grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus

2 Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé Valby Valby og Omegns Byggeforening - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerforening - Bestyrelsesmedlem i R98 - Formand for Miljøpunkt Valby Kasserer: Inge Pedersen Strindbergsvej 101 A 2500 Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Medl. af repræsentantskabet i R98 Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads Vanløse GF Katrinedal - Formand for Vanløse Grundejersammenslutning - Medlem af Vanløse Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Vanløse - Medlem af repræsentantskabet i R98 Birgit Philipp Nakskovvej Valby GF Søndre Hanssted - Formand for Valby Grundejerforening Bjarne Kallesøe Italiensvej København S. SGF Parcelforening - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af Amager øst Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Dong Energy A/S - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hanne Skovsgaard Bjørnsonsvej Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hans Åge Zabel Basnæsvej Brønshøj - Bestyrelsesmedlem i Brønshøj Grundejerforening - Medlem af repræsentantskabet i R98 Jens B. van der Watt Stubbevangen Brønshøj Kirkemosens Haveby - Bestyrelsesmedl. i Brønshøj Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Poul Hounsgaard Ove Billes Vej Kbh. S. GF Sundbyvang - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Svend Vexby Amsterdamvej Kbh. S Samarbejdet - Formand for Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Christine Hoegh Leander Harrespringet NV GF Utterslevhøj Steen A. S. von Lorenzen Kilholmvej Vanløse Vanløse Stationsby - Bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning Sekretær: Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 Kbh. NV GF Utterslevhøj - Formand for Brønshøj Grundejerforening - Medlem af Brønshøj Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Bispebjerg/Brønshøj-Husum - Medlem af repræsentantskabet i R98 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Paraplyorganisation for grundejerforeninger og vejlaug i København samt talerør over for myndigheder og forsyningsvirksomheder. Grundejeren.dk udgives af Fællesforeningen og sendes til foreningsbestyrelserne. Redaktion: Hans-Jørgen Lykkeboe og Birgit Philipp - Valby, Svend Vexby, Bjarne Kallesøe og Birgitte Thuesen Maltesen - Sundbyerne, Hans Bo Larsen og Hans Åge Zabel - Brønshøj, Jan Mørch og Erik Honoré - Vanløse 2

3 Formandens beretning 2008 Beretning Bestyrelsen har, siden repræsentantskabsmødet i 2008, afholdt 6 bestyrelsesmøder og gennemført et bestyrelseskursus på Orø i det tidlige forår Bestyrelsen har været aktiv omkring et par byggesager i Valby og har i den sammenhæng været medvirkende til at få standset et påtænkt byggeri som var i strid med lokalplanlægningen. Foranlediget af en vejstrid om nedkørte kantstene og fortovsfliser på en privat fællesvej på Amager, har bestyrelsen taget kontakt til Center for Trafik for at få udarbejdet retningslinier for problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører. Bestyrelsen har i en konkret grundejerforening fået afslag fra kommunen efter ansøgning om opsætning af forbudsskiltning. Afslaget er nu anket til Vejdirektoratet og bestyrelsen følger op på sagen, om vi opfatter om en prøvesag vedrørende forbud mod uvedkommende gennemkørsel. Flere af bestyrelsens medlemmer har, via deres lokale foreningsarbejde, fået udvalgs- og bestyrelsespladser i bydelenes lokaludvalg og miljøcentre, og her på det sidste er det lykkedes at få indvalgt vores bestyrelsesmedlem Bjarne Kallesøe i bestyrelsen for Dong Energy City elnet A/S. Repræsentationerne bidrager til indsigt og indflydelse og ikke mindst et godt netværk, der er gavnligt for bestyrelsesarbejdet i Fællesforeningen. Alle har i bestyrelsesarbejdet deltaget med stort engagement og ydet en god indsats for fællesskabet og det skal der udtrykkes en stor tak for. Foreningsblad/hjemmeside Fællesforeningens informationsvirksomhed bliver fortsat tilgodeset via hjemmesiden og udgivelsen af vores foreningsblad. Blad- og hjemmesideaktiviteten varetages af vores flittige næstformand, Erik Honore og blad nr. 11 udsendes i maj til foreningernes bestyrelser op til dette års repræsentantskabsmøde. Som noget nyt kunne man i blad nr. 10 byde velkommen til SGF-nyt, som fremover vil være indeholdt i Grundejeren. Det ville være en oplagt mulighed at også andre bydelsforeninger lod deres blad- og nyhedsvirksomhed formidle gennem vores fælles blad. Blad og hjemmesideaktiviteterne giver foreningerne god mulighed for at følge aktiviteterne og lade sig inspirere til lokale tiltag. R98 s koncessionsophør Med beslutningen om at bringe R98 s koncession til ophør pr. 1. maj 2011 er udbudsrunderne nu i gang. Den 30. januar udløstes spændingen om, hvem der i anden omgang ville byde på Københavns Kommunes første udbudsrunde med overtagelse af indsamlingen den 1. november Desværre var der kun to bydere, nemlig H.C. Svendsen (med sit nydannede City Renovation) der bød på alle seks entrepriser (indsamling af dagrenovation, storskrald, skrot og papir i Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum og Bispebjerg, samt indsamling af haveaffald - og drikkevareemballage i hele kommunen). Vognmandsforretningen M. Larsen, bød på indsamling af drikkevareemballager. R98 regner med, at Københavns Kommune indgår aftale med den ene eller begge tilbudsgivere, og at opstarten finder sted den 1. november Spørgsmålet op oprettelse af et brugerpanel i forbindelse med R98 s koncessionsophør er endnu ikke afklaret, men blandt bestyrelsesmedlemmerne i R98 er interessen ikke stor og vi må nok konstatere at Fællesforeningens bestyrelsesmedlem H-J Lykkeboe står noget alene med påpegningen af det hensigtsmæssige i at lade repræsentantskabet erstatte med et brugerpanel der kritisk og vågent kan følge op på takstudviklingen og kvaliteten af den fremtidige renovation. FF s bestyrelsesmedlem H.Å. Zabel er i gang med en statistisk opfølgning på takstudviklingen og noget tyder på at der allerede nu kan konstateres en fordyrelse efter kommunens overtagelse af de administrative opgaver fra R98. Fremtiden Bestyrelsen orienterede på sidste års repræsentantskabsmøde om, at vi ville søge plads i kalenderen til afholdelse af et mini-seminar for at søge ny inspiration og gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi kunne bidrage til foreningens fortsatte udvikling. Orø Kro Den 6. og 7. marts gennemførte vi et bestyrelsesseminar på Orø Kro. Deltagerne var 11 engagerede bestyrelsesmedlemmer og kursusleder arkitekt Michael Honore Bloch fra Bolius. På Orø-mødet vedtog bestyrelsen nogle retningslinier for foreningens fremtidige udvikling og de lyder som følgende: FF s mission Vi vil udvikle kvaliteten og det gode liv i haveboligområderne hvor vi bor, og FF s vision Vi vil værne om vores boligmiljø og skabe rammer for udvikling og mangfoldighed Bestyrelsen har ud fra ovenstående igangsat et udvalgsarbejde og vi forventer at kunne fremlægge resultaterne på et medlemsmøde i eftersommeren. p.b.v. Hans-Jørgen Lykkeboe 3

4 www. grundejeren.dk Kollektiv forsikringsordning Mange af Fællesforeningens medlemmer har tilmeldt sig vores kollektive forsikringsordning. Foreninger der i dag indmelder sig i Fællesforeningen kommer automatisk med i ordningen. Dyrt at sidde i bestyrelsen? Den kollektive forsikringsordning omfatter ud over bestyrelses- og ledelsesansvar også erhvervsansvar og har en årlig præmie på kr. 750,- med følgende dækning pr. meddækket forening: Bestyrelses- og ledelsesansvar: 1.5 mio kr. pr. år. Selvrisiko kr. 0,- Erhvervsansvar 5 mio kr. pr. skade pr. år Selvrisiko: kr ,- Denne kollktive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring omfatter ansvar for krav der rejses mod den dækkede forening efter datoen for forsikringens ikrafttrædelse, og når det ansvarspådragende forhold er udvist indenfor 12 måneder før ikrafttrædelsen eller udvist efter datoen for ikrafttrædelse. Mht. erhvervsansvarsforsikringen stilles der nogle krav til legepladser. Det skal kunne dokumenteres at der føres tilsyn og at der sker en løbende vedligeholdelse. Underslæbsforsikring Fra i år føjes der et element mere til forsikringsordningen. Efter at kassereren i et par foreninger har drænet foreningernes kasse for midler til egne formål, har der været spurgt til ovenstående forsikringsmulighed. Præmien er blot kr. 150 årligt med en dækning på 0,5 mio kr. og en selvrisiko på kr ,- Herefter betaler de dækkede medlemmer kr. 900,- i årlig præmie for den samlede pakke. At bankbestyrelser i disse tider kan blive hængt op på et personligt ansvar i forbindelse med virksomhedens tab og evt. konkurs/fussion synes åbenbart besværligt. Tværtimod er det indtrykket, at de nærmest forgyldes. Helt anderledes ser det til gengæld ud i det frivillige bestyrelsesarbejde. Som frivilligt bestyrelsesmedlem i en idræts-, bolig- eller grundejerforening kan man også gøres ansvarlig såfremt utilfredse medlemmer eller kreditorer lægger sag an mod foreningen. Mange foreninger er i dag uden en bestyrelses-ansvarsforsikring, og er uheldet ude kan det blive rigtig dyrt for det enkelte bestyrelsesmedlem. Hvem husker ikke sagen om Virum- Sorgenfri håndboldklub, hvor den frivillige bestyrelse - ved byretten i Lyngby - blev gjort ansvarlige for klubbens konkurs. Også en andelsboligforening kom galt af sted da ejendommen skulle renoveres. Bestyrelsen havde i god tro igangsat et større projekt, men havde i sidste ende ikke helt styr på processen. Renoveringen blev derfor en hel del dyrere end man havde bugetteret med, og utilfredse medlemmer fik herefter gjort bestyrelsen ansvarlig med et enormt erstatningskrav til følge. Grundejerforeninger m.m. Også flere grundejerforeninger har prøvet turen. En forening nægtede at betale for deres nye fortove, der ikke var færdiggjort. Og der hvor det var færdiggjort levede det ikke op til den kommunale tilsynsmyndigheds krav. Brolæggeren har derfor stævnet foreningen og sagen kører endnu. En forening i Vanløse, der har mange flerfamilies huse og enkelte karréejendomme i sin fold, ændrede for nogle år siden sine kontingenter. Et forslag, om at foreningens 218 ejendomme skulle betale et enhedskontingent på kr. om året og at foreningens 535 husstande skulle betale et vejbidrag på 350 kr. pr. husstand årligt, blev vedtaget. Herefter anlagde en karréejendom, der havde stemt imod, sag an mod bestyrelsen med påstand om at denne opkrævningsform var ulovlig. Både byret og landsret mente dog, at fordelingen var rimelig og frikendte bestyrelsen. Trods frikendelsen oversteg sagsomkostningerne langt det beløb som modparten blev dømt til at betale, hvorfor bestyrelsen var lykkelige over den retshjælpsforsikring man havde krævet tegnet ved sin tiltrædelse. Endelig har en grundejerforening og en andelsboligforening for nylig oplevet, at kassereren - over tid - har formøblet foreningernes formue. Fællesforeningens forsikring Det er på landsplan flere tusinde foreninger, befolket med frivillige, der ikke har de fornødne forsikringer og som lever livet farligt. I forsikringsbranchen tager man mellem kr. for en bestyrelsesansvarsforsikring, men mange af Fællesforeningens medlemmer har taget mod vores tilbud om deltagelse i en kollektiv forsikringsordning med bestyrelsesansvar og erhvervsansvar for 750 kr. årligt. Nu føjes der så en underslæbsforsikring til for 150 kr. yderligere årligt. Den forholdsvis billige forsikring kræver dog et medlemsskab af Fællesforeningen eller af Sundbyernes Grundejerfællesskab. 4

5 www. grundejeren.dk Vor mand i Dong Energy A/S Når alle gode kræfter samles og medlemmerne aktiveres kan vi gøre en forskel. Den kampagne som Sundbyernes Grundejerfællesskab og Fællesforeningen iværksatte i februar-marts gav pote. Revisor Bjarne Kallesøe fra Sundbyernes Grundejerfællesskab og medlem af Fællesforeningens bestyrelse, blev med det næsthøjeste stemmetal indvalgt i bestyrelsen hos DONG ENERGY, City Elnet A/S. Den juridiske hotline Fællesforeningen har - med advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs efttf., ved advokat Jens Duus, Vejlands Allé 21, 2300 København S, en aftale om advokatrådgivning for bestyrelser i grundejerforeninger og vejlaug, som er tilsluttet Fællesforeningen. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan kontakte advokatkontoret for rådgivning, uden der beregnes honorar for henvendelserne. Enkelt medlemmer i en grundejerforening eller vejlaug kan i første omgang ikke direkte benytte sig af aftalen. Her skal man i stedet henvende sig til sin bestyrelse, som derefter kontakter advokatkontoret. Ved henvendelse til advokatkontoret skal der oplyses hvilken forening eller vejlaug man repræsenterer. Dette for at sikre mod henvendelser fra ikke medlemmer, og fordi en sådan serviceaftale selvfølgelig ikke er gratis. Fællesforeningen betaler for ordningen, som herved tilbydes vore medlemmer uden beregning. Advokatkontoret har en liste over de foreninger som kan benytte sig af aftalen. Aftalen omfatter følgende ydelser, enkelte besvarelser, såvel mundtligt som skriftligt, uden at dette skal opfattes som en afgrænsning: - medlemmernes ejendomme - skat vedrørende fast ejendom - deklarationer og servitutter - hegnsforhold - vejforhold - grundejerforening, herunder vedtægtsforhold - lejeforhold - forsikring - byggesager Hvis besvarelserne eller en videre behandling ikke kan klares med en enkel besvarelse, meddeles dette til den der rettede henvendelse. Hvis advokatkontoret fortsætter videre korrespondance og dermed sagsbehandling, sker det først efter der er etableret et egentligt klientforhold, og sagen fortsætter så uden for ovennævnte aftale. På advokatkontoret, som har møderet for Højesteret, kan følgende kontaktes: Preben Dickow, Stefan Skouenborg, Jens Duus Det er fortrinsvis Preben Dickow som tager sig af henvendelserne. Telefonnr. til advokatkontoret: Husk inden henvendelse at have indsamlet alle relevante informationer og have ned-skrevet evt. stikord og relevante spørgsmål. Husk også at oplyse hvem du repræsenterer som medlem i Fællesforeningen, når du henvender dig. Møde i Center for Trafik Tirsdag den 10. marts 2009 deltog Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København i et møde med Centerchef Niels Tørsløv og Områdechef Steffen Rasmussen Fællesforeningen havde bedt om afholdelse af mødet med henblik på drøftelser og modeller til problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører Gennemkørende fremmed trafik, nedkørte gadehjørner og kantsten, knækkede fortovsfliser, parkering på fortov, tung trafik, høj hastighed og uforholdsmæssig stort slid på belægninger er eksempler på gener grundejerforeningernes bestyrelser slås med i det daglige. Dertil kommer tilbagevendende spørgsmål om, hvad der kan stilles op for at imødegå problemerne og mulighederne for at indgå i konstruktivt samarbejde med vejmyndighederne. Hans-Jørgen Lykkeboe fremførte ovenstående problematikker med eksempler fra bydelene og indbød til et udredningsarbejde, som han ønskede kunne resultere i et fælles katalog. Niels Tørsløv oplyste, at gennemførelsen af hastighedszoner nu er nået til Vesterbro og at en strategi for tung trafik er på vej. Han nævnte, at fællesveje bevæger sig mod privatretlige forhold. Og ok til sammen at søge udarbejdet et idekatalog. Steffen Rasmussen oplyste, at i relation til pendlertrafik, er der indført tidsbegrænset parkering på 2-3 timer på veje op til metrostationer på Amager samt at der ikke kan afmærkes hvide båse på private fællesveje undtagen til taxaer, invalidebiler og delebiler. Steffen Rasmussen vil udarbejde et kommissorium til en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra Center for Trafik og Fællesforeningen. Hans Bo Larsen 5

6 www. grundejeren.dk Københavns Affaldsudbud Deadline for tilbud på affaldsindsamlingen i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg var 30. januar En enkelt vognmand havde budt på alle de udbudte opgaver og en anden havde budt på en enkelt opgave. Det nyoprettede City Renovation (ejet af HCS A/S), bød på samtlige seks opgaver og vognmanden M. Larsen bød på indsamling af glas og drikkevareemballage. Kommunen har nu haft tidtil at granske disse tilbud, og det forventes, at resultatet af udbudsrunden offentliggøres i løbet af de næste par måneder. Hvis udbudsrunden kan gennemføres med de indkomne bud, er det planen, at vinderne skal overtage opgaverne fra 1. november De skraldemænd, der pt. kører affald i de berørte bydele, vil blive virksomhesoverdraget til vinderne af udbuddet. På R98 s repræsentantskabsmøde den 27. maj 2008 stillede du nogle spørgsmål om Københavns Kommunes administration af takstmidlerne, jf referat side 11. Da jeg ikke var til stede på repræsentantskabsmødet, vil jeg hermed kort kommentere dine bemærkninger. Afskedigelser I ophørsaftalen mellem Københavns og Fredederiksberg kommuner er det forudsat, at R98 reducerer antallet af medarbejdere i takt med, at R98 s opgave bliver mindre. R98 s ledelse har forsøgt så vidt muligt at imødekomme dette ved ikke at genbesætte stillinger, der blev ledige pga. medarbejdernes egne opsigelser. Alligevel bliver det nødvendigt at afskedige et mindre antal medarbejdere pr. 1. nov Medarbejderne får seks måneders opsigelsesfrist og bliver, udover en økonomisk bonus for at blive til, deres stilling ophører med at eksitere, tilbudt uddannelse og hjælp til karriereplanlægning og jobsøgning. Der er sat mange kræfter ind for at sikre, at alle R98 s medarbejdere får en så positiv oplevelse af forløbet som muligt. Første kontrakt Ved redaktionens dead-line er vi gjort bekendt med, at Teknik og Miljøudvalget den 22. april tildelte Vognmand M. Larsen kontrakten på indsamling af glas og drikkevareemballage. Det viste sig at M. Larsen var billigst, og scorede højest på kriterierne kvalitet og arbejdsmiljø. Ingen prisstigninger for 6. år i træk Svar fra Teknik- & Miljøborgmesteren på et spørgsmål, fra en af Fællesforeningens repræsentanter, om beregningen af takster mv. Det er rigtigt som direktør Søren Eriksen påpeger, at taksterne er et særligt gebyr, som kommunerne har ret til at opkræve i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrmidlerne må ikke sammenblandes med kommunernes skattefinansierede områder, og omkostningerne på affaldsområdet skal over tid hvile-i-sig-selv. Sådan var det før, og sådan er det nu. Der er intet ændret i disse principper. Taksterne/gebyret skal dække vederlaget til R98 og nye renovatører efter udbuddet, omkostningerne til affaldsbehandling og kommunens egne omkostninger til administration mv. Med hensyn til det sidste, så overtog kommunen en række opgaver fra R98, herunder kunde-center, kundeadministration, kunde-konsulenter, projektledelse af affaldsprojekter mv. Det er naturligvis ikke uden omkostninger at etablere egen affaldsadministration og udbyde affaldsindsamlingen, men bl.a. fordi R98 har effektiviseret og nedbragt omkostningerne, har der været luft til disse ekstra omkostninger uden at taksterne er steget. 6 Taksterne stiger heller ikke i 2009, og det betyder, at vi fastholdt affaldstaksterne på samme niveau for 6. år i træk. Til din orientering sender jeg en kopi af dette brev til bestyrelsesformand John Frederiksen og direktør Søren Eriksen i R98. Med venlig hilsen Klaus Bondam

7 www. grundejeren.dk Hvem tager skraldet? Det er rigtigt, som Klaus Bondam udtrykker det, at taksterne har været holdt i ro. R98 har ved besparelser, omlægninger, effektiviseringer og udvikling undgået prisstigninger. Der blev indført ændringer i beregningsmetoden så nogle kunne stige mens andre faldt lidt, men det samlede provenue blev dog fastholdt. Det var så også meningen, at den politik skulle fortsætte når kommunen overtog hele butikken. Altså ingen stigninger fra 2008 til Men indtil nu har vi kun set skattebilletter med stigninger, og endda nogle ret kraftige hop. Medlemmer af Fællesforeningen har lagt tal til det på siden viste skema, udarbejdet af Hans Åge Zabel. R98 har holdt prisen i ro i 5 år og Fællesforeningen har via repræsentantskabet medvirket i denne proces, hvor vi har haft brugerindflydelse direkte på virksomheden, der samtidig er underlagt strenge kommunale krav. Private virksomheder, der skal skabe overskud har da heller ikke stået i kø for at tage over, hvilket betyder at der ikke bliver den konkurrence man havde satset på da man fik chancen for at udlicitere. E.H. Renovationsafgifter for forskellige boligtyper og 2009 A B C D E F 1. Eksempler Formel Villa Villa Villa Villa Villa Ejendom 2. Emner Normal Normal Større 2-fam. 2 i pulje 6 boliger 3. Boligareal BBR-register 121m 2 102m 2 142m 2 195m 2 199m 2 620m 2 4. Antal boligenheder BBR-register Beholdervolumen Fra meddelelse 140 l. 140 l. 240 l. 240 l. 240 l. 600 l. 6. Renovation 2008 kr. Fra skattebillet Renovation 2009 Fra meddelelse Stigning kr Stigning kr. 7,0% 10,8% 31,8% 19,1% 36,7% 26,7% 10. Udgift pr. bolig Fra 2009 har Københavns Kommune vedtaget nye affaldsgebyrer. Det indebærer bl. a. at beregningsgrundlaget for opkrævning af både affaldsgebyr og forbrændingsafgift ikke længere er boligarealet, men derimod antallet af boliger i ejendommen - uanset disses størrelse. For at kunne vurdere ændringernes betydning har Fællesforeningen i lighed med tidligere undersøgelser indsamlet oplysninger fra forskellige boligtyper og sammenlignet dem i ovenstående skema for 2008 og For endvidere at vurdere den fremtidige udvikling vil Fællesforeningen udbygge skemaet fortløbende i takt med gennemførte udliciteringer. Mens renovationsafgiften har været nogenlunde konstant og uændret i årene 2004 til 2008 viser ovenstående beregninger stigninger mellem 7 % og mere end 36 % fra 2008 til Dette kan ikke alene forklares med omlægningen af gebyropkrævningen. Det er ligeledes helt i strid med, hvad kommunen lovede i skrivelsen gengivet på side 6. Selv om besparelsen er blevet mindre, kan det stadig betale sig at oprette et puljefællesskab med sin nabo, d.v.s have fælles beholder og samme standplads, jf kolonne E i skemaet i f t. kolonne A og B. Hans Åge Zabel Man kan meget let finde frem til, hvad ændringer i beholderstørrelse og / eller antal standpladser medfører på det regneark man finder på : hvad dit affald koster i år (excel) 7

8 www. grundejeren.dk /Vanløse Kan Vanløse blive en dynamisk bydel... Af Formand for Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) Erik Honoré Vanløse Kulturhus i midten på højre side af stationen. og Ferringgrunden over for. Den nordlige grund (til venstre for stationen skal rumme et nyt bycenter. Gennem årenes løb har VGS haft nogle meget arbejdsomme og længe siddende formænd i foreningens over 100 år gamle historie. Bent Andersen, der fratrådte som formand i starten af dette årtusind nåede dog kun at sidde i tyve år. Han holder sig dog i gang med medlemsskab af andre netværk og står sammen med fru Gerda bag Vanløses netportal Vanløsebasen Bent er et glimrende bevis på efterlevelsen af foreningens ædle formålsparagraf, der bl.a. pålægger bestyrelsen at medvirke i de lokale foraer og netværk, hvor man har interesse for - eller indflydelse på - Vanløses udvikling. Undertegnede, der blot sidder på ottende år, foranledigede i sammen med Bent Andersen og nuværende sekretær i VGS Jan Mørch en alternativ bydelsplan med hjælp fra DTU/Byg. Overskriften lød Hvordan kan Vanløse blive en dynamisk bydel og bevare provinsidylen. Senere blev der gjort en rapport på bymidten. Her prøvede man at skabe en sammenhængende plan efter modellen Culturel planning, og den udarbejdede rapport blev sidst i 2006 overdraget det nystartede Vanløse Lokaludvalgs arbejdsgruppe for bydelsplanlægning. Her har den været et værktøjskatalog over forskellige muligheder og løsninger. Bymidten Nord Rapporten blev også forelagt den lokale bygherre, der i dag ejer de store centrale grunde omkring Vanløse station. Det mindste af de tre arealer rummer i dag et af Københavns fineste kulturhuse med café, festsale, mødelokaler, et stort bibliotek, biograf og restaurant. I stueetagen skaber Føtex, BR-legetøj samt Kop & Kande megen trafik på forpladsen, der er navngivet Frode Jakobsens Plads. Bygherren, Holberg-Fenger, orienterer ofte lokaludvalg, handelsforening m.fl., om idéerne på tegnebrædtet mht. de to øvrige grunde. Vanløse Torv, nord for stationen med kulturhuset på den sydlige side (til højre i billedet) og Borgerservice til venstre. Bag ved borgerservice ligger så BaneDanmarks gamle område, hvor det ny bycenter skal på ca kvm. placeres. Der foreslås udvidet cykeparkering og underjordisk bilparkering. 8

9 www. grundejeren.d / Vanløse - og bevare provinsidyllen? Området nord for stationen, som rummede BaneDanmark, er der foreslået opført et bycenter. Bygherren ønsker, ud over de sædvanlige supermarkeds-trækplastre, mange ganske små butikker, der kan rykke varelageret ud på det store torv i åbningstiden. En oplevelsestur med grønne vandområder, kunstudstilling, videnscenter og andre aktiviteter indendørs og kæmpeterrasse ud mod stationen med plads til aktiviteter som friluftsbio, musik og teater. Cykelparkering og direkte adgang til både center og Metroperronen. Der planlægges også et underjordisk p-anlæg med plads til op mod 300 biler. BaneDamarks gamle bygning, der indgår i byggeriet af det ny bycenter. Langs banen mellem Vanløse og Flintholm stationer har der været idéer fremme om en oplevelsespark. Bygherren og medlemmer af lokaludvalget var på inspirationstur til Malmø i december 2008, for at studere hurtigt opsættelige og nedtagelige bazarboder, til afholdelse af fx. jule- sommer- og loppemarkeder og andre kultur- og idrætsaktiviteter. Bymidten syd På den sydlige side af stationen - over for Kulturhuset på den gamle Ferringgrund (medicinalvirksomheden) - skal der bygges blandede boliger. Over for kulturhuset er der forslag om et torv, en butiksarkade og et 6-etagers tårn med roterende restaurant på toppen. Kom Vanløse rundt i løbet af et måltid. Ferrings gamle administrationsbygning bliver pt. restaureret og det foreslås at skulle kunne rumme et læge-, genoptrænings- og fitnescenter. Der er gjort lokalplan for det sydlige område, mens det nordlige (Apollovej II) er i høring sammen med Vanløses nye og første bydelsplanforslag. Bydelsplanen i høring Over snart halvandet år er der blevet arbejdet med bydelsplanen i Vanløse, og mange borgermøder er blevet afholdt. Høringsperioden er startet og i marts afholdtes så endnu et borgermøde med en præsentation af det færdigskrevne forslag og en række work shop-grupper diskuterede planens seks hovedtemaer: Bydelsvisionen Vanløse bymidte Det grønne og blå Vanløse Social og sundhed Handel Trafik Mange borgere var mødt frem i Kulturhuset og deltog i debatten sammen med lokaludvalget og repræsentanter fra borgerepræsentationen. En af bygherrens modeller for det ny bycenter (udsmykket af Arnoldi). Ferringgrunden med den gamle administrationsbygning, der netop nu renoveres og får en etage mere. Til højre i billedet ses tårnet ved Kulturhuset på Jernbane allé Når jorden er renset efter den tidligere fabrik Lübcke og en benzintank, bygges der boliger. 9

10 www. grundejeren.dk / Vanløse P-kaos omkring Damhusengen Åbent brev til Klaus Bondam Den aktuelle diskussion om p- forholdende ved stævner både på stadion og Damhusengen har en forhistorie, som sætter beslutningen om om placeringen af hegnet langs kunstgræsplænen mod Vanløse Byvej i perspektiv. Øst for Vanløse stadion blev der oprindeligt udlagt en asfalteret parkeringsplads til 160 biler. Senere blev der anlagt en grusbane vest for stadion til vintertræning og parkering med plads til 210 biler ved stævner på Damhusengen om soomeren. Begge disse p-pladser er nu elimineret med forværrede p- og trafikforhold til følge. Da der skulle anlægges en kunstgræsbane, som inddrog grusbanen for at opnå internationale mål, var dette oppe i Vanløse Lokaludvalg. Vi er orienteret om, at der blev holdt møde med repræsentanter fra Kultur- & Fritid, Baneadministrationen i Grøndalscenteret, Lokaludvalget og Vanløse Grundejersammenslutning. Man enedes, os bekendt, om at vende kunstgræsbanen og dermed inddrage grusbanen, men bibeholde arealet uden for byggelinien til tværparkering for at mindske p- problemerne på de små villaveje ved stævner på engen. Center for Veje besigtigede forholdende og fastslog, at der var bredde nok på vejen til at lave tværparkering. Det er ikke nødvendigt at overskride byggelinien for at opnå internationale mål, da der er tilstrækkelig plads i den modsatte side af arealet mod syd. Og så vidt vi er orienteret, har et projekt med overskridelse af byggelinien ikke været forelagt i Vanløse Lokaludvalg. Fortsættes side 11 Vanløse Idrætspark har gennem de sidste år givet anledning til debat blandt de tilstødende grundejere. Vores bedste herrefodboldhold kom sidste år op i anden division, og da ambitionerne rækker videre stilles der nogle krav til baneforholdende. Internationale mål skal der jo til og P-pladserne flyttes ud på småvejene. I Vanløse er der stor opbakning til idrætten og på det sidste er der bygget en badmintonhal, oprettet en hockeybane og nu anlægges der så også en kunstgræsbane. Da kunstgræsbanen blev forelagt i Vanløse Lokaludvalg var der stor forstålse for projektet, selv om området ikke længere kan bruges som P-pladser ved stævnerne på Damhusengen om sommeren. Det blev i stedet foreslået at bruge det brede fortove ved anlæggets nordlige side til tværparkering. Lys over land og by Da Erik Larsen, nabo til anlægget, en dag kommer hjem er der rejst et seks meter højt hegn ude i fortovet. I forhold til det gamle hegn er det blevet rykket en seks meters penge. Det virkede mildest talt meget anmasende. Men det var ikke den eneste overraskelse, for da aftensmaden skal indtages oplyses stuen pludselig til noget der ligner solskin. Der er der så meget... Et seks meter højt hegn og tre lysmaster på Vanløse Byvej Manglende hukommelse, høring eller tilladelse? 3 stk. 15 meter høje lysmaster står placeret langs hegnet på Vanløse Byvej og lyser med en styrke, der får gadebelysningen til at blegne. Erik Larsen, der er en tolerant og imødekommende mand, forstår ikke, hvordan det hele er kommet i stand. Man har overskredet byggelinien, fortovet er blevet til én barnevogns bredde, udsigten er blevet stærkt forringet og Nå ja - vi sparer selvfølgelig at tænde lys i stuerne om aftenen, som en af naboerne udtrykker det. Hvem har bolden Nu har beboerne så spurgt hos alle relevante myndigheder om, hvem der har tilladt det passerede uden at høre de nærmeste naboer om idéen. Nu eftersøges tilladelsesgiveren, der har glemt høre naboerne, som selv har henvendt sig til Kultur- & Fritidsborgmester Pia Allerslev samt Teknik- & Miljøborgmester Klaus Bondam. Hvem har bolden spørges der, og i første omgang har Pia Allerslev meddelt at sagen må ligge hos Klaus Bondam. Beboernes Grundejerforening GF Fossgården og naboerne fra Toftøjevejs Vejlaug støtter beboerne. Vanløse Grundejersammenslutning og Fællesforeningen følger sagen tæt og bliver løbende orienteret. E.H. 10

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. høring af Kommuneplan 2011

Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. høring af Kommuneplan 2011 Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V Vanløse Lokaludvalg Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal 2720 Vanløse Telefon 2890 2676 Direkte telefon 3819 0860 Vanløse Lokaludvalgs høringssvar

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening den 12. oktober 2010

Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening den 12. oktober 2010 Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening den 12. oktober 2010 Til stede: O-2, O-7, O-43, T-2, T-6, T-7, T-9, T-11, T-14, T-27, T-32, T-35, T-36. I alt 14 deltagere. Indledning: oplæg

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere