Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb"

Transkript

1 7 juni 2002 CVR. nr Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb Med venlig hilsen TK DEVELOPMENT A/S Frede Clausen Adm. direktør TK Development A/S Tlf: Vestre Havnepromenade 7, Aalborg Fax:

2 Årsrapport 2001/02

3 TK Developments idégrundlag er at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom

4 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Hovedtendenser 3 Årsberetning 5 Værditilvækst i TK Development 13 Organisation 14 Field's- Danmarks største byggeplads 15 Aktionærforhold 16 Corporate Governance 18 Risikostyring 21 Fondsbørsmeddelelser 23 Finanskalender 23 Regnskabsberetning 24 Bestyrelse og direktion 29 Direktion og ledende medarbejdere 30 Revisionspåtegning 31 Anvendt regnskabspraksis 32 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Noter 38 Pengestrømsopgørelse 47 Proformaregnskab Sammenligningstal Inserat Årsrapport 2001/02 for TK Development A/S (CVR. nr )

5 2 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen Alle beløb er proformatal opgjort for perioden 1. februar til 31. januar DKK millioner 1997/ / / / /02 Hovedtal: Omsætning 1.106, , , , ,9 Bruttoresultat 222,1 415,7 339,8 501,1 660,6 Ordinært resultat før finansiering 148,0 326,1 227,0 368,5 473,1 Finansiering m.v. 5,5 4,9-7,5-2,1-80,1 Resultat før skat 153,6 331,2 219,1 366,3 392,6 Årets resultat 99,5 215,3 149,0 262,6 286,7 Samlet balance 2.519, , , , ,7 Projektbeholdning i alt 1.530, , , , ,1 Solgte projekter 575, , , , ,1 Øvrige projekter 954,4 919, , , ,0 Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser 901, , , , ,0 Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 911, , , , ,7 Samlet ansvarlig kapital 949, , , , ,7 Nøgletal : Egenkapitalens forrentning 14,0% 21,9% 13,1% 19,1% 16,7% Overskudsgrad 13,4% 18,4% 11,3% 14,5% 15,7% Soliditetsgrad 35,8% 34,4% 33,0% 26,0% 22,5% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlige lån) 37,7% 37,0% 38,0% 37,7% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) Resultat pr. aktie (nom. DKK 20) 8,3 15,7 10,8 18,9 20,5 Udbetalt udbytte (i DKK pr. aktie) 1,54 1,92 0,97 1,00 1,00 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for udstedelse af konvertible obligationer: Egenkapitalens forrentning 13,2% 20,8% 12,5% 17,7% 16,0% Soliditetsgrad 38,4% 36,5% 37,1% 27,6% 23,7% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlige lån) 40,3% 39,0% 39,4% 37,7% 31,5% Indre værdi (nom. DKK 20) Resultat pr. aktie (nom. DKK 20) 8,0 15,0 10,4 17,9 19,9 I oversigten er hovedtallene fra 1997/98 til 2001/02 opgjort således at der opnås fuld sammenlignelighed på helårsbasis med de fremtidige regnskabsår der følger TK Developments nye regnskabsperiode. Proformaresultatet for 2001/02 består således af 9 måneders resultatet i perioden 1. maj 2001 til 31. januar 2002 tillagt 4. kvartals resultat i 2000/01. Dermed svarer hovedtallene for resultatopgørelsen til perioden fra 1. februar 2001 til 31. januar Sammenligningstallene for de tidligere år er beregnet på samme måde. Balancetallene svarer til balancerne pr i de enkelte år. Omlægningen til proformatal er ikke revideret. Heraf udgør indtægtsførelsen af værdien af hensættelsesbeløbet pr. 31. januar 1999 af TK Developments call-optioner på IØ Fondens ejerandele i selskaberne i Polen og Tjekkiet DKK 58,3 mio. før skat og DKK 38 mio. efter skat. Den samlede ansvarlige kapital er opgjort som egenkapital ekskl. minoritetsinteresser tillagt obligationslån samt ansvarlig lånekapital. Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Nøgletallene er korrigeret for aktieemissionerne i 1997/98, 1999/00 og 2000/01.

6 Hovedtendenser 3 TK Developments regnskabsår 2001/02 afsluttedes den 31. januar 2002 som et 9 måneders regnskab p.g.a. den ændring i koncernens regnskabsår der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. januar I nærværende årsrapport er der for at sikre størst mulig kontinuitet og sammenlignelighed til tidligere regnskabsår angivet dels regnskabstal for 9 måneders perioderne i 2001/02 og 2000/01, dels oplyst 5 års regnskabstal på helårsbasis der svarer til den fremtidige regnskabsperiode som løber fra den 1. februar til den 31. januar (proformatal). Regnskab 2001/02 9 måneder TK Developments bruttoresultat er i forhold til 9 måneders perioden 2000/01 forøget med 18,5% til DKK 433,9 mio. Resultatet efter skat andrager DKK 170,2 mio. hvilket svarer til et fald på 7,9% i forhold til samme periode året før. Koncernens aktivitetsniveau er på et fortsat højt niveau hvilket afspejles i såvel et stigende omkostningsniveau som en forøget projektbeholdning. Det er således en forskydning af salget der har forårsaget den reducerede indtjening i år 2001/02. Regnskabsårets resultat er genereret af 77 projekter. Dette er på niveau med antallet i samme periode året før. TK Developments balance er forøget med DKK 2,1 mia. siden regnskabsårets start den 1. maj Den samlede balance udgør DKK 8,4 mia. pr. 31. januar For yderligere oplysninger om 9 måneders regnskabet henvises til side 24 samt side 31 og frem i årsrapporten. Regnskab 2001/02-12 måneders proformatal I 12 måneders perioden fra den 1. februar 2001 til den 31. januar 2002 androg TK Developments bruttoresultat DKK 660,6 mio. I forhold til samme periode året før svarer dette til en vækst på 31,8%. Koncernens resultat efter skat er i samme periode steget med 9,2% til DKK 286,7 mio. Egenkapitalforrentningen efter skat andrager 16,7% i 12 måneders perioden mod 19,1% i samme periode året før. Resultat pr. aktie er på DKK 20,5 opgjort i perioden fra den 1. februar 2001 til den 31. januar 2002 mod DKK 18,9 året før. Fremtidsforventninger For regnskabsåret 2002/03 forventes et resultat efter skat i niveauet DKK mio. svarende til en omsætning i niveauet DKK 3,5 4,5 mia. Set i forhold til nettoresultatet i 12 måneders perioden fra den 1. februar 2001 til den 31. januar 2002 svarer dette til en resultatvækst på 29 43%. Indtjeningen på Field s projektet i Ørestad indgår i de skitserede resultatforventninger. I de efterfølgende år forventes en resultatvækst i niveauet 10-15%. Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2002 DKK 1,9 mia. Den samlede ansvarlige kapital udgør DKK 2,6 mia. Inklusive den ansvarlige kapital andrager soliditetsgraden 31,5% den 31. januar Koncernens resultat svarer til det forventede resultat der blev offentliggjort i fondsbørsmeddelelsen den 13. februar Ledelsen anser resultatet som ikke tilfredsstillende. Udbytte Det indstilles til generalforsamlingen at der udbetales DKK 1 pr. aktie a DKK 20 i udbytte, svarende til 5%. Årsrapporten findes på TK Developments hjemmeside:

7 4 Domicilejendom Aalborg Havn Danmark Amerika Plads Københavns Havn Danmark J.F. Kennedys Plads Aalborg Danmark Valby Torvene København Danmark Domicilejendom København Danmark Domicilejendom Københavns Havn Danmark

8 Årsberetning 5 Resultatopgørelse På side 2 og i årsrapporten er der angivet 5 års historiske proformatal for regnskabsperioder der løber fra den 1. februar til den 31. januar. TK Development realiserede i 12 måneders proforma regnskabet 2001/02 et bruttoresultat på DKK 660,6 mio. og et resultat efter skat på DKK 286,7 mio. Dette svarer til en vækst på 9,2% i resultatet efter skat. Resultatet er på niveau med forventningerne udmeldt i februar Bruttoresultat og resultat efter skat DKK mio Bruttoresultat Resultat efter skat Pengestrømsopgørelse Et generelt stigende aktivitetsniveau i koncernen har medført en forøget pengebinding i projektbeholdningen på DKK 1,4 mia. i perioden fra den 1. februar 2001 til den 31. januar Tilgodehavender er i samme periode forøget med DKK 542,7 mio. Finansieringen af det forøgede aktivitetsniveau har fundet sted, dels via egenindtjening, og dels via udvidelse af koncernens byggekreditter med DKK 1,4 mia., en stigning i kreditorer og anden gæld med DKK 175,3 mio. samt en positiv likviditetseffekt på DKK 272 mio. i forbindelse med optagelse af nyt ansvarligt lån i december For yderligere beskrivelse af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse på 9 og 12 måneders basis henvises til regnskabsberetningen på siderne /98 98/99 99/00 00/01 01/02 Balance I perioden fra den 1. februar 2001 til 31. januar 2002 er TK Developments balance forøget med DKK 2,4 mia. DKK 1,6 mia. heraf er genereret af en vækst i koncernens projektbeholdning. På passivsiden udmøntes balancevæksten i en stigning i egenkapitalen på DKK 338 mio. samt en forøgelse af koncernens byggekreditter med DKK 1,4 mia. Fremtidsudsigter For indeværende regnskabsår der omfatter perioden 1. februar 2002 til 31. januar 2003, forventes et resultat på DKK mio. efter skat mod DKK 286,7 mio. i den sammenlignelige periode i det foregående år. Dette svarer til en indtjeningsfremgang på 29-43%. Omsætningen ventes i samme periode at andrage DKK 3,5 4,5 mia. Forventningen til det kommende år påvirkes ikke af overgangen til den nye årsregnskabslov. I de efterfølgende år ventes indtjeningsvæksten at ligge i niveauet 10-15%. 5 års hovedtal Ombrydningen af regnskaberne i proformatal bevirker visse indtjeningsmæssige forskydninger mellem regnskabsårene set i forhold til de tidligere regnskabsår. Eksempelvis er der sket en forskydning mellem regnskabsåret 1998/99 og regnskabsåret 1999/00. Årsagen til det relativt høje resultat i 1998/99 er bl.a. at indtægtsførelsen af værdien af hensættelsesbeløbet på call-optioner på IØ Fondens ejerandele i selskaberne i Polen og Tjekkiet på DKK 58,3 mio. før skat og DKK 38 mio. efter skat falder i dette regnskabsår. Hertil kommer at der i januar 1999 blev afsluttet et større salg af projekter med FORAS Holding A/S hvilket derfor har haft en særlig positiv effekt på dette regnskabsår. Det skal bemærkes at indtjeningsudviklingen fremover ventes at blive mindre jævnt fordelt over de enkelte regnskabsperioder fordi der er en tendens til at projekter i højere grad sælges i puljer. Der kan derfor påregnes større indtjeningsmæssige udsving i de enkelte kvartaler/år. TK Development offentliggør i regnskabsåret 2002/03 yderligere specifikationer til regnskabet af bl.a. indtjeningen fordelt på såvel forretnings- som geografiske segmenter i overensstemmelse med de nye regnskabsregler på området. De geografiske segmenter bliver Centraleuropa og Nordeuropa.

9 6 Årsberetning Segmenter Segmentoversigt Butiks- Kontor- Segment- Bolig- Land segment segment mix segment Danmark Sverige Finland Tjekkiet/Slovakiet Polen Tyskland Samarbejdet med flere af Skandinaviens detailhandelskæder fortsatte således i løbet af året, og dette har resulteret i salg og udlejning til blandt andre Jysk, Harald Nyborg, ONOFF, KVIK, Siba, Rusta og El-Giganten. Ligeledes blev der indgået aftaler med en række nye kæder idet der også blev udviklet nye butiksarealer til blandt andre møbelkæden Asko, Bergendahls, Willy Cash og elektronikforhandleren Coop Power. I Stockholm stod TK Development ligeledes bag EKO Halens første supermarked i området. Det ventes at der i fremtiden vil være projekter med segmentmix på flere af koncernens geografiske markeder. TK Development har kontorer i både Ungarn og Rumænien, men der er endnu ikke igangsat projekter i disse markeder. I Finland afsluttedes byggeriet af bl.a. retailparken Espoo mens byggeriet af et nyt butikskoncept hvor storbutikker kombineres med et butikscenter blev igangsat i Tammerfors efter regnskabsårets udløb. Segmentfordeling af bruttoresultatet i 12 måneders perioden: Butikker Projekter med segmentmix Kontorer 13,7% 20,6% 2001/ /01 Butikssegmentet 65,7% 87,5% 4,4% 8,1% Butikssegmentet er stadig TK Developments største forretningsområde, men segmentets andel af det samlede bruttoresultat er dog reduceret i det forløbne år. Imens udgør både projekter med segmentmix og kontorprojekter en større andel af bruttoindtjeningen. Nordeuropa Det nordeuropæiske marked har været præget af fortsat interesse fra detailhandelskæderne for at etablere sig med nye placeringer, særligt i Sverige og Finland, ligesom der også er interesse fra investorer for disse projekter. TK Development har haft høj aktivitet i disse markeder hvor en række færdige butikker blev afleveret. Der blev også indgået flere nye aftaler om udvikling og salg af projekter i løbet af regnskabsåret og efter dets udløb. I Danmark har butikssegmentet i det forløbne år haft flere projekter hvor eksisterende butikscentre er blevet udvidet og ombygget idet en stor del af de danske butikscentre har nået en alder hvor en opgradering er tiltrængt. Endvidere har der også været projekter hvor TK Development har udbygget eksisterende butikscentre med storbutikker. Samtidig medgår en stor del af de danske aktiviteter inden for udvikling af butikker i gruppen af projekter med segmentmix. Fremtidsudsigter For både Sverige og Finlands vedkommende er det de internationale kæders ekspansion der driver indtjeningsfremgangen på storbutikker, og denne udvikling ventes at fortsætte i indeværende regnskabsår. En positiv udvikling i disse landes konjunkturer som OECD forventer vil slå igennem i løbet af året, vil kunne understøtte denne udvikling.

10 Årsberetning 7 I Finland mærkes der endvidere en stigende interesse fra udenlandske investorer for investeringsejendomme, bl.a. som følge af elimineringen af valutarisikoen siden EURO ens indførelse. Samlet anser TK Development projektmulighederne inden for det nordeuropæiske butikssegment som gode, og der forventes en fortsat positiv udvikling i indtjeningen i indeværende år. Mens TK Development i Sverige og Finland hidtil i overvejende grad har fokuseret på storbutikker, foregår der i øjeblikket en udvikling af forretningsområdet mod andre butikstyper som det nye projekt i Tammerfors er et eksempel på. Hertil kommer at der arbejdes med nye muligheder inden for udvikling og salg af traditionelle butikscentre. I Danmark har TK Development sikret sig en række muligheder for storbutiksprojekter, men også her er Centraleuropa Butikssegmentet i Centraleuropa er fortsat præget af vanskelige markedsvilkår, specielt i Polen. Det førte til at TK Development den 13. februar d.å. måtte udsende en nedjustering af resultatforventningerne. Specifikt lykkedes det mod forventning ikke at sælge en pulje centraleuropæiske projekter til en investor med hvem der igennem længere tid var ført omfattende forhandlinger. Den videre udvikling af disse projekter forløber planmæssigt, og der er indledt salgsforhandlinger til anden side. Centeråbninger i Slovakiet I løbet af regnskabsåret åbnede TK Developments første slovakiske center i Zilina. Centret er over 70% udlejet baseret på endelige lejeaftaler. Yderligere er der indgået lejeaftaler baseret på "Heads of Terms" på godt 10% af butikscentrets lejemål. Driften lever op til forventningerne. der en tendens mod at TK Development arbejder med mere langvarige og komplicerede projekter. Udviklingen af Field s er netop et eksempel herpå. Byggeriet der startede i efteråret 2001, skrider planmæssigt frem. Indgåelse af lejeaftaler med ankerlejere samt en stadig voksende udlejningsgrad danner et solidt udgangspunkt for forhandlingerne med potentielle investorer. Projektet er indregnet i resultatforventningerne for indeværende regnskabsår. TK Development er også langt fremme med udviklingen af butikstyper som ikke tidligere har eksisteret i Danmark, eksempelvis Factory Outlets. De nyeste tal fra Dansk Handel og Service viser stigende detailsalg i årets første kvartal, en udvikling der ifølge undersøgelsen ventes at fortsætte. Dette vil påvirke TK Developments aktiviteter inden for butikssegmentet i Danmark positivt ligesom det forventede internationale opsving i 2. halvår vil kunne understøtte den positive tendens. I slutningen af maj 2002 åbner TK Development yderligere et center i Slovakiets næststørste by, Kosice. I dette projekt arbejder TK Development sammen med Ahold, og byggeriet skrider planmæssigt frem. Inklusive hypermarkedet er der indgået endelige lejeaftaler for ca. 70% af det samlede butikscenter og yderligere 10% baseret på "Heads of Terms" aftaler. Centret rummer 87 specialbutikker ud over hypermarkedet. FORAS Der forhandles fortsat med FORAS Holding A/S om overdragelse af de centre der er indgået købekontrakter på. I det følgende gives en kort status på de berørte projekter. Ostrava, Hradec, Bytom og Brno Siden halvåret er udviklingen af Brno centret i Tjekkiet afsluttet således at i alt fire centre nu er meldt klar til overdragelse til FORAS Holding A/S. Targowek II og Sosnowiec Begge centre åbnede i efteråret Targowek II har haft en positiv udvikling siden åbningen. Overdragel-

11 8 Årsberetning sesfristen i købekontrakten med FORAS Holding A/S er 19. marts 2003, og TK Development forventer at kunne melde centret klar inden fristens udløb. Sosnowiec centret er i opstartsfasen og forventes at være klar til overdragelse inden fristen i købekontrakten udløber den 14. maj Reduta II og Best Plot Begge centre er stadig i planlægningsfasen. Projektudviklingen forløber planmæssigt, og TK Development forventer at projekterne vil kunne leve op til betingelserne i købsaftalerne inden for de aftalte tidsterminer. Overtagelse af center management aktiviteter Med virkning fra overtog TK Development På investorsiden er der også vedvarende interesse for nye projekter. Siden TK Development indgik en rammeaftale med Klépierre om syv butikscentre, har parterne fortsat det videre udviklingsforløb af projekterne. Herudover pågår der dialog med en række andre potentielle investorer. Det økonomiske klima vil være en væsentlig faktor for den centraleuropæiske del af butikssegmentet. Særligt for Polens vedkommende ventes den økonomiske nedgang fortsat at lægge en dæmper på indtjeningsmulighederne i indeværende år. OECD forventer således at det internationale opsving der er udsigt til i 2. halvdel af året, først vil slå igennem i Polen i de tjekkiske center management aktiviteter, FORAS Management Czech s.r.o, fra FORAS for bedre at kunne varetage de driftsmæssige interesser. Dette selskab har 24 medarbejdere og hedder i dag Euro Mall Centre Management s.r.o. Fremtidsudsigter TK Development samarbejder med de største operatører og investorer inden for europæisk detailhandel. I Tjekkiet og Slovakiet er det makroøkonomiske klima mere gunstigt, og TK Development forventer en mere positiv udvikling i aktiviteten på disse markeder. TK Development arbejder på at udbygge aktiviteten inden for storbutikker i Centraleuropa, som det er lykkedes i Nordeuropa, idet det er TK Developments vurdering at der er et anseligt potentiale for denne type projekter. Fra operatørerne Ahold og Carrefour mærkes der en fortsat interesse i at positionere sig og sikre sig markedsandele på de centraleuropæiske markeder. Relationerne til Ahold og Carrefour udvikler sig stadig, og der er en vedvarende kontakt mellem parterne om nye placeringer af hypermarkeder. Desuden arbejdes der sammen med Ahold om fortsat udvikling af medium size konceptet hvor målet er at udvikle et antal mellemstore butikscentre i Polen. Storbutiksprojekter er kendetegnet ved at være langt mindre komplicerede end de store butikscenterprojekter ligesom de har en betydelig kortere gennemløbstid. TK Development har allerede sikret sig større grundarealer til udvikling af denne type projekter. Disse arealer er bl.a. beliggende i umiddelbar forbindelse til koncernens butikscenterprojekter i Warszawa, Katowice regionen samt Prag.

12 Årsberetning 9 Kontorsegmentet Nordeuropa Inden for kontorsegmentet opererer TK Development stadig fortrinsvis i Danmark. Aktuelt samarbejder TK Development bl.a. med Københavns Havn om at udvikle det tidligere Dan Link areal i Sdr. Frihavn i København. I slutningen af 2001 vedtog Københavns Borgerrepræsentation en ny lokalplan der giver parterne tilladelse til at opføre ca m 2 kontorer, boliger og butikker i dette område. Der er allerede indgået lejekontrakt med advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg om et nyt kontordomicil. Ejendommen får et areal på ca m 2, og byggeriet ventes igangsat i sommeren Investorefterspørgselen efter velbeliggende kontorejendomme ventes fortsat ikke at være påvirket væsentligt af den økonomiske afmatning. Projekter med segmentmix Nordeuropa Projekter med segmentmix er bl.a. multifunktionelle projekter der typisk kombinerer en butiksdel, kontorer, boliger eller eventuelt en hoteldel. I disse ofte større, komplicerede projekter spiller ejendomsudvikleren en afgørende rolle for at sikre de overordnede sammenhænge og samarbejdet mellem en række forskellige interessenter. TK Development bliver mere og mere aktiv inden for denne type ejendomsudvikling, især i Danmark. I foråret 2002 påbegyndtes ombygningen af Daells Varehus. Blandt de større aktuelle projekter med segmentmix i Danmark kan desuden fremhæves udviklingen af Valby Torvene, et nyt byområde i det centrale Valby. Projektet vil bl.a. komme til at bestå af m 2 butikker, m 2 serviceerhverv, m 2 kontorer og ca m 2 boliger. Hertil kommer ca. 300 m 2 torvehal og ca. 300 m 2 til kulturelle formål. Også i Sdr. Frihavn overtog PFA i løbet af året en ny investeringsejendom på Amerikakaj på m 2. Efter regnskabsårets udløb blev der endvidere meddelt salg af to ejendomme i København, dels en ejendom på Islands Brygge på ca m 2 der blev solgt til ATP, dels en ejendom på ca m 2 på Dampfærgevej der blev solgt til Amtsrådsforeningen. Herudover har TK Development en række projekter under udvikling i og uden for København. Fremtidsudsigter TK Development mærker en opbremsning i kontormarkedet som følge af den generelle økonomiske afmatning, og efterspørgslen fra lejere ventes at ligge på et lidt lavere niveau end i Denne udvikling ventes ikke at ramme hele kontormarkedet med samme styrke. TK Developments projektportefølje omfatter aktiviteter på Dan Link arealet, i Sydhavnen samt Ørestad hvor der mærkes stadig interesse. Fremtidsudsigter I Danmark arbejdes der på adskillige projekter med segmentmix, herunder også større projekter hvor byggeriet ikke er igangsat på nuværende tidspunkt. Disse projekter ventes at bidrage betydeligt til indtjeningen i indeværende år. Også i Sverige og Finland ekspanderer TK Development aktiviteten inden for projekter med segmentmix. Udlejningen af et svensk projekt, Entré i Malmø, er påbegyndt. Centret vil indeholde butikker, kontorer, underholdning, restaurant og café. I indeværende år venter TK Development en stigende indtjening fra projekter med segmentmix. Centraleuropa På de centraleuropæiske markeder venter TK Development øget aktivitet inden for multifunktionelle projekter idet der opleves stigende interesse for denne projekttype, bl.a. fra lokale myndigheder.

13 10 Projektoversigt NORDEUROPA Samlet areal Projektnavn By Segment m2 TK s andel Byggestart Åbning Danmark Islands Brygge København Kontor % Dampfærgevej - pakhus E København Kontor % Dampfærgevej - pakhus D København Kontor % Valby Torvene København Mix % BK Medical Herlev Kontor % Statoil, fire ejendomme København Mix % - - Plesner, Svane, Grønborg - Danlink København Kontor % Danlink (ekskl. PSG bygning) København % Primo 2003 Ultimo 2004 Choice Hotel Aalborg Mix % Greve Butikscenter Greve Butik (S/H) % Medio Frihedens Butikscenter Hvidovre Butik (S/H) % Ultimo 2000 Ultimo 2002 Molestien kontor København Kontor % Molestien Hotel København Mix % Medio 2003 Næstved Tidende Næstved Mix % Medio 2000 Medio 2002 Stuhrs Brygge Aalborg Kontor/Mix % Daells Varehus København Mix % Primo 2002 Medio 2003 Field s - fase 1 København Butik % Primo 2004 Field s - fase 2 København Butik % - - Panoptikon, Rådhuspladsen Århus Århus Kontor % Ringsted Factory Outlet Ringsted Butik % Aalborg Rutebilstation Aalborg Mix % NN NN Butik % NN NN Mix % Sverige Karlskrona Karlskrona Butik % Länna Länna Butik % Entré Malmø Mix % Kristianstad - fase 1 og 2 Kristianstad Butik % Medio 2003 Luleå - fase 1 og 2 Luleå Butik % Karlstad Karlstad Butik % Uppsala Uppsala Butik % Malmø Svägertorp - fase 1 og 2 Malmø Butik % Medio 2003 Finland Tammerfors Tammerfors Butik % Espoo - fase 2 Espoo Butik % Läthi Läthi Butik % Vantaa - fase 2 Vantaa Butik % NORDEUROPA TOTAL Markedsværdi ca. DKK 9-10 mia. Areal ca CENTRALEUROPA Samlet areal Projektnavn By Segment m2 TK s andel Byggestart Åbning Tjekkiet Karlovy Vary Karlovy Vary Butik (S/H) % Frydek Mistek Frydek Mistek Butik (S/H) % - - Olomouc Olomouc Butik (S/H) % Brno North Brno Butik (S/H) % Prague Airport Prag Butik (S/H) % Ultimo 2003 Ultimo 2004 Best Plot Butikscenter Prag Butik (S/H) % Ultimo 2002 Ultimo 2004 Prague Eden Prag Butik (S/H) % Retailpark Prague Prag Butik % - - Slovakiet Kosice Kosice Butik (S/H) % Zilina Zilina Butik (S/H) % Polen Sosnowiec Sosnowiec Butik (S/H) % Targowek II Warszawa Butik % Reduta II Warszawa Butik % Ultimo 2002 Ultimo 2003 Bydgoszcz Bydgoszcz Butik (S/H) % Torun Brno Butik (S/H) % Medium size cities * Polen Butik (S/H) % - - Retailparks Warszawa Warszawa Butik % - - Retailparks Katowice Katowice Butik % - - CENTRALEUROPA TOTAL Markedsværdi ca. DKK 4-5 mia. Areal ca * Inklusive 10 projekter som forventes gennemført i samarbejde med Ahold i den nærmeste fremtid (S/H) = Supermarked / Hypermarked Kun TK Developments andel af areal og markedsværdi er inkluderet i totaltallene for Nordeuropa og Centraleuropa

14 Årsberetning 11 Projektbeholdning Af listen på side 10 fremgår de igangværende og fremtidige projekter som TK Development har udsendt fondsbørsmeddelelser om, dvs. typisk projekter med en markedsværdi på over DKK 100 mio. Herudover er der medtaget visse, større projekter der har været omtalt i pressen, men hvor TK Development endnu ikke har udsendt fondsbørsmeddelelser pga. at TK Development ikke er endeligt forpligtet som følge af at aftalegrundlaget er indgået på optionsbasis. Den organisationsændring der blev gennemført i efteråret 2001, har gearet organisationen til de kommende års vækst. Nyt IT-virksomhedssystem Som led i den videre ekspansion af TK Development indføres i løbet af 2002 et nyt IT-virksomhedssystem til styrkelse af bl.a. informationsformidling og økonomirapportering, herunder integrationen mellem de enkelte resultatenheder. Forslag til generalforsamling Systemet er et virksomhedstilpasset Navision Axapta system der leveres af Columbus IT-partner. Der afholdes generalforsamling i TK Development den 17. juni På generalforsamlingen er det bestyrelsens hensigt at indstille følgende punkter til vedtagelse: Der udbetales DKK 1 pr. aktie i udbytte. Egenkapitalposten overkurs ved emission omdannes til frie reserver. Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til på selskabets vegne at erhverve op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/-10%. Bemyndigelsen gives for en periode på 18 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen. Ændring af vedtægter angående frist for afholdelse af generalforsamling samt frist for forslag til aktionærerne til behandling på generalforsamling. Retsager Euro City I K/S I forbindelse med salg af ejendomme på anpartsbasis for 14 år siden blev der anlagt sag mod koncernen. TK Development vandt sagen i Vestre Landsret den 4. februar En mindre gruppe af kommanditister på 27 repræsenterende 53 anparter har anket sagen til Højesteret. Der verserer ikke øvrige sager af væsentlig betydning, og koncernen er ikke bekendt med at sådanne forestår. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb end de i årsrapporten nævnte. Øvrige forhold Organisations- og ledelsesændring Overgangen til en ny koncernledelse i TK Development er forløbet planmæssigt. Direktør Robert Andersen startede i TK Development den 1. februar 2002, og administrerende direktør Per Søndergaard Pedersen forlader direktionen i TK Development den 1. juni Herefter vil direktionen i TK Development bestå af administrerende direktør Frede Clausen og direktør Robert Andersen.

15 12 Field s Ørestad Danmark Amerika Plads Københavns Havn Danmark Butikscenter Prague Airport Tjekkiet Domicilejendom Københavns Havn Danmark Valby Torvene København Danmark Butikscenter Hradec Králové Tjekkiet Entré Malmø Sverige Vantaa Retail Park Finland

16 Værditilvækst i TK Development 13 TK Developments evne til at styre komplekse og langvarige projektforløb til interessenternes tilfredshed er nøglen til værdiskabelse. Som ejendomsudvikler er TK Development det kreative bindeled mellem interessenterne i en række byggerier i Nord- og Centraleuropa. Udover at de fleste ideer til projekter opstår i TK Developments regi, virker koncernen som koordinator i forbindelse med udvikling, gennemførelse og salg af de ejendomme der er det synlige slutprodukt af TK Developments værdiskabelse. Samtidig tilfører TK Development et finansielt element der forbedrer løsningen for såvel lejere som investor. Værdiskabelsen er i høj grad produktet af den knowhow som TK Developments medarbejderstab besidder inden for specifikke områder. Medarbejderne kan grupperes inden for hovedområder, bl.a. projektudviklere, juridiske og økonomiske projektcontrollere samt ingeniører. Projektudviklerne igangsætter de projekter som TK Development står bag. Projektudviklerne er eksperter inden for udlejning og salg af butiks- eller kontorarealer. Mulige beliggenheder udvælges til nærmere analyse, og i samspil med eksterne arkitekter, rådgivende ingeniører, kommende lejere, myndigheder og investorer udarbejdes skitser for de endelige projekter. TK Developments ingeniører og projektcontrollere styrer projektforløbene, fra start til aflevering og er dermed afgørende for at budgetter overholdes og værdier skabes i overenstemmelse med planerne. Projekterne sælges til nationale og internationale ejendomsinvestorer. TK Development har langvarige samarbejdsrelationer til flere af investorerne, og der arbejdes løbende på at udbygge antallet af investorer. På en række projekter arbejder koncernen sammen med partnere. Inden for butikscenterudvikling i Centraleuropa har TK Development et samarbejde med bl.a. Ahold og Carrefour. I Danmark er der på Field's projektet et samarbejde med Steen & Strøm. Inden for kontorsegmentet har TK Development i Danmark samarbejde med blandt andre Nordkranen A/S og Københavns Havn A/S. En række styringsværktøjer er med til at sikre værditilvækst i projektforløbene. Som hovedregel igangsættes et projekt først når projektet er solgt eller mindst 60% udlejet. Endvidere skal projektet opfylde visse minimumskrav med hensyn til indtjening. Undervejs i ethvert projektforløb sker der en tæt projektstyring og opfølgning, og der udarbejdes regelmæssige likviditetsopgørelser på både projekt- og koncernniveau. Implementering af et nyt IT system i efteråret 2002 ventes at effektivisere og forenkle dette arbejde. Typisk projektforløb for butikscentre Salg til investorer Opsøgning af egnede beliggenheder Projektplanlægning, layout, lejermix m.v. Option på jord Projektidé/skitse Aftale med ankeroperatør Myndighedstilladelser Udlejning Byggetilladelse - byggestart Færdiggørelse, åbning, overdragelse til investor

17 14 Organisation TK Developments organisation beskæftiger aktuelt mere end 200 medarbejdere i ni lande. Land Antal ansatte Nordeuropa 99 Danmark Aalborg (hovedkontor) 60 København 15 Ørestad (Field's) 8 Sverige 8 Finland 8 Trods organisationens formelle funktionsopdelte opbygning arbejdes der i praksis i høj grad i tværgående projektgrupper. TK Developments organisationskultur hvor værdigrundlaget i høj grad bygger på resultater og vækst, er bindeled mellem den formelle og uformelle organisation. De udenlandske afdelinger har alle en udstationeret dansk leder. Hovedparten af medarbejderne er lokale ansatte. Centraleuropa 109 Polen 50 Tjekkiet/Slovakiet 51 Tyskland 6 Ungarn 1 Rumænien 1 Hertil kommer de medarbejdere der blev overtaget via FORAS Management Czech s.r.o. TK Development har også mange rejsende medarbejdere. Blandt disse er de ansatte i koncernens internationale udviklingsgruppe. Den består af en mobil stab hvis arbejdstid er delt mellem de udenlandske afdelinger og hovedkontoret i Danmark. Gruppen der består af ansatte fra de forskellige faglige specialer i koncernen, understøtter arbejdet i de udenlandske enheder og sikrer at der sker en erfaringsudveksling på tværs af landegrænserne. TK Development har hovedkontor i Aalborg, Danmark hvor 60 er ansat. Udover de centrale økonomi-, udviklings- og stabsfunktioner samt koncernledelsen huser hovedkontoret også projektudviklere, juridiske og økonomiske projektcontrollere samt ingeniører. Udover de direkte ansatte i TK Development er yderligere tusinder beskæftiget via entreprenører og underentreprenører i forbindelse med opførelse af TK Developments projekter i Nord- og Centraleuropa. Afdelingskontorerne i de enkelte lande har alle samme organisatoriske opbygning: Ledelse Projektudvikling Udlejning Projekt controlling Teknisk afdeling Økonomi

18 TEMA Field's - Danmarks største byggeplads 15 TK Developments projekter repræsenterer et bredt spektrum inden for erhvervsejendomme. Nogle af disse udviklingsforløb er karakteriseret ved at være både visionære og langvarige. Etableringen af Field's, et unikt oplevelses- og indkøbscenter på i alt m 2 i Ørestad, er et eksempel på dette. For seks år siden blev det første skridt taget da TK Development sikrede sig option på arealerne i det der skulle blive Ørestad. Siden da har behandlingen af en række projektideer og visioner for området, diverse myndighedsgodkendelser, indgåelse af aftaler med en række lejere og samarbejdspartnere samt et utal af andre store og små skridt ført frem til at første spadestik til Fase 1 i projektet på m 2, kunne tages i efteråret Field's opføres af et konsortium bestående af MT Højgaard og Pihl & Søn. Det ventes at mere end mennesker vil være beskæftiget på pladsen i visse faser af byggeriet. Byggeriet har bl.a. også resulteret i danmarkshistoriens største enkeltordre på betonelementer til Spæncom A/S. Der skal bruges betonsøjler, -bjælker, - facader m.v., i alt elementer, svarende til et areal på størrelse med 15 fodboldbaner. Fra starten var målsætningen at skabe en sikker arbejdsplads for de mange beskæftigede, og parterne valgte at byggepladsen skulle være en mønsterarbejdsplads. En erfaren sikkerhedskoordinator sørger for at sikkerheden konstant er i fokus. Repræsentanter for alle underentreprenører mødes en gang om ugen for at gennemse byggepladsen. Her kontrolleres alle elementer af byggeriet, og de forskellige områder markeres med farvekode. Herudover er der udpeget en person som er ansvarlig for indretningen af byggepladsen. Hver uge udarbejdes en indretningsplan for materialer og maskiner, og der føres kontrol med at kun de materialer der er brug for, befinder sig på pladsen. En proaktiv dialog med Arbejdstilsynet understøtter endvidere arbejdet med sikkerheden. Trods projektets størrelse og kompleksitet har foranstaltningerne været med til at alvorlige arbejdsulykker hidtil har kunnet undgås. Følg byggeriet på

19 16 Aktionærforhold Aktionærer TK Developments aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Aktiekapitalen udgør DKK svarende til stk. aktier. Incentive program TK Development A/S har i 1999 udstedt konvertible obligationslån på i alt DKK 100 mio. med konverteringsret til aktiekapital. I programmet deltager 24 medarbejdere. Konverteringskursen på 167 blev beregnet Følgende aktionærer har oplyst at de ejer mere end 5% af aktiekapitalen i TK Development: med udgangspunkt i et årligt afkast til aktionærerne på 10% over en 3 årig periode. Konverteringskursen er pr. 31. januar 2002 justeret til 168,38. Lønmodtagernes Dyrtidsfond Arbejdsmarkedets Tillægspension Codan Koncernen Lånene forrentes med Cibor 3 + 0,5% p.a. og kan konverteres til aktier i perioden december 2002 til september Er der ikke sket konvertering, afvikles lånene I løbet af året har pensionskasserne øget ejerandelen i på dette tidspunkt. TK Development mens bankernes andel er faldet. Aktionærfordeling Ejerandel i % Pensionskasser Udenlandske investorer Banker, forsikringsselskaber og investeringsforeninger Øvrige Aktierne der svarer til egenindskud samt eventuel gevinst, kan afhændes med 20% om året fra tidspunktet for konvertering af obligationerne. De deltagende medarbejderes økonomiske engagement i programmet vil således bestå i 8-10 år. 28% 42% 18% 12% 22% 32% 33% 13% Af ovennævnte obligationslån har direktionen tegnet DKK 17,2 mio. Bestyrelsen er ikke omfattet af incentive programmer. April 2002 April 2001 Antallet af aktionærer er i regnskabsåret steget til fra Kursudvikling TK Developments aktie faldt i perioden fra 1. februar 2001 til 31. januar 2002 med 34% fra en kurs på DKK 271 til DKK 179. Til sammenligning var udviklingen i KFX og CSE 4040 henholdsvis -24,5% og 18%. CSE Bestyrelse og direktion havde pr. 31. januar 2002 en beholdning på i alt stk. aktier, svarende til 2,0% af aktiekapitalen indekset består af selskaber der beskæftiger sig med ejerskab, udvikling eller drift af ejendomme samt ejendomsinvesteringsfonde. Inklusive TK Development Ultimo januar 2002 ejede medarbejderne (ekskl. direktion) i TK Development 2,8% af aktiekapitalen i TK Development. Medarbejdernes aktiebeholdninger i TK Development hidrører bl.a. fra koncernens salg af medarbejderaktier samt koncernens første incentive program fra Programmerne udløber i 2004/05. indgår 14 selskaber i indekset. Ultimo april blev TK Developments aktie noteret til kurs 135. DKK 350 KFX TK 300 Ledelsens og medarbejdernes handel med selskabets aktier finder kun sted i seks ugers perioder efter offentliggørelse af selskabets hel- og halvårsrapporter og andre regnskabsmeddelelser. 150 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar

20 Aktionærforhold 17 Omsætning Omsætningen i TK Developments aktie var i perioden DKK 1,8 mia. svarende til en gennemsnitlig daglig omsætning på aktier. I det foregående år blev der omsat for i alt DKK 2 mia. Ud over den lavere aktiekurs afspejler faldet en ændring i omsætningsdefinitionen på Københavns Fondsbørs. Opgjort som gennemsnit pr. måned er der således et markant fald i omsætningen i perioden efter 1. juli 2001 i forhold til perioden før. Månedens omsætning (tusinder stk. aktier) 2000 Den store omsætning i maj kan forklares delvist af handel mellem udenlandske aktionærer og delvist ejerskabsændringer hos nogle af TK Developments investorer. I forhold til andre selskaber noteret på Københavns Fondsbørs har TK Developments aktie en gennemsnitlig placering omkring de 30 mest omsatte. TK Development havde ved regnskabsårets afslutning en markedsværdi på DKK 2,5 mia. svarende til en placering som nr. 36 på Københavns Fondsbørs Investor relations TK Development har som målsætning at opretholde et højt informationsniveau over for investorer og aktionærer. 500 Koncernens website, udbyg- 0 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar ges løbende og indeholder bl.a. alle udsendte fondsbørsmeddelelser, opdaterede aktiekurser og oplysninger om projekterne. Herfra er der link til yderligere oplysninger om TK Development aktien på Københavns Fondsbørs website. Aktieanalytikere som følger TK Development: Mægler Analytiker Telefon Alfred Berg Carsten Dehn Danske Securities Peter Andersen Nordea Securities Thomas Østergaard Malene Brøndberg Spar Nord Mikkel Duus-Hansen Carnegie Christian Reinholdt Finansbanken Nils Thygesen Handelsbanken Investment Banking Marianne Nilsson Robert Gärtner Merrill Lynch Bernd Stahli Enskilda Securities AB Bo Andresen

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn Årsrapport 2003/04 Indholdsfortegnelse Københavns Havn Hoved og nøgletal 2 Hovedtendenser 3 Ledelsesberetning 4 Projektbeholdning 12 Risikoforhold 13 Aktionærforhold 16 Organisation 18 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

30. september 2002 CVR.nr Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2002 Side 1 af 17

30. september 2002 CVR.nr Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2002 Side 1 af 17 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2002 Side 1 af 17 Microsofts fremtidige domicil, Warszawa, Polen Bestyrelsen i TK Development A/S har i dag, mandag den 30. september 2002, behandlet og godkendt halvårsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere