BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser, fagudvalg og BS Grupper arbejdet med vores vision, mission og den fremtidige strategi. Dette er resultatet: Vision Vi er landets førende videns netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi styrker vækst, konkurrencedygtighed og udvikling i bygge- og ejendomsbranchen. Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring

2 Mission Vi skaber rammerne og mulighederne for personlige og faglige netværksmuligheder for Byggesocietetets medlemmer til gavn for alle interessenter med tilknytning til bygge- og ejendomsbranchen Vi er et åbent netværk, der er top-of-mind for personer, der beskæftiger sig med byggeri og ejendomme. Vi ønsker at fastholde eksisterende medlemmer, og samtidig tiltrække nye og unge mennesker, således at vi i fællesskab kan være med til at sikre fornyelse og nytænkning. Vi er den gode vært - ved den gode debat og dialog på tværs i bygge- og ejendomsbranchen. Vores fagudvalg og BS Grupper skal være bygge- og ejendomsbranchens tænketank. Strategi Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige debatter og indlæg herunder afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det enkelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver vores Byggesocietet. Byggesocietetet er et åbent netværk for alle med relationer til bygge- og ejendomsbranchen, der ønsker at dele viden og udbygge deres netværk. Vi har tillige i Landsbestyrelsen arbejdet med vores interne arbejdsopgaver med henblik på at styrke og udvikle Byggesocietetet i det fremtidige arbejde - og bestyrelsesmedlemmerne er nu alle en aktiv del af dagligdagen i vores Byggesocietet. I dette år har vi budt velkommen til et nyt lokalområde Byggesocietetet Midtsjælland. Som Landsformand har jeg bl.a. besøgt generalforsamlingen i Vendsyssel, Aalborg, Odense og opstart af en ny BS grupper i Esbjerg og København. På vegne af Byggesocietetet har jeg i år tillige deltaget i Folkemødet på Bornholm. Dette er et forum. hvor jeg havde lejlighed til at møde andre erhvervsorganisationer herunder Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Bygherreforeningen og Håndværkerforeningen til en dialog om de mange udfordringer bygge- og - 2 -

3 ejendomsbranchen står overfor de kommende år. Vores samarbejde og netværk med andre erhvervsorganisationer er i det forgangne arbejdsår blevet væsentligt styrket. Vi er i tæt dialog med Copenhagen Capacity om et tættere samarbejde om en international indsats for bygge- og ejendomsbranchen et samarbejde som vi forventer os meget af. Det er mit håb, at vi på den lange bane kan understøtte nye muligheder for vækst. Vi har i det forgangne år haft en række drøftelser med Københavns Kommune om udviklingen af det fremtidige samarbejde med bygge- og ejendomsbranchen, herunder en drøftelse af de lange ekspeditionstider på byggetilladelser, de meget høje byggesags-gebyrer, et kritisk fokus på interne samarbejdsrelationer på tværs af de enkelte fagområder. Fagudvalgene udvikler sig i retningen af at være udvalg, der agerer som tænketanke indenfor deres fagområder. Dette bidrager til viden og debat i bygge- og ejendomsbranchen på en konstruktiv måde. BS grupperne er også inde i en positiv udvikling. Vi har nu på landsplan 13 grupper, 2 nye er på vej. Det stiller store krav til Landsbestyrelsen, om at sikre at konceptet holder og alle BS grupper er stærkt forankret i Byggesocietetet. Vi har indgået sponsoraftaler med KMPG, Cowi, Nordea Ejendomme, BRFkredit og Plesner. En stor tak for denne opbakning. I samarbejde med KPMG har vi udviklet et nyt forum for udveksling af viden og nyheder Webinar eller i daglig tale BS briefing. På vegne af Landsbestyrelsen, vil jeg gerne takke Jer for opbakningen og deltagelsen i strategiarbejdet. Byggesocietetet er godt på vej mod Byggesocietetets arbejde Sidste år på landskonferencen i Aarhus vedtog vi at arbejde med følgende områder: Internt: Fokus og udvikling af Byggesocietetet på tværs - Øget fokus på nye samarbejder mellem lokalområderne og formandsskabet - Styrkelse og udvikling af fagudvalg, ad hoc grupper og BS grupper Implementering af kommunikationsstrategi, dette internt som eksternt Vi ønsker at fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation, der tydeligt formidler de visioner, strategier, mål og holdninger Byggesocietetet står for. - Fokus på kommunikation og vidensdeling med medlemmer via relevante medier - Fokus på kommunikation og dialog med politikere, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v

4 - Sikre at såvel intern som ekstern kommunikation sker i en god respektfuld dialog - Forsat udvikling af vores hjemmeside - Fastholde og udvikle vores samarbejde med Magasinet Ejendom Afholdelse af strategiseminar - I forlængelse af sidste års seminar fortsætter den åbne dialog med vores medlemmer Udvikling af sponsoraftaler i lokalområder - I forlængelse af det gennemførte sponsorarbejde på landsplan etableres samarbejde med lokalområderne om et tilsvarende arbejde. Eksternt: Udvikling af strategiske samarbejder med relevante organisationer - Det er væsentligt for Byggesocietetet at fastholde og udvikle vores samarbejde med relevante organisationer, dette gennem dialog, netværksmøder, fælles faglige arrangementer m.v. Fastholdelse og udvikling af politisk og erhvervsnetværk - For at sikre vores positive indflydelse på aktuelle og relevante faglige emner skal der arbejdes med at udvikle vores politiske- og erhvervsmæssige netværk Udviklingspotentialer i byggebranchen - Byggesocietetet har en væsentlig rolle i udvikling af byggebranchen i tæt dialog med relevante parter Arbejdet med fokus på vores vision, mission og strategi blev gennemført i et tæt samarbejde med vores medlemmer. Bestyrelsen har afholdt strategiseminar, hvor i særdeleshed den fremtidige arbejdsfordeling i Landsbestyrelsen blev drøftet. Landsbestyrelsen vil fremover være en mere aktiv del af det daglige arbejde i Byggesocietetet. I konsekvens heraf, er det aftalt at det nugældende Forretningsudvalg nedlægges. Der er et fortsat fokus på kommunikation og vidensdeling, første skridt i en mere åben og direkte form er indførelsen af vores BS Briefing. Landsformanden udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer inden sommerferien. Dette blev for første gang udsendt juni

5 Der sker en løbende udvikling af kommunikation og vidensdeling på vores gruppe på LinkedIn. Landsbestyrelsen har tillige fået en særlig gruppe her. Dette for at styrke den daglige dialog bestyrelsen i mellem. I det forgangne arbejdsår har der været afholdt en række møder med andre erhvervsorganisationer; Dansk Byggeri, Ejendomsforeningen Danmark, Bygherreforeningen, Håndværksrådet og Håndværkerforeningen København med henblik på en præsentation af Byggesocietetet samt drøftelser af mulighederne for en tættere dialog og et stærkere samarbejde. For så vidt angår det politiske netværk har der ligeledes været afholdt møder med de politiske repræsentanter både lokalt og landspolitisk. Formålet med disse møder har været at præsentere Byggesocietetet og opbygge et fortroligt netværk til gavn for arbejdet i de enkelte lokalområder og fagudvalg. Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Strategiarbejdet har været i fokus og som det fremgår af indledningen, er dette resultatet af denne proces. Vi ønskede, at være skarpe på, hvad vores vision, mission og mål er, og få formuleret en operativ strategi for vores organisation, som vi kan kommunikere. Dette for at sikre, at vi arbejder i samme retning. Som en del af den strategiske proces arbejder vi også med vores interne organisering. Denne strategi skal herefter omsættes til handling i de enkelte lokalområder. Jytte Bille og Tony Christrup har i et delt formandskab siden september 2011, og i et tæt samarbejde med landsbestyrelsen, stået i spidsen for generationsskiftet og den positive udvikling Byggesocietetet har gennemlevet. En lang række tiltag er taget for at sikre, at generationsskiftet er sket i respekt af medlemmerne og foreningen. Da Jytte Bille havde løst de opgaver, som hun skulle varetage i forbindelse med det delte formandskab, valgte hun at fratræde som landsformand i januar Landsbestyrelsen og Landsformand Tony Christrup takker Jytte Bille for den store arbejdsindsats og inspiration som Jytte Bille har lagt i Byggesocietetet. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god. Landsarrangementer Nytårskuren Realkredit Danmarks og Byggesocietetets årlige Nytårskur blev igen i år afholdt i Tivoli Congress Center med et rekord deltagerantal. I alt var 460 medlemmer tilmeldt og temaet fra Danmark mod Programmet bød på oplæg fra bl.a. forfatter og sociolog Henrik Dahl, Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, Overborgmester Frank Jensen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard. Mikael Kamber ledte os igennem programmet med stor professionalisme, og - 5 -

6 udfordrede indlægsholderne med meget relevante spørgsmål. Dagen blev afrundet med networking under den efterfølgende frokostbuffet. Det Gyldne Søm Byggesocietetets hæderspris - Det Gyldne Søm, blev torsdag den 30. august 2012 tildelt Byggeselskab Olav de Linde. Direktør Olav de Linde modtog prisen ved Byggesocietetets landsmøde. Begrundelsen lød: for deres store og innovative arbejde med at bevare, og på fornem vis forny den bygningsmæssige kulturarv, gennem renovering og nybygning og med hensynstagen til såvel bygningerne som i særdeleshed omgivelserne. Sømmet gives tillige for virksomhedens store sociale engagement. Landskonferencen 2012 og 75 års jubilæumsfest i Aarhus. Vi startede vores landskonference den 30. august med afholdelse af vores ordinære landsmøde på AROS. Efter en tur over the rainbow blev vi fordelt i busser med Gøsta Knudsen som by-guide. Vi spiste frokost i C.F.Møllers fine kantine med den flotte udsigt over Aarhus og ikke mindst over byens store arbejdsplads havnen med dens mange byggekraner. Havnen var vores næste destination, hvor vi fik en meget interessant havnerundfart med Havnedirektør Bjarne Mathisen. Det var især interessant at høre om de nationale men ikke mindst de globale perspektiver og om den økonomiske sammenhæng. Vi sluttede på Varna med en velkomsttale fra byens borgmester Jacob Bundsgaard. Efterfølgende et humoristisk indlæg fra Peter Olesen - inden vi gik til bords og fik Michelin-værdig mad og vin, med efterfølgende musik og dans. Vi kunne ved landskonferencen også præsentere vores 75 års jubilæumsskrift. Dette blev til et historisk dokument, som bringer læseren igennem vores 75 års historie, som er helt unik i denne branche. En stor tak skal gå til Realkredit Danmark og Alectia for Deres økonomiske bidrag til at gøre dette skrift muligt. Bæredygtige bebyggelser Green Building Council Denmark, Naturstyrelsen og Byggesocietetet inviterede den 22. maj 2013 til en konference i Carlsberg Byen, hvor vi diskuterede, hvordan man afgør, om en bydel eller en lokalplan er bæredygtig. På konferencen fik man viden om Naturstyrelsens arbejde med bæredygtige lokalplaner, det internationale certificerings system DGNB og erfaringer med anvendelsen af DGNB i fire danske test bebyggelser. Indlægsholdere på programmet var omkring bæredygtige lokalplaner og erfaringsopsamling, Stadsarkitekt Peder Baltzer, Aalborg Kommune og Projektleder Mikkel Suell Henriques, Naturstyrelsen. DGNB for urban districts as a planning and communication tool for municipalities, - 6 -

7 Chief Advisor Stephan Anders, DGNB. Sammenkædning til bæredygtige bygninger, Landsformand Tony Christrup, Byggesocietetet og Seniorforsker Harpa Birgisdottir, SBI AAU. Til slut præsentation af Carlsberg Byen, test bebyggelser, Sekretariatschef Mette Qvist DK-GBC, Projektleder René Hansen, Naturstyrelsen og Direktør Lars Holten, Carlsberg Byen. Vi fortsætter den positive dialog med GBC Danmark og arbejder på at udvikle samarbejdet. MIPIM Cannes Byggesocietetet var igen i år repræsenteret på MIPIM i Cannes. Vi arrangererede for tredje gang i samarbejde med Skanska MIPIMotionsløbet som blev afholdt den 13. marts. Morgenløb på enten på 2,5 km eller 7 km gik igennem den gamle bydel og ud langs strandpromenaden. Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev skal have tak for deres opbakning til løbet. Der var over 100 tilmeldt løbet og vi måtte lukke for tilmelding, men ikke alle mødte op på dagen. Skanska var efterfølgende vært ved en sund morgenmad arrangeret på havnepromenaden med networking med udsigt. Endnu engang en succes. BS-Grupper BS Grupper er tværfaglige netværksgrupper, hvor formålet er at mødes, netværke og dele erfaringer med hinanden. Det er for det enkelte medlem den fortrolige platform i Byggesocietetet. Der er i dag 12 BS grupper, fordelt over hele landet. Der er ca. 25 medlemmer i hver gruppe. Interessen i lokalområderne for at udvikle nye BS grupper er stor, og i år er der etableret en BS gruppe i både Trekantområdet og i Syd- Vestjylland. Der vil igen det kommende arbejdsår være et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af nye BS grupper. Sideløbende med dette arbejde sker et overordnet udviklingsarbejde for vores BS koncept, således at konceptet vil stå stærkt i fremtiden, og være det ultimative netværkstilbud for bygge- og ejendomsbranchen. Sponsorater Som noget nyt har vi på landsplan indgået sponsoraftaler. Det er af stor betydning for foreningen, og vi er glade for den store opbakning. Dette gør det økonomisk muligt for os at udvikle Byggesocietetet på kommunikationssiden og videndeling. Hovedsponsorer er KPMG, COWI og Nordea Ejendomme. Vi har i samarbejde med dem planlagt at lancere et webinar i efteråret 2013, som bliver kaldt BS-Briefing. Vi har indgået samarbejde med BRFkredit, Plesner og Skanska på enkelte arrangementer i fælleskab, nogle også på landsplan

8 Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med vores sponsorer og de første arrangementer er allerede afholdt i år. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb: Vendsyssel: Det forløbne år har bragt os rundt til mange forskellige arrangementer. Den 11. september var der medlemsmøde med BaneDanmark to længder jern og en bro. En helt anden verden, hvor vi hørte om renoveringen af jernbanestrækningen fra Ålborg via Hjørring til Frederikshavn, et arbejde til kr. 400 mio. Inden renoveringen blev påbegyndt blev jernbanebroen over Limfjorden påsejlet, hvilket medførte at alt materiel måtte fragtes via Sverige og med færge til Frederikshavn. Hele planlægningen måtte vendes om. Den 23. november blev der holdt medlemsmøde i entreprenørfirmaet TRIGON s nye domicil i Frederikshavn, et 0energi hus med varme - Efterfølgende var der arrangeret spisning med ledsagere og dagen blev afsluttet med ishockey - et lokalbrag mellem klubberne i Ålborg og Frederikshavn. Den 13. februar - byggepladsbesøg på renovering af rådhuset i Hjørring, hvor kommunen har valgt at samle hele den kommunale administration. Byggeriets størrelse gjorde, at man i den ene ende kunne følge de sidste nedbrydningsarbejder og i den anden det næsten færdige hus. Inden rundvisningen var der tre indlæg hvor man så byggeriet gennem ejer, entreprenør og lejer "briller". Der er planlagt endnu et besøg på rådhuset i august hvor vi besøger det indflyttede hus med hovedvægt på den tekniske forvaltning. Den 16. april holdt vi generalforsamling hos advokatfirmaet Hjulmand Kaptain i Hjørring med besøg af landsformanden Tony Christrup. Efter den organisatoriske del var der indlæg af kommerciel karakter med fokus på krisestyring, rettidig omhu, proces ved voldgiftsretten og beslægtede emner i en fri og åben dialog med de deltagende. Aalborg Vi har haft følgende arrangementer i 2012/2013: Den 3. oktober arrangerede vi et byggepladsbesøg på Musikkens Hus kaldet Walk N Talk. En generel fortælling omkring udfordringer ved at udføre en bygning af denne størrelse på havneområdet, konstruktive udfordringer, æstetiske krav som påvirker byggeprocessen mm. Foredraget blev sluttet af med en rundtur på byggepladsen. Fortæller var Thomas Simoni fra Moe & Brødsgaard

9 Den 6. november "Præmierede byggerier 2012" en rundtur til Aalborg Kommunes præmierede bygninger. Det bestod af bygningerne: Sundheds- og kvarterhus arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, bygherre: Himmerlands Boligforening Nørresundby bank, arkitekt: Bjørk & Maigård ApS, bygherre: Nørresundby Bank Nordkraft, arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, bygherre: DGI, Skråens venner og Aalborg Kommune Nordkraft blev præmieret med prisen. Forårsmiddag, hvor vore 3 BS grupper mødtes til en hyggelig aften sammen med bestyrelsen. Generalforsamling med foredrag fra rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard og landsformand Tony Christrup. Aarhus For Aarhus blev det til en ny formand og afsked med den gamle Helge Tindal - der forlod bestyrelsen sammen med Niels Oustrup. Aarhus har fået 14 nye medlemmer i årets løb. Vi har en BS-gruppe med mand, der afholder 3-4 arrangementer årligt med lokalfokus - i deres regi. Årets arrangementer: Året var fra første færd præget at Jubilæet og Landskonferencen, der blev arrangeret af bestyrelsen i Aarhus. Den 24.maj, blev den traditionsrige, fuldt bookede endags studietur afholdt til Ruhr-distriktet. Den 12. juni holdt Tony Christrup og Thomas Carstens et møde med borgmester Jacob Bundsgaard og hans pressechef Niels Buch Johann. Vi fortalte om Byggesocietetet, og at vi som en bred tværfaglig og upolitisk organisation kan tilbyde Borgmesteren vores ekspertise inden for problemstillinger vedr. det fysiske miljø. Den 30. august. Landskonference 2012 blev afholdt i Aarhus det var samtidigt en fejring af Byggesocietetets 75-års jubilæum. Den 11. oktober, Besøg på Moesgårds nye museum med rundvisning ved museumsdirektør Jan Skambye. Det nye museum bliver et af de få steder i Skandinavien og Nordeuropa, hvor der kan afvikles store etnografiske udstillinger. Den 4. februar, BRFkredit den ny sponsoraftale mundede ud i et fælles morgenmøde i auditoriet på Arkitektskolen, om energioptimering af vores boligmasse set i forhold til EU, samt ny dansk lovgivning på lejer/ejer området, og naturligvis i forhold til lånefinansiering af bæredygtige tiltag. Tidligere minister Lykke Friis var blandt formiddagens talere. Tony Christrup deltog og fik markeret Byggesocietetet på fineste vis, et godt og velbesøgt arrangement

10 Den 8. april var et arrangement med og hos vores hovedsponsor KPMG. Emnet var Ejendomsvurderingen i Aarhus og følgevirkningerne af samme. Den 16.april var vi medarrangører af Aarhuskonferencen i samarbejde med Erhverv Aarhus og Danske Bank under overskriften Initiativ og fællesskab, der blev afholdt på Scala scenen, Aarhus teater. Trekantområdet Byggesocietetet Trekantområdet har i det forløbne år bl.a. været arrangør af en inspirations- og netværkstur til København. Her var der lejlighed til besøg på og orientering om nogle af de store hovedstadsprojekter. Blandt andet besøg i FN-byen og orientering hos Metroselskabet. I foråret afholdtes et medlemsarrangement på Innovationsfabrikken i Kolding. Her er den gamle Gori fabrik blevet omdannet til et spændende uddannelses- og innovationsmiljø. I forbindelse med arrangementet blev der også fokuseret på temaer omkring bæredygtighed og design i nybyggeriet. Som noget nyt, og i øvrigt inspireret af de gode erfaringer fra andre lokalområder, har der i årets løb været opstart af en BS-gruppe i Trekantområdet. Gruppen er bredt fagligt og geografisk sammensat, og har holdt sine første møder. Syd Vestjylland Den 19.marts afholdt vi generalforsamling på SE Domicil. SE bygger arkitektonisk perle med banebrydende energiprofil. Udover at være et fantastisk bygningsværk, bliver bygningen Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard. Det bliver også startskuddet til et dansk erhvervsprojekt, der skal skabe 1000 arbejdspladser med fokus på udviklingen af det intelligente energisystem. Esbjerg har igennem flere år markeret sig som et fyrtårn inden for energiområdet i Danmark, og med bygeriet af det nye domicil, tages endnu en række store skridt mod Energimetropolen Esbjergs mål om at skabe grøn vækst i den syddanske region. Den 23 maj tog vi turen i hotelbus til Hamburg. En endags tur med Project Præsentation Elbphilharmonie Hamburg, frokost og en Havnerundfart i en af Europa største havne. Den september 2012 var der Londontur med Entreprenørtur til Den Olympiske By og andre seværdigheder. Den 13. november afholdte vi medlemsmøde i Blue Water Dokken. Blue Water Dokken er opført af C.C. Contractors efter en totalentreprisekonkurrence med Årstiderne Arkitekter og Orbicon som rådgivere. Den beløber sig til ca. 59 mio. kr. ekskl. moms og indeholder i alt 2640 permanente siddepladser heraf en del på teleskoptribuner. Fyn Den 23. august havde vi en hyggelig bustur til Sprogø og Storebæltsbroen

11 Den 10.oktober arrangerede vi en tur til Andresen Towers. Introduktion og rundt om segmenttårnet samt rundvisning på fabrikken. Der var også god mulighed for netværk på kryds og tværs. Fra Andresen Towers deltog CEO Tom Andresen og fra Siemens Wind Power projektleder Anders Rasmussen. Den 29. november havde vi mulighed for et spændende besøg i Odense Havns nye hus beliggende langs Odense kanal. Huset var netop færdiggjort til den længe ventede færdiggørelse af ringvejen nord om Odense City, hvor Ejby gades forlængelse er ved at blive ført over kanalen med broforbindelsen Odins Bro, planlagt til åbning i Den 15. januar 2013 afholdt Byggesocietetet Fyn og Håndværker- og Industriforeningen i Odense det traditionsrige nytårsmøde og torskegilde med Rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, Steen Møller. Den 22.april havde vi årsmøde og generalforsamling i Byggesocietetet Fyn. Dette blev afholdt hos LIFA og der var et indlæg om NytOUH ved projektkonsulent Lars Lodt Reuter. Ved årsmødet sagde vi farvel til vores formand Niels Kristian Hansen som har siddet siden Vi havde besøg af landsformand Tony Christrup, som takkede Niels Kristian og udnævnte ham til æresmedlem i Byggesocietetet. Dette vil officielt finde sted på landskonferencen den 10.september i København. Ny formand Jan Ulrik Nielsen blev valgt. Samme dag den 22.april havde vi i samarbejde med Bygesocietetets hovedsponsor KPMG gå hjem møde hos KPMG i Kolding, hvor vores medlemmer ligeledes havde mulighed for at deltage. Den 29. maj invitererede vi på en tur til Gyldensteen Strand. Vi havde fået muligheden for at komme ud at se, høre og ikke mindst opleve dette spændende projekt, hvor 615 ha. landbrugsjord i et stort naturgenopretningsprojekt er under genomdannelse til hav, sø og naturreservat. Projektet indebærer bl.a. flytning af ca m³ jord og etablering af mere end 2 km dræn- og afvandingsledninger. Sydsjælland Sommer 2012 Bustur til København med besøg på Ørestad Skole -Den nye skole er tilpasset elevernes mangfoldighed og tidens syn på god pædagogik. Besøg Krystallen, Nykredits nye domicil tegnet af Schmidt Hammer og Lassen. Besøg i Carlsberg Byen - Hvordan udvikler vi vores egne industriområder? få inspiration i Carlsberg Byen. I 2006 besluttede Carlsberg at flytte produktionen fra København. Mere end 160 års bryggerivirksomhed på grunden var slut, og mulighederne for at udvikle en ny bydel i hjertet af København åbnede sig. Området spænder over mere end m2. Der kan i alt bygges m2, heraf 45% til boliger. Resten kan anvendes til erhverv og offentlige institutioner mv. Spisning inden hjemturen. Efteråret 2012 Møde omkring den nordlige omfartsvej som har været forelagt Næstved Kommune

12 Den norlige omfartsvej som forbinder den kommunale omfartsvej fra Køgevej til Slagelsevej vil blive anlagt i perioden 2013 til 2016 med en samlet anlægssum på kr. 680 mill. Vintermøde i November 2012 Vi afholdt et spændende møde omkring klimaet og opvarmningen af vores bygninger, således at de kan leve op til de nye energikrav i 2015 og Salgskonsulent Steven Errebo, Klimacenter gennemgår og fortæller om det nye klimacenter. Tid til spørgsmål og at netværke. Forårsmøde 2013 Livsrum - Kræftens Bekæmpelses nye kræftrådgivning i Næstved ved Næstved Sygehus. Indlæg om projektet foregik ved Annette Rasmussen fra Kræftens Bekæmpelse og information om processen og byggeriet, ved Thomas Larsen fra Hoffmann. Årsmøde i Byggesocietetet Sydsjælland den 18.marts 2013 blev afholdt hos H. Nielsen & Søn A/S. Borgmester Carsten Rasmussen vil fortælle om Næstved Kommunes bygge- og anlægs-aktiviteter i 2013/2014. Sommertur 2013 Den 30. maj bustur til København med rundvisning i Nordhavnen med indledende introduktion til projektet og efterfølgende guidet tur rundt i området. Besøg på Islands Brygge, Havnevigen - rundvisning ved Jacob Villadsen NCC Bolig. Besøg i A-huset, rundvisning arkitekt Carsten E. Holgaard. A-huset fungerede indtil 2004 som kontorlokaler, hvorefter den blev brugt af kunstnere og kreative kræfter. Fra 2007 til 2010 gennemgik huset nyindretning til 195 lejligheder og butikker. Projektet er tegnet af Holgaard Arkitekter. Spisning inden hjemtur til Næstved. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halvdelen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Cafémøder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grupper og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København: Cafémøde med Stine Bosse Cafémøde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. BS Grupper: BS Grupperne er en stor succes. BS5 og BS8 er nu etableret og er velkørende. BS10 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom

13 gruppe af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Bestyrelsen i Byggesocietets København har været meget engageret i det fremlagte strategiarbejde og det har haft et stort fokus på vores bestyrelsesmøder. De lokale bestyrelsesmedlemmer fremgår af Byggesocietetets hjemmeside under lokalområder. Arbejdet i BS-Grupperne BS1: København Ved etableringen af BS-grupperne blev BS1 etableret på basis af den Internationale Erfa-gruppe. BS1 har i sin medlemsprofil derfor valgt at fokusere på de store aktører inden for hvert markedssegment samt aktører der arbejder internationalt. Det internationale kendetegn afspejler sig ligeledes i de 4 årlige netværksmøder, hvor emnet for møderne særligt drejer sig om globalisering, eksport og markedstendenser inden for den præsenterede virksomhed. Blandt deltagerne har der også været et ønske om at styrke netværksdelen, så der er i året der er gået blevet introduceret mindre break-out sessions til hvert møde, hvor deltagerne deles op i mindre grupper for at diskutere den præsenterede problemstilling, samt styrke mulighederne for samarbejder mellem medlemmerne og deres virksomheder. BS-grupperne er baseret på netværket hvor alle bidrager. Der er derfor også sket en rullende udskiftning på styregruppeniveau således at den løbende fornyelse sikres, samtidig med at kontinuiteten fastholdes. BS2: København I BS 2 har vi haft 8 møder det seneste år. Vi mødes fast 1 mandag i månederne sept. okt. nov. feb. mar. apr. og maj. Hvert møde har 2 mødeansvarlige, som bestemmer programmet. Dette består ofte af en virksomhedspræsentation, samt et indlæg fra en aktuel person fx Troels Lund Poulsen, et besøg på en byggeplads med sejltur i KBH Havn. Vi sluttede årets sæson af med en middag i Tivoli. BS5: København BS5 er kommet godt i gang og har samlet en gruppe på ca. 25 medlemmer fra Byggesektoren. Gruppen mødes normalt hver anden måned og det seneste år har der været afholdt en række spændende arrangementer. Carlsbergbyen præsentation af udviklingsplanerne BO-Vest renoveringsprojekt i Albertslund Sejltur med Portus i samarbejde med By & Havn Temamøde omkring energirenovering hos Vincit advokater Temamøde omkring Finansiering hos DTZ Julefrokost Gruppens sammensætning er nu ved at være stabiliseret og vi forventer fremadrettet at afholde møder ca. hvert kvartal. Gruppen har dog været ramt af et lidt begrænset fremmøde hvorfor nye medlemmer er velkomne

14 BS6: Aalborg Vi har 4-6 måder årligt. Vi skiftes til at holde møderne, og værten/værtinden får lov at præsentere sit firma. Derefter går snakken om løst og fast, herunder på hvad der sker i Aalborg. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er: Boligudvalget, By-og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtighedsudvalget ( tidligere Miljøudvalg ), Sundhedsudvalget, Solenergiudvalget, OPP udvalget og Udbudsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget besluttede i august 2012 at man fremover vil planlægge de enkelte møder efter et tema og at ansvaret for tilrettelæggelse heraf skulle forestås på skift af et eller flere medlemmer. Herudover ville man forsat have et dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. I løbet af 2012/13 har udvalget haft følgende temaer til drøftelse: Valg af bolig - hvad ligger til grunds for menneskernes valg af en bolig, ejerformer etc. Fra bar mark til boliger, hvordan udvikles nye byområder, hvad får dem til at lykkes eller ikke at lykkes etc. Tour de Amager hvor formålet var at se på udviklingsprojekterne ved Amager Strandpark, Islands Brygge og Øresund Strandpark. BY OG PLANUDVALGET By-og planudvalget afholdt kun 1 møde i dette år, hvor både formand og medlemmer indså at man havde tabt pusten. Der er nu kommet ny formand for udvalget Michael Nybro fra Momentum R & D og man ser frem til året 2013/2014 med ny energi og engagement. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året. Vi har fået oplæg fra : Morten Bøje, Københavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af København på boligsiden i de kommende år. Tony Christrup, Arkitektgruppen om de byggerier, som man har gennemført den seneste tid samt vurdering af markedet for nybyggeri. Jakob Dalhoff, Lokalebasen om Ejendomsstatistik.dk. og drøftet og vurderet på disse emner. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning

15 Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. Der er kommet en del nye medlemmer KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. Besøg CPH Københavns Lufthavn I juni 2012 besøgte udvalget CPH Københavns Lufthavn for at få indblik i de mange tiltag, som lufthavnen har foretaget for at energioptimere. Mødet omfattede en rundvisning med fremvisning af blandt andet ATES-anlæg samt KAK, hvor der blev fortalt om elforsyning og spændingsregulering. Til slut blev ny LED-lyssætning i loftet af terminal 3 fremvist. I forbindelse med Jens-Erik Corvinius fratrædelse i RD blev det på mødet besluttet at vælge Bjarne Jørgensen som ny formand, mens Jens-Erik Corvinius fortsatte som menigt medlem Sejltur med Porthus I september måned 2012 fik udvalget en besigtigelse af de mange udviklingsprojekter i København set fra vandsiden ombord på By og Havns båd "Porthus". Michael Soetmann gav en interessant og fyldestgørende status på de mange afsluttede og igangværende projekter i Københavns Havn. Københavnertunnelen - vision eller fiktion? På udvalgets møde i november fik udvalget en gennemgang ved repræsentanter fra Københavnertunnelen ApS. Direktør og arkitekt Peter Wimmelmann Larsen m.fl. gennemgik i hovedtræk historien og tankerne bag det projekt, som man i en årrække har arbejdet med i Københavnertunnelen ApS. Projektforslaget, som er et af flere bud på en Københavnertunnel, blev gennemgået, herunder hvorledes man har fundet løsninger på de mange tekniske, miljømæssige og infrastrukturelle udfordringer, som projektet uværgerligt fører med sig. Admin. direktør Hasse Jørgensen, SamPension - redegjorde for SamPensions interesse i at investere i infrastruktur samt hvilke overvejelser, der ligger til grund for at investere/co-investere i OPP-projekter. Sigtet for SamPension er at opnå et langt, stabilt cashflow og en beskeden risiko, hvorfor SamPension er interesseret i at investere i en Københavnertunnel som et OPP-projekt Green Building Council I marts 2013 havde udvalget besøg af sekretariatschef Mette Qvist, Green Building Council, der gav et meget spændende indblik i GBC s virke og certificeringsmodeller

16 LEJEUDVALGET Lejeudvalget har 2012/2013 afholdt 4 interne møder. Sidste møde her i juni blev aflyst. Formanden var blevet kørt ned af en bilist på cykel og brækket bækkenet. Vi har afholdt et gå-hjem-møde med emnet markedsleje og muligheder for regulering i forhold til energirenovering. Lige nu planlægger vi et gå-hjem-møde omkring Multi-bruger-kontorhuse Vi vil forsat have fokus på markedet generelt samt lejelovgivningen og øvrig retspraksis. BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET ( tidligere MILJØUDVALG ) Vi har afholdt følgende 6 eksterne møder: Byggebranchen og energiforliget Møde omkring håndtering af forurenet jord Møde i samarbejde med GBC-DK " Gå-hjem-møde for bygherrer", certificering af byggeri Møde i samarbejde med lejeudvalget, Lejeret i grønt perspektiv Bæredygtig byudvikling PCB i byggeriet Vort fokus de næste år er: Klimatilpasning, bæredygtig byudvikling, miljørigtigt byggeri og renovering samt specifikke fagområder som bygningsforureninger, jordforureninger Fortsat samarbejd med GBC-DK. SUNDHEDSUDVALGET I Sundhedsudvalget har vi bl.a.: Besøgt Center for Kræft og Sundhed på Nørre Allé for at høre deres erfaringer med at realisere et center, der som en ikke-institution med sit arkitektoniske koncept, indretning og anvendelse tiltrækker kræftramte og deres familier på en måde, der aktivt medvirker til rehabilitering og ny orientering i forbindelse med en kræftdiagnose. Haft besøg af DTU-forsker, Jan Karlshøj, for at høre om hans forskning og anbefalinger i relation til relevant læring fra amerikanske hospitalsprojekter. Vi har afholdt et velbesøgt fyraftensmøde hos Danske Handicaporganisationer i deres nye hus i Høje Taastrup for at se dette Danmarks pt. mest tilgængelige kontorhus og drøfte, hvordan tilgængelighed integreres i et byggeprojektet på en optimal måde. Vi måtte desværre aflyse vores mini-seminar vedr. Danske hospitalsbyggerier som eksportplatform myte eller mulighed pga. for få tilmeldte. Dette ærgrer og undrer udvalget, fordi dagsordenen både i medierne, blandt politikerne, i branchen og især hos Erhvervs- og Vækstministeriet med deres lancering af Healthcare Denmark burde tiltrække især medlemmer fra Byggesocietet

17 . SOLENERGIUDVALGET Solenergiudvalget har afholdt 3 møder, hvor der har været fokus på sammenhæng mellem anvendelse af solenergi og de voldsomme ændringer der teknisk og lovgivningsmæssigt er, og er ved at blive implementeret omkring kravene til energiforbrug og klimaforbedringer i vores nybyggeri og eksisterende ejendomsmasse. Disse krav vil få betydelig økonomiske og tekniske konsekvenser nu og i årene fremover - dette er nok ikke gået op for en stor del af Byggesocietetets medlemmer. På denne baggrund har Solenergiudvalget arbejdet med at ændre og tilpasse udvalgets kommissorium til de samfundsmæssige ændringer branchen løbende udsættes for. Udvalget har på denne baggrund og for at signalere den brede samfundsmæssige sammenhæng ændret udvalgets navn til Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg Ligeledes er der blevet fokuseret på, at det er vigtigt for Klima- og Energiudvalget og Byggesocietetet, at udvalget løbende motiverer såvel nye som eksisterende medlemmer af Byggesocietetet til at deltage i udvalgets arbejde og derigennem medvirke til at sætte en fremadrettet dagsorden. Med baggrund i kommissoriet for Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg er der dannet en platform, som i samarbejde med Byggesocietetets øvrige udvalg kan medvirke til at oplyse og påvirke debatten omkring Klima og Energi. OPP- UDVALGET OPP-udvalget har fokuseret på at få udvalget placeret som OPP-ekspert udadtil, hvilket er sket i form af pressemeddelelse med kommentering af den OPP-rapport som kom fra Eldrup & Schütze i forsommeren, med efterfølgende medvirken i artikel i Jyllandsposten samt i øvrigt også citat i Børsen. Endelig har OPP-fagudvalget været promoveret på diverse OPP-konferencer samt i møder med bl.a. pensionskasser, større kommuner og offentlige bygherrer. OPP-Fagudvalget består i dag af 14 erfarne OPP-eksperter, fordelt på en lang række af de sektorer, som typisk er involveret i et OPP-projekt. UDBUDSUDVALGET Udbudsretsudvalget blev stiftet den 9. oktober 2012 og indtil dato har vi udover det stiftende møde haft 2 møder. Et tredje som var programsat i april faldt sammen med et udbudsarrangement på Christiansborg, som medlemmerne så gik til i stedet. Vort fokus er primært at identificere uhensigtsmæssigheder i udbudsreglerne og få disse italesat i relevante fora. Vi har indtil videre offentliggjort en enkelt artikel den 11. juni med overskriften: Standardforbehold giver ofte hovedbrud. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg

18 Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse. Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. Arbejdet i det kommende år Internt: Implementering af vision, mission og strategi i lokalområderne, fagudvalg og BS-Grupper. Udvikling af intern kommunikation og videndeling Fokus og udvikling af fagudvalg og BS grupper Eksternt: Fokus på vækstmuligheder for bygge- og ejendomsbranchen Fokus på finansiering i bygge- og ejendomsbranchen Fokus på strategiske samarbejdsrelationer, såvel organisationer som politiske. Styrkelse af kommunikation og vidensdeling

19 Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets udvikling i det forløbne år. Tak for jeres entusiasme og idérigdom. Jeres indsats gør Byggesocietetet til den levende forening af ildsjæle, som vi er i dag. København, september 2013 BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Thomas Carstens Niels Kristian Hansen Jan Ulrik Nielsen Formand Aarhus Bestyrelsesmedlem/ Formand Fyn næstformand Jakob Wind-Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Claus Bærentsen Christoph Wiese Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Hans-Bo Hyldig Bestyrelsesmedlem

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni 2011 31. maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid.

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2013 31. maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge-

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 n o ti a it v n I FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 1. DEL: SITE VISIT OG TEMA OM GRØN ENERGI SAMT UDVIKLING AF NYE TEKNOLOGIER 2. DEL: OPLÆG OG DEBAT: GREEN CITY DEVELOPMENT. ER DER PLADS TIL FJERNVARME

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

1937-2012 75 års jubilæum

1937-2012 75 års jubilæum 1937-2012 75 års jubilæum Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere