Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet den 17. december 2015 Udviklingen af den iranske økonomi og udenrigshandel Den forventede suspension af sanktionerne mod Iran ventes at forøge væksten i den iranske økonomi med ca. 3,1 pct. i 2016 til et niveau på ca. 4,4 pct. Sanktionerne mod Iran førte til, at Irans import blev flyttet til lande, der ikke havde sanktioner mod Iran. Samlet steg vareimporten fra med 22 pct. på trods af indførslen af sanktionerne. Sanktionerne ramte især Irans olieeksport. Således faldt vareeksporten efter indførslen af sanktionerne med 21 pct. Samtidigt førte sanktionerne til stor koncentration af Irans vareeksport på Kina, Indien, Tyrkiet, Japan og Sydkorea, der tilsammen modtager 81 pct. af Irans vareeksport. Irans ønske om kraftigt at øge sin olieeksport i forbindelse med ophævelsen af sanktionerne kan potentielt føre til fornyet pres på den globale oliepris, som kan falde til dollar pr. tønde. På lang sigt tilstræber Iran en produktionskapacitet på 5,7 mio. tønder olie dagligt (fra i dag 3,6 mio. tønder). For at nå denne målsætning søger Iran at tiltrække investeringer i størrelsesordenen af 30 mia. USD til landets oliesektor Danmarks økonomiske samkvem med Iran Sanktionerne mod Iran ramte især den danske tjenesteeksport (søtransport og bygge/anlæg), der faldt med 75 pct. i Den danske vareeksport faldt i samme periode med mere beskedne 6 pct., hvilket dog dækker over store udsving mellem varekategorier. Ophævelsen af sanktionerne åbner et potentiale for at øge niveauet for den danske eksport til Iran med i størrelsesordenen 500 mio. kr., primært indenfor søfart, men også vedrørende maskiner og fødevarer. Hvorvidt potentialet kan blive indfriet vil afhænge af to kritiske forhold: (i) Konkurrencesituationen ved ophævelse af sanktionerne, som må formodes at være skarp; og (ii) evnen til at genetablere virksomhedskontakter og erhvervsmæssig tillid. Udenrigsministerens besøg i Iran i januar 2016 med en større dansk erhvervsdelegation vil netop have fokus på de nævnte kritiske forhold. 1

2 Analysen: Nærværende analyse er udarbejdet med henblik på at tegne den sandsynlige fremtidige økonomiske udvikling i Iran. Beskrivelsen er forbundet med usikkerhed, dels som følge af den fortsatte usikkerhed om implementeringen af atomaftalen mellem Iran og E3+3-landene, dels som følge af den sikkerhedspolitiske situation i Nær- og Mellemøsten og endeligt som følge af usikkerheden om den fremtidige udvikling af oliemarkedet. Hertil kommer, at officielle data vedrørende den iranske økonomi er forbundet med betydelig usikkerhed. Baggrund Efter flerårige forhandlinger indgik Iran og E3+3-landene den 14. juli 2015 en aftale om at begrænse det iranske atomprogram med henblik på at hindre en mulig udvikling af atomvåben. Som modydelse forpligtede E3+3-landene sig til at ophæve de økonomiske sanktioner mod Iran, som var blevet indført som reaktion på Irans atomprogram. De europæiske og amerikanske økonomiske sanktioner ventes delvist at blive suspenderet primo 2016, når IAEA har verificeret, at Iran har overholdt sine forpligtelser under aftalen. Dele af sanktionerne, herunder i forhold til våbeneksport til Iran, vil fortsat være i kraft i op til 8 år. Hertil kommer, at sanktionerne hurtigt kan blive genindført, såfremt Iran ikke overholder sine forpligtelser under atomaftalen. Som reaktion på indgåelsen af atomaftalen opjusterede IMF sit vækstskøn for Iran for 2016 fra 1,3 til 4,4 pct. på trods af forventningerne om en faldende oliepris. For 2015 ventes atomaftalen blot at have marginal betydning. Således opjusterede IMF sit vækstskøn for 2015 fra 0,6 til 0,8 pct. som følge af atomaftalen. Med et BNP på 403 mia. USD (2014) er Iran (efter Saudi Arabien) den næststørste økonomi i området omkring den Persiske Havbugt. Iran udgør 0,52 pct. af det globale BNP. En befolkning på 78,1 mio. gør Iran til det næst mest befolkede land i området (efter Pakistan). Irans udenrigshandel De internationale sanktioner mod Iran ramte både landets import og eksport hårdt. I forhold til importen lykkedes det for Iran at øge omfanget ved at flytte indkøb til lande, der som Kina og Indien ikke havde egne sanktioner, samt ved at afvikle sanktionsbelagt import via tredje lande, som De Forenede Arabiske Emirater, Tyrkiet og Algeriet. Restruktureringen af den iranske import blev yderligere fremmet af, at både Kina og Indien etablerede transfermekanismer, som gjorde det muligt for Iran at anvende indtægterne fra olieeksporten til de to lande til indkøb af varer fra de to lande. På den anden side har lande, som Tyskland og Italien set, at deres eksport til Iran er blevet væsentligt reduceret. 2

3 Tabel 1: Irans vareimport før og efter de skærpede sanktioner, mio. USD (løbende priser), gennemsnitligt årligt volumen Forenede Arabiske Emirater , ,4 Kina , ,5 Algeriet 7, ,5 Indien 2.351, ,8 Sydkorea 4.752, ,6 Tyrkiet 2.672, ,1 Tyskland 4.983, ,6 Italien 2.831, ,8 Brasilien 1.691, ,1 Rusland 3.182, ,4 Resten af Verden , ,8 I alt , ,6 Kilde: Egne beregninger med data fra Oxford Economics Mens det fremadrettet må forventes, at omgåelsesimporten via tredjelande vil blive reduceret i takt med ophævelsen af sanktionerne, kan forudses, at de udenlandske virksomheder, der har etableret sig på de iranske marked i de forgangne år, vil have en udpræget konkurrencefordel. Dette vil vanskeliggøre en tilbagevenden til Iran for virksomheder, der måtte forlade det iranske marked som følge af sanktionerne. Desuagtet vil der forventeligt optræde en indhentningseffekt i de første måneder efter sanktionssuspensionen, hvor iranske kunder vil søge at købe de varer, som ikke har været tilgængelige i de seneste år. I modsætning til importen førte sanktionerne mod Iran til et tydeligt fald i landets eksport, ikke mindst af olie og naturgas, der var underlagt særligt strenge restriktioner. Endvidere blev eksporten koncentreret på de 5 store tilbageværnede aftagere af iransk olie (Kina, Indien, Tyrkiet, Japan og Sydkorea), der tilsammen stod for næsten 82 pct. af de iranske olieindtægter. Ved siden af den officielle eksport har Iran endvidere opretholdt en uofficiel eksport, der baserede på omgåelse af sanktionerne. I sagens natur er det vanskeligt at vurdere omfanget af denne eksport, men baseret på skøn af oliehandlen via De Forenede Arabiske Emirater, der antyder et sort oliesalg på ca tønder dagligt, har den uofficielle haft en værdi på en størrelsesorden af ca. 5 mia. USD årligt, idet det dog bemærkes, at dette skøn i sagens natur er behæftet med betragtelig usikkerhed. Tidligere storimportører af iransk olie, som Italien, Spanien, Nederlandene og Frankrig, faldt bort: 1 Det bør bemærkes, at nedenstående tabel er baseret på de enkelte eksportlandes indberetninger til IMF. Ser man på den iranske nationsbanks egen statistik har der ikke været en stigning, men et fald i importen fra 97,3 til 65,0 mia. USD. Disse tal må dog anses for ikke at være retvisende. 3

4 Tabel 2: Irans vareeksport før og efter de skærpede sanktioner, mio. USD (løbende priser), gennemsnitligt årligt volumen Kina , ,2 Indien , ,7 Tyrkiet 7.928, ,1 Japan , ,0 Sydkorea 8.060, ,0 Pakistan 1.130, ,2 Syrien 1.260, ,7 Forenede Arabiske Emirater 1.000, ,4 Saudi Arabien 837, ,0 Italien 5.519, ,0 Resten af Verden , ,3 I alt , ,5 Kilde: Egne beregninger med data fra Oxford Economics Udover de direkte effekter af sanktionslettelserne på samhandlen med Iran kan forudses, at de vil bidrage til en generel forbedring af forholdet mellem Iran og udlandet, herunder EU. På længere sigt kunne dette blandt andet fremme den iranske ansøgning om optagelse i WTO. I lighed med en række andre asiatiske lande er Iran blandt de grundlæggende medlemmer af den nye Asiatiske Infrastrukturbank. Dette kunne ligeledes tyde på et ønske om øget økonomisk samkvem dem omverden. AIIB-medlemskabet passer i øvrigt godt sammen med den planlagt yderligere udbygning af infrastrukturen mellem Iran og nabolandene med henblik på, at Iran i højere grad kan fungere som transitland til Centralasien. Den iranske oliesektor Iran har på trods af økonomiens begrænsede størrelse global betydning for energimarkederne, da landet har henholdsvis 9,5 pct. og 17,1 pct. af de kendte og økonomisk lønsomme olie- og gasreserver. Efter at Irans olieproduktion frem til 2008 havde ligget på et stabilt, højt niveau på over 4 mio. tønder dagligt, faldt produktionen i 2009 til et lidt lavere plateau på 3,5 mio., som man holdt frem til Som følge af sanktionerne er Irans olieeksport dog mere end halveret siden 2011, samtidigt med at det indenlandske råolieforbrug er mere end fordoblet. Baggrunden for sidstnævnte udvikling var, at sanktionerne hæmmede den iranske import af olieprodukter, hvorfor man selv i større omfang måtte forarbejde sin egen råolie. På trods af faldet i olieeksporten i forbindelse med sanktionerne stod denne i 2014 for 54 pct. af den samlede iranske vare- og tjenesteeksport og for hele 84 pct. af vareeksporten. 2 I lighed med foregående tabel er nedenstående opgørelse baseret på de enkelte landes importtal, idet den iranske nationalbanks opgørelse er behæftet med stor usikkerhed. Ifølge de iranske tal er vareeksporten faldet fra 112,1 mia. USD til 92,3 mia. USD. 4

5 Figur 1: Irans gennemsnitlige daglige olieproduktion (1.000 tønder) Kilde: OPEC Indenlandsk forbrug Olieeksport Iran har erklæret, at man vil øge olieproduktionen med tønder dagligt, omgående når sanktionerne bliver suspenderet. Kort tid derefter vil man øge produktionen med yderligere tønder. IEA skønner dog, at den iranske produktionskapacitet pt. ikke overstiger 3,6 mio. tønder, hvorfor Iran med kort varsel blot vil kunne øge sin produktion med tønder dagligt. På lang sigt tilstræber Iran en produktionskapacitet på 5,7 mio. tønder dagligt. For at nå denne målsætning søger Iran at tiltrække investeringer på 30 mia. USD til landets oliesektor. Til dette formål har Iran tilbudt de internationale olievirksomheder, nye forbedrede vilkår. Det er dog endnu uklart om forbedringerne vil være tilstrækkelige til at opnå denne målsætning. Irans ønske om at øge sin olieproduktion var en væsentlig årsag til, at man ikke nåede til enighed under OPEC-ministermødet den 4. december om en tilpasning af kvoterne: Iran forlangte, at landets kvote skulle øges med 1 mio. tønder, mens de øvrige OPEC-landes kvoter samlet skulle reduceres med 2,3 mio. tønder. I takt med at den iranske olieeksport øges, vil olieprisen kunne komme under fornyet pres. Omfanget af denne effekt afhænger af den generelle markedssituation, herunder i hvilket omfang andre producenter er rede til at reducere til olieproduktion. Er dette ikke tilfældet vurderes olieprisen at kunne falde til et niveau på USD pr. tønde. Et tydeligt fald i olieprisen vil uundgåeligt påvirke det iranske BNP negativt. Skulle gennemsnitsolieprisen i 2016 blot ligge på 30 USD, ville væksten i det iranske BNP snarere blive i størrelsesordenen af 2,4 pct. i 2016 i stedet for de forventede 4,4 pct. Dansk økonomisk samkvem med Iran Iran har i de seneste år været et af de mindre eksportmarkeder for dansk erhvervsliv. Således gik blot 0,17 pct. af den samlede danske vareeksport til Iran inden indførslen af sanktionerne. I lighed med de øvrige EU-lande har også Danmarks eksport været ramt af sanktionerne mod Iran. Den danske vareeksport er således faldet med 6 pct. Der er dog tydelige forskelle mellem varegrupperne, idet maskineksporten er faldet 49 pct., hvorimod medicineksporten er steget med 29 pct. og (den lille) eksport af såsæd er blevet mere end fordoblet. Endeligt åbnede sank- 5

6 tionerne for dansk eksport af korn til Iran. Ser man på strukturen af den danske eksport til Iran før og efter indførslen af sanktionerne tegner der sig således det følgende billede: Tabel 3: Gennemsnitlig årlig dansk vareeksport til Iran, før og efter indførsel af sanktionerne, mio. kr. (løbende priser) Fald Maskiner og instrumenter Medicinske og pharmaceutiske produkter Andre kemiske artikler Andre industrielt forarbejdede landbrugsprodukter Frø, frugter og sporer til udsæd Andre industriprodukter Korn Øvrige I alt Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik Såfremt det kan lykkes at genoprette eksporten i de varegrupper, der har været ramt af eksporttilbagegangen, uden at de øvrige varegrupper påvirkes, så burde det principielt være muligt at øge den danske vareeksport til Iran med årligt op til 250 mio. kr. Formentlig vil potentialet umiddelbart efter den forventede ophævelse af sanktionerne i de første måneder af 2016, være noget større som følge af en indhentningseffekt, hvor import, der blev udsat under sanktionerne, gennemføres. Med til billedet hører, at en række lande, der ikke har været underlagt EU s sanktioner mod Iran, har øget deres eksport til landet siden I den forbindelse bør det bemærkes, at Kina blandt andet indenfor maskiner har mere end fordoblet sin eksport til Iran i dette tidsrum. En genoprettelse af den tidligere danske eksport vil derfor ikke ske automatisk, men kræve en særlig indsats fra de danske eksportvirksomheder. Endvidere kan det ikke udelukkes, at en normalisering af den iranske import vil have negative konsekvenser for enkelte varegrupper. Dette kunne berøre den danske korneksport til Iran, der først opstod efter indførslen af sanktionerne. Inden indførslen af sanktionerne gik 0,18 pct. af den danske tjenesteeksport til Iran. Sanktionerne førte til, at denne andel sank til blot 0,04 pct. Med et fald på 75 pct. er den danske eksport af tjenesteydelser således blevet langt hårdere ramt af sanktionerne end vareeksporten. Især søtransport, men også bygge- og anlægssektoren, har set et meget markant fald, mens ingeniørtjenesterne som eneste område er steget lidt: 6

7 Tabel 4: Gennemsnitlig årlig dansk serviceeksport til Iran, før og efter indførsel af sanktionerne, mio. kr. (løbende priser) Fald Søtransport, gods Bygge- og anlægstjenester i udlandet Ingeniørtjenester Offentlige tjenester Øvrige tjenester Tjenester i alt Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik Idet en række entreprenører fra lande, der ikke har haft sanktioner mod Iran, har udvidet deres tilstedeværelse i landet, kan det være vanskeligt for danske virksomheder at genoptage byggeeksporten i det samme omfang som tidligere. Henset størrelsen af kontrakter på området, kan enkelte kontrakter dog vise sig at være afgørende for det samlede billede. Udsigterne for den danske søtransport må anses for at være noget bedre, idet de danske rederier kan tilbyde direkte forbindelser i stedet for de nuværende transportløsninger, der ofte omfatter transfer via de Forenede Arabiske Emirater. Dette kunne tyde på et tjenesteeksportpotentiale på 250 mio. kr. Samlet vil der således være et potentiale på ca. 500 mio. kr./år for øget dansk eksport af varer og tjenesteydelser. Hvorvidt det fulde potentiale kan realiseres vil afhænge af konkurrencesituationen i Iran ved ophævelse af sanktionerne, som må formodes at blive skarp givet de tidligere restriktioner. Herudover vil realisering af potentialet afhænge af genetablering af tillid blandt iranske købere og danske virksomheder. Danmark har traditionelt haft en meget lille import både varer og tjenester fra Iran. Mens vareimporten, der primært består af tæpper og andre tekstilvarer, steg med 17 pct. siden sanktionerne indførtes, faldt tjenesteimporten med 46 pct., primært som følge af at danske rederier ikke længere brugte iranske havnetjenester, idet besejlingen af iranske havne blev næsten helt indstillet. Tabel 5: Gennemsnitlig årlig dansk import fra Iran, før og efter indførsel af sanktionerne, mio. kr. (løbende priser) Fald Tjenesteimport Vareimport I alt Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik Værdien af de begrænsede direkte danske investeringer i Iran faldt med 30 pct. i 2012, men er siden stabiliseret på et niveau på ca. 700 mio. kr. I takt med at sanktionerne mod Iran suspenderes kan forudses, at danske virksomheder igen i højere grad vil kunne investere i Iran. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed 7

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 2015 Sammenfatning: Mellemøsten og Nordafrika har

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016 Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 22 Udenrigsministeriet - 12. april 216 Sammenfatning: Den økonomiske situation i Mexico Mexicos store middelklasse og nærhed

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen

Markedsmuligheder Island. Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Markedsmuligheder Island Oplæg ved Konsul Ernst Hemmingsen Fakta om Island Areal: 103.000 km2 (Danmark 43.000 km2) Befolkning: 320.000 Hovedstad: Reykjavik med forstæder 193.000 Sprog: Islandsk meget

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med Ambassaden i Ottawa, Generalkonsulatet i Toronto og ANA Kontaktperson:

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE februar 2016 Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015. Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Danmark en åben økonomi

Danmark en åben økonomi 6 Tema Danmark en åben økonomi Af Preben Etwil og Thomas Lungholt (red.) Dansk velstand afhænger af omverden Danske butikker fyldt med udenlandske varer Import og eksport hænger sammen Indledning Danmark

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2012

Temaartikel. Udenrigsøkonomi December 2012 Udenrigsøkonomi December 2012 Temaartikel Temaartiklen er et afsnit fra bogen Danmarks udenrigsøkonomi 2011 som giver en kortfattet, bred samfundsmæssig beskrivelse af Danmarks økonomiske samkvem med udlandet.

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Hans Peter Slente. Hans Peter Slente Risiko og finansiering i Mellemøsten ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden

Hans Peter Slente. Hans Peter Slente Risiko og finansiering i Mellemøsten ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden Markedschef Program 10.00 ved markedschef, DI 10.20 Risiko og finansiering i ved konsulent Esben Bergmann Schjødt, Eksport Kredit Fonden 10.40 Strømninger i det arabiske mediebillede ved dr. phil. Jakob

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere