BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser, fagudvalg og BS Grupper arbejdet med vores vision, mission og den fremtidige strategi. Dette er resultatet: Vision Vi er landets førende videns netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi styrker vækst, konkurrencedygtighed og udvikling i bygge- og ejendomsbranchen. Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring

2 Mission Vi skaber rammerne og mulighederne for personlige og faglige netværksmuligheder for Byggesocietetets medlemmer til gavn for alle interessenter med tilknytning til bygge- og ejendomsbranchen Vi er et åbent netværk, der er top-of-mind for personer, der beskæftiger sig med byggeri og ejendomme. Vi ønsker at fastholde eksisterende medlemmer, og samtidig tiltrække nye og unge mennesker, således at vi i fællesskab kan være med til at sikre fornyelse og nytænkning. Vi er den gode vært - ved den gode debat og dialog på tværs i bygge- og ejendomsbranchen. Vores fagudvalg og BS Grupper skal være bygge- og ejendomsbranchens tænketank. Strategi Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige debatter og indlæg herunder afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det enkelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver vores Byggesocietet. Byggesocietetet er et åbent netværk for alle med relationer til bygge- og ejendomsbranchen, der ønsker at dele viden og udbygge deres netværk. Vi har tillige i Landsbestyrelsen arbejdet med vores interne arbejdsopgaver med henblik på at styrke og udvikle Byggesocietetet i det fremtidige arbejde - og bestyrelsesmedlemmerne er nu alle en aktiv del af dagligdagen i vores Byggesocietet. I dette år har vi budt velkommen til et nyt lokalområde Byggesocietetet Midtsjælland. Som Landsformand har jeg bl.a. besøgt generalforsamlingen i Vendsyssel, Aalborg, Odense og opstart af en ny BS grupper i Esbjerg og København. På vegne af Byggesocietetet har jeg i år tillige deltaget i Folkemødet på Bornholm. Dette er et forum. hvor jeg havde lejlighed til at møde andre erhvervsorganisationer herunder Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Bygherreforeningen og Håndværkerforeningen til en dialog om de mange udfordringer bygge- og - 2 -

3 ejendomsbranchen står overfor de kommende år. Vores samarbejde og netværk med andre erhvervsorganisationer er i det forgangne arbejdsår blevet væsentligt styrket. Vi er i tæt dialog med Copenhagen Capacity om et tættere samarbejde om en international indsats for bygge- og ejendomsbranchen et samarbejde som vi forventer os meget af. Det er mit håb, at vi på den lange bane kan understøtte nye muligheder for vækst. Vi har i det forgangne år haft en række drøftelser med Københavns Kommune om udviklingen af det fremtidige samarbejde med bygge- og ejendomsbranchen, herunder en drøftelse af de lange ekspeditionstider på byggetilladelser, de meget høje byggesags-gebyrer, et kritisk fokus på interne samarbejdsrelationer på tværs af de enkelte fagområder. Fagudvalgene udvikler sig i retningen af at være udvalg, der agerer som tænketanke indenfor deres fagområder. Dette bidrager til viden og debat i bygge- og ejendomsbranchen på en konstruktiv måde. BS grupperne er også inde i en positiv udvikling. Vi har nu på landsplan 13 grupper, 2 nye er på vej. Det stiller store krav til Landsbestyrelsen, om at sikre at konceptet holder og alle BS grupper er stærkt forankret i Byggesocietetet. Vi har indgået sponsoraftaler med KMPG, Cowi, Nordea Ejendomme, BRFkredit og Plesner. En stor tak for denne opbakning. I samarbejde med KPMG har vi udviklet et nyt forum for udveksling af viden og nyheder Webinar eller i daglig tale BS briefing. På vegne af Landsbestyrelsen, vil jeg gerne takke Jer for opbakningen og deltagelsen i strategiarbejdet. Byggesocietetet er godt på vej mod Byggesocietetets arbejde Sidste år på landskonferencen i Aarhus vedtog vi at arbejde med følgende områder: Internt: Fokus og udvikling af Byggesocietetet på tværs - Øget fokus på nye samarbejder mellem lokalområderne og formandsskabet - Styrkelse og udvikling af fagudvalg, ad hoc grupper og BS grupper Implementering af kommunikationsstrategi, dette internt som eksternt Vi ønsker at fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation, der tydeligt formidler de visioner, strategier, mål og holdninger Byggesocietetet står for. - Fokus på kommunikation og vidensdeling med medlemmer via relevante medier - Fokus på kommunikation og dialog med politikere, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v

4 - Sikre at såvel intern som ekstern kommunikation sker i en god respektfuld dialog - Forsat udvikling af vores hjemmeside - Fastholde og udvikle vores samarbejde med Magasinet Ejendom Afholdelse af strategiseminar - I forlængelse af sidste års seminar fortsætter den åbne dialog med vores medlemmer Udvikling af sponsoraftaler i lokalområder - I forlængelse af det gennemførte sponsorarbejde på landsplan etableres samarbejde med lokalområderne om et tilsvarende arbejde. Eksternt: Udvikling af strategiske samarbejder med relevante organisationer - Det er væsentligt for Byggesocietetet at fastholde og udvikle vores samarbejde med relevante organisationer, dette gennem dialog, netværksmøder, fælles faglige arrangementer m.v. Fastholdelse og udvikling af politisk og erhvervsnetværk - For at sikre vores positive indflydelse på aktuelle og relevante faglige emner skal der arbejdes med at udvikle vores politiske- og erhvervsmæssige netværk Udviklingspotentialer i byggebranchen - Byggesocietetet har en væsentlig rolle i udvikling af byggebranchen i tæt dialog med relevante parter Arbejdet med fokus på vores vision, mission og strategi blev gennemført i et tæt samarbejde med vores medlemmer. Bestyrelsen har afholdt strategiseminar, hvor i særdeleshed den fremtidige arbejdsfordeling i Landsbestyrelsen blev drøftet. Landsbestyrelsen vil fremover være en mere aktiv del af det daglige arbejde i Byggesocietetet. I konsekvens heraf, er det aftalt at det nugældende Forretningsudvalg nedlægges. Der er et fortsat fokus på kommunikation og vidensdeling, første skridt i en mere åben og direkte form er indførelsen af vores BS Briefing. Landsformanden udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer inden sommerferien. Dette blev for første gang udsendt juni

5 Der sker en løbende udvikling af kommunikation og vidensdeling på vores gruppe på LinkedIn. Landsbestyrelsen har tillige fået en særlig gruppe her. Dette for at styrke den daglige dialog bestyrelsen i mellem. I det forgangne arbejdsår har der været afholdt en række møder med andre erhvervsorganisationer; Dansk Byggeri, Ejendomsforeningen Danmark, Bygherreforeningen, Håndværksrådet og Håndværkerforeningen København med henblik på en præsentation af Byggesocietetet samt drøftelser af mulighederne for en tættere dialog og et stærkere samarbejde. For så vidt angår det politiske netværk har der ligeledes været afholdt møder med de politiske repræsentanter både lokalt og landspolitisk. Formålet med disse møder har været at præsentere Byggesocietetet og opbygge et fortroligt netværk til gavn for arbejdet i de enkelte lokalområder og fagudvalg. Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Strategiarbejdet har været i fokus og som det fremgår af indledningen, er dette resultatet af denne proces. Vi ønskede, at være skarpe på, hvad vores vision, mission og mål er, og få formuleret en operativ strategi for vores organisation, som vi kan kommunikere. Dette for at sikre, at vi arbejder i samme retning. Som en del af den strategiske proces arbejder vi også med vores interne organisering. Denne strategi skal herefter omsættes til handling i de enkelte lokalområder. Jytte Bille og Tony Christrup har i et delt formandskab siden september 2011, og i et tæt samarbejde med landsbestyrelsen, stået i spidsen for generationsskiftet og den positive udvikling Byggesocietetet har gennemlevet. En lang række tiltag er taget for at sikre, at generationsskiftet er sket i respekt af medlemmerne og foreningen. Da Jytte Bille havde løst de opgaver, som hun skulle varetage i forbindelse med det delte formandskab, valgte hun at fratræde som landsformand i januar Landsbestyrelsen og Landsformand Tony Christrup takker Jytte Bille for den store arbejdsindsats og inspiration som Jytte Bille har lagt i Byggesocietetet. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god. Landsarrangementer Nytårskuren Realkredit Danmarks og Byggesocietetets årlige Nytårskur blev igen i år afholdt i Tivoli Congress Center med et rekord deltagerantal. I alt var 460 medlemmer tilmeldt og temaet fra Danmark mod Programmet bød på oplæg fra bl.a. forfatter og sociolog Henrik Dahl, Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, Overborgmester Frank Jensen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard. Mikael Kamber ledte os igennem programmet med stor professionalisme, og - 5 -

6 udfordrede indlægsholderne med meget relevante spørgsmål. Dagen blev afrundet med networking under den efterfølgende frokostbuffet. Det Gyldne Søm Byggesocietetets hæderspris - Det Gyldne Søm, blev torsdag den 30. august 2012 tildelt Byggeselskab Olav de Linde. Direktør Olav de Linde modtog prisen ved Byggesocietetets landsmøde. Begrundelsen lød: for deres store og innovative arbejde med at bevare, og på fornem vis forny den bygningsmæssige kulturarv, gennem renovering og nybygning og med hensynstagen til såvel bygningerne som i særdeleshed omgivelserne. Sømmet gives tillige for virksomhedens store sociale engagement. Landskonferencen 2012 og 75 års jubilæumsfest i Aarhus. Vi startede vores landskonference den 30. august med afholdelse af vores ordinære landsmøde på AROS. Efter en tur over the rainbow blev vi fordelt i busser med Gøsta Knudsen som by-guide. Vi spiste frokost i C.F.Møllers fine kantine med den flotte udsigt over Aarhus og ikke mindst over byens store arbejdsplads havnen med dens mange byggekraner. Havnen var vores næste destination, hvor vi fik en meget interessant havnerundfart med Havnedirektør Bjarne Mathisen. Det var især interessant at høre om de nationale men ikke mindst de globale perspektiver og om den økonomiske sammenhæng. Vi sluttede på Varna med en velkomsttale fra byens borgmester Jacob Bundsgaard. Efterfølgende et humoristisk indlæg fra Peter Olesen - inden vi gik til bords og fik Michelin-værdig mad og vin, med efterfølgende musik og dans. Vi kunne ved landskonferencen også præsentere vores 75 års jubilæumsskrift. Dette blev til et historisk dokument, som bringer læseren igennem vores 75 års historie, som er helt unik i denne branche. En stor tak skal gå til Realkredit Danmark og Alectia for Deres økonomiske bidrag til at gøre dette skrift muligt. Bæredygtige bebyggelser Green Building Council Denmark, Naturstyrelsen og Byggesocietetet inviterede den 22. maj 2013 til en konference i Carlsberg Byen, hvor vi diskuterede, hvordan man afgør, om en bydel eller en lokalplan er bæredygtig. På konferencen fik man viden om Naturstyrelsens arbejde med bæredygtige lokalplaner, det internationale certificerings system DGNB og erfaringer med anvendelsen af DGNB i fire danske test bebyggelser. Indlægsholdere på programmet var omkring bæredygtige lokalplaner og erfaringsopsamling, Stadsarkitekt Peder Baltzer, Aalborg Kommune og Projektleder Mikkel Suell Henriques, Naturstyrelsen. DGNB for urban districts as a planning and communication tool for municipalities, - 6 -

7 Chief Advisor Stephan Anders, DGNB. Sammenkædning til bæredygtige bygninger, Landsformand Tony Christrup, Byggesocietetet og Seniorforsker Harpa Birgisdottir, SBI AAU. Til slut præsentation af Carlsberg Byen, test bebyggelser, Sekretariatschef Mette Qvist DK-GBC, Projektleder René Hansen, Naturstyrelsen og Direktør Lars Holten, Carlsberg Byen. Vi fortsætter den positive dialog med GBC Danmark og arbejder på at udvikle samarbejdet. MIPIM Cannes Byggesocietetet var igen i år repræsenteret på MIPIM i Cannes. Vi arrangererede for tredje gang i samarbejde med Skanska MIPIMotionsløbet som blev afholdt den 13. marts. Morgenløb på enten på 2,5 km eller 7 km gik igennem den gamle bydel og ud langs strandpromenaden. Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev skal have tak for deres opbakning til løbet. Der var over 100 tilmeldt løbet og vi måtte lukke for tilmelding, men ikke alle mødte op på dagen. Skanska var efterfølgende vært ved en sund morgenmad arrangeret på havnepromenaden med networking med udsigt. Endnu engang en succes. BS-Grupper BS Grupper er tværfaglige netværksgrupper, hvor formålet er at mødes, netværke og dele erfaringer med hinanden. Det er for det enkelte medlem den fortrolige platform i Byggesocietetet. Der er i dag 12 BS grupper, fordelt over hele landet. Der er ca. 25 medlemmer i hver gruppe. Interessen i lokalområderne for at udvikle nye BS grupper er stor, og i år er der etableret en BS gruppe i både Trekantområdet og i Syd- Vestjylland. Der vil igen det kommende arbejdsår være et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af nye BS grupper. Sideløbende med dette arbejde sker et overordnet udviklingsarbejde for vores BS koncept, således at konceptet vil stå stærkt i fremtiden, og være det ultimative netværkstilbud for bygge- og ejendomsbranchen. Sponsorater Som noget nyt har vi på landsplan indgået sponsoraftaler. Det er af stor betydning for foreningen, og vi er glade for den store opbakning. Dette gør det økonomisk muligt for os at udvikle Byggesocietetet på kommunikationssiden og videndeling. Hovedsponsorer er KPMG, COWI og Nordea Ejendomme. Vi har i samarbejde med dem planlagt at lancere et webinar i efteråret 2013, som bliver kaldt BS-Briefing. Vi har indgået samarbejde med BRFkredit, Plesner og Skanska på enkelte arrangementer i fælleskab, nogle også på landsplan

8 Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med vores sponsorer og de første arrangementer er allerede afholdt i år. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb: Vendsyssel: Det forløbne år har bragt os rundt til mange forskellige arrangementer. Den 11. september var der medlemsmøde med BaneDanmark to længder jern og en bro. En helt anden verden, hvor vi hørte om renoveringen af jernbanestrækningen fra Ålborg via Hjørring til Frederikshavn, et arbejde til kr. 400 mio. Inden renoveringen blev påbegyndt blev jernbanebroen over Limfjorden påsejlet, hvilket medførte at alt materiel måtte fragtes via Sverige og med færge til Frederikshavn. Hele planlægningen måtte vendes om. Den 23. november blev der holdt medlemsmøde i entreprenørfirmaet TRIGON s nye domicil i Frederikshavn, et 0energi hus med varme - Efterfølgende var der arrangeret spisning med ledsagere og dagen blev afsluttet med ishockey - et lokalbrag mellem klubberne i Ålborg og Frederikshavn. Den 13. februar - byggepladsbesøg på renovering af rådhuset i Hjørring, hvor kommunen har valgt at samle hele den kommunale administration. Byggeriets størrelse gjorde, at man i den ene ende kunne følge de sidste nedbrydningsarbejder og i den anden det næsten færdige hus. Inden rundvisningen var der tre indlæg hvor man så byggeriet gennem ejer, entreprenør og lejer "briller". Der er planlagt endnu et besøg på rådhuset i august hvor vi besøger det indflyttede hus med hovedvægt på den tekniske forvaltning. Den 16. april holdt vi generalforsamling hos advokatfirmaet Hjulmand Kaptain i Hjørring med besøg af landsformanden Tony Christrup. Efter den organisatoriske del var der indlæg af kommerciel karakter med fokus på krisestyring, rettidig omhu, proces ved voldgiftsretten og beslægtede emner i en fri og åben dialog med de deltagende. Aalborg Vi har haft følgende arrangementer i 2012/2013: Den 3. oktober arrangerede vi et byggepladsbesøg på Musikkens Hus kaldet Walk N Talk. En generel fortælling omkring udfordringer ved at udføre en bygning af denne størrelse på havneområdet, konstruktive udfordringer, æstetiske krav som påvirker byggeprocessen mm. Foredraget blev sluttet af med en rundtur på byggepladsen. Fortæller var Thomas Simoni fra Moe & Brødsgaard

9 Den 6. november "Præmierede byggerier 2012" en rundtur til Aalborg Kommunes præmierede bygninger. Det bestod af bygningerne: Sundheds- og kvarterhus arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, bygherre: Himmerlands Boligforening Nørresundby bank, arkitekt: Bjørk & Maigård ApS, bygherre: Nørresundby Bank Nordkraft, arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, bygherre: DGI, Skråens venner og Aalborg Kommune Nordkraft blev præmieret med prisen. Forårsmiddag, hvor vore 3 BS grupper mødtes til en hyggelig aften sammen med bestyrelsen. Generalforsamling med foredrag fra rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard og landsformand Tony Christrup. Aarhus For Aarhus blev det til en ny formand og afsked med den gamle Helge Tindal - der forlod bestyrelsen sammen med Niels Oustrup. Aarhus har fået 14 nye medlemmer i årets løb. Vi har en BS-gruppe med mand, der afholder 3-4 arrangementer årligt med lokalfokus - i deres regi. Årets arrangementer: Året var fra første færd præget at Jubilæet og Landskonferencen, der blev arrangeret af bestyrelsen i Aarhus. Den 24.maj, blev den traditionsrige, fuldt bookede endags studietur afholdt til Ruhr-distriktet. Den 12. juni holdt Tony Christrup og Thomas Carstens et møde med borgmester Jacob Bundsgaard og hans pressechef Niels Buch Johann. Vi fortalte om Byggesocietetet, og at vi som en bred tværfaglig og upolitisk organisation kan tilbyde Borgmesteren vores ekspertise inden for problemstillinger vedr. det fysiske miljø. Den 30. august. Landskonference 2012 blev afholdt i Aarhus det var samtidigt en fejring af Byggesocietetets 75-års jubilæum. Den 11. oktober, Besøg på Moesgårds nye museum med rundvisning ved museumsdirektør Jan Skambye. Det nye museum bliver et af de få steder i Skandinavien og Nordeuropa, hvor der kan afvikles store etnografiske udstillinger. Den 4. februar, BRFkredit den ny sponsoraftale mundede ud i et fælles morgenmøde i auditoriet på Arkitektskolen, om energioptimering af vores boligmasse set i forhold til EU, samt ny dansk lovgivning på lejer/ejer området, og naturligvis i forhold til lånefinansiering af bæredygtige tiltag. Tidligere minister Lykke Friis var blandt formiddagens talere. Tony Christrup deltog og fik markeret Byggesocietetet på fineste vis, et godt og velbesøgt arrangement

10 Den 8. april var et arrangement med og hos vores hovedsponsor KPMG. Emnet var Ejendomsvurderingen i Aarhus og følgevirkningerne af samme. Den 16.april var vi medarrangører af Aarhuskonferencen i samarbejde med Erhverv Aarhus og Danske Bank under overskriften Initiativ og fællesskab, der blev afholdt på Scala scenen, Aarhus teater. Trekantområdet Byggesocietetet Trekantområdet har i det forløbne år bl.a. været arrangør af en inspirations- og netværkstur til København. Her var der lejlighed til besøg på og orientering om nogle af de store hovedstadsprojekter. Blandt andet besøg i FN-byen og orientering hos Metroselskabet. I foråret afholdtes et medlemsarrangement på Innovationsfabrikken i Kolding. Her er den gamle Gori fabrik blevet omdannet til et spændende uddannelses- og innovationsmiljø. I forbindelse med arrangementet blev der også fokuseret på temaer omkring bæredygtighed og design i nybyggeriet. Som noget nyt, og i øvrigt inspireret af de gode erfaringer fra andre lokalområder, har der i årets løb været opstart af en BS-gruppe i Trekantområdet. Gruppen er bredt fagligt og geografisk sammensat, og har holdt sine første møder. Syd Vestjylland Den 19.marts afholdt vi generalforsamling på SE Domicil. SE bygger arkitektonisk perle med banebrydende energiprofil. Udover at være et fantastisk bygningsværk, bliver bygningen Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard. Det bliver også startskuddet til et dansk erhvervsprojekt, der skal skabe 1000 arbejdspladser med fokus på udviklingen af det intelligente energisystem. Esbjerg har igennem flere år markeret sig som et fyrtårn inden for energiområdet i Danmark, og med bygeriet af det nye domicil, tages endnu en række store skridt mod Energimetropolen Esbjergs mål om at skabe grøn vækst i den syddanske region. Den 23 maj tog vi turen i hotelbus til Hamburg. En endags tur med Project Præsentation Elbphilharmonie Hamburg, frokost og en Havnerundfart i en af Europa største havne. Den september 2012 var der Londontur med Entreprenørtur til Den Olympiske By og andre seværdigheder. Den 13. november afholdte vi medlemsmøde i Blue Water Dokken. Blue Water Dokken er opført af C.C. Contractors efter en totalentreprisekonkurrence med Årstiderne Arkitekter og Orbicon som rådgivere. Den beløber sig til ca. 59 mio. kr. ekskl. moms og indeholder i alt 2640 permanente siddepladser heraf en del på teleskoptribuner. Fyn Den 23. august havde vi en hyggelig bustur til Sprogø og Storebæltsbroen

11 Den 10.oktober arrangerede vi en tur til Andresen Towers. Introduktion og rundt om segmenttårnet samt rundvisning på fabrikken. Der var også god mulighed for netværk på kryds og tværs. Fra Andresen Towers deltog CEO Tom Andresen og fra Siemens Wind Power projektleder Anders Rasmussen. Den 29. november havde vi mulighed for et spændende besøg i Odense Havns nye hus beliggende langs Odense kanal. Huset var netop færdiggjort til den længe ventede færdiggørelse af ringvejen nord om Odense City, hvor Ejby gades forlængelse er ved at blive ført over kanalen med broforbindelsen Odins Bro, planlagt til åbning i Den 15. januar 2013 afholdt Byggesocietetet Fyn og Håndværker- og Industriforeningen i Odense det traditionsrige nytårsmøde og torskegilde med Rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, Steen Møller. Den 22.april havde vi årsmøde og generalforsamling i Byggesocietetet Fyn. Dette blev afholdt hos LIFA og der var et indlæg om NytOUH ved projektkonsulent Lars Lodt Reuter. Ved årsmødet sagde vi farvel til vores formand Niels Kristian Hansen som har siddet siden Vi havde besøg af landsformand Tony Christrup, som takkede Niels Kristian og udnævnte ham til æresmedlem i Byggesocietetet. Dette vil officielt finde sted på landskonferencen den 10.september i København. Ny formand Jan Ulrik Nielsen blev valgt. Samme dag den 22.april havde vi i samarbejde med Bygesocietetets hovedsponsor KPMG gå hjem møde hos KPMG i Kolding, hvor vores medlemmer ligeledes havde mulighed for at deltage. Den 29. maj invitererede vi på en tur til Gyldensteen Strand. Vi havde fået muligheden for at komme ud at se, høre og ikke mindst opleve dette spændende projekt, hvor 615 ha. landbrugsjord i et stort naturgenopretningsprojekt er under genomdannelse til hav, sø og naturreservat. Projektet indebærer bl.a. flytning af ca m³ jord og etablering af mere end 2 km dræn- og afvandingsledninger. Sydsjælland Sommer 2012 Bustur til København med besøg på Ørestad Skole -Den nye skole er tilpasset elevernes mangfoldighed og tidens syn på god pædagogik. Besøg Krystallen, Nykredits nye domicil tegnet af Schmidt Hammer og Lassen. Besøg i Carlsberg Byen - Hvordan udvikler vi vores egne industriområder? få inspiration i Carlsberg Byen. I 2006 besluttede Carlsberg at flytte produktionen fra København. Mere end 160 års bryggerivirksomhed på grunden var slut, og mulighederne for at udvikle en ny bydel i hjertet af København åbnede sig. Området spænder over mere end m2. Der kan i alt bygges m2, heraf 45% til boliger. Resten kan anvendes til erhverv og offentlige institutioner mv. Spisning inden hjemturen. Efteråret 2012 Møde omkring den nordlige omfartsvej som har været forelagt Næstved Kommune

12 Den norlige omfartsvej som forbinder den kommunale omfartsvej fra Køgevej til Slagelsevej vil blive anlagt i perioden 2013 til 2016 med en samlet anlægssum på kr. 680 mill. Vintermøde i November 2012 Vi afholdt et spændende møde omkring klimaet og opvarmningen af vores bygninger, således at de kan leve op til de nye energikrav i 2015 og Salgskonsulent Steven Errebo, Klimacenter gennemgår og fortæller om det nye klimacenter. Tid til spørgsmål og at netværke. Forårsmøde 2013 Livsrum - Kræftens Bekæmpelses nye kræftrådgivning i Næstved ved Næstved Sygehus. Indlæg om projektet foregik ved Annette Rasmussen fra Kræftens Bekæmpelse og information om processen og byggeriet, ved Thomas Larsen fra Hoffmann. Årsmøde i Byggesocietetet Sydsjælland den 18.marts 2013 blev afholdt hos H. Nielsen & Søn A/S. Borgmester Carsten Rasmussen vil fortælle om Næstved Kommunes bygge- og anlægs-aktiviteter i 2013/2014. Sommertur 2013 Den 30. maj bustur til København med rundvisning i Nordhavnen med indledende introduktion til projektet og efterfølgende guidet tur rundt i området. Besøg på Islands Brygge, Havnevigen - rundvisning ved Jacob Villadsen NCC Bolig. Besøg i A-huset, rundvisning arkitekt Carsten E. Holgaard. A-huset fungerede indtil 2004 som kontorlokaler, hvorefter den blev brugt af kunstnere og kreative kræfter. Fra 2007 til 2010 gennemgik huset nyindretning til 195 lejligheder og butikker. Projektet er tegnet af Holgaard Arkitekter. Spisning inden hjemtur til Næstved. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halvdelen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Cafémøder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grupper og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København: Cafémøde med Stine Bosse Cafémøde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. BS Grupper: BS Grupperne er en stor succes. BS5 og BS8 er nu etableret og er velkørende. BS10 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom

13 gruppe af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Bestyrelsen i Byggesocietets København har været meget engageret i det fremlagte strategiarbejde og det har haft et stort fokus på vores bestyrelsesmøder. De lokale bestyrelsesmedlemmer fremgår af Byggesocietetets hjemmeside under lokalområder. Arbejdet i BS-Grupperne BS1: København Ved etableringen af BS-grupperne blev BS1 etableret på basis af den Internationale Erfa-gruppe. BS1 har i sin medlemsprofil derfor valgt at fokusere på de store aktører inden for hvert markedssegment samt aktører der arbejder internationalt. Det internationale kendetegn afspejler sig ligeledes i de 4 årlige netværksmøder, hvor emnet for møderne særligt drejer sig om globalisering, eksport og markedstendenser inden for den præsenterede virksomhed. Blandt deltagerne har der også været et ønske om at styrke netværksdelen, så der er i året der er gået blevet introduceret mindre break-out sessions til hvert møde, hvor deltagerne deles op i mindre grupper for at diskutere den præsenterede problemstilling, samt styrke mulighederne for samarbejder mellem medlemmerne og deres virksomheder. BS-grupperne er baseret på netværket hvor alle bidrager. Der er derfor også sket en rullende udskiftning på styregruppeniveau således at den løbende fornyelse sikres, samtidig med at kontinuiteten fastholdes. BS2: København I BS 2 har vi haft 8 møder det seneste år. Vi mødes fast 1 mandag i månederne sept. okt. nov. feb. mar. apr. og maj. Hvert møde har 2 mødeansvarlige, som bestemmer programmet. Dette består ofte af en virksomhedspræsentation, samt et indlæg fra en aktuel person fx Troels Lund Poulsen, et besøg på en byggeplads med sejltur i KBH Havn. Vi sluttede årets sæson af med en middag i Tivoli. BS5: København BS5 er kommet godt i gang og har samlet en gruppe på ca. 25 medlemmer fra Byggesektoren. Gruppen mødes normalt hver anden måned og det seneste år har der været afholdt en række spændende arrangementer. Carlsbergbyen præsentation af udviklingsplanerne BO-Vest renoveringsprojekt i Albertslund Sejltur med Portus i samarbejde med By & Havn Temamøde omkring energirenovering hos Vincit advokater Temamøde omkring Finansiering hos DTZ Julefrokost Gruppens sammensætning er nu ved at være stabiliseret og vi forventer fremadrettet at afholde møder ca. hvert kvartal. Gruppen har dog været ramt af et lidt begrænset fremmøde hvorfor nye medlemmer er velkomne

14 BS6: Aalborg Vi har 4-6 måder årligt. Vi skiftes til at holde møderne, og værten/værtinden får lov at præsentere sit firma. Derefter går snakken om løst og fast, herunder på hvad der sker i Aalborg. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er: Boligudvalget, By-og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtighedsudvalget ( tidligere Miljøudvalg ), Sundhedsudvalget, Solenergiudvalget, OPP udvalget og Udbudsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget besluttede i august 2012 at man fremover vil planlægge de enkelte møder efter et tema og at ansvaret for tilrettelæggelse heraf skulle forestås på skift af et eller flere medlemmer. Herudover ville man forsat have et dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. I løbet af 2012/13 har udvalget haft følgende temaer til drøftelse: Valg af bolig - hvad ligger til grunds for menneskernes valg af en bolig, ejerformer etc. Fra bar mark til boliger, hvordan udvikles nye byområder, hvad får dem til at lykkes eller ikke at lykkes etc. Tour de Amager hvor formålet var at se på udviklingsprojekterne ved Amager Strandpark, Islands Brygge og Øresund Strandpark. BY OG PLANUDVALGET By-og planudvalget afholdt kun 1 møde i dette år, hvor både formand og medlemmer indså at man havde tabt pusten. Der er nu kommet ny formand for udvalget Michael Nybro fra Momentum R & D og man ser frem til året 2013/2014 med ny energi og engagement. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året. Vi har fået oplæg fra : Morten Bøje, Københavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af København på boligsiden i de kommende år. Tony Christrup, Arkitektgruppen om de byggerier, som man har gennemført den seneste tid samt vurdering af markedet for nybyggeri. Jakob Dalhoff, Lokalebasen om Ejendomsstatistik.dk. og drøftet og vurderet på disse emner. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning

15 Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. Der er kommet en del nye medlemmer KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. Besøg CPH Københavns Lufthavn I juni 2012 besøgte udvalget CPH Københavns Lufthavn for at få indblik i de mange tiltag, som lufthavnen har foretaget for at energioptimere. Mødet omfattede en rundvisning med fremvisning af blandt andet ATES-anlæg samt KAK, hvor der blev fortalt om elforsyning og spændingsregulering. Til slut blev ny LED-lyssætning i loftet af terminal 3 fremvist. I forbindelse med Jens-Erik Corvinius fratrædelse i RD blev det på mødet besluttet at vælge Bjarne Jørgensen som ny formand, mens Jens-Erik Corvinius fortsatte som menigt medlem Sejltur med Porthus I september måned 2012 fik udvalget en besigtigelse af de mange udviklingsprojekter i København set fra vandsiden ombord på By og Havns båd "Porthus". Michael Soetmann gav en interessant og fyldestgørende status på de mange afsluttede og igangværende projekter i Københavns Havn. Københavnertunnelen - vision eller fiktion? På udvalgets møde i november fik udvalget en gennemgang ved repræsentanter fra Københavnertunnelen ApS. Direktør og arkitekt Peter Wimmelmann Larsen m.fl. gennemgik i hovedtræk historien og tankerne bag det projekt, som man i en årrække har arbejdet med i Københavnertunnelen ApS. Projektforslaget, som er et af flere bud på en Københavnertunnel, blev gennemgået, herunder hvorledes man har fundet løsninger på de mange tekniske, miljømæssige og infrastrukturelle udfordringer, som projektet uværgerligt fører med sig. Admin. direktør Hasse Jørgensen, SamPension - redegjorde for SamPensions interesse i at investere i infrastruktur samt hvilke overvejelser, der ligger til grund for at investere/co-investere i OPP-projekter. Sigtet for SamPension er at opnå et langt, stabilt cashflow og en beskeden risiko, hvorfor SamPension er interesseret i at investere i en Københavnertunnel som et OPP-projekt Green Building Council I marts 2013 havde udvalget besøg af sekretariatschef Mette Qvist, Green Building Council, der gav et meget spændende indblik i GBC s virke og certificeringsmodeller

16 LEJEUDVALGET Lejeudvalget har 2012/2013 afholdt 4 interne møder. Sidste møde her i juni blev aflyst. Formanden var blevet kørt ned af en bilist på cykel og brækket bækkenet. Vi har afholdt et gå-hjem-møde med emnet markedsleje og muligheder for regulering i forhold til energirenovering. Lige nu planlægger vi et gå-hjem-møde omkring Multi-bruger-kontorhuse Vi vil forsat have fokus på markedet generelt samt lejelovgivningen og øvrig retspraksis. BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET ( tidligere MILJØUDVALG ) Vi har afholdt følgende 6 eksterne møder: Byggebranchen og energiforliget Møde omkring håndtering af forurenet jord Møde i samarbejde med GBC-DK " Gå-hjem-møde for bygherrer", certificering af byggeri Møde i samarbejde med lejeudvalget, Lejeret i grønt perspektiv Bæredygtig byudvikling PCB i byggeriet Vort fokus de næste år er: Klimatilpasning, bæredygtig byudvikling, miljørigtigt byggeri og renovering samt specifikke fagområder som bygningsforureninger, jordforureninger Fortsat samarbejd med GBC-DK. SUNDHEDSUDVALGET I Sundhedsudvalget har vi bl.a.: Besøgt Center for Kræft og Sundhed på Nørre Allé for at høre deres erfaringer med at realisere et center, der som en ikke-institution med sit arkitektoniske koncept, indretning og anvendelse tiltrækker kræftramte og deres familier på en måde, der aktivt medvirker til rehabilitering og ny orientering i forbindelse med en kræftdiagnose. Haft besøg af DTU-forsker, Jan Karlshøj, for at høre om hans forskning og anbefalinger i relation til relevant læring fra amerikanske hospitalsprojekter. Vi har afholdt et velbesøgt fyraftensmøde hos Danske Handicaporganisationer i deres nye hus i Høje Taastrup for at se dette Danmarks pt. mest tilgængelige kontorhus og drøfte, hvordan tilgængelighed integreres i et byggeprojektet på en optimal måde. Vi måtte desværre aflyse vores mini-seminar vedr. Danske hospitalsbyggerier som eksportplatform myte eller mulighed pga. for få tilmeldte. Dette ærgrer og undrer udvalget, fordi dagsordenen både i medierne, blandt politikerne, i branchen og især hos Erhvervs- og Vækstministeriet med deres lancering af Healthcare Denmark burde tiltrække især medlemmer fra Byggesocietet

17 . SOLENERGIUDVALGET Solenergiudvalget har afholdt 3 møder, hvor der har været fokus på sammenhæng mellem anvendelse af solenergi og de voldsomme ændringer der teknisk og lovgivningsmæssigt er, og er ved at blive implementeret omkring kravene til energiforbrug og klimaforbedringer i vores nybyggeri og eksisterende ejendomsmasse. Disse krav vil få betydelig økonomiske og tekniske konsekvenser nu og i årene fremover - dette er nok ikke gået op for en stor del af Byggesocietetets medlemmer. På denne baggrund har Solenergiudvalget arbejdet med at ændre og tilpasse udvalgets kommissorium til de samfundsmæssige ændringer branchen løbende udsættes for. Udvalget har på denne baggrund og for at signalere den brede samfundsmæssige sammenhæng ændret udvalgets navn til Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg Ligeledes er der blevet fokuseret på, at det er vigtigt for Klima- og Energiudvalget og Byggesocietetet, at udvalget løbende motiverer såvel nye som eksisterende medlemmer af Byggesocietetet til at deltage i udvalgets arbejde og derigennem medvirke til at sætte en fremadrettet dagsorden. Med baggrund i kommissoriet for Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg er der dannet en platform, som i samarbejde med Byggesocietetets øvrige udvalg kan medvirke til at oplyse og påvirke debatten omkring Klima og Energi. OPP- UDVALGET OPP-udvalget har fokuseret på at få udvalget placeret som OPP-ekspert udadtil, hvilket er sket i form af pressemeddelelse med kommentering af den OPP-rapport som kom fra Eldrup & Schütze i forsommeren, med efterfølgende medvirken i artikel i Jyllandsposten samt i øvrigt også citat i Børsen. Endelig har OPP-fagudvalget været promoveret på diverse OPP-konferencer samt i møder med bl.a. pensionskasser, større kommuner og offentlige bygherrer. OPP-Fagudvalget består i dag af 14 erfarne OPP-eksperter, fordelt på en lang række af de sektorer, som typisk er involveret i et OPP-projekt. UDBUDSUDVALGET Udbudsretsudvalget blev stiftet den 9. oktober 2012 og indtil dato har vi udover det stiftende møde haft 2 møder. Et tredje som var programsat i april faldt sammen med et udbudsarrangement på Christiansborg, som medlemmerne så gik til i stedet. Vort fokus er primært at identificere uhensigtsmæssigheder i udbudsreglerne og få disse italesat i relevante fora. Vi har indtil videre offentliggjort en enkelt artikel den 11. juni med overskriften: Standardforbehold giver ofte hovedbrud. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg

18 Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse. Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. Arbejdet i det kommende år Internt: Implementering af vision, mission og strategi i lokalområderne, fagudvalg og BS-Grupper. Udvikling af intern kommunikation og videndeling Fokus og udvikling af fagudvalg og BS grupper Eksternt: Fokus på vækstmuligheder for bygge- og ejendomsbranchen Fokus på finansiering i bygge- og ejendomsbranchen Fokus på strategiske samarbejdsrelationer, såvel organisationer som politiske. Styrkelse af kommunikation og vidensdeling

19 Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets udvikling i det forløbne år. Tak for jeres entusiasme og idérigdom. Jeres indsats gør Byggesocietetet til den levende forening af ildsjæle, som vi er i dag. København, september 2013 BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Thomas Carstens Niels Kristian Hansen Jan Ulrik Nielsen Formand Aarhus Bestyrelsesmedlem/ Formand Fyn næstformand Jakob Wind-Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Claus Bærentsen Christoph Wiese Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Hans-Bo Hyldig Bestyrelsesmedlem

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 maj 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Odense tilbage på banen Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg Campus:

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

Så har vi bladet på banen igen

Så har vi bladet på banen igen www.virksommekvinder.dk 47. årgang Nr. 2 September 2014 Landsgeneralforsamlingen 2014 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

De overlevende et år efter krisen

De overlevende et år efter krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 december 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- De overlevende et år efter krisen Nøgleord i 2010: Egenfinansiering Gennembrud

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere