AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2015 J.nr.: NMK Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 65, stk. 1, jf. 15, stk. 1 (strandbeskyttelseslinje). Natur- og Miljøklagenævnet ændrer hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hvidovre Kommune, Grundejerforeningen Strandvang, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Hvidovre Kommune anfører navnlig i sin klage, - at man er uenig med Naturstyrelsen i, at vindmøllerne ikke påvirker uforstyrrede landskaber på grund af andre tekniske anlæg og at området derfor ikke er sårbart for vindmøller. Kommunen anfører, at set fra Hvidovre Kommunes eneste større rekreative område Kystagerparken gør dette sig ikke gældende, og Københavns Kommunes visualisering omfatter ikke dette område, - at kommunen ikke kan acceptere, at man som argument for placeringen lægger vægt på, at møllerne tjener en samfundsmæssig interesse. Kommunen henviser til, at der findes bedre placeringer. Kommunen finder, at det ansøgte skal betragtes som politiske pynte-møller, der nødvendigvis skal opføres på egen jord. - at kommunen ikke er enig i, at det i VVM-redegørelsen er dokumenteret, at møllerne ikke vil påvirke Natura-2000 området. Kommunen finder ikke, at der er fagligt belæg herfor. Grundejerforeningen Strandvang anfører navnlig i sin klage, - at set fra vestsiden/vestkysten af Kalveboderne (Hvidovre), vil vindmøllerne påvirke et uforstyrret landskab, der ikke er præget visuelt af tekniske anlæg. Motorvejen og kommunens miljøcenter (hvor møllerne opstilles) kan således ikke ses fra Hvidovresiden, idet diget skygger for disse anlæg. Møller af den ønskede størrelse er klart dominerende over afstande af op til 4,5 km. Endvidere finder foreningen, at møllerne vil være til kraftig gene for friluftslivet for de, der opholder sig i de rekreative områder omkring Kalveboderne (både visuelt og ved støjen fra vindmøllerne), ligesom foreningen betvivler konklusionerne om påvirkningen af Natura 2000-området. Dansk Ornitologisk Forening anfører navnlig i sin klage, - at møllerne vil udgøre en trussel mod fuglelivet ved en øget kollisionsrisiko, dels som følge af opskræmning fra rastepladserne hvor fuglene kan risikere at flyve ind i møllerne (særligt i isvintre hvor fuglene opholder sig i den isfrie del af Kalvebodløbet) og dels i tilknytning til fouragerings træk, der foregår fra rasteområderne i Kalveboderne og ud til Øresund/Køge Bugt, - at det faglige vurderingsgrundlag for konsekvensvurderingen kan være utilstrækkeligt. Møller fortrænger svømmefugle fra deres nærområde og vil kunne reducere det tilgængelige fødesøgningsområde for troldand og andre andefugle. Konklusionen i VVM-vurderingen baserer sig delvist på studier fra 1995 fra Danmarks Miljøundersøgelser, hvor det anføres at der er en fortrængningszone på ca. 200 m ved vindmøller. DOF anfører, at dette er baseret på en undersøgelse af væsentligt mindre møller end de ansøgte, der må antages at have en større fortrængningszone, - at møllernes negative indvirkning på de landskabelige forhold også taler for et afslag. Danmarks Naturfredningsforening anfører navnlig i sin klage, - at Naturstyrelsens vurdering af de landskabelige forhold, ikke er rimelig. Særlig set fra Hvidovre fremstår hele landskabet fra Ørestaden i nord til Kalvebodbroen i syd som et uforstyrret landskab, hvilket er af enestående værdi for Hvidovres borgere. De rekreative muligheder i Kalvebodkilen vil blive forringet som følge af vindmøllerne. DN henviser særligt til, at man 2

3 har undervurderet virkningen af den lavfrekvente støj (særlig redegørelse herom er vedlagt klagen). - at det ikke er relevant at henvise til, at møllerne placeres ved Kalvebod Miljøcenter, idet dette anlæg ikke opleves fra Hvidovresiden eller fra Ørestaden. Centrets indflydelse på landskabsoplevelsen er ringe. - at det ikke ud fra bedste videnskabelige viden er fastslået, at møllerne ikke vil skade Natura 2000-området. Der henvises til, at der tidligere har været observationer på troldænder ved udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet. I 2011 observeredes individer og COWI har i rapporten anført observationer på 320 troldænder. DN finder, at dette kan sætte spørgsmålstegn ved om der er gunstig bevaringsstatus. Foreningen finder, at en undersøgelse/vurdering af bestanden i området bør baseres på en flerårig systematisk undersøgelse. I flere af klagerne er det problematiseret, at de ansøgte møller opstilles i et område, der ikke er optimalt i forhold til udnyttelsen af vindenergien, og at der ville kunne opnås en væsentlig bedre udnyttelse af vindkraften og dermed CO2-reduktionen ved opstilling af vindmøller på en mere optimal lokalitet, f.eks. på havet. Sagens oplysninger HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) har ansøgt om opstilling af 4 stk. 148 m (alternativt 120 m) høje vindmøller på Vestamager. Strandbeskyttelseslinjen på lokaliteten er på 300 m, og møllerne opstilles ca m fra kysten. Møllerne skal opstilles nord for motorvejsbroen, der ligger mellem Avedøre Holme og Vestamager, hvor de placeres mellem diget, der afgrænser Vestamager mod vandområdet Kalveboderne, og Kalvebod Miljøcenter og den bagvedliggende motorvej. Kalvebod Miljøcenter forventes at være aktivt i endnu 25 år, og møllerne vil blive fjernet, når aktiviteten på miljøcentret ophører. Dispensationen er således meddelt på vilkår, at inden udgangen af 2039 skal møllerne og fundamenterne være fjernet og terrænet retableret. Opstillingsområdet ligger indenfor fredningen af Kalvebodkilen og ud mod Natura 2000-området nr. 143, Vestamager og havet syd for (habitatområde nr. 127, fuglebeskyttelsesområde nr.111). Arealet grænser i øvrigt op til vandområdet Kalveboderne, som er omfattet af bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127, er Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Fugtige klitlavninger, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111, omfatter ynglefugle (Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Engryle, Havterne, Dværgterne, Mosehornugle), trækfugle i internationalt betydende antal (Skarv, Knopsvane, Troldand, Stor skallesluger) og trækfugle i nationalt betydende antal (Lille skallesluger, Fiskeørn, Vandrefalk). Fredningen af Kalvebodkilen og etableringen af Kalvebod Miljøcenter 3

4 Kalvebodkilen (dele af landområderne på Vestamager, Kalvebod Fælled samt strandområder ved Hvidovre, Valby og Sydhavnen ud mod vandområdet Kalveboderne) blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Etablering af vindmøllerne kræver således forelæggelse for fredningsnævnet. Det er oplyst af ansøger (HOFOR), at projektet ikke har været forelagt for fredningsnævnet og heller ikke vil blive det, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse i strandbeskyttelsessagen. Fredningens formål er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de meget store og væsentlige biologiske, landskabelige og rekreative værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder, og i delområde 4 (hovedparten af Vestamager syd for en linje øst-vest fra motorvejsbroen fra Avedøre) skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. Efter fredningen må der ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. Der er endvidere fastsat bestemmeler om, at forsyningsanlæg (f.eks. ledningsanlæg) kun må fremføres under terræn. Københavns Miljøcenter er beliggende i fredningens delområde 5 (mellem motorvejen og diget ud mod Kalveboderne), og dette område må efter fredningens 13 anvendes til deponering og efterbehandling af ikke-spiseligt affald, og de dertil nødvendige anlæg (herunder genanvendelses- og sorteringsinstallationer og vejanlæg) må etableres. Det efterbehandlede terræn skal holdes i en højde, der ikke overskrider en linje mellem digekronen langs Kalvebodløbet og det øverste af en støjvold på motorvejens vestside. Efter fredningen kan der på det efterbehandlede areal tilvejebringes kolonihaver. Den vestlige del af miljøcentrets sydligste areal øst for, hvor de sydligste 3 møller ønskes opstillet, er i dag et (stort set) opfyldt jorddepot, der bliver efterbehandlet/tilplantet og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Vindmøllesagens forhistorie Baggrunden for ansøgningen er Københavns Kommunes klimaplan fra 2009, hvor kommunen besluttede at opnå en CO2 reduktion på 20 % i perioden og at være CO2 neutral i Etablering af vindmøller er en væsentlig del af denne strategi og indebærer, at 10 % af vindenergien skal komme fra vindmøller i selve kommunen. Kommunen har undersøgt fire områder i København, hvor det vil være muligt at opstille større vindmøller, nemlig Lynetten, Nordhavn, Prøvestenen og Kalvebod Syd. Planlægningen af vindmøller i Nordhavn er udskudt. Kommunen udsendte i 2011 et forslag til kommuneplantillæg for opstilling af store vindmøller ved Prøvestenen, Lynetten og Kalvebod syd. Naturstyrelsen gjorde den 8. februar 2012 indsigelse mod den del af kommuneplantillægget, der omfattede Kalvebod Syd. Naturstyrelsen og Københavns Kommune havde på denne baggrund i løbet af 2012 en række møder med henblik på en afklaring af styrelsens indsigelser, som drejede sig om forholdet til kystnærhedszonen, Fingerplanen og en uddybning af Natura 2000 konsekvensvurderingen. Planområdet Kalvebod Syd, der ligger i kystnærhedszonen, er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen og planområdet grænser direkte op til Natura 2000-områder. Som følge heraf skal kommuneplantillægget indeholde redegørelser for disse forhold, ligesom forslaget skal indeholde redegørelse i forhold til støj. 4

5 Kommunen udtog Kalvebod Syd af kommuneplantillægget, der herefter alene omfattede Prøvestenen og Lynetten, og dette tillæg blev vedtaget i efteråret Københavns Kommune udarbejdede et nyt forslag til kommuneplantillæg for store vindmøller ved Kalvebod Syd, som blev sendt i høring i perioden 30. april til 30. juni Naturstyrelsen og Hvidover Kommune fremsatte (også) indsigelser mod dette planforslag. Indsigelsen var begrundet i mangelfulde eller manglende redegørelser i forhold til kystnærhedszonen, Fingerplanen, og medtog endvidere på Miljøstyrelsens foranledning en indsigelse mod støj. Naturstyrelsen frafaldt sin indsigelse den 10. december 2013 på baggrund af drøftelser og aftale om Fingerplanen med Københavns Kommune. Ved aftalen om Fingerplanen mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune blev det konstateret, at møllerne ikke vil påvirke de rekreative muligheder i området, idet offentlighedens adgang ikke indskrænkes, samt at møllerne vil blive nedtaget, når Københavns Miljøcenter lukker om ca. 25 år. Hvidovre Kommune og Københavns Kommune kunne ikke nå til enighed om indsigelsen. Naturstyrelsen traf derfor den 8. oktober 2014 afgørelse herom, idet styrelsen fandt, at indsigelsen ikke skulle imødekommes. Ved Borgerrepræsentationens endelige behandling af plandokumenterne den 27. november 2014, blev der fremlagt en revideret udgave af VVM-redegørelsen (indeholdende bl.a. supplerende notater og redegørelser fra drøftelser af VVM-redegørelsen med Naturstyrelsen). Plantillæg med VVMvurdering og miljøvurderingen er (også) blevet påklaget, og sagen er i februar 2015 videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen om strandbeskyttelseslinjen Det var Naturstyrelsens vurdering, at styrelsen uanset sagen om indsigelsen verserede, kunne behandle en ansøgning om opstilling af de 4 møller i forhold til naturbeskyttelseslovens 15, hvilket således skete forinden indsigelsen mod kommuneplanen var afhandlet med Københavns Kommune. De landskabelige konsekvenser (herunder de rekreative forhold) ved opstilling af vindmøllerne samt møllernes påvirkning af Natura 2000-området, har været de to væsentligste problemstillinger i relation til Naturstyrelsens vurdering af, om styrelsen kunne dispensere fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af vindmøllerne. Københavns Kommune har som VVM myndighed udarbejdet VVM-redegørelsen for vindmøllerne, som indeholder bl.a. en visualisering af de landskabelige konsekvenser og en redegørelse herom, samt en vurdering af konsekvenserne for Natura 2000-området. De landskabelige konsekvenser I sammenfatningen i VVM-redegørelse af de landskabelige virkninger er anført: Møllerne bliver dominerende i landskabet set fra mange vinkler og fra lang afstande. Møllerne ændrer ikke landskabet, som allerede indeholder mange forskellige former for tekniske anlæg, undtagen fra Villahøj på Kalvebod Fælled. Omgivelserne er generelt domineret af motorveje, store byggerier i Ørestad, Avedøreværket og vindmøllerne på Avedøre Holme. Landskabet omkring projektområdet anses derfor ikke at være sår- 5

6 bart overfor vindmøller. Møllernes højde bevirker - i begge alternativer - at de kan ses på lang afstand. Det betyder, at møllerne i nogle tilfælde vil medføre visuel påvirkning af Kalvebod Fælled, hvor der i dag ikke er udsigt til andre tekniske anlæg. Dertil skal det dog bemærkes, at byggeriet i Ørestad stadigt bliver stadigt mere og mere dominerende set fra Fælleden. Forslag A med møller på 148m vil uden tvivl fremtræde højere og kunne ses på længere afstand end møller på 120m, men 4 store vindmøller på mellem 120 og 148m vil alle fremstå som dominerende i landskabet. I vejledningen om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller er det angivet, at den landskabelige påvirkning skal belyses særligt i redegørelsen til et planforslag, hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden. De 28 gange totalhøjden er ikke en minimumsafstand, men der bør kun gives mulighed for opstilling af nye vindmøller mærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvis den landskabelige påvirkning af anlæggene under et anses for ubetænkelig. Afstanden kan således fraviges, hvis kommunen i forbindelse med en konkret vurdering (VVM) kan godtgøre at samspillet mellem vindmøllegrubberne fremtræder harmonisk i landskabet, og at det samtidig opfattes som adskilte anlæg. Der er 2 km fra projektområdet til de nærmeste vindmøller på Avedøre Holme og ca. 4 km til de tre nye møller på den sydlige del af Avedøre Holme Der er ca. 1,6 km til de to små vindmøller ved Valbyparken. 28 gange møllens højde vil med de højeste møller svare til 4,2 km. Der er ingen tvivl om, at der er tale om separate vindmøllegrupper, og den kumulative effekt med vindmøllerne på Avedøre Holme er derfor begrænset på grund af afstanden mellem vindmøllegrupperne. Den kumulative effekt af vindmøllerne ved Valbyparken vurderes at være begrænset, idet vindmøllerne ved Valbyparken er meget mindre end de møller, der planlægges opstillet på Kalvebod Syd. Det vurderes endvidere, at det er uden betydning for landskabet med flere møllegrupper i området, fordi området i forvejen ikke fremstår som et uforstyrret landskab. Københavns Kommune har i VVM-redegørelsen sammenfattende konkluderet, at Københavns Kommunes samlede vurdering er, at begge alternativer (møllehøjde 120 m eller 148 m) kan gennemføres med de afværgeforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor (i VVM redegørelsen), uden uacceptable påvirkninger. [ ]. Kommunens vurdering i forhold til landskab er, at: Vindmøllerne vil have en stor synlighed set fra Kalveboderne, arealerne ud til Kalveboderne, stien langs diget, motorvejen og Kalvebod Fælled, og de vil kunne ses fra stor afstand. Visuelt synes forslagene A og B med møller på række langs diget fra de fleste standpunkter at give et roligt og harmonisk indtryk. Der vurderes ikke at være markante forskelle mellem møller på 120 m og 148 m. Det er en vigtig parameter, at møllerne fjernes efter 25 år, så de er væk, når hele området med Kalvebod Miljøcenter overgår til at være rekreativt område. Kombinationen af vindmøller, tekniske anlæg og rekreative stier ses i forvejen i nærheden nemlig ved rensningsanlæg Damhusåen og på Avedøre Holme. Det er kommunens vurdering, at den visuelle påvirkning er acceptabel så længe Kalvebod Miljøcenter er i drift [ ] Natura 2000 konsekvensvurderingen I VVM-redegørelsen fra planforslaget vurderede Københavns Kommune: Møllerne opstilles udenfor Natura 2000-området og anlægs- og skrotningsfase er vurderet at være af så kort varighed at der ikke vil være konsekvenser for Natura 2000-området, så længe aktiviteterne ikke finder sted, mens vandområdet Kalveboderne er isdækket. 6

7 Det er Københavns Kommunes vurdering, at den undersøgelse, der er gennemført for at vurdere konsekvenser af forslaget på Natura 2000-området inddrager, hvad der findes af studier og tilgængeligt videnskabeligt materiale. Det er især troldand, der har været i fokus, blandt de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget. Forholdene omkring troldanden er blevet belyst ud fra kendt viden om artens ophold og færden i området og sammenholdt med litteraturstudier over mulige påvirkninger af vindmøller. Det vurderes derfor, at kommunen ikke kan få et mere sikkert fagligt grundlag end det, der foreligger. Konsekvensvurderingen konkluderer, at vindmølleprojektet ikke vil medføre forringelser af levesteder og indvirkning på bestande af fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag og ikke vil skade områdets integritet. På den baggrund vurderer Københavns Kommune, at projektet uanset valg af alternativ ikke vil have skadelige virkninger på Natura 2000-området. Af kommunens vurdering fremgår med hensyn til strengt beskyttede arter (bilag IV-arter), at det må antages at der kun vil ske få og lejlighedsvis drab af Flagermus i ikke væsentligt omfang, da området ikke er egnet for flagermus. Konsekvensvurderingen i planforslagets VVM-redegørelse og de efterfølgende drøftelser med Naturstyrelsen - som følge af styrelsens indsigelse mod planforslaget - har primært fokuseret på, om troldændernes rastemulighed i området ville blive forringet som følge af vindmøllerne, hvilket er vurderet som den væsentligste problemstilling i forhold til Natura 2000-området. Under disse drøftelser, blev der fra Københavns Kommune fremlagt en række notater og supplerende redegørelser til at supplere planforslagets VVM-redegørelse. Disse er efterfølgende indarbejdet i den endelige VVM-redegørelse, og i denne er anført en uddybende konklusion, hvor i det bl.a. er anført at: Det er i Natura 2000-konsekvensvurderingen og det tilhørende baggrundsnotat sandsynliggjort, at de beskyttelsesinteresser i Natura 2000-området, der kan blive væsentligt påvirket af en tilstedeværelse af vindmøller langs Kalvebodløbet, er forekomsten af overvintrende troldænder Troldanden optræder meget talrigt i området i vinterhalvåret. På baggrund af drøftelserne med Naturstyrelsen og forvaltningens efterfølgende overvejelser, kan det præciseres, at det er København Kommunes vurdering, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-området. Troldanden forekommer kun i større tal nær den påtænkte placering af vindmøllerne under særlige omstændigheder, hvor Kalvebodløbet er isfrit i perioder, hvor de øvrige dele af Kalveboderne og Birkedammen og Klydesøen på Vestamager er isdækkede. Disse omstændigheder opstår ikke hver vinter, men kun i kolde vintre, hvor de sædvanligvis er kortvarige Det vides fra flere studier, at kollisionsrisikoen mellem andefugle og vindmøller er meget lille Det kan derfor ikke udelukkes, at der under de anførte særlige vejromstændigheder kan ske tab af individer af troldand ved kollision med vindmøllerne Det er dog usandsynligt, at tabet af individer vil forekomme i en størrelsesorden, der vil være målbar på bestandsniveauet inden for Natura 2000-området I forlængelse heraf vurderes det, at der ikke vil ske tab i en størrelsesorden, der vil være målbar på flywayniveau, det vil sige påvirke størrelsen af den bestand, der regelmæssigt overvintrer i danske farvande. Dette er baggrunden for, at det konkluderes, at opsætningen af 4 vindmøller langs Kalvebodløbet ikke vil medføre en målbar påvirkning af troldandeforekomsten i Natura 2000-området. 7

8 Naturstyrelsens afgørelse om strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen har ved afgørelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen særlig lagt vægt på følgende: Den sammenfattende konklusion i VVM-redegørelsen for den landskabelige påvirkning, er at vindmøllerne vil kunne ses fra mange vinkler og over stor afstand, men at møllerne ikke vil påvirke uforstyrrede landskaber, idet området i forvejen er præget af forskellige former for tekniske anlæg (miljøstationen, motorvejen, Avedøreværket, andre vindmøller), og at området derfor ikke er sårbart overfor vindmøllerne. Opstilling af vindmøllerne er ikke til hinder for den rekreative anvendelse af området. Møllerne ønskes opstillet i 25 år, hvilket omtrent svarer til det tidsrum, som det på nuværende tidspunkt må forventes, at den eksisterende miljøstation vil være i drift inden området skal overgå til rekreativ anvendelse. Møllerne tjener en samfundsmæssig interesse, idet de udgør et led i Københavns Kommunes målsætning om en CO2-reduktion på 20 % i perioden , og dermed et led i den overordnede målsætning om, at København skal være CO2-neutral i Møllerne opstilles i umiddelbar tilknytning til Kalvebod Miljøcenter. Møllerne etableres på en dæmningskyst. Med henvisning til Københavns Kommunes VVM-redegørelse er det Naturstyrelsens vurdering, at det er dokumenteret, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det er i øvrigt Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Flere af klagerne omhandler Natura 2000 konsekvensvurderingen og peger på, at den videnskabelige redegørelse ikke er baseret på udtømmende materiale. I den anledning har Naturstyrelsen bemærket, at styrelsen på flere møder med Københavns Kommune og kommunens rådgiver COWI har diskuteret grundlaget for kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og miljøvurderingen samt forslaget til kommuneplantillæg for vindmøller. På baggrund af disse møder er der løbende foretaget ændringer og opdatering af materialet. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at kommunens planmateriale og redegørelser m. m. har været fyldestgørende og tilstrækkeligt grundlag for at kunne træffe en afgørelse, og klagerne har ikke givet Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 8

9 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik Høegh, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Natur- og Miljøklagenævnet har foretaget besigtigelse og afholdt møde med sagens parter den 9. marts Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, herunder foretage bebyggelse, udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Formålet med bestemmelsen er en generel friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer deres tilstand og anvendelse og hermed at varetage landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. Efter 65, stk. 5, kan der meddeles dispensation, når det er nødvendigt for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller i overensstemmelse med kommuneplanlægningen. I bemærkningerne til kystlovforslaget er det forudsat, at dispensation kun meddeles hvor udlæg af arealer ikke hensigtsmæssigt kan realiseres uden for beskyttelseszonen. Af de almindelige bemærkninger til kystloven fremgår endvidere generelt om vindmøller: På energiområdet har udvidelsen af beskyttelseslinjerne alene konsekvenser for vindenergien. Placering af vindmøller inden for linjerne vil kun undtagelsesvist kunne finde sted og kun i tilknytning til havneanlæg, større tekniske anlæg eller i visse tilfælde inden for dæmningskyster. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven skal administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Det indebærer, at dispensation skal afslås i de tilfælde, hvor der er tale om foranstaltninger, som skønnes at være i strid med de formål, som de pågældende internationale forpligtelser tilsigter at varetage, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen). Det følger af habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1, jf. 8, stk. 3, at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der træffes afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens 7 gælder både ved tilladelser til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved tilladelser udenfor områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende internationalt naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. 9

10 Vindmøllerne opstilles midt imellem to store åbne landskabs-/naturområder, som har væsentlige landskabelige og naturmæssige kvaliteter og er af meget stor rekreativ betydning for de omgivende bysamfund. Mod øst og syd ligger det ene naturområde - de inddæmmede arealer på Vestamager/Kalvebod Fælled. Mod vest og nordvest ligger det andet naturområde - vandområdet Kalveboderne og de tilgrænsende kyst- og strand områder og byparker - Valbyparken/Tippen mod nord og mod vest Hvidovre Strand. Det samlede areal af de tilgrænsende åbne land-/vandområder udgør ca. 25 km² (inkl. vandarealet). Da der er tale om bynære naturområder, indgår samspillet mellem byen og naturen som en del af dette landskab. Vestamager/Kalvebod Fælled og Kalveboderne afgrænses visuelt og fysisk af byens skyline med boliger, tårne og tekniske anlæg, og kontrasten mellem de åbne naturområder og denne skyline er en del af oplevelsen af det bynære naturområde. Kalvebod Miljøcenter og motorvejen mellem de inddæmmede arealer på Vestamager og vandområdet Kalveboderne har en begrænset påvirkning og synlighed fra de omgivende landskaber. Hovedparten af arealerne umiddelbart øst for motorvejen og i næsten hele dennes længde er således skovbevokset, og miljøcentret ligger (stort set) skjult bag digekronen og støjvolden. Hertil kommer, at miljøcentrets arealer i tilknytning til diget og opstillingspladserne for de sydligste 3 møller stort set er efterbehandlet og henligger i græs og er ved at overgå til rekreativ anvendelse. Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer finder, at opstilling af 4 store vindmøller ved Kalvebod Syd vil være en så betydelig tilstandsændring af kystområderne langs kysten omkring Kalveboderne og langs kysten af de inddæmmede, fredede arealer af Vestamager, at dette ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder. Flertallet finder således, at et stort teknisk anlæg bestående af 4 store vindmøller placeret centralt i naturområdet, landskabeligt set vil være meget dominerende og vil få en væsentlig, negativ påvirkning på opstillingsområdet og på hovedparten af de omgivende sammenhængende og åbne landskaber, herunder også områder, som i dag kan opleves som værende (relativt) uberørte af de allerede eksisterende tekniske anlæg, der ligger i kanten af naturområderne. Der kan heroverfor ikke lægges vægt på, at der findes tekniske anlæg så som miljøcentret samt motorvejen i opstillingsområdets nærhed. Flertallet finder heller ikke, at kommunens ønske om at bidrage til vindmølleenergien inden for kommunegrænsen, i sig selv udgør et sådant særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted. 3 medlemmer (Jeppe Brogård, Henrik Høegh og Jens Vibjerg) finder, at det areal, hvor møllerne ønskes opstillet, har et kulturpræg uden nogen strandbredmæssig karakter. Mindretallet finder endvidere, at den planlagte placering tager størst muligt hensyn til det ikke upåvirkede landskab på Amager Fælled, i modsætning til en placering langs motorvejen udenfor strandbeskyttelseslinjen. Da Københavns Kommunes ønske om selv at bidrage til den vedvarende energiforsyning er et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, mener mindretallet derfor, at der foreligger særlige omstændigheder for at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Som sagen er afgjort, har nævnet ikke haft anledning til at tage stilling til vindmøllernes påvirkning af Natura 2000-området og indvirkning på de beskyttede arter. 10

11 I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning ændrer Natur- og Miljøklagenævnet hermed Naturstyrelsens afgørelse af 26. september 2013 til et afslag på dispensation til at opstille 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København Selinevej 2, 2300 København S. På Natur- og Miljøklagenævnets vegne Jan Kofod Winther Kopi af afgørelsen er sendt til: - Plesner advokatfirma, att. senioradvokat Ellen Skodborggaard, - Horten Advokatpartnerselskab, att. Mogens Moe, J.nr , - Københavns Kommune, att. Lone Madsen, - Naturstyrelsen, j.nr. NST , - Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen, att. Danna Borg, j.nr. 11/51334, - Dansk Ornitologisk Forening, att. John Frisenvænge, - Danmarks Naturfredningsforening, att. Søren Jønsson, - Grundejerforeningen Strandvang, att. Peter Lougart, Hvidovre Strandvej 46, 2650 Hvidovre, - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune v/ formand Flemming J. Mikkelsen, - Lodsgaardens Grundejerforening af 1957 v/ formand Edith Hanse, 11

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte.

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte. Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø atur og Vand Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Tværgående planlægning J.nr. ST-4131-217-00001 Ref. chrbe Den 16. januar 2014 Att.: Hanne Wagnkilde, hwa02@helsingor.dk

Læs mere