Plan- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen (B), Svend-Erik Hermansen (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget maj A - Principiel drøftelse af muligheder for lokalisering af vindmøller - PMU 3 3. A - Principiel drøftelse af lokalisering for større transportvirksomhed - PMU 5 4. A - Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn i landzone - PMU 7 5. A - Ansøgning om landzonetilladelse til at opføre helårsbeboelse på Frederiksholms Sidevej 10 - PMU 9 6. A - Principiel stillingstagen til at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup landsby - PMU A - Ansøgning om dispensationer fra lokalplan til byggeprojekt langs Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard - PMU A - Dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til at bebygge mere end 1/6 af grundarealet, Tranebjerget 3 - PMU A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den overordnede grundejerforening for boligområdet Kragehave Vest - PMU I - Regnskab 2012 Plan- og Miljøudvalget - PMU I - Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland - PMU I - Kompensation fra Banedanmark vedr. Vallensbæksøerne - PMU I - Endelig godkendelse af projektforslag for Fjernvarme i VestFløng - PMU I - Forslag til lokalplan for Taastrup Bymidte - PMU I - Forslag til lokalplan for 7 boliger. Hovedgaden 375, Hedehusene - PMU 35 Side 1

3 1. M - Meddelelser Plan- og Miljøudvalget maj 2013 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget M Sagsnr.: 13/266 Bilag: 1 Åben Natur- og Miljøklagenævnet afslutter sag vedr. påbud om sikring mod 85097/13 udledning af forurening fra spildevandsanlæg, Selskabet af 2. september 2011 A/S, Rugvænget Åben Natur- og Miljøklagenævent ophæver kommunens påbud om sikring af 85067/13 oplag og tankgrav hos Selskabet af 2. september 2011 A/S, Rugvænget Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i afgørelsen vedr /13 støjgrænse på Hyldevangen 10 4 Åben Natur- og Miljøklagenævet giver Høje-Taastrup Kommune medhold i 91475/13 kommunens håndhævelse af servitutbestemmelse vedr. opført udestue på Søndertoften Åben Vestforbrænding - Referat af møde den 10. april 2013.pdf /13 6 Åben Forslag til Kommuneplantillæg 5 for Roskilde Kommune - Forskerpark /13 ved DTU Risø Campus 2

4 2. A - Principiel drøftelse af muligheder for lokalisering af vindmøller - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og MIljøudvalget A Sagsnr.: 11/30534 Sagsfremstilling I forbindelse med kommuneplan 2014, samt projekt ECO-Life er der behov for principielt - at genoverveje mulighederne for at lokalisere større vindmøller i kommunen. Der er allerede i kommuneplan 2010 givet mulighed for at lokalisere mindre husstandsvindmøller i kommunen. Denne mulighed foreslås videreført i Kommuneplan I forbindelse med Kommuneplan 2010 blev det undersøgt, om der var mulighed for at lokalisere større vindmøller i kommunen. Ved vurderingen blev der taget udgangspunkt i anbefalinger fra Energistyrelsen, samt lovgivning og vejledninger om afstandskrav med mere for placering af vindmøller. Den regionale Udviklingsplan, som kommuneplanen skal overholde, fastlagde desuden at store vindmøller skulle placeres kystnært. Ud fra disse kriterier blev der ikke fundet placeringsmuligheder i kommunen. Den nye regionale Udviklingsplan for Region Hovedstaden fastlægger ikke konkrete direktiver for placering af større vindmøller. Kommunen er dermed ikke bundet af det tidligere forbud. I forbindelse med projektet ECO-Life, samt forarbejderne til Kommuneplan 2014 er det derfor undersøgt om der kan findes placeringsmuligheder, som opfylder reviderede kriterier: Møller skal placeres i områder, hvor det blæser tilstrækkeligt til at det er energimæssigt interessant. Møller kan være mindre end tidligere undersøgt (det vil sige m) Mølle kan opstilles enkeltvis. Lovkrav og vejledninger om sikkerhedsafstande og miljømæssige afstande til hhv. boliger og til infrastrukturanlæg med mere skal overholdes. Kommunen har bedt et rådgivende firma om at gennemgå mulighederne ud fra disse nye kriterier. Resultatet foreligger nu, og der skal derfor tages stilling til om der skal indarbejdes placeringsmulighed for vindmøller i forslag til Kommuneplan Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven. Bekendtgørelse om støj fra Vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Vindmøllecirkulæret), VVMbekendtgørelsen. Politik/Plan Kommuneplan Regional Udviklingsplan for Hovedstadsområdet Information Ingen bemærkninger 3

5 Høring Ingen bemærkninger Vurdering Administrationen har i vedlagte notat givet en opsummering af den gennemførte undersøgelse og uddybende vurdering af mulighederne. Det er indledende undersøgt, om der ud fra kriterier om vindforhold, samt afstandskrav til boliger og infrastrukturanlæg, er egnede placeringsmuligheder. Her blev 19 potentielle lokaliseringsmuligheder identificeret. Disse er derefter hver især blevet gennemgået og screenet i forhold til konflikter med anden arealanvendelse eller beskyttelsesinteresser. 17 af de undersøgte områder viste sig uegnede. 2 områder (hhv. den nordlige ende af Hedeland og af Transportcentret) er derefter blevet analyseret nærmere for støjkonsekvenser ved forskellige vindforhold mv. Placeringsmuligheden i Hedeland er der ikke arbejdet videre med, da det er administrationens vurdering at denne lokalisering er i konflikt med hensynet til det rekreative område, der er nærhed til kolonihaver med overnatning, og da der er indflyvningszone til Roskilde lufthavn i en del af området. Samlet anbefaler rådgiveren, at en placeringsmulighed for 1 vindmølle på et område i den nordlige ende af Transportcentret i Høje Taastrup indarbejdes i forslag til Kommuneplan Denne placeringsmulighed er blevet undersøgt mere grundigt i forhold til støjkrav, sikkerhedsafstand og omgivende arealanvendelse. Det vurderes dog, at en placering i dette område kan lægge bindinger på området udlagt til Copenhagen Markets, samt evt. også andre ejendomme. Undersøgelsen er således kun første led i en proces, inden en mølle kan sættes op. Inden indarbejdelse i Forslag til Kommuneplan 2014 anbefaler administrationen, at grundejeren af det omtalte område orienteres og høres. I forbindelse med høring af Kommuneplanforslaget vil øvrige grundejere i området samt andre interessenter blive hørt, og efter vedtagelse af den ny kommuneplan vil at konkret projekt skulle vurderes efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, og i givet fald udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Indstilling Administrationen indstiller, at grundejeren (Copenhagen Markets) orienteres om undersøgelsen, og høres om der på det foreliggende grundlag er interesse for planlægning for 1 vindmølle i området. I bekræftende fald kan planlægning for møllen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2014, som baggrund for en dialog med øvrige grundejere i området. Bilag: 1 Åben Opsamling - muligheder for lokalisering af vindmøller i Høje Taastrup Kommune 87517/13 4

6 3. A - Principiel drøftelse af lokalisering for større transportvirksomhed - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 05/10968 Sagsfremstilling En projektudvikler har spurgt til mulighederne for at lokalisere en større transportvirksomhed (a la fragtmændene), på arealerne nord for Carlsberg i Høje Taastrup. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om virksomheden. Der er i bilaget givet en nærmere vurdering af om det er muligt og hensigtsmæssigt at ændre planlægningen for området til transportformål. Det skal derfor drøftes principielt om der skal udarbejdes forslag til ændring af planlægningen på området. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Statens Fingerplan Statens Vandplaner (ophævet pt). Kommuneplan Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Det ansøgte område rummer et mindre delareal i rammeområde 207, som kommuneplanen i dag udlægger til erhvervsområde, blandt andet for transport og speditionsfirmaer. En større del af det ansøgte område ligger i rammeområde 232, og som nabo til område 231. Begge disse områder er i kommuneplan 2010 udlagt til administrations- og servicevirksomheder, som en del af det stationsnære område omkring Høje Taastrup station. Det ansøgte område ligger umiddelbart syd for jernbanen, hvor boligområdet Kragehave er lokaliseret nord for. Øst for det ansøgte område findes arealer boliger, Essex Park mv. Som det fremgår af bilaget anbefaler administrationen at der ikke udarbejdes forslag til ny planlægning for området. Vurderingerne er nærmere gennemgået i bilaget til denne sag, og kan opsummeres således: 5

7 Kommuneplanen giver ikke mulighed for transportvirksomheder i størstedelen af det ansøgte område. Størstedelen af området er desuden beliggende i det stationsnære område, hvor der skal lokaliseres erhverv med mange arbejdspladser eller besøgende, eksempelvis Danske Handicapforeninger, som er lokaliseret umiddelbart øst for rammeområde 232. Ændring af planlægningen til mere ekstensive formål vil ikke understøtte Høje Taastrup stations status som regionalt knudepunkt, eller byens behov for større intensitet af arbejdspladser i områderne nær stationen. Kommuneplanen fastlægger derfor, at arealerne ikke kan omdisponeres til mere ekstensive formål. Transportvirksomheder er ekstensive formål, som der ikke kan planlægges for, med mindre kommuneplanen ændres. Store transportvirksomheder vil medføre større transport med tunge køretøjer i området, og deraf følgende vejstøj. Særligt på Sydvej giver den tunge transportcentret allerede i dag problemer med at overholde støjkravene i forhold til boliger i Torstorp. Byrådet har besluttet at sænke hastigheden fra 80 km/t til 70 km/t på Sydvej ud for Torstorp, og at øge den eksisterende støjvold til 6 m. Dette sker for at dæmpe trafikstøjen for de boliger i Torstorp, der ligger ud til Sydvej. Støj fra transport inde på en kommende transportvirksomheds areal må desuden forventes at overskride støjgrænserne for nærliggende boligområder, Kragehave samt Essex Park mv. Dertil kommer at der kan forventes veto fra staten hvis kommunen i givet fald ville ændre planlægningen af ramme 232 til Transportformål. Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Staten har med vandplanerne tidligere fastlagt at i disse områder kan der ikke udlægges nye arealer til større transportvirksomheder. Vandplanerne er pt. kendt ugyldige og skal behandles på ny. Indtil nye vandplaner er vedtaget gælder de gamle regionplaners retningslinjer på området. Disse administreres af staten. Naturstyrelsen har tilkendegivet at man i administrationen af de gældende bestemmelser, vil lægge vurderingerne fra vandplanerne til grund. Der må derfor i givet fald, forventes veto fra staten mod en ændring af planlægningen for rammeområde 232 til transportformål. Samlet set kan administrationen derfor ikke anbefale at kommunen går videre med en ændring af planlægningen til en større transportvirksomhed. Indstilling Det indstilles at der ikke arbejdes videre med ændring af planlægningen for kommuneplanens rammeområde 232 (arealerne nord for Carlsberg) til større Transportvirksomheder. Bilag: 1 Åben Vurdering af lokalisering af større transportvirksomhed 69972/13 6

8 4. A - Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn i landzone - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/9331 Sagsfremstilling Administrationen har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på adressen Stærkendevej 155 C, matr. nr. 30 b Sterkende By, Reerslev tilhørende Stærkende Vandværk. Matriklen er beliggende delvis i landzone uden særlige beskyttelsesinteresser. Solcelleanlægget ønskes opstillet på matriklens nordlige del, der grænser op til sti mod nord samt Tjørnehøj Mølle mod vest. Solcellepanelerne vil blive monteret i en vinkel på 35 grader på et stativ med en længde på 15 m, en bredde på 2 m samt en højde på 2,1 m. Det opsættes i en afstand på mindst 2,5 m fra skel og sti. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planlovens 35, stk.1 Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Der er ikke foretaget naboorientering. Parallelt med sagens fremstilling er den sendt i naboorientering efter Planlovens 35 stk. 4. Såfremt der modtages indsigelser til naboorienteringen vil sagen igen blive forelagt for Plan- og Miljøudvalget. Naboorientering vil blive sendt til følgende ejendomme:tjørnehøj Mølle, Tingstedvej 47 samt Stærkendevej 161, 2640 Hedehusene. Vurdering Solcelleanlægget har en størrelse, der forudsætter landzonetilladelse, når det placeres på terræn. Det må konstateres, at anlægget vil blive ganske synligt fra Tjørnehøj Mølle samt det omkringliggende åbne område, men på grund af solcelleanlæggets ringe størrelse har det ikke betydning. Matriklen tilhørende Stærkende Vandværk er opdelt i både by- og landzone, se det vedlagte zonekort. Dette betyder at solcelleanlægget ikke ville kræve en landzonetilladelse, såfremt det blev placeret på den sydlige del af matriklen. 7

9 Solcelleanlægget vil blive placeret tæt på naboejendommens bebyggelse, således at solcelleanlægget vil være en naturlig del af den samlede bebyggelse i området. Det er derfor administrationens vurdering, at der bør meddeles tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at solcelleanlægget fjernes når det ikke længere er i brug. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte solcelleanlæg, på betingelse af at det placeres mindst 2,5 m fra nabo- og vejskel. 2. Det sættes som vilkår, at anlægget fjernes, når det ikke længere er i brug. Bilag: 1 Åben Ansøgning om etablering af solcelleanlæg, Stærkendevej 155C /13 2 Åben Zonekort, Stærkendevej 155C /13 8

10 5. A - Ansøgning om landzonetilladelse til at opføre helårsbeboelse på Frederiksholms Sidevej 10 - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/6639 Sagsfremstilling Ejeren af ejendommen Frederiksholms Sidevej 10 har ansøgt om at nedrive det eksisterende hus på 66 m² og opføre en ny helårsbeboelse på 225 m². Ejendommen ligger i landzone og har et grundareal på m². Ejendommen er ikke omfattet af naturbeskyttelses interesser eller fredning. Det fremgår ikke direkte af journalen, at det eksisterende hus er et helårshus. Kommunen betragter dog huset som et helårshus, da det ikke fremgår at være et sommerhus. Ejendommen er registreret i Bygge- og Boligregisteret som en beboelsesejendom. Af folkeregisteret fremgår det, at der igennem flere år har været personer tilmeldt adressen. Dermed har kommunen accepteret, at ejendommen har status som helårsbeboelse. På nær Frederiksholms Sidevej 4 har de øvrige ejendomme, nr. 2, nr. 6, nr. 8, nr. 12 og nr. 14, status som sommerhusbeboelse. Da ejendommen ligger i landzone, skal der gives en landzonetilladelse til at opføre en ny bygning til erstatning af den eksisterende bygning. Administrationen har været i forhandling med ejeren for at sikre, at udformningen af en ny bygning har en karakter og et præg, så den er samstemmende med øvrig bebyggelse i det åbne land. Bygningen er udformet som et længehus med et 30 graders ligesidet sadeltag. Bygningens facader er af lærketræ, og tagbelægningen er sortgrå tagpap med trekantslister. Garagen indgår i længehuset. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort med en notits i Lokalavisen Taastrup med yderligere information på kommunens hjemmeside. Høring Sagen har været i naboorientering fra den til den Der er ikke indkommet bemærkninger. Vurdering Da ejendommen anvendes til helårsbeboelse og har været anvendt som sådan gennem en årrække, kan kommunen ikke fastholde ejendommen som værende sommerhus, selvom ejendommen ligger i et område, der anvendes til sommerhusformål. Da den eksisterende bygning rives ned for at opføre en ny, skal der meddeles landzonetilladelse til dette. 9

11 I forbindelse med behandlingen af landzonetilladelsen kan kommunen stille krav til bygningens udseende og materialevalg, så bygningen får et udseende og en karakter, som er passende for bygninger i det åbne land og som er indpasset i landskabet. Bygningen er udformet som et længehus, hvor garagen er integreret, så bygningen dermed tegner sig som en enkel og stram bygningskrop i landskabet. Bygningens facader er af lærketræ, som med tiden får en sølvgrå farve, og tagbelægningen er sortgrå tagpap med trekantslister, så bygningen vil fremstå i afdæmpede farver, og ikke virke anmasende i forhold til det omgivende landskab. Administrationen vurderer, at den ansøgte bygning, som ovenfor beskrevet, fint vil kunne indpasses i det åbne land og falde ind i det omgivende landskab. Indstilling Administrationen indstiller at der meddeles landzonetilladelse til at opføre en helårsbeboelse på 225 m² med facader af lærketræ og tagpap tag på Frederiksholms Sidevej 10 til erstatning for den nuværende helårsbeboelse. Bilag: 1 Åben Tegninger vedr. Frederiksholms Sidevej /13 10

12 6. A - Principiel stillingstagen til at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2, Høje Taastrup landsby - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/9713 Sagsfremstilling Ejendommen Præstegårdsvej 2 i Høje Taastrup Landsby, som indtil 2012 har rummet specialskolen Øtoftegård Skole, er udbudt til salg af kommunen. Planen er at omdanne eller nedrive ejendommen til boligbebyggelse. Højstbydende har fremsendt en dispositionsplan for ejendommen, der viser 5 kubiske dobbelthuse, en smule forskud for hinanden, i alt 10 boliger. De fem dobbelthuse er placeret med hovedfacaderne øst-vest med indgang fra vest. Facaderne mod vest er skitseret med forskelligartede vinduesstørrelser og mod øst med terrassedøre og vinduer til gulv. Af det fremsendte materiale fremgår det ikke, hvad facaderne består af, men ud fra vinduesplacering og udformning, formodes facaderne at være af let beklædning. Den samlede bebyggelse udgør m² bruttoetageareal, grundareal udgør m² og dermed udgør bebyggelsesprocenten lidt over 36%. Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til om en kommende bebyggelse i udtryk og formsprog bør være sammenhængende med landsbyen eller fremstå som en løsreven bebyggelse uden sammenhæng i udtryk med landsbyens gadeforløb og de omgivende bebyggelser, eller om den kommende bebyggelse skal lægge sig op ad rådhusets borgargtige bygningsudtryk. På samme møderække i maj forelægges en sag for Økonomiudvalget/Byrådet hvor der tages stilling til de fremkomne bud i forbindelse med det offentlige udbud. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt Information Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Præstegårdsvej 2 grænser op til landsbyen og ligger overfor det gamle klokkerhus, østindgangen til kirkegården og et ældre helstøbt bindingsværkshus, Bygaden 36. Mod øst ligger rådhuset med sine 2 etager og flade tage og mod syd de en-etagers ældrevenlige boliger. Terrænet fra Præstegårdsvej ned mod rådhuset falder 6 meter. Præstegårdsvej 2 opfattes som liggende i 11

13 samme kote som landsbyens huse ud mod Bygaden med kirkegården og Høje Taastrup Kirke som det højeste punkt. Administrationen vurderer derfor, at en kommende bebyggelse bør knytte sig til landsbyen og kirkens omgivelser med det gamle klokkerhus, Præstegårdsvej 1, og Bygaden 36, som begge er bevaringsværdige ifølge byplanvedtægt Dobbelthusenes placering bør indordne sig Præstegårdsvej og Bygadens forløb og dermed danne og understøtte et sammenhængende forløb af huse frem for det skitserede, hvor de retningsløse huses korte facade forskyder sig ud mod landsbygaderne. En kommende bebyggelse bør indordne sig landsbyens bygningsudtryk, fordi denne bebyggelse vil udgøre de nære omgivelser til Høje Taastrup Kirke. Bebyggelsen bør opføres som en én etagers bebyggelse med udnyttelig tagetage, med sadeltag og med mulighed for en trempelkonstruktion for at give tagetagen så meget volumen som muligt. For at skabe sammenhæng til den eksisterende bebyggelse bør bebyggelsen fremstå i blank rød mur eller med pudsede facader i en teglrød farve. Tagfladen bør dækkes med røde vingetagsten. Administrationen vurderer, at de fremsendte skitser til en boligbebyggelse ikke er indpasset til Præstegårdsvej og ligner mere de boligbebyggelser, der opføres i modernistiske bydele som Ørestaden og på gamle industrigrunde i Københavns yderkvarterer. Administrationen vurderer, at bebyggelsen bør omformes, så den indpasser sig til landsbyens gadeforløb og tager sit udgangspunkt i og tilpasser sig den eksisterende bebyggelse. Indstilling Administrationen indstiller, at; 1. der udarbejdes et nyt skitseforslag, der indordner sig landsbyens bygningsudtryk og Præstegårdsvej og Bygadens forløb, 2. bebyggelsen udformes som en én-etagers bebyggelse med udnyttelig tagetage og et 45 graders saddeltag, og 3. overstående bebyggelse danner grundlag for at udarbejde lokalplan for Præstegårdsvej 2 for en boligbebyggelse på ca m². Bilag: 1 Åben Tegninger vedr. principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan på Præstegårdsvej / Åben Kort over Præstegårdsvej /13 3 Åben Kort over koter, Præstegårdsvej /13 4 Åben Præstegårdsvej 2 - billeder fra Bygaden og Præstegårdsvej /13 12

14 7. A - Ansøgning om dispensationer fra lokalplan til byggeprojekt langs Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/6141 Sagsfremstilling MT Højgård har planer om at igangsætte byggeri af boliger i Høje Taastrup Planen 2. etape ved Skjeberg Allé og Høje Taastrup Boulevard. Ejendommen er beliggende i Høje Taastrup bymidte, delvist i det stationsnære kerneområde. Området er desuden udpeget til regionalt center. Kommunen har modtaget et skitseprojekt, der illustrerer volumen i byggeriet. Et udsnit på 12 boliger (i materialet fejlagtit opgivet til 6), betegnet etape 01 er bearbejdet mere detaljeret, for at give et indtryk af arkitekturen. Der skal senere ske en detailprojektering af hele bebyggelsen. Bilagsmaterialet er suppleret med illustrationer fra andre af arkitekttegnestuens boligbyggerier. Bebyggelsens facader skal udføres i en blanding af teglsten, skærmtegl og pudsede flader, suppleret med partier i lette materialer som f.eks. træ. Tage udføres uden hældning. Boligerne opføres i to lag. Stuelejligheden, der er i et plan, får direkte adgang fra et privat forareal. Boligen oven over, der er i to eller tre plan, får adgang via egen trappe og terrasse. Der arbejdes med en mere rækkehusagtig bebyggelse end vist i lokalplanen. Det indebærer bl.a. variation i bygningshøjden på 3 og 4 etager samt færre, men større boliger end forudsat ved udarbejdelsen af lokalplanen. (lejlighedsstørrelser mellem 86 m 2 og 132 m 2 ) I første omgang skal der bygges langs sydsiden af den planlagte bydelspark ved Skjeberg Allé og langs vestsiden af Høje Taastrup Boulevard. I tegningsbilagene vist som etape 1 og 2. Etape 1 omfatter 26 lejligheder og etape 2 omfatter 30 lejligheder, i alt 56 lejligheder. Lokalplanen giver i dette område mulighed for byggeri af i alt ca. 85 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 92 m 2. Den indre del af lokalplanområdet, betegnet etape 3, er ikke umiddelbart forestående, og den viste bebyggelse skal betragtes som en vision, der eventuelt skal arbejdes videre med. Dette område er i lokalplanen overvejende udlagt til fælles friarealer. Højhuset i områdets syd-østlige hjørne betegnes som etape 4, og der er heller ikke aktuelle projekter for denne del af bebyggelsen. Byggeprojektet vil forudsætte en række dispensationer fra lokalplan Nedenfor oplistes de kendte dispensationspunkter: 8, pkt. 1: Bebyggelsen skal tilnærmelsesvis opføres med en placering og et etageantal som vist på bebyggelsesplanen bilag 3. 13

15 Bebyggelses mod den centrale park/torv er på bilag 4 til lokalplanen udlagt i 4 etager. I det fremsendte projekt vises bygninger i 3 og 4 etager. Der skal derfor dispenseres fra etagehøjden. Bebyggelses mod Høje Taastrup Boulevard er på bilag 4 til lokalplanen udlagt i 3 etager. I det fremsendte projekt vises bygninger i 3 og 4 etager. Der skal derfor dispenseres fra etagehøjden. 8, pkt. 4.5: Pulterrum skal indrettes i kælder. Da der ikke er tale om traditionelt etagebyggeri, vil der blive behov for at placere pulterrum andre steder end i kælder. Det forudsætter dispensation. 10, pkt. 1: Tage skal have en hældning på mindst 20 grader og må ikke have udhæng. Tage beklædes med sort eternitskifer eller sorte metalplader uden struktur. I det fremsendte projekt opereres delvist med flade tage. Tagmaterialer er ikke fastlagt. Der skal dispenseres. 10, pkt. 2: Byggeriet skal opføres med facader i murede teglsten i gule nuancer tilpasset det omliggende byggeri. I det fremsendte materiale er anført, at facader skal fremstå med facader i gule nuancer i en blanding mellem teglsten, skærmtegl og puds. Skærmtegl og pudsede facader forudsætter dispensation. 10, pkt. 6.4: Boligbebyggelsen skal indrettes med altaner mod Høje Taastrup Boulevard og torvet/pladsen, eventuelt suppleret med franske altaner. Det ansøgte projekt får ikke nødvendigvis altaner mod gaden. Der ønskes derfor dispensation fra denne bestemmelse. 17: Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før: 1. Den i 4, pkt. 3, nævnte bydelspark med torv mod Høje Taastrup Boulevard er anlagt. Opførelse af ny bebyggelse i området vil udløse krav om anlæg af bydelsparken. Da der aktuelt kun skal opføres en mindre del af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet, vil det givet vis blive aktuelt at indgå aftale med bygherre om delvist anlæg af parken eller alternativt en passende bankgaranti som betingelse for ibrugtagning af randbebyggelsen. Der har været foretaget naboorientering i overensstemmelse med planlovens dispensationsbestemmelser med svarfrist Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Lokalplan og Lokalplan Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup kommune. Information Ingen bemærkninger. 14

16 Høring Der er foretaget naboorientering. Eventuelle kommentarer vil blive fremlagt på udvalgsmødet. Vurdering Det er vigtigt at tage stilling til, om man skal fastholde den tætte by langs Høje Taastrup Boulevard, og hvilket udtryk, man ønsker byen skal have. Problematik: 1. Boligtæthed. Kan det accepteres, at der bliver færre lejligheder i randbebyggelsen end forudsat i lokalplanen? 2. Bebyggelsens udformning. Opfylder det fremsendte projekt ønsket om en bymæssig bebyggelse af området langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken? 3. Yderligere bebyggelse. Skal kommunen arbejde for bebyggelse i den indre del af området, der i lokalplan er udlagt til fællesarealer? Høje Taastrup Boulevard er oprindelig tænkt som byens hovedgade og den centrale akse for byens udbredelse. Bydelsparken skulle indgå i en central pladsdannelse omgivet af markante bygninger. Siden er forbindelsen mellem Høje Taastrup Stationen og CITY 2 kommet i fokus med den store arkitektkonkurrence for Høje Taastrup C, hvilket kan bidrage til at nydefinere byens tyngdepunkt. Lokalplan er udarbejdet med henblik på en tæt bymæssig bebyggelse med relativt stor koncentration af boliger og mulighed for butikker. Husene mod Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken er tænkt som traditionelle byhuse for at markere byrummene langs gaden. Boligtæthed: Det ansøgte projekt indebærer færre, men større boliger i randbebyggelsen end lokalplanen åbner mulighed for. Det må også vurderes, at der samlet bliver noget færre boligkvadratmeter. I Kommuneplan 2010 anføres bl.a. at I bymidterne skal der tilstræbes en relativ stor bebyggelsestæthed og De stationsnære områder skal søges udnyttet mest optimalt for at understøtte den kollektive trafik. Området er i kommuneplanen udlagt til bymidte, og er delvist beliggende i det stationsnære kerneområde. Det vil derfor være i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplanen og i den overordnede planlægning, Fingerplan 2007, at fastholde en høj udnyttelse af området. Jævnfør Fingerplanen skal boligbyggeri i stationsnære kerneområder opføres som etageboligbebyggelse, det vil sige boliger med vandrette etageadskillelser. Hvis der ansøgte projekt godkendess, og man samtidig ønsker en højere boligtæthed i området, vil det eventuelt være en mulighed at bygge i den indre del af området, der i lokalplan er udlagt til fælles opholdsarealer, parkering m.v. Administrationen vurderer, at det viste projekt har tilstrækkelig volumen til at sikre indtrykket af bycenter og indstiller derfor, at man godkender byggeri af etageboliger i 3 til 4 etager langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken, som ansøgt. 15

17 Bebyggelsens udformning: Lokalplans bestemmelser tager udgangspunkt i et tidligere projekt, der bl.a. havde altaner mod gadesiden og glasinddækkede trappeopgange. Byggeriet videreførte desuden motivet fra stationsbyen med gule teglstensfacader og skifferdækkede, skrå tage. Det kunne tilføre byggeriet arkitektonisk kvalitet, at det blev anvendt forskellige materialer, og at de enkelte bygningssektioner fik individuelle facadeudtryk og etagehøjde. Samtidig er det dog vigtigt, at bebyggelsen udformes, så gadelivet styrkes og karakteren af bymidte bevares. Administrationen foreslår, at det overfor bygherre tilkendegives, at kommunen er indstillet på at dispensere fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende og udformning, når der foreligger mere detaljerede tegninger og beskrivelser af bebyggelsen. Yderligere bebyggelse: En stor del af indre del af lokalplanområdet er udlagt til fælles friarealer og parkering. Bebyggelse af området vil forudsætte ny lokalplan, da der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Lokalplan giver i øvrigt ikke mulighed for opførsel af traditionelle rækkehuse, idet området er udlagt til etageboligbebyggelse, det vil sige boliger med vandrette lejlighedskel. Bydelspark: Anlæg af bydelsparken er en betingelse for ibrugtagning af byggeriet jævnfør lokalplan Da det imidlertid i første omgang kun er en del af byggeriet, der skal opføres, vil det være rimeligt at finde en løsning, så parken f.eks. kun skal anlægges i et omfang, der svaret til byggeriets omfang. Alternativt kan der eventuelt stilles bankgaranti med henblik på senere færdiggørelse af bydelsparken. Indstilling Administrationen indstiller, at; 1. bebyggelse langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken kan opføres som etageboliger i 3 til 4 etager i overensstemmelse med det indsendte projektmateriale. 2. Administrationen bemyndiges til at give de nødvendige dispensationer fra lokalplaner og bygningsreglement til realisering af byggeriet langs Høje Taastrup Boulevard og bydelsparken, vist som etape 1 og 2 i ansøgningsmaterialet. 3. Friarealer og bydelspark skal anlægges i et omfang, der svaret til byggeriets omfang i forhold til den samlede byggemulighed. Der kan eventuelt stilles bankgaranti med henblik på senere færdiggørelse af bydelsparken. Bilag: 1 Åben delområde B vedr. Høje Taastrup Boulevard /13 2 Åben Etapeopdeling vedr. projekt Skjeberg Allé/Høje Taastrup Boulevard 94940/13 3 Åben Projektmateriale 12 boliger - rev projekt ONV /13 4 Åben Referencer til eksisterende bebyggelser /13 5 Åben naboorientering Projekt Skjeberg Allé 95506/13 16

18 8. A - Dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til at bebygge mere end 1/6 af grundarealet, Tranebjerget 3 - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/3637 Sagsfremstilling Der er ansøgt om byggetilladelse til en tilbygning på 42 m 2 i et plan til eksisterende parcelhus, som en vinkelbygning på havesiden. Bygningen bliver dermed på 161 m 2. Ejendommen er reguleret af byplanvedtægt 1-02 fra 1957, hvori der er fastsat en bebyggelsesgrad på 1/6 af grundarealet. Der kan bygges i 2 fulde etager, hvilket kan give et samlet etageareal på 260 m 2. Grunden er på 779 m 2 og 1/6 af det er 130 m 2. Det ansøgte kræver derfor dispensation fra byplanvedtægt 1-02 til en overskridelse på 31 m 2. Alle andre bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglement og byplanvedtægt er overholdt. Bebyggelsesprocenten udregnet efter reglerne i nugældende bygningsreglement vil blive på 23,6 %. I kommuneplanens rammebestemmelser for området er der fastsat en bebyggelsesprocent på 25. Ansøgningen har været i naboorientering. Der er kommet bemærkninger fra ejeren af Tranebjerget 1. Hun mener at tilbygningen vil medføre en væsentlig begrænsning af eftermiddagsog aftensol på terrassen, hvilket hun mener vil forringe husets værdi ved et kommende salg. Bemærkningerne er videresendt til ansøger, der har beregnet og indtegnet skyggevirkningen. Beregningerne viser, at tilbygningen kun vil give ekstra skygge i op til max. 1 time fra ca. kl. 19 til 20 i maj og august måned. Ejeren af Tranebjerget 1 har fået forevist beregning og tegning. Hun fastholder indsigelsen, da hun ikke finder at begrænsningen af aftensol i august, er af mindre betydning. Alle ejendomme i området er i 1 plan og de fleste overholder bestemmelsen om bebygget areal på max. 1/6 af grundarealet. Der er dog i 2001 meddelt en enkelt dispensation til Taastrup Hovedgade 140 B+C i forbindelse med udstykning og opførelse af 2 dobbelthuse på små grunde. Herudover overskrider Tranebjerget 1 med 4 m 2 og Tranebjerget 11 med 26 m 2 hvoraf de 21 er en udestue. Der er meddelt byggetilladelse til begge overskridelser, men ikke formelt meddelt dispensation. Tilladelserne er mere end 20 år gamle. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt

19 Information Ingen bemærkninger. Høring Der er foretaget naboorientering i henhold til reglerne i planloven. Vurdering Selvom der iflg. byplanvedtægten kan bygges i 2 etager, er alle parcelhuse på Tranebjerget i et plan. Oprindeligt ens huse opført fra 1957 til 1960, men senere individuelt til- og ombygget. Det vil derfor være mere harmonisk for området, at der tilbygges i grundplan end at der bygges i højden. Den ansøgte tilbygning er placeret 5 meter fra naboskel med en kiphøjde på 4,18 meter. Tilbygningen kunne med den kiphøjde placeres 2,5 meter fra skel i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Skyggevirkningen for naboen er minimal, og langt mindre end man kan forvente i et parcelhusområde, f. eks. ville et 2,5 meter højt udhus lovligt placeret i skel skygge mere end den ansøgte tilbygning. Administrationen anbefaler derfor, at der meddeles dispensation op til en bebyggelsesprocent på 25 %, svarende til kommuneplanens ramme for området. Det er væsentlig mindre etageareal, end det er muligt ved at bygge på 1/6 i 2 fulde etager. Det kan give op til 33 %. Indstilling Administrationen indstiller; at 1. der meddeles dispensation fra byplanvedtægt 1-02, 4, stk. 5 til at overskride den fastsatte bebyggelsesgrad på 1/6 af grundarealet. 2. Der meddeles tilladelse til at bebygge op til 25 % af nettogrundarealet på betingelse af, at der kun bygges i et plan. Bilag: 1 Åben Ansøgning om opførelse af tilbygning på Tranebjerget /13 2 Åben Naboorientering, tilbygning Tranebjerget /13 3 Åben Høringssvar vedr. skyggevirkning i forbindelse med tilbygning på Tranebjerget / Åben Oversigt over skygge hos nabo 89911/13 5 Åben Høringssvar 2 vedr. skyggevirkning ved opførelse af tilbygning på Tranebjerget /

20 9. A - Dispensation fra lokalplan 2.24 til ikke at være medlem af den overordnede grundejerforening for boligområdet Kragehave Vest - PMU Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 13/2584 Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den at udsætte sagen til fornyet behandling. Sagen er vedlagt et notat suppleret med kort over grundejerforeninger og fællesarealer i Kragehave Vest, strukturplan samt beskrivelse af rammeområde 238 for Kragehave Vest fra Kommuneplan Baggrunden for sagen er, at Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne Kragehave Vest 1 og Frøvænget har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest Grundejerforeningen Frøhaven samt seniorbofællesskaberne Kragehave Vest 1 og Frøvænget har ansøgt om at blive fritaget for medlemskab af den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest. De mener at; det ikke er rimeligt, at de skal deltage i drift og vedligehold af arealer, der hører under andre lokalplaner og er tilskødet andre grundejerforeninger. Bygaden laver en skillelinje mellem Frøhaven og de boligområder, der ligger vest herfor, som gør, at Frøhaven ikke er en del af Kragehave Vest området. Frøhaven har ingen visuel kontakt med eller gør daglig brug af de områder, som skal vedligeholdes af en overordnet grundejerforening. lokalplanen for Frøhaven og seniorbofællesskaberne ikke klart beskriver hvad fællesinteresserne for hele Kragehave Vest omfatter, hvorimod lokalplan 2.27 og klart beskriver, hvad den overordnede grundejerforening har ansvaret for at drive og vedligeholde. de ikke får støtte fra den overordnede grundejerforening til at vedligeholde egne grønne arealer. Grundejerforeningen og de to bofællesskaber er omfattet af lokalplan 2.24, hvor det i 10 fastlægges, at Byrådet kan træffe beslutning om, at de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, skal være medlem af en grundejerforening, der varetager fællesinteresser for hele Kragehave Vest. Lokalplan 2.27, og , som omfatter den resterende del af Kragehave Vest, fastlægger, at Byrådet kan træffe beslutning om, at grundejerforeningerne skal være repræsenteret i en samlende grundejerforening, som skal varetage fælles interesser for det samlede Kragehave område. Den samlende grundejerforening overtager, driver og vedligeholder overordnede fællesarealer som fælleden, lysskove, sø, støjvolden samt stier, der går gennem lysskovene og fælleden. Byrådet har i 2009 truffet beslutning om, at der skal dannes en overordnet grundejerforening for hele Kragehave Vest. Byrådets beslutning blev påklaget til Naturklagenævnet af de tre ovennævnte foreninger, og de fik ikke medhold. Naturklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. 19

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-20:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Mandag den Mødetid: 17:15-17:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:05 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere