Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeningen HP. Danske obligationer"

Transkript

1 Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: Dk-1306 København K

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 28. august 2012 Hedgeforeningen HP Kim Høibye Christian Antonsen Tom Nygaard Sørensen Jacob Carl Jacobsen Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

3 Navn og adresse Hedgeforeningen HP c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Hedgeforeningen HP er godkendt og registeret i Finanstilsynet under FT nr CVR nr. for Hedgeforeningen HP er Stiftelse Hedgeforeningen HP er stiftet den 17. maj 2006 og har hjemsted i Københavns Kommune. Foreningen består af afdeling Danske obligationer (SE nr ). Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i likvide midler, herunder valuta eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Foreningen er en hedgeforening. Medlemmer Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue. Vedtægter og årsrapport Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Årsrapporter kan endvidere rekvireres på foreningens hjemmeside hphedge.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler. Formue Foreningens formue udgjorde ultimo 2011 kr. 454,1 mio. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

4 Danske obligationer Beslutning om etablering Afdeling Danske obligationer er besluttet etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 17. maj Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo 2011 kr. 454,1 mio. Investorprofil/Den typiske investor Da investeringer i hedgeforeninger er forbundet med høj risiko bør investering i foreningen alene ske efter forudgående rådgivning af en investeringsrådgiver, jf. i øvrigt nedenfor. Afdelingen henvender sig til formuende investorer, der har erfaring med investering i aktier og obligationer, som kan acceptere investering med høj risiko, som er bekendt med de generelle ricisi på kort og lang sigt med investering i værdipapirer og som alene foretager investering på baggrund af konkret rådgivning, bl.a. med henblik på at læse og forstå de i dette prospekt fremhævede risikomomenter. En investering i afdelingen anbefales alene at indgå som en mindre del af en større veldiversificeret portefølje. Investor bør have en investeringshorisont på minimum 3 år. Investeringsstrategi Afdeling Danske obligationer følger 2 investeringsstrategier: 1. Afdelingen kan investere i højt forrentede obligationer for lånte midler. Finansieringen sker via repo-forretninger. Renterisikoen kan afdækkes på de højt forrentede obligationer ved salg af futures, renteswaps og andre afledte finansielle instrumenter eller danske stats- og realkreditobligationer. 2. Afdelingen kan indgå spreadforretninger for lånte midler. Via salg af futures, danske stats- og realkreditobligationer eller ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter elimineres renterisikoen for de købte obligationer og dermed opnås renterisikoneutrale investeringer. Investeringsområde og risikorammer Aktivtyper/afledte finansielle instrumenter Afdelingen investerer i obligationer udstedt af en dansk udsteder eller optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på et andet dansk reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan dog indenfor sit investeringsområde investere op til 10% af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og i finansielle instrumenter optaget til handel på andre regulerede markeder. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

5 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen investerer ikke i andre hedgeforeninger eller hedgefonde. Afdelingen investerer i: Obligationer udstedt af den danske stat, KommuneKredit og danske realkreditinstitutter optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Junior Covered Bonds udstedt af Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat samt regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Futures, renteswaps, rentebaserede optioner, Caps, Floors, repoforretninger og reverse repoforretninger baseret på underliggende danske og tyske obligationer. Derivaterne kan handles OTC. Afdelingen kan indgå handler i nedenstående værdipapirer: Lange positioner i danske stats- og realkreditobligationer, Junior Covered Bonds samt erhvervsobligationer garanteret af stat eller regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Ørestad, Øresund, Storebælt og Hypotekbanken). Lange positioner i danske Junior Covered Bonds med en maksimal løbetid på 3½ år. Korte positioner i danske stats- og realkreditobligationer, futures/forwards baseret på underliggende danske stats- og realkreditobligationer samt tyske futures baseret på underliggende tyske 2-, 5-, 10- og 30-årige statsobligationer (Schatz, Bobl, Bund og Buxl), renteswaps, rentebaserede optioner samt caps og floors. Futures, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko. Renteswaps, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko. Nettoposition af futures, rentebaserede optioner, caps, floors og renteswaps i kombination skal have negativ renterisiko, set ved en forhøjelse af renten således, at afdelingens lange positioner er afdækket med hensyn til risiko. Rentebaserede optioner, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens lange positioner Optioner kan være denomineret i danske kroner og euro Afdelingen kan kun købe optioner, ikke skrive dem Caps og floors, som anvendes som risikoafdækning af afdelingens lange positioner Caps og floors kan være denomineret i danske kroner og euro Repoforretninger kan indgås i det omfang, det er et led i finansieringen af afdelingens lange positioner. Repoforretninger kan maksimalt indgås for en periode på op til 1 år. Reverseforretninger kan indgås ved afdækning af renterisiko og ved førtidig lukning af indgåede repoforretninger. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

6 Risikorammer generelt Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt numeriske risikorammer for positions- og markedsrisiko, koncentrations- og spredningsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko, udtrækningsrisiko og gearingsrisiko. De numeriske risikorammer er som følger: Bruttoeksponering Afdelingens bruttoeksponering, som beskrevet i bekendtgørelse om hedgeforeningers opgørelse af risici, må maksimalt udgøre 3.300% af afdelingens formue. Spredningsregler/spredningsrisiko Maksimalt 10% af afdelingens lange positioner investeret i én emission (obligationsserie). Der kan altid investeres for minimum kr. 12,5 mio. i én emission (obligationsserie). Maksimalt 50% af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut, inklusive Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og KommuneKredit. Der gælder ingen begrænsninger for afdelingens placering af midler i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Maksimalt 50% af den til enhver tid gældende afdelingsformue må investeres i Junior Covered Bonds. Der kan dog maksimalt investeres for kr. 250 mio. Koncentrationsrisiko Afdelingen har fastsat følgende regler for koncentrationsrisiko: Afdelingen må højst have lange positioner på 1.100% af afdelingens formue. Afdelingen må højst have lange positioner i højt forrentede obligationer for 700% af afdelingens formue. Afdelingen må højst indgå spreadforretninger, målt på den lange position i spreadforretningen, på 700% af afdelingens formue. Standardafvigelse Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 25% p.a. målt på 1, 3, og 5-årige afkast. Positions- og markedsrisiko Afdelingens renterisiko skal ligge i intervallet 5% til +17%af afdelingens formue. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

7 Likviditetsrisiko Minimum 20% af afdelingens lange positioner skal være i likvide obligationer, men reglen træder alene i kraft, når de samlede lange positioner i afdelingen udgør mere end 600% af afdelingens formue. Udtrækningsrisiko Den maksimale udtrækningsrisiko, som afdelingen kan påtage sig, må maksimalt udgøre 60% af afdelingens formue. Gearingsrisiko Afdelingen kan optage lån for op til 1.100% af sin formue som led i sin investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af medlemmerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan som led i sin investeringsstrategi geare balancen indtil 11 gange afdelingens til enhver tid værende formue. Afdelingen stiller aktiver til sikkerhed for sine forpligtelser. Risikopolitik og risikofaktorer Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge en fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. Risikoen for afdelingen vil således være på niveau med den risiko, der historisk har været registreret for aktier. Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved en hver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog eller som en investering i investeringsforeninger. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen, og som kan være forskellige fra de faktorer, der er gældende for traditionelle investeringsforeninger. Nedenfor er anført en række risikofaktorer, der i større eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke betragtes som værende udtømmende. Risiko ved gearing Afdelingen kan geare balancen via repoforretninger eller lån med op til 11 gange afdelingens formue. Der kan derfor være en risiko for, at afdelingen går konkurs, og at medlemmet dermed taber hele sin investering i afdelingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

8 Risiko for udtræk Afdelingen investerer i højt forrentede obligationer, som er kendetegnet ved kurs over pari. Uventet udtræk til pari vil medføre risiko for tab og i kombination med gearing, kan tabet blive anseeligt. Den maksimale tabsrisiko ved udtræk er i vedtægterne og risikorammerne fastsat til 60% af afdelingens formue. Risiko ved spreadforretninger Afdelingen kan foretage spreadforretninger, hvor der investeres i udviklingen i renteforskellen mellem to obligationer (fx realkredit- og statsobligationer). Bevæger rentespændet sig modsat forventningerne, vil dette medføre risiko for tab. I kombination med gearing kan tabet blive anseeligt. Der er af bestyrelsen ikke fastlagt et risikomål for spreadrisikoen. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingen vil være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger. Der er i vedtægterne og i risikorammerne fastlagt grænser for renterisikoen på -5% til +17% af afdelingens formue. Risiko ved manglende likviditet Afdelingen vil ved indløsning og høj gearing være udsat for risiko for manglende likviditet i de positioner, som afdelingen har investeret i. Manglende likviditet kan medføre lavere salgspriser end forventet, hvilket vil resultere i et lavere salgsprovenu for investorerne. For at afgrænse risikoen, er der i vedtægterne og i risikorammerne fastsat, at minimum 20% af afdelingens lange positioner skal være i likvide obligationer, når de samlede lange positioner i afdelingen udgør mere end 600% af afdelingens formue. Benchmark og afkastmål Der anvendes ikke benchmark for afdelingen. Foreningen har et afkastmål for afdelingen på Cibor % p.a. efter afholdelse af foreningens omkostninger. Dette svarer p.t. til ca. 8,0% p.a. Afkastmålet må ikke opfattes som en garanti for eller tilsikring af, at foreningen kan levere et sådant fremtidigt afkast. Afkastmålet tjener alene som en målsætning om, at afdelingen på 3 års sigt stiler mod et afkast efter afholdelse af foreningens omkostninger i intervallet 6,0% p.a. til 10,0% p.a. Afkastet for afdelingen for de seneste 5 år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i % 4,3 1-27,5 54,2 19,3 8,6 1 Regnskabsperioden dækker perioden fra 13. marts 31. december Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

9 Der kan ikke ud fra historiske resultater drages nogen konklusion om det fremtidige afkast. Ændring af risikorammer Bestyrelsen har den 13. november 2007 besluttet, at der kan anvendes renteswaps som alternativ til futures ved risikoafdækning. Bestyrelsen har den 21. april 2008 besluttet, at foreningen tillige kan investere i futures/forwards baseret på underliggende danske stats- og realkreditobligationer samt i rentebaserede optioner samt caps og floors. Ved bestyrelsens beslutning af den 26. juni 2012 er det besluttet, at afdelingen tillige kan investere maksimalt 50% af den til enhver tid gældende afdelingsformue i Junior Covered Bonds. Der kan dog maksimalt investeres for kr. 250 mio. Foreningsandele, tegning og indløsning Foreningens andele Afdelingen er bevisudstedende. Foreningsandelene i afdelingen udstedes gennem VP Securities A/S i stk. á kr Der udstedes ikke fysiske beviser i afdelingen. Fondskode Andelene er registreret i VP Securities A/S med følgende fondskode: DK Tegningssted Foreningsandelene kan tegnes hos HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1.sal 1306 København K Telefon Telefax Emission af foreningsandele Andele i foreningen kan alene tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

10 Bestyrelsen skal før den træffer beslutning om emission vurdere, om emissionen vil være forsvarlig og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og investeringsmuligheder samt medlemmernes interesse. Bestyrelsen kan på et sådant grundlag beslutte, at en emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrænses til et antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usaglige hensyn eller medføre forskelsbehandling af ligestillede potentielle investorer, der ønsker at tegne andele i foreningen. Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af emission efter suspension, vil blive meddelt via foreningens hjemmeside. Afdelingen er åben for nyemission den sidste bankdag i hver måned. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at foreningen skal være åben for nyemission på daglig basis. Bestyrelsen kan beslutte, at emission suspenderes, afskæres eller udsættes, såfremt der rejses berettiget tvivl om værdifastsættelsen af foreningens formue på tidspunktet for emission. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, til den indre værdi med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder udgifter til markedsføring og formidling af foreningsandele. Inkluderet i emissionsomkostninger ved emission indgår følgende maksimale udgifter i % af indre værdi: Handelsomkostninger omkostninger ved køb af værdipapirer 0,00% Øvrige markedsafledte handelsomkostninger 0,25% Administration 0,00% Markedsføring m.v. 0,25% Offentlige afgifter 0,00% Tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v. I alt 1,00% 1,50% De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af værdipapirer, med mindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

11 Indløsning af foreningsandele Foreningen er på et medlems forlangende åben for indløsning den sidste bankdag i hver måned, jf. dog nedenfor. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at foreningen skal være åben for indløsning på daglig basis. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, til den indre værdi med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter, afvikling af forpligtelser i forhold til finansielle kontrakter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Disse omkostninger er estimeret til maksimalt at udgøre 0,75% af indre værdi. Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på indløsningspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af indløsning efter suspension, vil blive meddelt via foreningens hjemmeside. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale indløsningsfradrag. Anmodning om indløsning skal ske senest 5 bankdage før indløsningsdagen. Navnenotering Andelene skal lyde på navn og være noteret i foreningens medlemsprotokol, der føres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andelene i foreningen beregnes hver bankdag. Foreningen offentliggør mindst hver 14. dag indre værdier for foreningens afdelinger. Foreningen oplyser endvidere om den indre værdi på de tidspunkter, hvor der foretages emission og indløsning. Oplysning om emissions- og indløsningspris samt den indre værdi kan fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab eller rådgiver, der ligeledes stiller handelspriser i afdelingens andele. Endvidere vil disse oplysninger fremgå af foreningens hjemmeside hphedge.dk. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

12 Negotiabilitet og omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelens omsættelighed. Stemmeret Hvert medlem har 1 stemme for hver andel á kr Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol 1 uge før generalforsamlingen. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Flytning Der gælder ingen særlige regler for medlemmers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige handelsvilkår. Udlodning Afdelingen er akkumulerende, idet nettooverskud henlægges til forøgelse af foreningens overskud. Skatte- og afgiftsregler Da foreningen er akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, sker beskatningen efter lagerprincippet efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 5, hvilket indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og omvendt kan fratrække alle realiserede og urealiserede tab. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information og konkret rådgivning henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Værdiansættelse Aktiver værdiansættes i overensstemmelse med principperne i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Hvis det ikke er muligt at beregne den indre værdi på grundlag af aktuelle priser, vil foreningen i forbindelse med offentliggørelse, jf. ovenfor, redegøre for, hvordan den indre værdi er beregnet. Offentliggørelse sker på foreningens hjemmeside hphedge.dk. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

13 Ændringer af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning Bestyrelsen kan indstille til medlemmernes beslutning, at en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområde i afdelingen. Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om en forenings afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der er afgivet, som af den del af formuen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Foreningens oplysningsforpligtelser Foreningen skal med mindst 8 bankdages skriftligt varsel pr. brev eller til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer og ved indrykning på foreningens hjemmeside oplyse medlemmerne om ændringer i: - rammerne for midlernes anbringelse, - de risici, der er forbundet med foreningens investeringer, - medlemmernes rettigheder, - reglerne for emission og indløsning, og - ændring af gebyrsatser i forhold til medlemmerne. Foreningen skal til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i et landsdækkende dagsblad efter bestyrelsens skøn straks offentliggøre oplysninger om udskiftning af depotselskab eller investeringsforvaltningsselskab samt om ændringer i andre væsentlige forhold. Såfremt foreningen har begået fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5% eller mere, skal foreningen straks underrette de berørte navnenoterede medlemmer om fejlen samt offentliggøre oplysninger om fejlen på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Tilsvarende skal ske ved overskridelse af risikorammerne angivet i nærværende prospekt. Væsentlige aftaler og omkostninger Rådgiver Foreningen har indgået rådgivningsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S om at yde investeringsrådgivning. Ifølge aftalen skal HP Fondsmæglerselskab A/S ifølge dennes analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for, at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne kan træffe beslutninger om placering af medlemmernes midler eller optage lån. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 12 måneders varsel, dog således, at såfremt det skønnes i foreningens interesse, kan denne opsige aftalen øjeblikke- Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

14 ligt mod kompensation af investeringsrådgiverens dokumenterede udgifter i forbindelse med opsigelsen. HP Fondsmæglerselskab A/S skal løbende følge foreningens portefølje med henblik på aktivt at rådgive om tilpasning af porteføljens sammensætning og fordeling på enkelte investeringer til det opnåelige afkast. Investeringsrådgiver leverer månedligt en afkastrapportering, der lægges på hjemmesiden hphedge.dk. Afkastrapporteringen indeholder følgende: Afkast, Resume af den forgangne måned, Investeringsrådgivers forventning til det kommende kvartal, Investeringsmæssige tiltag, Opgørelse af højt/lavt udsving for lange positioner og renterisiko m.m. For ovennævnte ydelser betaler afdelingen følgende rådgivningshonorar på 1% p.a. af porteføljens formue samt resultatafhængigt honorar (performance fee), hvor der tages hensyn til high water mark: Resultatafhængigt honorar/performance fee: Investeringsrådgiver oppebærer et resultatafhængigt honorar på 20% af afkastet over Hurdle rate. Det resultatafhængige honorar beregnes og faktureres månedligt Det resultatafhængige honorar opgøres på baggrund af samme principper som gælder ved beregning af indre værdi ultimo hver måned til brug ved fastsættelse af emissions- og indløsningspriser. Beregning af det resultatafhængige honorar sker efter følgende formel: Π t= Max [0, (NAVt HWMt) 20% x Ct-1] HWMt = Max [NAVt-1, HWMt-1] (1 + HRt 30/360), hvor NAV0 = HWM0 = 100 Π t = Resultat afhængigt honorar for måned t HWMt = High Water Mark for måned t NAVt = Indre værdi ultimo måned t HRt = Hurdle Rate for måned t, defineret som CIBOR %. CIBOR 12 er den officielle notering offentliggjort af Danmarks Nationalbank primo beregningsperioden C t = antal cirkulerende andele ultimo måneden t Cap: Der betales ikke resultatafhængigt honorar, såfremt det akkumulerede resultatafhængige honorar, jf. ovenstående formel, for en periode fra 1. januar i det aktuelle år til beregningsdagen Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

15 ville overstige 5% af den højeste formue i samme periode. Uanset, at cap en måtte medføre, at der ikke udbetales resultatafhængigt honorar, justeres HWM stadig hver måned i henhold til ovenstående. Såfremt formuen i en periode måtte overstige den højeste formue i en tidligere periode indenfor samme kalenderår, skal dette ikke give anledning til genberegning af honoraret for denne tidligere periode. Transaktionsomkostninger/kurtagesatser: Investeringsrådgiver modtager ikke kurtage ved handel for foreningen. Investeringsrådgiver kan dog opkræve eventuelle handelsomkostninger hos foreningen. Administrationsaftale Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. For afdelingen er aftalt et administrationshonorar afhængigt af størrelsen på afdelingens formue. Honoraret vil udgøre 0,30% p.a. for afdelingens formue, dog minimum t.kr. 40 pr. kvartal. Endvidere betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. transaktion. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet udgjorde i 2011 t.kr For 2012 budgetteres med et vederlag til investeringsforvaltningsselskabet på t.kr Depotselskabsaftale Foreningen har indgået depotaftale med Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bestemmelser. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nordea Bank Danmark A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingen et kutymemæssigt depotgebyr på t.kr. 2,5 p.a. Endvidere betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. transaktion. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel. Vederlaget til depotselskabet udgjorde i 2011 t.kr. 37. Andre samarbejdsaftaler Foreningen har indgået samarbejdsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S med det formål at uddelegere salg og markedsføring af foreningens andele. Formålet er endvidere at sikre et godt Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

16 fundament for afsætning af sine foreningsandele som at højne kvaliteten af rådgivningen igennem fondsmæglerselskabets distributionskanaler. For markedsføring betales et honorar på 0,50% p.a. opgjort på grundlag af foreningens gennemsnitlige markedsværdi. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen kan dog af foreningen ophæves uden varsel, såfremt dette måtte være i foreningens interesse. Bestyrelse Bestyrelsens vederlag godkendes årligt af generalforsamlingen. For 2011 er afholdt honorar til bestyrelsen med t.kr For 2012 budgetteres med et honorar til bestyrelsen på t.kr Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlaget til Finanstilsynet udgjorde i 2011 t.kr. 91. For 2012 budgetteres med et honorar til Finanstilsynet på t.kr. 83. Samlede administrationsomkostninger og Årlige Omkostninger i Procent I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,50% af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret eksklusive eventuelle resultatafhængige rådgiverhonorarer. De samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar må for hver afdeling ikke overstige 10,00% af den højeste formueværdi indenfor regnskabsåret, dog maksimalt 50,0% af den gennemsnitlige formue indenfor et regnskabsår. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i 7 år. De samlede administrationsomkostninger i % af gennemsnitlig formue samt ÅOP for de seneste 5 år fremgår nedenfor: Omkostningsprocent 1,49 1,96 2,20 5,10 3,29 ÅOP 2 2,73 2,30 2,53 5,42 3,63 2 Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

17 Ledelse og administration Foreningens bestyrelse Advokat, Partner, Kim Høibye, formand Advokatfirmaet Eversheds International Frederiksborggade 15, København K Tom Nygaard Sørensen Direktør Ved Lindelund Brøndby Christian Antonsen Investeringschef, ISP Kalvebod Brygge København V Jacob Carl Jacobsen Advokat Gammel Mønt København K Foreningens direktion Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Peter Jørn Jensen Direktør Jim Isager Larsen Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V CVR nr Foreningens depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Strandgade København K Foreningens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S CVR nr Foreningens rådgiver HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1.sal 1306 København K CVR nr Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside hphedge.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede foreningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

18 Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i likvide midler, herunder valuta eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Medlemmer 3 Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. 8 (herefter andele ). Hæftelse 4 Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.

19 Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse: Risikorammer 5 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter foreningens eller en afdelings risikorammer inden for vedtægternes bestemmelser herom. Stk. 4. Ændringer af en afdelings risikorammer skal senest 8 hverdage efter deres vedtagelse meddeles alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter afdelingens medlemmer har haft mulighed for at indløse deres andele. Stk. 5. Overskridelser af en afdelings risikorammer skal senest 8 hverdage efter overskridelsen har fundet sted meddeles alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer. Stk. 6. Meddelelser i henhold til stk. 4 og stk. 5 skal ske ved skriftligt henvendelse eller pr. til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer og/eller ved indrykning på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Afdelinger og andelsklasser 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Danske obligationer Afdelingen investerer i obligationer udstedt af en dansk udsteder eller optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på et andet dansk reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan dog indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sine midler i finan- 2

20 sielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og i finansielle instrumenter optaget til handel på andre regulerede markeder. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge en fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. Risikoen for afdelingen vil således være på niveau med den risiko, der historisk har været registreret for aktier. Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt numeriske risikorammer for positions- og markedsrisiko, koncentrations- og spredningsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko, udtrækningsrisiko og gearingsrisiko. De numeriske risikorammer er som følger: Afdelingens bruttoeksponering, som beskrevet i bekendtgørelse om hedgeforeningers opgørelse af risici, må inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter maksimalt udgøre 3300% af afdelingens formue. Spredningsrisiko Afdelingen har fastsat følgende spredningsregler: 1. Maksimalt 10% af afdelingens lange positioner investeret i en emission (obligations-serie). Dog må der altid investeres for minimum kr. 12,5 mio. i én emission (obligationsserie). 2. Maksimalt 50% af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut inklusive Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og Kommunekredit. 3. Der gælder ingen begrænsninger for afdelingens placering af midler i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Koncentrationsrisiko Afdelingen har fastsat følgende regler for koncentrationsrisiko: 1. Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 1100% af afdelingens formue. 2. Afdelingen må maksimalt have lange positioner i højtforrentede obligationer for 700% af afdelingens formue. 3. Afdelingen må maksimalt indgå spreadforretninger, målt på den lange position i spreadforretningen, på 700% af afdelingens formue. Afkastudsving Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 25% p.a. målt på 1-, 3-, og 5-årige afkast. 3

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskort Tilmeldt mæ Fuldmagter til bestyrels Øvrige adgangskort Placeringsforeningen Investin, Ordinær mængde stemmer stemmer (efter r % af cirkl. mstemmer (e i % af adga stemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere