Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeningen HP. Danske obligationer"

Transkript

1 Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: Dk-1306 København K

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 28. august 2012 Hedgeforeningen HP Kim Høibye Christian Antonsen Tom Nygaard Sørensen Jacob Carl Jacobsen Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

3 Navn og adresse Hedgeforeningen HP c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Hedgeforeningen HP er godkendt og registeret i Finanstilsynet under FT nr CVR nr. for Hedgeforeningen HP er Stiftelse Hedgeforeningen HP er stiftet den 17. maj 2006 og har hjemsted i Københavns Kommune. Foreningen består af afdeling Danske obligationer (SE nr ). Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i likvide midler, herunder valuta eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Foreningen er en hedgeforening. Medlemmer Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue. Vedtægter og årsrapport Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Årsrapporter kan endvidere rekvireres på foreningens hjemmeside hphedge.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler. Formue Foreningens formue udgjorde ultimo 2011 kr. 454,1 mio. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

4 Danske obligationer Beslutning om etablering Afdeling Danske obligationer er besluttet etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 17. maj Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo 2011 kr. 454,1 mio. Investorprofil/Den typiske investor Da investeringer i hedgeforeninger er forbundet med høj risiko bør investering i foreningen alene ske efter forudgående rådgivning af en investeringsrådgiver, jf. i øvrigt nedenfor. Afdelingen henvender sig til formuende investorer, der har erfaring med investering i aktier og obligationer, som kan acceptere investering med høj risiko, som er bekendt med de generelle ricisi på kort og lang sigt med investering i værdipapirer og som alene foretager investering på baggrund af konkret rådgivning, bl.a. med henblik på at læse og forstå de i dette prospekt fremhævede risikomomenter. En investering i afdelingen anbefales alene at indgå som en mindre del af en større veldiversificeret portefølje. Investor bør have en investeringshorisont på minimum 3 år. Investeringsstrategi Afdeling Danske obligationer følger 2 investeringsstrategier: 1. Afdelingen kan investere i højt forrentede obligationer for lånte midler. Finansieringen sker via repo-forretninger. Renterisikoen kan afdækkes på de højt forrentede obligationer ved salg af futures, renteswaps og andre afledte finansielle instrumenter eller danske stats- og realkreditobligationer. 2. Afdelingen kan indgå spreadforretninger for lånte midler. Via salg af futures, danske stats- og realkreditobligationer eller ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter elimineres renterisikoen for de købte obligationer og dermed opnås renterisikoneutrale investeringer. Investeringsområde og risikorammer Aktivtyper/afledte finansielle instrumenter Afdelingen investerer i obligationer udstedt af en dansk udsteder eller optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på et andet dansk reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan dog indenfor sit investeringsområde investere op til 10% af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og i finansielle instrumenter optaget til handel på andre regulerede markeder. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

5 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen investerer ikke i andre hedgeforeninger eller hedgefonde. Afdelingen investerer i: Obligationer udstedt af den danske stat, KommuneKredit og danske realkreditinstitutter optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Junior Covered Bonds udstedt af Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat samt regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Futures, renteswaps, rentebaserede optioner, Caps, Floors, repoforretninger og reverse repoforretninger baseret på underliggende danske og tyske obligationer. Derivaterne kan handles OTC. Afdelingen kan indgå handler i nedenstående værdipapirer: Lange positioner i danske stats- og realkreditobligationer, Junior Covered Bonds samt erhvervsobligationer garanteret af stat eller regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Ørestad, Øresund, Storebælt og Hypotekbanken). Lange positioner i danske Junior Covered Bonds med en maksimal løbetid på 3½ år. Korte positioner i danske stats- og realkreditobligationer, futures/forwards baseret på underliggende danske stats- og realkreditobligationer samt tyske futures baseret på underliggende tyske 2-, 5-, 10- og 30-årige statsobligationer (Schatz, Bobl, Bund og Buxl), renteswaps, rentebaserede optioner samt caps og floors. Futures, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko. Renteswaps, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko. Nettoposition af futures, rentebaserede optioner, caps, floors og renteswaps i kombination skal have negativ renterisiko, set ved en forhøjelse af renten således, at afdelingens lange positioner er afdækket med hensyn til risiko. Rentebaserede optioner, der anvendes som risikoafdækning af afdelingens lange positioner Optioner kan være denomineret i danske kroner og euro Afdelingen kan kun købe optioner, ikke skrive dem Caps og floors, som anvendes som risikoafdækning af afdelingens lange positioner Caps og floors kan være denomineret i danske kroner og euro Repoforretninger kan indgås i det omfang, det er et led i finansieringen af afdelingens lange positioner. Repoforretninger kan maksimalt indgås for en periode på op til 1 år. Reverseforretninger kan indgås ved afdækning af renterisiko og ved førtidig lukning af indgåede repoforretninger. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

6 Risikorammer generelt Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt numeriske risikorammer for positions- og markedsrisiko, koncentrations- og spredningsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko, udtrækningsrisiko og gearingsrisiko. De numeriske risikorammer er som følger: Bruttoeksponering Afdelingens bruttoeksponering, som beskrevet i bekendtgørelse om hedgeforeningers opgørelse af risici, må maksimalt udgøre 3.300% af afdelingens formue. Spredningsregler/spredningsrisiko Maksimalt 10% af afdelingens lange positioner investeret i én emission (obligationsserie). Der kan altid investeres for minimum kr. 12,5 mio. i én emission (obligationsserie). Maksimalt 50% af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut, inklusive Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og KommuneKredit. Der gælder ingen begrænsninger for afdelingens placering af midler i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Maksimalt 50% af den til enhver tid gældende afdelingsformue må investeres i Junior Covered Bonds. Der kan dog maksimalt investeres for kr. 250 mio. Koncentrationsrisiko Afdelingen har fastsat følgende regler for koncentrationsrisiko: Afdelingen må højst have lange positioner på 1.100% af afdelingens formue. Afdelingen må højst have lange positioner i højt forrentede obligationer for 700% af afdelingens formue. Afdelingen må højst indgå spreadforretninger, målt på den lange position i spreadforretningen, på 700% af afdelingens formue. Standardafvigelse Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 25% p.a. målt på 1, 3, og 5-årige afkast. Positions- og markedsrisiko Afdelingens renterisiko skal ligge i intervallet 5% til +17%af afdelingens formue. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

7 Likviditetsrisiko Minimum 20% af afdelingens lange positioner skal være i likvide obligationer, men reglen træder alene i kraft, når de samlede lange positioner i afdelingen udgør mere end 600% af afdelingens formue. Udtrækningsrisiko Den maksimale udtrækningsrisiko, som afdelingen kan påtage sig, må maksimalt udgøre 60% af afdelingens formue. Gearingsrisiko Afdelingen kan optage lån for op til 1.100% af sin formue som led i sin investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af medlemmerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan som led i sin investeringsstrategi geare balancen indtil 11 gange afdelingens til enhver tid værende formue. Afdelingen stiller aktiver til sikkerhed for sine forpligtelser. Risikopolitik og risikofaktorer Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge en fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. Risikoen for afdelingen vil således være på niveau med den risiko, der historisk har været registreret for aktier. Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved en hver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog eller som en investering i investeringsforeninger. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen, og som kan være forskellige fra de faktorer, der er gældende for traditionelle investeringsforeninger. Nedenfor er anført en række risikofaktorer, der i større eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke betragtes som værende udtømmende. Risiko ved gearing Afdelingen kan geare balancen via repoforretninger eller lån med op til 11 gange afdelingens formue. Der kan derfor være en risiko for, at afdelingen går konkurs, og at medlemmet dermed taber hele sin investering i afdelingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

8 Risiko for udtræk Afdelingen investerer i højt forrentede obligationer, som er kendetegnet ved kurs over pari. Uventet udtræk til pari vil medføre risiko for tab og i kombination med gearing, kan tabet blive anseeligt. Den maksimale tabsrisiko ved udtræk er i vedtægterne og risikorammerne fastsat til 60% af afdelingens formue. Risiko ved spreadforretninger Afdelingen kan foretage spreadforretninger, hvor der investeres i udviklingen i renteforskellen mellem to obligationer (fx realkredit- og statsobligationer). Bevæger rentespændet sig modsat forventningerne, vil dette medføre risiko for tab. I kombination med gearing kan tabet blive anseeligt. Der er af bestyrelsen ikke fastlagt et risikomål for spreadrisikoen. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingen vil være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger. Der er i vedtægterne og i risikorammerne fastlagt grænser for renterisikoen på -5% til +17% af afdelingens formue. Risiko ved manglende likviditet Afdelingen vil ved indløsning og høj gearing være udsat for risiko for manglende likviditet i de positioner, som afdelingen har investeret i. Manglende likviditet kan medføre lavere salgspriser end forventet, hvilket vil resultere i et lavere salgsprovenu for investorerne. For at afgrænse risikoen, er der i vedtægterne og i risikorammerne fastsat, at minimum 20% af afdelingens lange positioner skal være i likvide obligationer, når de samlede lange positioner i afdelingen udgør mere end 600% af afdelingens formue. Benchmark og afkastmål Der anvendes ikke benchmark for afdelingen. Foreningen har et afkastmål for afdelingen på Cibor % p.a. efter afholdelse af foreningens omkostninger. Dette svarer p.t. til ca. 8,0% p.a. Afkastmålet må ikke opfattes som en garanti for eller tilsikring af, at foreningen kan levere et sådant fremtidigt afkast. Afkastmålet tjener alene som en målsætning om, at afdelingen på 3 års sigt stiler mod et afkast efter afholdelse af foreningens omkostninger i intervallet 6,0% p.a. til 10,0% p.a. Afkastet for afdelingen for de seneste 5 år fremgår af nedenstående tabel: Afkast i % 4,3 1-27,5 54,2 19,3 8,6 1 Regnskabsperioden dækker perioden fra 13. marts 31. december Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

9 Der kan ikke ud fra historiske resultater drages nogen konklusion om det fremtidige afkast. Ændring af risikorammer Bestyrelsen har den 13. november 2007 besluttet, at der kan anvendes renteswaps som alternativ til futures ved risikoafdækning. Bestyrelsen har den 21. april 2008 besluttet, at foreningen tillige kan investere i futures/forwards baseret på underliggende danske stats- og realkreditobligationer samt i rentebaserede optioner samt caps og floors. Ved bestyrelsens beslutning af den 26. juni 2012 er det besluttet, at afdelingen tillige kan investere maksimalt 50% af den til enhver tid gældende afdelingsformue i Junior Covered Bonds. Der kan dog maksimalt investeres for kr. 250 mio. Foreningsandele, tegning og indløsning Foreningens andele Afdelingen er bevisudstedende. Foreningsandelene i afdelingen udstedes gennem VP Securities A/S i stk. á kr Der udstedes ikke fysiske beviser i afdelingen. Fondskode Andelene er registreret i VP Securities A/S med følgende fondskode: DK Tegningssted Foreningsandelene kan tegnes hos HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1.sal 1306 København K Telefon Telefax Emission af foreningsandele Andele i foreningen kan alene tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

10 Bestyrelsen skal før den træffer beslutning om emission vurdere, om emissionen vil være forsvarlig og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og investeringsmuligheder samt medlemmernes interesse. Bestyrelsen kan på et sådant grundlag beslutte, at en emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrænses til et antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usaglige hensyn eller medføre forskelsbehandling af ligestillede potentielle investorer, der ønsker at tegne andele i foreningen. Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af emission efter suspension, vil blive meddelt via foreningens hjemmeside. Afdelingen er åben for nyemission den sidste bankdag i hver måned. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at foreningen skal være åben for nyemission på daglig basis. Bestyrelsen kan beslutte, at emission suspenderes, afskæres eller udsættes, såfremt der rejses berettiget tvivl om værdifastsættelsen af foreningens formue på tidspunktet for emission. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, til den indre værdi med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder udgifter til markedsføring og formidling af foreningsandele. Inkluderet i emissionsomkostninger ved emission indgår følgende maksimale udgifter i % af indre værdi: Handelsomkostninger omkostninger ved køb af værdipapirer 0,00% Øvrige markedsafledte handelsomkostninger 0,25% Administration 0,00% Markedsføring m.v. 0,25% Offentlige afgifter 0,00% Tegnings-, salgs- og garantiprovision m.v. I alt 1,00% 1,50% De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af værdipapirer, med mindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

11 Indløsning af foreningsandele Foreningen er på et medlems forlangende åben for indløsning den sidste bankdag i hver måned, jf. dog nedenfor. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at foreningen skal være åben for indløsning på daglig basis. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, til den indre værdi med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter, afvikling af forpligtelser i forhold til finansielle kontrakter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Disse omkostninger er estimeret til maksimalt at udgøre 0,75% af indre værdi. Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på indløsningspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af indløsning efter suspension, vil blive meddelt via foreningens hjemmeside. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale indløsningsfradrag. Anmodning om indløsning skal ske senest 5 bankdage før indløsningsdagen. Navnenotering Andelene skal lyde på navn og være noteret i foreningens medlemsprotokol, der føres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andelene i foreningen beregnes hver bankdag. Foreningen offentliggør mindst hver 14. dag indre værdier for foreningens afdelinger. Foreningen oplyser endvidere om den indre værdi på de tidspunkter, hvor der foretages emission og indløsning. Oplysning om emissions- og indløsningspris samt den indre værdi kan fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab eller rådgiver, der ligeledes stiller handelspriser i afdelingens andele. Endvidere vil disse oplysninger fremgå af foreningens hjemmeside hphedge.dk. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

12 Negotiabilitet og omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelens omsættelighed. Stemmeret Hvert medlem har 1 stemme for hver andel á kr Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol 1 uge før generalforsamlingen. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Flytning Der gælder ingen særlige regler for medlemmers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige handelsvilkår. Udlodning Afdelingen er akkumulerende, idet nettooverskud henlægges til forøgelse af foreningens overskud. Skatte- og afgiftsregler Da foreningen er akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, sker beskatningen efter lagerprincippet efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 5, hvilket indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og omvendt kan fratrække alle realiserede og urealiserede tab. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information og konkret rådgivning henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Værdiansættelse Aktiver værdiansættes i overensstemmelse med principperne i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Hvis det ikke er muligt at beregne den indre værdi på grundlag af aktuelle priser, vil foreningen i forbindelse med offentliggørelse, jf. ovenfor, redegøre for, hvordan den indre værdi er beregnet. Offentliggørelse sker på foreningens hjemmeside hphedge.dk. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

13 Ændringer af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning Bestyrelsen kan indstille til medlemmernes beslutning, at en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområde i afdelingen. Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om en forenings afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der er afgivet, som af den del af formuen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Foreningens oplysningsforpligtelser Foreningen skal med mindst 8 bankdages skriftligt varsel pr. brev eller til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer og ved indrykning på foreningens hjemmeside oplyse medlemmerne om ændringer i: - rammerne for midlernes anbringelse, - de risici, der er forbundet med foreningens investeringer, - medlemmernes rettigheder, - reglerne for emission og indløsning, og - ændring af gebyrsatser i forhold til medlemmerne. Foreningen skal til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i et landsdækkende dagsblad efter bestyrelsens skøn straks offentliggøre oplysninger om udskiftning af depotselskab eller investeringsforvaltningsselskab samt om ændringer i andre væsentlige forhold. Såfremt foreningen har begået fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5% eller mere, skal foreningen straks underrette de berørte navnenoterede medlemmer om fejlen samt offentliggøre oplysninger om fejlen på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Tilsvarende skal ske ved overskridelse af risikorammerne angivet i nærværende prospekt. Væsentlige aftaler og omkostninger Rådgiver Foreningen har indgået rådgivningsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S om at yde investeringsrådgivning. Ifølge aftalen skal HP Fondsmæglerselskab A/S ifølge dennes analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for, at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne kan træffe beslutninger om placering af medlemmernes midler eller optage lån. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 12 måneders varsel, dog således, at såfremt det skønnes i foreningens interesse, kan denne opsige aftalen øjeblikke- Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

14 ligt mod kompensation af investeringsrådgiverens dokumenterede udgifter i forbindelse med opsigelsen. HP Fondsmæglerselskab A/S skal løbende følge foreningens portefølje med henblik på aktivt at rådgive om tilpasning af porteføljens sammensætning og fordeling på enkelte investeringer til det opnåelige afkast. Investeringsrådgiver leverer månedligt en afkastrapportering, der lægges på hjemmesiden hphedge.dk. Afkastrapporteringen indeholder følgende: Afkast, Resume af den forgangne måned, Investeringsrådgivers forventning til det kommende kvartal, Investeringsmæssige tiltag, Opgørelse af højt/lavt udsving for lange positioner og renterisiko m.m. For ovennævnte ydelser betaler afdelingen følgende rådgivningshonorar på 1% p.a. af porteføljens formue samt resultatafhængigt honorar (performance fee), hvor der tages hensyn til high water mark: Resultatafhængigt honorar/performance fee: Investeringsrådgiver oppebærer et resultatafhængigt honorar på 20% af afkastet over Hurdle rate. Det resultatafhængige honorar beregnes og faktureres månedligt Det resultatafhængige honorar opgøres på baggrund af samme principper som gælder ved beregning af indre værdi ultimo hver måned til brug ved fastsættelse af emissions- og indløsningspriser. Beregning af det resultatafhængige honorar sker efter følgende formel: Π t= Max [0, (NAVt HWMt) 20% x Ct-1] HWMt = Max [NAVt-1, HWMt-1] (1 + HRt 30/360), hvor NAV0 = HWM0 = 100 Π t = Resultat afhængigt honorar for måned t HWMt = High Water Mark for måned t NAVt = Indre værdi ultimo måned t HRt = Hurdle Rate for måned t, defineret som CIBOR %. CIBOR 12 er den officielle notering offentliggjort af Danmarks Nationalbank primo beregningsperioden C t = antal cirkulerende andele ultimo måneden t Cap: Der betales ikke resultatafhængigt honorar, såfremt det akkumulerede resultatafhængige honorar, jf. ovenstående formel, for en periode fra 1. januar i det aktuelle år til beregningsdagen Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

15 ville overstige 5% af den højeste formue i samme periode. Uanset, at cap en måtte medføre, at der ikke udbetales resultatafhængigt honorar, justeres HWM stadig hver måned i henhold til ovenstående. Såfremt formuen i en periode måtte overstige den højeste formue i en tidligere periode indenfor samme kalenderår, skal dette ikke give anledning til genberegning af honoraret for denne tidligere periode. Transaktionsomkostninger/kurtagesatser: Investeringsrådgiver modtager ikke kurtage ved handel for foreningen. Investeringsrådgiver kan dog opkræve eventuelle handelsomkostninger hos foreningen. Administrationsaftale Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. For afdelingen er aftalt et administrationshonorar afhængigt af størrelsen på afdelingens formue. Honoraret vil udgøre 0,30% p.a. for afdelingens formue, dog minimum t.kr. 40 pr. kvartal. Endvidere betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. transaktion. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet udgjorde i 2011 t.kr For 2012 budgetteres med et vederlag til investeringsforvaltningsselskabet på t.kr Depotselskabsaftale Foreningen har indgået depotaftale med Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bestemmelser. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nordea Bank Danmark A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingen et kutymemæssigt depotgebyr på t.kr. 2,5 p.a. Endvidere betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. transaktion. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel. Vederlaget til depotselskabet udgjorde i 2011 t.kr. 37. Andre samarbejdsaftaler Foreningen har indgået samarbejdsaftale med HP Fondsmæglerselskab A/S med det formål at uddelegere salg og markedsføring af foreningens andele. Formålet er endvidere at sikre et godt Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

16 fundament for afsætning af sine foreningsandele som at højne kvaliteten af rådgivningen igennem fondsmæglerselskabets distributionskanaler. For markedsføring betales et honorar på 0,50% p.a. opgjort på grundlag af foreningens gennemsnitlige markedsværdi. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen kan dog af foreningen ophæves uden varsel, såfremt dette måtte være i foreningens interesse. Bestyrelse Bestyrelsens vederlag godkendes årligt af generalforsamlingen. For 2011 er afholdt honorar til bestyrelsen med t.kr For 2012 budgetteres med et honorar til bestyrelsen på t.kr Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlaget til Finanstilsynet udgjorde i 2011 t.kr. 91. For 2012 budgetteres med et honorar til Finanstilsynet på t.kr. 83. Samlede administrationsomkostninger og Årlige Omkostninger i Procent I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,50% af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret eksklusive eventuelle resultatafhængige rådgiverhonorarer. De samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar må for hver afdeling ikke overstige 10,00% af den højeste formueværdi indenfor regnskabsåret, dog maksimalt 50,0% af den gennemsnitlige formue indenfor et regnskabsår. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i 7 år. De samlede administrationsomkostninger i % af gennemsnitlig formue samt ÅOP for de seneste 5 år fremgår nedenfor: Omkostningsprocent 1,49 1,96 2,20 5,10 3,29 ÅOP 2 2,73 2,30 2,53 5,42 3,63 2 Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

17 Ledelse og administration Foreningens bestyrelse Advokat, Partner, Kim Høibye, formand Advokatfirmaet Eversheds International Frederiksborggade 15, København K Tom Nygaard Sørensen Direktør Ved Lindelund Brøndby Christian Antonsen Investeringschef, ISP Kalvebod Brygge København V Jacob Carl Jacobsen Advokat Gammel Mønt København K Foreningens direktion Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Peter Jørn Jensen Direktør Jim Isager Larsen Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V CVR nr Foreningens depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Strandgade København K Foreningens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S CVR nr Foreningens rådgiver HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1.sal 1306 København K CVR nr Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside hphedge.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede foreningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Hedgeforeningen HP Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

18 Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i likvide midler, herunder valuta eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Medlemmer 3 Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. 8 (herefter andele ). Hæftelse 4 Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.

19 Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse: Risikorammer 5 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter foreningens eller en afdelings risikorammer inden for vedtægternes bestemmelser herom. Stk. 4. Ændringer af en afdelings risikorammer skal senest 8 hverdage efter deres vedtagelse meddeles alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter afdelingens medlemmer har haft mulighed for at indløse deres andele. Stk. 5. Overskridelser af en afdelings risikorammer skal senest 8 hverdage efter overskridelsen har fundet sted meddeles alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer. Stk. 6. Meddelelser i henhold til stk. 4 og stk. 5 skal ske ved skriftligt henvendelse eller pr. til alle i foreningens medlemsprotokol navnenoterede medlemmer og/eller ved indrykning på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Afdelinger og andelsklasser 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Danske obligationer Afdelingen investerer i obligationer udstedt af en dansk udsteder eller optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på et andet dansk reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan dog indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sine midler i finan- 2

20 sielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og i finansielle instrumenter optaget til handel på andre regulerede markeder. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge en fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. Risikoen for afdelingen vil således være på niveau med den risiko, der historisk har været registreret for aktier. Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt numeriske risikorammer for positions- og markedsrisiko, koncentrations- og spredningsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko, udtrækningsrisiko og gearingsrisiko. De numeriske risikorammer er som følger: Afdelingens bruttoeksponering, som beskrevet i bekendtgørelse om hedgeforeningers opgørelse af risici, må inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter maksimalt udgøre 3300% af afdelingens formue. Spredningsrisiko Afdelingen har fastsat følgende spredningsregler: 1. Maksimalt 10% af afdelingens lange positioner investeret i en emission (obligations-serie). Dog må der altid investeres for minimum kr. 12,5 mio. i én emission (obligationsserie). 2. Maksimalt 50% af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut inklusive Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og Kommunekredit. 3. Der gælder ingen begrænsninger for afdelingens placering af midler i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Koncentrationsrisiko Afdelingen har fastsat følgende regler for koncentrationsrisiko: 1. Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 1100% af afdelingens formue. 2. Afdelingen må maksimalt have lange positioner i højtforrentede obligationer for 700% af afdelingens formue. 3. Afdelingen må maksimalt indgå spreadforretninger, målt på den lange position i spreadforretningen, på 700% af afdelingens formue. Afkastudsving Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 25% p.a. målt på 1-, 3-, og 5-årige afkast. 3

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 23. april 200 kl. 3.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 0, i Lett Advokatfirmas lokaler, Rådhuspladsen 4, 550 København V. Dagsordenen var følgende:. Fremlæggelse

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Hedgeforeningen Nykredit Alpha afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. august 2013 kl. 10.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 Dagsorden

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere