NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/

2 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt højt niveau 1 Nybyggeriet stiger 1 Kontortomgangen skifter fra at være et konjunkturproblem til at være en strukturel udfordring 2 Flere kontorer vil blive konverteret til boligformål 2 Kontorlejepriserne ligger stabilt 3 Forskellen mellem lejen for prime og secondary er steget 3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 4 Investorefterspørgslen efter boligudlejningsejendomme fører til stigende priser 4 Stigende investorefterspørgsel fører til stigende nybyggeri 5 Kravet til det direkte afkast er bp højere for ejendomme, hvor der er frasolgt ejerlejligheder 5 Internationale investorer er i dag aktive i de fleste segmenter 5 Stigende forskel i afkastkravene på førsteklasses og mere sekundære ejendomme 6 EJENDOMSFINANSIERINGSMARKEDET 7 New normal på markedet for ejendomsfinansieringer 7 Det danske realkreditsystem er verdens mest velfungerende system til ejendomsfinansieringer 7 Udlånsvæksten er aktuelt svag, primært på grund af en svag låneefterspørgsel 8 Banksektoren er særdeles tilbageholdende med ejendomsfinansieringer 9 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 10 De nordiske lande er alle safe havens 10 Den økonomiske udvikling har i de senere år været væsensforskellig i de nordiske lande 10 Kontorlejepriserne er langt højere i Oslo og i Stockholm end i København og Helsinki 10 Nybyggeriet afhænger af udbuddet af attraktivt beliggende grundarealer 13 Nettostartafkastkravene i de nordiske hovedstæder er på samme niveau 13 Høje lejeniveauer i Oslo og Stockholm betyder meget høje kvadratmeterpriser for investeringsejendomme 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN Kontortomgangen ligger på et stabilt højt niveau Den globale økonomiske udvikling er i bedring, men Europa balancerer stadig på kanten af recession. Situationen i Danmark er i høj grad betinget af det generelle billede i Europa, og både bruttonationalproduktet og beskæftigelsen i Danmark udvikler sig fortsat ganske svagt. Kontormarkedet i det storkøbenhavnske område er præget af denne udvikling. Tomgangen på kontormarkedet i København 15% 13% 11% 9% 7% 5% K K K K K Københavns CBD Københavns omegn Kilde: Oline-ED Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, ligger tomgangen for kontorer i Indre By (CBD) af København stabilt på godt 9%, mens den i Københavns omegn er over 11%. Efter et par kvartaler med en faldende tomgang i omegnen er tomgangsprocenten i det seneste kvartal igen stigende. Nybyggeriet stiger Med mere end 1 mio. m 2 ledige kontorer i Hovedstadsregionen kunne man forledes til at tro, at nybyggeriet af kontorer ville gå helt i stå. Udvalget af eksisterende lokaler er jo ganske stort, så de virksomheder, som søger nye lokaler, burde ikke være tvunget til nybyggeri. En sådan konklusion er imidlertid ikke korrekt. I de seneste par år er der besluttet og igangsat ganske mange nye og store kontorprojekter. Det er i denne forbindelse værd at nævne, at både Nordea og Nykredit har besluttet at leje meget store domicilbyggerier i Ørestad, og i Lyngby er offentliggjort kontorprojekter til Microsoft, Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service. Ligeledes er det værd at nævne, at flere af de mest betydende institutionelle investorer, herunder PFA og ATP, har større kontornybyggerier på vej på Langelinie og i Nordhavnen. Det er Sadolin & Albæks opfattelse, at denne tendens vil fortsætte med uformindsket styrke. Flere og flere virksomheder når til den In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 erkendelse, at en stor del af den ledige bygningsmasse ikke tilgodeser de krav til størrelse, fleksibilitet, arealeffektivitet, kvalitet og beliggenhed, som virksomhederne stiller. Sadolin & Albæk forventer således, at nybyggeriet af kontorer i 2014 vil være på mere end m 2 færdiggjorte kvadratmeter, et volumen, som normalt registreres, når tomgangen er ganske lav. Færdiggjorte m 2 kontorer i hovedstadsområdet, (estimat) E 14E Kilde: Sadolin & Albæk Virksomhederne erkender, at selv om kvadratmeterlejen for nybyggeri oftest er højere end for eksisterende ejendomme, modsvares dette i mange tilfælde af både et lavere arealforbrug pr. medarbejder og andre økonomiske fordele i form af højere produktivitet som følge af forbedrede samarbejdsformer, bedre indeklima mv. Kontortomgangen skifter fra at være et konjunkturproblem til at være en strukturel udfordring Flere kontorer vil blive konverteret til boligformål Der er ingen tvivl om, at en konjunkturel fremgang vil reducere kontortomgangen. Når der skabes flere arbejdspladser, vil det resultere i en større efterspørgsel efter kontorer. Dette gælder ikke mindst i København, som i disse år gennemlever en særdeles gunstig demografisk udvikling, og et stigende udbud af kvalificeret arbejdskraft vil utvivlsomt øge virksomhedernes incitament til at ekspandere i København. På den anden side er der ikke udsigt til, at kontortomgangen for alvor vil reduceres. Hertil er bestanden af kontorejendomme af sekundær kvalitet i mindre attraktive områder for stor. En del ældre kontorejendomme er beliggende i attraktive boligområder, herunder især i Indre By, på Østerbro, Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg. I sådanne områder er efterspørgslen efter boliger god og konstant, og både lejepriser for boliger og priser på ejerlejligheder viser en stigende tendens. Det er således oplagt, at ældre kontorejendomme i disse centrale og attraktive områder søges omdannet til boligformål, og markedet vil utvivlsomt fuldt ud kunne absorbere de nye boliger, som bliver etableret. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 På den anden side må det ikke underkendes, at denne udvikling har konsekvenser for bylivet især i Indre By. Kombinationen af et levende og aktivt storbynatteliv på den ene side og ressourcestærke beboere, herunder børnefamilier, på den anden side, er på mange måder konfliktfyldt, og der er på det seneste sket en betydelig opstramning med hensyn til uddeling af natbevillinger. Kontorlejepriserne ligger stabilt Lejen for både førsteklasses moderne kontorer ( prime ) og lejen for mere sekundære ejendomme ( secondary ) i det centrale København ligger ganske stabilt omkring henholdsvis kr pr. m 2 og kr pr. m 2, begge med tillæg af skatter og øvrige driftsomkostninger. Kontorlejepriser i København i kr./m 2 pr. år, ekskl. skatter og drift Kilde: Sadolin & Albæk Prime Secondary I betragtning af, at brugerefterspørgslen i stigende grad retter sig efter de helt moderne kontorer kan det for så vidt undre, at spændet mellem prime og secondary i de seneste 3 år har ligget stabilt. Det skal dog bemærkes, at der efterhånden registreres en del nyudlejninger, hvor det normale niveau for prime bliver brudt, og der er eksempler på lejepriser på både kr og kr pr. m 2. Hertil kommer, at udlejerne af ejendomme, som ikke er helt nye og moderne, i højere grad i dag tilbyder kortere uopsigelighedsperioder eller elementer af trappeleje. Forskellen mellem lejen for prime og secondary er steget Det er imidlertid værd at notere, at forskellen mellem lejen for helt moderne kontorer og kontorer af mere sekundær kvalitet i de seneste 5 år er steget. Som det fremgår af omstående figur, er rabatten ved at leje sekundære kontorer i dag knap 40% i forhold til lejen for helt nye og moderne kontorer. Det er en stigning fra under 30% før finanskrisen og knap 35% i perioden In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 Lejedifference mellem førsteklasses og sekundære kontorer i København 50% 45% 40% 35% 30% 25% Kilde: Sadolin & Albæk Det er Sadolin & Albæks vurdering, at forskellen mellem lejen for moderne kontorer og kontorer af sekundær kvalitet vil øges yderligere i de kommende år. Det er i denne forbindelse værd at nævne, at lejen for sekundære kontorer i en række internationale markeder, som er sammenlignelige med København, er under det halve af lejen for moderne kontorer. EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Hertil kommer, at ejerlejlighedsmarkedet er i bedring med stigende priser. Et attraktivt løbende cash flow fra en ny boligudlejningsejen- Investorefterspørgslen efter boligudlejningsdomme fører til stigende priser Aktiviteten på de finansielle markeder er præget af et meget lavt renteniveau og en betydelig pengerigelighed i den institutionelle og finansielle sektor, som har ført til stigende kurser på både aktier og virksomhedsobligationer. Den overordentligt store likviditet på de finansielle markeder kan ikke undgå at have indflydelse på markedet for investeringsejendomme. Især inden for boligudlejningsejendomme, hvor udlejningsrisikoen er beskeden, registreres i dag således en meget betydelig efterspørgsel fra både danske og udenlandske investorer, og Sadolin & Albæk vurderer, at priserne for nyere boligudlejningsejendomme med markedsbestemt lejefastsættelse er steget med 10 15% inden for de seneste måneder. Prisstigningerne er efter Sadolin & Albæks opfattelse fuldt begrundet i markedets fundamentale karakteristika: Den gunstige demografiske udvikling i København medfører et stigende boligbehov, og selv om nybyggeriet af boliger nu igen ser ud til at accelerere, er nybyggeriet betydeligt lavere end behovet. Det har ført til stigende lejepriser og en meget høj grad af udlejningssikkerhed. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 dom, opdelt i ejerlejligheder, kombineres således med muligheden for ved stigende ejerlejlighedspriser successivt at realisere kapitalgevinster. Endelig er det muligt at opnå en relativt høj lånefinansiering ved investering i boligudlejningsejendomme, langt højere end for erhvervsejendomme. Den lave rente og en høj gearing resulterer således i et ganske højt løbende afkast af egenkapitalen. Stigende investorefterspørgsel fører til stigende nybyggeri I takt med, at priserne på eksisterende boligudlejningsejendomme med markedsbestemt leje er steget, viser flere og flere investorer interesse for nybyggeri. Dette gælder naturligt nok primært danske institutionelle investorer, som traditionelt har haft en præference for nybyggeri, hvor man selv kan præge produktet. Men det gælder nu også både kapitalstærke private danske investorer og udenlandske investeringsfonde. Det er således værd at notere, at en række større boligprojekter i alt omkring m 2 er på vej i Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn, ligesom byggeaktiviteten er stigende i både Sydhavnen, Ørestad og ved Amager Strand. Kravet til det direkte afkast er bp højere for ejendomme, hvor der er frasolgt ejerlejligheder Danske pensionskasser foretrækker normalt at investere i boligejendomme, hvor der ikke allerede er foretaget frasalg. Det samme gælder flere af de toneangivende internationale investorer i dette segment, som lægger vægt på, at man, når der er frasolgt ejerlejligheder, ikke har fuld suverænitet over sin investering. Som følge heraf er kravet til det direkte afkast skønsmæssigt bp højere for boligejendomme, hvor der er frasolgt ejerlejligheder, end for ejendomme, hvor dette ikke er tilfældet. For investorer, hvis strategi indeholder et løbende frasalg af lejligheder, forekommer det oplagt at koncentrere sine investeringer i dette segment, hvor belønningen er et højere direkte afkast og lavere priser pr. m 2. Sadolin & Albæk har registreret, at især danske private investorer er opmærksomme på dette forhold. Internationale investorer er i dag aktive i de fleste segmenter Tyske ECE s køb af Rosengårdcentret ved Odense er endnu et eksempel på internationale investorers fokus på investeringer i Danmark. Ikke mindst som følge af denne meget store enkelttransaktion vurderer Sadolin & Albæk, at internationale investorer i første halvår 2013 vil stå for langt over 50% af det samlede transaktionsvolumen på investeringsmarkedet. Segmentmæssigt gør de internationale investorer sig nu gældende bredt i markedet. Den største interesse registreres fortsat inden for boligudlejningsejendomme, såvel nyere ejendomme som ejendomme med omkostningsbestemt leje, samt butiksejendomsmarkedet, både inden for strøgejendomme, dagligvarebutikker og butikscentre. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 I dag er internationale investorer endelig også væsentlige spillere på kontormarkedet og markedet for logistik- og industriejendomme. Normalt ville man forvente, at hjemlige investorer som følge af nærheden til markedet typisk er parate til at investere med en lidt højere risikoprofil end udenlandske investorer. Det er imidlertid ingenlunde tilfældet i Danmark. Vel er især de hjemlige pensionskasser blevet mere risikovillige de seneste måneder, herunder ved at igangsætte spekulativt nybyggeri. Men markedet for ejendomme, der kan kendetegnes som value-added og derfor kræver aktiv forvaltning, er i høj grad domineret af internationale investorer. Dette gælder inden for boligsegmentet, hvor udlændinge også efterspørger ejendomme med omkostningsbestemt leje, som forventes opgraderet ved løbende moderniseringer af lejligheder, men det gælder også inden for butiks- og kontorsegmentet, hvor internationale investorer søger at identificere investeringer med lejepotentiale som følge af tomgang, muligheder for varslinger og istandsættelser mv. Stigende forskel i afkastkravene på førsteklasses og mere sekundære ejendomme Den højere udlejningssikkerhed ved førsteklasses ejendomme i et fortsat relativt svagt udlejningsmarked betyder, at forskellen mellem startafkastkravene ved førsteklasses ejendomme og mere sekundære ejendomme er stigende. Startafkastkrav (yield) for kontorejendomme i København 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Sadolin & Albæk Prime Secondary For kontorejendomme i København er spændet mellem den såkaldte prime yield og secondary yield steget til omkring 100 bp. Det er endvidere Sadolin & Albæks vurdering, at dette spænd inden for de kommende 12 måneder vil stige yderligere, antagelig drevet af, at prime yield vil blive presset ned til 4,75%. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 For ejendomme i hovedstadsområdet uden for København er udviklingen mere dramatisk. Mens prime yield inden for de seneste par år er faldet til et niveau, som modsvarer de 5,00%, der registreres i det centrale København, er kravet til nettostartafkastet på mere sekundære ejendomme steget konstant siden 2008 og er nu 250 bp højere end prime yield. Startafkastkrav (yield), kontor, hovedstadsområdet uden for København 9% 8% 7% 6% 5% 4% Kilde: Sadolin & Albæk Prime Secondary EJENDOMSFINANSIERINGSMARKEDET New normal på markedet for ejendomsfinansieringer Siden finanskrisen har forholdene på markedet for finansiering af ejendomsinvesteringer ændret sig dramatisk. Belåningsniveauet (Loan-To-Value, LTV) er faldet, rentemarginalen er steget, og der stilles langt større krav til både låntager og projektets kvalitet. Det er selvklart, at mange investorer længes tilbage til tidligere tiders ganske lemfældige kreditgivning, og mange spekulerer på, hvornår vilkårene på markedet igen lempes. Det danske realkreditsystem er verdens mest velfungerende system til ejendomsfinansieringer På kort og mellemlangt sigt er der ikke for alvor tegn på, at vilkårene for ejendomsfinansiering lempes væsentligt. Selv om de finansielle institutioner i dag er i langt bedre form end for få år siden, og selv om udlånsvilligheden er stigende, er der gennemført og planlagt regulatoriske tiltag, som gør det lidet sandsynligt, at finansieringsmulighederne inden for de kommende år lempes i nævneværdig grad. Under finanskrisen har det danske realkreditsystem imidlertid endnu engang bevist sin betydelige styrke. Det danske realkreditsystem hviler på et udstrakt balanceprincip, en tæt overensstemmelse mellem et realkreditlåns løbetid, terminer, In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 renter og tilbagebetalingsprofil og de tilsvarende vilkår for de obligationer, der ligger bag lånet. Det betyder, at realkreditinstituttet ikke løber nogen nævneværdig funding- eller likviditetsrisiko, hvilket er en meget stor fordel i tider med dårligt fungerende kapitalmarkeder. Realkreditsektorens udlånsvolumen i mio. kr M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Forretning, kontor mv. Boligudlejning Kilde: Realkreditrådet Som det fremgår af ovenstående figur, andrager det samlede udlånsvolumen til erhvervs- og investeringsejendomme i det danske realkreditsystem ca. kr. 550 mia., fordelt med ca. kr. 300 mia. til kontorog forretningsejendomme mv., og ca. kr. 250 mia. til boligudlejningsejendomme. Det samlede udlånsvolumen er steget konstant gennem hele finanskrisen, og i udviklede udlånsvolumenet for kontor- og forretningsejendomme sig specielt hurtigt i lyset af, at mange låntagere omlagde deres finansiering fra banklån til realkreditfinansiering. Udlånsvæksten er aktuelt svag, primært på grund af en svag låneefterspørgsel Efter en ganske kraftig vækst i realkreditinstitutternes udlån til erhvervs- og investeringsejendomme i 2008 og 2009 har nettovæksten i udlånene defineret som bruttonyudlån med fradrag af indfrielser og afdrag på det seneste været ganske svag. Bruttonyudlånet til erhvervs- og investeringsejendomme i den danske realkreditsektor er aktuelt på ca. kr. 80 mia. om året. Til gengæld er indfrielser og afdrag på omkring kr. 70 mia. Nettonyudlånet er, som det fremgår af omstående figur, således aktuelt på ca. kr. 2 3 mia. pr. kvartal eller kr. 10 mia. på årsbasis svarende til under 2% af udlånsmassen til erhvervs- og investeringsejendomme. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Der er en vis risiko for, at realkreditsektoren i de kommende år bliver mødt med stærkere kapitalkrav. I betragtning af styrken i den danske realkreditmodel burde dette være aldeles overflødigt. Under alle omstændigheder er det dog Sadolin & Albæks vurdering, at kapaciteten i det danske realkreditsystem er tilstrækkelig til at håndtere det behov for ejendomsfinansieringer, som registreres i markedet, men øgede kapitalkrav vil utvivlsomt medføre forhøjede bidragssatser. Realkreditsektorens nettonyudlån i mia. kr K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Kilde: Realkreditrådet Forretning, kontor mv. Boligudlejning Banksektoren er særdeles tilbageholdende med ejendomsfinansieringer Til gengæld forekommer udlånsvilligheden til ejendomsprojekter i den danske banksektor ikke overvældende. Naturligt nok begrænses udlånsmulighederne af, at de fleste låntagere benytter sig af realkreditfinansiering. Men det registreres efterhånden ofte, at i forhold til anlægsinvesteringer er villigheden til f.eks. at yde byggefinansiering i banksektoren ganske beskeden. Ejendomsudviklere er derfor tvunget til at søge alternative finansieringsløsninger for projekt- og byggefinansiering, og der er på det seneste set flere tilfælde, hvor byggeprojekter, specielt inden for boligsegmentet, finansieres af pensionskasser. I mange udenlandske markeder tager forsikringsselskaber og pensionskasser efterhånden betydelige markedsandele inden for ejendomsfinansiering. En sådan udvikling vil vi som følge af det velfungerende realkreditsystem ikke se i Danmark. Kun i specielle tilfælde, f.eks. i forbindelse med byggefinansiering, vil vi i Danmark se forsikringsselskaber og pensionskasser påtage sig en større rolle som alternativ til et banksystem, der efter finanskrisen og i lyset af tilsynsmyndighedernes til tider ganske nidkære fremfærd i forbindelse med risikovurdering af ejendomsengagementer har en vis berøringsangst overfor ejendomsfinansieringer. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER De nordiske lande er alle safe havens Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at foretage en sammenligning af kontormarkederne i de fire nordiske hovedstæder, nemlig Stockholm, Oslo, København og Helsinki. De nordiske økonomier er deres forskelligheder til trods alle modne og relativt sunde. De 4 nordiske lande er alle at finde blandt de i alt kun omkring et dusin lande i verden, som nyder godt af en Triple-A rating. Ud fra et investeringsmæssigt perspektiv er alle landene derfor at betegne som safe havens. Den økonomiske udvikling har i de senere år været væsensforskellig i de nordiske lande På trods heraf har økonomierne i de nordiske lande udviklet sig væsensforskelligt under og efter finanskrisen. Danmark og Finland blev hårdt ramt af krisen, med et kraftigt faldt i BNP i 2009, en meget moderat fremgang i årene herefter, og igen i 2012 et svagt fald i BNP. Sveriges BNP blev også ramt relativt hårdt i 2009, men som følge af svækkelsen af den svenske krone oplevede Sverige en pæn eksportfremgang i årene herefter, hvilket gav sig udtryk i en kraftig økonomisk vækst i 2010 og en mere moderat vækst i 2011 og 2012, hvor den svenske krone igen blev styrket. Den norske økonomi har gennem de seneste 5 år vist en bemærkelsesværdig styrke. Faldet i BNP var under 2% i 2009, og siden da er den årlige vækst i BNP steget fra knap 2% i 2010 til over 3% i Det er selvklart, at den bedre økonomiske udvikling i Sverige og Norge har haft en gunstig effekt på beskæftigelse, forbrugertillid, privatforbrug og boligpriser. Kontorlejepriserne er langt højere i Oslo og Stockholm end i København og Helsinki Kontorlejepriserne i Oslo og Stockholm har i årevis ligget over niveauerne i København og Helsinki. Det gælder især lejepriserne for førsteklasses kontorer i CBD (Central Business District), mens forskellen er mindre for kontorer uden for CBD. Som det fremgår af nedenstående figur, er toplejen for kontorer i både Oslo og Stockholm omkring eller over EUR 500 pr. m 2 pr. år, mens det i Helsinki er ca. EUR 300 pr. m 2 pr. år. I København er niveauet omkring EUR 235 pr. m 2 pr. år. I de fleste kontormarkeder i Europa er lejepriserne for kontorer uden for CBD mellem 30% og 50% under lejepriserne i CBD. Det gælder således ikke kun for de mest betydende europæiske kontormarkeder, dvs. London, Paris og Frankfurt, men også for kontormarkederne i Helsinki, Oslo og Stockholm. 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Her skiller det københavnske marked sig markant ud. København har ikke en såkaldt Golden Triangle, hvor de mest betydende virksomheder inden for den finansielle sektor og de liberale erhverv (specielt advokatfirmaer) alle lokaliserer sig. I København lokaliserer sådanne virksomheder sig overalt fra Tuborg Nord over Nordhavnen, inderhavnen og centrum til Kalvebod Brygge, Havneholmen og Ørestad Nord, og forskellen i lejepriser mellem disse områder er relativt beskeden. Topleje for kontorer i EUR pr. m 2 pr. år Helsinki København Oslo Stockholm CBD Uden for CBD Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Det er et generelt kendetegn, at antallet af ledige kontorer i de fleste byer er højere i omegnen end i CBD. Attraktiviteten ved at lokalisere sig centralt i Helsinki, Oslo og Stockholm understreges af, at tomgangen her er langt lavere end i markederne generelt. Mens tomgangen i Storstockholm er over 9%, er den i CBD således under 4%. På trods af, at kontorlejepriserne i det centrale Stockholm ofte er det dobbelte af niveauet for moderne kontorlokaler uden for centrum, anses en central beliggenhed i Stockholm således som særdeles attraktiv og væsentlig ved mange virksomheders lokaliseringsvalg. I København er forskellen mellem tomgangen i og uden for CBD langt lavere, hvilket også afspejler det forhold, at en citybeliggenhed af ganske mange virksomheder, herunder i den finansielle sektor og blandt de liberale erhverv, ikke vægtes specielt højt i forhold til de mest attraktive beliggenheder i de nyere udviklingsområder nord og syd for CBD. In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Tomgangsprocenter for kontorer 12% 10% 8% 6% 4% 2% Helsinki København Oslo Stockholm CBD Totalmarked Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Det ville være nærliggende at antage, at nybyggeriet af kontorer ville være størst i markeder med lav tomgang og vice versa. Det er imidlertid ikke tilfældet i de nordiske markeder. Forventet gennemsnitligt årligt nybyggeri i , % af kontorbestanden 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Helsinki København Oslo Stockholm Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, er det gennemsnitlige årlige nybyggeri af kontorer i disse år omkring 1% af bestanden i samtlige nordiske hovedstæder. Det er imidlertid tankevækkende at notere, at nybyggeriet er lavest i Oslo og Stockholm, som er de to markeder med den laveste tomgang. 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Nybyggeriet afhænger af udbuddet af attraktivt beliggende grundarealer Høje lejeniveauer i Oslo og Stockholm betyder meget høje kvadratmeterpriser for investeringsejendomme Nettostartafkastkravene i de nordiske hovedstæder er på samme niveau Forklaringen er formentlig, at det ganske store udbud af attraktivt beliggende grundarealer til kontorbyggeri i København motiverer flere virksomheder til at bygge nyt. I Oslo og Stockholm er udbuddet af attraktivt og centralt beliggende grundarealer langt mere begrænset. Det betyder, at virksomhederne i højere grad er nødsaget til at indrette sig i den eksisterende bygningsbestand, og det vil alt andet lige give et opadgående pres på lejepriserne. Til trods for markedernes forskellighed er investorernes krav til første års nettoafkast af førsteklasses kontorejendomme ikke voldsomt forskellige i de nordiske hovedstæder. Som nedenstående figur viser, registreres den laveste prime yield i Stockholm med 4,75%, og der er endog set transaktioner til startafkast noget under dette niveau. I København ligger prime yield 25 bp højere, og i Oslo og Helsinki ca. 50 bp højere. Nettostartafkastkrav for førsteklasses kontorejendomme ( prime yield ) 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% Helsinki København Oslo Stockholm Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Omkostningerne til nybyggeri varierer naturligt nok ikke markant inden for Norden. Til gengæld medfører de høje lejeniveauer i Oslo og Stockholm, at kvadratmeterpriserne for moderne kontorejendomme på de bedste beliggenheder ligger meget højt. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Priser i EUR pr. m 2 for førsteklasses kontorejendomme på bedste beliggenhed Helsinki København Oslo Stockholm Kilde: Jones Lang LaSalle / Sadolin & Albæk Få nybygningsmuligheder i de centrale bydele i Oslo og Stockholm betyder således, at grundpriserne er langt højere end i Helsinki og (især) København. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Aarhus Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75-0,25 Trekantområdet Primær 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25-0,25 Sekundær 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,25-0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 9,4 9,6 9,9 0,30 Aarhus Amt * 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 13,3 13,1 13,5 0,40 Trekantområdet 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 9,3 9,6 9,5-0,10 Butik Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,2% Lav ,7% Aarhus Top ,0% Høj ,5% Trekantområdet Top ,4% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 0,00 Sekundær 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 Sekundær 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4-0,20 Aarhus Amt * 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 7,1 6,1 5,9-0,20 Trekantområdet 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,7 0,30 Lager/produktion Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,2% Startforrentning** - %-point - København Lang 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 0,25 Aarhus Lang 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 0,25 Trekantområdet Lang 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 0,30 Aarhus Amt * 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5 5,3 4,9 5,1 0,20 Trekantområdet 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 0,10 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade Nikolaj Plads DK-1261 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr. No ISSN: X

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. April 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 1. kvartal 2015 Ejendomsfinansiering i 2015 Ændringer

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Januar 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Erhvervsejendomsmarkedet i 2014 og forventninger til 2015 Danske

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere