AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2015 J.nr.: NMK Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 65, stk. 1, jf. 15, stk. 1 (strandbeskyttelseslinje). Natur- og Miljøklagenævnet ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hvidovre Kommune, Grundejerforeningen Strandvang, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Hvidovre Kommune anfører navnlig i sin klage, - at man er uenig med Naturstyrelsen i, at vindmøllerne ikke påvirker uforstyrrede landskaber på grund af andre tekniske anlæg og at området derfor ikke er sårbart for vindmøller. Kommunen anfører, at set fra Hvidovre Kommunes eneste større rekreative område Kystagerparken gør dette sig ikke gældende, og Københavns Kommunes visualisering omfatter ikke dette område, - at kommunen ikke kan acceptere, at man som argument for placeringen lægger vægt på, at møllerne tjener en samfundsmæssig interesse. Kommunen henviser til, at der findes bedre placeringer. Kommunen finder, at det ansøgte skal betragtes som politiske pynte-møller, der nødvendigvis skal opføres på egen jord. - at kommunen ikke er enig i, at det i VVM-redegørelsen er dokumenteret, at møllerne ikke vil påvirke Natura-2000 området. Kommunen finder ikke, at der er fagligt belæg herfor. Grundejerforeningen Strandvang anfører navnlig i sin klage, - at set fra vestsiden/vestkysten af Kalveboderne (Hvidovre), vil vindmøllerne påvirke et uforstyrret landskab, der ikke er præget visuelt af tekniske anlæg. Motorvejen og kommunens miljøcenter (hvor møllerne opstilles) kan således ikke ses fra Hvidovresiden, idet diget skygger for disse anlæg. Møller af den ønskede størrelse er klart dominerende over afstande af op til 4,5 km. Endvidere finder foreningen, at møllerne vil være til kraftig gene for friluftslivet for de, der opholder sig i de rekreative områder omkring Kalveboderne (både visuelt og ved støjen fra vindmøllerne), ligesom foreningen betvivler konklusionerne om påvirkningen af Natura 2000-området. Dansk Ornitologisk Forening anfører navnlig i sin klage, - at møllerne vil udgøre en trussel mod fuglelivet ved en øget kollisionsrisiko, dels som følge af opskræmning fra rastepladserne hvor fuglene kan risikere at flyve ind i møllerne (særligt i isvintre hvor fuglene opholder sig i den isfrie del af Kalvebodløbet) og dels i tilknytning til fouragerings træk, der foregår fra rasteområderne i Kalveboderne og ud til Øresund/Køge Bugt, - at det faglige vurderingsgrundlag for konsekvensvurderingen kan være utilstrækkeligt. Møller fortrænger svømmefugle fra deres nærområde og vil kunne reducere det tilgængelige fødesøgningsområde for troldand og andre andefugle. Konklusionen i VVM-vurderingen baserer sig delvist på studier fra 1995 fra Danmarks Miljøundersøgelser, hvor det anføres at der er en fortrængningszone på ca. 200 m ved vindmøller. DOF anfører, at dette er baseret på en undersøgelse af væsentligt mindre møller end de ansøgte, der må antages at have en større fortrængningszone, - at møllernes negative indvirkning på de landskabelige forhold også taler for et afslag. Danmarks Naturfredningsforening anfører navnlig i sin klage, - at Naturstyrelsens vurdering af de landskabelige forhold, ikke er rimelig. Særlig set fra Hvidovre fremstår hele landskabet fra Ørestaden i nord til Kalvebodbroen i syd som et uforstyrret landskab, hvilket er af enestående værdi for Hvidovres borgere. De rekreative muligheder i Kalvebodkilen vil blive forringet som følge af vindmøllerne. DN henviser særligt til, at man 2

3 har undervurderet virkningen af den lavfrekvente støj (særlig redegørelse herom er vedlagt klagen). - at det ikke er relevant at henvise til, at møllerne placeres ved Kalvebod Miljøcenter, idet dette anlæg ikke opleves fra Hvidovresiden eller fra Ørestaden. Centrets indflydelse på landskabsoplevelsen er ringe. - at det ikke ud fra bedste videnskabelige viden er fastslået, at møllerne ikke vil skade Natura 2000-området. Der henvises til, at der tidligere har været observationer på troldænder ved udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet. I 2011 observeredes individer og COWI har i rapporten anført observationer på 320 troldænder. DN finder, at dette kan sætte spørgsmålstegn ved om der er gunstig bevaringsstatus. Foreningen finder, at en undersøgelse/vurdering af bestanden i området bør baseres på en flerårig systematisk undersøgelse. I flere af klagerne er det problematiseret, at de ansøgte møller opstilles i et område, der ikke er optimalt i forhold til udnyttelsen af vindenergien, og at der ville kunne opnås en væsentlig bedre udnyttelse af vindkraften og dermed CO2-reduktionen ved opstilling af vindmøller på en mere optimal lokalitet, f.eks. på havet. Sagens oplysninger HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) har ansøgt om opstilling af 4 stk. 148 m (alternativt 120 m) høje vindmøller på Vestamager. Strandbeskyttelseslinjen på lokaliteten er på 300 m, og møllerne opstilles ca m fra kysten. Møllerne skal opstilles nord for motorvejsbroen, der ligger mellem Avedøre Holme og Vestamager, hvor de placeres mellem diget, der afgrænser Vestamager mod vandområdet Kalveboderne, og Kalvebod Miljøcenter og den bagvedliggende motorvej. Kalvebod Miljøcenter forventes at være aktivt i endnu 25 år, og møllerne vil blive fjernet, når aktiviteten på miljøcentret ophører. Dispensationen er således meddelt på vilkår, at inden udgangen af 2039 skal møllerne og fundamenterne være fjernet og terrænet retableret. Opstillingsområdet ligger indenfor fredningen af Kalvebodkilen og ud mod Natura 2000-området nr. 143, Vestamager og havet syd for (habitatområde nr. 127, fuglebeskyttelsesområde nr.111). Arealet grænser i øvrigt op til vandområdet Kalveboderne, som er omfattet af bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127, er Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Fugtige klitlavninger, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111, omfatter ynglefugle (Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Engryle, Havterne, Dværgterne, Mosehornugle), trækfugle i internationalt betydende antal (Skarv, Knopsvane, Troldand, Stor skallesluger) og trækfugle i nationalt betydende antal (Lille skallesluger, Fiskeørn, Vandrefalk). Fredningen af Kalvebodkilen og etableringen af Kalvebod Miljøcenter 3

4 Kalvebodkilen (dele af landområderne på Vestamager, Kalvebod Fælled samt strandområder ved Hvidovre, Valby og Sydhavnen ud mod vandområdet Kalveboderne) blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Etablering af vindmøllerne kræver således forelæggelse for fredningsnævnet. Det er oplyst af ansøger (HOFOR), at projektet ikke har været forelagt for fredningsnævnet og heller ikke vil blive det, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse i strandbeskyttelsessagen. Fredningens formål er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de meget store og væsentlige biologiske, landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder, og i delområde 4 (hovedparten af Vestamager syd for en linje øst-vest fra motorvejsbroen fra Avedøre) skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. Efter fredningen må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. Der er endvidere fastsat bestemmeler om, at forsyningsanlæg (f.eks. ledningsanlæg) kun må fremføres under terræn. Københavns Miljøcenter er beliggende i fredningens delområde 5 (mellem motorvejen og diget ud mod Kalveboderne), og dette område må efter fredningens 13 anvendes til deponering og efterbehandling af ikke-spiseligt affald, og de dertil nødvendige anlæg (herunder genanvendelses- og sorteringsinstallationer og vejanlæg) må etableres. Det efterbehandlede terræn skal holdes i en højde, der ikke overskrider en linje mellem digekronen langs Kalvebodløbet og det øverste af en støjvold på motorvejens vestside. Efter fredningen kan der på det efterbehandlede areal tilvejebringes kolonihaver. Den vestlige del af miljøcentrets sydligste areal øst for, hvor de sydligste 3 møller ønskes opstillet, er i dag et (stort set) opfyldt jorddepot, der bliver efterbehandlet/tilplantet og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Vindmøllesagens forhistorie Baggrunden for ansøgningen er Københavns Kommunes klimaplan fra 2009, hvor kommunen besluttede at opnå en CO2 reduktion på 20 % i perioden og at være CO2 neutral i Etablering af vindmøller er en væsentlig del af denne strategi og indebærer, at 10 % af vindenergien skal komme fra vindmøller i selve kommunen. Kommunen har undersøgt fire områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt. Kommunen udsendte i 2011 et forslag til kommuneplantillæg for opstilling af store vindmøller ved Prøvestenen, Lynetten og Kalvebod syd. Naturstyrelsen gjorde den 8. februar 2012 indsigelse mod den del af kommuneplantillægget, der omfattede Kalvebod Syd. Naturstyrelsen og Københavns Kommune havde på denne baggrund i løbet af 2012 en række møder med henblik på en afklaring af styrelsens indsigelser, som drejede sig om forholdet til kystnærhedszonen, Fingerplanen og en uddybning af Natura 2000 konsekvensvurderingen. Planområdet Kalvebod Syd, der ligger i kystnærhedszonen, er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen og planområdet grænser direkte op til Natura 2000-områder. Som følge heraf skal kommuneplantillægget indeholde redegørelser for disse forhold, ligesom forslaget skal indeholde redegørelse i forhold til støj. 4

5 Kommunen udtog Kalvebod Syd af kommuneplantillægget, der herefter alene omfattede Prøvestenen og Lynetten, og dette tillæg blev vedtaget i efteråret Københavns Kommune udarbejdede et nyt forslag til kommuneplantillæg for store vindmøller ved Kalvebod Syd, som blev sendt i høring i perioden 30. april til 30. juni Naturstyrelsen og Hvidover Kommune fremsatte (også) indsigelser mod dette planforslag. Indsigelsen var begrundet i mangelfulde eller manglende redegørelser i forhold til kystnærhedszonen, Fingerplanen, og medtog endvidere på Miljøstyrelsens foranledning en indsigelse mod støj. Naturstyrelsen frafaldt sin indsigelse den 10. december 2013 på baggrund af drøftelser og aftale om Fingerplanen med Københavns Kommune. Ved aftalen om Fingerplanen mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune blev det konstateret, at møllerne ikke vil påvirke de rekreative muligheder i området, idet offentlighedens adgang ikke indskrænkes, samt at møllerne vil blive nedtaget, når Københavns Miljøcenter lukker om ca. 25 år. Hvidovre Kommune og Københavns Kommune kunne ikke nå til enighed om indsigelsen. Naturstyrelsen traf derfor den 8. oktober 2014 afgørelse herom, idet styrelsen fandt, at indsigelsen ikke skulle imødekommes. Ved Borgerrepræsentationens endelige behandling af plandokumenterne den 27. november 2014, blev der fremlagt en revideret udgave af VVM-redegørelsen (indeholdende bl.a. supplerende notater og redegørelser fra drøftelser af VVM-redegørelsen med Naturstyrelsen). Plantillæg med VVMvurdering og miljøvurderingen er (også) blevet påklaget, og sagen er i februar 2015 videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen om strandbeskyttelseslinjen Det var Naturstyrelsens vurdering, at styrelsen uanset sagen om indsigelsen verserede, kunne behandle en ansøgning om opstilling af de 4 møller i forhold til naturbeskyttelseslovens 15, hvilket således skete forinden indsigelsen mod kommuneplanen var afhandlet med Københavns Kommune. De landskabelige konsekvenser (herunder de rekreative forhold) ved opstilling af vindmøllerne samt møllernes påvirkning af Natura 2000-området, har været de to væsentligste problemstillinger i relation til Naturstyrelsens vurdering af, om styrelsen kunne dispensere fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af vindmøllerne. Københavns Kommune har som VVM myndighed udarbejdet VVM-redegørelsen for vindmøllerne, som indeholder bl.a. en visualisering af de landskabelige konsekvenser og en redegørelse herom, samt en vurdering af konsekvenserne for Natura 2000-området. De landskabelige konsekvenser I sammenfatningen i VVM-redegørelse af de landskabelige virkninger er anført: Møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler og fra lang afstande. Møllerne ændrer ikke landskabet, som allerede indeholder mange forskellige former for tekniske anlæg, undtagen fra Villahøj på Kalvebod Fælled. Omgivelserne er generelt domineret af motorveje, store byggerier i Ørestad, Avedøreværket og vindmøllerne på Avedøre Holme. Landskabet omkring projektområdet anses derfor ikke at være sår- 5

6 bart overfor vindmøller. Møllernes højde bevirker - i begge alternativer - at de kan ses på lang afstand. Det betyder, at møllerne i nogle tilfælde vil medføre visuel påvirkning af Kalvebod Fælled, hvor der i dag ikke er udsigt til andre tekniske anlæg. Dertil skal det dog bemærkes, at byggeriet i Ørestad stadigt bliver stadigt mere og mere dominerende set fra Fælleden. Forslag A med møller på 148m vil uden tvivl fremtræde højere og kunne ses på længere afstand end møller på 120m, men 4 store vindmøller på mellem 120 og 148m vil alle fremstå som dominerende i landskabet. I vejledningen om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller er det angivet, at den landskabelige påvirkning skal belyses særligt i redegørelsen til et planforslag, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden. De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller mærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under et anses for ubetænkelig. Afstanden kan således fraviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret vurdering (VVM) kan godtgøre at samspillet mellem vindmøllegrubberne fremtræder harmonisk i landskabet, og at det samtidig opfattes som adskilte anlæg. Der er 2 km fra projektområdet til de nærmeste vindmøller på Avedøre Holme og ca. 4 km til de tre nye møller på den sydlige del af Avedøre Holme Der er ca. 1,6 km til de to små vindmøller ved Valbyparken. 28 gange møllens højde vil med de højeste møller svare til 4,2 km. Der er ingen tvivl om, at der er tale om separate vindmøllegrupper, og den kumulative effekt med vindmøllerne på Avedøre Holme er derfor begrænset på grund af afstanden mellem vindmøllegrupperne. Den kumulative effekt af vindmøllerne ved Valbyparken vurderes at være begrænset, idet vindmøllerne ved Valbyparken er meget mindre end de møller, der planlægges opstillet på Kalvebod Syd. Det vurderes endvidere, at det er uden betydning for landskabet med flere møllegrupper i området, fordi området i forvejen ikke fremstår som et uforstyrret landskab. Københavns Kommune har i VVM-redegørelsen sammenfattende konkluderet, at Københavns Kommunes samlede vurdering er, at begge alternativer (møllehøjde 120 m eller 148 m) kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor (i VVM redegørelsen), uden uacceptable påvirkninger. [ ]. Kommunens vurdering i forhold til landskab er, at: Vindmøllerne vil have en stor synlighed set fra Kalveboderne, arealerne ud til Kalveboderne, stien langs diget, motorvejen og Kalvebod Fælled, og de vil kunne ses fra stor afstand. Visuelt synes forslagene A og B med møller på række langs diget fra de fleste standpunkter at give et roligt og harmonisk indtryk. Der vurderes ikke at være markante forskelle mellem møller på 120 m og 148 m. Det er en vigtig parameter, at møllerne fjernes efter 25 år, så de er væk, når hele området med Kalvebod Miljøcenter overgår til at være rekreativt område. Kombinationen af vindmøller, tekniske anlæg og rekreative stier ses i forvejen i nærheden nemlig ved rensningsanlæg Damhusåen og på Avedøre Holme. Det er kommunens vurdering, at den visuelle påvirkning er acceptabel så længe Kalvebod Miljøcenter er i drift [ ] Natura 2000 konsekvensvurderingen I VVM-redegørelsen fra planforslaget vurderede Københavns Kommune: Møllerne opstilles udenfor Natura 2000-området og anlægs- og skrotningsfase er vurderet at være af så kort varighed at der ikke vil være konsekvenser for Natura 2000-området, så længe aktiviteterne ikke finder sted, mens vandområdet Kalveboderne er isdækket. 6

7 Det er Københavns Kommunes vurdering, at den undersøgelse, der er gennemført for at vurdere konsekvenser af forslaget på Natura 2000-området inddrager, hvad der findes af studier og tilgængeligt videnskabeligt materiale. Det er især troldand, der har været i fokus, blandt de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget. Forholdene omkring troldanden er blevet belyst ud fra kendt viden om artens ophold og færden i området og sammenholdt med litteraturstudier over mulige påvirkninger af vindmøller. Det vurderes derfor, at kommunen ikke kan få et mere sikkert fagligt grundlag end det, der foreligger. Konsekvensvurderingen konkluderer, at vindmølleprojektet ikke vil medføre forringelser af levesteder og indvirkning på bestande af fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag og ikke vil skade områdets integritet. På den baggrund vurderer Københavns Kommune, at projektet uanset valg af alternativ ikke vil have skadelige virkninger på Natura 2000-området. Af kommunens vurdering fremgår med hensyn til strengt beskyttede arter (bilag IV-arter), at det må antages at der kun vil ske få og lejlighedsvis drab af Flagermus i ikke væsentligt omfang, da området ikke er egnet for flagermus. Konsekvensvurderingen i planforslagets VVM-redegørelse og de efterfølgende drøftelser med Naturstyrelsen - som følge af styrelsens indsigelse mod planforslaget - har primært fokuseret på, om troldændernes rastemulighed i området ville blive forringet som følge af vindmøllerne, hvilket er vurderet som den væsentligste problemstilling i forhold til Natura 2000-området. Under disse drøftelser, blev der fra Københavns Kommune fremlagt en række notater og supplerende redegørelser til at supplere planforslagets VVM-redegørelse. Disse er efterfølgende indarbejdet i den endelige VVM-redegørelse, og i denne er anført en uddybende konklusion, hvor i det bl.a. er anført at: Det er i Natura 2000-konsekvensvurderingen og det tilhørende baggrundsnotat sandsynliggjort, at de beskyttelsesinteresser i Natura 2000-området, der kan blive væsentligt påvirket af en tilstedeværelse af vindmøller langs Kalvebodløbet, er forekomsten af overvintrende troldænder Troldanden optræder meget talrigt i området i vinterhalvåret. På baggrund af drøftelserne med Naturstyrelsen og forvaltningens efterfølgende overvejelser, kan det præciseres, at det er København Kommunes vurdering, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-området. Troldanden forekommer kun i større tal nær den påtænkte placering af vindmøllerne under særlige omstændigheder, hvor Kalvebodløbet er isfrit i perioder, hvor de øvrige dele af Kalveboderne og Birkedammen og Klydesøen på Vestamager er isdækkede. Disse omstændigheder opstår ikke hver vinter, men kun i kolde vintre, hvor de sædvanligvis er kortvarige Det vides fra flere studier, at kollisionsrisikoen mellem andefugle og vindmøller er meget lille Det kan derfor ikke udelukkes, at der under de anførte særlige vejromstændigheder kan ske tab af individer af troldand ved kollision med vindmøllerne Det er dog usandsynligt, at tabet af individer vil forekomme i en størrelsesorden, der vil være målbar på bestandsniveauet inden for Natura 2000-området I forlængelse heraf vurderes det, at der ikke vil ske tab i en størrelsesorden, der vil være målbar på flywayniveau, det vil sige påvirke størrelsen af den bestand, der regelmæssigt overvintrer i danske farvande. Dette er baggrunden for, at det konkluderes, at opsætningen af 4 vindmøller langs Kalvebodløbet ikke vil medføre en målbar påvirkning af troldandeforekomsten i Natura 2000-området. 7

8 Naturstyrelsens afgørelse om strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen har ved afgørelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen særlig lagt vægt på følgende: Den sammenfattende konklusion i VVM-redegørelsen for den landskabelige påvirkning, er at vindmøllerne vil kunne ses fra mange vinkler og over stor afstand, men at møllerne ikke vil påvirke uforstyrrede landskaber, idet området i forvejen er præget af forskellige former for tekniske anlæg (miljøstationen, motorvejen, Avedøreværket, andre vindmøller), og at området derfor ikke er sårbart overfor vindmøllerne. Opstilling af vindmøllerne er ikke til hinder for den rekreative anvendelse af området. Møllerne ønskes opstillet i 25 år, hvilket omtrent svarer til det tidsrum, som det på nuværende tidspunkt må forventes, at den eksisterende miljøstation vil være i drift inden området skal overgå til rekreativ anvendelse. Møllerne tjener en samfundsmæssig interesse, idet de udgør et led i Københavns Kommunes målsætning om en CO2-reduktion på 20 % i perioden , og dermed et led i den overordnede målsætning om, at København skal være CO2-neutral i Møllerne opstilles i umiddelbar tilknytning til Kalvebod Miljøcenter. Møllerne etableres på en dæmningskyst. Med henvisning til Københavns Kommunes VVM-redegørelse er det Naturstyrelsens vurdering, at det er dokumenteret, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det er i øvrigt Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Flere af klagerne omhandler Natura 2000 konsekvensvurderingen og peger på, at den videnskabelige redegørelse ikke er baseret på udtømmende materiale. I den anledning har Naturstyrelsen bemærket, at styrelsen på flere møder med Københavns Kommune og kommunens rådgiver COWI har diskuteret grundlaget for kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og miljøvurderingen samt forslaget til kommuneplantillæg for vindmøller. På baggrund af disse møder er der løbende foretaget ændringer og opdatering af materialet. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at kommunens planmateriale og redegørelser m. m. har været fyldestgørende og tilstrækkeligt grundlag for at kunne træffe en afgørelse, og klagerne har ikke givet Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 8

9 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik Høegh, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Natur- og Miljøklagenævnet har foretaget besigtigelse og afholdt møde med sagens parter den 9. marts Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Formålet med bestemmelsen er en generel friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer deres tilstand og anvendelse og hermed at varetage landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. Efter 65, stk. 5, kan der meddeles dispensation, når det er nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. I bemærkningerne til kystlovforslaget er det forudsat, at dispensation kun meddeles hvor udlæg af arealer ikke hensigtsmæssigt kan realiseres uden for beskyttelseszonen. Af de almindelige bemærkninger til kystloven fremgår endvidere generelt om vindmøller: På energiområdet har udvidelsen af beskyttelseslinjerne alene konsekvenser for vindenergien. Placering af vindmøller inden for linjerne vil kun undtagelsesvist kunne finde sted og kun i tilknytning til havneanlæg, større tekniske anlæg eller i visse tilfælde inden for dæmningskyster. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven skal administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Det indebærer, at dispensation skal afslås i de tilfælde, hvor der er tale om foranstaltninger, som skønnes at være i strid med de formål, som de pågældende internationale forpligtelser tilsigter at varetage, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen). Det følger af habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1, jf. 8, stk. 3, at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der træffes afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens 7 gælder både ved tilladelser til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved tilladelser udenfor områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende internationalt naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. 9

10 Vindmøllerne opstilles midt imellem to store åbne landskabs-/naturområder, som har væsentlige landskabelige og naturmæssige kvaliteter og er af meget stor rekreativ betydning for de omgivende bysamfund. Mod øst og syd ligger det ene naturområde - de inddæmmede arealer på Vestamager/Kalvebod Fælled. Mod vest og nordvest ligger det andet naturområde - vandområdet Kalveboderne og de tilgrænsende kyst- og strand områder og byparker - Valbyparken/Tippen mod nord og mod vest Hvidovre Strand. Det samlede areal af de tilgrænsende åbne land-/vandområder udgør ca. 25 km² (inkl. vandarealet). Da der er tale om bynære naturområder, indgår samspillet mellem byen og naturen som en del af dette landskab. Vestamager/Kalvebod Fælled og Kalveboderne afgrænses visuelt og fysisk af byens skyline med boliger, tårne og tekniske anlæg, og kontrasten mellem de åbne naturområder og denne skyline er en del af oplevelsen af det bynære naturområde. Kalvebod Miljøcenter og motorvejen mellem de inddæmmede arealer på Vestamager og vandområdet Kalveboderne har en begrænset påvirkning og synlighed fra de omgivende landskaber. Hovedparten af arealerne umiddelbart øst for motorvejen og i næsten hele dennes længde er således skovbevokset, og miljøcentret ligger (stort set) skjult bag digekronen og støjvolden. Hertil kommer, at miljøcentrets arealer i tilknytning til diget og opstillingspladserne for de sydligste 3 møller stort set er efterbehandlet og henligger i græs og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer finder, at opstilling af 4 store vindmøller ved Kalvebod Syd vil være en så betydelig tilstandsændring af kystområderne langs kysten omkring Kalveboderne og langs kysten af de inddæmmede, fredede arealer af Vestamager, at dette ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder. Flertallet finder således, at et stort teknisk anlæg bestående af 4 store vindmøller placeret centralt i naturområdet, landskabeligt set vil være meget dominerende og vil få en væsentlig, negativ påvirkning på opstillingsområdet og på hovedparten af de omgivende sammenhængende og åbne landskaber, herunder også områder, som i dag kan opleves som værende (relativt) uberørte af de allerede eksisterende tekniske anlæg, der ligger i kanten af naturområderne. Der kan heroverfor ikke lægges vægt på, at der findes tekniske anlæg så som miljøcentret samt motorvejen i opstillingsområdets nærhed. Flertallet finder heller ikke, at kommunens ønske om at bidrage til vindmølleenergien inden for kommunegrænsen, i sig selv udgør et sådant særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted. 3 medlemmer (Jeppe Brogård, Henrik Høegh og Jens Vibjerg) finder, at det areal, hvor møllerne ønskes opstillet, har et kulturpræg uden nogen strandbredmæssig karakter. Mindretallet finder endvidere, at den planlagte placering tager størst muligt hensyn til det ikke upåvirkede landskab på Amager Fælled, i modsætning til en placering langs motorvejen udenfor strandbeskyttelseslinjen. Da Københavns Kommunes ønske om selv at bidrage til den vedvarende energiforsyning er et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, mener mindretallet derfor, at der foreligger særlige omstændigheder for at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Som sagen er afgjort, har nævnet ikke haft anledning til at tage stilling til vindmøllernes påvirkning af Natura 2000-området og indvirkning på de beskyttede arter. 10

11 I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning ændrer Natur- og Miljøklagenævnet hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. På Natur- og Miljøklagenævnets vegne Jan Kofod Winther Kopi af afgørelsen er sendt til: - Plesner advokatfirma, att. senioradvokat Ellen Skodborggaard, - Horten Advokatpartnerselskab, att. Mogens Moe, J.nr , - Københavns Kommune, att. Lone Madsen, - Naturstyrelsen, j.nr. NST , - Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen, att. Danna Borg, j.nr. 11/51334, - Dansk Ornitologisk Forening, att. John Frisenvænge, - Danmarks Naturfredningsforening, att. Søren Jønsson, - Grundejerforeningen Strandvang, att. Peter Lougart, Hvidovre Strandvej 46, 2650 Hvidovre, - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune v/ formand Flemming J. Mikkelsen, - Lodsgaardens Grundejerforening af 1957 v/ formand Edith Hanse, 11

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller.

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, Mobil: 6161341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Dato: 29 januar 2012 Sønderborg kommune Plan

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere