grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus

2 Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé Valby Valby og Omegns Byggeforening - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerforening - Bestyrelsesmedlem i R98 - Formand for Miljøpunkt Valby Kasserer: Inge Pedersen Strindbergsvej 101 A 2500 Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Medl. af repræsentantskabet i R98 Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads Vanløse GF Katrinedal - Formand for Vanløse Grundejersammenslutning - Medlem af Vanløse Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Vanløse - Medlem af repræsentantskabet i R98 Birgit Philipp Nakskovvej Valby GF Søndre Hanssted - Formand for Valby Grundejerforening Bjarne Kallesøe Italiensvej København S. SGF Parcelforening - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af Amager øst Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Dong Energy A/S - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hanne Skovsgaard Bjørnsonsvej Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hans Åge Zabel Basnæsvej Brønshøj - Bestyrelsesmedlem i Brønshøj Grundejerforening - Medlem af repræsentantskabet i R98 Jens B. van der Watt Stubbevangen Brønshøj Kirkemosens Haveby - Bestyrelsesmedl. i Brønshøj Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Poul Hounsgaard Ove Billes Vej Kbh. S. GF Sundbyvang - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Svend Vexby Amsterdamvej Kbh. S Samarbejdet - Formand for Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Christine Hoegh Leander Harrespringet NV GF Utterslevhøj Steen A. S. von Lorenzen Kilholmvej Vanløse Vanløse Stationsby - Bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning Sekretær: Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 Kbh. NV GF Utterslevhøj - Formand for Brønshøj Grundejerforening - Medlem af Brønshøj Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Bispebjerg/Brønshøj-Husum - Medlem af repræsentantskabet i R98 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Paraplyorganisation for grundejerforeninger og vejlaug i København samt talerør over for myndigheder og forsyningsvirksomheder. Grundejeren.dk udgives af Fællesforeningen og sendes til foreningsbestyrelserne. Redaktion: Hans-Jørgen Lykkeboe og Birgit Philipp - Valby, Svend Vexby, Bjarne Kallesøe og Birgitte Thuesen Maltesen - Sundbyerne, Hans Bo Larsen og Hans Åge Zabel - Brønshøj, Jan Mørch og Erik Honoré - Vanløse 2

3 Formandens beretning 2008 Beretning Bestyrelsen har, siden repræsentantskabsmødet i 2008, afholdt 6 bestyrelsesmøder og gennemført et bestyrelseskursus på Orø i det tidlige forår Bestyrelsen har været aktiv omkring et par byggesager i Valby og har i den sammenhæng været medvirkende til at få standset et påtænkt byggeri som var i strid med lokalplanlægningen. Foranlediget af en vejstrid om nedkørte kantstene og fortovsfliser på en privat fællesvej på Amager, har bestyrelsen taget kontakt til Center for Trafik for at få udarbejdet retningslinier for problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører. Bestyrelsen har i en konkret grundejerforening fået afslag fra kommunen efter ansøgning om opsætning af forbudsskiltning. Afslaget er nu anket til Vejdirektoratet og bestyrelsen følger op på sagen, om vi opfatter om en prøvesag vedrørende forbud mod uvedkommende gennemkørsel. Flere af bestyrelsens medlemmer har, via deres lokale foreningsarbejde, fået udvalgs- og bestyrelsespladser i bydelenes lokaludvalg og miljøcentre, og her på det sidste er det lykkedes at få indvalgt vores bestyrelsesmedlem Bjarne Kallesøe i bestyrelsen for Dong Energy City elnet A/S. Repræsentationerne bidrager til indsigt og indflydelse og ikke mindst et godt netværk, der er gavnligt for bestyrelsesarbejdet i Fællesforeningen. Alle har i bestyrelsesarbejdet deltaget med stort engagement og ydet en god indsats for fællesskabet og det skal der udtrykkes en stor tak for. Foreningsblad/hjemmeside Fællesforeningens informationsvirksomhed bliver fortsat tilgodeset via hjemmesiden og udgivelsen af vores foreningsblad. Blad- og hjemmesideaktiviteten varetages af vores flittige næstformand, Erik Honore og blad nr. 11 udsendes i maj til foreningernes bestyrelser op til dette års repræsentantskabsmøde. Som noget nyt kunne man i blad nr. 10 byde velkommen til SGF-nyt, som fremover vil være indeholdt i Grundejeren. Det ville være en oplagt mulighed at også andre bydelsforeninger lod deres blad- og nyhedsvirksomhed formidle gennem vores fælles blad. Blad og hjemmesideaktiviteterne giver foreningerne god mulighed for at følge aktiviteterne og lade sig inspirere til lokale tiltag. R98 s koncessionsophør Med beslutningen om at bringe R98 s koncession til ophør pr. 1. maj 2011 er udbudsrunderne nu i gang. Den 30. januar udløstes spændingen om, hvem der i anden omgang ville byde på Københavns Kommunes første udbudsrunde med overtagelse af indsamlingen den 1. november Desværre var der kun to bydere, nemlig H.C. Svendsen (med sit nydannede City Renovation) der bød på alle seks entrepriser (indsamling af dagrenovation, storskrald, skrot og papir i Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum og Bispebjerg, samt indsamling af haveaffald - og drikkevareemballage i hele kommunen). Vognmandsforretningen M. Larsen, bød på indsamling af drikkevareemballager. R98 regner med, at Københavns Kommune indgår aftale med den ene eller begge tilbudsgivere, og at opstarten finder sted den 1. november Spørgsmålet op oprettelse af et brugerpanel i forbindelse med R98 s koncessionsophør er endnu ikke afklaret, men blandt bestyrelsesmedlemmerne i R98 er interessen ikke stor og vi må nok konstatere at Fællesforeningens bestyrelsesmedlem H-J Lykkeboe står noget alene med påpegningen af det hensigtsmæssige i at lade repræsentantskabet erstatte med et brugerpanel der kritisk og vågent kan følge op på takstudviklingen og kvaliteten af den fremtidige renovation. FF s bestyrelsesmedlem H.Å. Zabel er i gang med en statistisk opfølgning på takstudviklingen og noget tyder på at der allerede nu kan konstateres en fordyrelse efter kommunens overtagelse af de administrative opgaver fra R98. Fremtiden Bestyrelsen orienterede på sidste års repræsentantskabsmøde om, at vi ville søge plads i kalenderen til afholdelse af et mini-seminar for at søge ny inspiration og gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi kunne bidrage til foreningens fortsatte udvikling. Orø Kro Den 6. og 7. marts gennemførte vi et bestyrelsesseminar på Orø Kro. Deltagerne var 11 engagerede bestyrelsesmedlemmer og kursusleder arkitekt Michael Honore Bloch fra Bolius. På Orø-mødet vedtog bestyrelsen nogle retningslinier for foreningens fremtidige udvikling og de lyder som følgende: FF s mission Vi vil udvikle kvaliteten og det gode liv i haveboligområderne hvor vi bor, og FF s vision Vi vil værne om vores boligmiljø og skabe rammer for udvikling og mangfoldighed Bestyrelsen har ud fra ovenstående igangsat et udvalgsarbejde og vi forventer at kunne fremlægge resultaterne på et medlemsmøde i eftersommeren. p.b.v. Hans-Jørgen Lykkeboe 3

4 www. grundejeren.dk Kollektiv forsikringsordning Mange af Fællesforeningens medlemmer har tilmeldt sig vores kollektive forsikringsordning. Foreninger der i dag indmelder sig i Fællesforeningen kommer automatisk med i ordningen. Dyrt at sidde i bestyrelsen? Den kollektive forsikringsordning omfatter ud over bestyrelses- og ledelsesansvar også erhvervsansvar og har en årlig præmie på kr. 750,- med følgende dækning pr. meddækket forening: Bestyrelses- og ledelsesansvar: 1.5 mio kr. pr. år. Selvrisiko kr. 0,- Erhvervsansvar 5 mio kr. pr. skade pr. år Selvrisiko: kr ,- Denne kollktive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring omfatter ansvar for krav der rejses mod den dækkede forening efter datoen for forsikringens ikrafttrædelse, og når det ansvarspådragende forhold er udvist indenfor 12 måneder før ikrafttrædelsen eller udvist efter datoen for ikrafttrædelse. Mht. erhvervsansvarsforsikringen stilles der nogle krav til legepladser. Det skal kunne dokumenteres at der føres tilsyn og at der sker en løbende vedligeholdelse. Underslæbsforsikring Fra i år føjes der et element mere til forsikringsordningen. Efter at kassereren i et par foreninger har drænet foreningernes kasse for midler til egne formål, har der været spurgt til ovenstående forsikringsmulighed. Præmien er blot kr. 150 årligt med en dækning på 0,5 mio kr. og en selvrisiko på kr ,- Herefter betaler de dækkede medlemmer kr. 900,- i årlig præmie for den samlede pakke. At bankbestyrelser i disse tider kan blive hængt op på et personligt ansvar i forbindelse med virksomhedens tab og evt. konkurs/fussion synes åbenbart besværligt. Tværtimod er det indtrykket, at de nærmest forgyldes. Helt anderledes ser det til gengæld ud i det frivillige bestyrelsesarbejde. Som frivilligt bestyrelsesmedlem i en idræts-, bolig- eller grundejerforening kan man også gøres ansvarlig såfremt utilfredse medlemmer eller kreditorer lægger sag an mod foreningen. Mange foreninger er i dag uden en bestyrelses-ansvarsforsikring, og er uheldet ude kan det blive rigtig dyrt for det enkelte bestyrelsesmedlem. Hvem husker ikke sagen om Virum- Sorgenfri håndboldklub, hvor den frivillige bestyrelse - ved byretten i Lyngby - blev gjort ansvarlige for klubbens konkurs. Også en andelsboligforening kom galt af sted da ejendommen skulle renoveres. Bestyrelsen havde i god tro igangsat et større projekt, men havde i sidste ende ikke helt styr på processen. Renoveringen blev derfor en hel del dyrere end man havde bugetteret med, og utilfredse medlemmer fik herefter gjort bestyrelsen ansvarlig med et enormt erstatningskrav til følge. Grundejerforeninger m.m. Også flere grundejerforeninger har prøvet turen. En forening nægtede at betale for deres nye fortove, der ikke var færdiggjort. Og der hvor det var færdiggjort levede det ikke op til den kommunale tilsynsmyndigheds krav. Brolæggeren har derfor stævnet foreningen og sagen kører endnu. En forening i Vanløse, der har mange flerfamilies huse og enkelte karréejendomme i sin fold, ændrede for nogle år siden sine kontingenter. Et forslag, om at foreningens 218 ejendomme skulle betale et enhedskontingent på kr. om året og at foreningens 535 husstande skulle betale et vejbidrag på 350 kr. pr. husstand årligt, blev vedtaget. Herefter anlagde en karréejendom, der havde stemt imod, sag an mod bestyrelsen med påstand om at denne opkrævningsform var ulovlig. Både byret og landsret mente dog, at fordelingen var rimelig og frikendte bestyrelsen. Trods frikendelsen oversteg sagsomkostningerne langt det beløb som modparten blev dømt til at betale, hvorfor bestyrelsen var lykkelige over den retshjælpsforsikring man havde krævet tegnet ved sin tiltrædelse. Endelig har en grundejerforening og en andelsboligforening for nylig oplevet, at kassereren - over tid - har formøblet foreningernes formue. Fællesforeningens forsikring Det er på landsplan flere tusinde foreninger, befolket med frivillige, der ikke har de fornødne forsikringer og som lever livet farligt. I forsikringsbranchen tager man mellem kr. for en bestyrelsesansvarsforsikring, men mange af Fællesforeningens medlemmer har taget mod vores tilbud om deltagelse i en kollektiv forsikringsordning med bestyrelsesansvar og erhvervsansvar for 750 kr. årligt. Nu føjes der så en underslæbsforsikring til for 150 kr. yderligere årligt. Den forholdsvis billige forsikring kræver dog et medlemsskab af Fællesforeningen eller af Sundbyernes Grundejerfællesskab. 4

5 www. grundejeren.dk Vor mand i Dong Energy A/S Når alle gode kræfter samles og medlemmerne aktiveres kan vi gøre en forskel. Den kampagne som Sundbyernes Grundejerfællesskab og Fællesforeningen iværksatte i februar-marts gav pote. Revisor Bjarne Kallesøe fra Sundbyernes Grundejerfællesskab og medlem af Fællesforeningens bestyrelse, blev med det næsthøjeste stemmetal indvalgt i bestyrelsen hos DONG ENERGY, City Elnet A/S. Den juridiske hotline Fællesforeningen har - med advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs efttf., ved advokat Jens Duus, Vejlands Allé 21, 2300 København S, en aftale om advokatrådgivning for bestyrelser i grundejerforeninger og vejlaug, som er tilsluttet Fællesforeningen. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan kontakte advokatkontoret for rådgivning, uden der beregnes honorar for henvendelserne. Enkelt medlemmer i en grundejerforening eller vejlaug kan i første omgang ikke direkte benytte sig af aftalen. Her skal man i stedet henvende sig til sin bestyrelse, som derefter kontakter advokatkontoret. Ved henvendelse til advokatkontoret skal der oplyses hvilken forening eller vejlaug man repræsenterer. Dette for at sikre mod henvendelser fra ikke medlemmer, og fordi en sådan serviceaftale selvfølgelig ikke er gratis. Fællesforeningen betaler for ordningen, som herved tilbydes vore medlemmer uden beregning. Advokatkontoret har en liste over de foreninger som kan benytte sig af aftalen. Aftalen omfatter følgende ydelser, enkelte besvarelser, såvel mundtligt som skriftligt, uden at dette skal opfattes som en afgrænsning: - medlemmernes ejendomme - skat vedrørende fast ejendom - deklarationer og servitutter - hegnsforhold - vejforhold - grundejerforening, herunder vedtægtsforhold - lejeforhold - forsikring - byggesager Hvis besvarelserne eller en videre behandling ikke kan klares med en enkel besvarelse, meddeles dette til den der rettede henvendelse. Hvis advokatkontoret fortsætter videre korrespondance og dermed sagsbehandling, sker det først efter der er etableret et egentligt klientforhold, og sagen fortsætter så uden for ovennævnte aftale. På advokatkontoret, som har møderet for Højesteret, kan følgende kontaktes: Preben Dickow, Stefan Skouenborg, Jens Duus Det er fortrinsvis Preben Dickow som tager sig af henvendelserne. Telefonnr. til advokatkontoret: Husk inden henvendelse at have indsamlet alle relevante informationer og have ned-skrevet evt. stikord og relevante spørgsmål. Husk også at oplyse hvem du repræsenterer som medlem i Fællesforeningen, når du henvender dig. Møde i Center for Trafik Tirsdag den 10. marts 2009 deltog Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København i et møde med Centerchef Niels Tørsløv og Områdechef Steffen Rasmussen Fællesforeningen havde bedt om afholdelse af mødet med henblik på drøftelser og modeller til problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører Gennemkørende fremmed trafik, nedkørte gadehjørner og kantsten, knækkede fortovsfliser, parkering på fortov, tung trafik, høj hastighed og uforholdsmæssig stort slid på belægninger er eksempler på gener grundejerforeningernes bestyrelser slås med i det daglige. Dertil kommer tilbagevendende spørgsmål om, hvad der kan stilles op for at imødegå problemerne og mulighederne for at indgå i konstruktivt samarbejde med vejmyndighederne. Hans-Jørgen Lykkeboe fremførte ovenstående problematikker med eksempler fra bydelene og indbød til et udredningsarbejde, som han ønskede kunne resultere i et fælles katalog. Niels Tørsløv oplyste, at gennemførelsen af hastighedszoner nu er nået til Vesterbro og at en strategi for tung trafik er på vej. Han nævnte, at fællesveje bevæger sig mod privatretlige forhold. Og ok til sammen at søge udarbejdet et idekatalog. Steffen Rasmussen oplyste, at i relation til pendlertrafik, er der indført tidsbegrænset parkering på 2-3 timer på veje op til metrostationer på Amager samt at der ikke kan afmærkes hvide båse på private fællesveje undtagen til taxaer, invalidebiler og delebiler. Steffen Rasmussen vil udarbejde et kommissorium til en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra Center for Trafik og Fællesforeningen. Hans Bo Larsen 5

6 www. grundejeren.dk Københavns Affaldsudbud Deadline for tilbud på affaldsindsamlingen i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg var 30. januar En enkelt vognmand havde budt på alle de udbudte opgaver og en anden havde budt på en enkelt opgave. Det nyoprettede City Renovation (ejet af HCS A/S), bød på samtlige seks opgaver og vognmanden M. Larsen bød på indsamling af glas og drikkevareemballage. Kommunen har nu haft tidtil at granske disse tilbud, og det forventes, at resultatet af udbudsrunden offentliggøres i løbet af de næste par måneder. Hvis udbudsrunden kan gennemføres med de indkomne bud, er det planen, at vinderne skal overtage opgaverne fra 1. november De skraldemænd, der pt. kører affald i de berørte bydele, vil blive virksomhesoverdraget til vinderne af udbuddet. På R98 s repræsentantskabsmøde den 27. maj 2008 stillede du nogle spørgsmål om Københavns Kommunes administration af takstmidlerne, jf referat side 11. Da jeg ikke var til stede på repræsentantskabsmødet, vil jeg hermed kort kommentere dine bemærkninger. Afskedigelser I ophørsaftalen mellem Københavns og Fredederiksberg kommuner er det forudsat, at R98 reducerer antallet af medarbejdere i takt med, at R98 s opgave bliver mindre. R98 s ledelse har forsøgt så vidt muligt at imødekomme dette ved ikke at genbesætte stillinger, der blev ledige pga. medarbejdernes egne opsigelser. Alligevel bliver det nødvendigt at afskedige et mindre antal medarbejdere pr. 1. nov Medarbejderne får seks måneders opsigelsesfrist og bliver, udover en økonomisk bonus for at blive til, deres stilling ophører med at eksitere, tilbudt uddannelse og hjælp til karriereplanlægning og jobsøgning. Der er sat mange kræfter ind for at sikre, at alle R98 s medarbejdere får en så positiv oplevelse af forløbet som muligt. Første kontrakt Ved redaktionens dead-line er vi gjort bekendt med, at Teknik og Miljøudvalget den 22. april tildelte Vognmand M. Larsen kontrakten på indsamling af glas og drikkevareemballage. Det viste sig at M. Larsen var billigst, og scorede højest på kriterierne kvalitet og arbejdsmiljø. Ingen prisstigninger for 6. år i træk Svar fra Teknik- & Miljøborgmesteren på et spørgsmål, fra en af Fællesforeningens repræsentanter, om beregningen af takster mv. Det er rigtigt som direktør Søren Eriksen påpeger, at taksterne er et særligt gebyr, som kommunerne har ret til at opkræve i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrmidlerne må ikke sammenblandes med kommunernes skattefinansierede områder, og omkostningerne på affaldsområdet skal over tid hvile-i-sig-selv. Sådan var det før, og sådan er det nu. Der er intet ændret i disse principper. Taksterne/gebyret skal dække vederlaget til R98 og nye renovatører efter udbuddet, omkostningerne til affaldsbehandling og kommunens egne omkostninger til administration mv. Med hensyn til det sidste, så overtog kommunen en række opgaver fra R98, herunder kunde-center, kundeadministration, kunde-konsulenter, projektledelse af affaldsprojekter mv. Det er naturligvis ikke uden omkostninger at etablere egen affaldsadministration og udbyde affaldsindsamlingen, men bl.a. fordi R98 har effektiviseret og nedbragt omkostningerne, har der været luft til disse ekstra omkostninger uden at taksterne er steget. 6 Taksterne stiger heller ikke i 2009, og det betyder, at vi fastholdt affaldstaksterne på samme niveau for 6. år i træk. Til din orientering sender jeg en kopi af dette brev til bestyrelsesformand John Frederiksen og direktør Søren Eriksen i R98. Med venlig hilsen Klaus Bondam

7 www. grundejeren.dk Hvem tager skraldet? Det er rigtigt, som Klaus Bondam udtrykker det, at taksterne har været holdt i ro. R98 har ved besparelser, omlægninger, effektiviseringer og udvikling undgået prisstigninger. Der blev indført ændringer i beregningsmetoden så nogle kunne stige mens andre faldt lidt, men det samlede provenue blev dog fastholdt. Det var så også meningen, at den politik skulle fortsætte når kommunen overtog hele butikken. Altså ingen stigninger fra 2008 til Men indtil nu har vi kun set skattebilletter med stigninger, og endda nogle ret kraftige hop. Medlemmer af Fællesforeningen har lagt tal til det på siden viste skema, udarbejdet af Hans Åge Zabel. R98 har holdt prisen i ro i 5 år og Fællesforeningen har via repræsentantskabet medvirket i denne proces, hvor vi har haft brugerindflydelse direkte på virksomheden, der samtidig er underlagt strenge kommunale krav. Private virksomheder, der skal skabe overskud har da heller ikke stået i kø for at tage over, hvilket betyder at der ikke bliver den konkurrence man havde satset på da man fik chancen for at udlicitere. E.H. Renovationsafgifter for forskellige boligtyper og 2009 A B C D E F 1. Eksempler Formel Villa Villa Villa Villa Villa Ejendom 2. Emner Normal Normal Større 2-fam. 2 i pulje 6 boliger 3. Boligareal BBR-register 121m 2 102m 2 142m 2 195m 2 199m 2 620m 2 4. Antal boligenheder BBR-register Beholdervolumen Fra meddelelse 140 l. 140 l. 240 l. 240 l. 240 l. 600 l. 6. Renovation 2008 kr. Fra skattebillet Renovation 2009 Fra meddelelse Stigning kr Stigning kr. 7,0% 10,8% 31,8% 19,1% 36,7% 26,7% 10. Udgift pr. bolig Fra 2009 har Københavns Kommune vedtaget nye affaldsgebyrer. Det indebærer bl. a. at beregningsgrundlaget for opkrævning af både affaldsgebyr og forbrændingsafgift ikke længere er boligarealet, men derimod antallet af boliger i ejendommen - uanset disses størrelse. For at kunne vurdere ændringernes betydning har Fællesforeningen i lighed med tidligere undersøgelser indsamlet oplysninger fra forskellige boligtyper og sammenlignet dem i ovenstående skema for 2008 og For endvidere at vurdere den fremtidige udvikling vil Fællesforeningen udbygge skemaet fortløbende i takt med gennemførte udliciteringer. Mens renovationsafgiften har været nogenlunde konstant og uændret i årene 2004 til 2008 viser ovenstående beregninger stigninger mellem 7 % og mere end 36 % fra 2008 til Dette kan ikke alene forklares med omlægningen af gebyropkrævningen. Det er ligeledes helt i strid med, hvad kommunen lovede i skrivelsen gengivet på side 6. Selv om besparelsen er blevet mindre, kan det stadig betale sig at oprette et puljefællesskab med sin nabo, d.v.s have fælles beholder og samme standplads, jf kolonne E i skemaet i f t. kolonne A og B. Hans Åge Zabel Man kan meget let finde frem til, hvad ændringer i beholderstørrelse og / eller antal standpladser medfører på det regneark man finder på : hvad dit affald koster i år (excel) 7

8 www. grundejeren.dk /Vanløse Kan Vanløse blive en dynamisk bydel... Af Formand for Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) Erik Honoré Vanløse Kulturhus i midten på højre side af stationen. og Ferringgrunden over for. Den nordlige grund (til venstre for stationen skal rumme et nyt bycenter. Gennem årenes løb har VGS haft nogle meget arbejdsomme og længe siddende formænd i foreningens over 100 år gamle historie. Bent Andersen, der fratrådte som formand i starten af dette årtusind nåede dog kun at sidde i tyve år. Han holder sig dog i gang med medlemsskab af andre netværk og står sammen med fru Gerda bag Vanløses netportal Vanløsebasen Bent er et glimrende bevis på efterlevelsen af foreningens ædle formålsparagraf, der bl.a. pålægger bestyrelsen at medvirke i de lokale foraer og netværk, hvor man har interesse for - eller indflydelse på - Vanløses udvikling. Undertegnede, der blot sidder på ottende år, foranledigede i sammen med Bent Andersen og nuværende sekretær i VGS Jan Mørch en alternativ bydelsplan med hjælp fra DTU/Byg. Overskriften lød Hvordan kan Vanløse blive en dynamisk bydel og bevare provinsidylen. Senere blev der gjort en rapport på bymidten. Her prøvede man at skabe en sammenhængende plan efter modellen Culturel planning, og den udarbejdede rapport blev sidst i 2006 overdraget det nystartede Vanløse Lokaludvalgs arbejdsgruppe for bydelsplanlægning. Her har den været et værktøjskatalog over forskellige muligheder og løsninger. Bymidten Nord Rapporten blev også forelagt den lokale bygherre, der i dag ejer de store centrale grunde omkring Vanløse station. Det mindste af de tre arealer rummer i dag et af Københavns fineste kulturhuse med café, festsale, mødelokaler, et stort bibliotek, biograf og restaurant. I stueetagen skaber Føtex, BR-legetøj samt Kop & Kande megen trafik på forpladsen, der er navngivet Frode Jakobsens Plads. Bygherren, Holberg-Fenger, orienterer ofte lokaludvalg, handelsforening m.fl., om idéerne på tegnebrædtet mht. de to øvrige grunde. Vanløse Torv, nord for stationen med kulturhuset på den sydlige side (til højre i billedet) og Borgerservice til venstre. Bag ved borgerservice ligger så BaneDanmarks gamle område, hvor det ny bycenter skal på ca kvm. placeres. Der foreslås udvidet cykeparkering og underjordisk bilparkering. 8

9 www. grundejeren.d / Vanløse - og bevare provinsidyllen? Området nord for stationen, som rummede BaneDanmark, er der foreslået opført et bycenter. Bygherren ønsker, ud over de sædvanlige supermarkeds-trækplastre, mange ganske små butikker, der kan rykke varelageret ud på det store torv i åbningstiden. En oplevelsestur med grønne vandområder, kunstudstilling, videnscenter og andre aktiviteter indendørs og kæmpeterrasse ud mod stationen med plads til aktiviteter som friluftsbio, musik og teater. Cykelparkering og direkte adgang til både center og Metroperronen. Der planlægges også et underjordisk p-anlæg med plads til op mod 300 biler. BaneDamarks gamle bygning, der indgår i byggeriet af det ny bycenter. Langs banen mellem Vanløse og Flintholm stationer har der været idéer fremme om en oplevelsespark. Bygherren og medlemmer af lokaludvalget var på inspirationstur til Malmø i december 2008, for at studere hurtigt opsættelige og nedtagelige bazarboder, til afholdelse af fx. jule- sommer- og loppemarkeder og andre kultur- og idrætsaktiviteter. Bymidten syd På den sydlige side af stationen - over for Kulturhuset på den gamle Ferringgrund (medicinalvirksomheden) - skal der bygges blandede boliger. Over for kulturhuset er der forslag om et torv, en butiksarkade og et 6-etagers tårn med roterende restaurant på toppen. Kom Vanløse rundt i løbet af et måltid. Ferrings gamle administrationsbygning bliver pt. restaureret og det foreslås at skulle kunne rumme et læge-, genoptrænings- og fitnescenter. Der er gjort lokalplan for det sydlige område, mens det nordlige (Apollovej II) er i høring sammen med Vanløses nye og første bydelsplanforslag. Bydelsplanen i høring Over snart halvandet år er der blevet arbejdet med bydelsplanen i Vanløse, og mange borgermøder er blevet afholdt. Høringsperioden er startet og i marts afholdtes så endnu et borgermøde med en præsentation af det færdigskrevne forslag og en række work shop-grupper diskuterede planens seks hovedtemaer: Bydelsvisionen Vanløse bymidte Det grønne og blå Vanløse Social og sundhed Handel Trafik Mange borgere var mødt frem i Kulturhuset og deltog i debatten sammen med lokaludvalget og repræsentanter fra borgerepræsentationen. En af bygherrens modeller for det ny bycenter (udsmykket af Arnoldi). Ferringgrunden med den gamle administrationsbygning, der netop nu renoveres og får en etage mere. Til højre i billedet ses tårnet ved Kulturhuset på Jernbane allé Når jorden er renset efter den tidligere fabrik Lübcke og en benzintank, bygges der boliger. 9

10 www. grundejeren.dk / Vanløse P-kaos omkring Damhusengen Åbent brev til Klaus Bondam Den aktuelle diskussion om p- forholdende ved stævner både på stadion og Damhusengen har en forhistorie, som sætter beslutningen om om placeringen af hegnet langs kunstgræsplænen mod Vanløse Byvej i perspektiv. Øst for Vanløse stadion blev der oprindeligt udlagt en asfalteret parkeringsplads til 160 biler. Senere blev der anlagt en grusbane vest for stadion til vintertræning og parkering med plads til 210 biler ved stævner på Damhusengen om soomeren. Begge disse p-pladser er nu elimineret med forværrede p- og trafikforhold til følge. Da der skulle anlægges en kunstgræsbane, som inddrog grusbanen for at opnå internationale mål, var dette oppe i Vanløse Lokaludvalg. Vi er orienteret om, at der blev holdt møde med repræsentanter fra Kultur- & Fritid, Baneadministrationen i Grøndalscenteret, Lokaludvalget og Vanløse Grundejersammenslutning. Man enedes, os bekendt, om at vende kunstgræsbanen og dermed inddrage grusbanen, men bibeholde arealet uden for byggelinien til tværparkering for at mindske p- problemerne på de små villaveje ved stævner på engen. Center for Veje besigtigede forholdende og fastslog, at der var bredde nok på vejen til at lave tværparkering. Det er ikke nødvendigt at overskride byggelinien for at opnå internationale mål, da der er tilstrækkelig plads i den modsatte side af arealet mod syd. Og så vidt vi er orienteret, har et projekt med overskridelse af byggelinien ikke været forelagt i Vanløse Lokaludvalg. Fortsættes side 11 Vanløse Idrætspark har gennem de sidste år givet anledning til debat blandt de tilstødende grundejere. Vores bedste herrefodboldhold kom sidste år op i anden division, og da ambitionerne rækker videre stilles der nogle krav til baneforholdende. Internationale mål skal der jo til og P-pladserne flyttes ud på småvejene. I Vanløse er der stor opbakning til idrætten og på det sidste er der bygget en badmintonhal, oprettet en hockeybane og nu anlægges der så også en kunstgræsbane. Da kunstgræsbanen blev forelagt i Vanløse Lokaludvalg var der stor forstålse for projektet, selv om området ikke længere kan bruges som P-pladser ved stævnerne på Damhusengen om sommeren. Det blev i stedet foreslået at bruge det brede fortove ved anlæggets nordlige side til tværparkering. Lys over land og by Da Erik Larsen, nabo til anlægget, en dag kommer hjem er der rejst et seks meter højt hegn ude i fortovet. I forhold til det gamle hegn er det blevet rykket en seks meters penge. Det virkede mildest talt meget anmasende. Men det var ikke den eneste overraskelse, for da aftensmaden skal indtages oplyses stuen pludselig til noget der ligner solskin. Der er der så meget... Et seks meter højt hegn og tre lysmaster på Vanløse Byvej Manglende hukommelse, høring eller tilladelse? 3 stk. 15 meter høje lysmaster står placeret langs hegnet på Vanløse Byvej og lyser med en styrke, der får gadebelysningen til at blegne. Erik Larsen, der er en tolerant og imødekommende mand, forstår ikke, hvordan det hele er kommet i stand. Man har overskredet byggelinien, fortovet er blevet til én barnevogns bredde, udsigten er blevet stærkt forringet og Nå ja - vi sparer selvfølgelig at tænde lys i stuerne om aftenen, som en af naboerne udtrykker det. Hvem har bolden Nu har beboerne så spurgt hos alle relevante myndigheder om, hvem der har tilladt det passerede uden at høre de nærmeste naboer om idéen. Nu eftersøges tilladelsesgiveren, der har glemt høre naboerne, som selv har henvendt sig til Kultur- & Fritidsborgmester Pia Allerslev samt Teknik- & Miljøborgmester Klaus Bondam. Hvem har bolden spørges der, og i første omgang har Pia Allerslev meddelt at sagen må ligge hos Klaus Bondam. Beboernes Grundejerforening GF Fossgården og naboerne fra Toftøjevejs Vejlaug støtter beboerne. Vanløse Grundejersammenslutning og Fællesforeningen følger sagen tæt og bliver løbende orienteret. E.H. 10

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere