AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2015 J.nr.: NMK Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 65, stk. 1, jf. 15, stk. 1 (strandbeskyttelseslinje). Natur- og Miljøklagenævnet ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hvidovre Kommune, Grundejerforeningen Strandvang, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Hvidovre Kommune anfører navnlig i sin klage, - at man er uenig med Naturstyrelsen i, at vindmøllerne ikke påvirker uforstyrrede landskaber på grund af andre tekniske anlæg og at området derfor ikke er sårbart for vindmøller. Kommunen anfører, at set fra Hvidovre Kommunes eneste større rekreative område Kystagerparken gør dette sig ikke gældende, og Københavns Kommunes visualisering omfatter ikke dette område, - at kommunen ikke kan acceptere, at man som argument for placeringen lægger vægt på, at møllerne tjener en samfundsmæssig interesse. Kommunen henviser til, at der findes bedre placeringer. Kommunen finder, at det ansøgte skal betragtes som politiske pynte-møller, der nødvendigvis skal opføres på egen jord. - at kommunen ikke er enig i, at det i VVM-redegørelsen er dokumenteret, at møllerne ikke vil påvirke Natura-2000 området. Kommunen finder ikke, at der er fagligt belæg herfor. Grundejerforeningen Strandvang anfører navnlig i sin klage, - at set fra vestsiden/vestkysten af Kalveboderne (Hvidovre), vil vindmøllerne påvirke et uforstyrret landskab, der ikke er præget visuelt af tekniske anlæg. Motorvejen og kommunens miljøcenter (hvor møllerne opstilles) kan således ikke ses fra Hvidovresiden, idet diget skygger for disse anlæg. Møller af den ønskede størrelse er klart dominerende over afstande af op til 4,5 km. Endvidere finder foreningen, at møllerne vil være til kraftig gene for friluftslivet for de, der opholder sig i de rekreative områder omkring Kalveboderne (både visuelt og ved støjen fra vindmøllerne), ligesom foreningen betvivler konklusionerne om påvirkningen af Natura 2000-området. Dansk Ornitologisk Forening anfører navnlig i sin klage, - at møllerne vil udgøre en trussel mod fuglelivet ved en øget kollisionsrisiko, dels som følge af opskræmning fra rastepladserne hvor fuglene kan risikere at flyve ind i møllerne (særligt i isvintre hvor fuglene opholder sig i den isfrie del af Kalvebodløbet) og dels i tilknytning til fouragerings træk, der foregår fra rasteområderne i Kalveboderne og ud til Øresund/Køge Bugt, - at det faglige vurderingsgrundlag for konsekvensvurderingen kan være utilstrækkeligt. Møller fortrænger svømmefugle fra deres nærområde og vil kunne reducere det tilgængelige fødesøgningsområde for troldand og andre andefugle. Konklusionen i VVM-vurderingen baserer sig delvist på studier fra 1995 fra Danmarks Miljøundersøgelser, hvor det anføres at der er en fortrængningszone på ca. 200 m ved vindmøller. DOF anfører, at dette er baseret på en undersøgelse af væsentligt mindre møller end de ansøgte, der må antages at have en større fortrængningszone, - at møllernes negative indvirkning på de landskabelige forhold også taler for et afslag. Danmarks Naturfredningsforening anfører navnlig i sin klage, - at Naturstyrelsens vurdering af de landskabelige forhold, ikke er rimelig. Særlig set fra Hvidovre fremstår hele landskabet fra Ørestaden i nord til Kalvebodbroen i syd som et uforstyrret landskab, hvilket er af enestående værdi for Hvidovres borgere. De rekreative muligheder i Kalvebodkilen vil blive forringet som følge af vindmøllerne. DN henviser særligt til, at man 2

3 har undervurderet virkningen af den lavfrekvente støj (særlig redegørelse herom er vedlagt klagen). - at det ikke er relevant at henvise til, at møllerne placeres ved Kalvebod Miljøcenter, idet dette anlæg ikke opleves fra Hvidovresiden eller fra Ørestaden. Centrets indflydelse på landskabsoplevelsen er ringe. - at det ikke ud fra bedste videnskabelige viden er fastslået, at møllerne ikke vil skade Natura 2000-området. Der henvises til, at der tidligere har været observationer på troldænder ved udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet. I 2011 observeredes individer og COWI har i rapporten anført observationer på 320 troldænder. DN finder, at dette kan sætte spørgsmålstegn ved om der er gunstig bevaringsstatus. Foreningen finder, at en undersøgelse/vurdering af bestanden i området bør baseres på en flerårig systematisk undersøgelse. I flere af klagerne er det problematiseret, at de ansøgte møller opstilles i et område, der ikke er optimalt i forhold til udnyttelsen af vindenergien, og at der ville kunne opnås en væsentlig bedre udnyttelse af vindkraften og dermed CO2-reduktionen ved opstilling af vindmøller på en mere optimal lokalitet, f.eks. på havet. Sagens oplysninger HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) har ansøgt om opstilling af 4 stk. 148 m (alternativt 120 m) høje vindmøller på Vestamager. Strandbeskyttelseslinjen på lokaliteten er på 300 m, og møllerne opstilles ca m fra kysten. Møllerne skal opstilles nord for motorvejsbroen, der ligger mellem Avedøre Holme og Vestamager, hvor de placeres mellem diget, der afgrænser Vestamager mod vandområdet Kalveboderne, og Kalvebod Miljøcenter og den bagvedliggende motorvej. Kalvebod Miljøcenter forventes at være aktivt i endnu 25 år, og møllerne vil blive fjernet, når aktiviteten på miljøcentret ophører. Dispensationen er således meddelt på vilkår, at inden udgangen af 2039 skal møllerne og fundamenterne være fjernet og terrænet retableret. Opstillingsområdet ligger indenfor fredningen af Kalvebodkilen og ud mod Natura 2000-området nr. 143, Vestamager og havet syd for (habitatområde nr. 127, fuglebeskyttelsesområde nr.111). Arealet grænser i øvrigt op til vandområdet Kalveboderne, som er omfattet af bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127, er Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Fugtige klitlavninger, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111, omfatter ynglefugle (Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Engryle, Havterne, Dværgterne, Mosehornugle), trækfugle i internationalt betydende antal (Skarv, Knopsvane, Troldand, Stor skallesluger) og trækfugle i nationalt betydende antal (Lille skallesluger, Fiskeørn, Vandrefalk). Fredningen af Kalvebodkilen og etableringen af Kalvebod Miljøcenter 3

4 Kalvebodkilen (dele af landområderne på Vestamager, Kalvebod Fælled samt strandområder ved Hvidovre, Valby og Sydhavnen ud mod vandområdet Kalveboderne) blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Etablering af vindmøllerne kræver således forelæggelse for fredningsnævnet. Det er oplyst af ansøger (HOFOR), at projektet ikke har været forelagt for fredningsnævnet og heller ikke vil blive det, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse i strandbeskyttelsessagen. Fredningens formål er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de meget store og væsentlige biologiske, landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder, og i delområde 4 (hovedparten af Vestamager syd for en linje øst-vest fra motorvejsbroen fra Avedøre) skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. Efter fredningen må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. Der er endvidere fastsat bestemmeler om, at forsyningsanlæg (f.eks. ledningsanlæg) kun må fremføres under terræn. Københavns Miljøcenter er beliggende i fredningens delområde 5 (mellem motorvejen og diget ud mod Kalveboderne), og dette område må efter fredningens 13 anvendes til deponering og efterbehandling af ikke-spiseligt affald, og de dertil nødvendige anlæg (herunder genanvendelses- og sorteringsinstallationer og vejanlæg) må etableres. Det efterbehandlede terræn skal holdes i en højde, der ikke overskrider en linje mellem digekronen langs Kalvebodløbet og det øverste af en støjvold på motorvejens vestside. Efter fredningen kan der på det efterbehandlede areal tilvejebringes kolonihaver. Den vestlige del af miljøcentrets sydligste areal øst for, hvor de sydligste 3 møller ønskes opstillet, er i dag et (stort set) opfyldt jorddepot, der bliver efterbehandlet/tilplantet og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Vindmøllesagens forhistorie Baggrunden for ansøgningen er Københavns Kommunes klimaplan fra 2009, hvor kommunen besluttede at opnå en CO2 reduktion på 20 % i perioden og at være CO2 neutral i Etablering af vindmøller er en væsentlig del af denne strategi og indebærer, at 10 % af vindenergien skal komme fra vindmøller i selve kommunen. Kommunen har undersøgt fire områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt. Kommunen udsendte i 2011 et forslag til kommuneplantillæg for opstilling af store vindmøller ved Prøvestenen, Lynetten og Kalvebod syd. Naturstyrelsen gjorde den 8. februar 2012 indsigelse mod den del af kommuneplantillægget, der omfattede Kalvebod Syd. Naturstyrelsen og Københavns Kommune havde på denne baggrund i løbet af 2012 en række møder med henblik på en afklaring af styrelsens indsigelser, som drejede sig om forholdet til kystnærhedszonen, Fingerplanen og en uddybning af Natura 2000 konsekvensvurderingen. Planområdet Kalvebod Syd, der ligger i kystnærhedszonen, er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen og planområdet grænser direkte op til Natura 2000-områder. Som følge heraf skal kommuneplantillægget indeholde redegørelser for disse forhold, ligesom forslaget skal indeholde redegørelse i forhold til støj. 4

5 Kommunen udtog Kalvebod Syd af kommuneplantillægget, der herefter alene omfattede Prøvestenen og Lynetten, og dette tillæg blev vedtaget i efteråret Københavns Kommune udarbejdede et nyt forslag til kommuneplantillæg for store vindmøller ved Kalvebod Syd, som blev sendt i høring i perioden 30. april til 30. juni Naturstyrelsen og Hvidover Kommune fremsatte (også) indsigelser mod dette planforslag. Indsigelsen var begrundet i mangelfulde eller manglende redegørelser i forhold til kystnærhedszonen, Fingerplanen, og medtog endvidere på Miljøstyrelsens foranledning en indsigelse mod støj. Naturstyrelsen frafaldt sin indsigelse den 10. december 2013 på baggrund af drøftelser og aftale om Fingerplanen med Københavns Kommune. Ved aftalen om Fingerplanen mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune blev det konstateret, at møllerne ikke vil påvirke de rekreative muligheder i området, idet offentlighedens adgang ikke indskrænkes, samt at møllerne vil blive nedtaget, når Københavns Miljøcenter lukker om ca. 25 år. Hvidovre Kommune og Københavns Kommune kunne ikke nå til enighed om indsigelsen. Naturstyrelsen traf derfor den 8. oktober 2014 afgørelse herom, idet styrelsen fandt, at indsigelsen ikke skulle imødekommes. Ved Borgerrepræsentationens endelige behandling af plandokumenterne den 27. november 2014, blev der fremlagt en revideret udgave af VVM-redegørelsen (indeholdende bl.a. supplerende notater og redegørelser fra drøftelser af VVM-redegørelsen med Naturstyrelsen). Plantillæg med VVMvurdering og miljøvurderingen er (også) blevet påklaget, og sagen er i februar 2015 videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen om strandbeskyttelseslinjen Det var Naturstyrelsens vurdering, at styrelsen uanset sagen om indsigelsen verserede, kunne behandle en ansøgning om opstilling af de 4 møller i forhold til naturbeskyttelseslovens 15, hvilket således skete forinden indsigelsen mod kommuneplanen var afhandlet med Københavns Kommune. De landskabelige konsekvenser (herunder de rekreative forhold) ved opstilling af vindmøllerne samt møllernes påvirkning af Natura 2000-området, har været de to væsentligste problemstillinger i relation til Naturstyrelsens vurdering af, om styrelsen kunne dispensere fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af vindmøllerne. Københavns Kommune har som VVM myndighed udarbejdet VVM-redegørelsen for vindmøllerne, som indeholder bl.a. en visualisering af de landskabelige konsekvenser og en redegørelse herom, samt en vurdering af konsekvenserne for Natura 2000-området. De landskabelige konsekvenser I sammenfatningen i VVM-redegørelse af de landskabelige virkninger er anført: Møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler og fra lang afstande. Møllerne ændrer ikke landskabet, som allerede indeholder mange forskellige former for tekniske anlæg, undtagen fra Villahøj på Kalvebod Fælled. Omgivelserne er generelt domineret af motorveje, store byggerier i Ørestad, Avedøreværket og vindmøllerne på Avedøre Holme. Landskabet omkring projektområdet anses derfor ikke at være sår- 5

6 bart overfor vindmøller. Møllernes højde bevirker - i begge alternativer - at de kan ses på lang afstand. Det betyder, at møllerne i nogle tilfælde vil medføre visuel påvirkning af Kalvebod Fælled, hvor der i dag ikke er udsigt til andre tekniske anlæg. Dertil skal det dog bemærkes, at byggeriet i Ørestad stadigt bliver stadigt mere og mere dominerende set fra Fælleden. Forslag A med møller på 148m vil uden tvivl fremtræde højere og kunne ses på længere afstand end møller på 120m, men 4 store vindmøller på mellem 120 og 148m vil alle fremstå som dominerende i landskabet. I vejledningen om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller er det angivet, at den landskabelige påvirkning skal belyses særligt i redegørelsen til et planforslag, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden. De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller mærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under et anses for ubetænkelig. Afstanden kan således fraviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret vurdering (VVM) kan godtgøre at samspillet mellem vindmøllegrubberne fremtræder harmonisk i landskabet, og at det samtidig opfattes som adskilte anlæg. Der er 2 km fra projektområdet til de nærmeste vindmøller på Avedøre Holme og ca. 4 km til de tre nye møller på den sydlige del af Avedøre Holme Der er ca. 1,6 km til de to små vindmøller ved Valbyparken. 28 gange møllens højde vil med de højeste møller svare til 4,2 km. Der er ingen tvivl om, at der er tale om separate vindmøllegrupper, og den kumulative effekt med vindmøllerne på Avedøre Holme er derfor begrænset på grund af afstanden mellem vindmøllegrupperne. Den kumulative effekt af vindmøllerne ved Valbyparken vurderes at være begrænset, idet vindmøllerne ved Valbyparken er meget mindre end de møller, der planlægges opstillet på Kalvebod Syd. Det vurderes endvidere, at det er uden betydning for landskabet med flere møllegrupper i området, fordi området i forvejen ikke fremstår som et uforstyrret landskab. Københavns Kommune har i VVM-redegørelsen sammenfattende konkluderet, at Københavns Kommunes samlede vurdering er, at begge alternativer (møllehøjde 120 m eller 148 m) kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor (i VVM redegørelsen), uden uacceptable påvirkninger. [ ]. Kommunens vurdering i forhold til landskab er, at: Vindmøllerne vil have en stor synlighed set fra Kalveboderne, arealerne ud til Kalveboderne, stien langs diget, motorvejen og Kalvebod Fælled, og de vil kunne ses fra stor afstand. Visuelt synes forslagene A og B med møller på række langs diget fra de fleste standpunkter at give et roligt og harmonisk indtryk. Der vurderes ikke at være markante forskelle mellem møller på 120 m og 148 m. Det er en vigtig parameter, at møllerne fjernes efter 25 år, så de er væk, når hele området med Kalvebod Miljøcenter overgår til at være rekreativt område. Kombinationen af vindmøller, tekniske anlæg og rekreative stier ses i forvejen i nærheden nemlig ved rensningsanlæg Damhusåen og på Avedøre Holme. Det er kommunens vurdering, at den visuelle påvirkning er acceptabel så længe Kalvebod Miljøcenter er i drift [ ] Natura 2000 konsekvensvurderingen I VVM-redegørelsen fra planforslaget vurderede Københavns Kommune: Møllerne opstilles udenfor Natura 2000-området og anlægs- og skrotningsfase er vurderet at være af så kort varighed at der ikke vil være konsekvenser for Natura 2000-området, så længe aktiviteterne ikke finder sted, mens vandområdet Kalveboderne er isdækket. 6

7 Det er Københavns Kommunes vurdering, at den undersøgelse, der er gennemført for at vurdere konsekvenser af forslaget på Natura 2000-området inddrager, hvad der findes af studier og tilgængeligt videnskabeligt materiale. Det er især troldand, der har været i fokus, blandt de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget. Forholdene omkring troldanden er blevet belyst ud fra kendt viden om artens ophold og færden i området og sammenholdt med litteraturstudier over mulige påvirkninger af vindmøller. Det vurderes derfor, at kommunen ikke kan få et mere sikkert fagligt grundlag end det, der foreligger. Konsekvensvurderingen konkluderer, at vindmølleprojektet ikke vil medføre forringelser af levesteder og indvirkning på bestande af fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag og ikke vil skade områdets integritet. På den baggrund vurderer Københavns Kommune, at projektet uanset valg af alternativ ikke vil have skadelige virkninger på Natura 2000-området. Af kommunens vurdering fremgår med hensyn til strengt beskyttede arter (bilag IV-arter), at det må antages at der kun vil ske få og lejlighedsvis drab af Flagermus i ikke væsentligt omfang, da området ikke er egnet for flagermus. Konsekvensvurderingen i planforslagets VVM-redegørelse og de efterfølgende drøftelser med Naturstyrelsen - som følge af styrelsens indsigelse mod planforslaget - har primært fokuseret på, om troldændernes rastemulighed i området ville blive forringet som følge af vindmøllerne, hvilket er vurderet som den væsentligste problemstilling i forhold til Natura 2000-området. Under disse drøftelser, blev der fra Københavns Kommune fremlagt en række notater og supplerende redegørelser til at supplere planforslagets VVM-redegørelse. Disse er efterfølgende indarbejdet i den endelige VVM-redegørelse, og i denne er anført en uddybende konklusion, hvor i det bl.a. er anført at: Det er i Natura 2000-konsekvensvurderingen og det tilhørende baggrundsnotat sandsynliggjort, at de beskyttelsesinteresser i Natura 2000-området, der kan blive væsentligt påvirket af en tilstedeværelse af vindmøller langs Kalvebodløbet, er forekomsten af overvintrende troldænder Troldanden optræder meget talrigt i området i vinterhalvåret. På baggrund af drøftelserne med Naturstyrelsen og forvaltningens efterfølgende overvejelser, kan det præciseres, at det er København Kommunes vurdering, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-området. Troldanden forekommer kun i større tal nær den påtænkte placering af vindmøllerne under særlige omstændigheder, hvor Kalvebodløbet er isfrit i perioder, hvor de øvrige dele af Kalveboderne og Birkedammen og Klydesøen på Vestamager er isdækkede. Disse omstændigheder opstår ikke hver vinter, men kun i kolde vintre, hvor de sædvanligvis er kortvarige Det vides fra flere studier, at kollisionsrisikoen mellem andefugle og vindmøller er meget lille Det kan derfor ikke udelukkes, at der under de anførte særlige vejromstændigheder kan ske tab af individer af troldand ved kollision med vindmøllerne Det er dog usandsynligt, at tabet af individer vil forekomme i en størrelsesorden, der vil være målbar på bestandsniveauet inden for Natura 2000-området I forlængelse heraf vurderes det, at der ikke vil ske tab i en størrelsesorden, der vil være målbar på flywayniveau, det vil sige påvirke størrelsen af den bestand, der regelmæssigt overvintrer i danske farvande. Dette er baggrunden for, at det konkluderes, at opsætningen af 4 vindmøller langs Kalvebodløbet ikke vil medføre en målbar påvirkning af troldandeforekomsten i Natura 2000-området. 7

8 Naturstyrelsens afgørelse om strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen har ved afgørelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen særlig lagt vægt på følgende: Den sammenfattende konklusion i VVM-redegørelsen for den landskabelige påvirkning, er at vindmøllerne vil kunne ses fra mange vinkler og over stor afstand, men at møllerne ikke vil påvirke uforstyrrede landskaber, idet området i forvejen er præget af forskellige former for tekniske anlæg (miljøstationen, motorvejen, Avedøreværket, andre vindmøller), og at området derfor ikke er sårbart overfor vindmøllerne. Opstilling af vindmøllerne er ikke til hinder for den rekreative anvendelse af området. Møllerne ønskes opstillet i 25 år, hvilket omtrent svarer til det tidsrum, som det på nuværende tidspunkt må forventes, at den eksisterende miljøstation vil være i drift inden området skal overgå til rekreativ anvendelse. Møllerne tjener en samfundsmæssig interesse, idet de udgør et led i Københavns Kommunes målsætning om en CO2-reduktion på 20 % i perioden , og dermed et led i den overordnede målsætning om, at København skal være CO2-neutral i Møllerne opstilles i umiddelbar tilknytning til Kalvebod Miljøcenter. Møllerne etableres på en dæmningskyst. Med henvisning til Københavns Kommunes VVM-redegørelse er det Naturstyrelsens vurdering, at det er dokumenteret, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det er i øvrigt Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Flere af klagerne omhandler Natura 2000 konsekvensvurderingen og peger på, at den videnskabelige redegørelse ikke er baseret på udtømmende materiale. I den anledning har Naturstyrelsen bemærket, at styrelsen på flere møder med Københavns Kommune og kommunens rådgiver COWI har diskuteret grundlaget for kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og miljøvurderingen samt forslaget til kommuneplantillæg for vindmøller. På baggrund af disse møder er der løbende foretaget ændringer og opdatering af materialet. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at kommunens planmateriale og redegørelser m. m. har været fyldestgørende og tilstrækkeligt grundlag for at kunne træffe en afgørelse, og klagerne har ikke givet Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 8

9 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik Høegh, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Natur- og Miljøklagenævnet har foretaget besigtigelse og afholdt møde med sagens parter den 9. marts Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Formålet med bestemmelsen er en generel friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer deres tilstand og anvendelse og hermed at varetage landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. Efter 65, stk. 5, kan der meddeles dispensation, når det er nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. I bemærkningerne til kystlovforslaget er det forudsat, at dispensation kun meddeles hvor udlæg af arealer ikke hensigtsmæssigt kan realiseres uden for beskyttelseszonen. Af de almindelige bemærkninger til kystloven fremgår endvidere generelt om vindmøller: På energiområdet har udvidelsen af beskyttelseslinjerne alene konsekvenser for vindenergien. Placering af vindmøller inden for linjerne vil kun undtagelsesvist kunne finde sted og kun i tilknytning til havneanlæg, større tekniske anlæg eller i visse tilfælde inden for dæmningskyster. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven skal administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Det indebærer, at dispensation skal afslås i de tilfælde, hvor der er tale om foranstaltninger, som skønnes at være i strid med de formål, som de pågældende internationale forpligtelser tilsigter at varetage, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen). Det følger af habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1, jf. 8, stk. 3, at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der træffes afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens 7 gælder både ved tilladelser til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved tilladelser udenfor områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende internationalt naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. 9

10 Vindmøllerne opstilles midt imellem to store åbne landskabs-/naturområder, som har væsentlige landskabelige og naturmæssige kvaliteter og er af meget stor rekreativ betydning for de omgivende bysamfund. Mod øst og syd ligger det ene naturområde - de inddæmmede arealer på Vestamager/Kalvebod Fælled. Mod vest og nordvest ligger det andet naturområde - vandområdet Kalveboderne og de tilgrænsende kyst- og strand områder og byparker - Valbyparken/Tippen mod nord og mod vest Hvidovre Strand. Det samlede areal af de tilgrænsende åbne land-/vandområder udgør ca. 25 km² (inkl. vandarealet). Da der er tale om bynære naturområder, indgår samspillet mellem byen og naturen som en del af dette landskab. Vestamager/Kalvebod Fælled og Kalveboderne afgrænses visuelt og fysisk af byens skyline med boliger, tårne og tekniske anlæg, og kontrasten mellem de åbne naturområder og denne skyline er en del af oplevelsen af det bynære naturområde. Kalvebod Miljøcenter og motorvejen mellem de inddæmmede arealer på Vestamager og vandområdet Kalveboderne har en begrænset påvirkning og synlighed fra de omgivende landskaber. Hovedparten af arealerne umiddelbart øst for motorvejen og i næsten hele dennes længde er således skovbevokset, og miljøcentret ligger (stort set) skjult bag digekronen og støjvolden. Hertil kommer, at miljøcentrets arealer i tilknytning til diget og opstillingspladserne for de sydligste 3 møller stort set er efterbehandlet og henligger i græs og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer finder, at opstilling af 4 store vindmøller ved Kalvebod Syd vil være en så betydelig tilstandsændring af kystområderne langs kysten omkring Kalveboderne og langs kysten af de inddæmmede, fredede arealer af Vestamager, at dette ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder. Flertallet finder således, at et stort teknisk anlæg bestående af 4 store vindmøller placeret centralt i naturområdet, landskabeligt set vil være meget dominerende og vil få en væsentlig, negativ påvirkning på opstillingsområdet og på hovedparten af de omgivende sammenhængende og åbne landskaber, herunder også områder, som i dag kan opleves som værende (relativt) uberørte af de allerede eksisterende tekniske anlæg, der ligger i kanten af naturområderne. Der kan heroverfor ikke lægges vægt på, at der findes tekniske anlæg så som miljøcentret samt motorvejen i opstillingsområdets nærhed. Flertallet finder heller ikke, at kommunens ønske om at bidrage til vindmølleenergien inden for kommunegrænsen, i sig selv udgør et sådant særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted. 3 medlemmer (Jeppe Brogård, Henrik Høegh og Jens Vibjerg) finder, at det areal, hvor møllerne ønskes opstillet, har et kulturpræg uden nogen strandbredmæssig karakter. Mindretallet finder endvidere, at den planlagte placering tager størst muligt hensyn til det ikke upåvirkede landskab på Amager Fælled, i modsætning til en placering langs motorvejen udenfor strandbeskyttelseslinjen. Da Københavns Kommunes ønske om selv at bidrage til den vedvarende energiforsyning er et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, mener mindretallet derfor, at der foreligger særlige omstændigheder for at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Som sagen er afgjort, har nævnet ikke haft anledning til at tage stilling til vindmøllernes påvirkning af Natura 2000-området og indvirkning på de beskyttede arter. 10

11 I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning ændrer Natur- og Miljøklagenævnet hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. På Natur- og Miljøklagenævnets vegne Jan Kofod Winther Kopi af afgørelsen er sendt til: - Plesner advokatfirma, att. senioradvokat Ellen Skodborggaard, - Horten Advokatpartnerselskab, att. Mogens Moe, J.nr , - Københavns Kommune, att. Lone Madsen, - Naturstyrelsen, j.nr. NST , - Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen, att. Danna Borg, j.nr. 11/51334, - Dansk Ornitologisk Forening, att. John Frisenvænge, - Danmarks Naturfredningsforening, att. Søren Jønsson, - Grundejerforeningen Strandvang, att. Peter Lougart, Hvidovre Strandvej 46, 2650 Hvidovre, - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune v/ formand Flemming J. Mikkelsen, - Lodsgaardens Grundejerforening af 1957 v/ formand Edith Hanse, 11

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj

bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj bilag VVM-redegørelse og miljøvurdering Vindmøller på Kalvebod Syd Støj, præcisering Vurdering af lavfrekvent støj Kystnærhedszone, Fingerplan 2007 og Natura2000 Indledning... 2 Støj, præcisering... 3

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Arne Kamp Hvidovre Strandvej 57A 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00820-8 Ref. Martin Cenholt Kjeldgaard 02-06-2016 Dispensation til efter nedrivning at genopføre beboelsesejendom delvis inden for

Læs mere

til opførelse af et nyt badehotel til erstatning for et eksisterende indenfor strandbeskyttelseslinjen

til opførelse af et nyt badehotel til erstatning for et eksisterende indenfor strandbeskyttelseslinjen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2014 J.nr.: NMK-500-00498 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af nyt badehotel til erstatning for et

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Hvidovre Kommune Kultur, Miljø & Vækst Vej- og Parkafdelingen Sag og Projekt Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00537-3 Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 31-03-2016 Att. Paula Meldgaard

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Vindtestcenter Kappel A/S Att.: Andreas von Rosen Diplomvej 377 2800 Lyngby Mail: avr@ewf-dk.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-360-00085 Ref. Kajra Den 22. maj 2013 Dispensation til opstilling af forsøgsvindmøller

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den xx. 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01694 KlageID: 84491 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00302 Ref.: Jan Vater AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00488 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 06. maj 2013 J.nr.: NMK-501-00086 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en ny badestrand i Nysted Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. juni 2006 J.nr.: 03-132/350-0033 LER Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune.

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune. Finn Rune Jensen KELSTRUP BYGADE 20 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 18 kero@haderslev.dk 5-11-2014 Sagsident: 14/12072

Læs mere

Vindmøller til københavnerne. Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København

Vindmøller til københavnerne. Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København Vindmøller til københavnerne Forudgående høring om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller i København Hvorfor skal København have vindmøller? Københavns Kommune

Læs mere

Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd

Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd BilagKB_120131_pkt13_07 Københavns Energi Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd Teknisk rapport Februar 2011 BilagKB_120131_pkt13_07 Københavns Energi Natura 2000 konsekvensvurdering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen Minna og Ole Mortensøn Kærvej 2, Strynø 5900 Rudkøbing E-mail: om@strynet.dk Odense vand J.nr. NST-4132-482-00074 Ref. inhol Den 31. oktober 2012 Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig Brian Hansen Damgårdvej 12 Dybe 7620 Lemvig 16. juni 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Damgårdvej 12, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Damgårdvej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Hanne Rungø Hilligsøe Berit Jensen Fynshovedvej Martofte

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Hanne Rungø Hilligsøe Berit Jensen Fynshovedvej Martofte Berit Jensen Fynshovedvej 692 5390 Martofte Fremsendt pr. mail til: beritjensen1964@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/01683-9 Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 18-08-2016 Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere