner, når det blandes med vand. Cement fungerer i beton som bindemateriale, der limer de andre ingredienser sammen. Cement udgør typisk ca. 12 % af den samlede betonsammensætning. Energiforbruget til cementfremstilling er faldet markant de seneste 50 år. Dette energiforbrug er dog stadig den største enkeltfaktor i betons miljøregnskab. Cementindustrien søger løbende at nedbringe såvel energiforbrug som CO 2 - udledning ved fremstillingen af cement, så beton bliver endnu mere bæredygtig. Tilslag Tilslagsindustrien består i Europa af cirka virksomheder, der i alt producerer 3 milliarder ton sten, grus og sand per år. Typisk leverer lokale producenter til et lokalt marked. Betonbranchen i Danmark har mulighed for selv at genanvende en meget stor del af betonmaterialet fra nedrevne bygninger og konstruktioner for at øge betons bæredygtighed. Men eftersom der er stor efterspørgsel på nedknust beton som stabilgrus under veje, sker genanvendelsen hovedsagelig som vejbygningsmateriale. Genbrug af nedknust beton bidrager til at bevare naturens ressourcer og reducerer samtidig behovet for deponering og transport. Additiver Moderne beton indeholder typisk ét eller flere additiver ud over de grundlæggende råmaterialer. En beton, der er optimeret med additiver, vil ofte have bedre egenskaber, når det gælder fx miljøpåvirkning, holdbarhed og arbejdsmiljø. Additiver bruges i meget små mængder for at ændre betonens egenskaber. Additiverne kan fx ændre behovet for vand, ændre betonens flydeegenskaber og fremskynde eller forsinke hærdeprocessen. Additiver kan også tilføre den hærdede beton særlige egenskaber såsom større styrke, frostbestandighed, modstandsdygtighed overfor sulfat samt andre egenskaber af betydning for holdbarheden. Mængden af additiver er normalt mellem 0,2 % og 2,0 % af cementmængden. Additiver til beton er harmløse og ufarlige at håndtere. Armeringsstål Næsten alle betonkonstruktioner består af armeret beton (jernbeton), hvor betonen giver konstruktionen trykstyrke, og stålarmeringen giver trækstyrke. Mængden af stål i den færdige armerede betonkonstruktion er forholdsvis lille. Volumenandelen varierer alt efter formål og design fra 1 % i små betonplader og bjælker til 6 % for kraftigt belastede søjler. Stål brugt til armeret beton er typisk 100 % genbrug og fremstilles med cirka det halve energiforbrug af nyt konstruktionsstål. Armeret beton kan til særlige anvendelser også fremstilles med stål-, plasteller glasfibre som armering. 12

13 13

14 14

15 Betonbyggeri, når det er mest spændende. SEB Bank & Pension i København. Brug af sekundære råmaterialer Restprodukter i beton Restprodukter fra andre industrier eller elproduktion kan anvendes ved fremstilling af beton. Flyveaske, mikrosilica og højovnsslagge kan fx til en vis grad erstatte cement i betonblandingen. Det sparer energi, øger betonkvaliteten og hjælper samfundet med at håndtere restprodukterne. Flyveaske består af tilbageholdte partikler fra røgrensning på fx kraftværker og kan fungere som fint tilslag eller som erstatning for cement. Højovnsslagge er et restprodukt fra stålværker og kan til en vis grad erstatte cement. Mikrosilica er biprodukt fra produktion af aluminium som øger styrken og tætheden af beton. Produktionsprocessen Beton fremstilles ved en fuldt automatiseret proces, uden større miljøpåvirkning. Moderne betonfabrikker gør en stor indsats for at genbruge fx vand og betonrester. Overskydende frisk beton fra produktionen bliver vasket og adskilt i tilslag og cementslam. Det faste stof bundfælder, og vandet genbruges. Fabrikkerne opsamler desuden procesvand til genbrug fra flere kilder som fx vask af betonblandere, transportbånd og bilernes tromler. Genindvundne tilslagsmaterialer kan bruges i stedet for naturlige tilslag. Arbejdsmiljø Betonbranchen bestræber sig løbende på at forbedre arbejdsmiljøet. Et godt eksempel er betonbranchens indsats for at minimere støjen ved såvel in-situ støbning som elementproduktion ved hjælp af selvkompakterende beton, SCC, der ikke behøver vibrering. Det nedsætter støjniveauet på elementfabrikkerne og eliminerer risikoen for hvide fingre fra brug af stavvibratorer. En anden ny udvikling er brugen af vegetabilske formolier. Da disse olier er biologisk nedbrydelige og ugiftige, er de sikrere og mere bæredygtige end mineralolier, der ikke er miljønedbrydelige, og som kan indeholde skadelige komponenter. Genbrugstilslag Overskydende frisk beton Overskydende beton Overskydende hærdet beton Beton kan fremstilles med andre materialer end naturligt forekommende sten, grus og sand. Groft tilslag Udvaskning Nedknusning Nedknust beton renset for armering og evt. isolering er et eksempel. Ligesom med naturligt forekommende tilslag skal nedknust beton sorteres % af tilslagsmængden kan erstattes med nedknust beton. Knust glas og mursten kan også anvendes, men er bedst til indendørs beton. Affaldssten fra mineindustri kan også bruges som tilslag. Til betonproduktion Afløb Til betonproduktion Cementslam Bundfældning Vand Til vask af fx blander og biler Til betonproduktion Til skæring af huldæk mv. Fint tilslag Udtørring og sortering Andre anvendelser fx vejbygning Til vejbygning Til betonproduktion Deponering 15

16 Advokatfirmaet Hortens domicil i København har en central betontrappe. Beton skaber gode steder at være 16

17 3 17

18 Hotellet Cabinn Metro i Ørestad er præget af rå betonsøjler og vægge. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Termisk komfort og mindre energiforbrug Bygningers forbrug af energi udgør over 40 % af Europas totale energiforbrug. På europæisk plan sker 2/3 af energiforbruget i beboelsesbyggerier, hvor den generelt forbedrede levestandard afspejler sig i voksende energiforbrug til blandt andet opvarmning og køling. Betons termiske masse kan bruges til at reducere temperaturudsving i en bygning og dermed til at overflødiggøre energislugende aircondition. Betonvægge og gulve er effektive til lagring af varme, da de absorberer gratis varme i dagtimerne og frigiver varme om natten. Beton bidrager til opvarmning om vinteren og afkøling af bygninger om sommeren, hvilket skaber optimal komfort for beboerne. Det er dokumenteret, at bygninger med høj termisk masse, passiv brug af solenergi og effektiv kontrol af ventilation er meget energieffektive. Betons termiske masse reducerer bygningers energibehov med 2-16 % på grund af: - Bedre udnyttelse af solenergi til opvarmning om vinteren - Mindre døgnvariation i temperaturen indendørs - Forsinkelse af maksimaltemperatur i kontorer til efter arbejdsdagens afslutning Sommer Vinter Betonens termiske masse køler bygningen om dagen. Solafskærmning begrænser opvarmning. Naturlig ventilation fjerner dagens varme fra betonen. Den lave vintersol opvarmer betonen. Om aftenen hjælper betonens termiske masse med at holde en komfortabel temperatur. Natsænkning af temperaturen sparer energi. Om formiddagen sikrer bygningens varmeanlæg en komfortabel temperatur, til solen igen kan bidrage. - Lavere maksimaltemperatur; mindre eller intet behov for køling - Godt samspil med natventilation med kølig udeluft - Effektiv udnyttelse af lavtemperatur-varmekilder. Gulvvarme fungerer bedst, når det er installeret i et betongulv, hvor varmeenergien bliver lagret i konstruktionen. Høj indendørs luftkvalitet Den indendørs luftkvalitet har stor betydning for sundhed og helbred. Beton bidrager på flere måder til en god luftkvalitet og et sundt indeklima i boliger og på arbejdspladser. Beton er et inaktivt og uorganisk materiale, der hverken rammes af skimmel og mug eller afdamper flygtige, organiske stoffer. Betonvægge behøver ingen efterbehandling. Beton er vandog brandmodstandsdygtig. Beton som fugtspærre Beton fungerer som en effektiv fugtspærre. Beton absorberer kun forholdsvis små mængder fugt, og beton hverken nedbrydes eller rådner som resultat af fugtabsorbering. Beton bevarer sin styrke selv under vand. Betons fugtresistens begrænser mængden af fugt, der kan trænge ind i en bygning eller væg ved diffusion, hvilket forbedrer indeklimaet. I tilfælde af oversvømmelse er det som regel tilstrækkeligt at udtørre bygningen uden behov for nedrivning eller renovering. 18

19 Behov for køling Behov for opvarmning 30 C 25 C 20 C 15 C Max. temp. udskudt op til 6 timer Op mod 6-8 C forskel mellem max. ude- og indetemperatur Indendørs temperatur med høj termisk masse Indendørs temperatur med lav termisk masse Udendørs temperatur Dag Nat Dag 19

20 20

21 Tietgenkollegiet i København et godt sted for studenterlivet. Betonbygninger er holdbare, trygge og sikre Betons styrke Høj trykstyrke er karakteristisk for beton, hvilket fører til robuste bygninger og anlægskonstruktioner med gode styrkeegenskaber og lang levetid. Det understreger betons bæredygtighed, at man ved brug af beton med høj styrke (over 60 MPa) kan reducere konstruktionernes dimensioner og dermed materialeforbruget samt miljøpåvirkningen. Det anslås desuden, at en fordobling af betonstyrken i søjler reducerer forholdet mellem pris og bæreevne med cirka 25 %. Beskyttelse mod brand Beton har god brandmodstandsevne, som beskytter mennesker, ejendom og miljøet. Beton kan designes til at være robust selv i de mest ekstreme tilfælde af brand uanset om betonen anvendes i beboelsesejendomme, industribyggeri eller tunneller. Brug af beton i bygninger og konstruktioner giver enestående beskyttelse og sikkerhed i tilfælde af brand: - Beton brænder ikke og bidrager ikke til brandens omfang - Beton har høj brandmodstandsevne og forhindrer, at branden spredes - Beton giver sikre flugtveje til beboere og yder beskyttelse til brandmænd - Beton frembringer ingen røg eller giftige gasser - Beton drypper ikke med smeltede partikler, der ellers kan bidrage til spredning af branden - Beton begrænser brandens omfang, hvilket reducerer risikoen for forurening af miljøet - Beton kan modstå ekstreme vilkår - Betons robusthed under brand reducerer risikoen for sammenstyrtning - Beton skades ikke af vand, der bruges til brandslukningen - Betonbeklædninger kan modstå de ekstreme vilkår, der opstår i tunneller under brand Modstandsdygtighed overfor ekstreme påvirkninger Beton kan på grund af sin styrke absorbere energi fra stød. Autoværn mellem vejbaner laves ofte af beton, der kan modstå stød fra køretøjer. Beton bruges også i forsvarsværker, og betonkonstruktioner er fordelagtige, hvor bygninger eller infrastruktur potentielt er udsatte for bombeangreb eller eksplosioner. 21

22 VM-husene i København er et spændende indslag i Ørestads moderne arkitektur. Effektiv lydisolering Beton kan sikre en god lydkomfort i boliger og på arbejdspladser, selv om en bygning er placeret tæt på støjkilder som veje, jernbaner eller lufthavne. Isolering mod luftbåren lyd afhænger af bygningens masse og stivhed. Tunge og massive konstruktioner har typisk bedre lydisolering end lette konstruktioner. Derfor sikrer betonbyggeri, at udefra kommende støj dæmpes i høj grad. 185 mm tykke betonvægge vil yde tilstrækkelig isolering i næsten alle henseender. For effektivt at isolere mod luftbåren lyd er det desuden vigtigt, at bygningen er lukket tæt. I boliger kan betongulve effektivt dæmpe trinstøj, som ellers kan opleves generende fx ved lette gulvkonstruktioner, selv om myndighedskravene er opfyldt. Beton giver samtidig mulighed for at give konstruktionerne den optimale form til dæmpning af lyd. Ligeledes kan overfladen gøres glat for at reflektere lyd eller ru for at mindske refleksion. Gulvkonstruktionerne har også stor betydning for lydforholdene i en bygning. En gulvkonstruktion udført af betonelementer, letbeton eller in-situ støbt beton vil sammen med en sædvanlig gulvopbygning kunne overholde minimumskravene i Bygningsreglementet, der fx kræver en trinlyndæmpning på 53 db. 22

23 23

24 Studenterstræde i Birk Centerpark nær Herning med betonbelægninger og Beton har undervisningsbygninger. fordele fra vugge til vugge 4 24

25 25

26 Kunstmuseet HEART i Herning har betonoverflader, der minder om krøllet lærred. Betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Livscyklusanalyse af betonbygninger Livscyklusanalyser (LCA) anvendes til at vurdere en bygnings indvirkning på miljøet fra opførelse til nedrivning. Analysen omfatter udvinding af råstoffer, fremstilling af byggematerialer, opførelse, brug, vedligeholdelse og nedrivning af bygningen samt genbrug. Som hovedregel gælder, at varme og elforbrug udgør % af det samlede energiforbrug i en bygnings levetid. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, at bygningens drift påvirker bæredygtigheden langt mere end bygningens opførelse og nedrivning. Beton klarer sig godt i livscyklusanalyser. Det skyldes primært, at betonbygninger har et lavere energiforbrug til opvarmning end lettere bygninger på grund af betonens termiske masse. Samtidig holder betonbygninger typisk år, så den samlede energifordel i driftsperioden bliver meget stor. Kortsigtede løsninger, der udelukkende fokuserer på at minimere miljøbelastningen i opførelsesfasen, kan let medføre større energiforbrug i brugsfasen eller en kortere levetid. Et ikke-forurenende byggemateriale Emissioner til jord og vand Undersøgelser viser, at betons udledning af stoffer til grundvandet er lav. Kemisk analyse af flere hundrede prøver omfattende forskellige cementer og tilslag viser, at mængden af opløselige stoffer er meget lavere end tilladt af WHO for drikkevand. Kun sulfationer S0 4 findes hyppigt i højere forekomster, dog altid meget lavere end det niveau, der findes i mange populære mærker af mineralvand. Emissioner til indendørs atmosfære Betons komponenter er passive materialer med lav afdampning til luften. Nystøbt beton kan have en svag afdampning af ammoniak og formolie. Denne afdampning forsvinder i løbet få uger efter fremstillingen. Radon Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som er kilde til cirka halvdelen af den samlede radioaktive bestråling af den danske befolkning. Beton kan sammen med bæredygtigt design være med til at forhindre, at radon kan trænge ind i bygninger fra undergrunden. Grundlæggende fremgangsmåder til opnåelse af et lavt, indendørs radonniveau er: - Terrændæk af beton uden revner - Lufttætte samlinger mellem terrændæk og fundament - Ventilér under det nederste dæk For bygninger bygget direkte på jorden er den bedste løsning at sikre sig, at terrændækkene er så lufttætte som muligt, og at de har et minimalt antal steder, der skal forsegles. 26

27 27

28 At bruge beton er god økonomi Nibsbjerg Vandcenter i Holstebro rå, effektiv og smuk beton. 28

29 5 29

30 Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Betonbygningers levetid Med levetid menes den periode, hvor en bygning kan forventes at modstå normale forhold, såfremt den er vedligeholdt ordentligt. En bygnings forventede levetid er normalt forholdsvis lang, da mange 100 år gamle bygninger stadig er fuldt funktionelle. Lang levetid er vigtigt for bæredygtighed. Både af miljømæssige, økonomiske og kulturelle årsager. Der er cirka 150 millioner boliger i EU. Af disse er 32 % opført før 1945, 40 % mellem 1945 og 1975 og de sidste 28 % senere. Grundlaget for at beregne betonbygningers holdbarhed er blevet udviklet gennem flere årtier. Den tilsigtede levetid for betonbygninger er typisk mellem 50 og 200 år. Der er 95 % sandsynlighed for, at den tilsigtede levetid nås. I praksis betyder det, at den egentlige levetid for en betonbygning ofte vil være mere end det dobbelte af den tilsigtede. Indvendige betonkonstruktioner udsættes ikke på samme måde som udvendig beton for nedbrydningsmekanismer. Derfor kan man antage en levetid på 200 år. Betons bidrag til økonomisk byggeri Den samlede levetidsomkostning ved en bygning kan defineres som alle planlagte betydelige og relevante omkostninger over analysens periode udtrykt i monetær værdi. De planlagte omkostninger er de, der er nødvendige for at opnå den tilsigtede ydelse, heriblandt pålidelighed, sikkerhed og tilgængelighed. Omkostninger inkluderer bl.a. opførelsespris, energiforbrug, forsikringspræmier, driftstab såfremt bygningen ikke kan bruges under reparationer eller vedligeholdelse, renovering, ombygning og nedrivning plus omkostninger til finansiering. Betonbygninger er mere omkostningseffektive end andre bygninger. Det skyldes især lave forbrugs- og renoveringsomkostninger samt betons lange levetid i forhold til andre materialer. Beton er velegnet til lavenergihuse. Eksempelvis kan vægkonstruktioner med en U-værdi på blot 0,15 opnås ved brug af standardprodukter. Et andet interessant aspekt ved beton er materialets belysningseffektivitet. Betonvægge og gulve har reflekterende egenskaber, der kan reducere omkost- ninger ved både indendørs og udendørs belysning. Dette kan forøges ved brug af hvid cement, der vil resultere i en reflektering på 0,75 i forhold til 0,35 for grå beton. Fleksible bygninger For at være bæredygtig skal en bygning være i stand til at tilpasse sig ændrede forhold gennem dens levetid. Bæredygtighed er derfor også fleksible bygninger, der let kan ændres, udvides eller opdeles. Fleksibiliteten bør inddrages tidligt i projektet. Omkostningerne ved fremtidssikring af en bygning under opførslen er kun en brøkdel af de samlede omkostninger ved senere ændringer. I forbindelse med den bærende konstruktion er det fordelagtigt at lave store åbne rum, der senere kan inddeles efter behov. Når det kommer til fleksibilitet, er fordelene ved beton stor styrke og muligheden for at designe store spændvidder. Indbygget lydisolering og brandmodstandsevne er andre vigtige egenskaber. 30

31 Hos B&O i Struer udnyttes dagslyset og betons reflekterende egenskaber. Begrænsede omkostninger til vedligehold Betonbyggerier kræver meget lidt vedligeholdelse. Indendørs vil beton holde næsten evigt. Udendørs skal beton modstå større belastninger. Betonoverflader behøver ikke maling. Reparationskrævende skader på bygninger er forholdsvis sjældne. Til reparation af infrastruktur er der udviklet en række effektive reparationsmetoder og -systemer. Betonoverflader kan eventuelt beskyttes med overfladebehandling mod fx graffiti. 31

32 Elementer til betontrappe en effektiv og brandsikker løsning. Genbrug af beton skåner naturen 32

33 336

34 Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Betonikon: Bellevueteatret nord for København er en markant funkisbygning, hvor funktionalismen er i top. Nedrivning og genbrug Byggesektoren i Europa frembringer hvert år cirka 200 millioner ton byggeog nedrivningsaffald. En stor del af dette er beton, som på bæredygtig vis kan genbruges og derfor har minimal indvirkning på miljøet. Beton fra nedrevne betonkonstruktioner kan knuses og bruges som tilslag i ny beton. Nedknust beton bruges dog primært til jordarbejder, fundamenter, kloakering og i forbindelse med anlæg af veje, gader, gårdspladser og parkeringsarealer. Til sådanne anvendelser er genbrugt beton tit en fordel, fordi materialet ofte har bedre komprimeringsog densitetsegenskaber og normalt er billigere end nye materialer. En anden form for genbrug er konstruktioner af betonelementer, der er samlet med bolte eller svejsede led, og som er designet til at kunne adskilles. I Holland har man udviklet byggesystemer, så hele bygninger kan adskilles og flyttes til en anden byggeplads. Et tredje eksempel er opførelse af betonelementbygninger, hvor nogle af elementerne kan genbruges, og resten af bygningen kan knuses. De ovenstående teknikker reducerer udnyttelse af naturens ressourcer samt transportomkostninger ved genbrug af beton. Beton genbruges nogle gange endda i dets oprindelige form. Et eksempel er, at man genbruger en bygnings bærende betonkonstruktioner, mens indendørs rum eller bygningens facade moderniseres. 34

35 35

36 Dansk Byggeri Postbox København K Tlf

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND

BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND BETON - TIL GAVN FOR MILJØ OG SAMFUND Produktområdeprojekt vedrørende Betonprodukter 2003-2006 Betonindustriens Fællesråd Aalborg Portland A/S Teknologisk Institut September 2006 BETON - TIL GAVN FOR MILJØ

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme

we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme we make ideas come to life BYGNINGSDESIGN Perforerede, funktionelle og dekorative solskærme Beskyttelse og forskønnelse af bygninger gennem solafskærmning i perforeret metal FORDELE VED SOLAFSKÆRMNING

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

15-10-2013. Dansk Betondag 2013-09-19. Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen

15-10-2013. Dansk Betondag 2013-09-19. Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen Dansk Betondag 2013-09-19 Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling Gunnar Hansen 1 Aktieselskabet HIBE har licensrettighederne til følgende: 1. EU-patentansøgning 10388002.7 Betonelementer

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere