NaturErhvervstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturErhvervstyrelsen"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Gennemgang af resultater - Service Kommunikation Fagligt arbejde Kontrolbesøg Selvbetjening Omdømme Sammenligning med Fødevarestyrelsen

3 Om undersøgelsen Denne undersøgelse er lavet af MEGAFON i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen med henblik på at afdække tilfredsheden blandt NaturErhvervstyrelsens kunder. Undersøgelsen er udført planmæssigt som en kombination af web-undersøgelse i perioden fra d. 14/ til d. 7/ og telefoninterviews fra d. 1/ til d. 13/ Respondenterne er kontaktet på baggrund af kundelister udleveret af NaturErhvervstyrelsen. 845 respondenter har besvaret hele skemaet, mens yderligere 49 respondenter har besvaret minimum fem spørgsmål men ikke hele skemaet. Antallet af besvarelser falder således løbende igennem spørgeskemaet. Svarprocenten er på 1 ved første spørgsmål og falder herefter til 18% ved spørgeskemaets sidste spørgsmål. Ved denne type undersøgelser vurderes dette som et tilfredsstillende resultat. Såfremt NaturErhvervstyrelsen fremover ønsker en højere svarprocent anbefales det, at man reducerer antallet af spørgsmål samt, at man i højere grad baserer undersøgelsen på de telefoniske interviews. Med en stigning af webbaserede kundetilfredshedsundersøgelser på markedet generelt opleves et fald i besvarelser i denne type undersøgelser. Det er MEGAFON s vurdering, at man med et større fokus på telefoninterviews og på kortere undersøgelser vil kunne opnå en højere svarprocent og dermed en højere grad af repræsentativitet. For de spørgsmål, hvor det er muligt og relevant, er der sammenlignet med undersøgelsen fra 2013 foretaget af Advice. Her skal det dog bemærkes, at der ved denne undersøgelse er gjort brug af en mere detaljeret fordelingsnøgle end ved den tidligere undersøgelse (se næste slide). Dette forhold skal inddrages i tolkningen af sammenligningen med resultaterne i de tidligere undersøgelser. Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. 3

4 Om undersøgelsen Vægtning af svarmaterialet Der er i undersøgelsen anvendt vægtning af svarmaterialet for at gøre svarmaterialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population af NaturErhvervstyrelsens kunder. Stikprøven er blevet udtrukket, så den i bedst mulig omfang modsvarer en fordelingsnøgle, som MEGAFON har udarbejdet i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Der er således blevet udsendt et antal s til de 24 målgruppekoder, som er stratificeret i forhold til den ønskede fordeling af besvarelser. De efterfølgende telefoninterviews har tjent til at sikre besvarelser inden for faggrupper, der har været særligt underrepræsenterede i web-undersøgelsen. Alle målgrupper er vægtet op eller ned med undtagelse af de rekreative fiskere (målgruppe 15 og 16), da der var for få besvarelser i disse grupper til, at det ud fra en metodisk betragtning var hensigtsmæssigt. Dette anses dog ikke for et problem, da denne gruppe stort set ingen kontakt har med NaturErhvervstyrelsen Da antallet af landmænd er meget stort har deres svar stor indflydelse på det samlede gennemsnit. Fordelingen af NaturErhvervstyrelsens kunder på de forskellige målgrupper, samt antal afgivne svar for grupperne, kan ses i tabellen til højre. Målgruppekode Beskrivelse Population Antal svar Landbrug Heltidsbrug mindst 50 HA eller 25 DE Deltidsbrug HA eller DE Hobbylandbrug <10 HA og <10 DE Økologisk Heltidsbrug mindst 50 HA eller 25 DE Økologisk Deltidsbrug HA eller DE Økologisk Hobbylandbrug <10 HA og <10 DE Konsulenter med mindst 10 fuldmagter Fiskeri Stor > Mellem Lille < Fiskerikonsulenter med mere Opkøbere og fiskeauktioner Akvakulturbrug ansat ansatte Rekreative fiskere Lyst Fritid Gartneri Ingen kontrolbesøg kontrolbesøg >2 kontrolbesøg Virksomhed ansatte ansatte > 100 ansatte Offentlige myndigheder Fonde og foreninger

5 Om undersøgelsen Halvdelen (50%) af respondenterne i undersøgelsen er inden for landbrug, 1 virksomheder, og 15% inden for fiskeri. 14% er gartnerier, 3% inden for akvakulturbrug og 1% er rekreative fiskere. 1% af de adspurgte er under 30 år, 8% er mellem 30 og 39 år, og 1 er mellem 40 og 49 år. 31% er mellem 50 og 59 år, 20% er mellem 60 og 69 år, mens er 70 år eller derover. Kundetype 0% 20% 30% 40% 50% 60% Alder 0% 20% 30% 40% Landbrug 50% Under 30 år 1% Virksomhed år 8% Fiskeri 15% år 1 Gartneri 14% år 31% år 20% Akvakulturbrug 3% 70 år eller derover Reakreative fiskere 1% Ønsker ikke at svare 18% 5

6 Om undersøgelsen Omtrent halvdelen (53%) af respondenterne har haft kontakt med NaturErhvervstyrelsen via (53%), har indberettet eller ansøgt via selvbetjeningsløsninger (51%) eller haft telefonisk kontakt (4). Lidt under halvdelen (4) har besøgt hjemmesiden, mens 3 har haft kontakt ved kontrolbesøg og 3 via brev. har haft kontakt ved andre fysiske fremmøder, mens få har hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon (5%), har haft kontakt via SMS (4%), eller haft anden form for kontakt (5%). På hvilken måde har du været i kontakt med NaturErhvervstyrelsen inden for det seneste år? 0% 20% 30% 40% 50% 60% Via Indberettet eller ansøgt via selvbetjeningsløsninger Telefonisk Besøgt hjemmeside 53% 51% 4 4 Ved kontrolbesøg Via brev 3 3 Ved andre fysiske møder Hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon Via SMS Anden form for kontakt 5% 4% 5% 6

7 Hovedkonklusioner Opsummering af den overordnede tilfredshed Sammenlignet med 2013 er der for flere parametre sket en udvikling i tilfredsheden. Således er andelen der alt i alt erklærer sig tilfredse/meget tilfredse med NaturErhvervstyrelsen steget fra omkring en tredjedel (35%) til næsten halvdelen (43%), hvilket er et meget positivt resultat. Der kan ligeledes ses positive tendenser i tilfredsheden med kontrolbesøg, service, kommunikation og kvaliteten af det faglige arbejde. Generelt gælder det, at mindst omkring halvdelen erklærer sig overordnet tilfredse/meget tilfredse (44% som det laveste) med de forskellige aspekter af NaturErhvervstyrelsens arbejde. Fordelt på brancher ses en tendens til, at fiskere og akvakulturbrugere i højere grad end gennemsnittet er tilfredse med NaturErhvervstyrelsen på en lang række forskellige parametre, mens virksomheder, gartnerier og landbrug omvendt giver mere negative svar generelt. Specifikt for under-branchegruppen landbrugskonsulenter gælder det, at de i hele undersøgelsen konsekvent markerer sig som værende mindre tilfredse end de øvrige grupper. Undtaget er dog spørgsmålene om selvbetjening, hvor de markerer sig som de mest positive. Af de forskellige aspekter af NaturErhvervstyrelsens arbejde, er det særligt kontrolbesøgene som har en høj tilfredshedsgrad, med en andel på 71% tilfredse/meget tilfredse. Her er det dog interessant at bemærke, at fiskerne, som ellers udmærker sig positivt, her er mere negativt indstillet end gennemsnittet. Dette kan givetvis sammenkædes med, en utilfredshed med medarbejdernes afgørelser, som en markant mindre del af fiskerne finder velbegrundede sammenlignet med gennemsnittet. 7

8 Hovedkonklusioner Tilfredshed fordelt på branche Andelen, der alt i alt er tilfredse/meget tilfredse med NaturErhvervstyrelsen, er højere end gennemsnittet (43%) blandt akvakulturbrug (68%) og fiskeri (54%). Omvendt er tilfredsheden lavere blandt landbrug (41%), virksomheder (41%) og gartnerier (3). Dette er en tendens, der går igen i en stor del af undersøgelsens spørgsmål. Totalt gennemsnit 38% 33% 14% 3% Landbrug 2% % 2% Fiskeri 8% 4 2 2% Akvakulturbrug 20% 48% 20% 12% Gartneri 31% 3 15% 1% Virksomhed 31% 28% 18% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 8

9 Hovedkonklusioner Opsummering af resultaterne inden for de seks hovedområder Service Kommunikation Fagligt arbejde Kontrolbesøg Selvbetjening Omdømme 53% er tilfredse med servicen, mens 1 er utilfredse. Respondenterne er særligt tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning Det er særligt kunder inden for fiskeri og akvakulturbrug der et tilfredse med servicen, mens kunder inden for landbrug og gartneri adskiller sig negativt. 53% af de adspurgte er tilfredse med kommunikationen, mens 1 er utilfredse. Særligt kunder fra fiskeri og akvakulturbrug er tilfredse med kommunikationen Der efterspørges mere direkte kommunikation i form af fysiske møder med medarbejdere. 44% er tilfredse med den faglige kvalitet af arbejdet, mens 14% er utilfredse. Særligt er tilfredsheden med styrelsens kendelser lav. Således finder kun omtrent en fjerdedel at de er velbegrundede og forståelige. Ydermere mener kun en femtedel, at styrelsen lytter til faglig kritik. 3 har haft kontrolbesøg inden for det seneste år. Af disse var 71% tilfredse med kontrolbesøgene, mens 12% var utilfredse. Særligt tilfredse var kunderne med klare, velbegrundede resultater af kontrolbesøgene. Den generelle tendens mellem brancher er anderledes her således er fiskerne mindre positive, mens gartnerier og langbrug omvendt er mere positive. Lige under halvdelen (48%) mener, at den nuværende selvbetjening dækker deres behov, mens 13% mener, det ikke dækker deres behov. Samtidigt efterlyses der mere hjælp til brug af selvbetjeningen, og en lav andel finder den let at bruge. Kun 2 opfatter styrelsens omdømme som godt, mens 31% opfatter det som dårligt. Dette skyldes givetvis de lave andele, der opfatter styrelsen som kundeorienteret og moderne. Overordnet set er 43% tilfredse/meget tilfredse med styrelsen 9

10 Hovedkonklusioner Opsummering af kontakten til NaturErhvervstyrelsen 35% af respondenterne har haft kontrolbesøg inden for det seneste år. Hele 71% af disse er tilfredse eller meget tilfredse med kontrolbesøgene Kun af respondenterne har været i kontakt med NaturErhvervstyrelsen ved fysiske møder fx dyrskuer, stormøder, konferencer, åbent hus m.m. Hele 74% af de respondenter, der på denne måde havde personlig konktakt med NaturErhvervstyrelsen, var tilfredse eller meget tilfredse med disse fysiske møder. Den høje tilfredshed med kontrolbesøg og andre fysiske møder tyder på, at øget personlig kontakt kunne givetvist forbedre oplevelsen af kommunikationen mellem kunder og medarbejdere hos NaturErhvervstyrelsen og sikre en øget tilfredshed i det hele taget. Ønsket om øget fokus på personlige møder som kontaktflade understreges også af en stor uvilje mod at kommunikere via elektroniske platforme såsom webcam, online chat og sociale medier. For selvbetjeningsmulighederne ses det, at halvdelen mener, at de nuværende muligheder dækker deres behov. Desværre mener kun en tredjedel, at det er let at bruge selvbetjeningen og at hjælpen til brug af denne er tilfredsstillende. Ved at øge brugervenligheden er det således muligt, at tilfredsheden og brugen af selvbetjeningen kunne øges. 10

11 11 Service

12 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager fra NaturErhvervstyrelsen? 53% af de adspurgte er enten meget tilfredse () eller tilfredse (44%) med den service, de modtager fra NaturErhvervstyrelsen. 24% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 1 er enten utilfredse () eller meget utilfredse (). Andelen, der er tilfredse/meget tilfredse, er signifikant mindre end gennemsnittet (53%) blandt virksomheder (4) og gartnerier (4), mens denne andel er signifikant højere blandt fiskere (6) og akvakulturbrugere (72%). Totalt gennemsnit 44% 24% Landbrug 4 2 8% 5% Fiskeri 11% 5 14% 12% 5% 3% Akvakulturbrug % 0% 4% Gartneri 3 2 Virksomhed 12% 34% 21% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 12

13 Hvor tilfreds er du med NaturErhvervstyrelsens service? Tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsens service er højest, når det gælder muligheden for at få personlig vejledning, som 45 % er tilfredse/meget tilfredse med. Tilfredsheden er lavest, når det gælder muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen her er 3 tilfredse/meget tilfredse. Generelt er tilfredsheden forholdsvis ens på tværs af de fire serviceområder. På tværs af serviceområder ses en generel tendens til, at fiskere er signifikante mere tilfredse end gennemsnittet. Omvendt er virksomheder signifikant mindre tilfredse end gennemsnittet. På de tre første spørgsmål ses desuden en tendens til at også akvakulturbrug er mere positive end gennemsnittet, mens gartnerier og landbrug er mindre positive end gennemsnittet. Eksempelvis er andelen, der er tilfredse/meget tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning størst blandt fiskerier (64%) og akvakulturbrug (50%). Herimod er landbrug (44%), gartnerier (42%) og virksomheder (3) i lavere grad end gennemsnittet (45%) tilfredse/meget tilfredse. Tilfredsheden er signifikant større i 2015 end i 2013 ved spørgsmålene svartid på henvendelser og svartid på ansøgninger m.m. Der har været en stigning på omkring for svartid på henvendelser, og omkring 18% for svartid på ansøgninger m.m. Muligheden for at få personlig vejledning 11% 34% 22% 8% 1 Muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen 2 23% 8% 23% Svartid på henvendelser 8% 30% 22% 11% 21% Svartid fx på ansøgninger, indberetninger eller kontrolbesøg 32% 22% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

14 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Tilfredshed med service Hvad angår service og kommunikation, ses der en positiv udvikling i tilfredsheden. I forhold til NaturErhvervstyrelsens service er andelen af tilfredse/ meget tilfredse steget fra 45% i 2013 til 53% i Det er dog værd at bemærke, at andelen af ikke relevant -besvarelser er faldet markant sammenlignet med Udelades disse besvarelser ligger tilfredshedsandelene for serviceniveauet på nogenlunde samme niveau i 2013 og Grunden til, at andelen af ikke relevant -besvarelser er faldet er, at i 2015 undersøgelsen er det kun respondenter, der har haft kontakt med NaturErhvervstyrelsen i 2014 eller 2015, som er blevet kontaktet % 24% % 32% 23% 8% 4% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 14

15 Hvordan kan NaturErhvervstyrelsen forbedre sin service? [Åbent spørgsmål] 313 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og kommentarerne bærer primært præg af negative kommentarer og forslag til forbedring. Rigtig mange mener, det er for vanskeligt at få kontakt med den rette medarbejder. Flere foreslår, at man som kunde skal have en fast tilknyttet kontaktperson og mange ønsker at have direkte kontaktoplysninger på medarbejdere, da det tager for lang tid at komme igennem på telefonen. En del af respondenterne angiver, at det ville forbedre servicen, hvis man forkortede svartiderne og sagsbehandlingstiden. Desuden angiver flere, at NaturErhvervstyrelsen skal være bedre til at vende tilbage efter en henvendelse med svar. Gennemgående for rigtig mange kommentarer er, at mange ser NaturErhvervstyrelsen som præget af unødvendig bureaukrati og mangel på imødekommenhed og fleksibilitet. En del beskriver NaturErhvervstyrelsen som uvenlige og mistroiske og ønsker at styrelsen skal have større fokus på at vejlede og hjælpe kunderne frem for kun at kontrollere. Flere angiver dog, at de er tilfredse med servicen og, at de ikke har forslag til forbedringer. 15

16 16 Kommunikation

17 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra NaturErhvervstyrelsen? Overordnet set svarer 53%, at de er tilfredse (4) eller meget tilfredse () med kommunikationen fra NaturErhvervstyrelsen. 2 angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 1 er utilfredse (11%) eller meget utilfredse (5%). Særligt akvakulturbrug (72%) og fiskerier (64%) angiver at være tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen fra NaturErhvervstyrelsen. Andelen af landbrug (50%), virksomheder (50%) og gartnerier (4), der er tilfredse/meget tilfredse, er omvendt signifikant lavere end gennemsnittet (53%). Totalt gennemsnit % 5% 4% Landbrug 3% 4 30% 11% 4% 4% Fiskeri 12% 51% 20% 11% 4% 2% Akvakulturbrug % 4% 0% 4% Gartneri 43% 32% 11% 3% Virksomhed 11% 38% 24% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 17

18 Hvad synes du om den information, du får fra NaturErhvervstyrelsen? 34% mener i høj grad (2) eller i meget høj grad (), at informationen fra NaturErhvervstyrelsen er forståelig. 42% mener i nogen grad informationen er forståelig, mens 18% i ringe grad (15%) eller slet ikke (4%) mener dette. Andelen af kunder, der i høj eller meget høj grad mener, at informationen giver konkret vejledning til, at personen kan opfylde reglerne (30%), er lavere end andelen for forståeligheden af informationen (34%). Der ses en tendens til, at fiskerier og særligt akvakulturbrug i højest grad mener, at informationen er forståelig, og giver konkret vejledning til, at personen kan opfylde reglerne. Således mener 72% af akvakulturbrugene i høj eller meget høj grad, at informationen er forståelig, og 44% mener i høj eller meget høj grad, at den giver konkret vejledning. Tallene for fiskerierne er henholdsvis 48% for forståeligheden og 45% for vejledningen. Omvendt mener en mindre andel af landbrugene i høj eller meget høj grad, at informationen forståelig (23%) og giver konkret vejledning (23%). Informationen er forståelig 2 42% 15% 4% Informationen giver konkret vejledning til, at jeg kan opfylde reglerne 24% 40% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 18

19 Hvor tilfreds er du med NaturErhvervstyrelsens kommunikation? Tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsens kommunikation er størst, hvad angår breve, hvor 50% er tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen. Tilfredsheden er lavest, hvad angår NaturErhvervstyrelsens kontrolbesøg, hvor 3 angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse. Det er værd at bemærke, at andelen af respondenter, der har svaret ikke relevant i høj grad varierer på tværs af kommunikationsområderne, hvilket kan skyldes, at nogle kommunikationsområder når ud til flere kunder end andre. En del af forklaringen på, at få personer er tilfredse/meget tilfredse med kontrolbesøgene kan således være, at mange personer har angivet ikke relevant på dette spørgsmål, hvilket naturligt forklares ved, at mange respondenter slet ikke har haft kontrolbesøg. Der ses ingen generelle tendenser til, at nogle erhvervsgrupper på tværs af kommunikationskanaler er mere eller mindre tilfredse end de øvrige erhvervsgrupper. Tilfredsheden blandt de forskellige erhvervsgrupper varierer i høj grad fra område til område. Fx er fiskere mere tilfredse end gennemsnittet i forhold til vejledninger, breve, telefoniske vejledninger og kontrolbesøg, mens de er mindre tilfredse end gennemsnittet i forhold til nyhedsbreve og hjemmesiden. Det er værd at bemærke, at andelen, der svarer ikke relevant, i høj grad varierer på tværs af spørgsmål og erhvervsgrupper. Der er altså forskel på, hvilke kommunikationskanaler, der anses som relevante af forskellige erhvervsgrupper. Andelen af respondenter, der er tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen via breve, er markant større i 2015 (50%), end i 2013 (34%). Hjemmesiden 41% 2 4% 1 Nyhedsbreve 3 2 3% 2% 25% Vejledninger 38% 24% 12% 12% Breve 44% 24% 4% 13% Telefonisk vejledning 32% 22% 4% 2 Kontrolbesøg 2 21% 4% 4% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

20 Hvor tilfreds er du med at kunne møde NaturErhvervstyrelsen på fx på dyrskuer, stormøder, konferencer, åbent hus m.m.? 85 respondenter (kun respondenter, der har været i kontakt med NaturErhvervstyrelsen ved disse typer møder) har fået stillet dette spørgsmål Hele 74% af de adspurgte er tilfredse (48%) eller meget tilfredse (2) med at kunne møde NaturErhvervstyrelsen på fx dyrskuer, stormøder, konferencer, åbent hus m.m. 13% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens kun 3% er utilfredse (1%) eller meget utilfredse (2%) med disse muligheder. Tilfredsheden er størst blandt akvakulturbrug og virksomheder, hvor henholdsvis 100% og 7 angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse med at kunne møde NaturErhvervstyrelsen. Herimod er tilfredsheden lavest blandt fiskerier, hvor 63% er tilfredse/meget tilfredse med muligheden. 2 48% 13% 1%2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 20

21 I hvilken grad ønsker du at kommunikere med NaturErhvervstyrelsen via disse kanaler? Der er stor forskel på, i hvilken grad respondenterne ønsker at kommunikere gennem de nævnte kanaler i fremtiden. Således svarer flest, at de i høj/meget høj grad (3) ønsker at kommunikere gennem faglig sparring og vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. Herefter svarer 1, at de i høj/meget høj grad ønsker kommunikation via fysiske møder såsom dyrskue, stormøder, konferencer eller åbent hus. En overordnet tendens er, at de elektroniske kommunikationsveje generelt scorer lavest. Således er andelen, der svarer, at de i høj/meget høj grad ønsker kontakt via sociale medier (2%), webcam (), online chat () og videoer med fagperson på eksempelvis YouTube (11%) lavere end andelene, der ønsker kontakt ved fysisk fremmøde. Selvom de elektroniske kommunikationsveje scorer lavest, er der stadig sket en fremgang fra 2013 til 2015 i forhold til andelen af respondenter, der ønsker at kommunikere via videoer, online chat og webcam. Der er en generel tendens til, at akvakulturbrug i højere grad end de øvrige erhvervsgrupper ønsker at kommunikere med NaturErhvervstyrelsen. Således scorer denne branche højere end gennemsnittet på de fleste kommunikationskanaler. Herudover ses ingen generelle tendenser. Fra kommunikationskanal til kommunikationskanal varierer det, hvilke erhvervsgrupper, der er positive og hvilke, der er negative. Via fysiske møder 5% 11% 1 14% 20% 30% Faglig sparring ved kontrolbesøg 2 22% 24% Via webcam 2% 4% 12% 38% 35% Via online chat 1% 11% 13% 38% 33% Via sociale medier 1% 1% 11% 45% 35% Via videoer 3% 8% 1 11% 32% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 21

22 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Tilfredshed med kommunikationen Hvad angår kommunikationen ses en lille positiv udvikling i tilfredsheden, da andelen af tilfredse/meget tilfredse er steget med fra 2013 til Denne andel er således gået fra 4 til 53% % 5% 4% % 30% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 22

23 Hvordan kan NaturErhvervstyrelsen forbedre sin kommunikation? [Åbent spørgsmål] 177 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. En overvejende del af de respondenter, der har svaret på spørgsmålet angiver, at de ønsker, at kommunikationen generelt skal foregå i et mere simpelt og let forståeligt sprog frem for, at det bliver for formelt og juridisk. Særligt i vejledningerne er der mange der ønsker et mere forståeligt sprog og uddybende beskrivelse. Mange angiver ved dette spørgsmål, at hjemmesiden bør forbedres her peges især på mulighederne for selv at fremsøge relevant information på hjemmesiden. Flere skriver samtidig, at de er tilfredse med kommunikationen. 23

24 24 Fagligt arbejde

25 Hvor tilfreds er du med det faglige arbejde i NaturErhvervstyrelsen? 44% af de adspurgte er tilfredse (38%) eller meget tilfredse () med den faglige kvalitet af arbejdet. Denne andel er signifikant større end andelen af tilfredse/meget tilfredse i 2013 (35%). Tilfredsheden med den faglige kvalitet er højest i fiskeriet, hvor 5 er meget tilfredse/tilfredse, og herefter i akvakulturbrug, hvor 52% er tilfredse/meget tilfredse. Denne andel er signifikant lavere blandt landbrug (3). 38% er tilfredse (31%) eller meget tilfredse () med medarbejderne i NaturErhvervstyrelsens evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation, hvilket er en stor forbedring i forhold til 2013, hvor 2 var tilfredse/meget tilfredse med dette. Igen er andelen størst blandt fiskerierne (4) og akvakulturbrugene (5), mens den er mindst blandt landbrug (3) og virksomheder (33%). Med en andel på 42% er lidt flere tilfredse (34%) eller meget tilfredse () med medarbejdernes evne til at vejlede, så man ved, hvordan man skal leve op til love og regler. Endnu en gang er der sket en fremgang fra 2013, hvor 3 var tilfredse/meget tilfredse. Også her adskiller fiskerierne sig fra de øvrige ved at andelen af disse, der er tilfredse/meget tilfredse er 5, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet (42%). Igen er andelen, der er tilfredse/meget tilfredse, mindst blandt landbrug (38%) og virksomheder (35%). Den faglige kvalitet af arbejdet 38% 30% 5% Medarbejdernes evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation 31% 2 13% 14% Medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal overholde love og regler 34% 2 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

26 Hvordan oplever du afgørelser fra NaturErhvervstyrelsen? Oplevelsen af NaturErhvervstyrelsens afgørelser er generelt lidt mindre positiv end opfattelsen af det faglige arbejde i NaturErhvervstyrelsen. 22% mener i høj grad (1) eller i meget høj grad (4%), at afgørelserne er fagligt velbegrundede, mens 25% i høj grad (21%) eller i meget høj grad (4%) mener, de er forståelige. Andelen som mener, de slet ikke er fagligt velbegrundede og forståelige er henholdsvis og. Andelen af akvakulturbrug, som i høj eller meget høj grad oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede er 40%, mens kun 20% af landbrugene og 1 af fiskerierne mener dette. Omtrent samme billede tegner sig af oplevelsen af afgørelserne som forståelige, idet akvakulturbrug i højest grad oplever dette. 44% af akvakulturbrugene oplever i høj/meget høj grad afgørelserne som forståelige, mens dette kun er tilfældet for 1 af landbrugene. Fagligt velbegrundede 4% 1 34% 1 18% Forståelige 4% 21% 34% 1 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 26

27 Hvor enig er du i, at NaturErhvervstyrelsen lytter til faglig kritik og forslag? 21% af de adspurgte er enten enige (18%) eller meget enige (3%) i, at NaturErhvervstyrelsen lytter til faglig kritik og forslag. 32% er hverken enige eller uenige, mens 2 er enten uenige (1) eller meget uenige (12%). Her skiller fiskerier samt akvakulturbrug sig ud fra de øvrige grupper ved at være mere enige i udsagnet, idet henholdsvis 34% og 32% er enige eller meget enige i udsagnet. Herimod er kun 1 af landbrugene enige/meget enige. Totalt gennemsnit 3% 18% 32% 1 12% 18% Landbrug 1% 1 35% 18% 1 Fiskeri 5% 2 23% 22% 1 4% Akvakulturbrug 4% 28% 28% 1 0% 24% Gartneri 4% 1 34% 1 13% 14% Virksomhed 5% 15% 31% 15% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 27

28 Hvor tilfreds er du med det faglige arbejde i NaturErhvervstyrelsen? Der er sket en positiv udvikling i tilfredsheden, hvad angår den faglige kvalitet af arbejdet i NaturErhvervstyrelsen. Det gælder for alle tre spørgsmål. Samtidigt er andelen af ikke relevant -besvarelser faldet markant, hvilket givetvis kan forklare en del af stigningen. Andel tilfredse/meget tilfredse 44% 42% 50% 35% 38% 3 40% 25% 30% 20% Den faglige kvalitet af arbejdet Medarbejdernes evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation Medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal overholde love og regler 0% 28

29 Hvordan kan NaturErhvervstyrelsen forbedre sit faglige arbejde? [Åbent spørgsmål] 186 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. En stor del af respondenterne efterlyser større forståelse for deres konkrete virkelighed. Mange ønsker mere praktisk forståelse og mere lydhørhed og dialog med kunderne. En del respondenter angiver, at de er utilfredse med medarbejdernes faglige niveau og ønsker, at medarbejderne skal efteruddannes. Utilfredsheden med det faglige arbejde omhandler ikke den juridisktekniske faglighed, men derimod den praktiske faglighed inden for de enkelte fagområder. Der er dog også mange, der angiver, at de er tilfredse med NaturErhvervstyrelsens faglige arbejde. 29

30 30 Kontrolbesøg

31 Hvor tilfreds er du med den måde, dine kontrolbesøg fra NaturErhvervstyrelsen det seneste år er foregået på? 306 respondenter (kun respondenter, der angav, at de har haft kontrolbesøg indenfor det seneste år) har fået stillet dette og det følgende spørgsmål. 71% af de adspurgte er tilfredse (48%) eller meget tilfredse (24%) med kontrolbesøgene fra NaturErhvervstyrelsen. 1 er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 12% er enten utilfredse () eller meget utilfredse (). Tilfredsheden er størst hos akvakulturbrug, hvor 8 er tilfredse/meget tilfredse med den måde kontrolbesøgende er foregået på, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet (71%). Tilfredsheden er lavest blandt fiskere, hvor 70% er tilfredse/meget tilfredse. Totalt gennemsnit 24% 48% 1 1% Landbrug % 0% Fiskeri 1 54% 1 0% Akvakulturbrug 14% 71% 14% 0% Gartneri 30% 42% 18% 2% 4% 3% Virksomhed 2 44% 13% 4% 12% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 31

32 Hvordan vurderer du kontrollørens arbejde? 306 respondenter 58% mener i høj grad (42%) eller meget høj grad (1), at resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet, mens 58% i høj grad (44%) eller meget høj grad (14%) mener, at den tilsynsførende havde den nødvendige faglige viden om området, der skulle kontrolleres. Denne andel var 55%, når det gælder den tilsynsførendes evne til at vejlede om reglerne og 51%, når det gælder dennes evne til at sætte sig ind i forholdene på virksomheden. En noget lavere andel (33%) mener i høj eller meget høj grad at kontrolbesøget bidrager til, at man kan gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde. Mest kritiske er fiskerierne, hvor andelen, der svarer i høj grad/meget høj grad, er signifikant mindre end for de øvrige grupper i fire ud af fem spørgsmål. Gartnerier og landbrug er i fire ud af fem spørgsmål mere positive overfor kontrolbesøgene end de øvrige erhvervsgrupper. Resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet 1 42% 2 1% Kontrolløren havde den nødvendige faglige viden 14% 44% 25% 5% 2% Kontrolløren var god til at vejlede om reglerne 14% 41% 22% 11% 8% 4% Kontrolløren var i stand til at sætte sig ind i froholdene på min virksomhed 13% 38% 2 11% 2% Kontrolbesøget bidrager til, at jeg kan gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde 24% % 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 32

33 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Tilfredshed med kontrolbesøg For kontrolbesøgene er der sket en positiv udvikling, således at flere er tilfredse/meget tilfredse med kontrolbesøg i undersøgelsen i 2015 (71%) sammenlignet med i 2013 (63%). En del af den meget flotte tendens kan dog muligvis forklares med, at andelen af ikke relevant -besvarelser er faldet drastisk % 48% 1 1% % 3% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 33

34 Hvordan kan NaturErhvervstyrelsen forbedre sine kontrolbesøg? [Åbent spørgsmål] 69 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. En del respondenter mener, at kontrollanterne mangler faglig viden og forståelse for deres branche og nogle angiver desuden, at de oplever manglende ensartethed kontrollanterne imellem. Flere angiver, at de ønsker, at kontrollanterne skal være mere vejledende især i forbindelse med udfyldelse af ansøgninger. Nogle af de adspurgte mener, at kontrollanterne ofte er uhøflige og efterlyser mere imødekommenhed. Der er samtidig flere, der angiver, at de er tilfredse med kontrolbesøgene. 34

35 35 Selvbetjening

36 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? De nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker mit behov 48% af de adspurgte er enige (38%) eller meget enige () i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov. Akvakulturbrug (5), landbrug (54%) og gartnerier (51%) er i højere grad enige/meget enige i udsagnet end gennemsnittet (48%). Totalt gennemsnit 38% 21% 18% Landbrug 45% 21% Fiskeri 12% 28% 1 5% 5% 34% Akvakulturbrug 1 40% 8% 4% 8% 24% Gartneri 42% 25% 12% Virksomhed 2 22% 5% 32% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 36

37 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? Det er let at bruge selvbetjening 32% af de adspurgte er enige (2) eller meget enige () i, at det er let at bruge selvbetjening. Endnu en gang er akvakulturbrug (3) og gartnerier (35%) i højere grad end gennemsnittet enige/meget enige i udsagnet. Også virksomheder (34%) er i højere grad end gennemsnittet enige/meget enige i dette udsagn. Totalt gennemsnit 2 24% 14% 11% 1 Landbrug 5% % Fiskeri 24% 18% 8% 33% Akvakulturbrug 12% 24% 20% 12% 8% 24% Gartneri % 11% 13% Virksomhed 25% 1 8% 32% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 37

38 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? Hjælp til selvbetjening er tilfredsstillende 33% af de adspurgte er enige (28%) eller meget enige (5%) i, at hjælp til selvbetjening er tilfredsstillende. Igen er akvakulturbrug (3) i højere grad end gennemsnittet enige/meget enige i udsagnet. Også landbrug (34%) har en større andel respondenter end gennemsnittet, der svarer enig/meget enig. Totalt gennemsnit 5% 28% 25% 12% 22% Landbrug 4% 30% 30% 15% 12% Fiskeri 25% 15% 38% Akvakulturbrug 12% 24% 20% 4% 8% 32% Gartneri 4% 2 30% 14% 1 Virksomhed 2 18% 8% 35% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 38

39 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Tilfredshed med selvbetjeningen Det kan være vanskeligt at sammenligne nedenstående resultater, da der i undersøgelsen fra 2013 ikke indgik en midterkategori som svarmulighed Andel enige/meget enige 60% 48% 51% 50% 32% 38% 33% 3 40% 30% 20% % De nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker mit behov Det er let at bruge selvbetjeningen Hjælp til selvbetjeningen er tilfredsstillende 39

40 40 Omdømme

41 Hvad er din opfattelse af NaturErhvervstyrelsens omdømme? 2 mener, at NaturErhvervstyrelsens omdømme er godt (25%) eller meget godt (4%), mens 35% hverken mener omdømmet er godt eller dårligt. 31% mener, det er dårligt (21%) eller meget dårligt (). Akvakulturbrugene er mest positive overfor NaturErhvervstyrelsen, da 48% mener, at styrelsen har et godt/meget godt omdømme, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet (2). Også fiskerierne (3) og virksomhederne (32%), mener i højere grad end gennemsnittet, at omdømmet er godt/meget godt. Modsat mener kun 25% af landbrugene og 25% af gartnerierne, at NaturErhvervstyrelsen har et godt/meget godt omdømme. Totalt gennemsnit 4% 25% 35% 21% 5% Landbrug 3% 22% 38% 21% 5% Fiskeri 3% 33% 33% 1 2% Akvakulturbrug 4% 44% 32% 12% 8% 0% Gartneri 3% 22% 33% 2 11% 5% Virksomhed 5% 2 33% 22% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Ikke relevant 41

42 Hvordan opfatter du NaturErhvervstyrelsen som offentlig myndighed? Overordnet set har de adspurgte ikke et specielt positivt indtryk af NaturErhvervstyrelsen på tværs af de syv spørgsmål. Flest er enige/meget enige i, at NaturErhvervstyrelsen er ansvarlige (42%), engagerede (40%) og fagligt dygtige (40%), mens færrest er enige/meget enige i, at NaturErhvervstyrelsen er moderne (33%) og kundeorienterede (2). På tværs af de syv underspørgsmål er landbrugene klart mest negativt indstillede overfor NaturErhvervstyrelsen. Akvakulturbrugene er klart mest positive på tværs af spørgsmålene, mens også fiskerierne er mere positive end gennemsnittet ved samtlige spørgsmål. Fagligt dygtig 5% 35% 33% 12% 8% Åben 4% 30% 33% 14% Ansvarlig 5% 3 31% 11% 8% Engageret 34% 33% 12% Moderne 4% 2 38% 12% 11% Kundeorienteret 5% 25% 30% 1 1 Præger udviklingen på sit område 28% 34% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 42

43 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Opfattelse af omdømme Andelen af respondenter, der opfatter NaturErhvervstyrelsens omdømme godt/meget godt, er signifikant større i 2015 (2), end i 2013 (23%). Samtidig er andelen af respondenter, der har angivet ikke relevant faldet 5 procentpoint fra 2013 () til 2015 (5%) % 25% 35% 21% 5% % 20% 34% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Ikke relevant 43

44 Hvor tilfreds er du alt i alt med NaturErhvervstyrelsen? 43% af de adspurgte er alt i alt enten tilfredse (38%) eller meget tilfredse () med NaturErhvervstyrelsen. 33% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 21% alt i alt er enten utilfredse (14%) eller meget utilfredse () med NaturErhvervstyrelsen. Grupperne der i højest grad er tilfredse/meget tilfredse med NaturErhvervstyrelsen er akvakulturbrug (68%) og fiskerier (54%), mens færrest er tilfredse/meget tilfredse blandt gartnerier (3), landbrug (41%) og virksomheder (41%). Totalt gennemsnit 38% 33% 14% 3% Landbrug 2% % 2% Fiskeri 8% 4 2 2% Akvakulturbrug 20% 48% 20% 12% 0% Gartneri 31% 3 15% 1% Virksomhed 31% 28% 18% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 44

45 Udviklingen i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen Overordnet tilfredshed Sammenlignet med 2013 er der sket en signifikant stigning i tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen fra 35% tilfredse/meget tilfredse i 2013 til 43% i Dette vidner om en generel positiv tendens hvad angår den overordnede tilfredshed med NaturErhvervstyrelsen % 33% 14% 3% % 30% 31% 1 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 45

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi

Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi Spørgeskemaundersøgelse blandt 3000 patienter i hele landet Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Danske Fysioterapeuter August 2011

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere