grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009"

Transkript

1 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus

2 Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé Valby Valby og Omegns Byggeforening - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerforening - Bestyrelsesmedlem i R98 - Formand for Miljøpunkt Valby Kasserer: Inge Pedersen Strindbergsvej 101 A 2500 Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Medl. af repræsentantskabet i R98 Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads Vanløse GF Katrinedal - Formand for Vanløse Grundejersammenslutning - Medlem af Vanløse Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Vanløse - Medlem af repræsentantskabet i R98 Birgit Philipp Nakskovvej Valby GF Søndre Hanssted - Formand for Valby Grundejerforening Bjarne Kallesøe Italiensvej København S. SGF Parcelforening - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af Amager øst Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Dong Energy A/S - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hanne Skovsgaard Bjørnsonsvej Valby GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej - Bestyrelsesmedlem i Valby Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Hans Åge Zabel Basnæsvej Brønshøj - Bestyrelsesmedlem i Brønshøj Grundejerforening - Medlem af repræsentantskabet i R98 Jens B. van der Watt Stubbevangen Brønshøj Kirkemosens Haveby - Bestyrelsesmedl. i Brønshøj Grundejerf. - Medlem af repræsentantskabet i R98 Poul Hounsgaard Ove Billes Vej Kbh. S. GF Sundbyvang - Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Svend Vexby Amsterdamvej Kbh. S Samarbejdet - Formand for Sundbyernes Grundejerfællesskab - Medlem af repræsentantskabet i R98 Christine Hoegh Leander Harrespringet NV GF Utterslevhøj Steen A. S. von Lorenzen Kilholmvej Vanløse Vanløse Stationsby - Bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning Sekretær: Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 Kbh. NV GF Utterslevhøj - Formand for Brønshøj Grundejerforening - Medlem af Brønshøj Lokaludvalg - Bestyrelsesmedlem i Miljøpunkt Bispebjerg/Brønshøj-Husum - Medlem af repræsentantskabet i R98 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Paraplyorganisation for grundejerforeninger og vejlaug i København samt talerør over for myndigheder og forsyningsvirksomheder. Grundejeren.dk udgives af Fællesforeningen og sendes til foreningsbestyrelserne. Redaktion: Hans-Jørgen Lykkeboe og Birgit Philipp - Valby, Svend Vexby, Bjarne Kallesøe og Birgitte Thuesen Maltesen - Sundbyerne, Hans Bo Larsen og Hans Åge Zabel - Brønshøj, Jan Mørch og Erik Honoré - Vanløse 2

3 Formandens beretning 2008 Beretning Bestyrelsen har, siden repræsentantskabsmødet i 2008, afholdt 6 bestyrelsesmøder og gennemført et bestyrelseskursus på Orø i det tidlige forår Bestyrelsen har været aktiv omkring et par byggesager i Valby og har i den sammenhæng været medvirkende til at få standset et påtænkt byggeri som var i strid med lokalplanlægningen. Foranlediget af en vejstrid om nedkørte kantstene og fortovsfliser på en privat fællesvej på Amager, har bestyrelsen taget kontakt til Center for Trafik for at få udarbejdet retningslinier for problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører. Bestyrelsen har i en konkret grundejerforening fået afslag fra kommunen efter ansøgning om opsætning af forbudsskiltning. Afslaget er nu anket til Vejdirektoratet og bestyrelsen følger op på sagen, om vi opfatter om en prøvesag vedrørende forbud mod uvedkommende gennemkørsel. Flere af bestyrelsens medlemmer har, via deres lokale foreningsarbejde, fået udvalgs- og bestyrelsespladser i bydelenes lokaludvalg og miljøcentre, og her på det sidste er det lykkedes at få indvalgt vores bestyrelsesmedlem Bjarne Kallesøe i bestyrelsen for Dong Energy City elnet A/S. Repræsentationerne bidrager til indsigt og indflydelse og ikke mindst et godt netværk, der er gavnligt for bestyrelsesarbejdet i Fællesforeningen. Alle har i bestyrelsesarbejdet deltaget med stort engagement og ydet en god indsats for fællesskabet og det skal der udtrykkes en stor tak for. Foreningsblad/hjemmeside Fællesforeningens informationsvirksomhed bliver fortsat tilgodeset via hjemmesiden og udgivelsen af vores foreningsblad. Blad- og hjemmesideaktiviteten varetages af vores flittige næstformand, Erik Honore og blad nr. 11 udsendes i maj til foreningernes bestyrelser op til dette års repræsentantskabsmøde. Som noget nyt kunne man i blad nr. 10 byde velkommen til SGF-nyt, som fremover vil være indeholdt i Grundejeren. Det ville være en oplagt mulighed at også andre bydelsforeninger lod deres blad- og nyhedsvirksomhed formidle gennem vores fælles blad. Blad og hjemmesideaktiviteterne giver foreningerne god mulighed for at følge aktiviteterne og lade sig inspirere til lokale tiltag. R98 s koncessionsophør Med beslutningen om at bringe R98 s koncession til ophør pr. 1. maj 2011 er udbudsrunderne nu i gang. Den 30. januar udløstes spændingen om, hvem der i anden omgang ville byde på Københavns Kommunes første udbudsrunde med overtagelse af indsamlingen den 1. november Desværre var der kun to bydere, nemlig H.C. Svendsen (med sit nydannede City Renovation) der bød på alle seks entrepriser (indsamling af dagrenovation, storskrald, skrot og papir i Valby, Vanløse, Brønshøj/ Husum og Bispebjerg, samt indsamling af haveaffald - og drikkevareemballage i hele kommunen). Vognmandsforretningen M. Larsen, bød på indsamling af drikkevareemballager. R98 regner med, at Københavns Kommune indgår aftale med den ene eller begge tilbudsgivere, og at opstarten finder sted den 1. november Spørgsmålet op oprettelse af et brugerpanel i forbindelse med R98 s koncessionsophør er endnu ikke afklaret, men blandt bestyrelsesmedlemmerne i R98 er interessen ikke stor og vi må nok konstatere at Fællesforeningens bestyrelsesmedlem H-J Lykkeboe står noget alene med påpegningen af det hensigtsmæssige i at lade repræsentantskabet erstatte med et brugerpanel der kritisk og vågent kan følge op på takstudviklingen og kvaliteten af den fremtidige renovation. FF s bestyrelsesmedlem H.Å. Zabel er i gang med en statistisk opfølgning på takstudviklingen og noget tyder på at der allerede nu kan konstateres en fordyrelse efter kommunens overtagelse af de administrative opgaver fra R98. Fremtiden Bestyrelsen orienterede på sidste års repræsentantskabsmøde om, at vi ville søge plads i kalenderen til afholdelse af et mini-seminar for at søge ny inspiration og gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi kunne bidrage til foreningens fortsatte udvikling. Orø Kro Den 6. og 7. marts gennemførte vi et bestyrelsesseminar på Orø Kro. Deltagerne var 11 engagerede bestyrelsesmedlemmer og kursusleder arkitekt Michael Honore Bloch fra Bolius. På Orø-mødet vedtog bestyrelsen nogle retningslinier for foreningens fremtidige udvikling og de lyder som følgende: FF s mission Vi vil udvikle kvaliteten og det gode liv i haveboligområderne hvor vi bor, og FF s vision Vi vil værne om vores boligmiljø og skabe rammer for udvikling og mangfoldighed Bestyrelsen har ud fra ovenstående igangsat et udvalgsarbejde og vi forventer at kunne fremlægge resultaterne på et medlemsmøde i eftersommeren. p.b.v. Hans-Jørgen Lykkeboe 3

4 www. grundejeren.dk Kollektiv forsikringsordning Mange af Fællesforeningens medlemmer har tilmeldt sig vores kollektive forsikringsordning. Foreninger der i dag indmelder sig i Fællesforeningen kommer automatisk med i ordningen. Dyrt at sidde i bestyrelsen? Den kollektive forsikringsordning omfatter ud over bestyrelses- og ledelsesansvar også erhvervsansvar og har en årlig præmie på kr. 750,- med følgende dækning pr. meddækket forening: Bestyrelses- og ledelsesansvar: 1.5 mio kr. pr. år. Selvrisiko kr. 0,- Erhvervsansvar 5 mio kr. pr. skade pr. år Selvrisiko: kr ,- Denne kollktive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring omfatter ansvar for krav der rejses mod den dækkede forening efter datoen for forsikringens ikrafttrædelse, og når det ansvarspådragende forhold er udvist indenfor 12 måneder før ikrafttrædelsen eller udvist efter datoen for ikrafttrædelse. Mht. erhvervsansvarsforsikringen stilles der nogle krav til legepladser. Det skal kunne dokumenteres at der føres tilsyn og at der sker en løbende vedligeholdelse. Underslæbsforsikring Fra i år føjes der et element mere til forsikringsordningen. Efter at kassereren i et par foreninger har drænet foreningernes kasse for midler til egne formål, har der været spurgt til ovenstående forsikringsmulighed. Præmien er blot kr. 150 årligt med en dækning på 0,5 mio kr. og en selvrisiko på kr ,- Herefter betaler de dækkede medlemmer kr. 900,- i årlig præmie for den samlede pakke. At bankbestyrelser i disse tider kan blive hængt op på et personligt ansvar i forbindelse med virksomhedens tab og evt. konkurs/fussion synes åbenbart besværligt. Tværtimod er det indtrykket, at de nærmest forgyldes. Helt anderledes ser det til gengæld ud i det frivillige bestyrelsesarbejde. Som frivilligt bestyrelsesmedlem i en idræts-, bolig- eller grundejerforening kan man også gøres ansvarlig såfremt utilfredse medlemmer eller kreditorer lægger sag an mod foreningen. Mange foreninger er i dag uden en bestyrelses-ansvarsforsikring, og er uheldet ude kan det blive rigtig dyrt for det enkelte bestyrelsesmedlem. Hvem husker ikke sagen om Virum- Sorgenfri håndboldklub, hvor den frivillige bestyrelse - ved byretten i Lyngby - blev gjort ansvarlige for klubbens konkurs. Også en andelsboligforening kom galt af sted da ejendommen skulle renoveres. Bestyrelsen havde i god tro igangsat et større projekt, men havde i sidste ende ikke helt styr på processen. Renoveringen blev derfor en hel del dyrere end man havde bugetteret med, og utilfredse medlemmer fik herefter gjort bestyrelsen ansvarlig med et enormt erstatningskrav til følge. Grundejerforeninger m.m. Også flere grundejerforeninger har prøvet turen. En forening nægtede at betale for deres nye fortove, der ikke var færdiggjort. Og der hvor det var færdiggjort levede det ikke op til den kommunale tilsynsmyndigheds krav. Brolæggeren har derfor stævnet foreningen og sagen kører endnu. En forening i Vanløse, der har mange flerfamilies huse og enkelte karréejendomme i sin fold, ændrede for nogle år siden sine kontingenter. Et forslag, om at foreningens 218 ejendomme skulle betale et enhedskontingent på kr. om året og at foreningens 535 husstande skulle betale et vejbidrag på 350 kr. pr. husstand årligt, blev vedtaget. Herefter anlagde en karréejendom, der havde stemt imod, sag an mod bestyrelsen med påstand om at denne opkrævningsform var ulovlig. Både byret og landsret mente dog, at fordelingen var rimelig og frikendte bestyrelsen. Trods frikendelsen oversteg sagsomkostningerne langt det beløb som modparten blev dømt til at betale, hvorfor bestyrelsen var lykkelige over den retshjælpsforsikring man havde krævet tegnet ved sin tiltrædelse. Endelig har en grundejerforening og en andelsboligforening for nylig oplevet, at kassereren - over tid - har formøblet foreningernes formue. Fællesforeningens forsikring Det er på landsplan flere tusinde foreninger, befolket med frivillige, der ikke har de fornødne forsikringer og som lever livet farligt. I forsikringsbranchen tager man mellem kr. for en bestyrelsesansvarsforsikring, men mange af Fællesforeningens medlemmer har taget mod vores tilbud om deltagelse i en kollektiv forsikringsordning med bestyrelsesansvar og erhvervsansvar for 750 kr. årligt. Nu føjes der så en underslæbsforsikring til for 150 kr. yderligere årligt. Den forholdsvis billige forsikring kræver dog et medlemsskab af Fællesforeningen eller af Sundbyernes Grundejerfællesskab. 4

5 www. grundejeren.dk Vor mand i Dong Energy A/S Når alle gode kræfter samles og medlemmerne aktiveres kan vi gøre en forskel. Den kampagne som Sundbyernes Grundejerfællesskab og Fællesforeningen iværksatte i februar-marts gav pote. Revisor Bjarne Kallesøe fra Sundbyernes Grundejerfællesskab og medlem af Fællesforeningens bestyrelse, blev med det næsthøjeste stemmetal indvalgt i bestyrelsen hos DONG ENERGY, City Elnet A/S. Den juridiske hotline Fællesforeningen har - med advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs efttf., ved advokat Jens Duus, Vejlands Allé 21, 2300 København S, en aftale om advokatrådgivning for bestyrelser i grundejerforeninger og vejlaug, som er tilsluttet Fællesforeningen. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan kontakte advokatkontoret for rådgivning, uden der beregnes honorar for henvendelserne. Enkelt medlemmer i en grundejerforening eller vejlaug kan i første omgang ikke direkte benytte sig af aftalen. Her skal man i stedet henvende sig til sin bestyrelse, som derefter kontakter advokatkontoret. Ved henvendelse til advokatkontoret skal der oplyses hvilken forening eller vejlaug man repræsenterer. Dette for at sikre mod henvendelser fra ikke medlemmer, og fordi en sådan serviceaftale selvfølgelig ikke er gratis. Fællesforeningen betaler for ordningen, som herved tilbydes vore medlemmer uden beregning. Advokatkontoret har en liste over de foreninger som kan benytte sig af aftalen. Aftalen omfatter følgende ydelser, enkelte besvarelser, såvel mundtligt som skriftligt, uden at dette skal opfattes som en afgrænsning: - medlemmernes ejendomme - skat vedrørende fast ejendom - deklarationer og servitutter - hegnsforhold - vejforhold - grundejerforening, herunder vedtægtsforhold - lejeforhold - forsikring - byggesager Hvis besvarelserne eller en videre behandling ikke kan klares med en enkel besvarelse, meddeles dette til den der rettede henvendelse. Hvis advokatkontoret fortsætter videre korrespondance og dermed sagsbehandling, sker det først efter der er etableret et egentligt klientforhold, og sagen fortsætter så uden for ovennævnte aftale. På advokatkontoret, som har møderet for Højesteret, kan følgende kontaktes: Preben Dickow, Stefan Skouenborg, Jens Duus Det er fortrinsvis Preben Dickow som tager sig af henvendelserne. Telefonnr. til advokatkontoret: Husk inden henvendelse at have indsamlet alle relevante informationer og have ned-skrevet evt. stikord og relevante spørgsmål. Husk også at oplyse hvem du repræsenterer som medlem i Fællesforeningen, når du henvender dig. Møde i Center for Trafik Tirsdag den 10. marts 2009 deltog Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København i et møde med Centerchef Niels Tørsløv og Områdechef Steffen Rasmussen Fællesforeningen havde bedt om afholdelse af mødet med henblik på drøftelser og modeller til problemløsninger vedrørende de omfattende gener som den stigende trafikbelastning på de private fællesveje medfører Gennemkørende fremmed trafik, nedkørte gadehjørner og kantsten, knækkede fortovsfliser, parkering på fortov, tung trafik, høj hastighed og uforholdsmæssig stort slid på belægninger er eksempler på gener grundejerforeningernes bestyrelser slås med i det daglige. Dertil kommer tilbagevendende spørgsmål om, hvad der kan stilles op for at imødegå problemerne og mulighederne for at indgå i konstruktivt samarbejde med vejmyndighederne. Hans-Jørgen Lykkeboe fremførte ovenstående problematikker med eksempler fra bydelene og indbød til et udredningsarbejde, som han ønskede kunne resultere i et fælles katalog. Niels Tørsløv oplyste, at gennemførelsen af hastighedszoner nu er nået til Vesterbro og at en strategi for tung trafik er på vej. Han nævnte, at fællesveje bevæger sig mod privatretlige forhold. Og ok til sammen at søge udarbejdet et idekatalog. Steffen Rasmussen oplyste, at i relation til pendlertrafik, er der indført tidsbegrænset parkering på 2-3 timer på veje op til metrostationer på Amager samt at der ikke kan afmærkes hvide båse på private fællesveje undtagen til taxaer, invalidebiler og delebiler. Steffen Rasmussen vil udarbejde et kommissorium til en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra Center for Trafik og Fællesforeningen. Hans Bo Larsen 5

6 www. grundejeren.dk Københavns Affaldsudbud Deadline for tilbud på affaldsindsamlingen i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg var 30. januar En enkelt vognmand havde budt på alle de udbudte opgaver og en anden havde budt på en enkelt opgave. Det nyoprettede City Renovation (ejet af HCS A/S), bød på samtlige seks opgaver og vognmanden M. Larsen bød på indsamling af glas og drikkevareemballage. Kommunen har nu haft tidtil at granske disse tilbud, og det forventes, at resultatet af udbudsrunden offentliggøres i løbet af de næste par måneder. Hvis udbudsrunden kan gennemføres med de indkomne bud, er det planen, at vinderne skal overtage opgaverne fra 1. november De skraldemænd, der pt. kører affald i de berørte bydele, vil blive virksomhesoverdraget til vinderne af udbuddet. På R98 s repræsentantskabsmøde den 27. maj 2008 stillede du nogle spørgsmål om Københavns Kommunes administration af takstmidlerne, jf referat side 11. Da jeg ikke var til stede på repræsentantskabsmødet, vil jeg hermed kort kommentere dine bemærkninger. Afskedigelser I ophørsaftalen mellem Københavns og Fredederiksberg kommuner er det forudsat, at R98 reducerer antallet af medarbejdere i takt med, at R98 s opgave bliver mindre. R98 s ledelse har forsøgt så vidt muligt at imødekomme dette ved ikke at genbesætte stillinger, der blev ledige pga. medarbejdernes egne opsigelser. Alligevel bliver det nødvendigt at afskedige et mindre antal medarbejdere pr. 1. nov Medarbejderne får seks måneders opsigelsesfrist og bliver, udover en økonomisk bonus for at blive til, deres stilling ophører med at eksitere, tilbudt uddannelse og hjælp til karriereplanlægning og jobsøgning. Der er sat mange kræfter ind for at sikre, at alle R98 s medarbejdere får en så positiv oplevelse af forløbet som muligt. Første kontrakt Ved redaktionens dead-line er vi gjort bekendt med, at Teknik og Miljøudvalget den 22. april tildelte Vognmand M. Larsen kontrakten på indsamling af glas og drikkevareemballage. Det viste sig at M. Larsen var billigst, og scorede højest på kriterierne kvalitet og arbejdsmiljø. Ingen prisstigninger for 6. år i træk Svar fra Teknik- & Miljøborgmesteren på et spørgsmål, fra en af Fællesforeningens repræsentanter, om beregningen af takster mv. Det er rigtigt som direktør Søren Eriksen påpeger, at taksterne er et særligt gebyr, som kommunerne har ret til at opkræve i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 48. Gebyrmidlerne må ikke sammenblandes med kommunernes skattefinansierede områder, og omkostningerne på affaldsområdet skal over tid hvile-i-sig-selv. Sådan var det før, og sådan er det nu. Der er intet ændret i disse principper. Taksterne/gebyret skal dække vederlaget til R98 og nye renovatører efter udbuddet, omkostningerne til affaldsbehandling og kommunens egne omkostninger til administration mv. Med hensyn til det sidste, så overtog kommunen en række opgaver fra R98, herunder kunde-center, kundeadministration, kunde-konsulenter, projektledelse af affaldsprojekter mv. Det er naturligvis ikke uden omkostninger at etablere egen affaldsadministration og udbyde affaldsindsamlingen, men bl.a. fordi R98 har effektiviseret og nedbragt omkostningerne, har der været luft til disse ekstra omkostninger uden at taksterne er steget. 6 Taksterne stiger heller ikke i 2009, og det betyder, at vi fastholdt affaldstaksterne på samme niveau for 6. år i træk. Til din orientering sender jeg en kopi af dette brev til bestyrelsesformand John Frederiksen og direktør Søren Eriksen i R98. Med venlig hilsen Klaus Bondam

7 www. grundejeren.dk Hvem tager skraldet? Det er rigtigt, som Klaus Bondam udtrykker det, at taksterne har været holdt i ro. R98 har ved besparelser, omlægninger, effektiviseringer og udvikling undgået prisstigninger. Der blev indført ændringer i beregningsmetoden så nogle kunne stige mens andre faldt lidt, men det samlede provenue blev dog fastholdt. Det var så også meningen, at den politik skulle fortsætte når kommunen overtog hele butikken. Altså ingen stigninger fra 2008 til Men indtil nu har vi kun set skattebilletter med stigninger, og endda nogle ret kraftige hop. Medlemmer af Fællesforeningen har lagt tal til det på siden viste skema, udarbejdet af Hans Åge Zabel. R98 har holdt prisen i ro i 5 år og Fællesforeningen har via repræsentantskabet medvirket i denne proces, hvor vi har haft brugerindflydelse direkte på virksomheden, der samtidig er underlagt strenge kommunale krav. Private virksomheder, der skal skabe overskud har da heller ikke stået i kø for at tage over, hvilket betyder at der ikke bliver den konkurrence man havde satset på da man fik chancen for at udlicitere. E.H. Renovationsafgifter for forskellige boligtyper og 2009 A B C D E F 1. Eksempler Formel Villa Villa Villa Villa Villa Ejendom 2. Emner Normal Normal Større 2-fam. 2 i pulje 6 boliger 3. Boligareal BBR-register 121m 2 102m 2 142m 2 195m 2 199m 2 620m 2 4. Antal boligenheder BBR-register Beholdervolumen Fra meddelelse 140 l. 140 l. 240 l. 240 l. 240 l. 600 l. 6. Renovation 2008 kr. Fra skattebillet Renovation 2009 Fra meddelelse Stigning kr Stigning kr. 7,0% 10,8% 31,8% 19,1% 36,7% 26,7% 10. Udgift pr. bolig Fra 2009 har Københavns Kommune vedtaget nye affaldsgebyrer. Det indebærer bl. a. at beregningsgrundlaget for opkrævning af både affaldsgebyr og forbrændingsafgift ikke længere er boligarealet, men derimod antallet af boliger i ejendommen - uanset disses størrelse. For at kunne vurdere ændringernes betydning har Fællesforeningen i lighed med tidligere undersøgelser indsamlet oplysninger fra forskellige boligtyper og sammenlignet dem i ovenstående skema for 2008 og For endvidere at vurdere den fremtidige udvikling vil Fællesforeningen udbygge skemaet fortløbende i takt med gennemførte udliciteringer. Mens renovationsafgiften har været nogenlunde konstant og uændret i årene 2004 til 2008 viser ovenstående beregninger stigninger mellem 7 % og mere end 36 % fra 2008 til Dette kan ikke alene forklares med omlægningen af gebyropkrævningen. Det er ligeledes helt i strid med, hvad kommunen lovede i skrivelsen gengivet på side 6. Selv om besparelsen er blevet mindre, kan det stadig betale sig at oprette et puljefællesskab med sin nabo, d.v.s have fælles beholder og samme standplads, jf kolonne E i skemaet i f t. kolonne A og B. Hans Åge Zabel Man kan meget let finde frem til, hvad ændringer i beholderstørrelse og / eller antal standpladser medfører på det regneark man finder på : hvad dit affald koster i år (excel) 7

8 www. grundejeren.dk /Vanløse Kan Vanløse blive en dynamisk bydel... Af Formand for Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) Erik Honoré Vanløse Kulturhus i midten på højre side af stationen. og Ferringgrunden over for. Den nordlige grund (til venstre for stationen skal rumme et nyt bycenter. Gennem årenes løb har VGS haft nogle meget arbejdsomme og længe siddende formænd i foreningens over 100 år gamle historie. Bent Andersen, der fratrådte som formand i starten af dette årtusind nåede dog kun at sidde i tyve år. Han holder sig dog i gang med medlemsskab af andre netværk og står sammen med fru Gerda bag Vanløses netportal Vanløsebasen Bent er et glimrende bevis på efterlevelsen af foreningens ædle formålsparagraf, der bl.a. pålægger bestyrelsen at medvirke i de lokale foraer og netværk, hvor man har interesse for - eller indflydelse på - Vanløses udvikling. Undertegnede, der blot sidder på ottende år, foranledigede i sammen med Bent Andersen og nuværende sekretær i VGS Jan Mørch en alternativ bydelsplan med hjælp fra DTU/Byg. Overskriften lød Hvordan kan Vanløse blive en dynamisk bydel og bevare provinsidylen. Senere blev der gjort en rapport på bymidten. Her prøvede man at skabe en sammenhængende plan efter modellen Culturel planning, og den udarbejdede rapport blev sidst i 2006 overdraget det nystartede Vanløse Lokaludvalgs arbejdsgruppe for bydelsplanlægning. Her har den været et værktøjskatalog over forskellige muligheder og løsninger. Bymidten Nord Rapporten blev også forelagt den lokale bygherre, der i dag ejer de store centrale grunde omkring Vanløse station. Det mindste af de tre arealer rummer i dag et af Københavns fineste kulturhuse med café, festsale, mødelokaler, et stort bibliotek, biograf og restaurant. I stueetagen skaber Føtex, BR-legetøj samt Kop & Kande megen trafik på forpladsen, der er navngivet Frode Jakobsens Plads. Bygherren, Holberg-Fenger, orienterer ofte lokaludvalg, handelsforening m.fl., om idéerne på tegnebrædtet mht. de to øvrige grunde. Vanløse Torv, nord for stationen med kulturhuset på den sydlige side (til højre i billedet) og Borgerservice til venstre. Bag ved borgerservice ligger så BaneDanmarks gamle område, hvor det ny bycenter skal på ca kvm. placeres. Der foreslås udvidet cykeparkering og underjordisk bilparkering. 8

9 www. grundejeren.d / Vanløse - og bevare provinsidyllen? Området nord for stationen, som rummede BaneDanmark, er der foreslået opført et bycenter. Bygherren ønsker, ud over de sædvanlige supermarkeds-trækplastre, mange ganske små butikker, der kan rykke varelageret ud på det store torv i åbningstiden. En oplevelsestur med grønne vandområder, kunstudstilling, videnscenter og andre aktiviteter indendørs og kæmpeterrasse ud mod stationen med plads til aktiviteter som friluftsbio, musik og teater. Cykelparkering og direkte adgang til både center og Metroperronen. Der planlægges også et underjordisk p-anlæg med plads til op mod 300 biler. BaneDamarks gamle bygning, der indgår i byggeriet af det ny bycenter. Langs banen mellem Vanløse og Flintholm stationer har der været idéer fremme om en oplevelsespark. Bygherren og medlemmer af lokaludvalget var på inspirationstur til Malmø i december 2008, for at studere hurtigt opsættelige og nedtagelige bazarboder, til afholdelse af fx. jule- sommer- og loppemarkeder og andre kultur- og idrætsaktiviteter. Bymidten syd På den sydlige side af stationen - over for Kulturhuset på den gamle Ferringgrund (medicinalvirksomheden) - skal der bygges blandede boliger. Over for kulturhuset er der forslag om et torv, en butiksarkade og et 6-etagers tårn med roterende restaurant på toppen. Kom Vanløse rundt i løbet af et måltid. Ferrings gamle administrationsbygning bliver pt. restaureret og det foreslås at skulle kunne rumme et læge-, genoptrænings- og fitnescenter. Der er gjort lokalplan for det sydlige område, mens det nordlige (Apollovej II) er i høring sammen med Vanløses nye og første bydelsplanforslag. Bydelsplanen i høring Over snart halvandet år er der blevet arbejdet med bydelsplanen i Vanløse, og mange borgermøder er blevet afholdt. Høringsperioden er startet og i marts afholdtes så endnu et borgermøde med en præsentation af det færdigskrevne forslag og en række work shop-grupper diskuterede planens seks hovedtemaer: Bydelsvisionen Vanløse bymidte Det grønne og blå Vanløse Social og sundhed Handel Trafik Mange borgere var mødt frem i Kulturhuset og deltog i debatten sammen med lokaludvalget og repræsentanter fra borgerepræsentationen. En af bygherrens modeller for det ny bycenter (udsmykket af Arnoldi). Ferringgrunden med den gamle administrationsbygning, der netop nu renoveres og får en etage mere. Til højre i billedet ses tårnet ved Kulturhuset på Jernbane allé Når jorden er renset efter den tidligere fabrik Lübcke og en benzintank, bygges der boliger. 9

10 www. grundejeren.dk / Vanløse P-kaos omkring Damhusengen Åbent brev til Klaus Bondam Den aktuelle diskussion om p- forholdende ved stævner både på stadion og Damhusengen har en forhistorie, som sætter beslutningen om om placeringen af hegnet langs kunstgræsplænen mod Vanløse Byvej i perspektiv. Øst for Vanløse stadion blev der oprindeligt udlagt en asfalteret parkeringsplads til 160 biler. Senere blev der anlagt en grusbane vest for stadion til vintertræning og parkering med plads til 210 biler ved stævner på Damhusengen om soomeren. Begge disse p-pladser er nu elimineret med forværrede p- og trafikforhold til følge. Da der skulle anlægges en kunstgræsbane, som inddrog grusbanen for at opnå internationale mål, var dette oppe i Vanløse Lokaludvalg. Vi er orienteret om, at der blev holdt møde med repræsentanter fra Kultur- & Fritid, Baneadministrationen i Grøndalscenteret, Lokaludvalget og Vanløse Grundejersammenslutning. Man enedes, os bekendt, om at vende kunstgræsbanen og dermed inddrage grusbanen, men bibeholde arealet uden for byggelinien til tværparkering for at mindske p- problemerne på de små villaveje ved stævner på engen. Center for Veje besigtigede forholdende og fastslog, at der var bredde nok på vejen til at lave tværparkering. Det er ikke nødvendigt at overskride byggelinien for at opnå internationale mål, da der er tilstrækkelig plads i den modsatte side af arealet mod syd. Og så vidt vi er orienteret, har et projekt med overskridelse af byggelinien ikke været forelagt i Vanløse Lokaludvalg. Fortsættes side 11 Vanløse Idrætspark har gennem de sidste år givet anledning til debat blandt de tilstødende grundejere. Vores bedste herrefodboldhold kom sidste år op i anden division, og da ambitionerne rækker videre stilles der nogle krav til baneforholdende. Internationale mål skal der jo til og P-pladserne flyttes ud på småvejene. I Vanløse er der stor opbakning til idrætten og på det sidste er der bygget en badmintonhal, oprettet en hockeybane og nu anlægges der så også en kunstgræsbane. Da kunstgræsbanen blev forelagt i Vanløse Lokaludvalg var der stor forstålse for projektet, selv om området ikke længere kan bruges som P-pladser ved stævnerne på Damhusengen om sommeren. Det blev i stedet foreslået at bruge det brede fortove ved anlæggets nordlige side til tværparkering. Lys over land og by Da Erik Larsen, nabo til anlægget, en dag kommer hjem er der rejst et seks meter højt hegn ude i fortovet. I forhold til det gamle hegn er det blevet rykket en seks meters penge. Det virkede mildest talt meget anmasende. Men det var ikke den eneste overraskelse, for da aftensmaden skal indtages oplyses stuen pludselig til noget der ligner solskin. Der er der så meget... Et seks meter højt hegn og tre lysmaster på Vanløse Byvej Manglende hukommelse, høring eller tilladelse? 3 stk. 15 meter høje lysmaster står placeret langs hegnet på Vanløse Byvej og lyser med en styrke, der får gadebelysningen til at blegne. Erik Larsen, der er en tolerant og imødekommende mand, forstår ikke, hvordan det hele er kommet i stand. Man har overskredet byggelinien, fortovet er blevet til én barnevogns bredde, udsigten er blevet stærkt forringet og Nå ja - vi sparer selvfølgelig at tænde lys i stuerne om aftenen, som en af naboerne udtrykker det. Hvem har bolden Nu har beboerne så spurgt hos alle relevante myndigheder om, hvem der har tilladt det passerede uden at høre de nærmeste naboer om idéen. Nu eftersøges tilladelsesgiveren, der har glemt høre naboerne, som selv har henvendt sig til Kultur- & Fritidsborgmester Pia Allerslev samt Teknik- & Miljøborgmester Klaus Bondam. Hvem har bolden spørges der, og i første omgang har Pia Allerslev meddelt at sagen må ligge hos Klaus Bondam. Beboernes Grundejerforening GF Fossgården og naboerne fra Toftøjevejs Vejlaug støtter beboerne. Vanløse Grundejersammenslutning og Fællesforeningen følger sagen tæt og bliver løbende orienteret. E.H. 10

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald...

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere