Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen (B), Svend-Erik Hermansen (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget maj A - Principiel drøftelse af muligheder for lokalisering af vindmøller - PMU 3 3. A - Principiel drøftelse af lokalisering for større transportvirksomhed - PMU 5 4. A - Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn i landzone - PMU 7 5. A - Ansøgning om landzonetilladelse til at opføre helårsbeboelse på Frederiksholms Sidevej 10 - PMU 9 6. A - Principiel stillingstagen til at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup landsby - PMU A - Ansøgning om dispensationer fra lokalplan til byggeprojekt langs Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard - PMU A - Dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til at bebygge mere end 1/6 af grundarealet, Tranebjerget 3 - PMU A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den overordnede grundejerforening for boligområdet Kragehave Vest - PMU I - Regnskab 2012 Plan- og Miljøudvalget - PMU I - Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland - PMU I - Kompensation fra Banedanmark vedr. Vallensbæksøerne - PMU I - Endelig godkendelse af projektforslag for Fjernvarme i VestFløng - PMU I - Forslag til lokalplan for Taastrup Bymidte - PMU I - Forslag til lokalplan for 7 boliger. Hovedgaden 375, Hedehusene - PMU 35 Side 1

3 1. M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget maj 2013 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget M Sagsnr.: 13/266 Bilag: 1 Åben Natur- og Miljøklagenævnet afslutter sag vedr. påbud om sikring mod 85097/13 udledning af forurening fra spildevandsanlæg, Selskabet af 2. september 2011 A/S, Rugvænget Åben Natur- og Miljøklagenævent ophæver kommunens påbud om sikring af 85067/13 oplag og tankgrav hos Selskabet af 2. september 2011 A/S, Rugvænget Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i afgørelsen vedr /13 støjgrænse på Hyldevangen 10 4 Åben Natur- og Miljøklagenævet giver Høje-Taastrup Kommune medhold i 91475/13 kommunens håndhævelse af servitutbestemmelse vedr. opført udestue på Søndertoften Åben Vestforbrænding - Referat af møde den 10. april 2013.pdf /13 6 Åben Forslag til Kommuneplantillæg 5 for Roskilde Kommune - Forskerpark /13 ved DTU Risø Campus 2

4 2. A - Principiel drøftelse af muligheder for lokalisering af vindmøller - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og MIljøudvalget A Sagsnr.: 11/30534 Sagsfremstilling I forbindelse med kommuneplan 2014, samt projekt ECO-Life er der behov for principielt - at genoverveje mulighederne for at lokalisere større vindmøller i kommunen. Der er allerede i kommuneplan 2010 givet mulighed for at lokalisere mindre husstandsvindmøller i kommunen. Denne mulighed foreslås videreført i Kommuneplan I forbindelse med Kommuneplan 2010 blev det undersøgt, om der var mulighed for at lokalisere større vindmøller i kommunen. Ved vurderingen blev der taget udgangspunkt i anbefalinger fra Energistyrelsen, samt lovgivning og vejledninger om afstandskrav med mere for placering af vindmøller. Den regionale Udviklingsplan, som kommuneplanen skal overholde, fastlagde desuden at store vindmøller skulle placeres kystnært. Ud fra disse kriterier blev der ikke fundet placeringsmuligheder i kommunen. Den nye regionale Udviklingsplan for Region Hovedstaden fastlægger ikke konkrete direktiver for placering af større vindmøller. Kommunen er dermed ikke bundet af det tidligere forbud. I forbindelse med projektet ECO-Life, samt forarbejderne til Kommuneplan 2014 er det derfor undersøgt om der kan findes placeringsmuligheder, som opfylder reviderede kriterier: Møller skal placeres i områder, hvor det blæser tilstrækkeligt til at det er energimæssigt interessant. Møller kan være mindre end tidligere undersøgt (det vil sige m) Mølle kan opstilles enkeltvis. Lovkrav og vejledninger om sikkerhedsafstande og miljømæssige afstande til hhv. boliger og til infrastrukturanlæg med mere skal overholdes. Kommunen har bedt et rådgivende firma om at gennemgå mulighederne ud fra disse nye kriterier. Resultatet foreligger nu, og der skal derfor tages stilling til om der skal indarbejdes placeringsmulighed for vindmøller i forslag til Kommuneplan Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven. Bekendtgørelse om støj fra Vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Vindmøllecirkulæret), VVMbekendtgørelsen. Politik/Plan Kommuneplan Regional Udviklingsplan for Hovedstadsområdet Information Ingen bemærkninger 3

5 Høring Ingen bemærkninger Vurdering Administrationen har i vedlagte notat givet en opsummering af den gennemførte undersøgelse og uddybende vurdering af mulighederne. Det er indledende undersøgt, om der ud fra kriterier om vindforhold, samt afstandskrav til boliger og infrastrukturanlæg, er egnede placeringsmuligheder. Her blev 19 potentielle lokaliseringsmuligheder identificeret. Disse er derefter hver især blevet gennemgået og screenet i forhold til konflikter med anden arealanvendelse eller beskyttelsesinteresser. 17 af de undersøgte områder viste sig uegnede. 2 områder (hhv. den nordlige ende af Hedeland og af Transportcentret) er derefter blevet analyseret nærmere for støjkonsekvenser ved forskellige vindforhold mv. Placeringsmuligheden i Hedeland er der ikke arbejdet videre med, da det er administrationens vurdering at denne lokalisering er i konflikt med hensynet til det rekreative område, der er nærhed til kolonihaver med overnatning, og da der er indflyvningszone til Roskilde lufthavn i en del af området. Samlet anbefaler rådgiveren, at en placeringsmulighed for 1 vindmølle på et område i den nordlige ende af Transportcentret i Høje Taastrup indarbejdes i forslag til Kommuneplan Denne placeringsmulighed er blevet undersøgt mere grundigt i forhold til støjkrav, sikkerhedsafstand og omgivende arealanvendelse. Det vurderes dog, at en placering i dette område kan lægge bindinger på området udlagt til Copenhagen Markets, samt evt. også andre ejendomme. Undersøgelsen er således kun første led i en proces, inden en mølle kan sættes op. Inden indarbejdelse i Forslag til Kommuneplan 2014 anbefaler administrationen, at grundejeren af det omtalte område orienteres og høres. I forbindelse med høring af Kommuneplanforslaget vil øvrige grundejere i området samt andre interessenter blive hørt, og efter vedtagelse af den ny kommuneplan vil at konkret projekt skulle vurderes efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, og i givet fald udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Indstilling Administrationen indstiller, at grundejeren (Copenhagen Markets) orienteres om undersøgelsen, og høres om der på det foreliggende grundlag er interesse for planlægning for 1 vindmølle i området. I bekræftende fald kan planlægning for møllen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2014, som baggrund for en dialog med øvrige grundejere i området. Bilag: 1 Åben Opsamling - muligheder for lokalisering af vindmøller i Høje Taastrup Kommune 87517/13 4

6 3. A - Principiel drøftelse af lokalisering for større transportvirksomhed - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 05/10968 Sagsfremstilling En projektudvikler har spurgt til mulighederne for at lokalisere en større transportvirksomhed (a la fragtmændene), på arealerne nord for Carlsberg i Høje Taastrup. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om virksomheden. Der er i bilaget givet en nærmere vurdering af om det er muligt og hensigtsmæssigt at ændre planlægningen for området til transportformål. Det skal derfor drøftes principielt om der skal udarbejdes forslag til ændring af planlægningen på området. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Statens Fingerplan Statens Vandplaner (ophævet pt). Kommuneplan Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Det ansøgte område rummer et mindre delareal i rammeområde 207, som kommuneplanen i dag udlægger til erhvervsområde, blandt andet for transport og speditionsfirmaer. En større del af det ansøgte område ligger i rammeområde 232, og som nabo til område 231. Begge disse områder er i kommuneplan 2010 udlagt til administrations- og servicevirksomheder, som en del af det stationsnære område omkring Høje Taastrup station. Det ansøgte område ligger umiddelbart syd for jernbanen, hvor boligområdet Kragehave er lokaliseret nord for. Øst for det ansøgte område findes arealer boliger, Essex Park mv. Som det fremgår af bilaget anbefaler administrationen at der ikke udarbejdes forslag til ny planlægning for området. Vurderingerne er nærmere gennemgået i bilaget til denne sag, og kan opsummeres således: 5

7 Kommuneplanen giver ikke mulighed for transportvirksomheder i størstedelen af det ansøgte område. Størstedelen af området er desuden beliggende i det stationsnære område, hvor der skal lokaliseres erhverv med mange arbejdspladser eller besøgende, eksempelvis Danske Handicapforeninger, som er lokaliseret umiddelbart øst for rammeområde 232. Ændring af planlægningen til mere ekstensive formål vil ikke understøtte Høje Taastrup stations status som regionalt knudepunkt, eller byens behov for større intensitet af arbejdspladser i områderne nær stationen. Kommuneplanen fastlægger derfor, at arealerne ikke kan omdisponeres til mere ekstensive formål. Transportvirksomheder er ekstensive formål, som der ikke kan planlægges for, med mindre kommuneplanen ændres. Store transportvirksomheder vil medføre større transport med tunge køretøjer i området, og deraf følgende vejstøj. Særligt på Sydvej giver den tunge transportcentret allerede i dag problemer med at overholde støjkravene i forhold til boliger i Torstorp. Byrådet har besluttet at sænke hastigheden fra 80 km/t til 70 km/t på Sydvej ud for Torstorp, og at øge den eksisterende støjvold til 6 m. Dette sker for at dæmpe trafikstøjen for de boliger i Torstorp, der ligger ud til Sydvej. Støj fra transport inde på en kommende transportvirksomheds areal må desuden forventes at overskride støjgrænserne for nærliggende boligområder, Kragehave samt Essex Park mv. Dertil kommer at der kan forventes veto fra staten hvis kommunen i givet fald ville ændre planlægningen af ramme 232 til Transportformål. Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Staten har med vandplanerne tidligere fastlagt at i disse områder kan der ikke udlægges nye arealer til større transportvirksomheder. Vandplanerne er pt. kendt ugyldige og skal behandles på ny. Indtil nye vandplaner er vedtaget gælder de gamle regionplaners retningslinjer på området. Disse administreres af staten. Naturstyrelsen har tilkendegivet at man i administrationen af de gældende bestemmelser, vil lægge vurderingerne fra vandplanerne til grund. Der må derfor i givet fald, forventes veto fra staten mod en ændring af planlægningen for rammeområde 232 til transportformål. Samlet set kan administrationen derfor ikke anbefale at kommunen går videre med en ændring af planlægningen til en større transportvirksomhed. Indstilling Det indstilles at der ikke arbejdes videre med ændring af planlægningen for kommuneplanens rammeområde 232 (arealerne nord for Carlsberg) til større Transportvirksomheder. Bilag: 1 Åben Vurdering af lokalisering af større transportvirksomhed 69972/13 6

8 4. A - Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn i landzone - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/9331 Sagsfremstilling Administrationen har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på adressen Stærkendevej 155 C, matr. nr. 30 b Sterkende By, Reerslev tilhørende Stærkende Vandværk. Matriklen er beliggende delvis i landzone uden særlige beskyttelsesinteresser. Solcelleanlægget ønskes opstillet på matriklens nordlige del, der grænser op til sti mod nord samt Tjørnehøj Mølle mod vest. Solcellepanelerne vil blive monteret i en vinkel på 35 grader på et stativ med en længde på 15 m, en bredde på 2 m samt en højde på 2,1 m. Det opsættes i en afstand på mindst 2,5 m fra skel og sti. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planlovens 35, stk.1 Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Der er ikke foretaget naboorientering. Parallelt med sagens fremstilling er den sendt i naboorientering efter Planlovens 35 stk. 4. Såfremt der modtages indsigelser til naboorienteringen vil sagen igen blive forelagt for Plan- og Miljøudvalget. Naboorientering vil blive sendt til følgende ejendomme:tjørnehøj Mølle, Tingstedvej 47 samt Stærkendevej 161, 2640 Hedehusene. Vurdering Solcelleanlægget har en størrelse, der forudsætter landzonetilladelse, når det placeres på terræn. Det må konstateres, at anlægget vil blive ganske synligt fra Tjørnehøj Mølle samt det omkringliggende åbne område, men på grund af solcelleanlæggets ringe størrelse har det ikke betydning. Matriklen tilhørende Stærkende Vandværk er opdelt i både by- og landzone, se det vedlagte zonekort. Dette betyder at solcelleanlægget ikke ville kræve en landzonetilladelse, såfremt det blev placeret på den sydlige del af matriklen. 7

9 Solcelleanlægget vil blive placeret tæt på naboejendommens bebyggelse, således at solcelleanlægget vil være en naturlig del af den samlede bebyggelse i området. Det er derfor administrationens vurdering, at der bør meddeles tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at solcelleanlægget fjernes når det ikke længere er i brug. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte solcelleanlæg, på betingelse af at det placeres mindst 2,5 m fra nabo- og vejskel. 2. Det sættes som vilkår, at anlægget fjernes, når det ikke længere er i brug. Bilag: 1 Åben Ansøgning om etablering af solcelleanlæg, Stærkendevej 155C /13 2 Åben Zonekort, Stærkendevej 155C /13 8

10 5. A - Ansøgning om landzonetilladelse til at opføre helårsbeboelse på Frederiksholms Sidevej 10 - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/6639 Sagsfremstilling Ejeren af ejendommen Frederiksholms Sidevej 10 har ansøgt om at nedrive det eksisterende hus på 66 m² og opføre en ny helårsbeboelse på 225 m². Ejendommen ligger i landzone og har et grundareal på m². Ejendommen er ikke omfattet af naturbeskyttelses interesser eller fredning. Det fremgår ikke direkte af journalen, at det eksisterende hus er et helårshus. Kommunen betragter dog huset som et helårshus, da det ikke fremgår at være et sommerhus. Ejendommen er registreret i Bygge- og Boligregisteret som en beboelsesejendom. Af folkeregisteret fremgår det, at der igennem flere år har været personer tilmeldt adressen. Dermed har kommunen accepteret, at ejendommen har status som helårsbeboelse. På nær Frederiksholms Sidevej 4 har de øvrige ejendomme, nr. 2, nr. 6, nr. 8, nr. 12 og nr. 14, status som sommerhusbeboelse. Da ejendommen ligger i landzone, skal der gives en landzonetilladelse til at opføre en ny bygning til erstatning af den eksisterende bygning. Administrationen har været i forhandling med ejeren for at sikre, at udformningen af en ny bygning har en karakter og et præg, så den er samstemmende med øvrig bebyggelse i det åbne land. Bygningen er udformet som et længehus med et 30 graders ligesidet sadeltag. Bygningens facader er af lærketræ, og tagbelægningen er sortgrå tagpap med trekantslister. Garagen indgår i længehuset. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort med en notits i Lokalavisen Taastrup med yderligere information på kommunens hjemmeside. Høring Sagen har været i naboorientering fra den til den Der er ikke indkommet bemærkninger. Vurdering Da ejendommen anvendes til helårsbeboelse og har været anvendt som sådan gennem en årrække, kan kommunen ikke fastholde ejendommen som værende sommerhus, selvom ejendommen ligger i et område, der anvendes til sommerhusformål. Da den eksisterende bygning rives ned for at opføre en ny, skal der meddeles landzonetilladelse til dette. 9

11 I forbindelse med behandlingen af landzonetilladelsen kan kommunen stille krav til bygningens udseende og materialevalg, så bygningen får et udseende og en karakter, som er passende for bygninger i det åbne land og som er indpasset i landskabet. Bygningen er udformet som et længehus, hvor garagen er integreret, så bygningen dermed tegner sig som en enkel og stram bygningskrop i landskabet. Bygningens facader er af lærketræ, som med tiden får en sølvgrå farve, og tagbelægningen er sortgrå tagpap med trekantslister, så bygningen vil fremstå i afdæmpede farver, og ikke virke anmasende i forhold til det omgivende landskab. Administrationen vurderer, at den ansøgte bygning, som ovenfor beskrevet, fint vil kunne indpasses i det åbne land og falde ind i det omgivende landskab. Indstilling Administrationen indstiller at der meddeles landzonetilladelse til at opføre en helårsbeboelse på 225 m² med facader af lærketræ og tagpap tag på Frederiksholms Sidevej 10 til erstatning for den nuværende helårsbeboelse. Bilag: 1 Åben Tegninger vedr. Frederiksholms Sidevej /13 10

12 6. A - Principiel stillingstagen til at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup landsby - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/9713 Sagsfremstilling Ejendommen Præstegårdsvej 2 i Høje Taastrup Landsby, som indtil 2012 har rummet specialskolen Øtoftegård Skole, er udbudt til salg af kommunen. Planen er at omdanne eller nedrive ejendommen til boligbebyggelse. Højstbydende har fremsendt en dispositionsplan for ejendommen, der viser 5 kubiske dobbelthuse, en smule forskud for hinanden, i alt 10 boliger. De fem dobbelthuse er placeret med hovedfacaderne øst-vest med indgang fra vest. Facaderne mod vest er skitseret med forskelligartede vinduesstørrelser og mod øst med terrassedøre og vinduer til gulv. Af det fremsendte materiale fremgår det ikke, hvad facaderne består af, men ud fra vinduesplacering og udformning, formodes facaderne at være af let beklædning. Den samlede bebyggelse udgør m² bruttoetageareal, grundareal udgør m² og dermed udgør bebyggelsesprocenten lidt over 36%. Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til om en kommende bebyggelse i udtryk og formsprog bør være sammenhængende med landsbyen eller fremstå som en løsreven bebyggelse uden sammenhæng i udtryk med landsbyens gadeforløb og de omgivende bebyggelser, eller om den kommende bebyggelse skal lægge sig op ad rådhusets borgargtige bygningsudtryk. På samme møderække i maj forelægges en sag for Økonomiudvalget/Byrådet hvor der tages stilling til de fremkomne bud i forbindelse med det offentlige udbud. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt Information Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Præstegårdsvej 2 grænser op til landsbyen og ligger overfor det gamle klokkerhus, østindgangen til kirkegården og et ældre helstøbt bindingsværkshus, Bygaden 36. Mod øst ligger rådhuset med sine 2 etager og flade tage og mod syd de en-etagers ældrevenlige boliger. Terrænet fra Præstegårdsvej ned mod rådhuset falder 6 meter. Præstegårdsvej 2 opfattes som liggende i 11

13 samme kote som landsbyens huse ud mod Bygaden med kirkegården og Høje Taastrup Kirke som det højeste punkt. Administrationen vurderer derfor, at en kommende bebyggelse bør knytte sig til landsbyen og kirkens omgivelser med det gamle klokkerhus, Præstegårdsvej 1, og Bygaden 36, som begge er bevaringsværdige ifølge byplanvedtægt Dobbelthusenes placering bør indordne sig Præstegårdsvej og Bygadens forløb og dermed danne og understøtte et sammenhængende forløb af huse frem for det skitserede, hvor de retningsløse huses korte facade forskyder sig ud mod landsbygaderne. En kommende bebyggelse bør indordne sig landsbyens bygningsudtryk, fordi denne bebyggelse vil udgøre de nære omgivelser til Høje Taastrup Kirke. Bebyggelsen bør opføres som en én etagers bebyggelse med udnyttelig tagetage, med sadeltag og med mulighed for en trempelkonstruktion for at give tagetagen så meget volumen som muligt. For at skabe sammenhæng til den eksisterende bebyggelse bør bebyggelsen fremstå i blank rød mur eller med pudsede facader i en teglrød farve. Tagfladen bør dækkes med røde vingetagsten. Administrationen vurderer, at de fremsendte skitser til en boligbebyggelse ikke er indpasset til Præstegårdsvej og ligner mere de boligbebyggelser, der opføres i modernistiske bydele som Ørestaden og på gamle industrigrunde i Københavns yderkvarterer. Administrationen vurderer, at bebyggelsen bør omformes, så den indpasser sig til landsbyens gadeforløb og tager sit udgangspunkt i og tilpasser sig den eksisterende bebyggelse. Indstilling Administrationen indstiller, at; 1. der udarbejdes et nyt skitseforslag, der indordner sig landsbyens bygningsudtryk og Præstegårdsvej og Bygadens forløb, 2. bebyggelsen udformes som en én-etagers bebyggelse med udnyttelig tagetage og et 45 graders saddeltag, og 3. overstående bebyggelse danner grundlag for at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2 for en boligbebyggelse på ca m². Bilag: 1 Åben Tegninger vedr. principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan på Præstegårdsvej / Åben Kort over Præstegårdsvej /13 3 Åben Kort over koter, Præstegårdsvej /13 4 Åben Præstegårdsvej 2 - billeder fra Bygaden og Præstegårdsvej /13 12

14 7. A - Ansøgning om dispensationer fra lokalplan til byggeprojekt langs Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/6141 Sagsfremstilling MT Højgård har planer om at igangsætte byggeri af boliger i Høje Taastrup Planen 2. etape ved Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard. Ejendommen er beliggende i Høje Taastrup bymidte, delvist i det stationsnære kerneområde. Området er desuden udpeget til regionalt center. Kommunen har modtaget et skitseprojekt, der illustrerer volumen i byggeriet. Et udsnit på 12 boliger (i materialet fejlagtit opgivet til 6), betegnet etape 01 er bearbejdet mere detaljeret, for at give et indtryk af arkitekturen. Der skal senere ske en detailprojektering af hele bebyggelsen. Bilagsmaterialet er suppleret med illustrationer fra andre af arkitekttegnestuens boligbyggerier. Bebyggelsens facader skal udføres i en blanding af teglsten, skærmtegl og pudsede flader, suppleret med partier i lette materialer som f.eks. træ. Tage udføres uden hældning. Boligerne opføres i to lag. Stuelejligheden, der er i et plan, får direkte adgang fra et privat forareal. Boligen oven over, der er i to eller tre plan, får adgang via egen trappe og terrasse. Der arbejdes med en mere rækkehusagtig bebyggelse end vist i lokalplanen. Det indebærer bl.a. variation i bygningshøjden på 3 og 4 etager samt færre, men større boliger end forudsat ved udarbejdelsen af lokalplanen. (lejlighedsstørrelser mellem 86 m 2 og 132 m 2 ) I første omgang skal der bygges langs sydsiden af den planlagte bydelspark ved Skjeberg Allé og langs vestsiden af Høje Taastrup Boulevard. I tegningsbilagene vist som etape 1 og 2. Etape 1 omfatter 26 lejligheder og etape 2 omfatter 30 lejligheder, i alt 56 lejligheder. Lokalplanen giver i dette område mulighed for byggeri af i alt ca. 85 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 92 m 2. Den indre del af lokalplanområdet, betegnet etape 3, er ikke umiddelbart forestående, og den viste bebyggelse skal betragtes som en vision, der eventuelt skal arbejdes videre med. Dette område er i lokalplanen overvejende udlagt til fælles friarealer. Højhuset i områdets syd-østlige hjørne betegnes som etape 4, og der er heller ikke aktuelle projekter for denne del af bebyggelsen. Byggeprojektet vil forudsætte en række dispensationer fra lokalplan Nedenfor oplistes de kendte dispensationspunkter: 8, pkt. 1: Bebyggelsen skal tilnærmelsesvis opføres med en placering og et etageantal som vist på bebyggelsesplanen bilag 3. 13

15 Bebyggelses mod den centrale park/torv er på bilag 4 til lokalplanen udlagt i 4 etager. I det fremsendte projekt vises bygninger i 3 og 4 etager. Der skal derfor dispenseres fra etagehøjden. Bebyggelses mod Høje Taastrup Boulevard er på bilag 4 til lokalplanen udlagt i 3 etager. I det fremsendte projekt vises bygninger i 3 og 4 etager. Der skal derfor dispenseres fra etagehøjden. 8, pkt. 4.5: Pulterrum skal indrettes i kælder. Da der ikke er tale om traditionelt etagebyggeri, vil der blive behov for at placere pulterrum andre steder end i kælder. Det forudsætter dispensation. 10, pkt. 1: Tage skal have en hældning på mindst 20 grader og må ikke have udhæng. Tage beklædes med sort eternitskifer eller sorte metalplader uden struktur. I det fremsendte projekt opereres delvist med flade tage. Tagmaterialer er ikke fastlagt. Der skal dispenseres. 10, pkt. 2: Byggeriet skal opføres med facader i murede teglsten i gule nuancer tilpasset det omliggende byggeri. I det fremsendte materiale er anført, at facader skal fremstå med facader i gule nuancer i en blanding mellem teglsten, skærmtegl og puds. Skærmtegl og pudsede facader forudsætter dispensation. 10, pkt. 6.4: Boligbebyggelsen skal indrettes med altaner mod Høje Taastrup Boulevard og torvet/pladsen, eventuelt suppleret med franske altaner. Det ansøgte projekt får ikke nødvendigvis altaner mod gaden. Der ønskes derfor dispensation fra denne bestemmelse. 17: Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før: 1. Den i 4, pkt. 3, nævnte bydelspark med torv mod Høje Taastrup Boulevard er anlagt. Opførelse af ny bebyggelse i området vil udløse krav om anlæg af bydelsparken. Da der aktuelt kun skal opføres en mindre del af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet, vil det givet vis blive aktuelt at indgå aftale med bygherre om delvist anlæg af parken eller alternativt en passende bankgaranti som betingelse for ibrugtagning af randbebyggelsen. Der har været foretaget naboorientering i overensstemmelse med planlovens dispensationsbestemmelser med svarfrist Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Lokalplan og Lokalplan Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup kommune. Information Ingen bemærkninger. 14

16 Høring Der er foretaget naboorientering. Eventuelle kommentarer vil blive fremlagt på udvalgsmødet. Vurdering Det er vigtigt at tage stilling til, om man skal fastholde den tætte by langs Høje Taastrup Boulevard, og hvilket udtryk, man ønsker byen skal have. Problematik: 1. Boligtæthed. Kan det accepteres, at der bliver færre lejligheder i randbebyggelsen end forudsat i lokalplanen? 2. Bebyggelsens udformning. Opfylder det fremsendte projekt ønsket om en bymæssig bebyggelse af området langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken? 3. Yderligere bebyggelse. Skal kommunen arbejde for bebyggelse i den indre del af området, der i lokalplan er udlagt til fællesarealer? Høje Taastrup Boulevard er oprindelig tænkt som byens hovedgade og den centrale akse for byens udbredelse. Bydelsparken skulle indgå i en central pladsdannelse omgivet af markante bygninger. Siden er forbindelsen mellem Høje Taastrup Stationen og CITY 2 kommet i fokus med den store arkitektkonkurrence for Høje Taastrup C, hvilket kan bidrage til at nydefinere byens tyngdepunkt. Lokalplan er udarbejdet med henblik på en tæt bymæssig bebyggelse med relativt stor koncentration af boliger og mulighed for butikker. Husene mod Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken er tænkt som traditionelle byhuse for at markere byrummene langs gaden. Boligtæthed: Det ansøgte projekt indebærer færre, men større boliger i randbebyggelsen end lokalplanen åbner mulighed for. Det må også vurderes, at der samlet bliver noget færre boligkvadratmeter. I Kommuneplan 2010 anføres bl.a. at I bymidterne skal der tilstræbes en relativ stor bebyggelsestæthed og De stationsnære områder skal søges udnyttet mest optimalt for at understøtte den kollektive trafik. Området er i kommuneplanen udlagt til bymidte, og er delvist beliggende i det stationsnære kerneområde. Det vil derfor være i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplanen og i den overordnede planlægning, Fingerplan 2007, at fastholde en høj udnyttelse af området. Jævnfør Fingerplanen skal boligbyggeri i stationsnære kerneområder opføres som etageboligbebyggelse, det vil sige boliger med vandrette etageadskillelser. Hvis der ansøgte projekt godkendess, og man samtidig ønsker en højere boligtæthed i området, vil det eventuelt være en mulighed at bygge i den indre del af området, der i lokalplan er udlagt til fælles opholdsarealer, parkering m.v. Administrationen vurderer, at det viste projekt har tilstrækkelig volumen til at sikre indtrykket af bycenter og indstiller derfor, at man godkender byggeri af etageboliger i 3 til 4 etager langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken, som ansøgt. 15

17 Bebyggelsens udformning: Lokalplans bestemmelser tager udgangspunkt i et tidligere projekt, der bl.a. havde altaner mod gadesiden og glasinddækkede trappeopgange. Byggeriet videreførte desuden motivet fra stationsbyen med gule teglstensfacader og skifferdækkede, skrå tage. Det kunne tilføre byggeriet arkitektonisk kvalitet, at det blev anvendt forskellige materialer, og at de enkelte bygningssektioner fik individuelle facadeudtryk og etagehøjde. Samtidig er det dog vigtigt, at bebyggelsen udformes, så gadelivet styrkes og karakteren af bymidte bevares. Administrationen foreslår, at det overfor bygherre tilkendegives, at kommunen er indstillet på at dispensere fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende og udformning, når der foreligger mere detaljerede tegninger og beskrivelser af bebyggelsen. Yderligere bebyggelse: En stor del af indre del af lokalplanområdet er udlagt til fælles friarealer og parkering. Bebyggelse af området vil forudsætte ny lokalplan, da der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Lokalplan giver i øvrigt ikke mulighed for opførsel af traditionelle rækkehuse, idet området er udlagt til etageboligbebyggelse, det vil sige boliger med vandrette lejlighedskel. Bydelspark: Anlæg af bydelsparken er en betingelse for ibrugtagning af byggeriet jævnfør lokalplan Da det imidlertid i første omgang kun er en del af byggeriet, der skal opføres, vil det være rimeligt at finde en løsning, så parken f.eks. kun skal anlægges i et omfang, der svaret til byggeriets omfang. Alternativt kan der eventuelt stilles bankgaranti med henblik på senere færdiggørelse af bydelsparken. Indstilling Administrationen indstiller, at; 1. bebyggelse langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken kan opføres som etageboliger i 3 til 4 etager i overensstemmelse med det indsendte projektmateriale. 2. Administrationen bemyndiges til at give de nødvendige dispensationer fra lokalplaner og bygningsreglement til realisering af byggeriet langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken, vist som etape 1 og 2 i ansøgningsmaterialet. 3. Friarealer og bydelspark skal anlægges i et omfang, der svaret til byggeriets omfang i forhold til den samlede byggemulighed. Der kan eventuelt stilles bankgaranti med henblik på senere færdiggørelse af bydelsparken. Bilag: 1 Åben delområde B vedr. Høje Taastrup Boulevard /13 2 Åben Etapeopdeling vedr. projekt Skjeberg Allé/Høje Taastrup Boulevard 94940/13 3 Åben Projektmateriale 12 boliger - rev projekt ONV /13 4 Åben Referencer til eksisterende bebyggelser /13 5 Åben naboorientering Projekt Skjeberg Allé 95506/13 16

18 8. A - Dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til at bebygge mere end 1/6 af grundarealet, Tranebjerget 3 - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/3637 Sagsfremstilling Der er ansøgt om byggetilladelse til en tilbygning på 42 m 2 i et plan til eksisterende parcelhus, som en vinkelbygning på havesiden. Bygningen bliver dermed på 161 m 2. Ejendommen er reguleret af byplanvedtægt 1-02 fra 1957, hvori der er fastsat en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundarealet. Der kan bygges i 2 fulde etager, hvilket kan give et samlet etageareal på 260 m 2. Grunden er på 779 m 2 og 1/6 af det er 130 m 2. Det ansøgte kræver derfor dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til en overskridelse på 31 m 2. Alle andre bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglement og byplanvedtægt er overholdt. Bebyggelsesprocenten udregnet efter reglerne i nugældende bygningsreglement vil blive på 23,6 %. I kommuneplanens rammebestemmelser for området er der fastsat en bebyggelsesprocent på 25. Ansøgningen har været i naboorientering. Der er kommet bemærkninger fra ejeren af Tranebjerget 1. Hun mener at tilbygningen vil medføre en væsentlig begrænsning af eftermiddagsog aftensol på terrassen, hvilket hun mener vil forringe husets værdi ved et kommende salg. Bemærkningerne er videresendt til ansøger, der har beregnet og indtegnet skyggevirkningen. Beregningerne viser, at tilbygningen kun vil give ekstra skygge i op til max. 1 time fra ca. kl. 19 til 20 i maj og august måned. Ejeren af Tranebjerget 1 har fået forevist beregning og tegning. Hun fastholder indsigelsen, da hun ikke finder at begrænsningen af aftensol i august, er af mindre betydning. Alle ejendomme i området er i 1 plan og de fleste overholder bestemmelsen om bebygget areal på max. 1/6 af grundarealet. Der er dog i 2001 meddelt en enkelt dispensation til Taastrup Hovedgade 140 B+C i forbindelse med udstykning og opførelse af 2 dobbelthuse på små grunde. Herudover overskrider Tranebjerget 1 med 4 m 2 og Tranebjerget 11 med 26 m 2 hvoraf de 21 er en udestue. Der er meddelt byggetilladelse til begge overskridelser, men ikke formelt meddelt dispensation. Tilladelserne er mere end 20 år gamle. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt

19 Information Ingen bemærkninger. Høring Der er foretaget naboorientering i henhold til reglerne i planloven. Vurdering Selvom der iflg. byplanvedtægten kan bygges i 2 etager, er alle parcelhuse på Tranebjerget i et plan. Oprindeligt ens huse opført fra 1957 til 1960, men senere individuelt til- og ombygget. Det vil derfor være mere harmonisk for området, at der tilbygges i grundplan end at der bygges i højden. Den ansøgte tilbygning er placeret 5 meter fra naboskel med en kiphøjde på 4,18 meter. Tilbygningen kunne med den kiphøjde placeres 2,5 meter fra skel i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Skyggevirkningen for naboen er minimal, og langt mindre end man kan forvente i et parcelhusområde, f. eks. ville et 2,5 meter højt udhus lovligt placeret i skel skygge mere end den ansøgte tilbygning. Administrationen anbefaler derfor, at der meddeles dispensation op til en bebyggelsesprocent på 25 %, svarende til kommuneplanens ramme for området. Det er væsentlig mindre etageareal, end det er muligt ved at bygge på 1/6 i 2 fulde etager. Det kan give op til 33 %. Indstilling Administrationen indstiller; at 1. der meddeles dispensation fra byplanvedtægt 1-02, 4, stk. 5 til at overskride den fastsatte bebyggelsesgrad på 1/6 af grundarealet. 2. Der meddeles tilladelse til at bebygge op til 25 % af nettogrundarealet på betingelse af, at der kun bygges i et plan. Bilag: 1 Åben Ansøgning om opførelse af tilbygning på Tranebjerget /13 2 Åben Naboorientering, tilbygning Tranebjerget /13 3 Åben Høringssvar vedr. skyggevirkning i forbindelse med tilbygning på Tranebjerget / Åben Oversigt over skygge hos nabo 89911/13 5 Åben Høringssvar 2 vedr. skyggevirkning ved opførelse af tilbygning på Tranebjerget /

20 9. A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den overordnede grundejerforening for boligområdet Kragehave Vest - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/2584 Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den at udsætte sagen til fornyet behandling. Sagen er vedlagt et notat suppleret med kort over grundejerforeninger og fællesarealer i Kragehave Vest, strukturplan samt beskrivelse af rammeområde 238 for Kragehave Vest fra Kommuneplan Baggrunden for sagen er, at Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne Kragehave Vest 1 og Frøvænget har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne Kragehave Vest 1 og Frøvænget har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest. De mener at; det ikke er rimeligt, at de skal deltage i drift og vedligehold af arealer, der hører under andre lokalplaner og er tilskødet andre grundejerforeninger. Bygaden laver en skillelinje mellem Frøhaven og de boligområder, der ligger vest herfor, som gør, at Frøhaven ikke er en del af Kragehave Vest området. Frøhaven har ingen visuel kontakt med eller gør daglig brug af de områder, som skal vedligeholdes af en overordnet grundejerforening. lokalplanen for Frøhaven og seniorbofællesskaberne ikke klart beskriver hvad fællesinteresserne for hele Kragehave Vest omfatter, hvorimod lokalplan 2.27 og klart beskriver, hvad den overordnede grundejerforening har ansvaret for at drive og vedligeholde. de ikke får støtte fra den overordnede grundejerforening til at vedligeholde egne grønne arealer. Grundejerforeningen og de to bofællesskaber er omfattet af lokalplan 2.24, hvor det i 10 fastlægges, at Byrådet kan træffe beslutning om, at de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, skal være medlem af en grundejerforening, der varetager fællesinteresser for hele Kragehave Vest. Lokalplan 2.27, og , som omfatter den resterende del af Kragehave Vest, fastlægger, at Byrådet kan træffe beslutning om, at grundejerforeningerne skal være repræsenteret i en samlende grundejerforening, som skal varetage fælles interesser for det samlede Kragehave område. Den samlende grundejerforening overtager, driver og vedligeholder overordnede fællesarealer som fælleden, lysskove, sø, støjvolden samt stier, der går gennem lysskovene og fælleden. Byrådet har i 2009 truffet beslutning om, at der skal dannes en overordnet grundejerforening for hele Kragehave Vest. Byrådets beslutning blev påklaget til Naturklagenævnet af de tre ovennævnte foreninger, og de fik ikke medhold. Naturklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. 19

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere